• Tartalom

1094/2000. (XI. 24.) Korm. határozat

a regionális jelentőségű Debrecen és Sármellék repülőterek fejlesztésének állami támogatásáról

2002.05.15.

A Kormány annak érdekében, hogy a debreceni és a sármelléki repülőtereket belföldi és nemzetközi polgári légi forgalom (utas, áru, posta) állandó jellegű lebonyolítására alkalmas nyilvános közforgalmú kereskedelmi repülőtérré lehessen fejleszteni, a fejlesztések felgyorsítására és támogatására az alábbi határozatot hozta:

A Kormány

1. az 1999. évi CXXV. törvény 7. §-a alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Állam tulajdonát képező és az ÁPV Rt. vagyonkezelésében lévő sármelléki repülőtér térítésmentesen, de terheinek átvállalásával kerüljön Sármellék és Zalavár önkormányzatok tulajdonába. A tulajdonátruházás kikötései:

– a repülőtér munkaterületét, valamint a repülőtér pályahosszát fenn kell tartani úgy, hogy arról/arra, illetve azon a jelenleg is üzemelő légijárművek a továbbiakban is biztonságosan tudjanak üzemelni,

– a sportrepülés lehetőségét térítésmentesen kell biztosítani a tulajdonossal egyeztetett módon,

– a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 41. §-ának (2) és (3) bekezdésében meghatározott légi járművek, valamint 71. §-ának 5. pontjában meghatározott állami légi járművek a repülőteret térítésmentesen vehetik igénybe,

1 a repülőterek üzemi területén kívüli területek csak olyan célra hasznosíthatók, amelyek lehetővé teszik a repülőterek szabályos működését, valamint későbbi bővítését. A hasznosításból származó bevételek kizárólag a repülőtér fejlesztésére használhatóak fel. Ilyennek kell tekinteni azt az esetet is, ha az önkormányzat a hasznosításból származó bevételt a jelen határozat hatálybalépését megelőző repülőtéri fejlesztéssel összefüggő, bírói ítéleten alapuló fizetési kötelezettség teljesítésére fordítja,

– a repülőtereken a környezeti károk felszámolásának kötelezettje a mindenkori tulajdonos,

2 a repülőterek üzemi területét az önkormányzatok 5 évig nem idegeníthetik el. Ennek biztosítékaként 5 évre szóló 1 Ft-ért történő vételi jogot kell kikötni, amelynek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell kikötni és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni. Amennyiben az önkormányzatok az ingatlanokat az elidegenítési tilalom megszűnését követően értékesítik, az elidegenítésből származó – beruházásra, felújításra fordított és igazolt költségek levonása után fennmaradó – bevétel 70%-a a központi költségvetést illeti;

Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, közlekedési és vízügyi miniszter

Határidő: 2002. július 31.3

2. felkéri az érintett minisztereket, hogy az EU csatlakozással összefüggő, a határok őrizetével, a határforgalom ellenőrzésével és a határátkelőhelyek fejlesztésével kapcsolatos feladatokra és intézkedésekre vonatkozó 2087/2000. (V. 4.) Korm. határozat 3. pontja alapján készítendő koncepcióban a debreceni és a sármelléki regionális repülőtereken az időszaki működésű állandó határátkelőhelyek létesítését szerepeltessék;

Felelős: pénzügyminiszter, érintett miniszterek

Határidő: azonnal

3. hozzájárul ahhoz, hogy a kizárólagos állami tulajdonban lévő, a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóságnál, továbbá a katonai repülőtereken feleslegessé vált, de még használható repülőtéri műszaki, valamint repülőtér üzemeltetési eszközök könyvvizsgáló által megállapított értéken kerüljenek értékesítésre a debreceni és sármelléki repülőterek részére, és felkéri a MALÉV Rt.-t, hogy a nála feleslegessé vált üzemeltetési eszközöket könyv szerinti értéken értékesítse a két repülőtérnek;

Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, közlekedési és vízügyi miniszter

Határidő: 2001. június 30.

4. felkéri a gazdasági minisztert, hogy a regionális repülőtereken megvalósuló logisztikai szolgáltató beruházások és turisztikai beruházások támogatását építse be a Gazdasági Minisztérium által működtetett pályázati rendszerekbe;

Felelős: gazdasági miniszter

Határidő: 2001. február 15.

5. felkéri az érintett minisztereket, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket annak tisztázására, hogy milyen feltételekkel vonható be a debreceni és sármelléki repülőterek fejlesztése az ISPA társfinanszírozás keretébe;

Felelős: PHARE program koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter, közlekedési és vízügyi miniszter, gazdasági miniszter

Határidő: 2000. december 15.

6. a debreceni és sármelléki repülőterek esetében meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a repülőtéri repüléstájékoztató szolgálat (AFIS) ellátását a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság biztosítsa.

Felelős: közlekedési és vízügyi miniszter

Határidő: 2001. január 31.

7.4 Az 1. pont szerinti objektumok átadására kötendő szerződések aláírásának végső határideje 2002. július 31. Amennyiben a szerződés megkötésére ezen határidőn belül nem kerül sor, úgy az adott objektum nem kerülhet átadásra jelen határozat keretében.

1

Az 1. pont 4. francia bekezdése az 1069/2002. (V. 15.) Korm. határozat 1. a) pontja szerint kiegészített szöveg.

2

Az 1. pont 6. francia bekezdését az 1069/2002. (V. 15.) Korm. határozat 1. b) pontja iktatta a szövegbe.

3

Az 1. pontban meghatározott határidő az 1069/2002. (V. 15.) Korm. határozat 1. pontjának c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 7. pontot az 1069/2002. (V. 15.) Korm. határozat 2. pontja iktatta a szövegbe.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére