• Tartalom

2000. évi CXLIII. törvény

a szőlő- és gyümölcsös ültetvények összeírásáról1

2007.07.01.

1. § (1) Magyarország területén a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekre, valamint a szőlő- és gyümölcsös ültetvényt használókra kiterjedően 2001. május 31-i eszmei időponttal, 2001. június 1. és 2001. október 15. között statisztikai összeírást kell végrehajtani.

(2) Az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, illetve amely Magyarország területén szőlő- vagy gyümölcsös ültetvényt használ, köteles az összeíráshoz adatot szolgáltatni. (3) Az összeírást a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) végzi.

2. § E törvény alkalmazásában

a) szőlőültetvény: az 500 m2 vagy annál nagyobb méretű, szőlővel összefüggően beültetett terület, amelyet szőlő vagy szőlő szaporítóanyagának előállítása céljából művelnek;

b) gyümölcsös ültetvény:

1. az 1500 m2 vagy annál nagyobb méretű, gyümölcsfával (alma, körte, birs, őszibarack, kajszibarack, meggy, cseresznye, szilva, dió, gesztenye, mandula, mogyoró), valamint

2. az 500 m2 vagy annál nagyobb méretű, gyümölcsbokorral (málna, ribiszke, egres, rikö, szeder, bodza, szamóca) összefüggően telepített terület [az a)–b) pont alattiak a továbbiakban együtt: ültetvény];

c) mezőgazdasági hasznosítású összes földterület: a szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, rét, legelő művelési ágban hasznosított földterület;

d) használó: az a természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, illetve amely bármilyen jogcímen ültetvényt művel és szedi annak hasznait.

3. § (1) Az összeírás kiterjed az ültetvény azonosító adataira (település, helyrajzi szám, területnagyság), az ültetvény használójának azonosító adataira (név, lakcím, illetve szervezet megnevezése, székhelye), valamint a mezőgazdasági hasznosítású földterületének nagyságára.

(2) Az összeírásnak tartalmaznia kell:

a) az ültetvény jellemzőire:

1. jellegére,

2. telepítési jellemzőire,

3. fekvésére, kitettségére,

4. térállására, sor- és tőtávolságára,

5. öntözhetőségére,

6. művelésmódjára,

7. támaszrendszerére,

8. telepítési idejére,

9. fajtamegoszlására,

10. alanyhasználatára,

11. termőképességére,

b) az ültetvényhez kapcsolódó feldolgozó és tárolókapacitásra, valamint

c) a termék hasznosításának (értékesítésének) irányára vonatkozó adatokat.

4. §2

5. § (1) Az összeírás alapján a KSH az ültetvényekről, azok jellemzőiről, az ültetvények használóiról nyilvántartást hoz létre, amit folyamatosan vezet.

(2) A statisztikai adatszolgáltatók azonosítása érdekében a nyilvántartás tartalmazza az ültetvényt használó természetes személy nevét és lakcímét, illetve a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet cégnevét és székhelyét (telephelyét).

(3) A nyilvántartás vezetéséhez a 4. §-ban meghatározott szervezetek az ültetvények azonosítóiban, jellemzőiben és az ültetvények használóinak adataiban bekövetkezett változásokat minden év október 31-ig kötelesek bejelenteni a KSH-nak.

6. §3 Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

7. § Ez a törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ának értelmében az Európai Közösségek következő jogszabályaival összhangban lévő szabályozást tartalmaz:

a) a Tanács 357/79/EGK rendelete a szőlőterületek statisztikai felméréséről (módosították: a Tanács 1992/80/EGK, 3719/81/EGK, 3768/85/EGK, 490/86/EGK, 3570/90/EGK, 3205/93/EGK, valamint 2329/98/EK rendeletei),

b) a Tanács 2392/86/EGK rendelete a szőlőtermesztési nyilvántartás létrehozásáról (módosították: a Tanács 3577/90/EGK, 1549/95/EK, 1596/96/EK, valamint 1630/98/EK rendeletei),

c) a Tanács 76/625/EGK irányelve a gyümölcsfa-ültetvények felméréséről az egyes gyümölcsfa fajták termelési potenciáljának meghatározása céljából (módosították: a Tanács 77/159/EGK, 81/1015/EGK, 86/84/EGK, valamint 86/652/EGK irányelvei, az Európai Parlament és a Tanács 1999/87/EK irányelve, továbbá a Tanács 3768/85/EGK és 1057/91/EGK rendeletei).

1

A törvényt az Országgyűlés a 2000. december 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2000. december 23. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 3. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

A 4. §-t a 2006: CIX. törvény 74. §-ának c) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 6. § a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 476. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére