• Tartalom

17/2000. (VI. 8.) BM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 62/1997. (XI. 7.) BM rendelet módosításáról és a Belügyminisztérium Országos Közbeszerzési Főigazgatóság megszüntetéséről1

2008.05.16.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 91/A. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a törvény 90. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglaltakra, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §-a (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §2 (1) A Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó, budapesti székhelyű, Belügyminisztérium Országos Közbeszerzési Főigazgatóság elnevezésű költségvetési szervet 2000. május 31. napjával megszüntetem.

(2) A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv azonosító adatai:

Neve: Belügyminisztérium Országos Közbeszerzési Főigazgatóság

Székhelye: 1903 Budapest XII., Németvölgyi út 41., Budapest, Pf. 314

Felügyeleti szerve: Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma

Megszüntető szerv neve: Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma

1/A. §3 (1) A Részvénytársaság részére meghatározott feladatok ellátásához szükséges vagyont nem pénzbeli hozzájárulásként (a továbbiakban: apport) a Belügyminisztérium (a továbbiakban: alapító) a Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóság (a továbbiakban: BM KGF) útján a Részvénytársaságnak térítésmentesen átadja.

(2) Az apportként átadásra nem kerülő vagyon jogutódja a BM KGF.

(3) A kötelezettségvállalás tekintetében a Belügyminisztérium Országos Közbeszerzési Főigazgatóság jogutódja a BM KGF.

(4) A (2) és a (3) bekezdésben nem szabályozott esetekben a jogutód az alapító.

1/B. §4 (1) Munkajogi szempontból jogutód a BM KGF mindazoknál, akik nem vállalják a továbbfoglalkoztatást a Részvénytársaságnál, valamint akik munkajogi és egyéb jogviszony alapján a jogutódlást megelőzően a Belügyminisztérium Országos Közbeszerzési Főigazgatósághoz vagy jogelődjéhez tartoztak.

(2) A Belügyminisztérium Országos Közbeszerzési Főigazgatóság alkalmazottainak jogutód szervezetnél történő továbbfoglalkoztatásával összefüggésben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. §-ának rendelkezései szerint kell eljárni.

1/C. §5 A Részvénytársaság – a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény felghatalmazása alapján kiadott,6 a központosított közbeszerzések elrendeléséről és az ezzel kapcsolatos egyéb rendelkezésekről szóló 1143/1999. (XII. 30.) Korm. határozat hatálya alá tartozó beszerzések kivételével – az alapító beszerző szervezeteként árubeszerzési, kereskedelmi, szolgáltatási és építésberuházási feladatokat végez, és ezzel folyamatosan biztosítja a feladatok továbbvitelét a Belügyminisztérium és az irányítása alá tartozó szervezetek részére.

1/D. §7 A költségvetési szerv megszüntetése és a feladatellátás részvénytársasági formában történő megvalósítása érdekében az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-ának (4) bekezdése alapján kell eljárni.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)8

1–2. számú melléklet a 17/2000. (VI. 8.) BM rendelethez9

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

6

A Magyar Közlöny 2000. évi 90. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

8

A 2. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 155. pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 1–2. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 155. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére