• Tartalom

236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

2021.05.21.

A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kpt.) 15. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A szabálysértési ügyben eljáró, illetve a közigazgatási bírságot kiszabó hatóság a nyilvántartás részére a Kpt. 5. § (2) bekezdésében előírt adatközlést a 2. számú melléklet szerinti adatlapon vagy közvetlen (on-line) kapcsolat útján teljesíti.

(2) A bíróság az adatszolgáltatást a határozatának megküldése helyett az (1) bekezdésben meghatározott módon is teljesítheti.

(3)2 A helyszíni bírság kiszabására jogosult hatóság az adatszolgáltatást a helyszíni bírság kiszabásáról kiállított formanyomtatványnak (a továbbiakban: formanyomtatvány) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság útján történő megküldésével teljesíti.

(4)3

2. § (1)4 A közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szerv (a továbbiakban: Nyilvántartó) az adatközlést követő öt napon belül nyilvántartásba veszi a beérkező adatot, ezzel egyidejűleg értesíti az ügyfelet, ha a Kpt. 3. § (3) bekezdése alapján az értesítési kötelezettség a Nyilvántartót terheli, vagy ha a nyilvántartásban szereplő pontok száma a 13-at elérte vagy meghaladta.

(2) A Kpt. 3. §-ának (3) bekezdése szerinti értesítésnek tartalmaznia kell az eljáró bíróság ügyszámát, a cselekménynek a bíróság határozatában szereplő minősítését, valamint a cselekményhez rendelt pontok számát.

3. § (1)5 A Kpt. 7. §-ában meghatározott pontszám elérése esetén a Nyilvántartó az eljáró bíróság, hatóság adatközlésének nyilvántartásba vételét követő három napon belül a vezetői engedély visszavonása céljából tájékoztatja az érintett lakóhelye (tartózkodási helyre) szerint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal).

(2)6 A Kpt. 7. §-ának (1) bekezdése alapján hozott határozat – az általános tartalmi elemeken túl – tartalmazza a vezetői engedély visszavonásának alapját képező összpontszámot, az egyes ügyekben eljáró bíróság, hatóság határozatának (elismervénynek) ügyszámát (sorszámát), a határozat (elismervény) keltét, az elkövetett cselekmények megnevezését és a hozzájuk rendelt pontok számát, valamint a visszavont vezetői engedély típusát, azonosító jelét és a leadására nyitva álló határidőt.

4. § (1)7 Az önkéntes utánképzést tanúsító igazolás engedély-nyilvántartásba elektronikus úton történő beérkezése esetén az önkéntes utánképzés sikeres elvégzésének napján a nyilvántartásban lévő összpontszámból kell a Kpt. 9. § (1) bekezdésében előírt csökkentést elvégezni. A csökkentést követően maradt pontszámról a Nyilvántartó értesíti az ügyfelet.

(2) Az utánképzésről szóló igazolás alapján a Nyilvántartó a nyilvántartott pontszámok csökkentését a legkorábban nyilvántartásba vett pontok vonatkozásában, a pontok nyilvántartásba vételének sorrendjében érvényesíti. Amennyiben a pontok csökkentésére a nyilvántartásban soron következő pontok számának megbontásával kerülhet sor, a maradó pontok elévülésére a Kpt. 6. §-a (1) bekezdésének rendelkezései vonatkoznak.

(3)8 A Nyilvántartó az elektronikus úton beérkezett, önkéntes utánképzést tanúsító igazolás alapján legfeljebb három napon belül gondoskodik az előéleti pontok csökkentéséről.

5. § (1)9 A határozattal visszavont vezetői engedély átvételét, illetve visszaadását a járási hivatal végzi.

(2)10

(3)11 Az ügyfél kérelmére a járási hivatal haladéktalanul intézkedik a vezetői engedély visszaadására, ha annak jogszabályban meghatározott feltételi fennállnak.

5/A. §12 A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes

a) szabálysértéseket és az azokhoz rendelt pontok számát az 1. számú melléklet,

b) közigazgatási bírsággal sújtandó jogsértéseket és az azokhoz rendelt pontok számát az 1/A. számú melléklet tartalmazza.

5/B. §13 Az 1. számú melléklet 2012. április 15-ig hatályos 1001, 1506 és 1507 kódszám alatt meghatározott tényállásaihoz rendelt pontszámokat a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (4) bekezdésére figyelemmel a 2012. április 15-e előtt elkövetett szabálysértések elbírálása során alkalmazni kell.

5/C. §14 Az 1. számú melléklet 2021. május 13. napjáig hatályos 07 kódszám alatt meghatározott tényállásához rendelt pontszámot a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 4. §-ára figyelemmel a 2021. május 14-e előtt elkövetett szabálysértések elbírálása során alkalmazni kell.

6. § Ez a rendelet 2001. január 1. napján lép hatályba.

1. számú melléklet a 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelethez15

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések

 

A

B

C

1

Kódszám

Tényállás

Pontszám

2

10

Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése:

 

3

1002

Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése;

6

4

12

A közúti közlekedés rendjének megzavarása;

 

5

1201

A közúti közlekedés rendjének megzavarása;

5

6

1202

A közúti közlekedés rendjének megzavarása; könnyű testi sértés okozása esetén;

6

7

13

Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban gépi meghajtású jármű vezetése más kategóriába tartozó engedéllyel, illetve a jármű vezetésének átengedése engedéllyel nem rendelkező részére);

5

8

15

Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése közül, amennyiben a jogsértés más helyen meghatározott körbe nem sorolható:

 

9

1502

Irányjelzés szabályainak megszegése [a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 29. §];

3

10

1503

Bekanyarodási szabályok megsértése [KRESZ 31. § (1)–(4) bek.];

3

11

1504

Megállás, megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése autópálya úttestjén és leállósávján autóúton és vasúti átjáróban [KRESZ 33. § (2) bek., 37. § (3) bek. b) pont, (4) bek.];

6

12

1505

Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 m-es távolságon belül
[40. § (5) bek. d) pont];

2

13

1506

Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-átkelőhely előtt [KRESZ 40. § (5) bekezdés e) pont];

6

14

1507

Megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármű a fényjelzőkészülék vagy jelzőtábla észlelését akadályozza [KRESZ 40. § (5) bekezdés a), c), l) pont];

6

15

1509

A rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása [KRESZ 6. § (1) bek. a) pontjának második francia bekezdése és e) pont];

6

16

1510

Megállás vasúti átjáróban, valamint a vasúti átjáró előtt
[KRESZ 40. § (5) bek. g) pontja];

6

17

1512

A gyermekbiztonsági rendszer, valamint a bukósisak használatának elmulasztása [KRESZ 48. § (7)–(9) bek.];

3

18

1513

Kézben tartott mobil rádiótelefon használata menet közben [KRESZ 3. § (2) bek.];

3

19

1514

Nem megfelelő sebesség alkalmazása (relatív sebességtúllépés) [KRESZ 25. § (1) bek.] – csak halmazatként alkalmazható;

1

20

1515

Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése [KRESZ 14. § (1) bek. e), h)–m), o)–u), y), valamint z/1) pont];

3

21

1516

A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű melletti elhaladás megállás nélkül [KRESZ 43. § (3) bek.];

5

22

1517

Jobbra tartási kötelezettség megsértése [KRESZ 25. § (2) bek.];

1

23

1518

Záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás [KRESZ 18. § (1) bek. c), k) pont].

2

1/A. számú melléklet a 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelethez16

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes közigazgatási bírsággal sújtandó jogsértések

Kódszám

Tényállás

Pontszám

16

A megengedett legnagyobb sebesség túllépése

 

1601

A megengedett legnagyobb sebesség túllépése [a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 1. melléklet 1. pont a)–c) alpontja, 2. pont a)–c) alpontja, 3. pont a)–c) alpontja, a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BR.) 11/B. melléklet 1. pont a)–c) alpontja, 2. pont a)–c) alpontja, 3. pont a)–c) alpontja];

4

1602

A megengedett legnagyobb sebesség túllépése [KR. 1. melléklet 1. pont d)–e) alpontja, 2. pont d)–e) alpontja, 3. pont d)–e) alpontja, BR. 11/B. melléklet 1. pont d)–e) alpontja, 2. pont d)–e) alpontja, 3. pont d)–e) alpontja];

6

1603

A megengedett legnagyobb sebesség túllépése [KR. 1. melléklet 1. pont f)–g) alpontja, 2. pont f)–g) alpontja, 3. pont f)–g) alpontja, BR. 11/B. melléklet 1. pont f)–g) alpontja, 2. pont f)–g) alpontja, 3. pont f)–g) alpontja];

8

17

Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése [KR. 2. melléklet 1. pont, BR. 11/C. melléklet 2., 3. pont];

8

18

 

 

19

Az autópálya leállósávján történő haladás [KR. 5. melléklet 1. pont, BR. 11/E. melléklet 1. pont];

6

20

 

 

21

A behajtás tilalmára vonatkozó szabályok megszegése [KR. 6. melléklet 1. és 3. pont, BR. 11/F. melléklet 1. és 3. pont];

4

22

A kötelező haladási irányra vonatkozó szabályok megszegése [KR. 6. melléklet 2. pont, BR. 11/F. melléklet 2. pont];

4

23

Ittas vezetés

 

2301

Ittas vezetés [BR. 11/D. melléklet 1. pont];

6

2302

Ittas vezetés [BR. 11/D. melléklet 2. pont];

8

2303

Ittas vezetés [BR. 11/D. melléklet 3. pont];

8

24

A forgalomirányító fényjelző készülék előtti megállási kötelezettség megszegése [KR. 3. melléklet 1. pont, BR. 11/C. melléklet 1. pont];

8

25

Biztonsági öv használata nélküli közlekedés

 

2501

a) lakott területen [BR. 11/A. melléklet 1. pont];

3

 

b) lakott területen kívül [BR. 11/A. melléklet 2. pont];

 

2502

autóúton, autópályán [BR. 11/A. melléklet 3. pont].

5

26

Engedély nélkül személygépkocsival végzett közúti közlekedési szolgáltatás [BR. 1. melléklet
1. pontjában meghatározott]

9

27

Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban közúti közlekedési szolgáltatás végzése során gépi meghajtású jármű vezetése más kategóriába tartozó engedéllyel [BR. 1. melléklet 9., 9/A. pontja]

5

2. számú melléklet a 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelethez17

Eljáró bíróság hatóság megnevezése kódja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értesítés a közúti közlekedési előéleti pontrendszer nyilvántartó hatóság számára

Vezetésre jogosító okmány azonosítója:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Családi név:

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utónév:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Születési családi név:

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr.

 

Születési utóneve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyja családi neve:

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr.

 

Anyja utóneve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Születési hely:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ker

Születési idő:

 

 

 

 

.

 

 

.

 

 

Vezetésre jogosító okmány típusa:

Vezetői engedély:

 

 

 

 

Járművezetői engedély:

 

 

 

 

Járművezetői igazolvány:

 

 

Vezetésre jogosító okmány kiadásának időpontja:

 

 

 

 

.

 

 

.

 

 

Vezetésre jogosító okmány elvételének időpontja:

 

 

 

 

.

 

 

.

 

 

Cselekmény jogszabály szerinti megnevezése:

Kód

 

Tényállás, minősítés

Szabályszegéshez rendelt
pontok száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cselekmény elkövetésének ideje:

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

A Kpt. 4. § (2) bekezdés szerinti halmazati összpontszám:

Járművezetői eltiltás:

 

 

Járműkategória vezetésétől eltiltás:

 

 

Járműfajtától eltiltás:

 

 

Kategória:

 

 

 

 

 

Járműfajta:

 

 

Végleges eltiltás:

 

 

Utánképzés igazolásáig:

 

Bírósági eljárás jogerős befejezéséig:

 

 

Orvosi alkalmassági igazolásáig:

 

Szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig:

 

 

Pályaalkalmasság igazolásáig:

 

Járművezetői vizsga letételéig:

 

Időtartama legfeljebb

 

 

hónap

Határozat jogerőre emelkedésének vagy helyszíni bírság kiszabásának ideje:

 

 

 

 

.

 

 

.

 

 

Határozat ügyszáma vagy elismervény sorszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

............................................................,

 

 

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

....................................................................

A Nyilvántartó tölti ki!

Ügyfél azonosító:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iktatószám:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilvántartóhoz érkezés ideje

 

 

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontszám megállapítás időpontja:

 

 

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megállapított összpontszám:

 

 

 

..........................................................................

 

 

 

 

Nyilvántartó ügyintézője

 

 

1

Az 1. § (1) bekezdése a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (4) bekezdését a 385/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (1) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 3. § (2) bekezdése a 385/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 4. § (3) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

10

Az 5. § (2) bekezdését a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 5/A. §-t a 8/2004. (I. 22.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5/B. §-t a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

14

Az 5/C. §-t a 259/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

15

Az 1. számú mellékletet a 8/2004. (I. 22.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta a szövegbe, egyidejűleg a melléklet eredeti szövegének megjelölését 2. számú mellékletre változtatva. Az 1. számú melléklet a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított, a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. § a) pontja, a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése, a 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelet 2. §-a, a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 7. §-a, a 259/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

17

Az eredeti melléklet számozását 2. számú mellékletre változtatta és szövegét megállapította a 8/2004. (I. 22.) Korm. rendelet 3. §-a. A 2. számú melléklet a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésének u) pontja, a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 42. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére