• Tartalom

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

2023.01.01.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 66. §-ának (8) bekezdésében és a 85. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1)1 E rendelet hatálya a a szociálpolitikáért, a gyermekek és az ifjúság védelméért, valamint a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter ágazati irányító jogkörébe tartozó

a) gyermekjóléti és gyermekvédelmi (a továbbiakban együtt: gyermekvédelmi), valamint a szociális feladatot ellátó állami és helyi önkormányzati költségvetési szerveknél,

b) a nem intézményi keretek között szociális, gyermekjóléti szakfeladat ellátására közalkalmazottként

foglalkoztatott személy (a továbbiakban: közalkalmazott) közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.

(2)2 E rendelet hatálya kiterjed a javítóintézetekben foglalkoztatott közalkalmazottakra.

(3)3 E rendelet alkalmazásában

a)4 szociális intézmény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti személyes gondoskodást nyújtó szervezet;

b)5 gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szervezet vagy annak szakmailag önálló szervezeti egysége;

c) integrált intézmény: integrált szervezeti formában működő szociális intézmény;

d) közös igazgatású intézmény: közös igazgatású, több önálló intézményegységből álló gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény.

e)–f)6

[A Törvény 20/A. §-ához]7

1/A. §8 (1)9 A Kjt. 20/A. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően nem kötelező pályázat kiírása

a) azon munkakör esetében, amely a Kjt. 61. § (1) bekezdése szerinti „A”–„E” fizetési osztályba történő besorolással tölthető be,

b)10 a 2. számú melléklet I.1. pontja szerinti asszisztens munkakör, II.1. pontjában foglalt szakgondozó, kisgyermeknevelő, a III.A. pontja szerinti élelmezésvezető és a 2/a. számú melléklet II.1. pontja szerinti kisgyermeknevelő munkakör esetében.

(2)11

(3)12 A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat

a) intézményvezető esetén

aa) a fenntartó önkormányzat jegyzője, főjegyzője,

ab) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézménynél a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság központi szerve,

b) az a) pontban foglaltakon kívüli egyéb beosztás esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója

látja el (a továbbiakban együtt: a pályázat előkészítője).

(4) A pályázati felhívásnak – a Törvény 20/A. §-ának (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően – tartalmaznia kell

a) a beosztáshoz kapcsolódó esetleges juttatásokat,

b) a jogviszony időtartamát, határozott idejű jogviszony esetén a jogviszony kezdő napját és megszűnésének időpontját,

c) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó szabályokat.

(5)13

(6)14

(7) A pályázathoz csatolni kell

a) a pályázó szakmai életrajzát,

b)–c)15

d) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

e) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

(8) A pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá, hogy az intézményt megismerhessék.

(9) A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi.

(10) A bizottság tagjai között kell lennie

a) a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének,

b)16

c)17 magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának.

(11) A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét.

(12) A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a pályázatok elbírálására jogosult személy vagy szerv elé kell terjeszteni.

(13)18 A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell.

(14)–(15)19

2. §20

2/A. §22 A munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkaköröket a 2. számú melléklet I–II. pontja, valamint a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

2/B. §23

3. §24 (1) Magasabb vezetőnek minősül

a) a szociális intézmény, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője, valamint az intézményvezető helyettese,

b)–c)25

(2) Vezetőnek minősül

a) az integrált, illetve közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetője és helyettese,

b) az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője,

c)26 az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézmény gazdasági vezetője, a vezető ápoló, a vezető szakápoló, a vezető pedagógus, a bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezető.

d)27

(3)28 A magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés vagy szakképzés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

3/A. §29 A magasabb vezető, vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik.

4. §30

5. § (1) A munkáltató a közalkalmazott számára

a) szociális tanácsadó, valamint

b) gyermekvédelmi tanácsadó

címet adományozhat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cím adományozásának feltétele, hogy a közalkalmazott

a)31 az ,,E''–,,J'' fizetési osztályok valamelyikébe tartozik, és

b) legalább tízéves szociális, valamint gyermek- és ifjúságvédelem területén eltöltött közalkalmazotti, az 1992. július 1-jét megelőző foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, illetve

c) tartósan magas színvonalú tevékenységet végez.

(3)32

(4) A címpótlék mértéke a pótlékalap 100%-a.

6. §33

7. § (1)34 A teljes napi munkaidőből hét órát kell a munkahelyen eltölteni a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelőnek.

(2) A teljes napi munkaidőből hat órát kell a munkahelyen eltölteni

a)35 a gyógymasszőrnek, a konduktornak, a gyógytornásznak, a logopédusnak, a pszichológusnak, a gyógypedagógusnak és a fejlesztő pedagógusnak;

b) az ellátottak oktatását vagy foglalkoztatását nem órarend szerint végző foglalkoztatás-szervezőnek vagy munkavezetőnek [1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet].

(3) Ha a munkáltató a munkahelyen történő munkavégzésére hosszabb időtartamot nem rendel el, a teljes napi munkaidőből legalább 6 órát kell a munkahelyen eltöltenie annak a közalkalmazottnak, akit teljes munkaidejében

a) hajléktalanok ellátását végző bentlakásos intézményben ápoló munkakörben,

b) pszichiátriai betegek otthonában ápoló munkakörben,

c) fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában vagy rehabilitációs intézményében ápoló munkakörben,

d)36 nappali melegedőben szociális munkatárs, segítő vagy fogyatékos személyek nappali intézményében gondozó vagy terápiás munkatárs munkakörben,

e)37 bölcsődében, mini bölcsődében a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző speciális csoportban kisgyermeknevelő munkakörben

foglalkoztatják.

(4)38 A nappali melegedőben foglalkoztatott utcai szolgálatot ellátó szociális munkatársnak – ha a munkáltató a munkahelyen történő munkavégzésre hosszabb időtartamot nem rendel el – legalább két órát kell a munkahelyen eltöltenie.

(5)39 A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatottak az (1) bekezdés, a (2) bekezdés a) pontja, illetve a (3) bekezdés e) pontja szerinti, munkahelyen eltöltendő munkaidején felüli időtartam tekintetében a bölcsődei nevelést, gondozást előkészítő, illetve azzal összefüggő egyéb feladatok elvégzése, továbbá gyakornok szakmai segítése, eseti helyettesítés rendelhető el.

7/A. §40 (1) A heti teljes munkaidőből 30 órát [a Gyvt. 15. § (12) bekezdése szerinti neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidő] kell a munkahelyen, a gyermekkel, fiatal felnőttel foglalkozva, illetve más személy vizsgálatát végezve eltölteni

a) a gyermekotthonban, az utógondozó otthonban a nevelőnek, a pszichológusnak,

b) a javítóintézetben a nevelőnek, a pszichológusnak, az utógondozónak, a szakoktatónak,

c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézményben a pszichológusnak és a gyógypedagógusnak.

(2) A heti teljes munkaidőből 24 órát [a Gyvt. 15. § (12) bekezdése szerinti neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidő] kell a munkahelyen, a gyermekkel, fiatal felnőttel foglalkozva eltölteni a gyermekotthoni gyógypedagógusnak, fejlesztő pedagógusnak, a javítóintézeti gyógypedagógusnak.

(3)41 A heti teljes munkaidőből a Gyvt. 15. § (11) bekezdése szerinti kötött munkaidőnek a neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidőn túl fennmaradó részében a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben, valamint a javítóintézeti nevelést nyújtó intézményben a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyre vonatkozóan a Gyvt. 15. § (11) és (12) bekezdése szerinti feladatokat és a helyettesítést a munkáltató munkaköri leírásban vagy írásbeli vezetői rendelkezésben határozza meg.

(4)42 A nevelőszülői hálózat nevelőszülői tanácsadójának, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézményben az örökbefogadási tanácsadónak és a gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozójának a heti teljes munkaidejéből a munkáltató által a munkaköri leírásban meghatározott időtartamot kell a munkáltató székhelyén, telephelyén, illetve az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségben tartózkodnia.

8. § Az oktatói, nevelői munkát végzők pótszabadságára jogosult

a)43 a bölcsődei, mini bölcsődei és a 0–3 éves korú gyermekeket ellátó gyermekotthoni kisgyermeknevelői, bölcsődei, mini bölcsődei intézményvezetői, vezetői és szaktanácsadói,

b) a konduktori,

c)44 a fogyatékos személyek otthonában, illetve rehabilitációs intézményében az ellátottak órarend szerinti, vagy egyéni oktatását, fejlesztését végző fejlesztőpedagógusi, foglalkoztatás-szervezői,

d)45 a gyermekvédelmi szakellátási intézmény intézményvezetője, intézményvezető-helyettese, a nevelőszülői hálózat vezetője, a gyermekvédelmi szakellátási intézmény önálló szakmai egységének vezetője, az integrált, illetve közös igazgatású intézmény önálló, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szervezeti egységének vezetője,

e)46 a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, javítóintézetben a 2/a. számú melléklet I. pontjában meghatározott munkakörben,

f)47 a bölcsődében, mini bölcsődében a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző gyógypedagógus, gyógytornász, pszichológus, pedagógus

g)48 a bölcsődében, mini bölcsődében a 2/a. számú melléklet II. pontjában meghatározott munkakörben

munkát végző közalkalmazott.

9. § (1)50 A közalkalmazottak által betölthető munkakörök megnevezését és fizetési osztályba sorolásuk feltételeit – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2)51 Ha a munkakörre jogszabály nem határoz meg képesítési előírást, akkor az betölthető mindazon végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzetséggel, amelyet a Törvény 61. § (1) bekezdése a munkakörhöz a 2. számú mellékletben meghatározott fizetési osztályba sorolás feltételeként előír.

(3)52 A Törvény 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjával összefüggésben a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni az alap vezetőképzés vagy mester vezetőképzés vizsgakövetelménye teljesítését igazoló tanúsítványt.

(4)53 Ha a közalkalmazott a „B”–„E” fizetési osztályba kerül besorolásra, a pótlékok nélküli illetménye nem lehet kevesebb a garantált bérminimum összegénél.

(5)54 A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, a javítóintézetben és a bölcsődében, mini bölcsődében dolgozó, Gyvt. 15. § (10a) bekezdése szerinti személyek munkaköreinek megnevezését a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

10. §55 (1) A

a)56 gyermekotthonban a gyermekvédelmi asszisztens, a gyermekvédelmi ügyintéző, a gyermekfelügyelő és a kisgyermeknevelő munkakörre,

b) javítóintézetben a gyermekfelügyelő munkakörre,

c)57 bölcsődében, mini bölcsődében a kisgyermeknevelő munkakörre,

d) gyermekek átmeneti otthonában a gyermekfelügyelő munkakörre

e)58 Biztos Kezdet Gyerekházban a vezetői és a nem vezetői munkakörre

f)59 nevelőszülői hálózatban a gyermekvédelmi ügyintéző munkakörre

meghatározott képesítési előírás alól a felmentés abban az esetben adható meg, ha a közalkalmazott a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy az adott munkakörre nem áll rendelkezésre olyan – a képesítési előírásoknak megfelelő képesítésű – személy, aki az adott munkakörre kinevezhető lenne és a közalkalmazott vállalja a képesítés megszerzését.

(2)60 A képesítési előírás alól a felmentést a munkáltatói jogkör gyakorlója határozott időre,

a) gyermekvédelmi ügyintéző munkakörben legfeljebb hat évre,

b) az a) pont alá nem tartozó, az (1) bekezdésben felsorolt munkakörökben legfeljebb négy évre

adhatja meg.

11. §61

12. §62 Az illetménynövekedésre jogosító szak-, illetve szakmai képesítéseket – a 13. §-ban foglaltak kivételével – a 3. számú melléklet tartalmazza.

13. §63 A 2/a. számú melléklet I. pontjában meghatározott pedagógus munkakörben foglalkoztatottat illetménynövekedés illeti meg, ha a besorolás alapjául szolgáló felsőfokú iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett

a) a magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott óvodapedagógusi, tanítói, tanári, gyógypedagógiai tanári (gyógypedagógiai terapeuta), konduktori, gyógytestnevelő, felsőoktatási szakirányú továbbképzésben szerzett, a nevelő és oktató munkához kapcsolódó bármilyen szakképzettséggel, vagy számviteli, pénzügyi, jogi, közgazdasági, pszichológus vagy a b) pontban felsorolt további

b) pedagógiai, pedagógia szakos előadói, szociálpedagógus, szociálpedagógiai, nevelőtanári, szociális munkás, általános szociális munkás vagy

c) óvodapedagógusi, tanítói, tanári, pszichopedagógus vagy

d) – a pszichológusi feladatok ellátásához a pszichológusi szakképzettség mellett –tanítói, tanári

szakképzettséggel rendelkezik.

14. §64 A magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka nem lehet kevesebb a 4. számú mellékletben meghatározott összegnél.

15. § (1) A közalkalmazottat munkahelyi pótlék illeti meg a (2) bekezdésben meghatározottak szerint.

(2)65 A pótlék mértéke a pótlékalap 120%-a

a) az időseket, a pszichiátriai betegeket, a szenvedélybetegeket, a fogyatékos személyeket, a hajléktalan személyeket ellátó bentlakásos intézményekben foglalkoztatott orvos, ápoló, vezető ápoló, gondozó, szakápoló, vezető szakápoló;

b) a hajléktalan személyek nappali melegedőjében foglalkoztatott szociális munkatárs;

c) a bentlakásos szociális intézmények mosodáiban a szennyes ruhák átvételével foglalkozó közalkalmazott;

d) a bentlakásos szociális intézményekben

da) a diétás nővér, a dietetikus, a mozgásterapeuta, a gyógytornász, a foglalkoztatás szervező, a szabadidő-szervező, a szociális munkatárs, a terápiás munkatárs, a fejlesztő pedagógus, és lakóotthon esetében a segítő munkakörökben foglalkoztatott személyek,

db) az ellátottak gondozását közvetlenül végző gépkocsivezető és szociális ügyintéző;

e) támogatott lakhatás szolgáltatásban az esetfelelős

esetében.

(3)66 Az alaptevékenységen túl ellátott feladatok elvégzéséért a pótlékalap 200%-ával megegyező módszertani pótlék illeti meg a külön jogszabály szerint kijelölt módszertani feladatokat ellátó

a) szociális intézmény intézményvezetőjét, illetve konzorcium esetén a gesztor intézmény és a konzorciumi tag intézmény intézményvezetőjét,

b) gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetőjét, valamint módszertani feladatokat ellátó osztályvezetőjét.

(4)67

(5)68 A pótlékalap legalább 250%-ával megegyező mértékű speciális otthoni pótlék illeti meg

a) a speciális gyermekotthonban, a speciális lakásotthonban, a gyermekotthon speciális csoportjában, valamint a javítóintézetben foglalkoztatott nevelőt, gyermekfelügyelőt, gondozót, gyermekvédelmi asszisztenst, pszichológust, gyógypedagógust, fejlesztő pedagógust, munkaoktatót, szakoktatót, orvost, ápolónőt, továbbá

b) a javítóintézetben foglalkoztatott utógondozót.

(6)69 A bölcsődében, mini bölcsődében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermekek nevelését, gondozását végző csoportban a kisgyermeknevelőt és a gyógypedagógust gyógypedagógiai pótlék illeti meg. A pótlék mértéke

a)70 egy sajátos nevelési igényű gyermek, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek ellátása esetén a pótlékalap 100%-a,

b)71 két sajátos nevelési igényű gyermek, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek ellátása esetén a pótlékalap 150%-a,

c)72 három sajátos nevelési igényű gyermek, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek ellátása esetén a pótlékalap 200%-a.

(6a)73

(6b)74 A gyermekvédelmi szakellátási intézményben a 2/a. számú melléklet I. pontjában meghatározott pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak gyermek- és ifjúságvédelmi intézményi pótlék adható. A pótlékot a fenntartó engedélyezi, a pótlék mértéke nem haladhatja meg a pótlékalap 100%-át.

(6c)75 A különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban, gyermekotthon különleges csoportjában foglalkoztatott nevelőt, kisgyermeknevelőt, gyermekfelügyelőt, gondozót, gyermekvédelmi asszisztenst, pszichológust, gyógypedagógust, fejlesztő pedagógust különleges otthoni pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 125%-a.

(6d)76 A többcélú gyermekvédelmi intézményben köznevelési feladatot ellátó intézményegységben dolgozó pedagógust gyermekvédelmi pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 50%-a.

(6e)77 A területi gyermekvédelmi szakszolgálat által foglalkoztatott gyermekvédelmi gyámot gyermekvédelmi gyámi pótlék illeti meg, amelynek mértéke legalább a pótlékalap 185%-a.

(6f)78

(7)79 A kollektív szerződés a (2)–(6e) bekezdésben meghatározottnál magasabb mértékű pótlékot is megállapíthat.

(8)80 A kollektív szerződés a (2)–(6e) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően is megállapíthat munkahelyi pótlékot a pótlékalap 25–100%-a közötti mértékben.

(9)81 A (2)–(6e) bekezdésben felsorolt pótlékok egymás mellett nem folyósíthatók.82

(10)83 Helyettesítési pótlék illeti meg a bölcsődei, mini bölcsődei csoportban azt a kisgyermeknevelőt, aki a másik kisgyermeknevelő távolléte esetén egyedül látja el a bölcsődei csoporttal kapcsolatos feladatokat. A helyettesítési pótlék mértéke az egy órára eső illetmény 30%-a.

15/A. §84 (1) A közalkalmazottat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg, melynek összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2)85 Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a 2/a. számú melléklet szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, továbbá a 15/B. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei pótlékra jogosult közalkalmazottat.

(3) A szociális ágazati összevont pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.

(4) A szociális ágazati összevont pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 5. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.

15/B. §86 (1)87 A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott

a) középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt, szaktanácsadót a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján, valamint a pedagógus munkakörben foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt, szaktanácsadót bölcsődei pótlék illeti meg, amelynek mértékét a 6. számú melléklet tartalmazza,

b) bölcsődei dajkát a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg, amelynek mértékét a 6/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) A bölcsődei pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.

(3)88 A bölcsődei pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazottnak a 6. és 6/a. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása annak a tárgyévnek az első napján történik, amelyben a Törvény 65. § (1) bekezdése szerint magasabb fizetési fokozatba lép.

15/C. §89 (1) Egészségügyi kiegészítő pótlék illeti meg

a)90 a szociális intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, vezető ápoló, vezető szakápoló),

b) a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, ápoló),

c) a javítóintézetben a javítóintézetek rendtartásáról szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, ápoló), és

d)91 az otthoni szakápolásra vagy szakápolásra egészségügyi engedéllyel rendelkező bentlakásos szociális intézményben, valamint a szakápolási központban ápolói, szakápolói munkakörben, magyar egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság mellett foglalkoztatott

közalkalmazottat.

(2) Az egészségügyi kiegészítő pótlék – a foglalkoztatott fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján meghatározott – összegét a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az egészségügyi kiegészítő pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.

(4) Az egészségügyi kiegészítő pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 7. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.

16. § (1) Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba.

(2)92 Ha a magasabb vezetői kinevezés – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CLXXV. törvény alapján – 2011. január 1-jétől kezdődő magasabb vezetői megbízássá alakult át, a magasabb vezető tekintetében a vezetői pótlékra vonatkozó rendelkezéseket 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A 4. § (1) bekezdésében a határozott időtartamra történő megbízásra vonatkozó rendelkezést a 2001. május 1-jét követően adott magasabb vezetői beosztásokra adott megbízás esetében kell alkalmazni.

(4)93 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 18. § (2)–(3) bekezdése alapján – az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépését megelőzően – megállapított pótlékok tekintetében a Kr.-nek az R. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5)94 A Kr. 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján – az R. hatálybalépését megelőzően megállapított – gyógypedagógiai pótlék mellett az e rendelet szerinti speciális otthoni pótlék, különleges otthoni pótlék nem folyósítható.

(6)95 A Kr. 15. § (12) bekezdés alapján – az R. hatálybalépését megelőzően megállapított – pótlék mellett az e rendelet szerinti különleges szakértelmet igénylő munka után járó pótlék nem folyósítható.

(7)96 A 2013. szeptember 1-jén a 8. § f) pontjában meghatározott munkát végző közalkalmazott pótszabadságának számítása során a 2013. január 1-jétől 2013. augusztus 31-ig terjedő időszakban munkával töltött időt is figyelembe kell venni.

17. §97 (1) A gyermekvédelmi gyám a hivatásos gyámi és a gyámi, gondozói tanácsadói feladatokat – azok megszűnéséig – a gyermekvédelmi gyámi munkakör keretében látja el.

(2) A gyermekvédelmi gyámi pótlékkal együtt a 15. § (6f) bekezdésében meghatározott pótlék nem folyósítható.

(3) Ha a közalkalmazott nem gyermekvédelmi gyámi munkakörben, hanem gyámi, gondozói tanácsadói vagy hivatásos gyámi munkakörben látja el a gyámi, illetve a gyámi, gondozói tanácsadói feladatokat, a 2013. december 31-ig átmeneti vagy tartós nevelésbe vett és általa ellátott gyermekek ügyének felülvizsgálatáig, de legkésőbb 2014. december 31-ig jogosult a 15. § (6f) bekezdésében meghatározott pótlékra.

(4) A gyermekotthonban elhelyezett gyermekek gyámságának ellátását végző gyermekotthon vezetőjét az általa ellátott valamennyi gyermek ügyének felülvizsgálatáig, de legkésőbb 2014. december 31-ig gyámi pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 50%-a. Nem illeti meg gyámi pótlék a hivatásos gyámot és a gyermekvédelmi gyámot.

(5)98

18. §99 (1) Az egészségügyi kiegészítő pótléknak az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. mellékletével megállapított összegére vonatkozó rendelkezéseket 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A 2018. január 1-jén hatályos 7. számú melléklet szerinti egészségügyi kiegészítő pótlék, valamint az R1. 6. melléklete szerinti egészségügyi kiegészítő pótlék összegének különbözetét – a 2018. január hónapban történt foglalkoztatásra tekintettel – 2018. március hónapban kell kifizetni. Ha a foglalkoztatás nem egész hónapban történik, a különbözetet időarányosan kell kifizetni.

19. §100 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelettel megállapított 15/B. § (1) és (3) bekezdése szerinti bölcsődei pótlékot első alkalommal 2020. január hónapra tekintettel, 2020. február hónapban kell kifizetni.

20. §101 (1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított 5. és 6. számú mellékletet a 2016. január 1-jétől 2016. június 30-áig terjedő időszakra is alkalmazni kell. Az ágazati, valamint a kiegészítő pótlék a közalkalmazott részére a 2016. január–június hónapokra tekintettel folyósított illetményével ki nem fizetett részét 2016. augusztus hónapban kell kifizetni.

(2) Ha a közalkalmazotti jogviszony 2016. január 1-jét követően, de 2016. július 1-jét megelőzően létesül, vagy 2015. december 31-ét követően, de 2016. július 1-jét megelőzően megszűnik, akkor az (1) bekezdés szerinti kifizetés időarányosan történik.

21. §102 (1) E rendeletnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított 5. számú mellékletét a 2017. január 1-jétől 2017. február 16-áig terjedő időszakra is alkalmazni kell. A szociális ágazati összevont pótlék a közalkalmazott 2017. január hónapra tekintettel folyósított illetményével ki nem fizetett részét 2017. március hónapban kell kifizetni.

(2) Ha a közalkalmazotti jogviszony 2017. január 1-jét követően, de 2017. február 17-ét megelőzően létesül, vagy 2016. december 31-ét követően, de 2017. február 17-ét megelőzően megszűnik, akkor az (1) bekezdés szerinti kifizetés időarányosan történik.

22. §103 (1) A 2017. december 31-én intézményvezető-helyettesi megbízással rendelkező személy, ha szociális szakvizsgát vagy pedagógus szakvizsgát tett, vagy a 2017. december 31-én hatályos szabályozás alapján a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesült, fizetési osztályba sorolás tekintetében intézményvezető-helyettesi megbízása fennállásáig úgy tekintendő, mintha vezetőképzés vizsgakövetelményét igazoló tanúsítvánnyal rendelkezne.

(2) A 2017. december 31-én intézményvezetői megbízással rendelkező személy, ha szociális szakvizsgát vagy pedagógus szakvizsgát tett, vagy a 2017. december 31-én hatályos szabályozás alapján a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesült, fizetési osztályba sorolás tekintetében 2020. december 31-éig úgy tekintendő, mintha vezetőképzés vizsgakövetelményét igazoló tanúsítvánnyal rendelkezne.

23. §104 (1) Az egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R2.) megállapított 5. számú mellékletet a 2019. január 1-jétől az R2. hatálybalépésig105 terjedő időszakra is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az R2. hatálybalépésekor is fennáll. A 2019. január–október hónapokra a közalkalmazottnak járó szociális ágazati összevont pótlék ki nem fizetett részét 2019. december hónapban kell kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2019. január 1-jét követően, de az R2. hatálybalépését megelőzően létesült, a kifizetés időarányosan történik.

(2) Az R2.-vel módosított 7. számú melléklet I. pontját a 2019. július 1-jétől az R2. hatálybalépésig106 terjedő időszakra is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az R2. hatálybalépésekor is fennáll. A 2019. július–október hónapokra a közalkalmazottnak járó egészségügyi kiegészítő pótlék ki nem fizetett részét 2019. december hónapban kell kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2019. július 1-jét követően, de az R2. hatálybalépését megelőzően létesült, a kifizetés időarányosan történik.

24. §107 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 18/2020. (II. 19.) Korm. rendelettel megállapított 5. és 6/a. számú melléklete szerinti pótlékra a közalkalmazott 2020. január 1-jétől jogosult. A 2020. január hónapra járó illetménykülönbözetet 2020. március hónapban kell kifizetni a közalkalmazott részére.

25. §108 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. mellékletével módosított 7. számú mellékletet a 2020. január 1-jétől az R3. hatálybalépéséig terjedő időszakra is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az R3. hatálybalépésekor is fennáll. A 2020. január–május hónapokra a közalkalmazottnak járó egészségügyi kiegészítő pótlék ki nem fizetett részét a 2020. június hónapra járó illetménnyel együtt kell kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2020. január 1-jét követően, de az R3. hatálybalépését megelőzően létesült, a kifizetés időarányosan történik.

26. §109 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 598/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 7. számú melléklet I. részét a 2022. január 1-jétől az R. hatálybalépéséig110 terjedő időszakra is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az R. hatálybalépésekor is fennáll. A 2022. január–december hónapokra járó kiegészítő pótlék ki nem fizetett részét a 2023. március hónapra járó illetménnyel együtt kell kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2022. január 1-jét követően, de az R. hatálybalépését megelőzően létesült, a kifizetés időarányosan történik.

1. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez111

2. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

I.112

Ágazatspecifikus munkakörök a szociális területen

Megnevezés

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Szociális szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló, felsőfokú végzettséghez kötött munkakörök

orvos

*

*

*

szociális munkatárs

*

*

*

*

*

vezető ápoló, vezető szakápoló, ápoló, szakápoló

*

*

*

*

*

foglalkoztatás-szervező

*

*

*

fejlesztő pedagógus

*

*

*

*

*

mozgásterapeuta, gyógytornász

*

*

*

terápiás munkatárs

*

*

*

*

*

asszisztens

*

*

*

*

*

segítő

*

*

*

*

*

esetfelelős

*

*

*

*

*

2.

Szociális szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló, felsőfokú végzettséghez nem kötött munkakörök

ápoló, szakápoló

*

*

*

gondozó

*

*

*

*

segítő, falu- és tanyagondnok

*

*

*

*

*

terápiás munkatárs

*

asszisztens

*

*

*

egyéb ágazati munkakörök

foglalkoztatás-
szervező, szabadidő-szervező

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

JII.113

II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen

Megnevezés

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, javítóintézeti nevelés keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött munkakörök

orvos

*

*

*

pszichiáter

*

*

*

pszichológus

*

*

*

pszichológiai tanácsadó

*

*

*

*

*

családgondozó

*

*

*

*

*

gyógypedagógus

*

*

*

*

*

gyógytornász

*

*

konduktor

*

*

növendékügyi előadó

*

*

*

*

*

fejlesztőpedagógus

*

*

*

*

*

helyettes szülői tanácsadó

*

*

*

*

*

gyermekvédelmi gyám

*

*

*

*

*

jogász

*

*

*

szaktanácsadó

*

*

*

*

*

szakgondozó

*

*

kisgyermeknevelő

*

*

*

*

*

gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai tanácsadó

*

*

*

*

*

nevelő

*

*

*

*

*

elhelyezési ügyintéző

*

*

*

*

*

közvetítő

*

*

*

*

*

családsegítő, esetmenedzser, tanácsadó

*

*

*

*

*

Biztos Kezdet Gyerekház vezetői munkakör

*

*

*

*

*

Biztos Kezdet Gyerekház nem vezetői munkakör

*

*

*

*

*

óvodai és iskolai szociális segítő

*

*

*

*

*

fogyatékosságügyi tanácsadó

*

*

*

*

*

2.

Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, javítóintézeti nevelés keretében az ellátottak ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését, szállítását közvetlenül szolgáló, egyetemi, főiskolai végzettséghez nem kötött munkakörök

a)

asszisztens/szakasszisztens

asszisztens

*

*

*

szakasszisztens

*

*

gyermekvédelmi asszisztens

*

*

b)

kisgyermeknevelő

*

*

*

szakgondozó

*

gondozó

*

*

segédgondozó

*

*

javítóintézeti ápoló

*

*

*

*

c)

egyéb ágazati munkakörök

szaktanácsadó

*

gyermekgondozó

*

*

*

gyermekfelügyelő

*

*

*

gyermekvédelmi ügyintéző

*

*

tejkonyhavezető

*

*

*

gépkocsivezető

*

*

*

javítóintézeti rendész

*

*

egyéb kisegítő munkakörök

*

*

*

bölcsődei dajka

*

*

*

*

Biztos Kezdet Gyerekház nem vezetői munkakör

*

*

*

*

*

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

JIII.114
Nem ágazatspecifikus munkakörök

Megnevezés

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A.

Egyetemi, főiskolai végzettséget igénylő (szakértői/szaktanácsadói) munkakörök

jogász, szociológus, munkavédelmi szakmérnök stb.

*

*

*

főkönyvelő, humánpolitikai szervező, informatikus, könyvtáros, revizor (belső ellenőr), statisztikus stb.

*

*

*

*

élelmezésvezető

*

B.

Egyetemi, főiskolai végzettséget nem igénylő munkakörök

1.

Ügyintézői munkakörök

általános titkár, titkárnő

*

*

bér- és társadalombiztosítási humán erőgazdálkodási, pénzügyi, statisztikai, számviteli ügyintéző

*

*

*

szociális ügyintéző

*

*

*

egyéb ügyintéző

*

*

*

*

2.

Irodai és ügyviteli munkakörök

anyagnyilvántartó, bérelszámoló

*

*

*

könyvelő

*

*

*

*

adminisztrátor, gondnok, gyors- és gépíró, iratkezelő

*

*

*

*

leltározó, leltárellenőr, nyilvántartó pénztáros

*

*

*

telefon-, telex- és telefaxkezelő

*

egyéb irodai és ügyviteli munkakörök

*

*

*

*

3.

Szolgáltató munkakörök

élelmezésvezető

*

*

*

diétás nővér, dietetikus

*

*

*

*

*

technikus

*

szakmunkás

*

*

*

*

fűtő, kazánfűtő

*

*

*

raktáros, raktárkezelő

*

*

*

4.

kisegítő munkakörök

különösen: betanított munkás, konyhai kisegítő, takarító, éjjeliőr, hivatalsegéd, kézbesítő, őr/telepőr, portás, segédmunkás

*

*

*

gépkocsivezető

*

*

*

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

JIV.115

V.116


Besorolási előírások a kinevezések elkészítéséhez

1. Egyetemi és főiskolai végzettséget igénylő munkakörökbe kell besorolni azt a munkakört, amelyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő, felsőszintű képesítést igénylő szakmai feladatot kell ellátni.


Ezen belül

– ,,F'' fizetési osztályba kell sorolni: a főiskolai végzettség és szakképzettség feltételéhez kötött munkakört (szociális munkás, pedagógus, gyógypedagógus, gyógytornász, óvónő stb.),

– ,,F''-től ,,J''-ig terjedően: a megfelelő fizetési osztályba kell sorolni azt a munkakört, amely egyetemi vagy főiskolai végzettséggel is betölthető pl. a szociális munkás munkakör betölthető főiskolai, valamint egyetemi szintű szociális munkás végzettséggel egyaránt,

– ,,G'' fizetési osztályba: főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakörök tartoznak pl. intézményvezetői munkakör esetén jogszabályban előírt szociális szakvizsgát tett vezetőt, szakvizsgát tett pedagógust stb.,

– ,,H'' fizetési osztályba: az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör pl. szociális munkás, pedagógus, pszichológus, jogász, gyógypedagógus stb.,

– ,,I'' fizetési osztályba: az egyetemi végzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakör pl. pedagógus, szociális munkás, pszichológus, intézményvezető stb.,

– ,,J'' fizetési osztályba: az egyetemi végzettséget igazoló oklevélhez és tudományos fokozathoz kötött munkakör tartozik pl. pedagógus, szociális munkás stb.

2.117 A felső-, közép- és alapfokú szakképesítést igénylő munkakörökbe kell besorolni azt a munkakört, amelyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő, felső-, közép- és alapfokú szakmai képesítést igénylő feladatot kell ellátni.

– ,,A'' fizetési osztályba kell sorolni: a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkaköröket, valamint az alapfokú iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítéshez kötött munkaköröket pl. alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező falu- és tanyagondnok;

– ,,B'' fizetési osztályba kell sorolni: az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakört, pl. 2/1975. (II. 1.) EüM rendelet szerinti képzésben szerzett általános ápoló és általános asszisztensi végzettséghez kötött munkakört;

– ,,C'' fizetési osztályba kell sorolni: az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkakört, például:

– az 1975 előtti – szakosított képzést is tartalmazó – képzés szerint szerzett általános betegápoló, csecsemő- és gyermekgondozói, pszichiátriai ápolói végzettséggel rendelkezőket,

– az 1975 utáni alapképesítésre épülő első fokú szakosító képzés keretében szerzett csecsemő- és gyermekgondozói, gyermek idegápolói és gondozói, öregek napközi otthoni és házi szociális gondozói, pszichiátriai ápolói és gondozói, szociális otthoni ápolói, szociális otthoni gondozói szakképesítést igénylő munkakört, továbbá

– ,,D'' fizetési osztályba kell sorolni: a középiskola utolsó évfolyamának elvégzését igénylő szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkaköröket, valamint a középiskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkaköröket pl. pedagógiai asszisztens, gyermek- és ifjúsági felügyelő stb.;

– ,,E'' fizetési osztályba kell sorolni: az egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez kötött munkaköröket pl. szociális asszisztens, szociális gondozó és szervező, mentálhigiénés asszisztens, csecsemő- és kisgyermekgondozó, vezetési-szervezési ismeretet nyújtó képesítéssel rendelkezőket.


Megjegyzés:

Azon munkakörök esetén, amelyek főiskolai, egyetemi, illetve középfokú végzettséggel egyaránt betölthetők a szakképzettségi szintnek megfelelő közalkalmazotti besorolást kell alkalmazni.

2/a. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez118

A Gyvt. 15. § (10a) bekezdése szerinti személy által betölthető pedagógus munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, a bölcsődében, mini bölcsődében és a javítóintézetben

I. Pedagógus munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és a javítóintézetben

Sorszám

Munkakör megnevezése

1.

nevelő

2.

fejlesztőpedagógus

3.

gyógypedagógus

4.

pszichológus

5.

nevelőszülői tanácsadó

6.

javítóintézeti utógondozó

7.

szakoktató

8.

nevelőszülői hálózat szakmai vezetője

9.

gyermekotthon vezető

10.

otthonvezető javítóintézetben

11.

gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozója

12.

örökbefogadási tanácsadó

II. Pedagógus munkakörök a bölcsődében, mini bölcsődében

Sorszám

Munkakör megnevezése

1.

kisgyermeknevelő

2.

gyógypedagógus

3.

pszichológus

4.

szaktanácsadó

5.

konduktor

3. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez119

A Kjt. 66. §-ának (4) bekezdése alapján illetménynövekedésre jogosító szakképesítések, szakmai képesítések

Munkakör

Többletképesítés

gyógypedagógus

látás-, hallás-, értelmi- és mozgássérült szakirányú pszichopedagógusi végzettség

szakgondozó

egészségügyi főiskola bármely szakán szerzett
végzettség (a védőnői szak kivételével), valamint
a gyógypedagógiai asszisztens

kisgyermeknevelő

egészségügyi főiskola bármely szakán szerzett
végzettség (a védőnői szak kivételével), valamint
a gyógypedagógiai asszisztens

helyettes szülői tanácsadó, örökbefogadási tanácsadó

felsőfokú szociális vagy pedagógus szakképzettség

bentlakásos szociális intézményben ápoló, gondozó

felsőfokú szociális szakképzettség vagy vezetői, szervezői végzettség vagy egészségügyi felsőfokú szakképzettség

alapellátásban szociális gondozó, ápoló, gondozó

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének végén a kiegészítő szabályok között megjelenített egészségügyi szakképesítés

a 2. számú melléklet és a 2/a. számú melléklet I. pontja szerinti bármely munkakör

amennyiben a munkáltató kötelezte a közalkalmazottat a további képesítés megszerzésére, és az – a 2/a. számú melléklet I. pontja szerinti munkakörök kivételével – nem biztosít magasabb fizetési osztályba sorolást; vagy a további szakképesítés hasznosítását a munkáltató foglalkozási feltételként a közalkalmazott kinevezésében (kinevezés-módosításában, átsorolásában) előírja

4. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez120

A magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

I. Magasabb vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

Beosztás megnevezése

Vezetői pótlék mértéke
(a pótlékalap
%-ában)

1.

A helyi önkormányzatok, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézmény intézményvezetője

a)

bentlakásos szociális intézmény intézményvezetője (ide nem értve a lakóotthon intézményvezetőjét)

250%

b)

szakellátást nyújtó gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője

250%

c)

szociális és gyermekjóléti alapellátást együttesen végző intézmény vezetője

250%

d)

szociális vagy gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény intézményvezetője

200%

e)

lakóotthon intézményvezetője

200%

2.

A helyi önkormányzatok, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetőjének helyettese

100%

3.

Az országos feladatot ellátó, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője

250%

4.

Az országos feladatot ellátó, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetőjének helyettese

150%

II. Vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

Beosztás megnevezése

Vezetői pótlék mértéke
(a pótlékalap %-ában)

1.

Az országos feladatot ellátó, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben vezető beosztásban foglalkoztatott közalkalmazott

150%

2.

A helyi önkormányzatok, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben vezető beosztásban foglalkoztatott közalkalmazott

100%

III.

5. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez121

A szociális ágazati összevont pótlék összege (Ft)

Sor-
szám

Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő

Fizetési osztály

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

0–1 év között

20 000

26 000

26 000

26 000

33 000

80 000

80 000

91 000

91 000

91 000

2.

1–2 év között

20 000

26 000

26 000

26 000

33 000

80 000

80 000

91 000

91 000

91 000

3.

2–3 év között

20 000

26 000

26 000

26 000

33 000

80 000

80 000

91 000

91 000

91 000

4.

3–4 év között

21 000

26 000

27 000

27 000

33 000

80 000

80 000

91 000

91 000

91 000

5.

4–5 év között

21 000

26 000

27 000

27 000

37 000

91 000

91 000

112 000

112 000

112 000

6.

5–6 év között

21 000

26 000

27 000

27 000

37 000

91 000

91 000

112 000

112 000

112 000

7.

6–7 év között

21 000

27 000

27 000

27 000

37 000

91 000

91 000

112 000

112 000

112 000

8.

7–8 év között

21 000

27 000

27 000

27 000

37 000

91 000

91 000

112 000

112 000

112 000

9.

8–9 év között

21 000

27 000

27 000

30 000

41 000

99 000

99 000

124 000

124 000

124 000

10.

9–10 év között

22 000

27 000

28 000

30 000

41 000

99 000

99 000

124 000

124 000

124 000

11.

10–11 év között

22 000

27 000

28 000

30 000

41 000

99 000

99 000

124 000

124 000

124 000

12.

11–12 év között

22 000

27 000

28 000

30 000

41 000

99 000

99 000

124 000

124 000

124 000

13.

12–13 év között

22 000

28 000

28 000

35 000

46 000

108 000

108 000

141 000

141 000

141 000

14.

13–14 év között

22 000

28 000

28 000

35 000

46 000

108 000

108 000

141 000

141 000

141 000

15.

14–15 év között

22 000

28 000

28 000

35 000

46 000

108 000

108 000

141 000

141 000

141 000

16.

15–16 év között

23 000

28 000

29 000

35 000

46 000

108 000

108 000

141 000

141 000

141 000

17.

16–17 év között

23 000

28 000

29 000

39 000

50 000

116 000

116 000

163 000

163 000

163 000

18.

17–18 év között

23 000

28 000

29 000

39 000

50 000

116 000

116 000

163 000

163 000

163 000

19.

18–19 év között

24 000

29 000

29 000

39 000

50 000

116 000

116 000

163 000

163 000

163 000

20.

19–20 év között

24 000

29 000

29 000

39 000

50 000

116 000

116 000

163 000

163 000

163 000

21.

20–21 év között

24 000

32 000

32 000

43 000

54 000

136 000

136 000

174 000

174 000

174 000

22.

21–22 év között

24 000

32 000

32 000

43 000

54 000

136 000

136 000

174 000

174 000

174 000

23.

22–23 év között

24 000

32 000

32 000

43 000

54 000

136 000

136 000

174 000

174 000

174 000

24.

23–24 év között

24 000

32 000

32 000

43 000

54 000

136 000

136 000

174 000

174 000

174 000

25.

24–25 év között

27 000

35 000

35 000

48 000

59 000

158 000

158 000

184 000

184 000

184 000

26.

25–26 év között

27 000

35 000

35 000

48 000

59 000

158 000

158 000

184 000

184 000

184 000

27.

26–27 év között

27 000

35 000

35 000

48 000

59 000

158 000

158 000

184 000

184 000

184 000

28.

27–28 év között

27 000

35 000

35 000

48 000

59 000

158 000

158 000

184 000

184 000

184 000

29.

28–29 év között

30 000

41 000

41 000

54 000

65 000

170 000

170 000

194 000

194 000

194 000

30.

29–30 év között

30 000

41 000

41 000

54 000

65 000

170 000

170 000

194 000

194 000

194 000

31.

30–31 év között

30 000

41 000

41 000

54 000

65 000

170 000

170 000

194 000

194 000

194 000

32.

31–32 év között

30 000

41 000

41 000

54 000

65 000

170 000

170 000

194 000

194 000

194 000

33.

32–33 év között

34 000

46 000

46 000

60 000

71 000

179 000

179 000

219 000

219 000

219 000

34.

33–34 év között

34 000

46 000

46 000

60 000

71 000

179 000

179 000

219 000

219 000

211 329

35.

34–35 év között

34 000

46 000

46 000

60 000

71 000

179 000

179 000

219 000

219 000

211 329

36.

35–36 év között

34 000

46 000

46 000

60 000

71 000

179 000

179 000

219 000

219 000

211 329

37.

36–37 év között

37 000

52 000

52 000

67 000

73 000

183 000

183 000

234 000

234 000

215 514

38.

37–38 év között

37 000

52 000

52 000

67 000

73 000

183 000

183 000

234 000

234 000

215 514

39.

38–39 év között

37 000

52 000

52 000

67 000

73 000

183 000

183 000

234 000

234 000

215 514

40.

39–40 év között

37 000

52 000

52 000

67 000

73 000

183 000

183 000

234 000

231 655

204 699

41.

40–41 év között

40 000

58 000

58 000

73 000

75 000

190 000

190 000

259 000

256 655

229 699

42.

41–42 év között

40 000

58 000

58 000

73 000

75 000

190 000

190 000

259 000

256 655

229 699

43.

42–43 év között

40 000

58 000

58 000

73 000

75 000

190 000

190 000

259 000

246 715

218 884

44.

43–44 év között

40 000

58 000

58 000

73 000

75 000

190 000

190 000

259 000

246 715

218 884

45.

44–45 év között

43 000

64 000

64 000

80 000

82 000

209 000

209 000

283 000

270 715

242 884

46.

45–46 év között

43 000

64 000

64 000

80 000

82 000

209 000

209 000

283 000

260 775

232 069

47.

46–47 év között

43 000

64 000

64 000

80 000

82 000

209 000

209 000

283 000

260 775

232 069

48.

47–48 év között

43 000

64 000

64 000

80 000

82 000

209 000

209 000

283 000

260 775

232 069

49.

48 év felett

46 000

70 000

70 000

86 000

88 000

227 000

227 000

307 058

275 835

246 254

6. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez122

Bölcsődei pótlék összege (Ft) a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók vonatkozásában

1X09814_0

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Fizetési fokozat

Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő

Fizetési osztály

Pedagógus életpálya

2.

C

D

E

Gyakornok alapfokozat

Ped. I. alapfokozat

Gyakornok mesterfokozat

Ped. I. mesterfokozat

Ped. II. alapfokozat

Ped. II. mesterfokozat

Mesterpedagógus

3.

1

0–3 év között

77 592

80 280

97 068

100 000 (0–2 év)

110 000 (0–2 év)

 

 

 

4.

2

3–6 év között

79 704

82 392

105 960

110 000 (3–5 év)

117 040 (3–5 év)

5.

3

6–9 év között

81 816

89 700

115 800

115 000 (6–8 év)

115 000 (6–8 év)

6.

4

9–12 év között

84 888

91 812

121 572

117 000 (9–11 év)

107 366 (9–11 év)

107 366 (9–11 év)

110 495 (9–11 év)

7.

5

12–15 év között

87 960

100 704

135 264

119 000 (12–14 év)

108 482 (12–14 év)

108 480 (12–14 év)

111 612 (12–14 év)

8.

6

15–18 év között

91 416

109 596

149 916

119 000 (15–17 év)

109 599 (15–17 év)

109 485 (15–17 év)

112 728 (15–17 év)

44 660 (15–17 év)

9.

7

18–21 év között

99 000

118 488

165 528

109 610 (18–20 év)

110 715 (18–20 év)

110 490 (18–20 év)

113 845 (18–20 év)

45 777 (18–20 év)

10.

8

21–24 év között

101 880

126 168

175 128

110 614 (21–23 év)

111 832 (21–23 év)

111 495 (21–23 év)

114 961 (21–23 év)

46 893 (21–23 év)

11.

9

24–27 év között

109 452

140 460

189 420

111 619 (24–26 év)

112 948 (24–26 év)

112 500 (24–26 év)

116 078 (24–26 év)

48 010 (24–26 év)

12.

10

27–30 év között

122 832

156 552

221 124

122 000 (27–29 év)

114 065 (27–29 év)

113 505 (27–29 év)

117 194 (27–29 év)

49 126 (27–29 év)

13.

11

30–33 év között

138 132

173 244

229 884

124 629 (30–32 év)

115 181 (30–32 év)

113 409 (30–32 év)

118 311 (30–32 év)

50 243 (30–32 év)

14.

12

33–36 év között

145 812

182 844

245 244

125 634 (33–35 év)

116 298 (33–35 év)

115 184 (33–35 év)

119 427 (33–35 év)

51 359 (33–35 év)

15.

13

36–39 év között

163 608

203 388

263 352

137 639 (36–38 év)

117 414 (36–38 év)

116 552 (36–38 év)

120 544 (36–38 év)

52 476 (36–38 év)

16.

14

39–42 év között

181 416

222 000

280 783

149 643 (39–41 év)

130 631 (39–41 év)

129 679 (39–41 év)

121 660 (39–41 év)

53 592 (39–41 év)

17.

15

42–45 év között

199 212

242 544

308 040

161 648 (42–44 év)

131 747 (42–44 év)

130 541 (42–44 év)

122 777 (42–44 év)

54 709 (42–44 év)

18.

16

45–48 év között

214 572

261 744

329 160

 

19.

17

48 év felett

268 860

318 756

373 698

6/a. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez123

Bölcsődei pótlék összege (Ft) a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott bölcsődei dajkák vonatkozásában

A

B

C

D

E

F

1.

Fizetési fokozat

Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő

Fizetési osztály

2.

A

B

C

D

3.

1

0–3 év között

55 080

65 760

69 204

72 528

4.

2

3–6 év között

56 520

67 200

70 824

74 328

5.

3

6–9 év között

57 960

68 640

72 432

80 520

6.

4

9–12 év között

59 400

70 080

74 040

87 420

7.

5

12–15 év között

60 840

71 520

75 660

100 500

8.

6

15–18 év között

62 280

72 960

77 268

114 552

9.

7

18–21 év között

63 720

82 500

87 144

128 604

10.

8

21–24 év között

65 160

86 376

89 208

132 456

11.

9

24–27 év között

74 124

91 296

96 996

144 060

12.

10

27–30 év között

81 684

105 576

112 992

163 728

13.

11

30–33 év között

90 180

119 856

128 988

184 812

14.

12

33–36 év között

95 856

125 568

133 044

191 220

15.

13

36–39 év között

98 688

135 240

146 208

205 884

16.

14

39–42 év között

107 196

150 624

163 440

220 620

17.

15

42–45 év között

115 704

165 996

180 660

257 328

18.

16

45–48 év között

119 808

175 164

190 440

275 892

19.

17

48 év felett

124 200

181 380

205 224

289 608

7. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez124

Az egészségügyi kiegészítő pótlék összege

I. Ápolók, szakápolók egészségügyi kiegészítő pótlékának összege (Ft)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő

Fizetési osztály

2.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

3.

0–1 év között

25 649

17 438

24 378

37 673

68 322

81 126

75 817

85 066

115 653

4.

1–2 év között

25 649

17 438

24 378

37 673

68 322

81 126

75 817

85 066

115 653

5.

2–3 év között

25 649

17 438

24 378

37 673

68 322

81 126

75 817

85 066

115 653

6.

3–4 év között

27 620

20 509

28 626

47 031

82 549

96 776

95 735

106 407

139 840

7.

4–5 év között

27 620

20 509

28 626

43 031

71 549

85 776

74 735

85 407

118 840

8.

5–6 év között

27 620

20 509

28 626

43 031

71 549

85 776

74 735

85 407

118 840

9.

6–7 év között

29 717

23 580

32 873

52 990

85 776

101 426

94 653

106 747

143 026

10.

7–8 év között

29 717

23 580

32 873

52 990

85 776

101 426

94 653

106 747

143 026

11.

8–9 év között

29 717

23 580

30 249

48 990

77 776

93 426

82 653

94 747

131 026

12.

9–10 év között

31 655

26 652

34 952

58 950

92 004

109 076

102 571

116 088

155 212

13.

10–11 év között

31 655

26 652

34 952

58 950

92 004

109 076

102 571

116 088

155 212

14.

11–12 év között

31 655

26 652

34 952

58 950

92 004

109 076

102 571

116 088

155 212

15.

12–13 év között

34 593

2 026

29 723

36 085

63 909

97 231

115 726

105 490

120 429

162 398

16.

13–14 év között

34 593

2 026

29 723

36 085

63 909

97 231

115 726

105 490

120 429

162 398

17.

14–15 év között

34 593

2 026

29 723

36 085

63 909

97 231

115 726

105 490

120 429

162 398

18.

15–16 év között

36 532

5 213

32 795

40 788

73 868

111 458

131 376

125 408

141 770

186 584

19.

16–17 év között

36 532

5 213

32 795

37 219

69 868

103 458

123 376

103 408

119 770

164 584

20.

17–18 év között

36 532

5 213

32 795

37 219

69 868

103 458

123 376

103 408

119 770

164 584

21.

18–19 év között

38 470

8 399

35 866

42 454

79 827

117 685

139 026

123 326

141 110

188 772

22.

19–20 év között

38 470

8 399

35 866

42 454

79 827

117 685

139 026

123 326

141 110

188 772

23.

20–21 év között

38 470

5 834

33 529

38 454

75 827

97 685

119 026

112 326

130 110

177 772

24.

21–22 év között

41 408

9 477

37 056

44 145

85 786

111 912

134 676

132 244

151 451

201 959

25.

22–23 év között

41 408

9 477

37 056

44 145

85 786

111 912

134 676

132 244

151 451

201 959

26.

23–24 év között

41 408

9 477

37 056

44 145

85 786

111 912

134 676

132 244

151 451

201 959

27.

24–25 év között

41 345

10 336

37 918

44 836

90 745

104 139

128 326

142 162

162 792

216 145

28.

25–26 év között

41 345

10 336

37 918

44 836

90 745

104 139

128 326

142 162

162 792

216 145

29.

26–27 év között

41 345

10 336

37 918

44 836

90 745

104 139

128 326

142 162

162 792

216 145

30.

27–28 év között

44 283

13 978

42 186

50 527

100 704

118 367

143 976

162 080

184 133

240 331

31.

28–29 év között

41 283

9 455

36 805

44 527

94 704

106 367

131 976

152 080

174 133

230 331

32.

29–30 év között

41 283

9 455

36 805

44 527

94 704

106 367

131 976

152 080

174 133

230 331

33.

30–31 év között

44 222

13 097

40 454

50 218

104 663

120 594

147 625

172 000

195 474

254 517

34.

31–32 év között

44 222

13 097

40 454

50 218

104 663

120 594

147 625

172 000

195 474

254 517

35.

32–33 év között

40 222

8 574

35 810

44 218

98 663

111 594

138 625

147 000

170 474

229 517

36.

33–34 év között

43 160

12 217

39 722

49 909

108 622

125 821

154 275

166 918

191 814

253 704

37.

34–35 év között

43 160

12 217

39 722

49 909

108 622

125 821

154 275

166 918

191 814

253 704

38.

35–36 év között

43 160

12 217

39 722

49 909

108 622

125 821

154 275

166 918

191 814

253 704

39.

36–37 év között

43 098

10 989

37 994

48 599

116 581

136 048

165 927

171 836

198 155

262 890

40.

37–38 év között

43 098

10 989

37 994

48 599

116 581

136 048

165 927

171 836

198 155

262 890

41.

38–39 év között

43 098

10 989

37 994

48 599

116 581

136 048

165 927

171 836

198 155

262 890

42.

39–40 év között

46 037

14 630

42 259

54 290

126 540

150 275

181 577

191 754

219 496

287 076

43.

40–41 év között

43 037

9 759

36 651

48 290

124 540

143 275

174 577

166 754

194 496

262 076

44.

41–42 év között

43 037

9 759

36 651

48 290

124 540

143 275

174 577

166 754

194 496

262 076

45.

42–43 év között

45 975

13 402

40 527

53 981

134 499

157 504

190 227

186 672

215 837

286 262

46.

43–44 év között

45 975

13 402

40 527

53 981

134 499

157 504

190 227

186 672

215 837

286 262

47.

44–45 év között

42 975

8 532

35 308

46 981

127 499

138 504

171 227

162 672

191 837

262 262

48.

45–46 év között

45 941

12 224

38 878

52 758

137 675

153 072

187 267

183 168

213 816

287 198

49.

46–47 év között

45 941

12 224

38 878

52 758

137 675

153 072

187 267

183 168

213 816

287 198

50.

47–48 év között

45 941

12 224

38 878

52 758

137 675

153 072

187 267

183 168

213 816

287 198

51.

48 év felett

45 943

11 095

37 620

52 619

142 069

149 991

185 712

179 261

211 452

287 905

II. Orvosok egészségügyi kiegészítő pótlékának összege (Ft)

Sorszám

Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő

Fizetési osztály

H

I

J

1.

0–1 év között

20 820

220 320

232 820

2.

1–2 év között

20 820

220 320

232 820

3.

2–3 év között

20 820

220 320

232 820

4.

3–4 év között

27 320

226 720

242 120

5.

4–5 év között

12 270

211 670

227 070

6.

5–6 év között

12 270

211 670

227 070

7.

6–7 év között

18 770

219 870

238 670

8.

7–8 év között

18 770

219 870

238 670

9.

8–9 év között

10 170

211 270

230 070

10.

9–10 év között

16 570

220 470

241 570

11.

10–11 év között

16 570

220 470

241 570

12.

11–12 év között

16 570

220 470

241 570

13.

12–13 év között

10 349

218 349

240 449

14.

13–14 év között

10 349

218 349

240 449

15.

14–15 év között

10 349

218 349

240 449

16.

15–16 év között

18 149

229 049

252 049

17.

16–17 év között

2 134

213 034

236 034

18.

17–18 év között

2 134

213 034

236 034

19.

18–19 év között

11 834

223 634

245 334

20.

19–20 év között

11 834

223 634

245 334

21.

20–21 év között

3 361

215 161

236 861

22.

21–22 év között

13 061

225 861

246 461

23.

22–23 év között

13 061

225 861

246 461

24.

23–24 év között

13 061

225 861

246 461

25.

24–25 év között

12 193

223 793

245 593

26.

25–26 év között

12 193

223 793

245 593

27.

26–27 év között

12 193

223 793

245 593

28.

27–28 év között

21 893

232 293

255 293

29.

28–29 év között

3 707

214 108

237 107

30.

29–30 év között

3 707

214 108

237 107

31.

30–31 év között

12 108

222 608

246 708

32.

31–32 év között

12 108

222 608

246 708

33.

32–33 év között

204 422

228 522

34.

33–34 év között

2 422

213 022

238 222

35.

34–35 év között

2 422

213 022

238 222

36.

35–36 év között

2 422

213 022

238 222

37.

36–37 év között

204 737

230 837

38.

37–38 év között

204 737

230 837

39.

38–39 év között

204 737

230 837

40.

39–40 év között

1 037

214 637

241 637

41.

40–41 év között

196 451

223 452

42.

41–42 év között

196 451

223 452

43.

42–43 év között

206 436

234 268

44.

43–44 év között

206 436

234 268

45.

44–45 év között

188 251

216 082

46.

45–46 év között

198 191

226 897

47.

46–47 év között

198 191

226 897

48.

47–48 év között

198 191

226 897

49.

48 év felett

189 945

219 527

2

Az 1. § (2) bekezdése a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 20. §-ával megállapított, a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 32. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

4

Az 1. § (3) bekezdés a) pontja a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (3) bekezdés e)–f) pontját a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1/A. §-t megelőző jogszabályi hivatkozást a 224/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

9

Az 1/A. § (1) bekezdése a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 1/A. § (1) bekezdés b) pontja a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 1/A. § (2) bekezdését a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 1/A. § (3) bekezdése a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 1/A. § (5) bekezdése a 224/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése alapján 2007. december 31-én hatályát vesztette.

14

Az 1/A. § (6) bekezdését az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

15

Az 1/A. § (7) bekezdés b)–c) pontját a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

16

Az 1/A. § (10) bekezdés b) pontját a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

17

Az 1/A. § (10) bekezdés c) pontja a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

18

Az 1/A. § (13) bekezdés második mondatát a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

19

Az 1/A. § (14)–(15) bekezdését a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 2. §-t megelőző jogszabályi hivatkozást és a 2. §-t a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 2/A. §-t megelőző jogszabályi hivatkozást 224/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

23

A 2/B. §-t újonnan a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 1. § b) pontja.

24

A 3. § a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

25

A 3. § (1) bekezdés b)–c) pontját a 244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

27

A 3. § (2) bekezdés d) pontját a 244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 1. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 3/A. §-t a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított, a 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

30

A 4. §-t a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

31

Az 5. § (2) bekezdésének a) pontja a 224/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

32

Az 5. § (3) bekezdését a 406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

33

A 6. §-t újonnan a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 1. § f) pontja.

35

A 7. § (2) bekezdés a) pontja a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

36

A 7. § (3) bekezdés d) pontja a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

37

A 7. § (3) bekezdés e) pontja a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 22. §-ával megállapított, a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 7. § (4) bekezdése a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 7. § (5) bekezdését a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 7/A. § (3) bekezdése a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított, a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 7/A. § (4) bekezdése a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

44

A 8. § c) pontja a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 24. §-ával megállapított, a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 8. § e) pontját a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 24. §-a iktatta be, szövege a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

48

A 8. § g) pontját a 449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

49

A 9. §-t megelőző alcím a 406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

50

A 9. § eredeti szövegének jelölését a 313/2002. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a (1) bekezdésre változtatta. A 9. § (1) bekezdése a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

51

A 9. § (2) bekezdését a 313/2002. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegét (1) bekezdésre változtatta. A 9. § (2) bekezdését a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése iktatta be.

52

A 9. § (3) bekezdését újonnan a 406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

55

A 10. §-t és az azt megelőző alcímet újonnan a 257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 16. §-a iktatta be, a 10. §-t megelőző alcímet a 406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

56

A 10. § (1) bekezdés a) pontja a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

57

A 10. § (1) bekezdés c) pontja a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

58

A 10. § (1) bekezdés e) pontját a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

59

A 10. § (1) bekezdés f) pontját a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése iktatta be.

60

A 10. § (2) bekezdése a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

61

A 11. §-t és az azt megelőző alcímet a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

62

A 12. §-t követő alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1103. pontja hatályon kívül helyezte. A 12. § a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

63

A 13. §-t a 173/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet 2. §-ának d) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 26. §-a iktatta be, szövege a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

64

A 14. § a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

65

A 15. § (2) bekezdése a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

66

A 15. § (3) bekezdése a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

67

A 15. § (4) bekezdését az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

68

A 15. § (5) bekezdése a 663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

69

A 15. § (6) bekezdése a 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. § a) pontja szerint módosított szöveg.

70

A 15. § (6) bekezdés a) pontja a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg.

71

A 15. § (6) bekezdés b) pontja a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg.

72

A 15. § (6) bekezdés c) pontja a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg.

73

A 15. § (6a) bekezdését a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § a) pontja.

74

A 15. § (6b) bekezdését a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

75

A 15. § (6c) bekezdését a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

76

A 15. § (6d) bekezdését a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése iktatta be.

77

A 15. § (6e) bekezdését az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

78

A 15. § (6f) bekezdését az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte e módosító rendelet 4. § (2) bekezdése.

79

A 15. § (7) bekezdése az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

80

A 15. § (8) bekezdése az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

81

A 15. § (9) bekezdése az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

82

A Magyar Közlöny 2001. évi 8. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

83

A 15. § (10) bekezdését a 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

84

A 15/A. §-t a 19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 8. §-a szerint módosított – 12. §-ával megállapított szöveg.

85

A 15/A. § (2) bekezdése a 318/2016. (X. 25.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

86

A 15/B. §-t újonnan a 318/2016. (X. 25.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

87

A 15/B. § (1) bekezdése a 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

88

A 15/B. § (3) bekezdése a 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

89

A 15/C. §-t a 351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

90

A 15/C. § (1) bekezdés a) pontja a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

91

A 15/C. § (1) bekezdés d) pontja a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § d) pontja szerint módosított szöveg.

92

A 16. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1103. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

93

A 16. § (4) bekezdését a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 28. §-a iktatta be.

94

A 16. § (5) bekezdését a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 28. §-a iktatta be.

95

A 16. § (6) bekezdését a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 28. §-a iktatta be.

96

A 16. § (7) bekezdését a 257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

98

A 17. § (5) bekezdését a 406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

99

A 18. §-t újonnan a 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

100

A 19. §-t újonnan a 318/2016. (X. 25.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

101

A 20. §-t a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

102

A 21. §-t a 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

104

A 23. §-t a 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

105

A hatálybalépés időpontja 2019. november 22.

106

A hatálybalépés időpontja 2019. november 22.

107

A 24. §-t a 18/2020. (II. 19.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

108

A 25. §-t a 309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

109

A 26. §-t az 598/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

110

A hatálybalépés időpontja 2023. január 1.

111

Az 1. számú mellékletet a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

112

A 2. számú melléklet I. pontja a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

113

A 2. számú melléklet II. pontja a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, a 312/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 7. §-a, a 744/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

114

A 2. számú melléklet III. pontja a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

115

A 2. számú melléklet IV. részét a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 1. § i) pontja.

116

A 2. számú melléklet V. részét a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § b) pontja. [A 2. számú melléklet V. részének a 406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. §-ával elrendelt módosítása nem vezethető át.]

117

A 2. számú melléklet „Besorolási előírások a kinevezések elkészítéséhez” alcím 2. pontja a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés i) pontja, a 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 13. § b) pontja, a 10/2021. (I. 20.) Korm. rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

121

Az 5. számú mellékletet a 19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege 663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

122

A 6. számú mellékletet újonnan a 318/2016. (X. 25.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 646/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

123

A 6/a. számú mellékletet a 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 646/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére