• Tartalom

42/2000. (XII. 14.) GM rendelet

42/2000. (XII. 14.) GM rendelet

a gabonafélék hektoliter-tömegének mérésére szolgáló eszköz műszaki és mérésügyi követelményeiről1

2001.01.01.

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkező 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya azokra a gazdálkodó szervezetekre, továbbá külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeire, kereskedelmi képviseleteire terjed ki, amelyek gabonafélék hektoliter-tömegének mérésére szolgáló eszközt (a továbbiakban: mérőeszközt) gyártanak, importálnak, forgalmaznak vagy üzemeltetnek.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) gabonafélék hektoliter-tömege: bármely gabonafajtánál a kilogrammban kifejezett tömeg és a hektoliterben kifejezett térfogat aránya, amelyet olyan mérőeszközzel és eljárással állapítanak meg, amely megfelel e rendelet előírásainak;

b) tanúsításra jogosult szerv: a tanúsítvány kiadására külön jogszabály alapján jogosult szervezet;

c) tanúsítási eljárás: a tanúsításra jogosult szervnek a mérőeszköz első tanúsítását megelőző azon (típusvizsgálati) eljárása, amelynek során megállapítja a mérőeszköz kalibrálhatóságát;

d) tanúsítvány: a tanúsításra jogosult szervnek a mérőeszköz első tanúsítását megelőző (típusvizsgálati) eljárását lezáró dokumentum annak igazolására, hogy a mérőeszköz típusa megfelel e jogszabályban előírt mérésügyi és műszaki követelményeknek;

e) kalibrálás: a nem kötelező hitelesítésű mérőeszköz pontosságának ellenőrzésére szolgáló mérési eljárás;2

f) kalibrálási bizonyítvány: a kalibráló laboratórium által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a mérőeszköz kalibrálása e rendelet előírásainak megfelelően történt;

g) mérőeszköz forgalomba hozatala: a mérőeszköz ingyenes vagy visszterhes elidegenítése a fogyasztók és felhasználók részére.

3. § (1) A rendelet 1. §-ában hivatkozott mérőeszköz akkor hozható forgalomba, illetőleg akkor helyezhető üzembe, ha megfelel az e rendeletben meghatározott követelményeknek, és rendelkezik a 6. § (2) bekezdésben foglalt kalibrálási bizonyítvánnyal.

(2) Forgalomba hozatal előtt a gyártó, annak képviselője vagy az importáló (a továbbiakban együtt: gyártó) gondoskodik arról, hogy a kalibráló laboratórium ellássa a mérőeszközt a kalibrálást igazoló bélyeggel.

4. § A kalibráló laboratórium az e rendelet szerinti vizsgálat céljára (érvényes kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkező) használati etalont tart használatra készen, és a vizsgálatot ezen etalonnal ellenőrzött eszközzel végzi.

5. § (1) A tanúsításra jogosult szerv a típusvizsgálat során:

a) ellenőrzi a gyártó által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentumokat;

b) megvizsgálja, hogy a mérőeszköz típusmintája megfelel-e a rendeletben meghatározott mérésügyi és műszaki követelményeknek.

(2) Ha a mérőeszköz típusmintája megfelel a rendeletben meghatározott mérésügyi és műszaki követelményeknek, akkor a tanúsításra jogosult szerv kiállítja a tanúsítványt.

6. § (1) A kalibráló laboratórium a kalibrálási eljárás során:

a) ellenőrzi, hogy a mérőeszköz megfelel-e a jóváhagyott típusmintának;

b) a rendelkezésére álló etalonnal ellenőrzött eszköz segítségével kalibrál.

(2) Ha a mérőeszköz megfelel a jóváhagyott típusmintának, akkor a kalibráló laboratórium kiállítja a kalibrálási bizonyítványt. E dokumentumban rögzíti a mérési eredményeket, valamint a kalibrálás 10 éves érvényességi időtartamát.

(3) A (2) bekezdésben hivatkozott dokumentum a mérésügyi jogszabályoknak megfelelő általános előírások megtartása mellett e rendelet előírásai szerint kerül kiállításra.

(4) A kalibrálás igazolása a mérőeszközön elhelyezett kalibrálási bélyeg útján történik.

7. § (1) Minden mérőeszközön adattáblát kell elhelyezni. Az adattábla tartalmazza:

a) az eszköz gyártási számát és a gyártás évét;

b) a gyártó nevét, jelét vagy cégjelét;

c) a tanúsító jelet;

d) a mérőedény névleges űrtartalmát;

e) a kalibrálási bizonyítvány számát.

(2) Az adattáblát a használati körülményeknek megfelelő ellenálló anyagból kell készíteni. A kalibráló laboratóriumnak a kalibrálási bélyeget úgy kell felhelyezni, hogy a bélyeg megsértése nélkül az adattáblát ne lehessen eltávolítani.

(3) A mérőeszközt magyar nyelvű kezelési útmutatóval kell ellátni.

8. § (1) A kalibrálási bizonyítvány érvényét veszti:

a) a kiállítását követő 10 év elteltével;

b) ha a mérőeszköz eldeformálódott, vagy más módon sérült, átépítették, javításokat végeztek rajta;

c) ha a kalibrálási bélyeget eltávolították, az megsérült, vagy megsemmisült.

(2) A kalibrálási bizonyítvány érvényességének lejárta után azt újra kiállítani csak ismételt kalibrálás elvégzése után szabad.

9. § Az országos etalont a Német Szövetségi Köztársaság mérésügyi szolgálatánál őrzött etalonról kell legalább 10 évenként (szállítható etalon közbeiktatásával) leszármaztatni.

10. § (1) Ez a rendelet 2001. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek Tanácsának a tagországoknak a gabonafélék hektoliter-tömegének mérésére vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló 71/347/EGK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Melléklet a 42/2000. (XII. 14.) GM rendelethez

A gabonafélék hektoliter-tömegének mérésére szolgáló etalon eszköz és kezelési előírása
I. SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK
1. A mérőeszköz mérőedényből, töltő berendezésből, lehúzó berendezésből, mérlegből, töltő edényből és gyűjtő ládából áll.
A mérőeszköz minden része erős, alaktartó és gondosan kivitelezett kell legyen, hogy rendeltetésszerű használat során megőrizze a méreteit és alakját. A gabonával érintkező összes felület sima és gyakorlatilag nem változó, mechanikai és korróziós hatásoknak ellenálló fémből készül (pl. sárgaréz, rozsdamentes acél).
2. A mérőedény
2.1. A mérőedény egyenes körhenger alakú, felső széle a tengelyére merőleges síkban simára csiszolt.
2.2. Töltésnél a mérőedény mindig ugyanabban az állásban helyezkedik el a töltőberendezés alatt.
2.3. A mérőedény felett töltési helyzetben egy töltő gyűrű van elhelyezve, amelynek a tengelyiránya és a belső átmérője megegyezik a mérőedényével. A lehúzó berendezés a két részegység között kis távolságot tartva, az érintésük nélkül mozog.
3. Töltő berendezés
3.1. A töltő berendezés záró fedéllel és szabályozó készülékkel ellátott töltő tölcsérből áll.
3.2. A töltő tölcsér csonka kúp alakú, amelyhez felül hengeres perem, alul pedig fedéllel ellátott kifolyócsonk csatlakozik hozzá.
3.3. A töltő tölcsér úgy van elhelyezve, hogy töltőállásban a tengelye függőleges és egybeesik a mérőedény tengelyével.
3.4. A szabályozó berendezés a 7. pontban meghatározott kialakítású. Belenyúlik a kúpos kifolyócsonkba és függőleges irányban beállítható. Tengelye egybeesik a töltő tölcsér tengelyével.
4. Lehúzó berendezés
4.1. A lehúzó berendezés lehúzó késből, vezető és húzó szerkezetből áll.
4.2. A lehúzó kés sima, vízszintesen helyezkedik el és használat közben megőrzi az alakját.
4.3. A vezető szerkezet a lehúzó kés mozgását vezeti a töltő gyűrű alsó széle és a mérőedény felső széle között.
4.4. A húzó szerkezet a lehúzó kést folyamatos mozgással húzza át a gabonán.
4.5. A mérőedény megtöltése és lemérése után a töltőgyűrűben elhelyezkedő lehúzó késen lévő gabonafelesleget gyűjtőládában fogják fel.
5. Mérleg
5.1. A gabonával megtöltött mérőedényt egy 50 kg maximális terhelhetőségű, egyenlőkarú mérlegen lemérik.
5.2. A mérleg súlyserpenyője egyensúlyban legyen az üres mérőedénnyel.
6. A teljes berendezés
6.1. A mérőeszköz egyes részeit, a mérőedényen és a mérlegen kívül állványon rögzítik olyan módon, hogy a mérőedény felső pereme töltési helyzetben vízszintes.
6.2. A mérőedény peremének vízszintes helyzetét a mérőeszköz vázára szerelt legalább 500 mm hosszúságú függőónnal vagy hasonló érzékenységű libellával, a mérőeszközön feltüntetett ellenőrző jelek figyelembevételével kell beállítani.
7. Az egyes részek méretei
Mérőedény
Belső átmérő 295 mm ± 1 mm
Űrtartalom 20 l ± 0,01 l
A mérőedény fenék belső oldalának távolsága a töltő tölcsér kúpos kifolyócsonkjának alsó szélétől 500 mm ± 2 mm
A lehúzó kés távolsága a mérőedény szélétől 0,5 mm ± 0,2 mm
Töltő gyűrű
Belső átmérő 295 mm ± 1 mm
Töltő tölcsér
Felső, hengeres rész tengelyének hossza 120 mm ± 2 mm
Kúpos rész tengelyének hossza 240 mm ± 1 mm
Alsó kúpos kifolyócsonk tengelyének hossza 80 mm ± 0,5 mm
Töltő tölcsér tengelyének hossza 440 mm ± 3 mm
Felső hengeres rész belső átmérője 390 mm ± 1 mm
Alsó kúpos kifolyócsonk belső átmérője
fent (g') 84,5 mm ± 0,5 mm
lent (g'') 86,5 mm ± 0,5 mm
g''–g' különbsége 2 mm ± 0,5 mm
Szabályozó berendezés
Szár átmérője 11 mm ± 0,2 mm
Váll-átmenet sugara 16 mm ± 0,5 mm
Hengeres rész magassága 5 mm ± 0,5 mm
Hengeres rész átmérője 33 mm ± 0,2 mm
Lehúzó berendezés
Lehúzó berendezés terhelősúlyának tömege 5 kg ± 0,1 kg
Töltőedény
Űrtartalma a szegélyig 24 l ± 0,1 l
8. Ábra. Az etalon készüléket a mellékelt rajz ábrázolja
II. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
A megvizsgálni kívánt gabona nem lehet szennyezett, a hőmérséklete hozzávetőlegesen egyezzen meg a mérőhelyiség hőmérsékletével. Legyen légszáraz állapotban, azaz a mérőhelyiség levegőjével higroszkópikus egyensúlyban legyen. Ennek érdekében a gabonát betöltés előtt mintegy 10 órán keresztül vékony rétegben elterítve, háborítatlanul kell szárítani. A környezeti levegő relatív nedvessége nem lehet 60%-nál magasabb. A gabona hektoliter-tömege függ a felhasznált gabonamennyiségtől és a töltő tölcsérbe való betöltés módjától, ezért az alábbi módon kell eljárni:
A mellékelt ábrának megfelelően az 1 mérőedényt töltési helyzetben úgy kell elhelyezni, hogy a tengelye egybeessen a 2 töltő gyűrű és a 3 töltő tölcsér tengelyével, majd a 15 kézi fogantyú mozgatásával és a 16 csappal rögzíteni kell.
Ezután a 9 lehúzó kés a kiindulási helyzetébe állítva a 12 fogantyúval ebben a helyzetében rögzítésre kerül.
A 19 talpcsavarokkal a 20 állványt mindig úgy kell beállítani, hogy az 1 mérőedény felső széle a töltés során vízszintes síkban legyen.
Mintegy 24 l mérendő gabonát a töltőedénybe (az ábrán nem látható), majd azt a 3 töltő tölcsérbe kell önteni, miután ellenőrizték. hogy a 8 kifolyócsonkot lezáró 4 záró fedél lezárt állapotban van.
A záró csappantyú 5 tolóreteszét meghúzva a 4 csappantyú kinyílik (azt a 6 zár tartja nyitott állapotban), és a gabona kifolyik a 3 tölcsérből a 14 aljzaton álló 1 mérőedénybe. Az átömlést zavaró hatások ellen a 2a keret véd.
Az aljzat görgői sínen futnak, amelynek behajlását a 14a támaszték akadályozza meg.
Az 1 mérőedény állandóan egyenletes töltésének biztosítása érdekében a 3 töltő tölcsér mintegy 4 l gabonával túltöltik, ami az 1 mérőedény teljes megtöltése után a 2 töltő gyűrűben maradt. Annak érdekében, hogy ezt a mennyiséget elválasszák az 1 mérőedény tartalmától, meg kell húzni a 11 kereszttartón csuklósan elhelyezett 9 lehúzó kés 12 reteszét, hogy az szabaddá tegye a lehúzó kést.
A 13 húzósúllyal működtetett lehúzó késnek elöl olyan vágó éle van, amellyel az 1 mérőedény szélén lévő – az egyenletes lehúzást akadályozó – gabonaszemcséket át lehet vágni.
Ha a 9 lehúzó kés elérte a végállást, akkor a 14 aljzaton álló 1 mérőedényt a 15 kézi fogantyúval kihúzzák, az aljzatról leemelik, ráteszik a mérlegre és ± 5 g pontossággal megmérik a töltési súlyát.
A lehúzó kést visszahúzva a kiinduló helyzetébe a rajta lévő felesleges gabona belehullik a 17 gyűjtőládába, miközben a 18 palástról leugró gabonaszemeket a gyűjtőládába irányítják.
Ezután a 6 zárat a 4a kézi kerék elforgatásával kioldják, és a 4 csappantyú újra záró állásba kerül. Ha ugyanezzel a mintával további mérést szükséges végezni, akkor az 1 mérőedényből származó gabonát össze kell keverni a 17 gyűjtőládából származó gabonával. A gabona hektoliter-tömege kg/hl-ben úgy határozható meg, hogy a mérőeszköz által megadott érték 0,2 hl-el osztandó.
III. ELLENŐRZÉS ÉS BESZABÁLYOZÁS
1. Méretek és űrtartalmak
A melléklet I. fejezetének 7. pontjában meghatározott méreteket és űrtartalmakat alkalmas mérőeszközzel kell ellenőrizni.
2. Működésvizsgálat (gabonával)
2.1. A vizsgálathoz Manitoba búzát használnak, amelynek szemcsézete hozzávetőlegesen gömb alakú. Ennek szabványos hektoliter-tömege nem lehet kisebb, mint 80 kg/hl. A búza higroszkópikus egyensúlyban kell hogy legyen a környező levegővel. A II. pont útmutatása szerint hat mérés végzendő. Ha a megvizsgálandó készüléket P, az etalon készüléket N jelöli, akkor a mérés a következő séma szerint kell hogy történjék:
Összehasonlítási szám 1 2 3 4 5 6
--------------------------------------
Készülékek sorrendje NP PN NP PN NP PN
2.1.1. A P-vel kapott egyes értékek eltérése azok középértékétől nem haladhatja meg a ± 10 g-ot.
2.1.2. A készülék hibája a hat P-vel kapott adatból képzett átlagérték és a hat N-nel kapott adatból képzett átlagérték különbsége. A hiba nem lehet nagyobb mint ± 10 g.
2.1.3. Ha a megengedett, 2.1.1. és 2.1.2. pontok szerinti hibahatárokat túllépik, akkor a gabona esetleg még túlságosan inhomogén, ilyenkor még egyszer, mintegy 10 órán keresztül szétterítve kell tartani a mérőhelyiségben. Majd meg kell ismételni a 2.1. pont szerinti méréseket.
2.1.4. Ha az eredmény a 2.1.2. pontban megadott hibahatárt túllépi, akkor a készüléket be kell szabályozni.
A készüléken leolvasott értékeket a 7 szabályozó szerkezet magasabbra állításával csökkenteni, alacsonyabbra állításával pedig növelni lehet.
A 7 szabályzó szerkezet beállítása után a 2.1. pont szerinti mérés megismétlendő.
3. Mérleg
3.1. A mérleg hibája 10 kg-tól 20 kg-ig terjedő terhelési tartományban nem lehet nagyobb a terhelés ± 0,01%-ánál.
3.2. A felhasznált súlyok hibáinak összege nem lehet nagyobb, mint a névleges tömeg ± 0,02%-a.
Az ábrán látható jelölések
1 Mérőedény (űrmérték)
2 Betöltő gyűrű a kerettel (2a)
3 Töltő tölcsér
4 Záró csappantyú a kézi kerékkel (4a)
5 Záró csappantyú reteszelője
6 Záró csappantyú zárszerkezete
7 Szabályozó berendezés
8 Kifolyócsonk
9 Lehúzó kés
10 Lehúzó kés vezető berendezése
11 Kereszttartó megtámasztással
12 Lehúzó kés reteszelője
13 Húzósúly
14 Aljzat síntámasztással (14a)
15 Aljzat fogantyúja
16 Csapszeg
17 Gyűjtőláda
18 Palást
19 Talpcsavarok
20 Vázszerkezet
A mérőeszköz jellemzői
a) Olyan módon kerüljön tervezésre és gyártásra, hogy a mérések reprodukálhatósága biztosított legyen.
b) A hektoliter-tömeg meghatározásánál megengedett hiba az etalon készüléken kapott mérési eredmény ± ötezred része.
c) A méréshez használt mérőedény űrtartalmának hibahatára ± kétezred rész.
d) Az alkalmazott mérőberendezés segítségével végzett mérésnél a hibahatár a lemért mennyiség ± egyezred része.
e) A meghatározott gabonamintával végzett mérések minden külön értéke a hat egymást követő mérésből meghatározott hektoliter-tömeg középértékétől ± három ezreléknél nagyobb mértékben nem térhet el.
1

A rendeletet a 7/2016. (II. 22.) NGM rendelet 14. § f) pontja hatályon kívül helyezte 2016. március 1. napjával.

2

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtását elrendelő 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére