• Tartalom

2000. évi XLIV. törvény

2000. évi XLIV. törvény

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról1

2007.07.01.

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) módosítására az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1–10. §2

11. § E törvény 2. és 3. §-ában megjelölt szorzószámok alkalmazása miatt nem csökkenthető a polgármester e törvény hatálybalépése előtt megállapított illetménye, tiszteletdíja.

12. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

(2)–(5)3

13. § (1) A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,, (1) A képviselő-testület – a saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással – a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére alpolgármestert választ, alpolgármestereket választhat. Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor az új képviselő-testület alakuló üléséig tart. Ha az alpolgármestert az önkormányzati választáson települési képviselőnek nem választották meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás napjával megszűnik.''

(2)4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2000. május 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2000. június 2. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés 7. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–10. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 450. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 12. § (2)–(5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 450. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 13. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 450. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére