• Tartalom

46/2000. (VII. 21.) FVM rendelet

46/2000. (VII. 21.) FVM rendelet

a mérnöki és építész kamarák, valamint az építésfelügyeleti szervek által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról1

2009.04.19.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (2) bekezdésének c), n) és r) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §2 Igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni a következő eljárásokért:

a) az építészeti-műszaki tervezői névjegyzékbe,

b) a műszaki szakértői névjegyzékbe,

továbbá – a sajátos építményfajták kivételével – azoknak, akik

c) az építési-műszaki ellenőri névjegyzékbe,

d) a felelős műszaki vezetői névjegyzékbe (a továbbiakban együtt: névjegyzék)

való felvételüket kérik, valamint azoknak, akik

e)3 eseti építészeti-műszaki tervezési engedélyt, eseti műszaki ellenőri engedélyt, eseti felelős műszaki vezetői engedélyt kérnek, továbbá akik az elkülönített építészeti-műszaki tervezői vagy építésügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételüket kérik.

2. §4 (1)–(2)5

(3) Az 1. §-ban felsorolt eljárások esetében a másodfokú eljárás díja 10 000 forint.

3. § (1) Az építésügyi-műszaki szakértői, valamint az építészeti-műszaki tervezői névjegyzékekbe történő felvétel esetén

a)6 a névjegyzékbe vételre irányuló eljárás (együtt: I. fokú eljárás) díja a – külön jogszabályban meghatározott szakágak szerint – az illetékes építész, valamint mérnöki kamarát,

b) a másodfokú eljárás díja attól függően, hogy az első fokú eljárást melyik kamara folytatta le a Magyar Építész vagy a Magyar Mérnöki Kamarát

illeti meg.

(2)7

(3)8 Az (1) bekezdésben meghatározott díjakat ,,névjegyzékbe felvétel'' címén a mellékletben megnevezett és felsorolt bankszámlákra, a (2) bekezdésben meghatározott díjakat a (2) bekezdésben meghatározott szervek részére kell befizetni.

(4)9 A díjak nyilvántartására és elszámolására a kamarák esetében a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

4. § (1) Az ügyfél a díj megfizetésének megtörténtét postai készpénz átutalási megbízást igazoló szelvényrészével vagy bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal a kérelem benyújtásakor igazolja. A díj megfizetésének, illetve a megfizetés igazolásának elmulasztása esetén az ügyfelet 8 napos határidővel – az 1957. évi IV. törvény 27. § (1) bekezdése szerint – hiánypótlásra kell felhívni. A felhívás eredménytelensége esetén az eljárást meg kell szüntetni.

(2) A díj az eljáró hatóság bevétele, amely a névjegyzék vezetésével kapcsolatos feladatainak teljesítésére használható fel.

(3) A másodfokú eljárás díját az (1) bekezdésben előírt módon kell megfizetni és igazolni.

(4) A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a felülvizsgált határozat az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. A visszatérítést hivatalból, a jogorvoslati eljárásban hozott jogerős és végrehajtható határozatban kell elrendelni, és a díjat 30 napon belül vissza kell téríteni.

5. §10 Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Az I. fokon folyamatban lévő ügyekben a befizetett igazgatási szolgáltatási díjat a területi mérnöki kamaráktól az iratok átvételével egyidejűleg az illetékes építésfelügyeleti hatóság veszi át.

Melléklet a 46/2000. (VII. 21.) FVM rendelethez

I. A Magyar Építész Kamara országos és területi kamaráinak bankszámlaszámai:
1. Az első fokon eljáró területileg illetékes építész kamarák bankszámlaszámai:
a) Budapesti Építész Kamara:
10200902-32712786-00000000
b) Csongrád Megyei Építész Kamara:
10102842-37124217-00000009
c) Déldunántúli Építész Kamara:
10402427-24215813-00000000
d) Zala Megyei Építész Kamara:
10404900-49015696-00000000
e) Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara:
11732002-20360203-00000000
f) Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara:
11738008-20064141-00000000
g)11 Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara:
10300002-33218230-00003285
h) Pest Megyei Építész Kamara:
11742001-20035293-00000000
i) Somogy Megyei Építész Kamara:
10200799-39712543-00000000
j) Vas Megyei Építész Kamara:
10200641-47014400-00000000
k)12 Heves Megyei Építész Kamara:
11610005-01030000-10000001
l) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Építész Kamara:
11734004-20428264-00000000
m) Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara:
11740009-20057475-00000000
n) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Építész Kamara:
11744003-20918435-00000000
o) Veszprém Megyei Építész Kamara:
73200189-10001442-00000000
p)13 Békés Megyei Építész Kamara: 10402609-26051408-00000000
r)14 Nógrád Megyei Építész Kamara: 55400187–10003664
s) Fejér Megyei Építész Kamara:
11736006-20292944-00000000
t) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építész Kamara:
10404508-45057647-00000000
2. A másodfokú eljárás díját a Magyar Építész Kamarának a Magyar Hitelbank Rt. Széchenyi Igazgatóságán vezetett 10200892-31416047-00000000 számú számlájára kell befizetni.
II. Az országos Magyar Mérnöki Kamara és területi kamaráinak bankszámlaszámai:
1. Az első fokon eljáró területileg illetékes mérnöki kamarák bankszámlaszámai:
a) Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara:
10102086-68836102-00000000
b) Csongrád Megyei Mérnöki Kamara:
10102842-37119117-00000002
c) Baranya Megyei Mérnöki Kamara:
10402427-24215545-00000000
d)15 Zala Megyei Mérnöki Kamara:
12092309-00223530-00100008
e) Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara:
10200098-25711491-00000000
f) Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara:
11738008-20063968-00000000
g) Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara:
10103379-10151926/9
h) Tolna Megyei Mérnöki Kamara:
11746005-20009393-00000000
i) Somogy Megyei Mérnöki Kamara:
10200799-39712495-00000000
j) Vas Megyei Mérnöki Kamara:
10104789-62711559-00000002
k) Heves Megyei Mérnöki Kamara:
10103513-47640629-00000006
l)16 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara:
10800014-20000006-10390463
m) Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara:
10200452-36017320-00000000
n)17 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara:
10700048-26670500-51100005
o) Veszprém Megyei Mérnöki Kamara:
10104820-63131860-00000006
p) Békés Megyei Mérnöki Kamara:
53200118-10005958-00000000
r) Nógrád Megyei Mérnöki Kamara:
10103726-50107234-00000002
s) Fejér Megyei Mérnöki Kamara:
11736116-20154228-00000000
t) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara:
11745011-20406556-00000000
2.18 A másodfokú eljárás díját a Magyar Építész Kamarának a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett 10200892-31416047-00000000 számú számlájára kell befizetni.
III–IV.19
1

A rendeletet a 32/2009. (XII. 29.) NFGM rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte 2010. január 6. napjával.

3

Az 1. § e) pontja az 52/2004. (IX. 8.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2004. szeptember 23. napját követően megkezdett eljárások esetén kell alkalmazni; további az antennák, antennatartó-szerkezetek és az azokhoz tartozó műtárgyak szakterületre jogosított műszaki ellenőrökre vonatkozó rendelkezések tekintetében lásd a 12. § (2)–(3) bekezdését.

4

A 2. § az 52/2004. (IX. 8.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2004. szeptember 23. napját követően megkezdett eljárások esetén kell alkalmazni; további az antennák, antennatartó-szerkezetek és az azokhoz tartozó műtárgyak szakterületre jogosított műszaki ellenőrökre vonatkozó rendelkezések tekintetében lásd a 12. § (2)–(3) bekezdését.

5

A 2. § (1)–(2) bekezdését a 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet 16. § (5) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (1) bekezdésének a) pontja a 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet 16. § (5) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (2) bekezdését a 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet 16. § (5) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 3. § (3) bekezdése a 30/2008. (XII. 31.) NFGM rendelet 1. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (4) bekezdése a 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet 16. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § harmadik mondatát a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 341. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A melléklet I. 1. g) pontja az 52/2004. (IX. 8.) BM rendelet 5. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2004. szeptember 23. napját követően megkezdett eljárások esetén kell alkalmazni; további az antennák, antennatartó-szerkezetek és az azokhoz tartozó műtárgyak szakterületre jogosított műszaki ellenőrökre vonatkozó rendelkezések tekintetében lásd a 12. § (2)–(3) bekezdését.

12

A melléklet I. 1. k) pontja az 52/2004. (IX. 8.) BM rendelet 5. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2004. szeptember 23. napját követően megkezdett eljárások esetén kell alkalmazni; további az antennák, antennatartó-szerkezetek és az azokhoz tartozó műtárgyak szakterületre jogosított műszaki ellenőrökre vonatkozó rendelkezések tekintetében lásd a 12. § (2)–(3) bekezdését.

13

A melléklet I. 1. p) pontja a 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet 16. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

14

A melléklet I. 1. r) pontja az 52/2004. (IX. 8.) BM rendelet 5. §-ának (3) bekezdésével megállapított, valamint a 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet 16. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

15

A melléklet II. 1. d) pontja az 52/2004. (IX. 8.) BM rendelet 6. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2004. szeptember 23. napját követően megkezdett eljárások esetén kell alkalmazni; további az antennák, antennatartó-szerkezetek és az azokhoz tartozó műtárgyak szakterületre jogosított műszaki ellenőrökre vonatkozó rendelkezések tekintetében lásd a 12. § (2)–(3) bekezdését.

16

A melléklet II. 1. l) pontja az 52/2004. (IX. 8.) BM rendelet 6. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2004. szeptember 23. napját követően megkezdett eljárások esetén kell alkalmazni; további az antennák, antennatartó-szerkezetek és az azokhoz tartozó műtárgyak szakterületre jogosított műszaki ellenőrökre vonatkozó rendelkezések tekintetében lásd a 12. § (2)–(3) bekezdését.

17

A melléklet II. 1. n) pontja az 52/2004. (IX. 8.) BM rendelet 6. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2004. szeptember 23. napját követően megkezdett eljárások esetén kell alkalmazni; további az antennák, antennatartó-szerkezetek és az azokhoz tartozó műtárgyak szakterületre jogosított műszaki ellenőrökre vonatkozó rendelkezések tekintetében lásd a 12. § (2)–(3) bekezdését.

18

A melléklet II. 2. pontja az 52/2004. (IX. 8.) BM rendelet 6. §-ának (4) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2004. szeptember 23. napját követően megkezdett eljárások esetén kell alkalmazni; további az antennák, antennatartó-szerkezetek és az azokhoz tartozó műtárgyak szakterületre jogosított műszaki ellenőrökre vonatkozó rendelkezések tekintetében lásd a 12. § (2)–(3) bekezdését.

19

A melléklet III–IV. pontját a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés 9. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére