• Tartalom

9/2000. (X. 30.) KöViM rendelet

9/2000. (X. 30.) KöViM rendelet

a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról

2023.06.26.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a közlekedési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 103/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott – az első fokon illetékes közlekedési hatóság (a továbbiakban: közlekedési hatóság) által végzett – közigazgatási szolgáltatási eljárásokért az alább felsorolt körben igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni:

a) a személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozó engedély kiadása,

b) a személytaxi-vezetői vagy személygépkocsis személyszállító-vezetői igazolvány kiadása, kérelemre történő módosítása, cseréje, pótlása,

c) az R. 8. § (3) bekezdésében és az R. 17. § (5) bekezdésében meghatározott vagyoni biztosíték felhasználásához szükséges hatósági jóváhagyás kiadása,

d) a személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozó engedély adataiban bekövetkezett változás miatt az engedély cseréje, pótlása,

e) a közlekedési hatóság által a személygépkocsira rendszeresített jel és azonosító szám kérelemre történő pótlása,

f) a személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsi műszaki alkalmassági vizsgálata, amely magában foglalja a műszaki alkalmassági vizsgálat keretében elvégzett forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálatot is,

g)2 a személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozó engedély kivonat kiadása, cseréje, pótlása,

h)3 önálló diszpécserszolgálati tevékenységnek a vállalkozás részére történő engedélyezése,

i)4 önálló diszpécserszolgálati tevékenység végzésére kiadott engedély kérelemre történő módosítása, cseréje, pótlása.

(2)5 Az igazgatási szolgáltatás díj mértéke az (1) bekezdés

a) pontjában meghatározott eljárásért 5 591 Ft,

b)–e) pontjában meghatározott eljárásért 1 118 Ft.

(2a)6 Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott műszaki alkalmassági vizsgálatért az időszakos vizsgálat alapdíjaként meghatározott igazgatási szolgáltatási díj összegének másfélszerese.

(2b)7 Az igazgatási szolgáltatás díj mértéke

a) az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott eljárásért 3 400 Ft,

b) az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott eljárásért 16 200 Ft,

c) az (1) bekezdés i) pontjában meghatározott eljárásért 1 900 Ft.

(3)8 A (2), (2a) és (2b) bekezdés szerinti hatósági eljárási díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. A díjak számlázásánál a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény előírásait kell alkalmazni.

2. § (1)9 A fellebbezés díja azonos az elsőfokú eljárás díjával.

(2)10 Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.

2/A. §11 (1)12 A visszatérítéséről a jogorvoslati eljárás során hozott döntés véglegessé válását követő tizenöt napon belül kell gondoskodni.

(2) Amennyiben a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a fizetési számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg kiutalását kéri. A díj visszatérítését az eljáró hatóság tizenöt napon belül a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással vagy a postai címre kiutalással teljesíti.

2/B. §13 Túlfizetés esetén az eljáró hatóság a díjtöbbletet kérelemre vagy hivatalból tizenöt napon belül visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező a rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

3. §14 (1)15 Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezőjének a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell az Építési és Közlekedési Minisztériumnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlájára befizetnie, illetve átutalnia. A díj befizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

(2)16 A befizetett díj az Építési és Közlekedési Minisztérium bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

(3)17

4. § A rendeletben meghatározott díj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2)–(3) bekezdéseiben foglaltakat,

b)18 a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a 31. § (2) bekezdésében foglaltakat,

c) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában foglaltakat,

d)19 a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat

kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.

5. § (1) Ez a rendelet 2000. november 1-jén lép hatályba, a már folyamatban lévő eljárásokat a korábbi rendelkezések szerint kell befejezni.

(2)20

Melléklet a 9/2000. (X. 30.) KöViM rendelethez21

1

Az 1. § (1) bekezdése a 45/2015. (VIII. 6.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés g) pontját a 45/2015. (VIII. 6.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

3

Az 1. § (1) bekezdés h) pontját a 45/2015. (VIII. 6.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

4

Az 1. § (1) bekezdés i) pontját a 45/2015. (VIII. 6.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

5

Az 1. § (2) bekezdése a 36/2005. (VI. 11.) GKM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 2. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2005. június 19. napját követően indított eljárásokra kell alkalmazni.

6

Az 1. § (2a) bekezdését a 45/2015. (VIII. 6.) NFM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

7

Az 1. § (2b) bekezdését a 45/2015. (VIII. 6.) NFM rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

8

Az 1. § (3) bekezdése a 45/2015. (VIII. 6.) NFM rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 2. § eredeti szövegének számozását (1) bekezdésre változtatta a 86/2005. (X. 21.) GKM rendelet 19. §-a.

10

A 2. § (2) bekezdését a 86/2005. (X. 21.) GKM rendelet 19. §-a iktatta be, egyidejűleg eredeti szövegének számozását (1) bekezdésre változtatva.

11

A 2/A. §-t a 45/2015. (VIII. 6.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be.

12

A 2/A. § (1) bekezdése az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

13

A 2/B. §-t a 45/2015. (VIII. 6.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be.

14

A 3. § a 60/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 3. §-a alapján rendelkezéseit 2002. január 1-jét követően kezdeményezett eljárás esetében kell alkalmazni.

16

A 3. § (2) bekezdése a 45/2015. (VIII. 6.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított, az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 17. § b) pontja, a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 3. § (3) bekezdését a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 17. § (2) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 4. § b) pontja a 45/2015. (VIII. 6.) NFM rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 4. § d) pontja a 45/2015. (VIII. 6.) NFM rendelet 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 5. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. §-ának 41. pontja hatályon kívül helyezte.

21

A mellékletet a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 17. § (2) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére