• Tartalom

10/2001. (III. 2.) KöViM rendelet

a hajózásbiztonsági ellenőri munkakörre vonatkozó szakmai feltételekről és az ellenőrök azonosító okmányáról

2017.01.03.

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 88. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1)1 Magyarország területén tartózkodó magyar és nem magyar lobogójú, üzemben lévő úszólétesítmény hajózásra való alkalmasságának a hajózási hatóság [Vkt. 4. § (2) bekezdés] részéről történő ellenőrzése esetén a jogosultságot a közlekedésért felelős miniszter által érvényesített személyazonosító okmány (a továbbiakban: ellenőri igazolvány) igazolja.

(2) Az ellenőrzést végző hatósági személy (a továbbiakban: hajózásbiztonsági ellenőr) ellenőri igazolványát az ellenőrzés során az úszólétesítmény vezetőjének kérésére köteles bemutatni.

2. § (1) Ellenőri igazolványt az a személy kaphat, aki a tengeri és belvízi hajózásra vonatkozó jogszabályok, nemzetközi szerződések által meghatározott bizonyítványok, okmányok kiadásával kapcsolatos hajózási felügyeleti tevékenységben legalább egyéves szakmai gyakorlattal, angol vagy német nyelvből államilag elismert legalább általános középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, továbbá

a) tengerész- vagy hajóskapitányi, hajóvezető ,,A'' vagy géptiszti képesítése, illetve

b) hajóépítői, gépészmérnöki oklevele vagy más szakirányú egyetemi diplomája és a képesítése szerinti szakterületen legalább ötéves szakmai gyakorlata

van.

(2) Ellenőri igazolványt az a személy is kaphat, aki a hajózási hatóságnál a rendelet hatálybalépése előtti tíz éven belül legalább öt évig felügyelőként vagy ellenőrként dolgozott és legalább hajóvezető ,,A'' vagy géptiszti képesítéssel, továbbá angol vagy német nyelvből államilag elismert legalább általános középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

3. § (1) Az ellenőri igazolványban az alábbi adatokat kell feltüntetni:

a) az igazolvány sorszámát,

b) az igazolvány tulajdonosának nevét,

c) az igazolvány tulajdonosának fényképét,

d) a kiállító hatóság megnevezését,

e) az igazolvány tulajdonosának aláírását,

f) az igazolványt érvényesítő személy aláírását és pecsétjét,

g) az igazolvány kiállításának helyét és idejét,

h) az ellenőrzési jogosultságot igazoló nyilatkozatot,

i) az igazolvány érvényességi idejét.

(2) Az ellenőri igazolvány mintáját a rendelet melléklete tartalmazza.

3/A. §2 Magyar lobogójú tengeri hajón az élet- és munkakörülményeket csak az a hajózásbiztonsági ellenőr ellenőrizheti, aki tengerész képesítéssel és angol nyelvből államilag elismert legalább általános középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

4. § Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.

5. §3 Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 96/40/EK irányelve (1996. június 25.) a kikötő szerinti állam általi ellenőrzéseket végrehajtó ellenőrzésre jogosult személyek személyi azonosító okmányai közös modelljének kidolgozásáról;

b) a Tanács 95/21/EK irányelve (1995. június 19.) a hajózás biztonságának, a hajók által okozott környezetszennyezés megelőzésének és a hajókon szolgálatot teljesítők élet- és munkakörülményei nemzetközi követelményeinek a tagállamok felségvizein hajózó és a Közösség kikötőit felkereső hajókon való kikényszerítéséről 12. Cikkének 1. és 4. pontja, valamint VII. melléklete;

c)4 a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezménynek való megfelelés és annak végrehajtása vonatkozásában a lobogó szerinti államokra háruló egyes kötelezettségekről szóló, 2013. november 20-i 2013/54/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.

Melléklet a 10/2001. (III. 2.) KöViM rendelethez5

Hajózásbiztonsági ellenőri igazolvány
Az igazolvány első oldala

Hajózásbiztonsági ellenőri igazolvány

Az igazolvány első oldala

Central Office of the National Transport
Authority

 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

Shipping and Maritime Inspectorate

 

Hajózási és tengerészeti hatóság

 

Sorszám:
Number:

Igazolom, hogy
This is to certify, that

 

Név:
Name:

jogosult az üzemben lévő úszólétesítményeken a jogszabályban előírt okmányokat, a járművet és felszerelését,
illetve a személyzet megfelelőségét, azaz az úszólétesítmény hajózásra való alkalmasságát, továbbá a hajón
lévő életkörülmények megfelelőségét és a környezetvédelmi előírások betartását ellenőrizni.

is authorised to carry out inspection on board ships in order to check the certificates and documents required by the
relevant regulations, the condition of the ship, her equipment and proper manning i.e. readmess for service
(seaworthiness), as well as the living and working conditions aboard and the compliance with the regulations for
the prevention of pollution.

Kiállítva/Issued:

Budapest, 20...........................

 

.............................................
elnök
head

pecsét/seal

 

Az igazolvány hátoldala

Az igazolvány hátoldala

Érvényes:Date of expiry:

Érvényes:Date of expiry:

Érvényes:Date of expiry:

Érvényes:Date of expiry:

Érvényes:Date of expiry:

Érvényes:Date of expiry:

 

 

fénykép

 

.............................................
tulajdonos aláírásasignature of the holder

A tulajdonos születési helye és ideje:Place and date of birth of the holder:

A tulajdonos anyja neve:The name of the holder's mother:

1

Az 1. § (1) bekezdése a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 14. §-a, az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 20. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 3/A. §-t a 66/2015. (XI. 18.) NFM rendelet 6. §-a iktatta be.

3

Az 5. § a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § c) pontját a 66/2015. (XI. 18.) NFM rendelet 7. §-a iktatta be.

5

A melléklet a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 28. §-ának a)–d) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére