• Tartalom

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet

a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

2023.01.01.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 24. §-ának (2) bekezdésében, 69. §-ának (3) bekezdésében, továbbá 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A védett és fokozottan védett növényfajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét az 1. számú melléklet, a védett és fokozottan védett állatfajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét a 2. számú melléklet szerint állapítom meg. A védett gomba- és zuzmófajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét a 9. számú melléklet szerint állapítom meg.

(2)2 A teljes pénzben kifejezett értéket kell figyelembe venni a faj élő vagy élettelen példánya, bármely fejlődési alakja, továbbá felismerhető része, származéka esetében. A példányra vonatkozó pénzben kifejezett értékek gombák esetében a termőtestre, zuzmók esetében a teleptestre vonatkoznak.

2. §3 (1) Az ökológiai folyamatokban betöltött fontos, nélkülözhetetlen szerepük miatt védettek a fészeképítő hangyafajok által épített fészkek (hangyabolyok).

(2)4 A fészeképítő hangyafajok védett fészkeinek (bolyok) körét és azok pénzben kifejezett értékét az 5. számú melléklet szerint állapítom meg.

(3) Az 5. számú mellékletben szereplő hangyafajok által épített fészkek hasznosításának engedélyezése tekintetében a Tvt. 43. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. § A fokozottan védett barlangok körét a 6. számú melléklet szerint állapítom meg.

4. §5 (1)6 Az 1–2. számú mellékletben nem szereplő, az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok körét a 7. és a 8. számú melléklet tartalmazza. Nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növény- és állatfajok közül azon fajok körét, melyek kiemelt természetvédelmi oltalma szükséges, a 10. számú melléklet tartalmazza. Ha a 10. számú mellékletben szereplő faj a 2. számú mellékletben is szerepel, arra a fajra a 2. számú mellékletben szereplő fajokra vonatkozó előírások alkalmazandók.

(2) A 7. számú mellékletben szereplő növényfajok pénzben kifejezett értéke egyedenként 10 000 Ft.

(3)7 A 8. és 10. számú mellékletben szereplő állatfajok – kivéve az eurázsiai hód (Castor fiber) – pénzben kifejezett értéke egyedenként 25 000 Ft. Az eurázsiai hód (Castor fiber) pénzben kifejezett értéke egyedenként 50 000 Ft. Ha a 10. számú mellékletben szereplő faj a 2. számú mellékletben is szerepel, arra a fajra a 2. számú mellékletben szereplő pénzben kifejezett egyedi érték vonatkozik.

(4)8 Az (l) bekezdés szerinti fajokra – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a Tvt. 42–44. §-ának, 78. §-ának és 80. §-ának, továbbá a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló külön jogszabály, valamint a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) A 7. és a 8. számú mellékletben szereplő növény-, illetve állatfajok esetében a Tvt. 42. § (3)–(4) bekezdése, valamint a Tvt. 43. § (2) bekezdése szerinti engedély – a 4/A. §-ban foglalt eltérésekkel – csak korlátozott számú példányra

a) kutatási, oktatási célból,

b) egyes fajok újranépesítése, újratelepítése vagy mesterséges szaporítása érdekében vagy

c) egyéb közérdekből

adható.

(6)9 A 7. számú mellékletben szereplő bókoló nárcisz (Narcissus cyclamineus), csüngő nárcisz capax alfaja (Narcissus triandrus subsp. capax), sárga havasszépe (Rhododendron luteum), havasi iringó (Eryngium alpinum) és Kanári-szigeteki sárkányfa (Dracaena draco) mesterségesen szaporított (termesztett) egyedei birtokban tartásához, adásvételéhez, cseréjéhez, kertekbe, botanikus kertekbe történő telepítéséhez, külföldre viteléhez, az országba behozatalához, az országon való átszállításához, valamint termesztésbe vonásához a természetvédelmi hatóság engedélye nem szükséges.

(7)10 A 10. számú mellékletben felsorolt fajok egyedeinek tartási feltételeit úgy kell kialakítani, hogy az az engedély nélküli szaporításukat megakadályozza.

4/A. §11 (1)12 Közegészségügyi okból, a légiközlekedés biztonsága, az erdő- és mezőgazdasági termelés biztosítása, valamint a közérdeket sértő vízkárok megelőzése, mérséklése érdekében – amennyiben természetvédelmi érdeket nem sért és más célravezető megoldás nincs – a bütykös hattyú (Cygnus olor), a házi veréb (Passer domesticus), a nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo), a sárgalábú sirály (Larus michahellis), a sztyeppi sirály (Larus cachinnans), a seregély (Sturnus vulgaris), a hörcsög (Cricetus cricetus) és az eurázsiai hód (Castor fiber) riasztása, elejtése, gyérítése, állományának szabályozása engedélyezhető. A bütykös hattyú (Cygnus olor), a nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo), a sárgalábú sirály (Larus michahellis), a sztyeppi sirály (Larus cachinnans) és az eurázsiai hód (Castor fiber) riasztása, elejtése, gyérítése, állományszabályozása során ólomsörét használata tilos.

(1a)13 Az (1) bekezdés szerinti intézkedések közül csak az engedélyezhető, amely az (1) bekezdésben felsorolt érdekek védelméhez képest nem aránytalan természetvédelmi szempontból.

(2)14 Az (1) bekezdés szerinti madárfajok egyedei tekintetében a riasztás a védett természeti területeken kívül július 1. és február 28. között, a repülőtereken és biztonsági övezetükben pedig egész évben engedély nélkül végezhető.

(3)15 A nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo) gyérítését engedély nélkül végezheti a külön jogszabályok alapján kijelölt vadászatra jogosult, valamint a halőr a halállományokban keletkezett károk mérséklése érdekében, amennyiben tevékenységét:

a) az ingatlan tulajdonosával, illetve jogszerű használójával megállapodást kötve,

b) védett természeti területen, illetve különleges madárvédelmi területen kívül,

c) szeptember 1. és január 31. között,

d)16 a vadászat rendje megsértésének nem minősülő, valamint nem tiltott vadászati eszközökkel és módszerrel a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, valamint

e) az okszerű vadgazdálkodás akadályozása nélkül

végzi.

(4)17 A nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo) gyérítése során a (3) bekezdés d) pontja alkalmazásában nem minősül a vadászat rendje megsértésének, valamint tiltott vadászati eszköznek és módszernek:

a) a halőr által vadászjegy nélkül végzett gyérítési tevékenység,

b) nagy teljesítményű, 7,5 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú, lőfegyvernek minősülő légfegyver használata, vagy

c) a nem csak röptében történő elejtés.

(5)18 A seregély (Sturnus vulgaris) gyérítését engedély nélkül végezheti a külön jogszabályok alapján kijelölt vadászatra jogosult, a hegyközség területén működő hegyőr, valamint az ott mezőőri szolgálatot ellátó személy, kizárólag a szőlő- és gyümölcsültetvényekben, valamint csemegekukorica-táblákon, azok termésének megóvása, illetve az azokban keletkező károk mérséklése érdekében, amennyiben tevékenységét

a) az ingatlan tulajdonosával, illetve jogszerű használójával megállapodást kötve,

b) védett természeti területeken, illetve különleges madárvédelmi területeken kívül,

c) augusztus 1. és október 31. között,

d) a vadászat rendje megsértésének nem minősülő, valamint nem tiltott vadászati eszközökkel és módszerrel, valamint

e) az okszerű vadgazdálkodás akadályozása nélkül

végzi.

(6)19 A vadászatra jogosult, valamint a (3) bekezdés szerinti halőr és az (5) bekezdés szerinti hegyőr, valamint mezőőr a (3) és az (5) bekezdés szerinti gyérítést végző személyekről (ha rendelkeznek vadászjeggyel, a vadászjegyük számának feltüntetésével), a gyérítések helyéről, idejéről, módjáról, valamint az elejtett madarak számáról a tárgyidőszakot követően, február 28-ig köteles jelentést küldeni az illetékes természetvédelmi hatóságnak.

(7)20 A hörcsög (Cricetus cricetus) gyérítését – a növénytermesztésben keletkezett károk mérséklése érdekében – védett természeti területen kívül, az ingatlan tulajdonosa, illetve jogszerű használója által megbízott személy engedély nélkül végezheti március 1-től május 31-ig Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén, amennyiben a lakott hörcsögkotorékok száma hektáronként meghaladja a kettőt.

(8) A (7) bekezdésben biztosított gyérítési lehetőség során elpusztított hörcsögök (Cricetus cricetus) prémjének, illetve az abból készített termékeknek a tartása, hasznosítása, bemutatása – a külön jogszabályban meghatározott közérdek bizonyításának hiányában is – engedélyezhető, amennyiben természetvédelmi érdeket nem sért.

(8a)21 Az eurázsiai hód (Castor fiber) (1) bekezdés szerinti gyérítését az erdő- és mezőgazdasági termelés biztosítása, valamint a közérdeket sértő vízkárok megelőzése, mérséklése érdekében a természetvédelmi hatóság engedélyezi, ha

a) a kérelmező az ingatlan tulajdonosával, vagyonkezelőjével, illetve jogszerű használójával, valamint a vadászati jog gyakorlójával megállapodást kötött a tevékenység végzéséről,

b) a gyérítést október 1. és március 31. között végzik,

c) a gyérítést olyan eszközzel és módszerrel végzik, amelyet jogszabály nem tilt a vadászható emlősfajok elfogására és elejtésére, és

d) a gyérítést az engedélyezett módszer végzésére megfelelő képesítéssel rendelkező személy végzi.

(8b)22 A (8a) bekezdésben biztosított gyérítési lehetőség során elpusztított eurázsiai hód (Castor fiber) egyedi jelölésű származékának a gyérítés engedélyese és a gyérítést végző által történő személyes tartása, hasznosítása, bemutatása – a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott közérdek bizonyításának hiányában is – engedélyezhető, ha természetvédelmi érdeket nem sért. Nem engedélyezhető e származékok adásvétele, cseréje, eladásra történő felkínálása, országból történő kivitele.

(8c)23 A vízvisszatartásra alkalmas, mérhető vízszint különbséget okozó, a vízfolyás teljes keresztmetszetét átfogó, hód által épített struktúra (a továbbiakban: hódgát) elbontásához a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. Ha a hódgát elbontása nem közvetlen közegészségügyi vagy közbiztonsági okból történik, akkor az elbontás csak abban az esetben engedélyezhető, ha a hódgát által megváltoztatott élőhelyeken élő védett és fokozottan védett fajok védelmének szempontjai nem sérülnek. Az engedélyezés során mérlegelni kell a vízvisszatartásra alkalmas hódgát környező területek vízellátottságára gyakorolt hatásait, és a bontás vadon élő őshonos szervezetekre, valamint a víztestek morfológiai állapotára gyakorolt esetleges negatív hatásait.

(9)24 A 8. számú mellékletben szereplő fókafajok származékai esetében nem szükséges engedély, ha azok megszerzése a fókatermékek kereskedelméről szóló, 2009. szeptember 16-i 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2010. augusztus 10-i 737/2010/EU bizottsági rendelet előírásaival összhangban történt. Ez az előírás nem vonatkozik a fókakölykök származékaira.

(10)25 A siketfajd (Tetrao urogallus), a nyírfajd (Tetrao tetrix), a császármadár (Tetrastes bonasia), a havasi hófajd (Lagopus muta), a csukár (Alectoris chukar), a szirti fogoly (Alectoris graeca), az örvös frankolin (Francolinus francolinus), a bezoárkecske (Capra aegargus) és az európai bölény (Bison bonasus) külföldről megszerzett trófeájának tartása, bemutatása, országba történő behozatala, országból való kivitele, országon történő átszállítása természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető, ha a tulajdonos a trófea jogszerű megszerzését igazolni tudja.

(11)26 A sarki hófajd (Lagopus lagopus), barnanyakú szirtifogoly (Alectoris barbara), vörös fogoly (Alectoris rufa), a havasi nyúl (Lepus timidus), a zerge (Rupicapra rupicapra), a kőszáli kecske (Capra ibex) és a spanyol kecske (Capra pyrenaica) külföldről megszerzett trófeájának és egyéb származékának tartása, eladása, eladásra történő felkínálása, országba történő behozatala, országból való kivitele, országon történő átszállítása természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető, ha a tulajdonos a trófea vagy egyéb származék jogszerű megszerzését igazolni tudja.

(12)27 A barna medve (Ursus arctos), a farkas (Canis lupus), a hiúz (Lynx lynx) és a vadmacska (Felis silvestris) külföldről megszerzett trófeájának tartása, bemutatása, országba történő behozatala, országból való kivitele, országon történő átszállítása természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető, ha a tulajdonos a trófea jogszerű megszerzését a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott EU-bizonylattal, vagy export- és importengedéllyel igazolni tudja.

(13)28 E § alkalmazásában trófeának minősül a vadászaton elejtett egyed azon származéka, amely tárgyi emlékként szolgál az elejtője számára. Nem minősül trófeának az elejtett egyed származéka, ha az élelmezési, gyógyászati vagy öltözködési célt szolgál.

(14) A 8. számú mellékletben szereplő szárazföldi teknősfajok (Testudinidae) egyedei esetében a jogszerű megszerzést külön jogszabályok alapján a tulajdonosnak igazolnia kell. Az igazolás hatósági elfogadása megfelel a Tvt. 43. § (2) bekezdése szerinti tartásra, hasznosításra és bemutatásra vonatkozó engedély kiadásának.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben felsorolt fajok kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Egyidejűleg a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, egyedeik értékéről, a fokozottan védett barlangok körének megállapításáról, valamint egyes védett állatfajokkal kapcsolatos korlátozások és tilalmak alóli felmentésekről szóló, többször módosított 1/1982. (III. 15.) OKTH rendelkezés hatályát veszti.

(2)29 A 2. számú mellékletben felsorolt halfajok közül a dunai nagyhering, a fenékjáró küllő, a gyöngyös koncér, a leánykoncér, valamint a szivárványos ökle esetében az e rendelet szerinti védelem 2002. január 1-jén lép hatályba.

5/A. §30 (1) A 10. számú mellékletben felsorolt fajoknak az e rendelet hatályba lépését megelőzően jogszerűen megszerzett és tartott egyedei életük végéig engedély nélkül tarthatók a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló kormányrendeletben foglaltak betartása mellett.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyedek tenyésztéséhez és bemutatásához a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.

6. §31 (1) Ez a rendelet

a)32 a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (1) bekezdésének, I. mellékletének, II. melléklet B. részének és III. melléklet B. részének;

b) az egyes fókakölykök bőrének és az abból származó termékeknek a tagállamokba történő behozataláról szóló, 1983. március 28-i 83/129/EGK tanácsi irányelvnek;

c)33 a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 12. cikk (1) bekezdésének, 13. cikk (1) bekezdésének, 16. cikk (1) bekezdés b), c) és e) pontjának, II., IV. és V. mellékletének, valamint az azokat módosító

ca) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló, 1997. október 27-i 97/62/EK tanácsi irányelvnek,

cb) az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozási feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmánynak,

cc) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánynak;

d) a környezetvédelem területén elfogadott 79/409/EGK, 92/43/EGK, 97/68/EK, 2001/80/EK és 2001/81/EK irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 2006/105/EK tanácsi irányelvnek;

e) a környezetvédelem területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/17/EU tanácsi irányelv 2. cikkének

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a fókatermékek kereskedelméről szóló, 2009. szeptember 16-i 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez34

FOKOZOTTAN VÉDETT ÉS VÉDETT NÖVÉNYEK

A

B

C

D

E

Rendszertani kategória

Fokozottan védett faj tudományos neve

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Természet-
védelmi érték
(Ft)

1.

BRYOPHYTA

MOHÁK

2.

Amblystegiaceae

tollmohafélék

3.

Amblystegium saxatile

sziklai karcsútokúmoha

5 000

4.

Calliergon giganteum

óriásmoha

5 000

5.

Calliergon stramineum

gyökerecskés-levélcsúcsú moha

5 000

6.

Campylium elodes

mocsári aranymoha

5 000

7.

Drepanocladus cossonii

körkörös sarlósmoha

5 000

8.

Drepanocladus exannulatus

gyűrűtlen sarlósmoha

5 000

9.

Drepanocladus lycopodioides

korpafűszerű sarlósmoha

10 000

10.

Drepanocladus sendtneri

Sendtner-sarlósmoha

5 000

11.

Hamatocaulis vernicosus
(syn.: Campylium vernicosus)

karcsú pásztorbotmoha (karcsú aranymoha)

5 000

12.

Scorpidium scorpioides

skorpiómoha

10 000

13.

Aytoniaceae

nagytelepes-májmohafélék

14.

Asterella saccata

zsákos zacskósmoha

5 000

15.

Mannia triandra

sziklai illatosmoha

5 000

16.

Brachytheciaceae

pintycsőrű-mohafélék

17.

Brachythecium geheebii

Geheeb-pintycsőrűmoha

5 000

18.

Brachythecium oxycladon

hegyeságú pintycsőrűmoha

5 000

19.

Rhynchostegiella jacquinii

mattzöld kiscsőrűmoha

5 000

20.

Rhynchostegium rotundifolium

kereklevelű hosszúcsőrűmoha

5 000

21.

Bryaceae

körtemohafélék

22.

Bryum neodamense

kanalaslevelű körtemoha

5 000

23.

Bryum stirtonii

keskenyfogú körtemoha

5 000

24.

Bryum versicolor

tarka körtemoha

5 000

25.

Bryum warneum

ostoros körtemoha

5 000

26.

Buxbaumiaceae

koboldmohafélék

27.

Buxbaumia viridis

zöld koboldmoha

5 000

28.

Cephaloziaceae

lapos-májmohácskafélék

29.

Cephalozia lacinulata

lapos májmohácska

5 000

30.

Dicranaceae

seprőmohafélék

31.

Dicranella humilis

kis seprőcskemoha

5 000

32.

Dicranum viride

zöld seprőmoha

5 000

33.

Leucobryum glaucum

fehérlő vánkosmoha

5 000

34.

Ephemeraceae

paránymohafélék

35.

Ephemerum cohaerens

csoportos paránymoha

5 000

36.

Ephemerum recurvifolium

sarlóslevelű paránymoha

5 000

37.

Fabroniaceae

apró-
fogaslevelűmohafélék

38.

Anacamptodon splachnoides

ernyőmohaszerű görbefogúmoha

5 000

39.

Fissidentaceae

hasadtfogúmoha-félék

40.

Fissidens algarvicus

Algarvei hasadtfogúmoha

5 000

41.

Fissidens arnoldii

Arnoldi-hasadtfogúmoha

5 000

42.

Fissidens exiguus

kis hasadtfogúmoha

5 000

43.

Frullaniaceae

kerekesféreglakta-
májmohafélék

44.

Frullania inflata

hólyagos kerekesféreglakta-májmoha

5 000

45.

Funariaceae

higrométermoha-félék

46.

Entosthodon hungaricus

sóspusztai magyarmoha

10 000

47.

Physcomitrium sphaericum

gömbös körtikemoha

5 000

48.

Pyramidula tetragona

négysarkú piramismoha

5 000

49.

Grimmiaceae

őszmohafélék

50.

Grimmia plagiopodia

hasastokú őszmoha (hasastokú párnácskamoha)

5 000

51.

Grimmia teretinervis

vastagerű őszmoha (vastagerű párnácskamoha)

5 000

52.

Hypnaceae

ciprusmohafélék

53.

Taxiphyllum densifolium

sűrűleveles kaukázusimoha

5 000

54.

Jungermanniaceae

jungermannia-
levelesmájmohafélék

55.

Jungermannia subulata

Jungermann-moha

5 000

56.

Lophozia ascendens

felálló hegyesmájmoha

5 000

57.

Meesiaceae

háromélűmoha-félék

58.

Meesia triquetra

háromélű moha

5 000

59.

Neckeraceae

függönymohafélék

60.

Neckera pennata

tollas függönymoha

5 000

61.

Orthotrichaceae

szőrössüvegű-mohafélék

62.

Orthotrichum rogeri

alhavasi szőrössüvegűmoha

5 000

63.

Orthotrichum scanicum

halványzöld szőrössüvegűmoha

5 000

64.

Orthotrichum stellatum

csillagos szőrössüvegűmoha

5 000

65.

Pottiaceae

potmohafélék

66.

Desmatodon cernuus

bókoló trágyamoha

5 000

67.

Didymodon glaucus

szürke ikresmoha

5 000

68.

Hilpertia velenovskyi

Velenovsky-löszmoha

5 000

69.

Phascum floerkeanum

vörösbarna rügymoha

10 000

70.

Pterygoneurum lamellatum

lemezes szárnyaserűmoha

5 000

71.

Tortula brevissima

törpelöszmoha

5 000

72.

Weissia rostellata

kiscsőrű gyöngymoha

5 000

73.

Ptychomitriaceae

szürkésmohafélék

74.

Campylostelium saxicola

sziklai görbeszárúmoha

5 000

75.

Ricciaceae

fillérmohafélék

76.

Riccia frostii

Frost-májmoha

5 000

77.

Riccia huebeneriana

Hübener-májmoha

5 000

78.

Seligeriaceae

sörtemohafélék

79.

Brachydontium trichodes

szőrszerű pintycsőrfogúmoha

5 000

80.

Sphagnaceae

tőzegmohafélék

81.

Sphagnum auriculatum

fülecskés tőzegmoha

5 000

82.

Sphagnum capillifolium

félgömbfejű tőzegmoha

5 000

83.

Sphagnum centrale

sárgásbarna tőzegmoha

5 000

84.

Sphagnum compactum

tömöttágú tőzegmoha

5 000

85.

Sphagnum contortum

csavart tőzegmoha

5 000

86.

Sphagnum cuspidatum

keskenylevelű tőzegmoha

5 000

87.

Sphagnum fimbriatum

rojtos tőzegmoha

5 000

88.

Sphagnum girgensohnii

Girgensohn-tőzegmoha

5 000

89.

Sphagnum magellanicum

Magellan-tőzegmoha

5 000

90.

Sphagnum obtusum

tompalevelű tőzegmoha

5 000

91.

Sphagnum palustre

csónakos tőzegmoha

5 000

92.

Sphagnum platyphyllum

lágy tőzegmoha

5 000

93.

Sphagnum quinquefarium

ötlevélsoros tőzegmoha

5 000

94.

Sphagnum recurvum

karcsú tőzegmoha

5 000

95.

Sphagnum russowii

óriás-tőzegmoha

5 000

96.

Sphagnum squarrosum

berzedt tőzegmoha

5 000

97.

Sphagnum subnitens

halványbarna tőzegmoha

5 000

98.

Sphagnum subsecundum

zászlós tőzegmoha

5 000

99.

Sphagnum teres

láperdei tőzegmoha

5 000

100.

Sphagnum warnstorfii

Warnstorf-tőzegmoha

5 000

101.

Thuidiaceae

tujamohafélék

102.

Anomodon rostratus

csőrös farkaslábmoha

5 000

103.

PTERIDOPHYTA

HARASZTOK

104.

Aspleniaceae

fodorkafélék

105.

Asplenium adiantum-nigrum

fekete fodorka

5 000

106.

Asplenium ceterach

nyugati pikkelypáfrány

10 000

107.

Asplenium fontanum

forrásfodorka

50 000

108.

Asplenium javorkeanum

magyar pikkelypáfrány

10 000

109.

Asplenium lepidum

mirigyes fodorka

10 000

110.

Asplenium scolopendrium (syn.: Phyllitis scolopendrium)

gímpáfrány (gímnyelvű fodorka)

5 000

111.

Asplenium viride

zöld fodorka

5 000

112.

Blechnaceae

bordapáfrányfélék

113.

Blechnum spicant

erdei bordapáfrány

10 000

114.

Dryopteridaceae

pajzsikafélék

115.

Dryopteris affinis

pelyvás pajzsika

10 000

116.

Dryopteris carthusiana

szálkás pajzsika

5 000

117.

Dryopteris cristata

tarajos pajzsika

100 000

118.

Dryopteris dilatata

széles pajzsika

5 000

119.

Dryopteris expansa

hegyi pajzsika

5 000

120.

Gymnocarpium robertianum

mirigyes tölgyespáfrány (mirigyes hármaslevelű-páfrány)

5 000

121.

Gymnocarpium dryopteris

közönséges tölgyespáfrány (közönséges hármaslevelű-páfrány)

5 000

122.

Matteuccia struthiopteris

struccpáfrány (európai struccpáfrány)

50 000

123.

Polystichum aculeatum

karéjos vesepáfrány

5 000

124.

Polystichum braunii

szőrös vesepáfrány

10 000

125.

Polystichum lonchitis

dárdás vesepáfrány

10 000

126.

Polystichum setiferum

díszes vesepáfrány

5 000

127.

Woodsia alpina

havasi szirtipáfrány

10 000

128.

Woodsia ilvensis

hegyi szirtipáfrány (északi szirtipárfány)

100 000

129.

Equisetaceae

zsurlófélék

130.

Equisetum hyemale

téli zsurló

5 000

131.

Equisetum sylvaticum

erdei zsurló

10 000

132.

Equisetum variegatum

tarka zsurló

5 000

133.

Lycopodiaceae

korpafűfélék

134.

Diphasium complanatum
(syn.: Diphasiastrum complanatum, Lycopodium complanatum)

közönséges laposkorpafű

10 000

135.

Diphasium issleri (syn.: Diphasiastrum issleri, Lycopodium issleri)

Issler-laposkorpafű

10 000

136.

Huperzia selago

györgyfű (részegkorpafű)

10 000

137.

Lycopodiella inundata

mocsári korpafű

10 000

138.

Lycopodium annotinum

kígyózó korpafű

10 000

139.

Lycopodium clavatum

kapcsos korpafű

10 000

140.

Marsileaceae

mételyfűfélék

141.

Marsilea quadrifolia

mételyfű (négylevelű mételyfű)

10 000

142.

Ophioglossaceae

kígyónyelvfélék

143.

Botrychium lunaria

kis holdruta

10 000

144.

Botrychium matricariifolium

ágas holdruta

100 000

145.

Botrychium multifidum

sokcimpájú holdruta

100 000

146.

Botrychium virginianum

virginiai holdruta

100 000

147.

Ophioglossum vulgatum

kígyónyelv (közönséges kígyónyelv)

5 000

148.

Osmundaceae

királyharasztfélék

149.

Osmunda regalis

királyharaszt (óriás királyharaszt)

250 000

150.

Pteridaceae

szalagpáfrányfélék

151.

Anogramma leptophylla

tavaszi kérészpáfrány (téli páfrány)

10 000

152.

Notholaena marantae

cselling (déli cselling)

250 000

153.

Salviniaceae

rucaörömfélék

154.

Salvinia natans

rucaöröm (vízi rucaöröm)

5 000

155.

Selaginellaceae

csipkeharasztfélék

156.

Selaginella helvetica

hegyi csipkeharaszt

5 000

157.

Thelypteridaceae

tőzegpáfrányfélék

158.

Oreopteris limbosperma

tölcséres hegyipáfrány

10 000

159.

Phegopteris connectilis

bükkös buglyospáfrány

5 000

160.

Thelypteris palustris

tőzegpáfrány (mocsári tőzegpáfrány)

5 000

161.

GYMNO-
SPERMATOPHYTA

NYITVATERMŐK

162.

Ephedraceae

csikófarkfélék

163.

Ephedra distachya

csikófark (közönséges csikófark)

100 000

164.

ANGIO-
SPERMATOPHYTA

ZÁRVATERMŐK

165.

Alismataceae

hídőrfélék

166.

Caldesia parnassifolia

szíveslevelű-hídőr (lápi szíveslevelű-hídőr)

100 000

167.

Alliaceae

hagymafélék

168.

Allium carinatum

szarvashagyma

5 000

169.

Allium moschatum

pézsmahagyma

5 000

170.

Allium paniculatum (syn.: Allium marginatum)

bugás hagyma (vöröses hagyma)

10 000

171.

Allium sphaerocephalon

bunkós hagyma

5 000

172.

Allium suaveolens

illatos hagyma

10 000

173.

Allium victorialis

győzedelmes hagyma (havasi hagyma)

50 000

174.

Amaryllidaceae

amarilliszfélék

175.

Leucojum aestivum

nyári tőzike

10 000

176.

Leucojum vernum

tavaszi tőzike

5 000

177.

Narcissus radiiflorus
(syn.: Narcissus poeticus subsp. radiiflorus)

csillagos nárcisz

10 000

178.

Sternbergia colchiciflora

vetővirág (apró vetővirág)

10 000

179.

Anthericaceae

homokliliomfélék

180.

Anthericum liliago

fürtös homokliliom

50 000

181.

Apiaceae (Umbelliferae)

ernyősvirágzatúak

182.

Angelica palustris

réti angyalgyökér

100 000

183.

Anthriscus nitidus

havasi turbolya

5 000

184.

Apium repens

kúszó zeller (kúszó celler)

50 000

185.

Astrantia major1

nagy völgycsillag1

5 000

186.

Bupleurum longifolium

hosszúlevelű buvákfű

10 000

187.

Bupleurum pachnospermum

deres buvákfű

10 000

188.

Chaerophyllum aureum

aranyos baraboly

5 000

189.

Chaerophyllum hirsutum

szőrös baraboly

5 000

190.

Cicuta virosa

gyilkos csomorika

5 000

191.

Cnidium dubium

inas gyíkvirág

10 000

192.

Ferula sadleriana

magyarföldi husáng

250 000

193.

Hydrocotyle vulgaris

gázló (lápi gázló)

5 000

194.

Peucedanum arenarium

homoki kocsord

10 000

195.

Peucedanum officinale

sziki kocsord

5 000

196.

Peucedanum palustre

mocsári kocsord

5 000

197.

Peucedanum verticillare

magasszárú kocsord

10 000

198.

Physospermum cornubiense

harangláblevelű dudamag

50 000

199.

Pleurospermum austriacum

osztrák borzamag

50 000

200.

Seseli leucospermum

magyar gurgolya

100 000

201.

Seseli peucedanoides
(syn.: Silaum peucedanoides)

zöldes gurgolya (zöldes kígyókapor)

10 000

202.

Sium sisarum

keleti békakorsó

50 000

203.

Torilis ucranica

keleti tüskemag

5 000

204.

Trinia ramosissima

magyar nyúlkapor

10 000

205.

Apocynaceae

meténgfélék

206.

Vinca herbacea

pusztai meténg

5 000

207.

Araceae

kontyvirágfélék

208.

Acorus calamus2

kálmos (orvosikálmos)2

5 000

209.

Asclepiadaceae

selyemkórófélék

210.

Vincetoxicum pannonicum

magyar méreggyilok

100 000

211.

Asphodelaceae

genyőtefélék

212.

Asphodelus albus

genyőte (fehér genyőte, királyné gyertyája)

10 000

213.

Asteraceae (Compositae)

őszirózsafélék (fészkesvirágzatúak)

214.

Achillea crithmifolia

hegyközi cickafark

5 000

215.

Achillea horanszkyi

Horánszky-cickafark

100 000

216.

Achillea ochroleuca

homoki cickafark

10 000

217.

Achillea ptarmica1

kenyérbél cickafark1

5 000

218.

Achillea tuzsonii

Tuzson-cickafark

100 000

219.

Arnica montana2

árnika (hegyi árnika)2

10 000

220.

Aster amellus

csillagőszirózsa

5 000

221.

Aster sedifolius (incl. Aster sedifolius subsp. canus, Aster sedifolius subsp. sedifolius)

réti őszirózsa (pettyegetett őszirózsa)

5 000

222.

Aster oleifolius

gyapjas őszirózsa

250 000

223.

Buphthalmum salicifolium

fűzlevelű ökörszem

5 000

224.

Carduus collinus

magyar bogáncs

10 000

225.

Carduus crassifolius subsp. glaucus (syn.: Carduus glaucus)

szürke bogáncs

10 000

226.

Carduus hamulosus

horgas bogáncs

5 000

227.

Carlina acaulis

szártalan bábakalács

5 000

228.

Carpesium abrotanoides

fürtös gyűrűvirág

5 000

229.

Centaurea arenaria

homoki imola

10 000

230.

Centaurea mollis (syn.: Centaurea montana subsp. mollis)

szirti imola

50 000

231.

Centaurea pseudophrygia

parókaimola

5 000

232.

Centaurea scabiosa subsp. sadleriana (syn.: Centaurea sadleriana)

budai imola

5 000

233.

Centaurea solstitialis

sáfrányos imola

5 000

234.

Centaurea triumfettii

tarka imola

5 000

235.

Cirsium boujartii

pécsvidéki aszat

10 000

236.

Cirsium brachycephalum

kisfészkű aszat

5 000

237.

Cirsium erisithales

enyves aszat

5 000

238.

Cirsium furiens

öldöklő aszat

10 000

239.

Cirsium rivulare

csermelyaszat

5 000

240.

Crepis mollis subsp. hieracioides

lágylevelű zörgőfű

10 000

241.

Crepis nicaeensis

nizzai zörgőfű

5 000

242.

Crepis pannonica

magyar zörgőfű

100 000

243.

Doronicum austriacum

osztrák zergevirág

50 000

244.

Doronicum hungaricum

magyar zergevirág

50 000

245.

Doronicum orientale

keleti zergevirág

50 000

246.

Echinops ruthenicus

kék szamárkenyér

10 000

247.

Helichrysum arenarium

homoki szalmagyopár

5 000

248.

Hieracium aurantiacum

rezes hölgymál

10 000

249.

Hieracium bupleuroides

tátrai hölgymál

10 000

250.

Hieracium kossuthianum

Kossuth-hölgymál

10 000

251.

Hieracium staticifolium
(syn.: Chlorocrepis staticifolia)

keskenylevelű hölgymál

5 000

252.

Inula germanica

hengeresfészkű peremizs

5 000

253.

Inula helenium2

örménygyökér2

5 000

254.

Inula oculus-christi

selymes peremizs

5 000

255.

Inula spiraeifolia

baranyai peremizs

10 000

256.

Jurinea glycacantha

nagyfészkű hangyabogáncs

5 000

257.

Jurinea mollis

kisfészkű hangyabogáncs

5 000

258.

Leontodon incanus

szőke oroszlánfog

10 000

259.

Leucanthemella serotina

tiszaparti késeimargitvirág (tisza-parti margitvirág)

10 000

260.

Ligularia sibirica

szibériai hamuvirág

10 000

261.

Petasites albus

fehér acsalapu

5 000

262.

Scorzonera humilis

alacsony pozdor

5 000

263.

Scorzonera purpurea

piros pozdor

5 000

264.

Senecio aquaticus

vízi aggófű

5 000

265.

Senecio paludosus

mocsári aggófű

10 000

266.

Senecio umbrosus

nagy aggófű

100 000

267.

Serratula lycopifolia

fénylő zsoltina

100 000

268.

Serratula radiata

sugaras zsoltina

10 000

269.

Sonchus palustris

mocsári csorbóka

5 000

270.

Taraxacum serotinum

kései pitypang

5 000

271.

Telekia speciosa

Teleki-virág (pompásTeleki-virág)

10 000

272.

Tephroseris aurantiaca

narancsszínű aggóvirág

50 000

273.

Tephroseris crispa
(syn.: Senecio rivularis)

csermelyaggóvirág

10 000

274.

Tephroseris longifolia (syn: Senecio ovirensis)

hosszúlevelű aggóvirág

50 000

275.

Tragopogon floccosus

homoki bakszakáll

5 000

276.

Betulaceae

nyírfafélék

277.

Alnus viridis

havasi éger

50 000

278.

Betula pubescens

molyhos nyír (szőrös nyír)

50 000

279.

Boraginaceae

érdeslevelűek

280.

Alkanna tinctoria

báránypirosító (homoki báránypirosító)

5 000

281.

Anchusa barrelieri

kék atracél

10 000

282.

Anchusa ochroleuca

vajszínű atracél

100 000

283.

Echium maculatum
(syn.: Echium russicum)

piros kígyószisz

50 000

284.

Heliotropium supinum

henye kunkor

5 000

285.

Myosotis caespitosa
(syn.: Myosotis laxa subsp. caespitosa)

gyepes nefelejcs

5 000

286.

Myosotis stenophylla

sziklai nefelejcs

50 000

287.

Omphalodes scorpioides

erdei békaszem

5 000

288.

Onosma arenaria

homoki vértő

5 000

289.

Onosma viridis
(syn.: Onosma tornensis)

tornai vértő

250 000

290.

Onosma visianii

borzas vértő

5 000

291.

Pulmonaria angustifolia

keskenylevelű tüdőfű

50 000

292.

Brassicaceae (Cruciferae)

keresztesvirágúak

293.

Aethionema saxatile1

sulyoktáska (kövi sulyoktáska)1

5 000

294.

Arabis alpina1

havasi ikravirág1

10 000

295.

Armoracia macrocarpa

debreceni torma

100 000

296.

Aurinia saxatilis (syn.: Alyssum saxatile)

sziklaiternye (szirti sziklaiternye)

5 000

297.

Cardamine amara

keserű kakukktorma

5 000

298.

Cardamine glanduligera

ikrás fogasír

10 000

299.

Cardamine trifolia

hármaslevelű kakukktorma

10 000

300.

Cardamine waldsteinii

hármaslevelű fogasír

10 000

301.

Cardaminopsis petraea

sziklai kövifoszlár

50 000

302.

Conringia austriaca

nyugati nyilasfű

50 000

303.

Crambe tataria

tátorján (buglyos tátorján)

100 000

304.

Draba lasiocarpa

kövér daravirág

10 000

305.

Erysimum crepidifolium

sziklai repcsény

5 000

306.

Erysimum odoratum

magyar repcsény

5 000

307.

Erysimum witmannii subsp. pallidiflorum

halványsárga repcsény (Wittmann-repcsény)

100 000

308.

Hesperis matronalis
(excl.: Hesperis matronalis subsp. matronalis)

hölgyestike (kivéve a Vrabélyi-estikét)

10 000

309.

Hesperis matronalis subsp. vrabelyiana

Vrabélyi-estike

100 000

310.

Hesperis sylvestris

erdei estike

5 000

311.

Isatis tinctoria

festő csülleng

5 000

312.

Lunaria annua

kerti holdviola

5 000

313.

Lunaria rediviva

erdei holdviola

5 000

314.

Nasturtium officinale

vízitorma

5 000

315.

Sisymbrium polymorphum

karcsú zsombor

50 000

316.

Teesdalia nudicaulis

nyugati rejtőke

10 000

317.

Thlaspi alliaceum

hagymaszagú tarsóka

10 000

318.

Thlaspi caerulescens

havasalji tarsóka

10 000

319.

Thlaspi goesingense

osztrák tarsóka

10 000

320.

Thlaspi jankae agg. (incl. Thlaspi hungaricum)

Janka-tarsóka (beleértve a magyar tarsókát)

10 000

321.

Thlaspi kovatsii (syn: Thlaspi kovatsii subsp. schudichii)

Schudich-tarsóka

10 000

322.

Thlaspi montanum

hegyi tarsóka

50 000

323.

Campanulaceae

harangvirágfélék

324.

Adenophora liliifolia

csengettyűvirág (illatos csengettyűvirág)

250 000

325.

Asyneuma canescens

harangcsillag

5 000

326.

Campanula latifolia

széleslevelű harangvirág

100 000

327.

Campanula macrostachya

hosszúfüzérű harangvirág

100 000

328.

Phyteuma orbiculare

gombos varjúköröm

5 000

329.

Phyteuma spicatum

erdei varjúköröm

5 000

330.

Caprifoliaceae

Loncfélék

331.

Lonicera caprifolium

jerikói lonc

5 000

332.

Lonicera nigra

fekete lonc

10 000

333.

Caryophyllaceae

szegfűfélék

334.

Agrostemma githago

konkoly (vetési konkoly)

5 000

335.

Cerastium arvense subsp. matrense (syn.: Cerastium arvense subsp. molle)

mátrai madárhúr

10 000

336.

Dianthus arenarius (syn.: Dianthus arenarius subsp. borussicus)

balti szegfű

5 000

337.

Dianthus collinus

dunai szegfű

5 000

338.

Dianthus deltoides1

réti szegfű

5 000

339.

Dianthus diutinus

tartós szegfű

250 000

340.

Dianthus giganteiformis

nagy szegfű

5 000

341.

Dianthus plumarius (incl. D. lumnitzeri, D. regis-stephani)

Lumnitzer-szegfű (beleértve az István király-szegfüvet)

100 000

342.

Dianthus plumarius subsp. praecox

korai szegfű

100 000

343.

Dianthus serotinus

kései szegfű

5 000

344.

Dianthus superbus

buglyos szegfű

5 000

345.

Gypsophila arenaria
(syn.: Gypsophila fastigiata)

homoki fátyolvirág

5 000

346.

Herniaria incana

szürke porcika

5 000

347.

Lychnis coronaria

bársonyos kakukkszegfű

10 000

348.

Minuartia frutescens
(syn.: Minuartia hirsuta)

magyar kőhúr

5 000

349.

Moehringia muscosa

mohos csitri

5 000

350.

Paronychia cephalotes

ezüstaszott (keskenylevelű ezüstvirág)

5 000

351.

Scleranthus perennis

évelő szikárka

10 000

352.

Silene borysthenica

kisvirágú habszegfű

10 000

353.

Silene bupleuroides

termetes habszegfű (gór habszegfű)

10 000

354.

Silene dioica

piros mécsvirág

5 000

355.

Silene flavescens

sárgás habszegfű

100 000

356.

Silene multiflora

sokvirágú habszegfű

5 000

357.

Silene nemoralis

berki habszegfű

5 000

358.

Stellaria palustris

mocsári csillaghúr

10 000

359.

Ceratophyllaceae

tócsagazfélék

360.

Ceratophyllum tanaiticum

Don-vidéki tócsagaz

50 000

361.

Chenopodiaceae

libatopfélék

362.

Bassia sedoides

hamvas seprőparéj

5 000

363.

Corispermum canescens

szürke poloskamag

10 000

364.

Corispermum nitidum

fényes poloskamag

5 000

365.

Krascheninnikovia ceratoides

pamacslaboda

10 000

366.

Petrosimonia triandra

szikárszik

5 000

367.

Salsola soda

sziki ballagófű

5 000

368.

Colchicaceae

kikericsfélék

369.

Bulbocodium vernum (incl. Bulbocodium versicolor)

egyhajúvirág (tavaszi egyhajúvirág)

250 000

370.

Colchicum arenarium

homoki kikerics

100 000

371.

Colchicum hungaricum

magyar kikerics

100 000

372.

Convallariaceae

gyöngyvirágfélék

373.

Polygonatum verticillatum

pávafarkú salamonpecsét

10 000

374.

Convolvulaceae

szulákfélék

375.

Convolvulus cantabrica

borzas szulák

5 000

376.

Corylaceae

mogyorófélék

377.

Carpinus orientalis

keleti gyertyán

50 000

378.

Crassulaceae

varjúhájfélék

379.

Jovibarba globifera (incl. Jovibarba globifera subsp. hirta, Jovibarba globifera subsp. globifera)

sárga-kövirózsa

5 000

380.

Sedum acre subsp. neglectum

adriai varjúháj

5 000

381.

Sedum caespitosum

sziki varjúháj

5 000

382.

Sedum hispanicum

deres varjúháj

5 000

383.

Sedum urvillei subsp. hillebrandtii (syn.: Sedum hillebrandtii)

homoki varjúháj

5 000

384.

Sempervivum matricum (Sempervivum marmoreum auct. hung.)

mátrai kövirózsa (rózsás kövirózsa)

10 000

385.

Sempervivum tectorum3

házi kövirózsa (fali kövirózsa)3

5 000

386.

Cyperaceae

palkafélék

387.

Blysmus compressus

lapos kétsoroskáka

10 000

388.

Carex alba

fehér sás

5 000

389.

Carex appropinquata

rostostövű sás

10 000

390.

Carex bohemica

palkasás

5 000

391.

Carex brevicollis

mérges sás

5 000

392.

Carex buekii

bánsági sás

5 000

393.

Carex buxbaumii

Buxbaum-sás

10 000

394.

Carex canescens

szürkés sás

10 000

395.

Carex cespitosa

gyepes sás

10 000

396.

Carex davalliana

lápi sás

10 000

397.

Carex depressa subsp. transsilvanica

erdélyi sás

10 000

398.

Carex diandra

hengeres sás

50 000

399.

Carex echinata

töviskés sás

5 000

400.

Carex extensa

tengermelléki sás

5 000

401.

Carex fritschii

dunántúli sás

10 000

402.

Carex hartmanii

északi sás

5 000

403.

Carex lasiocarpa

gyapjasmagvú sás

10 000

404.

Carex paniculata

bugás sás

5 000

405.

Carex repens

kúszó sás

10 000

406.

Carex rostrata

csőrös sás

5 000

407.

Carex strigosa

borostás sás

5 000

408.

Carex umbrosa

árnyéki sás

10 000

409.

Eleocharis carniolica

sűrű csetkáka

10 000

410.

Eleocharis quinqueflora

gyérvirágú csetkáka

10 000

411.

Eleocharis uniglumis

egypelyvás csetkáka

5 000

412.

Eriophorum angustifolium

keskenylevelű gyapjúsás

10 000

413.

Eriophorum gracile

vékony gyapjúsás

10 000

414.

Eriophorum latifolium

széleslevelű gyapjúsás

10 000

415.

Eriophorum vaginatum

hüvelyes gyapjúsás

10 000

416.

Rhynchospora alba

fehér tőzegkáka

5 000

417.

Schoenus nigricans

kormos csáté

5 000

418.

Dioscoreaceae

jamszgyökérfélék

419.

Tamus communis

pirítógyökér (felfutó pirítógyökér)

5 000

420.

Dipsacaceae

mácsonyafélék

421.

Knautia arvensis subsp. kitaibelii (syn.: Knautia kitaibelii subsp. tomentella)

Kitaibel-varfű

250 000

422.

Knautia dipsacifolia
(syn.: Knautia maxima)

erdei varfű

10 000

423.

Scabiosa canescens

szürkés ördögszem

5 000

424.

Droseraceae

harmatfűfélék

425.

Aldrovanda vesiculosa

aldrovanda (lápi aldrovanda)

50 000

426.

Drosera rotundifolia

kereklevelű harmatfű

10 000

427.

Elaeagnaceae

ezüstfafélék

428.

Hippophaë rhamnoides4

homoktövis (európai homoktövis)4

10 000

429.

Elatinaceae

látonyafélék

430.

Elatine alsinastrum

pocsolyalátonya

5 000

431.

Elatine hungarica

magyar látonya

5 000

432.

Elatine hydropiper

csigásmagvú látonya

5 000

433.

Elatine triandra

háromporzós látonya

10 000

434.

Ericaceae

hangafélék

435.

Vaccinium oxycoccos
(incl. Vaccinium microcarpum)2

tőzegáfonya2

10 000

436.

Vaccinium vitis-idaea4

vörös áfonya4

10 000

437.

Fabaceae (Papilionaceae)

pillangósvirágúak

438.

Astragalus asper

érdes csüdfű

5 000

439.

Astragalus contortuplicatus

tekert csüdfű

50 000

440.

Astragalus dasyanthus

gyapjas csüdfű

100 000

441.

Astragalus exscapus

szártalan csüdfű

50 000

442.

Astragalus sulcatus

barázdás csüdfű

50 000

443.

Astragalus varius

homoki csüdfű

50 000

444.

Astragalus vesicarius subsp. albidus

fehéres csüdfű

10 000

445.

Chamaecytisus albus

fehér törpezanót

5 000

446.

Chamaecytisus ciliatus
(syn.: Chamaecytisus hirsutus subsp. ciliatus)

pillás törpezanót

5 000

447.

Chamaecytisus heuffelii

Heuffel-törpezanót

5 000

448.

Chamaecytisus rochelii

Rochel-törpezanót

5 000

449.

Coronilla coronata

sárga koronafürt

5 000

450.

Coronilla vaginalis

terpedt koronafürt

10 000

451.

Hippocrepis emerus
(syn.: Coronilla emerus)

bokros koronafürt

10 000

452.

Lathyrus lacteus (syn.: Lathyrus pannonicus subsp. collinus)

koloncos lednek

5 000

453.

Lathyrus linifolius

hegyi lednek

5 000

454.

Lathyrus nissolia

kacstalan lednek

5 000

455.

Lathyrus pallescens

sápadt lednek

250 000

456.

Lathyrus palustris

mocsári lednek

10 000

457.

Lathyrus pannonicus

magyar lednek

10 000

458.

Lathyrus pisiformis

borsóképű lednek

250 000

459.

Lathyrus transsylvanicus

erdélyi lednek

10 000

460.

Lathyrus venetus

tarka lednek

5 000

461.

Lotus borbasii

Borbás-kerep

5 000

462.

Medicago orbicularis

korongos lucerna

5 000

463.

Medicago rigidula

keménytövisű lucerna

5 000

464.

Oxytropis pilosa

borzas csajkavirág

50 000

465.

Pisum elatius

magas borsó

5 000

466.

Securigera elegans

nagylevelű tarkakoronafürt

50 000

467.

Trifolium ornithopodioides

egyvirágú here

5 000

468.

Trifolium subterraneum

földbentermő here

10 000

469.

Trifolium vesiculosum

hólyagos here

50 000

470.

Trigonella gladiata

bakszarvú lepkeszeg

50 000

471.

Vicia biennis

kunsági bükköny

100 000

472.

Vicia narbonensis

fogaslevelű bükköny

5 000

473.

Vicia oroboides

zalai bükköny

5 000

474.

Vicia sparsiflora

pilisi bükköny

5 000

475.

Vicia sylvatica

ligeti bükköny

5 000

476.

Fumariaceae

füstikefélék

477.

Corydalis intermedia

bókoló keltike

5 000

478.

Gentianaceae

tárnicsfélék

479.

Blackstonia acuminata

kései gyíkpohár

5 000

480.

Gentiana asclepiadea

fecsketárnics

10 000

481.

Gentiana cruciata

Szent László-tárnics

10 000

482.

Gentiana pneumonanthe

kornistárnics

10 000

483.

Gentianella amarella subsp. livonica

csinos tárnicska

50 000

484.

Gentianella austriaca

osztrák tárnicska (hegyi tárnicska)

10 000

485.

Gentianopsis ciliata

kései prémestárnics

10 000

486.

Geraniaceae

gólyaorrfélék

487.

Geranium sylvaticum

erdei gólyaorr

10 000

488.

Globulariaceae

gubóvirágfélék

489.

Globularia cordifolia1

szívlevelű gubóvirág1

10 000

490.

Grossulariaceae

ribiszkefélék

491.

Ribes alpinum

havasi ribiszke

10 000

492.

Ribes nigrum4

fekete ribiszke4

10 000

493.

Ribes petraeum

bérci ribiszke

10 000

494.

Helleboraceae

hunyorfélék

495.

Aconitum anthora

méregölő sisakvirág

5 000

496.

Aconitum moldavicum

kárpáti sisakvirág

50 000

497.

Aconitum variegatum

karcsú sisakvirág

50 000

498.

Aconitum vulparia

farkasölő sisakvirág

5 000

499.

Aquilegia nigricans

feketéllő harangláb

10 000

500.

Aquilegia vulgaris

közönséges harangláb

10 000

501.

Cimicifuga europaea

büdös poloskavész

100 000

502.

Eranthis hyemalis

téltemető (kikeletnyitó téltemető)

5 000

503.

Helleborus dumetorum

kisvirágú hunyor

5 000

504.

Helleborus odorus

illatos hunyor

10 000

505.

Helleborus purpurascens

pirosló hunyor

10 000

506.

Trollius europaeus

zergeboglár (közönséges zergeboglár)

50 000

507.

Hemerocallidaceae

sásliliomfélék

508.

Hemerocallis lilio- asphodelus

sárga sásliliom

100 000

509.

Hippuridaceae

vízilófarkfélék

510.

Hippuris vulgaris

közönséges vízilófark

10 000

511.

Hyacinthaceae

jácintfélék

512.

Muscari botryoides

epergyöngyike

5 000

513.

Ornithogalum brevistylum
(syn.: Ornithogalum pyramidale)

nyúlánk sárma

5 000

514.

Ornithogalum pannonicum

üstökös sárma

5 000

515.

Ornithogalum refractum

csilláros sárma

5 000

516.

Ornithogalum sphaerocarpum

gömböstermésű sárma

5 000

517.

Scilla autumnalis agg.
(incl. Prospero elisae, Prospero paratheticum)

őszi csillagvirág

5 000

518.

Scilla drunensis

nyugati csillagvirág

5 000

519.

Scilla kladnii

erdélyi csillagvirág

10 000

520.

Scilla spetana

Speta-csillagvirág

10 000

521.

Scilla vindobonensis

ligeti csillagvirág

5 000

522.

Hypericaceae

orbáncfűfélék

523.

Hypericum barbatum

szakállas orbáncfű

100 000

524.

Hypericum elegans

karcsú orbáncfű

10 000

525.

Hypericum maculatum

pettyes orbáncfű

5 000

526.

Iridaceae

nősziromfélék

527.

Crocus albiflorus

fehér sáfrány

50 000

528.

Crocus heuffelianus

kárpáti sáfrány

10 000

529.

Crocus reticulatus

tarka sáfrány

10 000

530.

Crocus tommasinianus

illír sáfrány

50 000

531.

Crocus vittatus

halvány sáfrány

50 000

532.

Gladiolus imbricatus

réti kardvirág

50 000

533.

Gladiolus palustris

mocsári kardvirág

250 000

534.

Iris aphylla subsp. hungarica

magyar nőszirom

100 000

535.

Iris arenaria (syn.: Iris humilis subsp. arenaria)

homoki nőszirom

10 000

536.

Iris graminea

pázsitos nőszirom

10 000

537.

Iris pumila

apró nőszirom

5 000

538.

Iris sibirica

szibériai nőszirom

10 000

539.

Iris spuria

fátyolos nőszirom (korcs nőszirom)

10 000

540.

Iris variegata

tarka nőszirom

5 000

541.

Juncaceae

szittyófélék

542.

Juncus alpinoarticulatus

havasi szittyó

10 000

543.

Juncus maritimus

tengeri szittyó

5 000

544.

Juncaginaceae

kígyófűfélék

545.

Triglochin palustre

mocsári kígyófű

5 000

546.

Lamiaceae (Labiatae)

ajakosok

547.

Ajuga laxmannii

szennyes ínfű

50 000

548.

Dracocephalum austriacum

osztrák sárkányfű

250 000

549.

Dracocephalum ruyschiana

északi sárkányfű

250 000

550.

Lamium orvala

pofók árvacsalán

50 000

551.

Micromeria thymifolia (syn: Calamintha thimifolia)

illír szirtipereszlény

100 000

552.

Nepeta parviflora

borzas macskamenta

250 000

553.

Phlomis tuberosa

macskahere (gumós macskahere)

5 000

554.

Prunella grandiflora1

nagyvirágú gyíkfű1

5 000

555.

Salvia nutans

kónya zsálya (bókoló zsálya)

250 000

556.

Scutellaria columnae

bozontos csukóka

5 000

557.

Stachys alpina

havasi tisztesfű

10 000

558.

Teucrium scorodonia

fenyérgamandor

5 000

559.

Lentibulariaceae

rencefélék

560.

Pinguicula vulgaris

lápi hízóka

100 000

561.

Utricularia bremii

lápi rence

100 000

562.

Utricularia minor

kis rence

50 000

563.

Liliaceae

liliomfélék

564.

Erythronium dens-canis

kakasmandikó (európai kakasmandikó)

50 000

565.

Fritillaria meleagris

mocsári kockásliliom (kotuliliom)

50 000

566.

Gagea bohemica

cseh tyúktaréj

5 000

567.

Gagea spathacea

fiókás tyúktaréj

10 000

568.

Gagea szovitsii

pusztai tyúktaréj

10 000

569.

Lilium bulbiferum subsp. bulbiferum

tüzes liliom

100 000

570.

Lilium martagon

turbánliliom

10 000

571.

Linaceae

lenfélék

572.

Linum dolomiticum

pilisi len (dolomitlen)

250 000

573.

Linum flavum

sárga len

10 000

574.

Linum hirsutum

borzas len

5 000

575.

Linum tenuifolium

árlevelű len

5 000

576.

Linum trigynum

francia len

5 000

577.

Radiola linoides

apró csepplen

5 000

578.

Lythraceae

füzényfélék

579.

Lythrum linifolium

lenlevelű füzény

5 000

580.

Lythrum tribracteatum

apró füzény

10 000

581.

Melanthiaceae

zászpafélék

582.

Veratrum album

fehér zászpa

5 000

583.

Menyanthaceae

vidrafűfélék

584.

Menyanthes trifoliata2

hármaslevelű vidrafű2

10 000

585.

Nymphoides peltata

tündérfátyol (vízi tündérfátyol)

5 000

586.

Nymphaeaceae

tündérrózsafélék

587.

Nymphaea alba

fehér tündérrózsa

5 000

588.

Onagraceae

ligetszépefélék

589.

Chamaenerion dodonaei

vízparti deréce

5 000

590.

Circaea alpina

havasi varázslófű

5 000

591.

Epilobium palustre

mocsári füzike

10 000

592.

Ludwigia palustris

tóalma (közönséges tóalma)

5 000

593.

Orchidaceae

kosborfélék

594.

Anacamptis coriophora
(syn.: Orchis coriophora)

poloskaszagú kosbor (poloskaszagú sisakoskosbor)

50 000

595.

Anacamptis morio
(syn.: Orchismorio)

agár kosbor (agár sisakoskosbor)

10 000

596.

Anacamptis palustris subsp. elegans (syn.: Orchis laxiflora subsp. elegans, Orchis elegans)

pompás kosbor (pompás sisakoskosbor)

10 000

597.

Anacamptis palustris subsp. palustris (syn.: Orchis laxiflora subsp. palustris, Orchis palustris)

mocsári kosbor (mocsári sisakoskosbor)

10 000

598.

Anacamptis pyramidalis

vitézvirág (tornyos sisakoskosbor, tornyos vitézvirág)

10 000

599.

Cephalanthera damasonium

fehér madársisak

10 000

600.

Cephalanthera longifolia

kardos madársisak

10 000

601.

Cephalanthera rubra

piros madársisak

10 000

602.

Corallorhiza trifida

erdei korallgyökér

10 000

603.

Cypripedium calceolus

rigópohár (erdei papucskosbor, Boldogasszony papucsa)

250 000

604.

Dactylorhiza fuchsii

erdei ujjaskosbor

10 000

605.

Dactylorhiza incarnata
(incl. Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata, Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes, Dactylorhiza incarnata subsp. serotina, excl. Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca)

hússzínű ujjaskosbor (beleértve az „incarnata”, „haematodes” és „serotina” alfajokat, valamint kivéve a halvány ujjaskosbort)

10 000

606.

Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca

halvány ujjaskosbor

100 000

607.

Dactylorhiza lapponica

lappföldi ujjaskosbor

10 000

608.

Dactylorhiza maculata
(incl. Dactylorhiza maculata subsp. transylvanica)

foltos ujjaskosbor

10 000

609.

Dactylorhiza majalis

széleslevelű ujjaskosbor

10 000

610.

Dactylorhiza sambucina

bodzaszagú ujjaskosbor

10 000

611.

Dactylorhiza viridis
(syn.: Coeloglossum viride)

zöldike (zöldikeujjaskosbor)

10 000

612.

Epipactis albensis

elbai nőszőfű

50 000

613.

Epipactis atrorubens
(incl. Epipactis atrorubens subsp. borbasii)

vörösbarna nőszőfű (beleértve a Borbás nőszőfüvet is)

10 000

614.

Epipactis bugacensis

bugaci nőszőfű

250 000

615.

Epipactis exilis
(syn.: Epipactis gracilis)

karcsú nőszőfű

100 000

616.

Epipactis futakii

Futák-nőszőfű

50 000

617.

Epipactis helleborine (incl. Epipactis helleborine subsp. latina)

széleslevelű nőszőfű (beleértve a lazioi nőszőfüvet)

10 000

618.

Epipactis leptochila

csőrös nőszőfű

10 000

619.

Epipactis mecsekensis

mecseki nőszőfű

50 000

620.

Epipactis microphylla

kislevelű nőszőfű

10 000

621.

Epipactis moravica

morva nőszőfű

50 000

622.

Epipactis muelleri

Müller-nőszőfű

10 000

623.

Epipactis neglecta

keskenyajkú nőszőfű

10 000

624.

Epipactis nordeniorum

Norden-nőszőfű

50 000

625.

Epipactis palustris

mocsári nőszőfű

10 000

626.

Epipactis peitzii

Peitz-nőszőfű

10 000

627.

Epipactis placentina

ciklámenlila nőszőfű (piacenzai nőszőfű)

250 000

628.

Epipactis pontica

pontuszi nőszőfű

10 000

629.

Epipactis pseudopurpurata

trencséni nőszőfű

10 000

630.

Epipactis purpurata

ibolyás nőszőfű

10 000

631.

Epipactis tallosii

Tallós-nőszőfű

10 000

632.

Epipactis voethii

Vöth-nőszőfű

10 000

633.

Epipogium aphyllum

levéltelen bajuszvirág

100 000

634.

Goodyera repens

avarvirág (kúszóavarvirág)

10 000

635.

Gymnadenia conopsea

szúnyoglábú bibircsvirág

10 000

636.

Gymnadenia densiflora

sűrűvirágú bibircsvirág

10 000

637.

Gymnadenia odoratissima

illatos bibircsvirág

50 000

638.

Hammarbya paludosa

tőzegorchidea (fiókástőzegorchidea)

100 000

639.

Himantoglossum adriaticum

adriai sallangvirág

250 000

640.

Himantoglossum jankae (Himantoglossum caprinum)

Janka-sallangvirág (bíboros sallangvirág)

250 000

641.

Limodorum abortivum

gérbics (ibolyásgérbics)

10 000

642.

Liparis loeselii

hagymaburok (lápihagymaburok)

250 000

643.

Neotinea tridentata (syn.: Orchis tridentata)

tarka kosbor (tarka pettyeskosbor)

10 000

644.

Neotinea ustulata
(syn.: Orchisustulata) (incl. Neotinea ustulata subsp. ustulata, Neotinea ustulata subsp. aestivalis)

sömörös kosbor (sömörös pettyeskosbor) (beleértve a tavaszi és nyári virágzású alfajait)

10 000

645.

Neottia nidus-avis

madárfészek (madárfészek-békakonty)

5 000

646.

Neottia ovata (syn.: Listera ovata)

békakonty (tojásdadbékakonty)

10 000

647.

Ophrys apifera

méhbangó

250 000

648.

Ophrys bertolonii

Bertoloni-bangó

250 000

649.

Ophrys fuciflora subsp. fuciflora (syn.: Ophrys holoserica)

poszméhbangó

250 000

650.

Ophrys fuciflora subsp. holubyana

Holuby-bangó

250 000

651.

Ophrys insectifera

légybangó

250 000

652.

Ophrys oestrifera
(syn.: Ophrys scolopax)

szarvas bangó

250 000

653.

Ophrys sphegodes

pókbangó

100 000

654.

Orchis mascula (incl. Orchis mascula subsp. signifera)

füles kosbor

10 000

655.

Orchis militaris

vitézkosbor

10 000

656.

Orchis pallens

sápadt kosbor

50 000

657.

Orchis purpurea

bíboros kosbor

10 000

658.

Orchis simia

majomkosbor

50 000

659.

Platanthera bifolia

kétlevelű sarkvirág

5 000

660.

Platanthera chlorantha

zöldes sarkvirág

10 000

661.

Spiranthes aestivalis

nyári füzértekercs

10 000

662.

Spiranthes spiralis

őszi füzértekercs

10 000

663.

Traunsteinera globosa

gömböskosbor (karcsúgömböskosbor)

100 000

664.

Orobanchaceae

vajvirágfélék (szádorfélék)

665.

Orobanche artemisiae-campestris

üröm-vajvirág (ürömszádor)

10 000

666.

Orobanche bartlingii

Bartling-vajvirág (Bartling-szádor)

10 000

667.

Orobanche caesia

deres vajvirág (deres szádor)

10 000

668.

Orobanche coerulescens

kékes vajvirág (kékes szádor)

5 000

669.

Orobanche flava

martilapu-vajvirág (martilapu-szádor)

10 000

670.

Orobanche hederae

borostyán-vajvirág (borostyán-szádor)

5 000

671.

Orobanche nana

apró vajvirág (apró szádor)

10 000

672.

Orobanche pancicii

varfű-vajvirág (vajfűszádor)

10 000

673.

Paeoniaceae

bazsarózsafélék

674.

Paeonia officinalis subsp. banatica

bánáti bazsarózsa

250 000

675.

Paeonia tenuifolia

keleti bazsarózsa

250 000

676.

Parnassiaceae

tőzegboglárfélék

677.

Parnassia palustris

fehérmájvirág (mocsári tőzegboglár)

10 000

678.

Plantaginaceae

útifűfélék

679.

Plantago argentea

ezüstös útifű

5 000

680.

Plantago maxima

óriás útifű

250 000

681.

Plantago schwarzenbergiana

erdélyi útifű

10 000

682.

Plumbaginaceae

kékgyökérfélék

683.

Armeria elongata

magas istác

10 000

684.

Poaceae (Gramineae)

pázsitfűfélék

685.

Calamagrostis phragmitoides (syn.: Calamagrostis purpurea)

pirosló nádtippan

10 000

686.

Calamagrostis pseudophragmites

parti nádtippan

10 000

687.

Calamagrostis stricta

lápi nádtippan

10 000

688.

Calamagrostis varia

tarka nádtippan

5 000

689.

Elymus elongatus

magas tarackbúza

5 000

690.

Festuca amethystina

lila csenkesz

10 000

691.

Festuca dalmatica

dalmát csenkesz

5 000

692.

Festuca pallens (incl. Festuca pallens subsp. pannonica)

deres csenkesz (beleértve a pannon derescsenkeszt)

10 000

693.

Festuca wagneri

rákosi csenkesz

10 000

694.

Helictotrichon compressum
(syn.: Avenula compressa)

tömött zabfű

5 000

695.

Koeleria javorkae

Jávorka-fényperje

10 000

696.

Koeleria majoriflora

nagyvirágú fényperje

5 000

697.

Koeleria pyramidata

nyugati fényperje (magas fényperje)

10 000

698.

Poa remota

hegyi perje

10 000

699.

Poa scabra (syn.: Poa pannonica subsp. glabra)

magyar perje

5 000

700.

Puccinellia peisonis
(syn.: Puccinellia festuciformis subsp. intermedia)

fertőtavi mézpázsit

5 000

701.

Scolochloa festucacea

északi mocsáricsenkesz

50 000

702.

Sesleria albicans

tarka nyúlfarkfű

5 000

703.

Sesleria heufleriana

erdélyi nyúlfarkfű

5 000

704.

Sesleria hungarica (syn.: Sesleria heufleriana subsp. hungarica)

magyar nyúlfarkfű

5 000

705.

Sesleria sadleriana

budai nyúlfarkfű

5 000

706.

Sesleria uliginosa (syn.: Sesleria caerulea)

lápi nyúlfarkfű

5 000

707.

Stipa borysthenica

homoki árvalányhaj

5 000

708.

Stipa bromoides

szálkás árvalányhaj

5 000

709.

Stipa dasyphylla

bozontos árvalányhaj

10 000

710.

Stipa eriocaulis

délvidéki árvalányhaj

5 000

711.

Stipa pennata

pusztai árvalányhaj

5 000

712.

Stipa pulcherrima

csinos árvalányhaj

5 000

713.

Stipa tirsa

hosszúlevelű árvalányhaj

5 000

714.

Polygalaceae

pacsirtafűfélék

715.

Polygala amarella

kisvirágú pacsirtafű

10 000

716.

Polygala major

nagy pacsirtafű

5 000

717.

Polygonaceae

keserűfűfélék

718.

Persicaria bistorta
(syn.: Polygonum bistorta)

kígyógyökerű keserűfű

5 000

719.

Rumex pseudonatronatus

sziki lórom

10 000

720.

Portulacaceae

porcsinfélék

721.

Montia fontana subsp. chondrosperma

kis forrásfű

5 000

722.

Potamogetonaceae

békaszőlőfélék

723.

Groenlandia densa

sűrűlevelű-békaszőlő

5 000

724.

Potamogeton coloratus

színes békaszőlő

50 000

725.

Potamogeton obtusifolius

tompalevelű békaszőlő

10 000

726.

Primulaceae

kankalinfélék

727.

Androsace maxima

nagy gombafű

10 000

728.

Cyclamen purpurascens

erdei ciklámen

10 000

729.

Glaux maritima

tengerparti bagolyfű

5 000

730.

Hottonia palustris

mocsári békaliliom

5 000

731.

Lysimachia nemorum

berki lizinka

10 000

732.

Primula auricula

cifra kankalin (medvefül kankalin)

250 000

733.

Primula elatior1

sudár kankalin (sugárkankalin)1

10 000

734.

Primula farinosa

lisztes kankalin

250 000

735.

Primula vulgaris1

szártalan kankalin1

5 000

736.

Samolus valerandi

sziki árokvirág

5 000

737.

Pyrolaceae

körtikefélék

738.

Chimaphila umbellata

csinos ernyőskörtike

10 000

739.

Moneses uniflora

egyvirágú kiskörtike

5 000

740.

Orthilia secunda

bókoló gyöngyvirágoskörtike

5 000

741.

Pyrola chlorantha

zöldes körtike

50 000

742.

Pyrola media

közepes körtike

50 000

743.

Pyrola minor

kis körtike

5 000

744.

Pyrola rotundifolia

kereklevelű körtike

5 000

745.

Ranunculaceae

boglárkafélék

746.

Adonis vernalis

tavaszi hérics

5 000

747.

Adonis volgensis

volgamenti hérics

250 000

748.

Anemone sylvestris

erdei szellőrózsa

5 000

749.

Anemone trifolia

hármaslevelű szellőrózsa

50 000

750.

Clematis alpina

havasi iszalag

10 000

751.

Clematis integrifolia1

réti iszalag1

5 000

752.

Hepatica nobilis

nemes májvirág

5 000

753.

Pulsatilla flavescens (syn.: Pulsatilla pratensis subsp. hungarica)

magyar kökörcsin

100 000

754.

Pulsatilla grandis

leánykökörcsin

10 000

755.

Pulsatilla nigricans
(syn.: Pulsatilla pratensis subsp. nigricans)

fekete kökörcsin

10 000

756.

Pulsatilla patens

tátogó kökörcsin

250 000

757.

Pulsatilla montana

hegyi kökörcsin

50 000

758.

Ranunculus fluitans

úszó víziboglárka

5 000

759.

Ranunculus illyricus

selymes boglárka

5 000

760.

Ranunculus lateriflorus

sziki boglárka

5 000

761.

Ranunculus lingua

nádi boglárka

10 000

762.

Ranunculus nemorosus

berki boglárka

10 000

763.

Ranunculus polyphyllus

buglyos boglárka

5 000

764.

Ranunculus psilostachys

csőrös boglárka

5 000

765.

Ranunculus strigulosus

merevszőrű boglárka (Steven-boglárka)

10 000

766.

Thalictrum aquilegiifolium

erdei borkóró

5 000

767.

Thalictrum foetidum

sziklai borkóró

10 000

768.

Thalictrum pseudominus
(syn.: Thalictrum minus subsp. pseudominus)

kékes borkóró

5 000

769.

Resedaceae

rezedafélék

770.

Reseda inodora

szagtalan rezeda

5 000

771.

Rhamnaceae

bengefélék

772.

Rhamnus saxatilis

sziklai benge

10 000

773.

Rosaceae

rózsafélék

774.

Alchemilla acutiloba

hegyeskaréjú palástfű

5 000

775.

Alchemilla crinita

csipkéslevelű palástfű

5 000

776.

Alchemilla filicaulis

vékonyszárú palástfű

5 000

777.

Alchemilla glabra

havasi palástfű

5 000

778.

Alchemilla glaucescens

hegyi palástfű

10 000

779.

Alchemilla hungarica

magyar palástfű

5 000

780.

Alchemilla micans

kecses palástfű

5 000

781.

Alchemilla monticola2

közönséges palástfű2

5 000

782.

Alchemilla subcrenata

hullámoslevelű palástfű

5 000

783.

Alchemilla xanthochlora2

réti palástfű2

5 000

784.

Amelanchier ovalis

közönséges fanyarka

10 000

785.

Amygdalus nana
(syn.: Prunus tenella)

törpemandula

10 000

786.

Aremonia agrimonioides

bükkös kispárlófű

5 000

787.

Aria collina

dombvidéki berkenye

10 000

788.

Aria danubialis (Sorbus danubialis) (incl. Sorbus pseudodanubialis)

dunai berkenye (beleértve a Duna-menti berkenyét)

10 000

789.

Aria edulis (Sorbus aria) (incl. Sorbus budaiana, Sorbus huljakii et Sorbus sooi)

lisztes berkenye (beleértve a Budai-berkenyét, a Hulják-berkenyét és a Soó-berkenyét)

10 000

790.

Aria graeca (Sorbus graeca)

déli berkenye

10 000

791.

Aria javorkana (Sorbus javorkae)

Jávorka-berkenye

10 000

792.

Aria keszthelyensis

fűrészeslevelű berkenye

10 000

793.

Aria pannonica (Sorbus pannonica)

dunántúli berkenye

10 000

794.

Aria subdanubialis (Sorbus subdanubialis)

közép-dunai berkenye (Duna-vidéki berkenye)

10 000

795.

Aria thaiszii (Sorbus thaiszii)

Thaisz-berkenye

10 000

796.

Aria ujhelyii

Újhelyi-berkenye

10 000

797.

Aria ulmifolia (Sorbus ulmifolia)

szillevelű berkenye

10 000

798.

Aria vajdae (Sorbus vajdae)

Vajda-berkenye

10 000

799.

Aria zolyomii (Sorbus zolyomii)

Zólyomi-berkenye

10 000

800.

Aruncus dioicus1

erdei tündérfürt1

5 000

801.

Cormus domestica (Sorbus domestica)

házi berkenye (kerti berkenye)

10 000

802.

Cotoneaster integerrimus

szirti madárbirs (piros madárbirs)

10 000

803.

Cotoneaster niger (incl. Cotoneaster matrensis)

fekete madárbirs (beleértve a pannon madárbirset)

10 000

804.

Cotoneaster tomentosus

molyhos madárbirs (nagylevelű madárbirs)

10 000

805.

Crataegus nigra

fekete galagonya

100 000

806.

Geum aleppicum

hegyi gyömbérgyökér

10 000

807.

Geum rivale1

patakparti gyömbérgyökér (bókoló gyömbérgyökér)1

10 000

808.

Hedlundia buekkensis (Sorbus buekkensis)

bükki berkenye

10 000

809.

Hedlundia hazslinszkyana (Sorbus hazslinszkyana)

Hazslinszky-berkenye

10 000

810.

Karpatiosorbus acutiserrata (Sorbus acutiserratus)

kőhányási berkenye

10 000

811.

Karpatiosorbus adamii (Sorbus adami)

Ádám-berkenye

10 000

812.

Karpatiosorbus andreanszkyana (Sorbus andreanszkyana) (incl. Sorbus latissima)

Andreánszky-berkenye (beleértve a nagylevelű berkenyét)

10 000

813.

Karpatiosorbus bakonyensis (Sorbus bakonyensis) (incl. Sorbus majeri)

bakonyi berkenye (beleértve a Májer-berkenyét)

10 000

814.

Karpatiosorbus balatonica (Sorbus balatonica)

balatoni berkenye

10 000

815.

Karpatiosorbus barabitsii (Sorbus barabitsii)

Barabits-berkenye

10 000

816.

Karpatiosorbus barthae (Sorbus barthae)

Bartha-berkenye

10 000

817.

Karpatiosorbus bodajkensis (Sorbus bodajkensis)

bodajki berkenye

10 000

818.

Karpatiosorbus borosianaa (Sorbus borosiana)

Boros-berkenye

10 000

819.

Karpatiosorbus concavifolia

ráncoslevelű berkenye

10 000

820.

Karpatiosorbus decipientiformis (Sorbus decipientiformis)

keszthelyi berkenye

10 000

821.

Karpatiosorbus degenii (Sorbus degenii)

Degen-berkenye

10 000

822.

Karpatiosorbus dracofolia (Sorbus dracofolius)

gánti berkenye

10 000

823.

Karpatiosorbus eugenii-kelleri (Sorbus eugenii-kelleri)

Keller-berkenye

10 000

824.

Karpatiosorbus gayeriana (Sorbus gayerana)

Gáyer-berkenye

10 000

825.

Karpatiosorbus gerecseensis (Sorbus gerecseensis)

gerecsei berkenye

10 000

826.

Karpatiosorbus karpatii (Sorbus karpatii)

Kárpáti-berkenye

10 000

827.

Karpatiosorbus pelsoensis

felsőörsi berkenye

10 000

828.

Karpatiosorbus polgariana (Sorbus polgariana)

Polgár-berkenye

10 000

829.

Karpatiosorbus pseudobakonyensis (Sorbus pseudobakonyensis)

rövidkaréjú berkenye

10 000

830.

Karpatiosorbus pseudolatifolia (Sorbus pseudolatifolia)

széleslevelű berkenye

10 000

831.

Karpatiosorbus pseudosemiincisa (Sorbus pseudosemiincisa)

kevéserű berkenye

10 000

832.

Karpatiosorbus pseudovertesensis (Sorbus pseudovertesensis)

csákberényi berkenye

10 000

833.

Karpatiosorbus redliana (Sorbus redliana)

Rédl-berkenye

10 000

834.

Karpatiosorbus rhombiformis

rombuszlevelű berkenye

10 000

835.

Karpatiosorbus semiincisa (Sorbus semiincisa)

budai berkenye

10 000

836.

Karpatiosorbus simonkaiana (Sorbus simonkaiana)

Simonkai-berkenye

10 000

837.

Karpatiosorbus tobani (Sorbus tobani)

Tobán-berkenye

10 000

838.

Karpatiosorbus udvardyana

Udvardy-berkenye

10 000

839.

Karpatiosorbus vallerubusensis (Sorbus vallerubusensis)

szedresvölgyi berkenye

10 000

840.

Karpatiosorbus vallusensis

Vállusi berkenye

10 000

841.

Karpatiosorbus vertesensis (Sorbus vertesensis)

vértesi berkenye

10 000

842.

Karpatiosorbus veszpremensis (Sorbus veszpremensis)

veszprémi berkenye

10 000

843.

Potentilla palustris (syn.: Comarum palustre)

tőzegeper (tőzegpimpó)

100 000

844.

Potentilla patula

kiterült pimpó

10 000

845.

Potentilla rupestris

kövi pimpó

5 000

846.

Pyrus magyarica

magyar vadkörte

250 000

847.

Pyrus nivalis

vastaggallyú körte

10 000

848.

Rosa pendulina

havasalji rózsa

10 000

849.

Rosa villosa (incl.:Rosa sancti-andreae)

gyapjas rózsa (beleértve a szentendrei rózsát)

10 000

850.

Rubus saxatilis

kövi szeder

10 000

851.

Spiraea crenata

csipkés gyöngyvessző

50 000

852.

Spiraea media

szirti gyöngyvessző

10 000

853.

Spiraea salicifolia

fűzlevelű gyöngyvessző

10 000

854.

Rubiaceae

galajfélék (buzérfélék)

855.

Asperula taurina

olasz müge

5 000

856.

Galium austriacum

osztrák galaj

5 000

857.

Galium tenuissimum

vékony galaj

10 000

858.

Ruscaceae

csodabogyófélék

859.

Ruscus aculeatus

szúrós csodabogyó

10 000

860.

Ruscus hypoglossum

lónyelvű csodabogyó

50 000

861.

Rutaceae

rutafélék

862.

Dictamnus albus

kőrislevelű nagyezerjófű

5 000

863.

Salicaceae

fűzfafélék

864.

Salix aurita

füles fűz

50 000

865.

Salix elaeagnos

parti fűz

10 000

866.

Salix myrsinifolia

feketéllő fűz

10 000

867.

Salix pentandra

babérfűz

10 000

868.

Saxifragaceae

kőtörőfűfélék

869.

Saxifraga adscendens

hegyi kőtörőfű

50 000

870.

Saxifraga paniculata

fürtös kőtörőfű

10 000

871.

Scrophulariaceae

tátogatófélék

872.

Digitalis ferruginea

rozsdás gyűszűvirág

100 000

873.

Digitalis lanata

gyapjas gyűszűvirág

100 000

874.

Linaria biebersteinii

Bieberstein-gyújtoványfű

10 000

875.

Lindernia procumbens

heverő iszapfű

5 000

876.

Melampyrum bihariense

erdélyi csormolya

5 000

877.

Pedicularis palustris

posvány kakastaréj

50 000

878.

Pseudolysimachion incanum

szürke fürtösveronika

50 000

879.

Pseudolysimachion longifolium

hosszúlevelű fürtösveronika

5 000

880.

Pseudolysimachion spurium (syn.: Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum)

bugás fürtösveronika (bugás veronika)

100 000

881.

Scrophularia scopolii

bársonyos görvélyfű

5 000

882.

Scrophularia vernalis

tavaszi görvélyfű

5 000

883.

Solanaceae

csucsorfélék

884.

Scopolia carniolica

krajnai farkasbogyó

5 000

885.

Sparganiaceae

békabuzogányfélék

886.

Sparganium natans

lápi békabuzogány

100 000

887.

Tamaricaceae

tamariskafélék

888.

Myricaria germanica

német csermelyciprus

10 000

889.

Thymelaeaceae

boroszlánfélék

890.

Daphne cneorum

henye boroszlán

50 000

891.

Daphne laureola

babérboroszlán

50 000

892.

Daphne mezereum

farkasboroszlán

10 000

893.

Trapaceae

sulyomfélék

894.

Trapa natans

sulyom (csemegesulyom)

5 000

895.

Urticaceae

csalánfélék

896.

Urtica kioviensis

kúszó csalán (lápi csalán)

5 000

897.

Valerianaceae

macskagyökérfélék

898.

Valeriana officinalis subsp. sambucifolia

bodzalevelű macskagyökér

10 000

899.

Valeriana simplicifolia

éplevelű macskagyökér

10 000

900.

Valeriana tripteris

hármaslevelű macskagyökér

5 000

901.

Verbenaceae

vasfűfélék

902.

Verbena supina

henye vasfű

10 000

903.

Violaceae

ibolyafélék

904.

Viola biflora

sárga ibolya

50 000

905.

Viola collina

dombi ibolya

5 000

906.

Viola stagnina

lápi ibolya

10 000

907.

Vitaceae

szőlőfélék

908.

Vitis sylvestris

ligeti szőlő

50 000


1 Kivéve a nem interspecifikus hibridként létrehozott és morfológiailag jól elkülönülő kultúrváltozatok eredetigazolással ellátott egyedeit.
2 Kivéve gyógyászati célra feldolgozott származéka.
3 Kivéve sterilis, termőképtelen alak.
4 Kivéve gyümölcse, gyógyászati és élelmezési célra feldolgozott származéka.

2. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez35

FOKOZOTTAN VÉDETT ÉS VÉDETT ÁLLATOK
1

Az 1. § (1) bekezdésének második mondatát a 23/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelet 1. §-a iktatta be, az (1) bekezdés szövege a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdésének második mondatát a 23/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe.

3

A 2. § a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdése a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § a 18/2008. (VI. 19.) KvVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdése a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (3) bekezdése a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (4) bekezdése a 22/2008. (IX. 12.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 66/2015. (X. 26.) FM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (6) bekezdését a 22/2008. (IX. 12.) KvVM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 4. § (7) bekezdését a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be.

11

A 4/A. §-t a 18/2008. (VI. 19.) KvVM rendelet 2. §-a iktatta be.

12

A 4/A. § (1) bekezdése a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4/A. § (1a) bekezdését a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

14

A 4/A. § (2) bekezdése a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 4/A. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 7. § b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 4/A. § (3) bekezdés d) pontja a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 4/A. § (4) bekezdése a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 4/A. § (5) bekezdése a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 4/A. § (6) bekezdése a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 7. § c) és e) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 4/A. § (7) bekezdése a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított, a 62/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 4/A. § (8a) bekezdését a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

22

A 4/A. § (8b) bekezdését a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

23

A 4/A. § (8c) bekezdését a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

24

A 4/A. § (9) bekezdése a 106/2011. (XI. 10.) VM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

25

A 4/A. § (10) bekezdése a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 4/A. § (11) bekezdése a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított, a 66/2015. (X. 26.) FM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 4/A. § (12) bekezdése a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 4/A. § (13) bekezdése a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

29

Az 5. § (2) bekezdése a 18/2008. (VI. 19.) KvVM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

30

Az 5/A. §-t a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 5. §-a iktatta be.

31

A 6. § a 83/2013. (IX. 25.) VM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

32

A 6. § (1) bekezdés a) pontja a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 7. § f) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 6. § (1) bekezdés c) pont nyitó szövegrésze a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 7. § g) pontja szerint módosított szöveg.

34

Az 1. számú melléklet a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 2. számú melléklet a 66/2015. (X. 26.) FM rendelet 4. §-ával megállapított, a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

36

A 3. számú mellékletet a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

37

A 4. számú mellékletet a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

38

A 6. számú melléklet a 66/2015. (X. 26.) FM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

39

A 6. számú melléklet A) pontja a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 6. számú melléklet B) pontja a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 6. számú melléklet E) pontja a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

42

A 6. számú melléklet I) pontja a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

43

A 7. számú melléklet a 83/2013. (IX. 25.) VM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

45

A 9. számú mellékletet a 23/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelet 8. §-a iktatta be, szövege a 66/2015. (X. 26.) FM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

46

A 10. számú mellékletet a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (5) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére