• Tartalom
Oldalmenü

13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

2021.03.06.

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 88. § (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Vkt. 17–28. §-aiban foglaltakra is – a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A rendelet hatálya azokra az 1. mellékletben meghatározott belvízi utakon közlekedő vagy tartózkodó, nyilvántartásba vételre kötelezett úszólétesítményekre terjed ki:

a) amelyeket a magyar lajstromban tartanak nyilván, valamint

b) amelyeknek a magyar lajstromba vételét kezdeményezik.

(2)2 A rendeletnek az úszólétesítmények hajózásra alkalmasságának és megfelelőségének a 2–4. és 9. mellékletben foglalt feltételeire vonatkozó rendelkezései, ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – kiterjednek azokra az úszólétesítményekre is, amelyek nem tartoznak az (1) bekezdésben foglaltak hatálya alá, de Magyarország területén közlekednek vagy tartózkodnak.

(3)3 A hajózási hatóság Magyarország belvízi útjain nem magyar lobogó alatt közlekedő úszólétesítmény üzemképességét tanúsító hajóokmányt elfogadja, amennyiben annak hatálya az adott zónára kiterjed, és azt

a)4 Duna menti állam vagy olyan állam hatósága állította ki, amellyel Magyarország nemzetközi szerződés keretében a kölcsönös elismerésről megállapodott,

b) a Rajnai Hajók Szemleszabályzata alapján állították ki,

c) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban állították ki,

d) a Duna Bizottság tagállamában állították ki, vagy

e) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban belvízi áruszállításra használt legalább 20 tonna hordképességű és

ea) 20 méternél rövidebb, vagy

eb) 100 m3 -nél kisebb hosszúság (L), szélesség (B) merülés (T) szorzatú

hajó esetében 5 évnél nem régebben állították ki.

(4) A Magyar Honvédség úszólétesítményeire jogszabály e rendelettől eltérően rendelkezhet.

2. § (1)5 E rendelet alkalmazása során a (2) bekezdésben meghatározott fogalmak mellett a 2. és 9. mellékletben foglalt fogalommeghatározások, illetve a Vkt. 87. §-ában foglalt fogalmak az irányadók.

(2) A rendelet alkalmazásában

a)6

b) úszólétesítmény építése: az a tevékenység, amelynek eredményeként új úszólétesítmény jön létre (abban az esetben is, ha az építéshez korábbi úszólétesítmény egyes részeit használják fel);

c) úszólétesítmény átépítése: az úszólétesítmény testének, felépítményének, gépi vagy egyéb berendezéseinek az átalakítása, amely az úszólétesítmény

ca) főméreteiben,

cb) szerkezeti elemeiben,

cc) vízkiszorításában (hordképességében),

cd) főgépteljesítményében,

ce) térbeosztásában,

cf) stabilitásában vagy

cg) hajózási (nautikai) tulajdonságaiban

változást eredményez;

d) kereskedelmi szolgáltató úszómű: szálloda, étterem, bemutatóterem, bérelhető irodahelyiségek, szálláshely biztosítása, vagy egyéb gazdasági-szolgáltatási tevékenység céljából üzemeltetett úszómű, amelynek a befogadóképessége legalább 12 fő.

3. §7 (1) E rendelet alkalmazásában az Unió belvízi útjait 1., 2., 3. és 4. zóna szerinti elkülönítéssel a következőképpen kell osztályozni:

a) az 1. és a 2. zónába tartoznak az 1. melléklet 1. fejezetében felsorolt vízi utak;

b) a 3. zónába tartoznak az 1. melléklet 2. fejezetében felsorolt vízi utak;

c) a 4. zónába tartozik valamennyi egyéb, a nemzeti jog alapján a rendelet hatálya alá tartozó vízi járművekkel hajózható belvízi út.

(2) Az R zónába tartoznak az (1) bekezdés szerinti vízi utak közül azok, amelyek tekintetében a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény 22. cikkének 2016. október 6-án hatályos szövege alkalmazásával bizonyítványt kell kiállítani.

4. §8 (1)–(2)9

(3) Nem kell benyújtani a

a) hajózási hatóság által jóváhagyott típusterv alapján épülő úszólétesítmény részletes terveit;

b) a kishajó építési (átépítési) tervét, kivéve, ha

ba) a kishajó árufuvarozást vagy közforgalmú személyszállítást végez,

bb) szolgálati célú kishajó épül,

bc)10 a nagyhajók vagy úszómunkagépek vontatására, tolására vagy mellévett alakzatban való továbbítására szolgáló hajókra terjed ki

(4) A jóváhagyásra benyújtott tervnek – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – tartalmaznia kell:

a) a műleírást,

b) az általános elrendezési rajzot,

c) az általános szerkezeti rajzot,

d) a vizek szennyezését kizáró berendezések és felszerelések rajzát,

e) géphajóknál és úszómunkagépeknél az általános géptéri elrendezési rajzot,

f) a vonaltervet és a jellemző görbéket,

g) a szilárdsági számítást,

h) a stabilitási számításokat és diagramokat,

i) személyhajóknál a vízmentes terek lékesedése esetére készített számítást,

j) a főborda- és bordarajzokat, valamint a válaszfalak rajzait,

k) a főgépek alapozási rajzait,

l) a tengelyvezeték és a hajtóberendezés rajzait,

m) a csavartengelyek torziós-lengés számítását,

n) a fedélzeti gépek rajzait és elrendezését,

o) a csőrendszerek rajzait,

p) a kormányberendezés rajzait,

q) a navigációs berendezések rajzait,

r) a jelzőberendezések rajzait,

s) a villamos hálózatok rajzait,

t) a villamos energia táblázatot,

u) a mentőeszközök elhelyezési rajzát,

v) személyhajóknál az utaselhelyezési rajzot.

(5) Azoknál a gépeknél, berendezéseknél és felszereléseknél, amelyek megfelelőséget vizsgáló és tanúsító szervezet megfelelőséget tanúsító bizonylatával rendelkeznek, elegendő az általános elrendezési rajz benyújtása.

(6)11 A főösszefüggési- és rendszertervek áttekintésének elősegítése céljából az összetett szerkezetű tervrajzokat a megismerést elősegítő részlettervekkel kell alátámasztani. A részlettervek elektronikus adathordozón is benyújthatóak.

(7) Átépítés esetében a hajótestnek, a felépítménynek, illetőleg a gépi vagy egyéb berendezéseknek azokról a részeiről kell a (4) bekezdés szerinti rajzokat és számításokat benyújtani, amelyeket átépítenek. Amennyiben az átépítés a stabilitásra vagy a hajótest szilárdságára kihat, az erre vonatkozó számításokat is be kell nyújtani.

(8) Az úszólétesítmény építését, átépítését műszaki vezetőnek kell irányítania és ellenőriznie.

(9) Műszaki vezető az lehet, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel vagy középfokú szakirányú végzettséggel és legalább 5 év hajóépítő, hajójavító üzemben szakirányú vagy a hajózásban fedélzeti tiszti, illetve gépüzemi beosztásban szerzett, gyakorlattal rendelkezik.

(10) A műszaki vezető az ellenőrzés tényét építési naplóban tanúsítja. Az építési naplónak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) az építés vagy átépítés alatt álló úszólétesítmény meghatározása,

b) az építés kezdete és tervezett befejezése,

c) az építtető, illetve tulajdonos megnevezése, telephelye, illetve lakcíme, telefonszáma,

d) az építés, illetve átépítés munkafázisának megnevezése (rövid leírása) és utalás a tervre (ha tervjóváhagyásra kötelezett), valamint a munkafázis megkezdésének ideje, a munkafázis műszaki vezetőjének neve és személyi azonosítására alkalmas okmányának azonosító száma,

e) hatósági ellenőrzés bejegyzésére alkalmas naplórész,

f) az építtető és a műszaki vezető aláírása az építés, illetve átépítés megkezdésének oldalán, valamint minden oldalon az ott bejegyzett munkafázis vezetője.

(11)12

5. §13 (1)–(5)14

(6) Az úszólétesítményekbe vagy az azokon működő gépekbe beépített motoroknak a típusengedély kiadását követő változásait a hajózási hatóság a beépítési vizsgálat keretein belül ellenőrzi.

(7)15 A hajózási hatóság a közbenső vizsgálatban ellenőrzi, hogy a hajóban üzemelő motor az esetlegesen a beépítési vizsgálatot követően végrehajtott módosítások vagy beállítások után is megfelel-e a 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt műszaki követelményeknek a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében.

(8)16 A hajózási hatóság az egyedi vizsgálatban ellenőrzi, hogy az úszólétesítményben üzemelő motormódosítás után is megfelel a 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt műszaki követelményeknek a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében.

6. § (1)17 Az úszólétesítmény üzemeltetése során a hajózási hatóság az üzemképességet

a) kompnál és díj ellenében történő személyszállításra szolgáló – de személyhajónak nem minősülő – belvízi kishajónál háromévenként,

b) személyhajónál, veszélyes árut szállító hajónál, valamint kereskedelmi szolgáltató úszóműnél ötévenként,

c) minden egyéb úszólétesítménynél tízévenként

vizsgálja meg (időszakos vizsgálat).

(2)18 Az időszakos vizsgálatot az úszólétesítmény vízből kiemelt, vagy partra húzott állapotában tízévenként kell elvégezni. A kiemelésről, valamint a partra húzásról az úszólétesítmény üzemben tartója köteles gondoskodni.

(3)19 A hajózási hatóság az úszólétesítmény üzemképességét az (1) és a (2) bekezdéstől eltérően – az úszólétesítmény műszaki állapotától, korától és üzemeltetési körülményeitől függően, az úszólétesítmény bizonyítványába tett bejegyzésnek megfelelően – gyakrabban is ellenőrizheti.

(4)20 A hajózási hatóság kizárólag Magyarország belvizein üzemelő, az (1) bekezdés c) pontja szerinti úszólétesítmények parti szemléje közötti időszakot – az úszólétesítmények építési anyagától, szerkezeti kialakításától és az üzemeltetés körülményeitől függően, az úszólétesítmény bizonyítványába tett bejegyzésének megfelelően – legfeljebb 20%-kal növelheti meg.

(5)21 Kizárólag Magyarország víziútjain vagy víziútnak nem minősülő vízterületein üzemelő úszólétesítmények esetében a parti szemlét a parti ellenőrzéssel egyenértékű, tervjóváhagyásban elfogadott vizsgálati módszer helyettesítheti.

(6)22 Az időszakos vizsgálat során az üzembentartó köteles a hajózási hatóságnak az úszólétesítmény összes okmányát bemutatni.

(7)23 Az időszakos vizsgálat kiterjed:

a) az úszólétesítmény testszerkezetére,

b) a fő- és segédgépekre, valamint a hajtó berendezésekre,

c) a kazánokra, a lég- és üzemanyagtartályokra, a csővezetékekre és szerelvényekre,

d) a villamos berendezésekre és vezetékekre,

e) a horgony- és kormányberendezésre,

f) a vontató-, a toló- és a kikötésre szolgáló berendezésekre,

g) a mentőeszközökre, a mentő- és a szolgálati csónakokra, a csónakdarukra, valamint a rakodó darukra,

h) a hajózási jelző eszközökre és navigációs berendezésekre (jelzőlámpa, hangjelző eszköz, radar stb.), valamint

i) arra, hogy az úszólétesítmény megfelel-e a munka-, a tűz-, az egészségvédelmi, a környezetvédelmi, valamint egyéb előírásoknak.

(8)24 A hajózási hatóság az időszakos vizsgálat alkalmával – az üzembe helyezés előtti vizsgálat során meghatározott legkisebb létszám figyelembevételével – ellenőrzi az úszólétesítmény személyzetének létszámát.

7. §25 (1) A 3. § szerinti uniós belvízi utakon közlekedő vízi járműveknek a következő dokumentumok eredeti példányával kell rendelkezniük:

a) az R zónába tartozó vízi úton történő közlekedéskor:

aa) a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény 22. cikke alapján kiadott bizonyítvány vagy

ab) az uniós belvízi hajóbizonyítvány,

amely – a 2. mellékletben foglalt, a Rajnán (R zóna) közlekedő vízi járművekre vonatkozó átmeneti rendelkezések alapján – igazolja, hogy a vízi jármű megfelel a 2. mellékletben meghatározott műszaki követelményeknek, amelyekkel kapcsolatban megállapították, hogy egyenértékűek a felülvizsgált rajnai hajózási egyezményben foglalt műszaki követelményekkel;

b) egyéb vízi utakon való közlekedéskor uniós belvízi hajóbizonyítvány vagy a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény 22. cikke alapján kiadott bizonyítvány, beleértve a 7. § szerinti kiegészítő uniós belvízi hajóbizonyítványt is.

(2) Az uniós belvízi hajóbizonyítvánnyal vagy a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény 22. cikke alapján kiadott bizonyítvánnyal rendelkező vízi járműveket a 2016/1629 (EU) irányelv 23. cikkének megfelelően el kell látni kiegészítő uniós belvízi hajóbizonyítvánnyal.

(3) A hajózási hatóság kiegészítő uniós belvízi hajóbizonyítványt állít ki a 2. mellékletben meghatározott mintának megfelelően az adott vízi utakra megállapított feltételekkel.

(4) A hajóbizonyítvány elvesztését vagy megrongálódását be kell jelenteni, és pótbizonyítvány kérhető, továbbá a megrongálódott bizonyítványt vissza kell szolgáltatni. A pótbizonyítványon fel kell tüntetni, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik.

8. § (1)26 A hajózási hatóság, a 7. melléklet szerint elismert hajóosztályozó társaság osztályozási bizonyítványát vagy az osztályozási szemle jegyzőkönyvét is figyelembe véve, – az üzemképesség vizsgálatának eredményeként – az 5. mellékletben foglalt következő hajóokmányokat állítja ki:

a)27 Uniós Belvízi Hajóbizonyítvány,

b)28 Kiegészítő Uniós Belvízi Hajóbizonyítvány,

c)29 Ideiglenes Uniós Hajóbizonyítvány,

d) Úszómunkagép Bizonyítvány,

e) Ideiglenes Úszómunkagép Bizonyítvány,

f) Bizonyítvány Tengeri Hajó Részére,

g) Komp Bizonyítvány,

h) Úszómű Bizonyítvány,

i) Nemzetközi kedvtelési célú kishajóbizonyítvány,

j)30 Belvízi Hajóbizonyítvány.

(2)31 A bizonyítványok – az ideiglenes bizonyítványok kivételével – a 6. § (1) bekezdésében előírt soron következő üzemképességi szemle időpontjáig hatályosak, és azok az üzemképességi szemle eredményétől függően a legközelebbi üzemképességi szemle időpontjáig meghosszabbíthatók.

(3)32 A hajózási hatóság az (1) bekezdésben felsorolt hajóokmányban tanúsítja az úszólétesítmény üzemképességét, és egyben bejegyzi az úszólétesítmény legközelebbi üzemképességi szemléjének az időpontját. Az (1) bekezdésben foglalt, típusának megfelelő hajóokmány nélkül az úszólétesítmény nem tartható üzemben. A rajnai szemlebizonyítvánnyal ellátott úszólétesítménynek kiegészítő uniós hajóbizonyítvánnyal is rendelkeznie kell. A személyszállításra vagy belvízi áruszállításra, valamint nagyhajók továbbítására (tolására, vontatására) szolgáló kishajók üzemképességének tanúsítása az (1) bekezdés a) pontja szerinti okmányban történik.

(3a)33 A kizárólag magyarországi belvizeken üzemelő hajók üzemképességét a hajózási hatóság az (1) bekezdés j) pontja szerinti okmányban tanúsítja.

(4) Ha az úszólétesítmény üzemképességi vizsgálatát külföldi hajóvizsgáló szervezet végezte, az üzembentartó köteles ezt a hajózási hatóságnak bejelenteni, és egyben bemutatni a hajóvizsgáló szervezet által az (1) bekezdésben említett okiratba tett bejegyzés szövegét.

(5)34 A hajózási hatóság az (1) bekezdés szerinti hajóokmányokat a 6. melléklet szerinti jegyzékben tartja nyilván.

(5a)35 A nemzeti víziúton közlekedő, 20 méternél rövidebb személyhajók üzemképességét tanúsító bizonyítványba be kell jegyezni az engedélyezett vonalszakaszt vagy vízterületet.

(6)36 Az elveszett vagy sérült bizonyítványokat – a sérült bizonyítvány visszaszolgáltatása után – a kiállító hajózási hatóság a nyilvántartásában szereplő adatok alapján külön jogszabályban megállapított díj ellenében pótolja.

9. § Ha a hajózási hatóság az úszólétesítmény üzemképességét érintő víziközlekedési baleset esetén, valamint, ha az úszólétesítmény ellenőrzése37 során arra utaló körülményeket állapít meg, hogy az úszólétesítmény hajózásra alkalmatlan, rendkívüli szemlét rendelhet el.

10. § A szabad oldalmagasság, illetőleg a legnagyobb vízkiszorítás (hordképesség) újabb megállapítását kell kérni, ha az annak alapjául szolgáló adatokban változás történt.

11. §38 (1) Az úszólétesítmények hajózásra alkalmasságának és megfelelőségének részletes feltételeit, továbbá az üzemképesség szemléjének és tanúsításával, valamint az úszólétesítmények felügyeletével kapcsolatos eljárás részletes szabályait a nagyhajókra, minden személyhajóra, az úszómunkagépekre, a munkaterületi úszóművekre, valamint a nagyhajók, illetőleg az úszómunkagépek vontatására, tolására vagy mellévett alakzatban való továbbítására szolgáló vontató- és tolóhajókra a 2. melléklet állapítja meg.

(2)39 Az olyan belvízi nagyhajóknál, személyhajóknál, úszómunkagépeknél és úszóműveknél, valamint a nagyhajók, illetve úszómunkagépek vontatására, tolására vagy mellévett alakzatban való továbbítására szolgáló kisgéphajóknál, amelyeket az 1. és 2. zónában üzemeltetnek, a hajótest hossz- és helyi szilárdságát elismert hajóosztályozó társaság előírásai vagy a Belvízi Hajók Műszaki Felügyeleti Előírásai (a továbbiakban: BHMFE) szerint ellenőrizni kell.

(3)40

(4) Az (1) és a (2) bekezdés alkalmazásában nagyhajónak minősül az olyan hajó is, amely hosszúságának, szélességének és merülésének szorzata (LxBxT) eléri a 100 köbmétert.

(5)41 Elismert hajóosztályozó társaság előírásai szerint vagy a BHMFE alapján kell vizsgálni, ellenőrizni és tanúsítani

a) a kizárólag Magyarország belvízi útjain üzemelő

aa) kompok,

ab) úszóművek,

ac) a 20 méter hajótesthosszt és a 20 tonna hordképességet el nem érő személyhajónak nem minősülő hajók,

ad) személyhajónak nem minősülő, de személyszállításra szolgáló kishajók,

ae) szolgálati, valamint gazdasági célú hajózási tevékenység végzésére szolgáló kishajók,

b) a 2. és 4. zónában, valamint a Fertő tó és Velencei-tó területén üzemeltetett úszómunkagépek

megfelelőségét.

12. §42 (1) Nem kell üzembe helyezés előtti szemlét végezni annál a típusbizonyítvánnyal rendelkező, a hajózási hatóságnak bemutatott kedvtelési célú kishajónál és motoros vízi sporteszköznél, amelynek megfelelőségét elismert hajóosztályozó társaság vagy egyéb, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban akkreditált megfelelőség-ellenőrző szervezet tanúsította.

(2)43

(3)44

12/A. §45 (1) Minden vízi jármű egyedi európai hajóazonosító számot (ENI) kap a 2. melléklettel összhangban.

(2) A hajóazonosító számot nem lehet megváltoztatni.

(3) Az uniós belvízi hajóbizonyítványt kibocsátó hatóság a bizonyítványba bevezeti az egyedi európai hajóazonosító számot.

(4)46 A hajózási hatóság az érintett vízi járművekre – kivéve a kompokra – és úszómunkagépekre vonatkozóan, a technikai feltételek rendelkezésre állása után, haladéktalanul rögzíti az Európai hajóadatbázisban (EHDB):

a)47 e rendelet alapján a vízi jármű – kivéve a komp – és úszómunkagép azonosítására és leírására szolgáló adatokat;

b) e rendelet alapján a kiadott, megújított, pótolt és visszavont bizonyítványokkal, valamint a bizonyítványt kiadó hatósággal kapcsolatos adatokat;

c) a hajózási hatóság által a rendelet alapján kiadott valamennyi bizonyítvány digitális másolatát;

d) e rendelet alapján elutasított vagy függőben lévő bizonyítvány iránti kérelemre vonatkozó adatokat; és

e) az a)–d) pontban említett adatokban bekövetkezett valamennyi változást.

(5)48 A hajózási hatóság a vízi járműre – kivéve a kompra – és úszómunkagépre vonatkozó adatokat, a vízi jármű – kivéve a komp – és úszómunkagép leselejtezése esetén, a nyilvántartásból törli.

12/B. §49 (1) Ha a jármű nem felel meg a követelményeknek, a hajózási hatóság a (4)–(7) bekezdés alapján felhívja a vízi jármű tulajdonosát vagy annak képviselőjét, hogy a hatóság által meghatározott észszerű határidőn belül a bizonyítvány kiadásához szükséges követelményeknek tegyen eleget.

(2) A vízi jármű fedélzetén lévő bizonyítványt kiadó hajózási hatóságot az ellenőrzést követő hét napon belül értesíteni kell arról, hogy a jármű nem felel meg az előírásoknak.

(3) Ha a vízi jármű fedélzetén nincs hatályos bizonyítvány, a járművet meg kell akadályozni útja folytatásában.

(4) Ha az ellenőrzés során a hajózási hatóság megállapítja, hogy a vízi jármű veszélyt jelent a fedélzeten tartózkodókra, a környezetre vagy a hajózás biztonságára, megakadályozza útja folytatását, mindaddig, amíg a veszélyt megszüntetik, vagy olyan intézkedéseket ír elő, amelyek lehetővé teszik a vízi jármű biztonságos továbbhaladását, a szállítási művelet leállításával, egy olyan helyig, ahol a vízi járművet ellenőrzik vagy megjavítják.

(5) A hatóság hét napon belül tájékoztatja a meghozott határozatáról annak a tagállamnak az illetékes hatóságát, ahol a járműbizonyítványt kiadták vagy legutoljára megújították, arról, hogy megakadályozta a vízi jármű útjának folytatását, illetve a vízi jármű tulajdonosát vagy annak képviselőjét értesítette arról, hogy a fellelt hibák javításának elmulasztása esetén a vízi jármű útjának folytatását meg fogják akadályozni.

(6)50 A hajózási hatóság értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot, valamint a többi illetékes hatóságot a következőkről:

a) azoknak a műszaki szolgálatoknak a nevéről és címéről, amelyek a nemzeti illetékes hatósággal együtt a 2. melléklet alkalmazásáért felelősek;

b) a 2. melléklet 6. függelék VII. rész szerinti adatlap egy példányával a fedélzeti szennyvízkezelő művek azon típusairól, amelyekre a legutóbbi adatszolgáltatás óta típusjóváhagyást bocsátottak ki;

c) a fedélzeti szennyvízkezelő művekre kibocsátott azon elismert típusjóváhagyásokról, amelyeket a saját nemzeti vízi úton való használatra a 2. melléklet 6. és 7. függelékében szereplőktől eltérő előírások alapján bocsátanak ki;

d) a fedélzeti szennyvízkezelő művekre kibocsátott típusjóváhagyások visszavonásáról és a visszavonás indokairól a visszavonástól számított egy hónapon belül;

e) azokról a hajózási radarberendezésekről és fordulásjelzőkről, amelyekre típusjóváhagyást adtak ki, az értesítésben fel kell tüntetni a kiadott típusjóváhagyási számot, továbbá a típusmegjelölést, a gyártó nevét, a típusjóváhagyás birtokosának nevét és a típusjóváhagyás napját;

f) a hajózási radarberendezések és fordulásjelzők beszerelésére, cseréjére, javítására vagy karbantartására jogosult szakosodott cégek jóváhagyásáért felelős illetékes hatóságokról.

13. § (1)51 Ez a rendelet a (3) bekezdésben foglalt kivétellel 2002. január 1-jén lép hatályba.

(2)52

(3) A rendelet 1. §-a (3) bekezdésének b) pontja a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(4)53 Az úszólétesítmények építésére és átépítésére vonatkozó felmentések és átmeneti rendelkezések alkalmazásának kezdő időpontjaként az úszólétesítmény magyar lajstromba vételének dátumát kell tekinteni.

(5)54 A rendelet hatálybalépésekor már üzemben levő úszólétesítményekre az üzemképességi követelményeket a 2. melléklet 24. és a 24a. fejezetében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(6)55 E rendelet hatálya alá tartozó és a hajózási hatóság által a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról szóló 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet [a továbbiakban: 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet] hatálybalépése56 előtt kiadott okmányok lejáratukig hatályosak.

(7)57 Azokra a vízi járművekre, amelyek nem tartoztak a 82/714/EGK tanácsi irányelv hatálya alá, de amelyek e rendelet 2. melléklet 1.02. cikkében foglaltakkal összefüggésben e rendelet hatálya alá tartoznak, a hatóság uniós belvízi hajóbizonyítványt a műszaki szemlét követően adja ki, amely során ellenőrzi, hogy a vízi jármű megfelel-e a 2. mellékletben említett műszaki követelményeknek.

(8)58 A 2. melléklet szerinti műszaki követelményeknek való megfelelés bármilyen elmulasztását fel kell tüntetni az uniós belvízi hajóbizonyítványban. Ha a hatóság megállapítja, hogy a hiányosságok nem jelentenek közvetlen veszélyt, a (7) bekezdés szerinti vízi jármű tovább közlekedhet addig az időpontig, amikor a vízi jármű követelményeknek nem megfelelő alkatrészeit vagy tereit a 2. melléklet szerinti műszaki követelményeknek megfelelő alkatrészekre vagy terekre cserélik vagy alakítják át.

(9)59 A (8) bekezdés, valamint a 12/B. § (4) bekezdése szerinti veszély akkor áll fenn, ha a vízi jármű szerkezeti épségére, a hajózási vagy kormányképességi tulajdonságaira vagy sajátos jellemzőire vonatkozó, a 2. melléklet szerinti műszaki követelményekkel összefüggő hiányosságokat állapítottak meg. A 2. melléklet szerinti műszaki követelményekben meghatározott eltérések nem veszélyt jelentő hiányosságok.

(10)60 A meglévő alkatrészeknek a rendszeres javítások és karbantartás során történő, azonos alkatrészekkel vagy azonos technológiájú és tervezésű alkatrészekkel való cseréje nem jelentik a (8) bekezdés szerinti cserét vagy átalakítást.

(11)61 A 2006/87/EK irányelv II. mellékletének 1.06 cikkével összhangban elfogadott, e rendelet 2. melléklet IV. rész 24. és 24a. fejezetében foglalt átmeneti követelmények lejáratukig érvényben maradnak.

13/A. §62 A 34/2010. (IV. 22.) KHEM rendelet 1. §-ával megállapított 1. § (3) bekezdést, 2. §-ával megállapított 4. § (2) bekezdést és 3. §-ával megállapított 8. § (3) bekezdést a 34/2010. (IV. 22.) KHEM rendelet hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

14. §63 A hajózási hatósági szemlék végrehajtásának egységes közösségi gyakorlata érdekében elfogadott utasításokat a 2. melléklet 2. függeléke tartalmazza.

15. §64 (1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1629 irányelve (2016. szeptember 14.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről,

b) a Bizottság (EU) 2018/970 felhatalmazáson alapuló irányelve (2018. április 18.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv II., III. és V. mellékletének módosításáról,

c) az Európai Parlament és a Tanács 2009/100/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről.

(2)65 Ez a rendelet az európai hajóadatbázisról szóló, 2020. január 20-i (EU) 2020/474 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

16. §66 Ez a rendelet a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelethez67

A FÖLDRAJZILAG AZ 1., 2. ÉS 3. HAJÓZÁSI ZÓNÁBA TARTOZÓ UNIÓS BELVÍZI UTAK JEGYZÉKE

1. FEJEZET

1. zóna
1.1.     Németország

 

A

B

1

Ems

A régi Greetsiel világítótornyot az eemshaveni kikötői bejárat nyugati kikötőgátjával összekötő vonaltól kifelé az északi szélesség 53° 30′ és a keleti hosszúság 6° 45′-ig, azaz kissé kifelé a szárazáru-szállító hajók átrakási helyétől az Alte Emsen (1)

2

(1) Azon hajók esetében, amelyek honi kikötője máshol van, az 1960. április 8-i Emst-Dollart-szerződés 32. cikkét kell figyelembe venni (BGBl. 1963 II 602. o.).


1.2.     Lengyelország
1.2.1.     A Pomorska-öböl Rugen-szigeti Nord Perdet és a Niechorze világítótornyot összekötő vonaltól délre eső része
1.2.2.     A Gdanski-öböl Hel világítótornyot és Baltijsk kikötőjének bejárati bójáját összekötő vonaltól délre eső része
1.3.     Svédország
1.3.1.     Vänern-tó, délről a bastugrunds-i fényjelzőn keresztül futó szélességi körrel határolva
1.3.2.     Göta älv és Rivöfjorden, keletről az Älvsborg-híddal, nyugatról a gäveskäri világítótornyon keresztül futó hosszúsági körrel, délről pedig a smörbådani világítótornyon keresztül futó szélességi körrel határolva
1.4.     Egyesült Királyság

 

A

B

1

SKÓCIA

2

Blue Mull Sound

Gutcher és Belmont között

3

Yell Sound

Tofts Voe és Ulsta között

4

Sullom Voe

A Gluss-sziget északkeleti pontjától Calback Ness északi pontjáig egy vonalon belül

5

Dales Voe

Télen: Kebister Ness északi fokától Breiwick partjáig egy vonalon belül a nyugati 1° 10,8′ hosszúsági foknál

6

Dales Voe

Nyáron: mint Lerwicknél

7

Lerwick

Télen: északról Scottle Holmtól Scarfi Taing on Bressayig egy vonallal, és délről
a Twageos-fok világítótoronytól Whalpa Taing on Bressayig egy vonallal határolt területen belül

8

Lerwick

Nyáron: északról Brim Nesstől Inner Score északkeleti csücskéig egy vonallal, és délről Ness of Sound déli végétől Kirkabisternessig egy vonallal határolt területen belül

9

Kirkwall

Kirkwall és Rousay között, a Point of Graand (Egilsay) és Galt Ness (Shapinsay) vagy Head of Work (szárazföld) közötti vonaltól nem keletre Helliar Holm jelzőfényein keresztül Shapinsay partjáig; az Eynhallow-sziget délkeleti csücskétől nem északnyugatra, nem a tenger felé és egy vonal felé Rousay partján az északi szélesség 59° 10,5′ és a nyugati hosszúság 002° 57,1′, valamint Egilsay partján az északi szélesség 59° 10,0′ és a nyugati hosszúság 002° 56,4′-nél

10

Stromness

Scapáig, de nem Scapa Flow-n kívül

11

Scapa Flow

A Point of Clettstől Hoy szigetén át a Fara szigetén levő Thomson′s Hill háromszögelési pontig, majd innen a Flotta szigetén levő Gibraltar kikötőgátig húzott vonallal határolt területen belül; a St Vincent kikötőgáttól Flotta szigetén át Calf of Flotta legnyugatibb pontjáig; Calf of Flotta legkeletibb pontjától a South Ronaldsay-szigeten levő Needle Pointig, valamint Ness on Mainland Nesstől a Graemsay-szigeten levő Point of Oxan világítótoronyig és innen a Hoy-szigeten levő Bu-fokig; és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

12

Balnakiel-öböl

Eilean Dubh és A′Chleit között

13

Cromarty Firth

Észak-Sutortól Nairn Breakwaterig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

14

Inverness

Észak-Sutortól Nairn Breakwaterig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

15

Tay folyó-Dundee

A Broughty kastélytól Tayportig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

16

Firth of Forth és a Forth folyó

Kirkcaldytől a Portobello folyóig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

17

Solway Firth

A legdélebbi foktól Sillothig egy vonalon belül

18

Loch Ryan

Finnart′s-foktól Milleur-fokig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

19

Clyde

Külső határ: egy vonal Skipnesstől Garroch Headtől egy mérföldre délre egy pontig, majd innen Farland Headig
Belső határ télen: egy vonal a Cloch világítótoronytól Dunoon kikötőgátig
Belső határ nyáron: egy vonal Bogany-foktól, Bute-sziget, a Skelmorlie kastélyig és egy vonal Ardlamont-fok-tól az Ettrick-öböl legdélibb széléig a Kyles of Bute öblön belül
Megjegyzés: A fenti belső nyári határ június 5. és szeptember 5. között (mindkét napot beleértve) kiterjesztésre kerül egy vonallal, a Skelmorlie kastélynál levő Ayrshire parttól két mérföldre egy pont és a Tomond End, Cumbrae között, valamint egy vonallal Portachur-fok, Cumbrae és Inner Brigurd-fok, Ayrshire között

20

Oban

Északról Dunollie-fok fényétől Ard na Chruidhig egy vonallal, és délről Rudha Seanachtől Ard na Cuile-ig egy vonallal határolt területen belül

21

Kyle of Lochalsh

A Loch Alshen keresztül a Loch Duich csúcsáig

22

Loch Gairloch

Télen: nincs
Nyáron: A Rubha na Moine-tól Eilan Horrisdale-ig, majd Rubha nan Eanntag-ig vezető vonaltól délre

23

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

24

Belfast Lough

Télen: nincs
Nyáron: Carrickfergustól Bangorig egy vonalon belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

25

Loch Neagh

A parttól 2 mérföldnél nagyobb távolságra

26

ANGLIA KELETI PARTJA

27

Humber folyó

Télen: New Hollandtól Paullig egy vonalon belül
Nyáron: a Cleethorpes kikötőgáttól Patrington Church-ig egy vonalon belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

28

WALES ÉS ANGLIA NYUGATI PARTJA

 

29

Severn folyó

Télen: Blacknore-foktól Caldicot Pillig, Portskewett, egy vonalon belül
Nyáron: Barry dokk kikötőgáttól Steepholm-ig, majd innen Brean Down-ig egy vonalon belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

30

Wye folyó

Télen: a Blacknore-fok és Caldicot Pill, Porstkewett közötti vonalon belül
Nyáron: Barry dokk kikötőgáttól Steepholm-ig, majd innen Brean Down-ig egy vonalon belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

31

Newport

Télen: nincs
Nyáron: Barry dokk kikötőgáttól Steepholm-ig, majd innen Brean Down-ig egy vonalon belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

32

Cardiff

Télen: nincs
Nyáron: Barry dokk kikötőgáttól Steepholm-ig, majd innen Brean Down-ig egy vonalon belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

33

Barry

Télen: nincs
Nyáron: Barry dokk kikötőgáttól Steepholm-ig, majd innen Brean Down-ig egy vonalon belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

34

Swansea

A kikötőgátak tenger felőli végpontjai közötti vonalon belül

35

Menai-szoros

A Menai-szoroson belül a Llanddwyn-szigeti jelzőfényt Dinas Dinlleu-vel összekötő vonaltól és a Puffin-sziget déli végét Trwyn Du-fokkal és a llanfairfechani vasútállomással összekötő vonalaktól, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

36

Dee folyó

Télen: a Hilbre-foktól az Air-fokig egy vonalon belül
Nyáron: a Formby-foktól az Air-fokig egy vonalon belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

37

Mersey folyó

Télen: nincs
Nyáron: a Formby-foktól az Air-fokig egy vonalon belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

38

Preston és Southport

A Southport és Blackpool közötti vonalon belül a partokon belül és a 2. zónájú vizektől
a tenger felé

39

Fleetwood

Télen: nincs
Nyáron: a Rossal-fok és Humphrey Head közötti vonalon belül és a 2. zónájú vizektől
a tenger felé

40

Lune folyó

Télen: nincs
Nyáron: a Rossal-fok és Humphrey Head közötti vonalon belül és a 2. zónájú vizektől
a tenger felé

41

Heysham

Télen: nincs
Nyáron: a Rossal-fok és Humphrey Head közötti vonalon belül

42

Morecambe

Télen: nincs
Nyáron: a Rossal-fok és Humphrey Head közötti vonalon belül

43

Workington

A legdélebbi foktól Sillothig egy vonalon belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

44

ANGLIA DÉLI RÉSZE

 

45

Colne-Colchester folyó

Télen: a Colne-fok és Whitstable közötti vonalon belül
Nyáron: a Clacton kikötőgát és Reculvers közötti vonalon belül

46

Blackwater folyó

Télen: a Colne-fok és Whitstable közötti vonalon belül
Nyáron: a Clacton kikötőgát és Reculvers közötti vonalon belül és a 2. zónájú vizektől
a tenger felé

47

Crouch folyó és Roach folyó

Télen: a Colne-fok és Whitstable közötti vonalon belül
Nyáron: a Clacton kikötőgát és Reculvers közötti vonalon belül és a 2. zónájú vizektől
a tenger felé

48

Temze és mellékfolyói

Télen: a Colne-fok és Whitstable közötti vonalon belül
Nyáron: a Clacton kikötőgát és Reculvers közötti vonalon belül és a 2. zónájú vizektől
a tenger felé

49

Medway folyó és a Swale

Télen: a Colne-fok és Whitstable közötti vonalon belül
Nyáron: a Clacton kikötőgát és Reculvers közötti vonalon belül és a 2. zónájú vizektől
a tenger felé

50

Chichester

A Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó vonallal határolt területen belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

51

Langstone kikötő

A Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó vonallal határolt területen belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

52

Portsmouth

A Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó vonallal határolt területen belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

53

Bembridge, Wight-sziget

A Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó vonallal határolt területen belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

54

Cowes, Wight-sziget

A Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó vonallal határolt területen belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

55

Southampton

A Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó vonallal határolt területen belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

56

Beaulieu folyó

A Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó vonallal határolt területen belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

57

Keyhaven tó

A Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó vonallal határolt területen belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

58

Weymouth

A Portland kikötőn belül és a Wey folyó és a Portland kikötő között

59

Plymouth

A Cawsand és Breakwater és Staddon közötti vonalon belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

60

Falmouth

Télen: a St. Anthony Head és Rosemullion közötti vonalon belül
Nyáron: a St. Anthony Head és Nare-fok közötti vonalon belül és a 2. zónájú vizektől
a tenger felé

61

Camel folyó

A St. Anthony Head és Nare-fok közötti vonalon belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

62

Bridgewater

A zátonyon belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé

63

Avon folyó (Avon)

Télen: a Blacknore-fok és Caldicot Pill, Porstkewett közötti vonalon belül
Nyáron: Barry kikötőgáttól Steepholm-ig, majd innen Brean Down-ig egy vonalon belül és a 2. zónájú vizektől a tenger felé


2. zóna
2.1.     Cseh Köztársaság
Lipno tavi gát
2.2.     Németország

 

A

B

1

Ems

Az Emsen keresztül a Papenburg kikötő bejáratához közel a korábbi diemeni szivattyútelep és a Halténél levő töltés eleje között húzódó vonaltól egészen a régi Greetsiel világítótornyot és az eemshaveni kikötő bejáratát összekötő vonalig

2

Jade

A korábbi Schillig jelzőfényt a lanwardeni templomtoronnyal összekötő vonalon belül

3

Weser

A brémai vasúti híd északnyugati szélétől egészen a langwardeni és a cappeli templomtornyot összekötő vonalig, beleértve a Westergate, Rekumer Loch, Rechter Nebenarm és Schweiburg oldalágakat

4

Elba és Bütztflether
Süderelbe (a 0,69 km-től az Elba torkolatáig), Ruthenstrom (a 3,75 km-től az Elba torkolatáig),
Wischhafener Süderelbe (a 8,03 km-től az Elba torkolatáig)

A hamburgi kikötő alsó határától egészen a döse-i irányfényt és a Friedrichskoog töltés (Dieksand) nyugati szélét összekötő vonalig, beleértve a Nebenelbe és az Este, a Lühe, a Schwinge, az Oste, a Pinnau, a Krückau és a Stör mellékfolyóit (minden esetben a torkolattól a duzzasztógátig)

5

Meldorfer Bucht

A Friedrichskoog töltés (Dieksand) nyugati szélét és a büsumi kikötő nyugati végét összekötő vonalon belül

6

Eider

A Gieselau-csatorna torkolatától (22,64 km) a (Tränke) erőd és a vollerwieki templomtorony közötti vonalig

7

Gieselau-csatorna

Az Eider torkolatától a Kieli-csatorna torkolatáig

8

Flensburger Förde

A Kegnäs világítótornyot és Birknackot összekötő vonalon belül, a német–dán határtól északra a Flensburger fjordnál

9

Schlei

A schleimündei kikötő végei közötti vonalon belül

10

Eckernförder Bucht

A Boknis-Ecket és a szárazföld Dänisch Nienhofnál levő északkeleti pontját összekötő vonalon belül

11

Kieler Förde

A Bülk világítótornyot a Laboe tengerészeti emlékművel összekötő vonalon belül

12

Kieli-csatorna, beleértve
az Audorfer See-t és
a Schirnauer See-t

A brunsbütteli kikötőgát végpontjait összekötő vonaltól a Kiel-Holtenaunál levő bejárati fényeket, a Schirnauer See-t, a Bergstedter See-t, az Andorfer See-t, az Obereidersee-t
az Engevel, a Flemhuder See-vel és az Achterwehrer csatornával összekötő vonalig

13

Trave

A lübecki nyitható vasúti híd északnyugati szélétől, beleértve a Pötenitzer Wieket és
a Das-sower See-t, a travemündei kikötőgát belső déli és külső északi végpontját összekötő vonalig

14

Leda

A Leernél levő tengeri zsilip külső kikötője bejáratától az Ems torkolatáig

15

Hunte

Az oldenburgi kikötőtől és Oldenburgban az Amalienbrückétől völgymenetben
140 métertől a Weser torkolatáig

16

Lesum

A Hamme és a Wümme egybefolyásától (0,00 km) a Weser torkolatáig

17

Este

A buxtehudei gátkaputól (0,25 km) az Elba torkolatáig

18

Lühe

A horneburgi Au-Mühle-től (0,00 km) az Elba torkolatáig

19

Schwinge

A stadei Salztor gátkapu északi sarkától az Elba torkolatáig

20

Oste

Az Oste duzzasztógátja fölötti közúti híd középvonalától folyásiránnyal szemben mért
210 métertől (69,360 km) az Elba torkolatáig

21

Pinnau

A pinnebergi vasúti híd délnyugati szélétől az Elba torkolatáig

22

Krückau

Az elmshorni Wedenkamptól és ide vezető híd délnyugati szélétől az Elba torkolatáig

23

Stör

A Rensing árapályszintmérőtől az Elba torkolatáig

24

Freiburger Hafenpriel

A Freiburg an der Elbe zsilip keleti szélétől egészen az Elba torkolatáig

25

Wismarbucht, Kirchsee, Breitling, Salzhaff és Wismar kikötői terület

A tenger felé egészen a Hoher Wieschendorf Huk és a Timmendorf jelzőfény közötti vonalig és a Poel-szigeti Gollwitz jelzőfényt a Wustow-félsziget déli pontját összekötő vonalig

26

Warnow, valamint a Breitling és mellékágai

Lefelé a Mühlendammon a rostocki Geinitzbrücke északi szélétől a tenger felé egészen
a warnemündei nyugati és keleti kikötőgát északi pontjait összekötő vonalig

27

A szárazföld és a Darß és Zingst félsziget által körbezárt vizek, valamint
a Hiddensee- és Rügen-sziget (beleértve
a Stralsund kikötői területet)

A tenger felé kiterjedve az alábbiak között:
a Zingst-félsziget és Bock szigete: egészen az északi szélesség 54° 26′ 42′-ig,
Bock és Hiddensee szigete: egészen a Bock-sziget északi pontját a Hiddensee-sziget déli pontjával összekötő vonalig,
Hiddensee szigete és Rügen szigete (Bug): egészen a Neubessin délkeleti pontját és Buger Hakent összekötő vonalig

28

Kleine Jasmunder Bodden

29

Greifswalder Bodden

A Bodden a tenger felé egészen a Thiessower Haken (Südperd) keleti pontjától
a Ruden-sziget keleti pontjáig húzódó vonalig, és innen az Usedom-sziget északi pontjáig (északi szélesség 54° 10′ 37′, keleti hosszúság 13° 47′ 51′)

30

Ryck

A greifswaldi Steinbecker hídtól keletre, a kikötőgátakat összekötő vonalig

31

A szárazföld és a Usedom-
sziget által közrezárt vizek
(a Peenestrom, beleértve
a Wolgast kikötői területet és az Achterwassert és az Oder Haffot)

Kelet felé egészen a Lengyel Köztársaság határáig a Stettiner Haffban

32

Uecker

Az Ueckermünde közúti híd dél-nyugati sarkától a kikötőgátakat összekötő vonalig


Megjegyzés: Azon hajók esetében, amelyek honi kikötője másik tagállamban van, az 1960. április 8-i Ems-Dollart-szerződés 32. cikkét kell figyelembe venni (BGBl. 1963 II., 602. o.).

2.3.     Franciaország
2.3.1.     A Gironde az Ile de Patirastól lefelé elhelyezkedő 48,50 km-től a tenger vonaláig, amelyet Pointe de Grave-ot és a Pointe de Suzac-ot összekötő vonal jelöl ki
2.3.2.     A Loire Cordemais-től (25. km) a tenger vonaláig, amelyet a Pointe de Mindin-t és a Pointe de Penhoët-t összekötő vonal jelöl ki
2.3.3.     A Szajna a Tancarville csatorna elejétől a tenger vonaláig, amelyet az a vonal jelöl ki, amely a jobb parton található Cape Hode-ot a bal parton található azon ponttal köti össze, ahol a tervezett töltés Berville alatt találkozik a parttal
2.3.4.     A Vilaine az Arzal Dam-tól a tenger vonaláig, amelyet a Pointe du Scalt a Pointe du Moustoirral összekötő vonal jelöl ki
2.3.5.     Genfi-tó
2.4.     Magyarország
Balaton
2.5.     Hollandia
2.5.1.    Dollard
2.5.2.     Eems
2.5.3.     Waddenzee: beleértve az összekötőket az Északi-tengerrel
2.5.4.     IJsselmeer: beleértve a Markermeert és az Ijmeert, de a Gouwzee nem
2.5.5.     Nieuwe Waterweg és a Scheur
2.5.6.     Calandkanaal nyugatra a Benelux kikötőtől
2.5.7.     Hollands Diep
2.5.8.     Breeddiep, Beerkanaal és kapcsolódó kikötői
2.5.9.     Haringvliet és Vuile Gat: beleértve egyrészről a Goeree-Overflakkee, másrészről a Voorne-Putten és Hoeksche Waard közötti vízi utakat
2.5.10.     Hellegat
2.5.11.     Volkerak
2.5.12.     Krammer
2.5.13.     Grevelingenmeer és Brouwerschavensche Gat: beleértve a Schouwen-Duiveland és Goeree-Overflakkee közötti vízi utakat
2.5.14.     Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Eastern Scheldt és Roompot: beleértve egyrészről a Walcheren, Noord-Beveland és Zuid-Beveland, másrészről pedig a Schouwen-Duiveland és Tholen közötti vízi utakat, nem tartozik ide a Scheldt-Rajna csatorna
2.5.15.     Scheldt és Nyugat-Scheldt, valamint tengeri torkolata: beleértve egyrészről a Zeeland Flanders, másrészről pedig a Walcheren és Zuid-Beveland közötti vízi utakat, de nem tartozik ide a Scheldt-Rajna csatorna
2.6.     Lengyelország
2.6.1.     Szczecini lagúna, Kamień-lagúna, Wisła-lagúna, Puck-öböl
2.6.2.     Włocławski víztározó, Śniardwy tó, Niegocin tó, Mamry tó
2.7.     Svédország
    Göta älv, keletről a Göta älv-híd által, nyugatról pedig az Älvsborg-híd által határolva
2.8.     Egyesült Királyság

 

A

B

1

SKÓCIA

2

Scapa Flow

A Flotta szigetén levő Wharth-tól a dél-Wallson levő Martello toronyig húzott és a Hoy szigetén levő Point Clettstől a Fara szigetén levő Thomson′s háromszögelési pontig, majd innen a Flotta-szigeti Gibraltar kikötőgátig húzott vonallal határolt területen belül

3

Kyle of Durness

Eilean Dubhtól délre

4

Cromarty Firth

Az észak-Sutor és dél-Sutor közötti vonalon belül

5

Inverness

A Fort George és Chanonry-fok közötti vonalon belül

6

Findhorn-öböl

A földnyelven belül

7

Aberdeen

A déli kikötőgát és az Abercromby kikötőgát közötti vonalon belül

8

Montrose-medence

Nyugatra attól a vonaltól, amely a Scurdie Ness világítótoronynál levő kikötői bejáraton át észak-dél irányban fut

9

Tay folyó-Dundee

A dundee-i árapálymedence (halasdokk) és Craig Head, Kelet-Newport közötti vonalon belül

10

Firth of Forth és a Forth folyó

A Firth of Forthon belül, de nem keletre a Forth vasúti hídtól

11

Dumfries

Az Airds-fok és Scar-fok közötti vonalon belül

12

Loch Ryan

A Cairn-fok és Kircolm-fok közötti vonalon belül

13

Ayr kikötő

A homokpadon belül

14

Clyde

Az 1. zónájú vizek felett

15

Kyles of Bute

Colintraive és Rhubodach között

16

Campbeltown kikötő

A Macringan′s-fok és Ottercharach-fok közötti vonalon belül

17

Loch Etive

A Loch Etive-n belül a Lora vízesés felett

18

Loch Leven

A Ballachulishnál levő híd felett

19

Loch Linnhe

A Corran-fok jelzőfénytől északra

20

Loch Eil

Az egész tó

21

Kaledóniai-csatorna

Lochs Lochy, Oich és Ness

22

Kyle of Lochalsh

Kyle Akinon belül, nem nyugatra az Eilean Ban jelzőfénytől vagy keletre Eileanan Dubhától

23

Loch Carron

Stromemore és a Strome komp között

24

Loch Broom, Ullapool

Az Ullapool-fok jelzőfény és Aultnaharrie közötti vonalon belül

25

Kylesku

A Loch Cairnbawnon keresztül Garbh legkeletibb pontja közötti területen Eilean és Eilean na Rainich legnyugatibb pontja

26

Stornoway kikötő

Az Arnish-fok és Sandwick-öböl világítótorony közötti vonalon belül, északnyugati oldal

27

The Sound of Scalpay

Berry Cove-tól (Scalpay) nem keletre és Croc a Lointól (Harris) nem nyugatra

28

Északi kikötő, Scalpay és Tarbert kikötő

A Harris-sziget partjától egy mérföldön belül

29

Loch Awe

Az egész tó

30

Loch Katrine

Az egész tó

31

Loch Lomond

Az egész tó

32

Loch Tay

Az egész tó

33

Loch Loyal

Az egész tó

34

Loch Hope

Az egész tó

35

Loch Shin

Az egész tó

36

Loch Assynt

Az egész tó

37

Loch Glascarnoch

Az egész tó

38

Loch Fannich

Az egész tó

39

Loch Maree

Az egész tó

40

Loch Gairloch

Az egész tó

41

Loch Monar

Az egész tó

42

Loch Mullardach

Az egész tó

43

Loch Cluanie

Az egész tó

44

Loch Loyne

Az egész tó

45

Loch Garry

Az egész tó

46

Loch Quoich

Az egész tó

47

Loch Arkaig

Az egész tó

48

Loch Morar

Az egész tó

49

Loch Shiel

Az egész tó

50

Loch Earn

Az egész tó

51

Loch Rannoch

Az egész tó

52

Loch Tummel

Az egész tó

53

Loch Ericht

Az egész tó

54

Loch Fionn

Az egész tó

55

Loch Glass

Az egész tó

56

Loch Rimsdale/nan Clar

Az egész tó

57

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

 

58

Strangford Lough

A Cloghy-fok és Dogtail-fok közötti vonalon belül

59

Belfast Lough

A Holywood és Macedon-fok közötti vonalon belül

60

Larne

A Larne kikötőgát és a Magee-szigeten levő kompkikötő közötti vonalon belül

61

Bann folyó

A hullámtörő gátak tenger felőli végétől a Toome-hídig

62

Lough Erne

Felső- és Alsó-Lough Erne

63

Lough Neagh

A parttól 2 mérföldön belül

64

ANGLIA KELETI PARTJA

 

65

Berwick

A hullámtörő gátakon belül

66

Warkworth

A hullámtörő gátakon belül

67

Blyth

A kikötőgát külső végpontjain belül

68

Tyne folyó

Dunston Staithes a Tyne kikötőgát végéig

69

Wear folyó

Fatfield a Sunderland kikötőgát végéig

70

Seaham

A kikötőgátakon belül

71

Hartlepool

A Middleton kikötőgát és Old Pier Head közötti vonalon belül, a kikötőgát északi végét
a déli végével összekötő vonalon belül

72

Tees folyó

A Government hullámtörő gáttól nyugatra a Tees duzzasztógátjáig nyúló vonalon belül

73

Whitby

A Whitby kikötőgát végpontjain belül

74

Humber folyó

Az észak-Ferriby és dél-Ferriby közötti vonalon belül

75

Grimsby dokk

Az árapálymedence nyugati kikötőgátja és az észak-quayi halasdokk keleti kikötőgátja közötti vonalon belül

76

Boston

A New Cuton belül

77

Dutch folyó

Az egész csatorna

78

Hull folyó

Beverley Beck a Humber folyóig

79

Kielder Water

Az egész tó

80

Ouse folyó

A Naburn zsilip alatt

81

Trent folyó

A Cromwell zsilip alatt

82

Wharfe folyó

Az Ouse folyóval való összefolyástól Tadcaster Bridge-ig

83

Scarborough

A Scarborough kikötőgát végpontjain belül

84

WALES ÉS ANGLIA NYUGATI PARTJA

 

85

Severn folyó

A Sharpness-foktól (északi szélesség 51° 43,4′) nyugatra Llanthonyig és Maisemore Weir-ig futó vonaltól északra, és a 3. zónájú vizektől a tenger felé

86

Wye folyó

Chepstow-nál, az északi szélesség 51° 38,0′-től északra Monmouth-ig

87

Newport

A Fifoot-fokon áthaladó távvezetékektől északra

88

Cardiff

A déli hullámtörőgát és Penarth Head közötti vonalon belül, a közrezárt vizek a Cardiff-öböl duzzasztógátjától nyugatra

89

Barry

A hullámtörő gátak tenger felőli végpontjai közötti vonalon belül

90

Port Talbot

Az Afran folyó hullámtörő gátjainak tenger felőli végpontjait összekötő vonalon belül,
a közrezárt dokkokon kívül

91

Neath

A Baglan-öböl tartályhajó hullámtörő gát tenger felőli végpontjától északra futó vonalon belül (északi szélesség 51° 37,2′, nyugati hosszúság 3° 50,5′)

92

Llanelli és Burry kikötő

A Burry kikötő nyugati kikötőgátját a Whiteford-fokkal összekötő vonallal határolt területen belül

93

Milford Haven

A Dél-Hook-fok és a Thorn-fok közötti vonalon belül

94

Fishguard

Az északi és keleti hullámtörő gátaktenger felőli végpontjait összekötő vonalon belül

95

Cardigan

A Pen-Yr-Ergydnél levő tengerszoroson belül

96

Aberystwyth

A kikötőgátak tenger felőli végpontjain belül

97

Aberdyfi

Az Aberdyfi vasútállomás és a Twyni Bach irányfény közötti vonalon belül

98

Barmouth

A Barmouth vasútállomás és Penrhyn-fok közötti vonalon belül

99

Portmadoc

A Harlech-fok és Graig Ddu közötti vonalon belül

100

Holyhead

A fő kikötőgáttal határolt területen belül, és a Brynglas-fok kikötőgát végétől
a Towyn-öbölig húzott vonalon belül

101

Menai-szoros

A Menai-szoroson belül, az Aber Menai-fokot a Belan-fokkal összekötő vonal és
a Beau-maris kikötőgátat a Pen-y-Coed-fokkal összekötő vonal között

102

Conway

A Mussel Hill és a Tremlyd-fok közötti vonalon belül

103

Llandudno

A hullámtörő gáton belül

104

Rhyl

A hullámtörő gáton belül

105

Dee folyó

Connah′s Quay felett a Barrelwell Hill vízkiemelő pontig

106

Mersey folyó

A Rock világítótorony és a Seaforth-dokk északnyugati része közötti vonalon belül, de
a többi dokk kizárásával

107

Preston és Southport

A Lytham és Southport közötti vonalon belül és a Preston dokkokon belül

108

Fleetwood

Az alsó fénysor és Knott közötti vonalon belül

109

Lune folyó

A Sunderland-fok és Chapel Hill közötti vonalon belül, a Glasson dokkig, és még a dokk is

110

Barrow

A Haws-fokot, a Walney-szigetet a Roa-sziget sólyával összekötő vonalon belül

111

Whitehaven

A hullámtörő gáton belül

112

Workington

A hullámtörő gáton belül

113

Maryport

A hullámtörő gáton belül

114

Carlisle

A Point Carlisle és Torduff közötti vonalon belül

115

Coniston Water

Az egész tó

116

Derwentwater

Az egész tó

117

Ullswater

Az egész tó

118

Windermere

Az egész tó

119

ANGLIA DÉLI RÉSZE

 

120

Blakeney és Morston kikötő és megközelítő útvonalai

A Blakeney-foktól délre a Stiffkey folyó bejáratáig húzódó vonaltól keletre

121

Orwell folyó Stour folyó

Az Orwell folyó a Blackmanshead hullámtörő gát és Landguard-fok közötti vonalon belül, és a 3. zónájú vizektől a tenger felé

122

Blackwater folyó

Valamennyi vízi út a Mersea-sziget legdélnyugatibb végétől a Sales-fokig húzódó vonalon belül

123

Crouch folyó és Roach folyó

A Crouch folyó a Holliwell-fok és a Foulness-fok közötti vonalon belül, beleértve
a Roach folyót is

124

Temze és mellékfolyói

A Temze a Denton Wharf kikötőgát legkeletibb pontján keresztül észak-dél irányban húzott vonal felett, Gravesend a Teddington zsilipig

125

Medway folyó és a Swale

A Medway folyó a Garrison-foktól a Grain toronyig, az Allington zsilipig húzott vonaltól; és a Swale Whitstable-től a Medwayig

126

Stour folyó (Kent)

A Stour folyó a Flagstaff Reachnél levő kiszállóhely torkolata felett

127

Doveri kikötő

A kikötő keleti és nyugati bejárata között húzódó vonalon belül

128

Rother folyó

A Rother folyó a camberi árapály-jelző állomás felett a Scots Float zsilipig és a Brede folyón levő bejárati zsilipig

129

Adur folyó és Southwick-
csatorna

A Shoreham kikötő bejáratán keresztül a Soutwick-csatorna zsilipig, és Tarmac Wharf nyugati végéig húzott vonalon belül

130

Arun folyó

Az Arun folyó a Littlehampton kikötőgát felett Littlehampton Marináig

131

Ouse folyó (Sussex) Newhaven

Az Ouse folyó a Newhaven kikötő bejáratának kikötőgátjain keresztül az északi rakpart északi végéig húzott vonaltól

132

Brighton

Brighton Marina külső kikötő a nyugati rakpart déli végétől a déli rakpart északi végéig húzott vonalon belül

133

Chichester

Az Eastoke-pont és a nyugat-witteringi templomtorony közötti vonalon belül, és
a 3. zónájú vizektől a tenger felé

134

Langstone kikötő

Az Eastney-fok és a Gunner-fok közötti vonalon belül

135

Portsmouth

A kikötő port blockhouse-i bejáratán keresztül a kerek toronyig húzott vonalon belül

136

Bembridge, Wight-sziget

A Brading kikötőn belül

137

Cowes, Wight-sziget

A Medina folyó a keleti parti hullámtörő gát irányfényétől a nyugati parti House jelzőfényig húzott vonalon belül

138

Southampton

A Calshot vár és a Hook irányfény közötti vonalon belül

139

Beaulieu folyó

A Beaulieu folyón belül nem keletre az Inchmery House-on keresztül húzott észak-déli vonaltól

140

Keyhaven tó

A Hurst-fok alsó irányfényeitől a keyhaveni mocsarakig északra húzott vonalon belül

141

Christchurch

A Run

142

Poole

A Chain komp útvonala, a Sandbanks és Dél-Haven-fok közötti vonalon belül

143

Exeter

A Warren-fok és a Checkstone szirttel szemben levő parti mentőcsónak-állomás közötti kelet-nyugati irányban húzódó vonalon belül

144

Teignmouth

A kikötőn belül

145

Salcombe folyó

A Splat-fok és a Limebury-fok közötti vonalon belül

146

Plymouth

A Mount Batten kikötőgáttól a Drake-szigeten keresztül a Raveness-fokig húzott vonalon belül; A Yealm folyó a Warren-fok és a Misery-fok közötti vonalon belül

147

Fowey

A kikötőn belül

148

Falmouth

A St. Anthony Head és a Pendennis-fok közötti vonalon belül

149

Camel folyó

A Gun-fok és Brea Hill közötti vonalon belül

150

Taw és Torridge folyó

A Crow-fokon levő világítótoronytól a Skern-foknál levő partig húzódó 200° vonalon belül

151

Bridgewater

A Stert-foktól keletre futó vonaltól délre (északi szélesség 51° 13,0′)

152

Avon folyó (Avon)

A Wharf-fok Avonmouth kikötőgátja és a Netham gát közötti vonalon belül


2. FEJEZET

3. zóna
3.1.     Belgium
Maritime Scheldt (az antwerpeni nyílt horgonyzóhelytől lefelé)
3.2.     Bulgária
Duna: 845 650 fkm – 374 100 fkm
3.3.     Cseh Köztársaság
3.3.1.     Duzzasztógáttavak: BrnÍnská (Kníničky), Jesenice, Nechranice, Orlík, Rozkoš, Slapy, TÍrlicko, Žermanice és Nové Mlýny III
3.3.2.     Homokoskavics-bányatavak: Ostrožná Nová Ves és Tovačov
3.4.     Németország

 

A

B

1

Duna

Kelheimtől (km 2 414,72) a jochensteini német-osztrák határig

2

Rajna és Lampertheimer Altrhein
(4,7 km-től a Rajnáig), Altrhein Stockstadt-Erfelden (9,80 km-től a Rajnáig)

A német-svájci határtól a német-holland határig

3

Elba (Norderelbe),
a Süderelbe en Köhlbrand is

Az Elba-Seiten csatorna torkolatától a hamburgi kikötő alsó határáig

4

Müritz


3.5.     Franciaország
3.5.1.     az Adour a Bec du Gave-tól a tengerig;
3.5.2.     az Aulne Châteaulin-i gátkaputól a tengernek a Passage de Rosnoën által kijelölt vonaláig;
3.5.3.     a Blavet Pontivy-tól Pont du Bonhomme-ig;
3.5.4.     a Calais-i csatorna;
3.5.5.     a Charente a Tonnay-Charente-nál található hídtól a tenger vonaláig, amelyet a bal parton, völgymenetben található közlekedési lámpát a Fort de la Pointe közepével összekötő vonal jelöl ki;
3.5.6.     a Dordogne a Lidoire-ral való összefolyástól a Bec d′Ambès-ig;
3.5.7.     a Garonne a Castet en Dorthe-i hídtól a Bec d′Ambès-ig;
3.5.8.     a Gironde a Bec d′Ambès-tól a 48,50-es km-nél lévő, és az Ile de Patiras után elhelyezkedő ponton áthaladó vonalig;
3.5.9.     a Hérault Bessan kikötőjétől a tengerig, a part felső vonaláig;
3.5.10.     az Isle a Dronne-nal való összefolyástól a Dordogne-nyal való összefolyásig;
3.5.11.     a Loire a Maine-nal való összefolyástól Cordemais-ig (KP 25);
3.5.12.     a Marne a Bonneuil-i hídtól (KP 169 bis 900) és a St Maur-i gátkaputól a Szajnával való összefolyásig;
3.5.13.     Rajna;
3.5.14.     a Nive Haïtze gáttól Ustaritzban az Adourral való összefolyásig;
3.5.15.     az Oise a Janville-i gátkaputól a Szajnával való összefolyásig;
3.5.16.     az Orb Sérignantól a tengerig, a part felső vonaláig;
3.5.17.     a Rajna a svájci határtól a tengerig, a Kis-Rajna kivételével;
3.5.18.     a Saône a Pont de Bourgogne-i hídtól Chalon sur Saône-ban a Rajnával való összefolyásig;
3.5.19.     a Szajna a Nogent sur Seine-i gátkaputól Tancarville-csatorna kezdetéig;
3.5.20.     Sèvre Niortaise a Marans-i gátkaputól a tenger vonaláig, a torkolatnál lévő őrházig;
3.5.21.     a Somme Pont de la Portelette híd alsó folyási oldalától Abbeville-ben a Noyelles-i viaduktig és a Saint-Valéry-sur-Somme-i vasútig;
3.5.22.     a Vilaine Redontól (KP 89,345) Arzal gátig;
3.5.23.     Amance-tó;
3.5.24.     Annecy-tó;
3.5.25.     Biscarosse-tó;
3.5.26.     Bourget-tó;
3.5.27.     Carcans-tó;
3.5.28.     Cazaux-tó;
3.5.29.     Der-Chantecoq-tó;
3.5.30.     Guerlédan-tó;
3.5.31.     Hourtin-tó;
3.5.32.     Lacanau-tó;
3.5.33.     Orient-tó;
3.5.34.     Pareloup-tó;
3.5.35.     Parentis-tó;
3.5.36.     Sanguinet-tó;
3.5.37.     Serre-Ponçon-tó;
3.5.38.     Temple-tó.
3.6.     Horvátország
3.6.1.     Duna: 1295 + 500 fkm-től 1433 + 100 fkm-ig
3.6.2.     Dráva: 0 fkm – 198 + 600 fkm
3.6.3.     Száva: 210 + 800 fkm – 594 + 000 fkm
3.6.4.     Kupa: 0 fkm – 5 + 900 fkm
3.6.5.     Una: 0 fkm – 15 fkm
3.7.     Magyarország
3.7.1.     Duna: 1812 fkm – 1433 fkm
3.7.2.     Mosoni-Duna: 14 fkm – 0 fkm
3.7.3.     Szentendrei-Duna: 32 fkm – 0 fkm
3.7.4.     Ráckevei-Duna: 58 fkm – 0 fkm
3.7.5.     Tisza: 685 fkm – 160 fkm
3.7.6.     Dráva: 198 fkm – 70 fkm
3.7.7.     Bodrog: 51 fkm – 0 fkm
3.7.8.     Kettős-Körös: 23 fkm – 0 fkm
3.7.9.     Hármas-Körös: 91 fkm – 0 fkm
3.7.10.     Sió-csatorna: 23 fkm – 0 fkm
3.7.11.     Velencei-tó
3.7.12.     Fertő tó
3.8.     Hollandia
3.8.1.     Rajna
3.8.2.     Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten IJ, Afgesloten IJ, Noordzeekanaal, IJmuiden kikötő, Rotterdam kikötői terület, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordische Kil, Boven Merwede, Waal, Bijlandsch-csatorna, Boven Rijn, Pannersdensch-csatorna, Geldersche Ijssel, Neder Rijn, Lek, Amsterdam-Rajna-csatorna, Veerse Meer, Schelde-Rajna-csatorna egészen a Volkeraknál levő torkolatig, Amer, Bergsche Maas, a Meuse Venlo alatt, Gooimeer, Europort, Calandkanaal (a Benelux kikötőtől keletre), Hartelkanaal
3.9.     Ausztria
3.9.1.     Duna: a német határtól a szlovák határig
3.9.2.     Inn: a torkolattól a Passau-Ingling erőműig
3.9.3.     Traun: a torkolattól az 1,80 km-ig
3.9.4.     Enns: a torkolattól a 2,70 km-ig
3.9.5.     March: a 6,00 km-ig
3.10.     Lengyelország
3.10.1.     A Biebrza folyó az Augustowski-csatorna torkolatától a Narwia folyó torkolatáig
3.10.2.     A Brda folyó a bydgoszczi Bydgoski-csatorna összefolyásától a Wisła folyó torkolatig
3.10.3.     A Bug folyó a Muchawiec folyó torkolatától a Narwia folyó torkolatáig
3.10.4.     A Dąbie tó a belső tengervizekkel való határig
3.10.5.     Az Augustowski-csatorna a Biebrza folyóval való összefolyásától az államhatárig, a csatorna mentén elhelyezkedő tavakkal együtt
3.10.6.     A Bartnicki-csatorna a Ruda Woda tótól a Bartężek-tóig, a Bartężek-tóval együtt
3.10.7.     A Bydgoski-csatorna
3.10.8.     Az Elbląski-csatorna a Druzno tótól a Jeziorak tóig és a Szeląg Wielki tó, ezekkel a tavakkal és a csatorna mentén levő tavakkal együtt, valamint egy mellékút Zalewo irányába a Jeziorak tótól az Ewingi tóig, mindkét tavat beleértve
3.10.9.     A Gliwicki-csatorna a Kędzierzyński-csatornával
3.10.10.     A Łączański-csatorna
3.10.11.     A Ślesiński-csatorna a csatorna mentén elhelyezkedő tavakkal és a Gopło tóval
3.10.12.     A Żerański-csatorna
3.10.13.     A Martwa Wisła folyó a przegalinai Wisła folyótól a belső tengervizekkel való határig
3.10.14.     A Narew folyó a Biebrza folyó torkolatától a Wisła folyó torkolatáig, a Zegrzyński tóval együtt
3.10.15.     A Nogat folyó a Wisła folyótól a Wisła-lagúnabeli torkolatig
3.10.16.     A (felső) Noteć folyó a Gopło tótól a Górnonotecki-csatornával, a Górnonotecki-csatornával és az (alsó) Noteć folyóval való összefolyásig, a Bydgoski-csatornától a Warta folyó torkolatig
3.10.17.     A Nysa Łużycka folyó Gubintól az Odera folyó torkolatáig
3.10.18.     Az Odera folyó Racibórz városától a keleti-Odera folyóval való összefolyásig, amely a Regalica folyóba fordul a kluczustowói áttöréstől, azzal a folyóval és mellékágaival együtt a Dąbie tóig, valamint az Odera folyó egy mellékútja az Opatowice zsiliptől Wrocław városában
3.10.19.     A nyugati Odera folyó egy widuchowai duzzasztógáttól (az Odera folyó 704,1 km-e) a belső tengervizekkel való határig, mellékágakkal együtt, valamint a kluczustowói áttörés, ami a keleti Odera folyót köti össze a nyugati Odera folyóval
3.10.20.     A Parnica folyó és a Parnicki áttörés a nyugati Odera folyótól a belső tengervizekkel való határig
3.10.21.     A Pisa folyó a Roś tótól a Narew folyó torkolatáig
3.10.22.     A Szkarpawa folyó a Wisła folyótól a Wisła-lagúnabeli torkolatig
3.10.23.     A Warta folyó a Ślesiński-lagúnától az Odera folyó torkolatáig
3.10.24.     A Wielkie Jeziora Mazurskie rendszere, amely körbeöleli a piszi Roś tótól (azt is beleértve) a węgorzewói Węgorzewski-csatornáig (azt is beleértve) vezető fő útvonalat alkotó folyókkal és csatornákkal összekötött tavakat, a következő tavakkal együtt: Seksty, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty és Święcajty, a Giżycki-csatornával és a Niegociński-csatornával, valamint a Piękna Góra-csatornával együtt, továbbá a ryni Ryńskie tó egy mellékútja (beleértendő) a Nidzkie tóig (3 km-ig, amely egy határt alkot a „Nidzkie rezervátummal”), a következő tavakkal együtt: Bełdany, Guzianka Mała és Guzianka Wielka
3.10.25.     A Wisła folyó a Przemsza folyó torkolatától a Łączański-csatornával való összefolyásig, valamint e csatorna skawinai torkolatától a Wisła folyó Gdański-öbölbeli torkolatáig, nem tartozik bele a Włocławski víztározó
3.11.     Románia
3.11.1.     Duna: a szerb-román határtól (1075 km) a Sulinai-ágon át a Fekete-tengerig
3.11.2.     Duna-Fekete-tenger-csatorna (64,410 km hosszú): a Duna 299,300 km-énél Cernavodă-nál található csatornatorkolattól (a csatorna 64,410 km-e) a Constanta Dél-Agigea-i kikötőig (a csatorna „0” km-e)
3.11.3.     Poarta Albă-Midia Năvodari csatorna (34,600 km hosszú): a Duna-Fekete-tenger-csatorna 29,410 km-énél Poarta Albă-nál található csatornatorkolattól (a csatorna 27,500 km-e) a midiai kikötőig (a csatorna „0” km-e)
3.12.     Szlovákia
3.12.1.     Duna: 1880,26 fkm – 1708,20 fkm
3.12.2.     Duna-csatorna: 1851,75 fkm – 1811,00 fkm
3.12.3.     Vág: 0,00 fkm – 70,00 fkm
3.12.4.     Morva: 0,00 fkm – 6,00 fkm
3.12.5.     Bodrog: 49,68 fkm – 64,85 fkm
3.12.6.     Duzzasztógáttavak: Oravská Priehrada, Liptovská Mara, Zemplínska Šírava

3.13.     Svédország
3.13.1.     Trollhätte-csatorna és Göta älv, a bastugrunds-i irányfényen keresztül futó szélességi körtől a Göta älv-hídig
3.13.2.     Mälaren-tó
3.13.3.     Stockholm kikötői, északnyugaton a Lidingö-híddal, északkeleten az elfviksgrundi világítótornyon 135–315 fokos szögben keresztül vezető vonallal, délen pedig a Skuru-híddal határolva
3.13.4.     A Södertälje-csatorna és Södertälje kikötői, északról a Södertälje gátkapuval, délről pedig az 59° 09′00′ északi szélességi körrel határolva
3.14.     Egyesült Királyság

 

A

B

1

SKÓCIA

2

Leith (Edinburgh)

A hullámtörő gátakon belül

3

Glasgow

Strathclyde Loch

4

Crinan-csatorna

Crinan Ardrishaigig

5

Kaledóniai-csatorna

A csatorna szakaszai

6

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

 

7

Lagan folyó

A Lagan Weir duzzasztógát Stranmillisig

8

ANGLIA KELETI RÉSZE

 

9

Wear folyó (nem árapályos)

Régi vasúti híd, Durham a Prebends hídig, Durham

10

Tees folyó

A Tees duzzasztógáttól felfele a folyón

11

Grimsby dokk

A zsilipeken belül

12

Immingham dokk

A zsilipeken belül

13

Hull dokkok

A zsilipeken belül

14

Boston dokk

A zsilipkapukon belül

15

Aire és Calder Navigation

A Goole dokkok Leedsig, összefolyás a leedsi és liverpooli csatornával; a Bank Dole összefolyása a Selbyvel (az Ouse folyó zsilipje); a Castleford összefolyása a Wakefielddel (Falling zsilip)

16

Ancholme folyó

A Ferriby zsilip Briggig

17

Calder és Hebble csatorna

Wakefield (Falling zsilip) a Broadcut felső zsilipig

18

Foss folyó

Az Ouse folyóval való (kék híd) összefolyástól a Monk hídig

19

Fossdyke-csatorna

A Trent folyóval való összefolyás a Brayford tóba

20

Goole dokk

A zsilipkapukon belül

21

Hornsea Mere

Az egész csatorna

22

Hull folyó

A Struncheon Hill zsiliptől a Beverley patakig

23

Market Weighton-csatorna

A Humber folyó zsilipjétől a Sod Houses zsilipig

24

New Junction-csatorna

Az egész csatorna

25

Ouse folyó

A Naburn zsiliptől Nun Monktonig

26

Sheffield és a dél-yorkshire-i csatorna

A Keadby zsilip a Tinsley zsilipig

27

Trent folyó

A Cromwell zsilip Shardlow-ig

28

Witham folyó

A Boston zsilip a Brayford tóig (Lincoln)

29

WALES ÉS ANGLIA NYUGATI RÉSZE

 

30

Severn folyó

A Llanthony és Maisemore duzzasztógát felett

31

Wye folyó

Monmouth felett

32

Cardiff

Roath Park tó

33

Port Talbot

A körbezárt dokkokon belül

34

Swansea

A körbezárt dokkokon belül

35

Dee folyó

A Barrelwell Hill vízkiemelő pont felett

36

Mersey folyó

A dokkok (a Seaforth dokk nem tartozik bele)

37

Lune folyó

A Glasson dokk felett

38

Avon folyó (Midland)

A Tewkesbury zsilip Eveshamig

39

Gloucester

A Gloucester városi dokkok Gloucester/Sharpness-csatorna

40

Hollingworth tó

Az egész tó

41

Manchester hajócsatorna

Az egész csatorna és a Salford dokkok beleértve az Irwell folyót is

42

Pickmere tó

Az egész tó

43

Tawe folyó

A tengeri duzzasztógát/jachtkikötő és a Morfa atlétikai stadion között

44

Rudyard tó

Az egész tó

45

Weaver folyó

Northwich alatt

46

ANGLIA DÉLI RÉSZE

 

47

Nene folyó

Wisbech Cut és a Nene folyó Dog-ig-páros zsilipben

48

Great Ouse folyó

Kings Lynn Cut és a Great Ouse folyó a nyugat-Lynn Road híd alatt

49

Yarmouth

A Yare folyó torkolata az északi és déli bejárati kikötőgátak végpontjain keresztül húzott vonaltól beleértve Breydon Watert

50

Lowestoft

A Lowestoft kikötő a Mutford zsilip alatt a külső kikötő bejárati kikötőgátjain keresztül húzott vonalig

51

Alde és Ore folyó

Az Ore folyó Westrow-foki bejárata felett

52

Deben folyó

A Deben folyó Felixstowe komphoz való bejárata felett

53

Orwell folyó és Stour folyó

A Fagbury-foktól a Shotley-fokig húzott vonaltól az Orwell folyón az Ipswich dokkig; valamint az Erwarton Nessen keresztül húzott észak-dél irányú vonaltól a Stour folyón Manningtree-ig

54

Chelmer és Blackwater-
csatorna

A Beeleigh zsiliptől keletre

55

Temze és mellékfolyói

A Temze az oxfordi Teddington zsilip felett

56

Adur folyó és Southwick-csatorna

Az Adur folyó a Tarmac Wharf nyugati vége felett és a Southwick csatornán belül

57

Arun folyó

Az Arun folyó a Littlehampton jachtkikötő felett

58

Ouse folyó (Sussex) Newhaven

Az Ouse folyó az északi rakpart északi vége felett

59

Bewl Water

Az egész tó

60

Grafham Water

Az egész tó

61

Rutland Water

Az egész tó

62

Thorpe Park tó

Az egész tó

63

Chichester

A Cobnor-fokot és a Chalkdock-fokot összekötő vonaltól keletre

64

Christchurch

A Christchurch kikötőn belül, a Run nem tartozik bele

65

Exeter-csatorna

Az egész csatorna

66

Avon folyó (Avon)

Bristol városi dokkok
A Netham gát a Pulteney duzzasztógátig

2. melléklet a 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelethez68Az 1., 2., 3. és 4. zónába sorolt belvízi utakon
üzemeltetett hajók és úszómunkagépek szemleszabályzata

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.01 cikk

Fogalommeghatározások

A Szemleszabályzat alkalmazásában:

Az úszólétesítmények típusai

1.    Úszólétesítmény – hajó, továbbá úszómű vagy úszómunkagép;
2.    Hajó – belvízi vagy tengeri hajó;
3.    Belvízi hajó – kizárólag vagy főleg belvízi közlekedésre tervezett hajó;
4.    Tengeri hajó – tengeri hajóként nyilvántartott hajó;
5.    Önjáró teherhajó – önjáró tartály- vagy szárazáruszállító hajó;
6.    Önjáró tartályhajó – állandó tartályokban történő áruszállításra szolgáló és saját géperővel önállóan közlekedni képes hajó;
7.    Önjáró szárazáruszállító hajó – olyan áruszállításra szolgáló és saját géperővel önállóan közlekedni képes hajó, amely nem tartályhajó;
8.    Csatornadereglye – olyan legfeljebb 38,5 m hosszú és 5,05 m széles belvízi hajó, amely általában csatornákon vagy kizárólag a hajózási hatóság által meghatározott vízterületen közlekedik;
9.    Vontatóhajó – kifejezetten vontatási műveletekre épített hajó;
10.    Tolóhajó – kifejezetten tolt kötelék továbbítására épített hajó;
11.    Uszály – szárazáruszállító vagy tartályuszály;
12.    Tartályuszály – állandó tartályokban történő áruszállításra szolgáló, vontatással való továbbításra épített olyan saját géperővel rendelkező hajó, amely csak korlátozott műveleteket tesz lehetővé;
13.    Szárazáruszállító uszály – áruszállításra szolgáló, vontatással való továbbításra épített olyan saját géperővel rendelkező hajó, amely csak korlátozott műveleteket tesz lehetővé és nem tartályuszály;
14.    Bárka – tartálybárka, szárazáruszállító bárka vagy hajón szállítható bárka;
15.    Tartálybárka – állandó tartályokban történő áruszállításra szolgáló, tolással való továbbításra épített olyan saját géperővel rendelkező hajó, amely csak korlátozott műveleteket tesz lehetővé akkor, amikor nem része tolt köteléknek;
16.    Szárazáruszállító bárka – áruszállításra szolgáló, tolással való továbbításra épített olyan saját géperővel rendelkező hajó, amely csak korlátozott műveleteket tesz lehetővé akkor, amikor nem része tolt köteléknek és nem tartálybárka;
17.    Hajón szállítható bárka – tengeri hajón való szállításra és belvízi úton való közlekedésre épített bárka;
18.    Személyhajó – 12 főnél több utas szállítására épített és felszerelt termes vagy kabinos hajó;
19.    Vitorlás személyhajó – elsősorban vitorlával való hajtásra épített és felszerelt személyhajó;
20.    Termes személyhajó – hálóhelyes utaskabinokkal nem rendelkező személyhajó;
21.    Kabinos hajó – hálóhelyes utaskabinokkal rendelkező személyhajó;
22.    Gyorsjáratú hajó – 40 km/h-t meghaladó holtvízi sebességgel közlekedni képes géphajó a kishajók kivételével;
23.    Úszómunkagép – munkagépekkel felszerelt, műveletezésre képes úszólétesítmény, mint például úszódaru, úszókotró berendezés, cölöpverő, elevátor;
24.    Munkaterületi úszólétesítmény – munkaterületeken történő felhasználásra épített és felszerelt úszólétesítmény, mint például fenékürítős, billenő vagy fedélzetes dereglye, úszómű vagy kőszóró hajó;
25.    Kedvtelési célú hajó – olyan sport- és kedvtelési célra szolgáló kishajó, amely nem személyhajó;
26.    Szolgálati csónak – a hajó közlekedésre, felkutatásra, mentésre és munkavégzésre használt csónakja;
27.    Úszómű – helyváltoztatásra általában nem szolgáló úszólétesítmény, mint például úszó fürdőmedence, dokk, kikötőponton vagy csónakház, amennyiben az nem úszómunkagép;
28.    Úszóanyagok köteléke – tutaj, továbbá vízen helyváltoztatásra alkalmassá tett és hajónak, illetve úszóműnek nem tekinthető egyéb létesítmény, tárgy vagy kötelék;

Kötelékek

29.    Kötelék – úszólétesítmények mereven csatolt vagy vontatott köteléke;
30.    Alakzat – a kötelék összeállítási formája;
31.    Merev kötelék – tolt kötelék vagy mellévett alakzatok;
32.    Tolt kötelék – az úszólétesítmények merev összecsatolása, amelyek közül legalább egy a köteléket továbbító [tolóhajó(k)] előtt található; merevnek kell tekinteni azt a köteléket is, amely egy toló és egy tolt úszólétesítményből áll, amelyek összecsatolása vezérelt együttmozgást tesz lehetővé;
33.    Mellévett alakzat – hosszirányban oldalával egymáshoz mereven csatolt úszólétesítmények olyan köteléke, amelyben egy sem helyezkedik el a köteléket továbbító géphajó előtt;
34.    Vontatott kötelék – egy vagy több hajóból, úszómunkagépből, úszóműből vagy úszóanyagok kötelékéből álló kötelék, amelyet a kötelékhez tartozó egy vagy több géphajó vontat;

Az úszólétesítmények különleges terei

35.    Főgéptér – a hajót hajtó gépek elhelyezésére szolgáló helyiség;
36.    Géptér – olyan helyiség, amelyben belső égésű motorok vannak elhelyezve;
37.    Kazántér – olyan helyiség, amelyben a gőz előállítására vagy a termikus folyadék melegítésére tervezett, tüzelőanyaggal működő berendezés található;
38.    Zárt felépítmény – a fedélzethez szilárd és vízmentes falakkal csatlakozó folytonos és vízmentes építmény;
39.    Kormányállás – az a helyiség, amelyben az úszólétesítmény vezetéséhez szükséges kezelő- és ellenőrző készülékek helyezkednek el;
40.    Lakótér – az úszólétesítményen folyamatosan tartózkodó személyek részére szolgáló terek, beleértve a konyhákat, élelmiszerraktárakat, mosdókat, mosogatókat, mosodákat, előtereket és folyosókat, kivéve a kormányállást;
41.    Utastér – az utasok által a hajón való használatra szolgáló területek, valamint zárt terek, mint például a társalgók, irodák, üzletek, fodrászszalonok, szárítóhelyiségek, mosodák, szaunák, mosdók, mosóhelyiségek, folyosók, átjárók és fallal nem elkerített lépcsők;
42.    Vezérlőközpont – a kormányállás, továbbá az a hely, ahol a vészüzemi energiaszolgáltató berendezés vagy annak részei találhatók, illetve az a hely, ahol olyan központ van, ahol állandóan tartózkodnak a személyzet tagjai, mint például a tűzjelző berendezésnél, az ajtók távvezérlésénél vagy a tűzcsappantyúknál;
43.    Lépcsőakna – a belső lépcső vagy lift aknája;
44.    Szalon – a lakó- vagy utastérben elhelyezkedő helyiség. A személyhajókon a konyhák nem tekinthetők szalonnak;
45.    Konyha – olyan helyiség, ahol tűzhely vagy más, hasonló főzőberendezés található;
46.    Raktárhelyiség – gyúlékony folyadékok tárolására használt vagy olyan tárolóhelyiség, amelynek alapterülete a 4 m2-t meghaladja;
47.    Raktér – a hajónak elől és hátul válaszfallal határolt, nyitott vagy raktártetővel zárható, a csomagolt vagy ömlesztett rakomány, illetve a hajótest részét nem képező (különálló) tartályok befogadására alkalmas része;
48.    Beépített tartály – a hajótestben kialakított vagy a hajón rögzített különálló tartály;
49.    Munkavégzési terület – a személyzet tevékenységére szolgáló terület, beleértve a járódeszkát, a lendítő rudat és a szolgálati csónakot is;
50.    Közlekedési út – személyek mozgására, áruk mozgatására szolgáló tér;
51.    Biztonsági terület – a hajótest középsíkjától párhuzamosan 1/5 BWL távolságra, a legnagyobb merülés síkjában futó, kívülről függőleges felülettel határolt tér;
52.    Gyülekezőhelyek: a hajó különlegesen védett területei, ahol az utasok veszély esetén gyülekeznek;
53.    Evakuálási területek – a munkavégzési terület azon része, ahonnan a személyek evakuálását el lehet végezni;

Hajóműszaki fogalmak

54.    Legnagyobb merülés síkja – a legnagyobb megengedett merüléshez tartozó vízvonal síkja;
55.    Biztonsági távolság – a legnagyobb merülés síkja és az azzal párhuzamos olyan sík között függőlegesen mért távolság, amely felett a hajót nem lehet vízmentesnek tekinteni;
56.    Maradó biztonsági távolság – a hajó megdőlésekor a rendelkezésre álló függőleges távolság a víz szintje és a bemerült oldal azon legalsó pontja között, amelyen túl a hajó nem tekinthető vízmentesnek;
57.    Szabadoldal (f) – a legnagyobb merülés síkja és az azzal párhuzamos olyan sík közötti függőlegesen mért távolság, amely a fedélzet felső élének legalacsonyabb pontján vagy – fedélzet hiányában – a folytonos oldallemezelés felső élének legalacsonyabb pontján halad át;
58.    Maradó szabadoldal – a hajó megdőlésekor rendelkezésre álló függőleges távolság a víz szintje és a fedélzetnek a vízbemerült oldalon lévő legalsó pontjánál levő felső éle között, illetve ha nincs fedélzet, a hajó állandó oldala felső élének legalsó pontja között;
59.    Biztonsági peremvonal – olyan elméleti vonal a hajóoldalon, amely legalább 100 mm-rel a válaszfalfedélzet alatt vagy legalább 100 mm-re a hajóoldal legmélyebb, nem vízmentes pontján halad át. Válaszfalfedélzet hiányában olyan vonalat kell felvenni, amely legalább 100 mm-rel azalatt a legmélyebb vonal alatt halad, ameddig a hajó oldala vízmentesnek tekinthető;
60.    Vízkiszorítási térfogat () – a hajó vízbe merülő térfogata, m3;
61.    Vízkiszorítási tömeg (Δ) – a hajó teljes tömege, beleértve a rakományt, t;
62.    Hasábos teltség (CB) – a vízkiszorítási térfogat és az LWL hossz, a BWL szélesség és a T merülés szorzatának viszonyszáma;
63.    Szélnek kitett felület (Av) – a hajó merülésvonal feletti részének vetülete, m2;
64.    Válaszfalfedélzet – az a fedélzet, amelyhez a megkövetelt vízmentes válaszfalak nyúlnak és amelytől a szabadoldalt mérik;
65.    Válaszfal – adott magasságú, általában függőleges, a hajót terekre osztó, a fenék, a külhéj vagy másik válaszfal által határolt fal;
66.    Keresztválaszfal – a hajó egyik oldalától a másik oldalig nyúló válaszfal;
67.    Fal – általában függőleges irányú elválasztó felület;
68.    Térhatároló fal – nem vízmentes fal;
69.    Hossz (L) – a hajótest legnagyobb hossza a kormány és a kígyófej nélkül;
70.    Legnagyobb hossz (LOA) – az úszólétesítmény legnagyobb hossza m-ben, beleértve a kormányberendezést, a propulziós művet, a gépészeti és egyéb szerkezeteket;
71.    Vízvonalhossz (LWL) – a hajótest legnagyobb merülés síkjában mért hossza, m;
72.    Szélesség (B) – a hajótest legnagyobb szélessége a külhéj külső éléig mérve (beleértve a lapátkereket, a dörzssínt és hasonló szerkezeteket), m;
73.    Legnagyobb szélesség (BOA) – a hajótest legnagyobb szélessége a külhéj külső éléig mérve, beleértve az összes állandó szerkezeteket, mint pl. a lapátkereket, a dörzssínt, a gépészeti és hasonló szerkezeteket, m;
74.    Szélesség a vízvonalon (BWL) – a hajótest legnagyobb szélessége a külhéj külső éléig a legnagyobb merülés síkján mérve, m;
75.    Oldalmagasság – a hajótest legalsó pontja vagy a gerinc és a fedélzet legalsó pontja között a hajó oldalán mért legrövidebb függőleges távolság, m;
76.    Merülés (T): a hajótest legalsó pontja (a gerinc és a rögzített szerelvények figyelembevétele nélkül) és a legnagyobb merülési vonal között mért függőleges távolság méterben;
76a.    Teljes merülés (TOA): a hajótest legalsó pontja (a gerinc és a rögzített szerelvények figyelembevételével) és a legnagyobb merülési vonal között mért függőleges távolság méterben;
77.    Mellső függély – a hajótest és a legnagyobb merülés síkjának mellső metszéspontján keresztül húzott függőleges vonal;
78.    Fedélzeti oldaljáró tiszta szélessége – fedélzet oldalsó részén a nyíláskeret legkiugróbb részén keresztül húzott függőleges vonal és a fedélzet szélén levő szegély (védőkorlát, lábvédő léc) belső éle közötti távolság;

Kormányberendezés

79.    Kormányberendezés – a hajó kormányzásához mint az 5. fejezetben megállapított műveletképesség biztosításához szükséges valamennyi berendezés;
80.    Kormány – a kormány vagy a kormányok a kormányszárral, beleértve a kormánynegyedet és a kormánygéppel való összekötés elemeit;
81.    Kormánygép – a kormányberendezésnek a kormány kihajtását közvetlenül végző része;
82.    Kormányhajtás – a kormánygépnek az energiaforrás és a kormánygép közötti hajtóműve;
83.    Energiaforrás – a kormányhajtás és vezérlés energiaellátása fedélzeti hálózatról, akkumulátorról vagy belsőégésű motorról;
84.    Kormányvezérlés – a kormányhajtás vezérlését szolgáló részegységek és áramkörök;
85.    Kormányhajtó egység – a kormánygép hajtó egysége, ennek vezérlése és energiaforrása;
86.    Kézi hajtás – kézi kormánykihajtás mechanikus áttételen keresztül, rásegítő energiaforrás nélkül;
87.    Kézi-hidraulikus hajtás – kézi kormánykihajtás hidraulikus erőátvitellel;
88.    Fordulási szögsebesség szabályozó – a meghatározott érték alapján a hajó fordulási szögsebességét beállító és fenntartó berendezés;
89.    Egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállás – olyan módon berendezett és felszerelt kormányállás, hogy a hajót egy személy tudja a radarhajózás során vezetni;

A szerkezeti elemek és anyagok jellemzői

90.    Vízmentes – az a szerkezeti elem vagy szerkezet, amely úgy van kialakítva, hogy a víz áthatolását megakadályozza;
91.    Fröccsenő víz- és időjárásálló – az a szerkezeti elem vagy szerkezet, amely úgy van kialakítva, hogy szokásosan előforduló viszonyok közt csak jelentéktelen vízmennyiséget enged át;
92.    Gáztömör – az a részegység vagy berendezés, amely úgy van kialakítva, hogy gázok vagy gőzök áthatolását megakadályozza;
93.    Nem éghető – az az anyag, amely nem gyújtható meg és nem fejleszt gázokat olyan mennyiségben, hogy azok a kb. 750 °C-ra való hevítés során maguktól meggyulladjanak;
94.    Nehezen éghető – az az anyag, amely saját maga vagy legalább felülete nehezen gyújtható meg és amely a tűz terjedését a 15.11 cikk 1. pont (c) alpontban meghatározott eljárás szerint megfelelő módon korlátozza;
95.    Tűzállóság – a szerkezeti elemek vagy szerkezetek jellemzője a 15.11 cikk 1. pont (d) alpont szerinti vizsgálati eljárással hitelesítve;
96. Tűzállósági Vizsgálati Módszerek Szabályzata – a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) Tengerészeti Biztonsági Bizottságának MSC.61(67) határozatával elfogadott tűzállósági vizsgálati módszerek alkalmazására vonatkozó nemzetközi szabályzat;

Egyéb fogalmak

97.    Hajóosztályozó társaság – olyan hajóosztályozó társaság, amelyet a 7. mellékletben foglaltak szerint jóváhagytak;
97a.    Navigációs fények – a jelzőlámpák által kibocsátott, hajók jelzésére szolgáló fények;
97b.    Fényjelzések – a vizuális vagy hangjelzéseket kiegészítő fények;
98.    Radarberendezés – a környezetet és a forgalmat érzékelő és megjelenítő elektronikus navigációs segédeszköz;
99.    Belvízi ECDIS – szabványos belvízi elektronikus térképmegjelenítő és információs rendszer, amely megjeleníti a belvízi elektronikus hajózási térképekből kiválasztott információkat és a úszólétesítmény egyéb érzékelőiből származó tetszés szerinti információkat;
100.    Belvízi ECDIS berendezés – belvízi elektronikus hajózási térképeket megjelenítő berendezés, amelyet kétféle módban lehet működtetni: információs módban és navigációs módban;
101.    Információs mód – a belvízi ECDIS csak információra történő használata a radar rátöltése nélkül;
102.    Navigációs mód – a belföldi ECDIS vízijármű navigálására történő használata a radar rátöltésével;
103.    Kiszolgáló személyzet – személyhajón valamennyi olyan alkalmazott, aki nem tagja a hajó személyzetének;
104.    Mozgáskorlátozott személyek – a közforgalmú közlekedés használatában különleges problémákkal szembesülő személyek, úgymint az idősek és a mozgássérültek, valamint az érzékszervi hiányosságokkal rendelkezők, a tolószékben ülők, a terhes nők és a kisgyermekeket kísérők;
105.    Uniós hajóbizonyítvány – belvízi nagyhajóra az illetékes hatóság által kiadott bizonyítvány, amely igazolja a Szemleszabályzatban foglalt műszaki követelményeinek való megfelelést, azonos 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet hatályba lépését megelőzően kiállított Közösségi bizonyítvánnyal
106.    szakértő – illetékes hatóság, valamint jogszabályban vagy hatóság által felhatalmazott szervezet képviseletében eljáró személy, aki a vonatkozó jogszabályokat és szabványokat ismeri és jogosult rendszereket, berendezéseket megvizsgálni és azokról szakvéleményt, szakértői jelentést készíteni;
107.    hozzáértő személy – olyan személy, aki szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján ismeri a vonatkozó jogszabályokat és szabványokat, és fel tudja mérni a rendszerek és berendezések üzembiztonságát.


1.02 cikk

Alkalmazási kör

1. A Szemleszabályzat alkalmazási köre
(a) a 20 m vagy annál hosszabb hajókra,
(b) a 100 m3 vagy annál nagyobb L.B.T szorzatú hajókra
c) a belvízi árufuvarozásra szolgáló legalább 20 tonna hordképességű és
(ca) 100 m3 -nél kisebb L, B, T szorzatú, vagy
(cb) 20 méternél rövidebb hajókra
terjed ki.

2. Főméreteiktől függetlenül a Szemleszabályzatot kell alkalmazni
(a) a nagyhajók, illetve úszómunkagépek vontatására, tolására vagy mellévett alakzatban való továbbítására szolgáló hajókra,
(b) a személyzeten kívül több mint 12 személy szállítására szolgáló személyhajókra,
(c) az úszómunkagépekre.

3. Nem tartoznak Szemleszabályzat alkalmazási körébe:
(a)    a hadihajók, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik,
(b) tengerjáró hajók, beleértve azokat a tengerjáró vontató- és tolóhajókat, amelyek árapályos vizeken közlekednek, vagy ott van a bázisuk; vagy ideiglenesen belvízi utakon közlekednek,
amennyiben rendelkeznek legalább az alábbiakkal:
ba) megfelelőségi – vagy azzal egyenértékű – bizonyítvány az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezmény (SOLAS) tekintetében; megfelelőségi – vagy azzal egyenértékű – bizonyítvány a merülésvonalakról szóló 1966. évi nemzetközi egyezmény tekintetében, és a nemzetközi olajszennyezés-megelőzési (LL) bizonyítvány a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973/1978. évi nemzetközi egyezménynek (MARPOL) való megfelelés tekintetében;
bb) azon tengerjáró hajók esetében, amelyek nem tartoznak a SOLAS-egyezmény, a merülésvonalakról szóló 1966. évi nemzetközi egyezmény vagy a MARPOL-egyezmény hatálya alá, a lobogó szerinti államuk jogszabályai által előírt vonatkozó bizonyítványok és szabadoldali jelek;
bc) azon személyhajók esetében, amelyek nem tartoznak egyik, a ba) alpontban említett egyezmény hatálya alá sem, a 2009/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően kiadott, a személyhajók biztonsági szabályaira és követelményeire vonatkozó bizonyítvány; vagy
bd) azon kedvtelési célú kishajók tekintetében, amelyek nem tartoznak egyik, a ba) alpontban említett egyezmény hatálya alá sem, azon ország által kiadott, megfelelő szintű biztonságot igazoló bizonyítvány alapján, amelynek lobogója alatt a vízi jármű közlekedik,
(c) a kompok.


1.03 cikk

Hajóbizonyítvány

Nem magyar lobogó alatt Magyarország területén közlekedő úszólétesítménynek rendelkeznie kell uniós, dunai vagy rajnai hajóbizonyítvánnyal, illetve a lobogó szerinti hajózási hatóság által kiállított, Magyarország által elismert hatályos hajóokmánnyal (az elismerésre vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni az olyan lobogó alatt közlekedő úszólétesítményekre, amelyek nemzetközi szerződés alapján a nemzeti elbánás szabályai alá tartoznak).

1.04 cikk

Különleges vizeken közlekedő úszólétesítmények

Azoknak az úszólétesítményeknek a hajózási alkalmasságát, amelyek csak víziútnak nem nyilvánított vízterületen vagy az 1-3. zónába nem tartozó víziúton közlekednek, az illetékes hajózási hatóság szemlebizottsága meghatározott vízterületre korlátozva állapítja meg. Ebben az esetben az úszólétesítménynek meg kell felelnie a 19. fejezet előírásainak.


1.05 cikk

Tengeri hajók

Tengeri hajóknak rendelkezniük kell az 1.02 cikk 3. pontja (b) alpont (ba) és (bb) alpontjában foglalt bizonyítványokkal, amennyiben azok ilyenekkel nem rendelkeznek, azokat az 5. melléklet szerinti bizonyítvány helyettesíti, amely az abban meghatározott vízterületre hajózásra alkalmasságukat igazolja. Ebben az esetben meg kell felelniük a 20. fejezetnek.


1.06 cikk

Átmeneti rendelkezések

A Szemleszabályzat előírásait a rendelet átmeneti rendelkezései és a 24. fejezetben foglaltak szerint kell alkalmazni.


1.07 cikk

Utasítások a szemlebizottság részére

A hajózási hatósági szemlék végrehajtásának egységes uniós gyakorlata érdekében elfogadott utasításokat a 2. melléklet 2. függeléke tartalmazza.”

ELJÁRÁS

2.01 cikk

Szemlebizottság

1. A hajózási hatóság szemlebizottságo(ka)t működtet. A szemlebizottság a hajózási hatóság nevében jár el.

2. A szemlebizottság elnöke egy a hajózási hatóság kormánytisztviselői közül kijelölt szakember, tagjai a hajózási hatóság által felkért
(a)    a belvízi hajók és gépészeti berendezéseik tervezésében jártas szakértő és
(b)    az ellenőrizendő hajó vezetésére feljogosító képesítő okmánnyal rendelkező személy.
(c)    a kormányzat egy, a belföldi hajózásért felelős tisztviselője;
(d)    egy, a hagyományos vízi járművek szemléjének végzésében jártas szakember.

3. A szemlebizottság elnökét és tagjait a hajózási hatóság jelöli ki. Az elnöknek és a tagoknak – a hajózási hatóság kormánytisztviselőit kivéve – feladataik átvételekor írásos nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy azokat teljesen függetlenül fogják végrehajtani.

4. A szemlebizottság(ok) tevékenységük támogatására szakértőket vonhatnak be.


2.02 cikk

Szemlekérelem

1. Az úszólétesítmény tulajdonosának, aki az üzembe helyezéshez szükséges, valamint az időszakos megfelelőséget tanúsító bizonyítvány kiadását kívánja kérelmezni, a választása szerinti – hatáskörrel, és illetékességgel rendelkező – szemlebizottságot kijelölő hatósághoz a 8. melléklet függeléke szerinti adattartalmú kérelmet kell benyújtani. A kijelölt szemlebizottság határozza meg azokat a dokumentumokat, amelyeket részére be kell terjeszteni.

2. Olyan úszólétesítményre, amelyre a Szemleszabályzat hatálya nem terjed ki, a tulajdonos vagy megbízottja kérelmezheti hajóokmány kiadását. A kérelemnek helyt kell adni, amennyiben az úszólétesítmény az e szabályzatban foglaltaknak eleget tesz.


2.03 cikk

Az úszólétesítmény kiállítása szemlére

1. A tulajdonosnak az úszólétesítményt üresen, tisztán és felszerelve kell szemlére – beleértve a köbözést is – kiállítania. A szemle során meg kell adnia a szükséges segítséget, például egy megfelelő csónakot és személyzetet kell rendelkezésre bocsátania, továbbá szabaddá kell tennie a hajótest vagy a berendezések olyan részeit, amelyek közvetlenül nem hozzáférhetők vagy nem láthatók.

2. A szemlebizottságnak az úszólétesítmény első szemléje során azt a parton kell megszemlélnie. A parti szemle elhagyható, amennyiben osztályozási bizonyítvány vagy egy elismert hajóosztályozó társaság bizonylata, amely szerint az építés ennek a társaságnak az előírásai szerint történt, bemutatásra kerül, illetve ha egy olyan bizonyítványt mutatnak be, amely igazolja, hogy a parton végzett szemlét egy másik hatóság már elvégezte más célból. Időszakos vagy rendkívüli vizsgálatnál a szemlebizottság parti szemlét rendelhet el. A szemlebizottságnak a géphajók és a kötelékben való továbbításra szolgáló úszólétesítmények első vizsgálatánál, továbbá a hajtó berendezés vagy a kormányberendezés jelentős változtatásánál próbauta(ka)t kell végeztetnie.

3. A szemlebizottság pótlólagos szemlé(ke)t és próbauta(ka)t vagy további vizsgálatokat rendelhet el. Ugyanez érvényes az építés során.


2.04 cikk

Az uniós hajóbizonyítvány, illetőleg az úszómunkagép-bizonyítvány megadása

1. Ha az úszólétesítmény szemléje során a szemlebizottság megállapítja, hogy az úszólétesítmény a rendeletben foglalt követelményeknek megfelel, a kérelmező számára kiállítja az 5. mellékletben foglalt minta szerinti üzemképességet igazoló uniós hajóbizonyítványt, illetőleg úszómunkagép-bizonyítványt (a továbbiakban együtt: uniós hajóbizonyítvány), illetve amennyiben az úszómunkagépet Magyarország határain kívül kívánják üzemeltetni, a hajózási hatóság az 5. mellékletben szereplő minta szerinti uniós hajóbizonyítványt állítja ki.

2. Ha a szemlebizottság megtagadja az uniós hajóbizonyítvány megadását, úgy ezt annak okaival együtt határozatban (szemlejegyzőkönyv) közölnie kell a kérelmezővel.

3. A szemlebizottság azonosító jelét, ami az uniós hajóbizonyítványba is bejegyzésre kerül, az uniós hajóbizonyítvány sorszámával együtt, latin betűkkel és arab számokkal, amelyek magassága legalább 2 cm, jól látható helyen, az úszólétesítménynek ütközésektől védett és kopásnak kevéssé kitett szilárd helyén, letörölhetetlenül fel kell tüntetni.


2.05 cikk

Ideiglenes uniós hajóbizonyítvány

1. A szemlebizottság ideiglenes uniós hajóbizonyítványt adhat ki
(a) azoknak az úszólétesítményeknek, amelyek uniós hajóbizonyítvány kiállítása céljából az általuk választott illetékes szemlebizottság által kijelölt helyre kívánnak eljutni,
(b) azoknak az úszólétesítményeknek, amelyek a 2.07 cikkben, 2.13 cikk 1. pontban vagy 2.14 cikkben felsorolt okok miatt átmenetileg nem rendelkeznek hajóbizonyítvánnyal,
(c) az úszólétesítményeknek, ha a vizsgálat után az uniós hajóbizonyítvány még elkészítés alatt áll,
(d) az úszólétesítményeknek, amennyiben az 5. melléklet szerinti bizonyítvány kiadásának nem minden feltétele teljesült,
(e) azoknak az úszólétesítményeknek, amelyeknek állapota baleset vagy káresemény következtében már nem egyezik meg az uniós hajóbizonyítvány szerinti állapottal,
(f) azoknak az úszólétesítményeknek, amelyekre vonatkozóan a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 1. mellékleteként kiadott Hajózási Szabályzat (a továbbiakban: Hajózási Szabályzat) I. Rész 1.21 cikk 1. pontja alapján a hajózási hatóság a különleges szállítási engedélyt az ideiglenes uniós hajóbizonyítvány meglététől teszi függővé,
(g) úszólétesítményeknek, amelyek részére a szemlebizottság a 2.19 cikk 2. pontja szerinti egyenértékűséget azokra az esetekre hagyja jóvá, amelyekre az NKH Központi Hivatala még nem adott ki ajánlást.

2. Az ideiglenes uniós hajóbizonyítvány az 5. mellékletben foglalt minta szerint kerül kiállításra, amennyiben az úszólétesítmény menetképessége megfelelően biztosítottnak fogadható el. Ez a bizonyítvány tartalmazza a szemlebizottság által szükségesnek tartott feltételeket és hatályos
(a) az 1. pont (a), (d)-(f) alpontig felsorolt esetekben egy egyszeri, meghatározott útra, egy méltányos időn belül, de legfeljebb egy hónapig,
(b) az 1. pont (b) és (c) alpont alatt felsorolt esetekben egy méltányos időre,
(c) az 1. pont (g) alpont szerinti esetekben hat hónapig. Ez csak az NKH Központi Hivatala hozzájárulásával hosszabbítható meg.


2.06 cikk

Az uniós hajóbizonyítvány időbeli hatálya

1. Új úszólétesítményre kiállított bizonyítvány
(a)    személyhajónál öt évig,
(b)    minden egyéb úszólétesítménynél tíz évig
hatályos.

2. Meglévő úszólétesítmény bizonyítványának időbeli hatályát a szemle eredményétől függően a hajózási hatóság állapítja meg, azonban az nem haladhatja meg az 1. pontban megállapított időtartamot.


2.07 cikk

Bejegyzések és módosítások az uniós hajóbizonyítványban

1. Az úszólétesítmény tulajdonosa vagy annak képviselője a hatóság tudomására hoz minden, a hajó nevében vagy tulajdonjogában bekövetkezett változást, újabb köbözési eredményt, a bejegyzésben vagy honi kikötőben történt változást, és az uniós bizonyítványt az említett hatósághoz elküldi módosításra.

2. Az uniós hajóbizonyítványba minden bejegyzést vagy annak módosításait, amelyeket ez a rendelet, a Hajózási Szabályzat vagy egyéb rendelkezések írnak elő, bármelyik illetékes szemlebizottság elvégezheti.

3. Amennyiben a szemlebizottság az uniós hajóbizonyítványban módosítást végez, abba megjegyzést vezet be, úgy ezt közölnie kell azzal a szemlebizottsággal, amelyik a bizonyítványt kiállította.


2.08 cikk

Rendkívüli szemle

1. Minden olyan jelentős változtatás vagy felújítás után, amely a szerkezeti szilárdságot, a menet- vagy műveletezési tulajdonságokat vagy az úszólétesítmény különleges jellemzőit befolyásolja, az újbóli forgalomba állítás előtt az úszólétesítményt rendkívüli szemlére kell kiállítani valamely illetékes szemlebizottság elé.

2. A szemlebizottság, amelyik a rendkívüli szemlét végezte, ennek a szemlének az eredménye szerint határozza meg az uniós hajóbizonyítvány időbeli hatályát. Ez azonban nem lépheti túl a meglevő uniós hajóbizonyítvány időbeli hatályát. Az időbeli hatályát a szemlebizottság bejegyzi az uniós hajóbizonyítványba, és tudomására kell hoznia annak a szemlebizottságnak, amelyik a bizonyítványt kiállította.


2.09 cikk

Időszakos szemle

1. Az uniós hajóbizonyítvány hatályának lejárta előtt az úszólétesítményt szemlének kell alávetni.

2. Kivételesen a tulajdonos megalapozott kérelme alapján a szemlebizottság szemle nélkül meghosszabbíthatja az uniós hajóbizonyítvány időbeli hatályát legfeljebb hat hónappal. A meghosszabbításról kiállított dokumentumot az úszólétesítményen kell tartani.

3. A szemlebizottság, amelyik az időszakos szemlét végrehajtotta, e szemle eredményétől függően határozza meg az uniós hajóbizonyítvány új időbeli hatályát a 2.06. cikk rendelkezéseit nem érintve.

4. Az időbeli hatályát a szemlebizottság bejegyzi az uniós hajóbizonyítványba, és ezt tudomására kell hoznia annak a szemlebizottságnak, amelyik a bizonyítványt kiállította.

5. Amennyiben az uniós hajóbizonyítvány időbeli hatályának meghosszabbítása helyett az uniós hajóbizonyítványt egy újjal pótolják, akkor a régi bizonyítványt vissza kell adni annak a szemlebizottságnak, amelyik azt kiállította. Az uniós hajóbizonyítványt a szemlebizottságot megbízó hajózási hatóság – jogszabályban előírt ideig – megőrzi.


2.10 cikk

Önkéntes szemle

A hajótulajdonos vagy meghatalmazottja bármikor kérelmezhet szemlét. Ennek a szemlekérelemnek helyt kell adni.


2.11 cikk

Hivatalból indított szemle

1. Amennyiben a hajózási hatóság azt vélelmezi, hogy egy úszólétesítmény a fedélzetén tartózkodó személyekre vagy a hajózásra nézve veszélyt jelent, elrendelheti az úszólétesítménynek valamely szemlebizottság általi megszemlélését.

2. Az 1. pontban meghatározott esetben az úszólétesítmény tulajdonosa csak akkor viseli a szemle költségeit, ha a szemlebizottság az 1. pontban megnevezett hatóság álláspontját a szemle alapján megerősíti.


2.12 cikk

Hajóosztályozó társaság bizonylata

A szemlebizottság teljesen vagy részben eltekinthet annak vizsgálatától, hogy az úszólétesítmény eleget tesz-e a Szabályzat II. részében és a 23.09 cikkben foglalt előírásoknak, ha elismert hajóosztályozó társaság érvényes bizonylata azt igazolja, hogy az úszólétesítmény ezeknek az előírásoknak teljesen vagy részben megfelel.


2.13 cikk

Uniós hajóbizonyítvány visszatartása és bevonása

1. Ha a szemlebizottság valamely szemle során megállapítja, hogy az úszólétesítmény vagy felszerelése súlyos hiányosságokat mutat és ezek az úszólétesítményen tartózkodó személyek vagy a hajózás biztonságát veszélyeztetik, akkor vissza kell tartania az uniós hajóbizonyítványt és erről haladéktalanul értesítenie kell azt a szemlebizottságot, amelyik azt kiállította. Tolt bárkáknál és munkaterületi úszólétesítményeknél ilyen esetben a Hajózási Szabályzat szerinti fémtáblát is vissza kell tartani. Ha a szemlebizottság megállapítja, hogy a hiányosságokat megszüntették, visszaadja az uniós hajóbizonyítványt a hajótulajdonosnak vagy megbízottjának. A hiányosságok megszüntetésének megállapítását, az uniós hajóbizonyítvány visszaadását a hajótulajdonos vagy megbízottja egy másik szemlebizottságnál is kérelmezheti. Ha az uniós hajóbizonyítványt visszatartó szemlebizottság azt vélelmezi, hogy a hiányosságok belátható időn belül nem háríthatók el, akkor az uniós hajóbizonyítványt visszaküldi annak a szemlebizottságnak, amelyik azt kiadta vagy utolsóként meghosszabbította.

2. Ha az úszólétesítményt végleg leállították vagy kiselejtezték, a tulajdonos köteles az uniós hajóbizonyítványt visszaküldeni annak a szemlebizottságnak, amelyik azt kiállította. Az uniós hajóbizonyítványt az uniós hajóbizonyítványt kibocsátó hajózási hatóság – jogszabályban előírt ideig – megőrzi.


2.14 cikk

Másolat, másodlat kiadása

1. Az uniós hajóbizonyítvány elvesztését be kell jelenteni annál a szemlebizottságnál, amelyik azt kiállította. A szemlebizottság az uniós hajóbizonyítványról egy másolatot állít ki, amelyet ilyenként kell megjelölni.

2. Amennyiben egy uniós hajóbizonyítvány olvashatatlanná vagy egyébként használhatatlanná válik, akkor az úszólétesítmény tulajdonosának vagy megbízottjának vissza kell szolgáltatnia az uniós hajóbizonyítványt annak a szemlebizottságnak, amelyik azt kiállította; ez az 1. pontnak megfelelően második példányt (másodlat) állít ki.


2.15 cikk

Költségek

1. A 2.11. cikk 2. pontjának sérelme nélkül az úszólétesítmény tulajdonosa viseli a szemlével és az uniós hajóbizonyítvány kiadásával kapcsolatos költségeket a hajózási hatósági eljárási díjakról rendelkező külön jogszabály szerint. Nem tehető megkülönböztetés a lajstromozó országra, a tulajdonos állampolgárságára vagy a lakóhelyére való tekintettel.

2. A szemlebizottság a szemle lefolytatása előtt – hajózási hatósági eljárási díjakról rendelkező külön jogszabály szerint – megkövetelheti az előre látható díj és költségek mértékéig terjedő előleg befizetését.


2.16 cikk

Tájékoztatás

Olyan személyek, akik megalapozott érdekeltséget tudnak igazolni, a szemlebizottságnál betekinthetnek az úszólétesítmény uniós hajóbizonyítványába és saját költségükre abból kivonatokat vagy hitelesített másolatokat kaphatnak, amelyeket ilyenként kell megjelölni.


2.17 cikk

Uniós hajóbizonyítványok nyilvántartása

1. A szemlebizottságok az általuk kiállított uniós hajóbizonyítványokat sorszámmal látják el. Az általuk kibocsátott valamennyi uniós hajóbizonyítványról a szemlebizottságot megbízó hajózási hatóság nyilvántartást vezet a 6. melléklet szerint.

2. A szemlebizottságot megbízó hajózási hatóságnak a szemlebizottság által kibocsátott uniós hajóbizonyítványokról meg kell őrizni egy eredeti példányt vagy egy másolatot. Ebbe kell bevezetnie minden észrevételt és változást, továbbá érvényesítést és visszavonást.
Az 1. bekezdésben említett nyilvántartást ennek megfelelően frissítik.

3.


2.18 cikk

Egyedi európai hajóazonosító szám

1. Az egyedi európai hajóazonosító szám (a továbbiakban: európai hajóazonosító szám) a 2. függeléknek megfelelően nyolc arab számból áll.

2. Az egyedi európai hajóazonosító számot az uniós hajóbizonyítványba a bizonyítványt kiállító illetékes hatóság jegyzi be. Ha az úszólétesítmény az uniós hajóbizonyítvány kiállításának időpontjában még nem rendelkezik európai hajóazonosító számmal, annak a tagállamnak illetékes hatósága adja ki, ahol az úszólétesítményt lajstromozták vagy ahol anyakikötője van.
Az olyan országból származó úszólétesítménynél, amelyekben nem lehet európai hajóazonosító számot kiadni, az uniós hajóbizonyítványba bejegyzendő európai hajóazonosító számot a bizonyítványt kiállító illetékes hatóság adja ki.

3. Egy úszólétesítményre csak egy európai hajóazonosító szám adható ki. Az európai hajóazonosító szám csak egyszer adható ki és az az úszólétesítmény teljes üzemben tartási ideje alatt változatlan marad.

4. Az európai hajóazonosító szám kiadását az illetékes hatóságtól az úszólétesítmény tulajdonosa vagy annak képviselője kérelmezi. Az úszólétesítmény tulajdonosa vagy annak képviselője felel azért is, hogy az úszólétesítményen az európai hajóazonosító szám fel legyen tüntetve.

5. Az Európai Bizottságot az európai hajóazonosító szám kiadásáért felelős hatóság kijelöléséről a közlekedésért felelős miniszter értesíti.

6. A hajózási hatóság az európai hajóazonosító számot a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény szerint kezeli és jegyzi be a Bizottság hajóadatbázisába.


2.19 cikk

Egyenértékűség és mentesség

1. A hajózási hatóság egyenértékűnek ismerheti el és engedélyezheti, hogy egy úszólétesítményen olyan anyagokat és berendezéseket vagy felszereléseket építsenek be, helyezzenek el – anélkül, hogy más szerkezeti intézkedéseket vagy más rendelkezéseket kellene kielégíteni –, ha azokat a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló 1991. december 16-ai 91/672/EGK tanácsi irányelv 7. cikkével létrehozott bizottság (a továbbiakban: bizottság) egyenértékűnek ismeri el.

2. Amennyiben a bizottság nem jut döntésre az 1. pont szerinti egyenértékűséget illetően, a hajózási hatóság ideiglenes uniós hajóbizonyítványt adhat ki.
A Budapest Főváros Kormányhivatala az Európai Bizottságnak az ideiglenes uniós bizonyítvány kiadásától számított egy hónapon belül jelentést tesz a 2.05 cikk 1. pontja (g) alpontjával összhangban, megjelölve az úszólétesítmény nevét és európai hajóazonosító számát, az eltérés típusát, valamint azt a tagállamot, amelyben az úszólétesítményt lajstromozták vagy ahol anyakikötője található.

3. Kísérleti célból, korlátozott időtartamra a szemlebizottság is megadhatja az uniós hajóbizonyítványt a bizottság ajánlása alapján olyan úszólétesítmény részére, amely a II. rész előírásaitól eltérő műszaki újdonságokkal rendelkezik, ha ezek kielégítő biztonságot nyújtanak.

4. Az 1–3. pontban meghatározott egyenértékűségeket és mentességeket az uniós hajóbizonyítványban fel kell tüntetni. Ezekről tájékoztatni kell az Európai Bizottságot.


II. RÉSZ

A vízi járművekre alkalmazandó műszaki követelmények megegyeznek az ES-TRIN 2019/1 számú szabványban foglaltakkal.

III. RÉSZ

SZEMÉLYZETRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
SZEMÉLYZET
23.01 cikk
Általános követelmények
1. A személyzet tagja magyar lobogó alatt közlekedő hajón a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendeletben meghatározott képesítésű személy, továbbá a gyakornok, a tanulómatróz, a matróz, a képesített matróz a matrózgépkezelő és a fedélzetmester lehet.
A hajó mindenkori üzemmódjára és üzemidejére előírt személyzetnek menet közben, továbbá úszómunkagépen munkavégzéskor állandóan a hajón kell tartózkodnia. Tilos az út vagy az úszómunkagéppel végzett munka megkezdése az előírt személyzet nélkül.
Azok a hajók, amelyeken előre nem látott körülmények (például betegség, baleset, hatósági rendelkezés) miatt menet közben az előírt személyzet legfeljebb egy tagja nem tudja ellátni a szolgálatot, útjukat folytathatják a legközelebbi elérhető megfelelő veszteglőhelyig – személyhajók a napi végállomásig –, ha a hajón hajóvezetői képesítéssel bíró személyen kívül az érintett szakaszra előírt személyzet még egy további tagja is rendelkezésre áll a hajón.
A hajón élő 6 éves kor alatti gyermekek felügyeletét ellátó személy nem lehet a személyzet tagja még akkor sem, ha a gyermekek biztonságának felügyelet nélküli megoldására megfelelő intézkedés történt.
2. A magyar lajstromban nyilvántartott hajókon a magyar munkavédelmi előírásokat kell alkalmazni. A nem magyar hajólajstromban szereplő hajókra vonatkozóan a lobogó szerinti állam munkavédelmi előírásait kell alkalmazni.
Várandós anyák vagy gyermekágyasok legalább 14 héten át nem lehetnek a személyzet tagjai. Ezt az előírást – megosztva – a szülés előtti legalább 6 hét, a szülés utáni legalább 7 hét időtartamra kell alkalmazni.
3. A 23.05., 23.06. és 23.08 cikk alkalmazásánál azokat a menet- és pihenőidőket is figyelembe kell venni, amelyeket e szabályzat területi hatályán kívül eső szakaszon teljesítenek.

23.02 cikk
A személyzet tagjai, képesítés
1. A személyzet tagja magyar lobogó alatt közlekedő hajón a hajózási képesítésekről szóló jogszabályban meghatározott képesítésű személy, továbbá a gyakornok, a tanulómatróz, a matróz, a képesített matróz, a matrózgépkezelő és a fedélzetmester lehet.
2. A személyzet tagjainak képesítési feltételei:
2.1. Tanulómatrózoknál: legalább 15 éves életkor és hajózási szakképző intézménnyel fennálló tanulói jogviszony.
2.2 Gyakornokoknál: legalább 16 éves életkor.
2.3.1. Matrózoknál:
a) legalább 18 éves életkor és
b) a hajózási hatóság által jóváhagyott képzésben tett sikeres matrózvizsga vagy legalább 3 éves hajózási gyakorlat.
2.3.2. Képesített matrózoknál:
a) legalább 17 éves életkor és
aa) hajós szakmunkás szakképesítés vagy képesített hajós szakképesítés és
ab) a hajózási szakképzés részeként teljesített legalább fél éves hajózási gyakorlat, vagy
b) legalább 18 éves életkor és
ba) a hajózási hatóság által jóváhagyott képesített matróz képzés elvégzése
bb) legalább 3 éves hajózási gyakorlat és
bc) a vizsgaközpontnál tett sikeres képesített matróz vizsga.
2.4. Matróz-gépkezelőknél:
a) „képesített matróz” képesítés és jóváhagyott hajós képzésben tett sikeres matróz-gépkezelői vizsga vagy
b) alapismeretek géptanból és legalább egyéves hajózási idő képesített matrózként belvízi géphajón.
2.5. Fedélzetmesternél:
legalább egyéves hajózási idő képesített matrózként belvízi víziúton.
2.6. Kormányosnál:
jogszabályban előírt képesítés.
2.7. Hajó vezetőjénél:
jogszabályban előírt hajóvezetői vagy hajóskapitányi képesítés.
2.8. Gépészeknél:
jogszabályban előírt gépszolgálati képesítés.
2.9. A rendelet hatálybalépése előtt megszerzett matróz képesítések alapján a hajózási hatóság a hajós szolgálati könyvbe kérelemre bejegyzi a képesített matróz képesítést, amennyiben a kérelmező a fedélzeti személyzet tagjaként teljesített legalább 3 éves hajózási időt.

23.03 cikk
A személyzet tagjai, fizikai alkalmasság
1. A szolgálatra való fizikai alkalmasságot jogszabályban erre kijelölt orvos által a személyzet tagjaként történő első szolgálatot megelőzően kiállított egészségügyi bizonyítvánnyal kell igazolni.
2. A fizikai alkalmasság feltételei különösen:
a) kielégítő látás és hallás,
b) képesség 20 kg tömegű teher egyedüli felemelésére.
3. A szolgálat további időszakában jogszabályban foglalt időközönként az 1. pontban meghatározott bizonyítványt meg kell újítani.
4. Ha az illetékes hatóságnak kételyei vannak a személyzet valamely tagjának testi alkalmasságára nézve, elrendelheti az 1. és 2. pontok szerinti orvosi felülvizsgálatot. Ha a kétely megalapozottnak bizonyul, akkor a felmerült költségeket a vizsgált személy viseli.

23.04 cikk
A képesítés igazolása, szolgálati könyv
1. A személyzet minden tagjának jogszabályban előírt hajós szolgálati könyvvel kell rendelkeznie. A szolgálati könyvet az úszólétesítményen való első szolgálat felvételekor át kell adni az úszólétesítmény vezetőjének, akinek rendszeresen el kell végeznie az összes bejegyzést, és a szolgálati viszony befejezéséig azt biztonságosan meg kell őriznie. Ezt a szolgálati könyvet a tulajdonos kívánságára mindenkor és késedelem nélkül ki kell szolgáltatni.
2. A szolgálati könyv tulajdonosának azt a kiállítás dátumától kezdve minden 12 hónapon belül legalább egyszer be kell mutatnia az illetékes hajózási hatóságnak láttamoztatás céljából.
3. Az úszólétesítményen a szolgálat ellátására jogosító képesítés meglétét bármikor kell tudni igazolni:
3.1. jogszabályban meghatározott képesítő oklevéllel, illetve bizonyítvánnyal,
3.2. fedélzetmester, matróz-gépkezelő, képesített matróz, matróz, tanulómatróz és gyakornok esetében szolgálati könyvvel vagy a 3.1. pont szerinti képesítő okmánnyal.

23.05 cikk
Üzemmódok
1. Az úszólétesítményen a következő üzemmódok alkalmazhatók:
a) A1: nappali hajózás 14 óra időtartamig,
b) A2: félállandó hajózás 18 óra időtartamig,
c) B: állandó hajózás 24 óra időtartamig,
mindenkor 24 órás időtartamon belül.
Az A1, illetve A2 üzemmódban üzemeltetett úszólétesítménynek a hajózást megszakítás nélküli 8, illetve 6 órára be kell szüntetnie, ha a hajón a 4. mellékletnek megfelelő, a hajózási hatóság által jóváhagyott típusú menetíró van, és az rendeltetésszerűen működik. Ellenkező esetben az A1 üzemmódban üzemeltetett úszólétesítményen 22:00 és 06:00 óra, illetve A2 üzemmódban a 23:00 és 05:00 óra között megszakítás nélkül szüneteltetni kell a hajózást.
2. Belföldi forgalomban közlekedő személyhajón, valamint kikötőkben helyi szolgálatot teljesítő hajókon, amelynek teljes napi – hajónaplóval igazolt – menetideje nem haladja meg a 14 órát, a 22:00 és 06:00, illetve a 23:00 és 05:00 óra közötti időszakra vonatkozó korlátozást nem kell alkalmazni, azonban ez nem sértheti a pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseket.

Megjegyzés:
Kivételes esetben naptári hetenként legfeljebb egyszer a nappali hajózást legfeljebb 16 órás tartamra lehet meghosszabbítani, ha a hajón a hajózási hatóság által jóváhagyott típusú menetíró van, és ez rendeltetésszerűen működik, továbbá ha az előírt minimális személyzetben két fő rendelkezik a hajó vezetésére jogosító képesítéssel. A 23.10 cikk táblázatának 1. és 3. fokozatában az ilyen képesítéssel rendelkezők egyike helyettesíthető egy olyan személlyel, akinek képesnek kell lennie arra, hogy a kormányzást ideiglenesen végezze, és fel tud mutatni legalább kormányos képesítést vagy olyan hajós szolgálati könyvet, amely az illetékes hajózási hatóságnak egy arra vonatkozó bejegyzését tartalmazza, hogy az illető legalább 2 évet hajózott az adott víziúton legalább matrózként vagy matróz-gépkezelőként. A 23.10 cikk táblázatának 2. fokozatában egy képesítéssel rendelkező személy helyettesítése csak akkor történhet meg, ha a személyzetet egy tanulómatrózzal egészítik ki a személyzet harmadik tagjaként.

23.06 cikk
Minimális pihenőidő
1. Az A1 üzemmódban a személyzet minden tagjának biztosítani kell egy megszakítás nélküli 8 órás pihenőidőt a menetidőn kívül, minden esetben 24 órás időtartamon belül, amit a 8 órás pihenőidő végétől kell számítani.
Az A2 üzemmódban a személyzet minden tagjának 24 órás időtartamonként nyolc órás pihenőidőt kell biztosítani; ebből 6 órát megszakítás nélkül, menetidőn kívüli időszakban. A 24 órás időtartamot az előző 8 órás pihenőidő végétől kell számítani. A személyzet fiatalkorú tagjai részére a pihenőidő megszakítás nélkül 8 óra, amelyből 6 órának a menetidőn kívüli időre kell esnie.
A B üzemmódban a személyzet minden tagjának biztosítani kell 24 órás pihenőidőt egy 48 órás időtartamon belül. E pihenőidőn belül legalább két, 6 óráig tartó, megszakítás nélküli időszaknak kell lennie.
Pihenőideje alatt a személyzet tagját nem szabad igénybe venni felügyeleti szolgálatra, és készenléti szolgálatra sem; a veszteglő jármű jogszabályban vagy átmeneti hatósági rendelkezésben előírt őrszolgálata és felügyelete nem minősül igénybevételnek e bekezdés értelmében.
2. Más jogszabályban vagy kollektív szerződésben a hosszabb pihenőidőre vonatkozó rendelkezések érintetlenül maradnak.

23.07 cikk
Az üzemmód változtatása
1. Az üzemmód változtatása csak a 2. pontban foglalt előírások szerint lehetséges.
2. a) Az A1 üzemmódról csak akkor lehet az A2-re áttérni, ha
aa) a személyzet teljes cseréje megtörtént vagy
ab) az A2 üzemmódra meghatározott személyzet tagjai közvetlenül a váltás előtt olyan nyolcórás pihenőt tartottak, amelyből 6 óra menetidőn kívülre esett, és az A2 üzemmódra előírt kiegészítő személy a hajón van.
b) Az A2 üzemmódról csak akkor lehet az A1-re áttérni, ha
ba) a személyzet teljes cseréje megtörtént vagy
bb) az A1 üzemmódra meghatározott személyzet tagjai közvetlenül a váltás előtt a megszakítás nélküli, menetidőn kívüli, 8 órás pihenőidőt betartották.
c) A B üzemmódról csak akkor lehet az A1 vagy A2 üzemmódra áttérni, ha
ca) a személyzet teljes cseréje megtörtént vagy
cb) az A1, illetve A2 üzemmódra meghatározott személyzet tagjai közvetlenül a váltás előtt a 8, illetve 6 órás, megszakítás nélküli pihenőidőt betartották.
d) Az A1 és A2 üzemmódról csak akkor lehet a B-re átállni, ha
da) a személyzet teljes cseréje megtörtént vagy
db) a B üzemmódra meghatározott személyzet tagjai közvetlenül a váltás előtt a 8, illetve 6 órás, megszakítás nélküli, menetidőn kívüli pihenőidőt betartották, és a B üzemmódra előírt kiegészítő személy a hajón van.
e) A hajó megszakítás nélkül A1 vagy A2 üzemmódban abban az esetben folytathatja az útját, ha a személyzet teljes váltása megtörtént és a személyzet közvetlenül az út előtt 8, illetve 6 órás megszakítatlan menetidőn kívüli pihenőt tartott és igazolt.
f) A pihenőidő igazolása az 5. melléklet szerinti okmánnyal történik vagy azon úszólétesítmény hajónaplójának másolatával, amelyen a személyzet utoljára tartózkodott.

23.08 cikk
Hajónapló, menetíró
1. Minden olyan úszólétesítményen, amelyen jogszabály hajónapló vezetését írja elő, rendelkezésre kell állnia egy, az 5. mellékletben közölt minta szerinti hajónaplónak. A hajónaplót az abban foglalt útmutató szerint kell vezetni. A hajónapló meglétéért és vezetéséért az úszólétesítmény vezetője felel. Az első hajónaplót, amelyet el kell látni az 1. sorszámmal, az úszólétesítmény nevével és annak hivatalos hajószámával az illetékes hajózási hatóság állítja ki.
A hajónapló vezetésére vonatkozó útmutató 2. pontja, amely szerint utanként egyetlen kimutatás elegendő a pihenőidők bejegyzéseire, csak a megszakítás nélküli menet (B) személyzetének tagjaira érvényes. A nappali hajózásban (A1), a félállandó hajózásban (A2) a személyzet minden tagja részére naponta be kell jegyezni a pihenőidő kezdetét és végét.
Az üzemmód változtatása szerint szükséges beírásokat a hajónapló új oldalára kell bevezetni.
2. Minden további hajónaplót a helyileg illetékes hajózási hatóság sorszámozhatja és adhatja ki, azonban a kiadás csak az előző hajónapló bemutatása ellenében történhet. Az előző hajónaplót kitörölhetetlenül „érvénytelen"-ként kell megjelölni, és vissza kell szolgáltatni a hajó vezetőjének.
3. Az érvénytelenített hajónaplót az utolsó bejegyzést követő 6 hónapon át az úszólétesítményen meg kell őrizni.
4. Az első (1. sorszámú) hajónapló kiadásakor az a hatóság, amelyik az első hajónaplót kiadja egy nyilvántartó bizonylatot állít ki, ami a kiadást hajónévvel, hivatalos hajószámmal, a hajónapló számával és a kiadás dátumával igazolja. Ezt a nyilvántartó bizonylatot a hajón kell tartani és az illetékes hatóság kérésére be kell mutatni. A hajónaplók további kiadását a 2. sorszámtól kezdve a kiállító hatóságok bevezetik a nyilvántartó bizonylatba.
5. A menetíró feljegyzéseit a feljegyzést követő 6 hónapon át meg kell őrizni a hajón.

23.09 cikk
A hajó felszerelése
1. A géphajók, tolóhajók, tolt kötelékek és személyhajók esetében az 1.1. vagy 1.2. pont rendelkezéseinek való megfelelést vagy annak hiányát a hajózási hatóság bejegyzi az uniós bizonyítvány 47. pontjába.
1.1 S1 standard
a) A propulziós berendezéseket úgy kell kialakítani, hogy a menetsebesség változtatását és a hajócsavar tolóerő-irányának megfordítását a kormányállásból lehessen végrehajtani.
A menetüzemhez szükséges segédgépeknél biztosítani kell a kormányállásból való be- és kikapcsolás lehetőségét akkor is, ha ez automatikusan történik, vagy ha ezek a gépek menetüzem alatt folyamatosan üzemelnek.
b) A veszélyes tartományokban, úgymint
ba) a főmotorok hűtővizének hőmérsékletét,
bb) a főmotorok és hajtóművek kenőolajának nyomását,
bc) a főmotorok átkormányzó berendezése, az irányváltó vagy a hajócsavar olaj- és levegőnyomását,
bd) a géptéri fenék telítettségi állapotát
olyan készülékekkel kell felügyelni, amelyek működési hiba esetén a kormányállásban hang-és fényjelzést bocsátanak ki. A riasztó hangjelzések összefoglalhatók egy hangjelzést adó készülékbe. A riasztó hangjelzést vételének nyugtázását követően azonnal ki kell kapcsolni. A riasztó fényjelzést csak akkor lehet kikapcsolni, ha a hozzárendelt működési zavart elhárították.
c) A főmotor tüzelőanyag hozzávezetésének és hűtésének automatikusan kell történnie.
d) A kormányberendezést a legnagyobb megengedhető merülésnél is egy személynek, különösebb erőkifejtés nélkül kell tudni kezelni.
e) A Hajózási Szabályzat szerint menetben szükséges vizuális és hangjeleket/jelzéseket a kormányállásból kell tudni leadni.
f) Ha nincs közvetlen érintkezés a kormányállás és a hajó eleje, a hajó fara, a lakóterek, illetve a gépterek között, akkor beszédkapcsolatot kell alkalmazni. A géptérhez a beszédkapcsolat helyettesíthető egy optikai és akusztikai jeladással.
g) Az előírt szolgálati csónakot a személyzet egy tagjának egyedül és megfelelő idő alatt kell tudni vízre tenni.
h) Rendelkezésre kell állnia egy kormányállásból kezelhető fényszórónak.
i) Az emelőszerkezetek hajtókarjai és hasonló forgatható kezelőrészeinek működtetése nem igényelhet 160 N-nál nagyobb erőkifejtést.
j) Az uniós hajóbizonyítványba bejegyzett vontatócsörlőnek gépi hajtásúnak kell lennie.
k) A fenékvíz- és fedélzetmosó szivattyúknak gépesítettnek kell lennie.
l) A fontos kezelőszerkezeteket és ellenőrző műszereket ergonómiailag helyesen kell elrendezni.
m) A 6.01 cikk 1. pont szerint szükséges berendezéseket a kormányállásból távvezérléssel kell tudni működtetni.
n) A hajónak rendelkeznie kell URH-rádiótelefon berendezéssel a hajó-hajó és a nautikai információs forgalmazási körökhöz.
1.2 S2 standard
a) magányosan haladó géphajók esetén:
az S1 standard, ezenkívül fel kell szerelni egy orrsugárkormányt, amelyet a kormányállásból lehet működtetni,
b) mellévett alakzatban haladó géphajók esetén:
az S1 standard, ezenkívül fel kell szerelni egy orrsugárkormányt, amelyet a kormányállásból lehet működtetni,
c) magából a géphajóból és egy előtte levő úszólétesítményből álló tolt köteléket továbbító géphajók esetén:
az S1 standard, ezenkívül fel kell szerelni hidraulikusan vagy elektromosan működő csatolócsörlőkkel. Ez a berendezés azonban nem kötelező, ha a tolt kötelékben a legelső hajó fel van szerelve olyan orrsugárkormánnyal, amely a továbbító géphajó kormányállásából működtethető,
d) tolt köteléket továbbító tolóhajók esetén:
az S1 standard, ezenkívül fel kell szerelni hidraulikusan vagy elektromosan működő csatolócsörlőkkel. Ez a berendezés azonban nem kötelező, ha a tolt kötelékben a legelső jármű fel van szerelve olyan orrsugárkormánnyal, amely a tolóhajó kormányállásából működtethető,
e) személyhajók esetén:
az S1 standard, ezenkívül fel kell szerelni egy olyan orrsugárkormánnyal, amely a kormányállásból működtethető. Ez azonban nem kötelező, ha a személyhajó propulziós rendszere és kormányberendezése ugyanolyan kormányképességet biztosít.

23.10 cikk
Önjáró teherhajók minimális személyzete
Az önjáró teherhajók minimális személyzete:

Fokozat L (m)

Személyzet tagjai

Személyzet tagjainak száma

hajóhossz szerint

A1

A2

B

üzemmódban

Hajóvezető1...........................................................

1

2

2

Kormányos............................................................

-

-

-

1.

L < 70

Fedélzetmester......................................................

-

-

-

Matróz..................................................................

1

-

1

Tanulómatróz........................................................

-

-

15

2.

Hajóvezető2..........................................................

1

2

2

L > 70

Kormányos...........................................................

-

-

L < 86

Fedélzetmester......................................................

1

-

Matróz..................................................................

-

-

2

Tanulómatróz.......................................................

-

14

-

Hajóvezető2..........................................................

1

2

2 vagy 2

Kormányos...........................................................

1

-

1

17

3.

L > 86

Fedélzetmester......................................................

-

-

-

-

Matróz..................................................................

13

1

26

1

Tanulómatróz........................................................

-

1

-

-


Megjegyzés:
1. „A” , „B” vagy „C” kategóriájú hajóvezető
2. „A” vagy „B” kategóriájú hajóvezető
3. A matrózt két tanulómatróz vagy két gyakornok helyettesítheti, akik közül legalább az egyiknek második szakmai évében kell lennie.
4. A tanulómatróz legalább 18 éves legyen, őt két gyakornok helyettesítheti, akik közül legalább az egyiknek második szakmai évében kell lennie.
5. A tanulómatróz legalább 18 éves legyen.
6. Az egyik matrózt legalább második évben foglalkoztatott, legalább 18 éves gyakornok helyettesítheti.
7. Legalább hajóvezető „B”.

23.11 cikk
Tolóhajók, tolt kötelékek, mellévett alakzatok és egyéb merev kötelékek minimális személyzete
A tolóhajók, tolt kötelékek, mellévett alakzatok és egyéb merev kötelékek minimális személyzete:

 

Személyzet tagjainak száma az

Kötelék

Személyzet tagjai

A1

A2

B

üzemmódban

Tolóhajó

Hajóvezető2................................................

1

2

2 vagy 2

+ 1 bárka1

Kormányos.................................................

1

-

1

15

1.

vagy, ha a kötelék mérete

Matróz........................................................

12

1

24

1

L < 116,5 m

Tanulómatróz.............................................

-

1

-

-

B < 15m

Gépész8......................................................

-

-

-

-

Tolóhajó

Hajóvezető2................................................

1

2

2 vagy 2

+ 2 bárka1

Kormányos.................................................

1

-

1

15

2.

Önjáró

Matróz........................................................

1

2

2

2

teherhajó

Tanulómatróz.............................................

1

1

-

-

+ 1 bárka1

Gépész8......................................................

-

-

1

-

Tolóhajó

Hajóvezető2...............................................

1

2

2 vagy 2

+3 vagy 4 bárka1

Kormányos................................................

1

-

1

15

3.

Önjáró

Matróz.......................................................

2

2

2

2

teherhajó

Tanulómatróz.............................................

-

1

13

-

+2 vagy 3 bárka1

Gépész8......................................................

1

1

1

1

Hajóvezető2...............................................

1

2

2 vagy 2

Tolóhajó

Kormányos................................................

1

-

1

15

4.

+4-nél több bárka1

Matróz.......................................................

3

3

3

3

Tanulómatróz............................................

-

1

13

-

Gépész8.....................................................

1

1

1

1


Megjegyzés:
1. E cikk alkalmazásában a bárka fogalma géphajót és uszályt is jelent. A hajón szállítható bárkákra a következő egyenértékek érvényesek:
1 bárka = 4 LASH-bárka = 2 Likes-bárka; vagy SeaBee- (Lighter) bárka = 3 Baco Liner-bárka.
2. A matrózt két tanulómatróz vagy két gyakornok helyettesítheti, akik közül az egyik legalább második szakmai évében van.
3. A tanulómatróz legalább 18 éves legyen, és az egy élelmezővel vagy szakáccsal helyettesíthető.
4. E matrózok egyikét helyettesítheti egy gépész, matróz-gépkezelő vagy olyan gyakornok, aki legalább 18 éves és második szakmai évében van.
5. Legalább hajóvezető „B” képesítéssel (a vonalvizsga területi hatályától függetlenül).
6. „A” vagy „B” kategóriájú hajóvezető
7. „A” vagy „B” kategóriájú hajóvezető
8. A hajózási képesítésekről szóló jogszabály szerint

23.12 cikk
Személyhajók minimális személyzete
1. Termes személyhajók minimális személyzete:

Fokozat a megengedhető

Személyzet tagjainak száma az

utaslétszám

Személyzet tagjai

A1

A2

B

szerint

üzemmódban

Hajóvezető1.................................................................

1

2

2

Kormányos..................................................................

-

-

-

Fedélzetmester.............................................................

-

-

-

1.

75 főig

Matróz.........................................................................

1

1

2

Tanulómatróz..............................................................

-

-

-

Gépész4.......................................................................

-

-

-

Matróz-gépkezelő........................................................

-

-

-

Hajóvezető1.................................................................

1

2

2

Kormányos..................................................................

-

-

-

Fedélzetmester.............................................................

-

-

-

2.

75 fő felett

Matróz.........................................................................

-

-

1

250 főig

Tanulómatróz..............................................................

-

13

13

Gépész4.......................................................................

-

-

-

Matróz-gépkezelő........................................................

12

1

1

Hajóvezető1 .................................................................

1

2

3

Kormányos..................................................................

-

-

-

Fedélzetmester.............................................................

1

-

-

3.

250 fő felett

Matróz.........................................................................

-

1

1

600 főig

Kisegítő matróz...........................................................

-

-

-

Gépész4.......................................................................

-

-

-

Matróz-gépkezelő.......................................................

12

1

1

Hajóvezető1 ................................................................

1

2

3

Kormányos..................................................................

1

-

-

Fedélzetmester............................................................

-

-

-

4.

600 fő felett

Matróz........................................................................

1

2

2

1000 főig

Kis.matróz..................................................................

1

-

-

Gépész4......................................................................

-

1

1

Matróz-gépkezelő.......................................................

1

-

-

Hajóvezető1................................................................

2

2

3

Kormányos................................................................

-

-

-

Fedélzetmester...........................................................

-

-

-

5.

1000 fő felett

Matróz.......................................................................

32

3

3

2000 főig

Tanulómatróz.............................................................

-

13

13

Gépész4......................................................................

1

1

1

Matróz-gépkezelő.......................................................

-

-

-

Hajóvezető1 ................................................................

2

2

3

Kormányos.................................................................

-

-

-

Fedélzetmester............................................................

-

-

-

6.

2000 fő felett

Matróz.........................................................................

32

4

4

Tanulómatróz..............................................................

1

-

13

Gépész4 ......................................................................

1

1

1

Matróz-gépkezelő........................................................

-

-

-

Hajóvezető1 ................................................................

2

2

3

Kormányos..................................................................

-

-

-

Fedélzetmester.............................................................

-

-

-

7.

Gőzhajók

Matróz.........................................................................

32

3

3

1000-től

S.matróz.......................................................................

-

13

13

2000 főig

Gépész4........................................................................

3

3

3

Matróz-gépkezelő........................................................

-

-

-


Megjegyzés:
1. Kisgéphajó-vezető „A”, vitorlás kishajó-vezető „A” hajóvezető „B”, hajóvezető „A” (vitorlásra csak ” vitorlás hajó vezetésére” bejegyzéssel) vagy „A” vagy „B” kategóriájú hajóvezetői képesítéssel.
2. Egy matróz-gépkezelő vagy egy matróz helyettesíthető két tanulómatrózzal vagy két gyakornokkal, akik közül az egyik legalább 18 éves és második szakmai évében van.
3. A tanulómatróz legalább 18 éves legyen.
4. A hajózási képesítésekről szóló jogszabály szerint.
2. Kabinos hajók minimális személyzete:

Fokozat a fekhelyek

Személyzet tagjainak száma az

száma szerint

Személyzet tagjai

A1

A2

B

üzemmódban

Hajóvezető1.................................................................

1

2

3

Kormányos..................................................................

-

-

-

Fedélzetmester.............................................................

1

-

-

1.

50 fekhelyig

Matróz.........................................................................

1

1

1

Tanulómatróz...............................................................

-

-

-

Gépész4........................................................................

-

-

-

Matróz-gépkezelő........................................................

1

1

1

Hajóvezető1.................................................................

1

2

3

Kormányos..................................................................

1

-

-

Fedélzetmester.............................................................

-

-

-

2.

50 fekhely felett

Matróz.........................................................................

1

1

1

100 fekhelyig

Tanulómatróz...............................................................

-

-

-

Gépész4........................................................................

-

1

1

Matróz-gépkezelő........................................................

1

-

-

Hajóvezető1 .................................................................

1

2

3

Kormányos..................................................................

1

-

-

Fedélzetmester.............................................................

-

-

-

3.

100 fekhely felett

Matróz.........................................................................

25

3

3

Tanulómatróz...............................................................

-

-

-

Gépész4........................................................................

1

1

1

Matróz-gépkezelő........................................................

-

-

-


Megjegyzés:
1. Kisgéphajó-vezető „A”, vitorlás kishajó-vezető „A”, „B” vagy „C” kategóriájú hajóvezetői (vitorlásra csak „vitorlás hajó vezetésére” bejegyzéssel) képesítéssel.
4. A hajózási képesítésekről szóló jogszabály szerint.
5. Egy matróz helyettesíthető két, legalább 18 éves tanulómatrózzal vagy gyakornokkal, akik közül az egyik legalább második szakmai évében legyen.

23.12.1 cikk
Személyhajók képesített biztonsági személyzetére vonatkozó előírások
Személyhajón – az átkelésében vagy révközlekedésben részt vevő személyhajók kivételével – utasok szállítása esetén az utasok biztonságát szolgáló intézkedések végrehajtása érdekében a hajószemélyzet vagy a kiszolgáló személyzet tagjaként szolgálatot teljesítő következő képesítésű biztonsági személyeknek kell a hajón tartózkodnia:
a) termes személyhajón menetben utasok szállítása közben
aa) 250 fő utasbefogadó képességig 1 fő személyhajózási szakértő és 1 fő elsősegélynyújtó;
ab) 250-nél magasabb utasbefogadó képesség esetén 1 fő személyhajózási szakértő és 2 fő elsősegélynyújtó;
ac) 75 főt meg nem haladó utasbefogadó képességű hajón a személyhajózási szakértői és az elsősegélynyújtó szolgálatot összevontan egy személy is elláthatja;
b) kabinos személyhajón menetben utasok szállítása közben
ba) 100 db fekhelyig 1 fő személyhajózási szakértő, 1 fő elsősegélynyújtó, 2 fő légzőkészülék-kezelő;
bb) 100-nál több fekhely esetén 1 fő személyhajózási szakértő, 2 fő elsősegélynyújtó, 2 fő légzőkészülék-kezelő;
c) vesztegléskor – ha a hajón utasok tartózkodnak – a hajó biztonsági személyzetének összetétele az a) pont aa) alpontjában, illetve a b) pont ba) alpontjában foglaltaknak feleljen meg úgy, hogy a személyhajózási szakértői és az elsősegélynyújtó szolgálatot egy és ugyanazon személy is elláthatja. A személyhajózási szakértői, az elsősegélynyújtó, és a légzőkészülék-kezelői szolgálatot nem láthatja el egy és ugyanazon személy.

23.13 cikk
A 23.09 cikk szerinti minimális felszereltség hiánya
Amennyiben az önjáró teherhajó, tolóhajó, tolt kötelék, mellévett alakzat, más merev kötelék vagy személyhajó nem felel meg a 23.09 cikk 1. pont szerinti felszereltségnek, a minimális személyzetet az A1 és A2 üzemmódban egy matrózzal, a B üzemmódban két matrózzal kell növelni. Amennyiben csak a 23.09 cikk 1. pont i) és l), illetve az i) vagy l) alpontok nem teljesülnek, akkor a B üzemmódban csak egy matrózzal kell növelni a személyzetet. A 23.09 cikk 1. pont a)-c) alpontjai valamelyikének nem teljesítése esetén az A1 és A2 üzemmódban egy matrózt egy matróz-gépkezelővel, a B üzemmódban két matrózt két matróz-gépkezelővel kell helyettesíteni.

23.14 cikk
Egyéb hajók minimális személyzete
Azokra a hajókra, amelyek nem esnek a 23.10-23.12 cikkben foglalt rendelkezések alá (például vontatóhajók, uszályok, úszómunkagépek, csak belföldön közlekedő, legfeljebb 700 fő befogadóképességű személyhajók) a szemlebizottság azok méretének, építési módjának, berendezéseinek és rendeltetésének figyelembevételével állapítja meg azt a szükséges személyzetet, amelynek menetben, illetve munkavégzés közben állandóan a hajón kell tartózkodnia.
A 35 m-nél kisebb hosszúságú olyan üzemanyag-ellátó (bunkeroló) hajókra, amelyek csak rövid szakaszokon üzemeltethetők, a hajózási hatóság a 23.10 cikktől eltérő minimális személyzetet állapíthat meg.


IV. RÉSZ

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24.01 cikk

Az átmeneti rendelkezések alkalmazása a már üzemben lévő úszólétesítményekre

1. A 24.02–24.04 cikkben foglalt rendelkezések csak érvényes bizonyítvánnyal 2008. december 30-án rendelkező vagy az ebben az időpontban építés vagy átépítés alatt álló úszólétesítményekre érvényesek.
2. Az 1. pontban nem rögzített úszólétesítményekre a 24.06 cikk rendelkezései vonatkoznak.

24.02 cikk

Eltérések a már üzemben levő úszólétesítményekre

1. A 24.03. és a 24.04 cikket nem érintve azokat az úszólétesítményeket, amelyek e rendelet hatálybalépésekor érvényes hajóbizonyítvánnyal rendelkeznek, építés vagy átépítés alatt állnak és amelyek e szabályzat előírásainak nem felelnek meg teljes mértékben,
(a) a következő táblázatban felsorolt átmeneti rendelkezésekhez kell hozzáigazítani és
(b) hozzáigazításukig azoknak az e szabályzat hatálybalépése előtt hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek kell megfelelniük.

2. Az alábbi táblázatban alkalmazott fogalmak:
– „Ú., CS. és Á.”: A rendelkezés a már üzemben levő úszólétesítményekre nem vonatkozik, kivéve, ha az érintett részeket lecserélik vagy átépítik [„Á”] vagyis a rendelkezés csak az újonnan épített úszólétesítményekre [„Ú”] és az érintett részek cseréjére vagy átalakítására vonatkozik. Amennyiben a meglevő részeket azonos technikával és gyártási móddal előállított cseredarabbal váltják fel, ez a csere az átmeneti rendelkezések tekintetében nem minősül cserének [„CS”].
– A „Hajóbizonyítvány megújítása”: Az előírást a rendelet hatálybalépését követően, a hajóbizonyítvány érvényességi idejének az e szabályzat hatálybalépését követő első meghosszabbításakor kell kielégíteni.

 

A
Cikk és pont

B
Tartalom

C
Határidő és megjegyzés

1.

3. FEJEZET

 

 

2.

3.03 cikk 1. pont (a) alpont

Kollíziós válaszfal helyzete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

3.

2. pont

Lakóterek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

4.

Biztonsági felszerelés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

5.

4. pont

Lakóterek gáztömör elválasztása a gépterektől, kazánterektől és rakterektől

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

6.

5. pont második mondat

Fartéri válaszfalon lévő ajtók távvezérlése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

7.

7. pont

Hajók mellső részén nem túlnyúló horgonyok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2041.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

8.

3.04 cikk 3. pont második mondat

Gépterekben használt szigetelőanyagok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

9.

3. pont harmadik és negyedik mondat

Nyitó- és zárószerkezetek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

10.

3.04 cikk 6. pont

Gépterek kijáratai

Azokat a géptereket, amelyeket az 1.01 cikk értelmében nem tekintettek géptérnek 1995 előtt, fel kell szerelni egy második kijárattal Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

11.

5. FEJEZET

 

 

12.

5.06 cikk 1. pont első mondat

Minimális menetsebesség

Az 1996 előtt épített hajók esetén legkésőbb az uniós bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor

13.

6. FEJEZET

 

 

14.

6.01 cikk 1. pont

Az 5. fejezetben előírt kormányképesség

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

15.

3. pont

Tartós dőlés és környező hőmérséklet

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

16.

7. pont

Kormányszár szerkezete

Az 1996 előtt épített hajók esetében legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

17.

6.02 cikk 1. pont

Külön hidraulika tartályok megléte

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

18.

Két vezérlőszelep hidraulikus hajtóegységek esetén

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2020. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

19.

Külön csővezeték a második hajtóegység számára hidraulikus hajtóegységek esetén

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2020. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

20.

6.02 cikk 2. pont

Második hajtóegység egyetlen művelettel való bekapcsolása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

21.

3. pont

Az 5. fejezetben előírt kormányképesség biztosítása egy második hajtóegységgel/kézi kihajtással

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

22.

6.03 cikk 1. pont

Egyéb fogyasztók rákapcsolása a kormányszerkezet hidraulikus hajtóegységére

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2020. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

23.

6.05 cikk 1. pont

Kézi kormánykereket a gépi hajtás nem hozhatja mozgásba

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

24.

6.06 cikk 1. pont

Két egymástól független vezérlő rendszer

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

25.

6.07 cikk 2. pont (a) alpont

Hidraulikus tartályok szintjének és a hidraulikus rendszer üzemi nyomásának visszajelzése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

26.

2. pont (e) alpont

Puffer rendszer visszajelzése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

27.

6.08 cikk 1. pont

Villamos berendezésekre a 9.20 cikkben foglalt követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

28.

7. FEJEZET

 

 

29.

7.02 cikk 2. pont

Hajó előtti holttér a hajó hosszának kétszerese, amennyiben 250 m-nél kevesebb

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

30.

7.02 cikk 3. pont második mondat

Akadálymentes kilátás a kormányos szokásos látószögében

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

31.

6. pont

Minimális fényátbocsátás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

32.

7.03 cikk 7. pont

Riasztók leállítása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor, kivéve, ha a kormányállást egyszemélyes radarhajózásra alakították ki

33.

8. pont

Automatikus átkapcsolás másik áramforrásra

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

34.

7.04 cikk 1. pont

Főgépek és a kormányberendezés vezérlése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

35.

2. pont

Főgépek vezérlése

Ha a kormányállást egyszemélyes radarhajózásra alakították ki: Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2035. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor, ha a gép közvetlenül reverzálható; Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor az egyéb gépeknél

36.

3. pont

Kijelzés

Egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállás hiánya esetén: Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

37.

9. pont harmadik mondat

Karral történő szabályozás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

38.

9. pont negyedik mondat

Egyértelműen mutatja a tolóerő irányát

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

39.

7.05 cikk 1. pont

Navigációs fények, azok burkolata, tartozékai és fényforrásai

Továbbra is használhatók azok a navigációs fények, burkolatuk, tartozékaik és fényforrásaik, amelyek a 2009. 11. 30-i állapot szerint megfelelnek a navigációs fények színére és fényerősségére, továbbá a jelzőfényeknek a rajnai hajózáshoz való megfelelésére vonatkozó követelményeknek.

40.

7.06 cikk 1. pont

1990. 01. 01. előtt jóváhagyott hajózási radarberendezések

Az 1990.01.01. előtt jóváhagyott hajózási radarberendezéseket az uniós bizonyítvány
2009.12.31. utáni kiadásáig vagy megújításáig,
de legkésőbb 2011.12.31-ig lehet beszerelni és használni, amennyiben rendelkeznek e rendelet vagy a CCNR 1989-II-35. sz. határozat szerinti, érvényes beszerelési igazolással.

41.

1990. 01. 01. előtt jóváhagyott fordulási szögsebességjelző készülékek

Az 1990.01.01. előtt jóváhagyott és 2000.01.01. előtt beszerelt fordulási szögsebességjelző készüléket az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásáig vagy megújításáig lehet beszerelni és használni, amennyiben rendelkeznek e rendelet vagy a CCNR 1989-II-35. sz. határozat szerinti, érvényes beszerelési igazolással.

42.

1990. 01. 01. előtt jóváhagyott hajózási radarberendezések és fordulási szögsebességjelző készülékek

A rajnai belvízi hajózáshoz használt radarberendezésekre vonatkozó minimumkövetelményeknek és tesztelési feltételeknek, valamint a rajnai belvízi hajózáshoz használt fordulási szögsebességjelző feltételeknek megfelelően 1990. 01. 01-jén vagy azután jóváhagyott hajózási radarberendezéseket és fordulási szögsebességjelző készüléket továbbra is lehet beszerelni és működtetni, amennyiben rendelkeznek e rendelet vagy a CCNR 1989-II-35. sz. határozat szerinti, érvényes beszerelési igazolással.

43.

7.09 cikk

Riasztórendszerek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

44.

7.12 cikk

Emelhető kormányállások

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

45.

 

Nem hidraulikus leeresztő rendszer: legkésőbb a
uniós bizonyítvány 2035. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

46.

3-4. mondat

 

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

47.

8. FEJEZET

 

 

48.

8.01 cikk 3. pont

Csak belsőégésű motorok 55 °C-nál magasabb lobbanáspontú tüzelőanyag égetésére

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

49.

8.02 cikk 1. pont

Motorok biztosítása véletlen
indítás ellen

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

50.

4. pont

A csőcsatlakozások takarása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2025.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

51.

5. pont

Burkolt magas nyomású üzemanyag csővezetékek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2025.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

52.

6. pont

A motor alkatrészeinek szigetelése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

53.

8.03 cikk 2. pont

Megfigyelő rendszerek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

54.

3. pont

Túlpörgés elleni védelem

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

55.

5. pont

Tengelykilépés szerkezete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

56.

8.05 cikk 1. pont

Acéltartályok folyékony tüzelőanyagokhoz

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

57.

2. pont

Tartályszelepek automatikus zárása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

58.

3. pont

Nem lehet tüzelőanyagtartály a kollíziós válaszfal előtt

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

59.

4. pont

Nem lehet tüzelőanyagtartály vagy annak szerelvénye közvetlenül a motorok vagy kipufogócsövek felett

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor.
Addig megfelelő berendezéssel biztosítani kell a tüzelőanyagok biztonságos elvezetését

60.

6. pont harmadiktól az ötödik mondatig

Légző- és csatlakozócsövek felszerelése és méretezése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

61.

7. pont

Még a védett terek lezárásakor is a fedélzetről működtetető gyorselzáró szelep a tartályon

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

62.

9. pont második mondat

Szondázó berendezés olvashatósága a teljes töltési szintig

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

63.

13. pont

Töltési szintjelző nemcsak a főgéphez, hanem a hajó biztonságos működéséhez szükséges segédgépekhez is

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

64.

8.06 cikk

Kenőolaj tárolására szolgáló tartályok, csövek és tartozékok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

65.

8.07 cikk

Az erőátviteli rendszerben, a vezérlő- és indítórendszerben, valamint a fűtőrendszerben olaj tárolására szolgáló tartályok, csövek és tartozékok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

66.

8.08 cikk 8. pont

Egyszerű elzáró szerkezet nem elegendő a ballasztterek és a ballaszt szállítására alkalmas rakterek ürítő csöveinek összekapcsolására

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

67.

9. pont

Raktéri fenékárkok szondázási eszközei

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

68.

8.09 cikk 2. pont

Olajos víz és a fáradtolaj gyűjtésére szolgáló berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

69.

8.10 cikk 3. pont

65 dB(A) kibocsátási határérték álló helyzetben lévő hajóknál

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

70.

8a.02 cikk 2. és 3. pontja

8a. FEJEZET
A követelményeknek való megfelelés / kipufogógáz-kibocsátási határértékek

Az előírások nem terjednek ki:
a) 2003.01.01. előtt beépített motorokra és
b) azokra a cseremotorokra, amelyeket legkésőbb 2011.12.31-ig beépítenek olyan úszólétesítménybe, amelyek 2002.01.01-jén üzemben voltak.
Olyan motorok esetén, amelyeket
a) 2003.01.01. és 2007.07.01. között építettek be úszólétesítménybe, a kipufogógáz-kibocsátási határértékekre a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet [a továbbiakban: 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet] 14. számú mellékletében megadott értékek vonatkoznak;
b) 2007.06.30. után építettek be úszólétesítménybe vagy a fedélzeten található gépekbe, a kipufogógáz-kibocsátási határértékekre a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet 15. számú mellékletében megadott értékek vonatkoznak.
A követelmények:
- az 560 kW-nál nagyobb teljesítményű főgépre és segédgépekre vonatkozó V kategóriára, továbbá
- a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendeletben megadott segédmotorokra vonatkozó D, E, F, G, H, I, J, K kategóriára azonos módon vonatkoznak

71.

9. FEJEZET

 

 

72.

9.01 cikk 1. pont második mondat

Vonatkozó dokumentumok benyújtása a hajózási hatósághoz

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

73.

2. pont (b) alpontja

A fő-, vészüzemi és elosztó kapcsolótábla kapcsolási rajzait a fedélzeten kell tartani

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

74.

3. pont

Belső környezeti és fedélzeti hőmérsékletek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

75.

9.02 cikk 1-3. pont

Áramellátó rendszerek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

76.

9.05 cikk 4. pont

Földelő kábelek keresztmetszete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

77.

9.11 cikk 4. pont

Hatékony szellőztetés, ha az akkumulátorok zárt térben, szekrényben vagy dobozban vannak

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

78.

9.12 cikk

Kapcsoló berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

79.

3. pont (b) alpont

Fény- és hangjelzés adására képes földelésérzékelő készülék

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

80.

9.13 cikk

Vészhelyzeti áramkör-megszakítók

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

81.

9.14 cikk 3. pont második mondat

Egyfázisú kapcsolók tiltása mosodákban, fürdőszobákban, mosóhelyiségekben és egyéb nedves helyiségekben

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

82.

9.15 cikk 2. pont

Kábelenként 1,5 mm2 minimális keresztmetszet

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

83.

10. pont

Emelhető kormányállásba bekötött kábelek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

84.

9.16 cikk 3. pont második mondat

Második áramkör

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

85.

9.19 cikk

Gépi berendezések riasztó- és biztonsági rendszerei

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

86.

9.20 cikk

Villamos berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

87.

9.21 cikk

Elektromágneses kompabilitás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

88.

10. FEJEZET

 

 

89.

10.01 cikk

Horgonyberendezés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

90.

10.02 cikk 1. pont (e) alpont

Acélból vagy egyéb ellenálló, nem gyúlékony anyagból készült, legalább 10 liter űrtartalmú tartályok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
megújításakor

91.

2. pont (a) alpont

Kikötő- és egyéb kötelek bizonylata

Az első kötél cseréje a hajón: Ú.CS.Á., legkésőbb 2008.01.01. Második és harmadik kötél: 2013.01.01.

92.

10.03 cikk 1. pont

Európai szabvány

Cserekor, legkésőbb 2010.01.01.

93.

2. pont

A, B és C tűzveszélyességi osztálynak való megfelelőség

Cserekor, legkésőbb 2010.01.01.

94.

4. pont

A CO2-tartalom és a helyiség méretének viszonya

Cserekor, legkésőbb 2010.01.01.

95.

10.03a cikk

Beépített tűzoltó rendszerek a lakóterekben, kormányállásokban és utasterekben

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

96.

10.03b cikk

Beépített tűzoltó rendszerek a gépterekben, kazánterekben és szivattyúterekben

1. Az 1980. október 1-je előtt felszerelt CO2 tűzoltó rendszerek használatban maradhatnak az uniós bizonyítvány 2035. január 1-je utáni kiadásáig vagy megújításáig, ha az 1976. április 1-jén hatályban lévő Rajnai hajók szemleszabályzata 7.03 cikkének 5. pontjában foglalt követelményeknek megfelelnek.

97.

 

2. Az 1992. április 1. és 1994. december 31. között felszerelt CO2 tűzoltó rendszerek használatban maradhatnak az uniós bizonyítvány 2035. január 1-je utáni kiadásáig vagy megújításáig, ha az 1994. december 31-én hatályban lévő Rajnai hajók szemleszabályzata 7.03 cikkének 5. pontjában foglalt követelményeknek megfelelnek.

98.

 

3. A Rajnai Hajózási Központi Bizottság által az 1994. december 31-én hatályban lévő Rajnai hajók szemleszabályzata 7.03 cikkének 5. pontjára vonatkozóan 1992. április 1. és 1994. december 31. között elfogadott ajánlásai az uniós bizonyítvány 2035. január 1. utáni kiadásáig vagy megújításáig érvényben maradnak.

99.

 

4. A 10.03b cikk 2. pontja csak az uniós bizonyítvány 2035. január 1. utáni kiadásáig vagy megújításáig alkalmazandó, ha az említett berendezéseket olyan hajókra szerelték fel, amelyek gerincfektetése 1992. október 1. előtt történt.

100.

10.04 cikk

Európai szabványok alkalmazása a szolgálati csónakokra

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

101.

10.05 cikk 2. pont

Felfújható mentőmellények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor.
A 2003.09.30-án a hajón levő mentőmellények használhatók az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásáig vagy megújításáig

102.

11. FEJEZET

 

 

103.

11.02 cikk 4. pont

A fedélzetek külső széleinek és a munkaterületek felszerelései

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2020.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

104.

A nyíláskeretek magassága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

105.

11.04 cikk 1. pont

Az oldalfedélzet teljes szélessége

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor a 7,30 méternél szélesebb vízi járműveknél

106.

2. pont

Oldalsó védőkorlátok az 55 méternél rövidebb, csak hátsó lakótérrel rendelkező hajókon

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2020.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

107.

A 11.04 cikk rendelkezése az 1994. 12. 31. után vízre bocsátott és az üzemben levő hajókra vonatkozik az alábbi előírással:
A 11.04 cikk követelményeinek meg kell felelni a teljes raktér felújításakor.
Ha az oldalfedélzet teljes szélességének módosítása érinti az oldalfedélzetek teljes hosszát,
a) a 11.04 cikket be kell tartani, ha az oldalfedélzet teljes szélességét 0,90 m magasságúra módosítják, vagy, ha az e magasság feletti teljes szélességet csökkentik;
b) az átalakítás előtt az oldalfedélzet teljes szélességének 0,90 m-es magassága, vagy az e magasság feletti teljes szélesség nem lehet kisebb, mint a 11.04 cikkben megjelölt értékek.

108.

11.05 cikk 1. pont

Munkahelyek megközelítése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

109.

2. és 3. pont

Ajtók és bejáratok, kijáratok és folyosók, ahol a padlószinttől való különbség 0,50 m-nél nagyobb

Az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

110.

4. pont

Folyamatosan személyzettel ellátott munkaterületek lépcsői

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

111.

11.06 cikk 2. pont

Kijáratok és vészkijáratok

Ú.CS.A, legkésőbb az uniós bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

112.

11.07 cikk 1. pont második mondat

Létrák, lépcsők és hasonló eszközök

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

113.

2. és 3. pont

 

Az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor

114.

11.10 cikk

Nyílásfedelek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor

115.

11.11 cikk

Csörlők

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor

116.

11.12 cikk 2., 4., 5. és 9. pont

Gyártói tábla, védőberendezések, hajón tartandó bizonyítványok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

117.

11.13 cikk

Gyúlékony folyadékok tárolása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor

118.

12. FEJEZET

 

 

119.

12.01 cikk 1. pont

A szokásosan a fedélzeten tartózkodó személyek lakótere

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

120.

12.02 cikk 3. pont

Padlók helyzete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

121.

4. pont

Nappali és hálóhelyiségek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

122.

6. pont

Lakóterek belmagassága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

123.

8. pont

Közös használatú nappali helyiségek szabad padlófelülete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

124.

9. pont

A helyiségek légtere

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

125.

10. pont

Az egy személyre jutó légtér mértéke

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

126.

11. pont

Az ajtók mérete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

127.

12. pont (a) és (b) alpont

Lépcsők helyzete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

128.

13. pont

Veszélyes gázokat vagy folyadékokat szállító csövek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

129.

12.03 cikk

Szanitér berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

130.

12.04 cikk

Konyhák

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

131.

12.05 cikk

Ivóvíz

Ú.CS.Á., legkésőbb 2006.12.31-én

132.

12.06 cikk

Fűtés és szellőzés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor

133.

12.07 cikk 1. pont második
mondat

Egyéb lakótéri berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor

134.

14a. fejezet

 

 

135.

14a.02 cikk 2. pont (a) és (b)
alpont táblázatai,
valamint 5. pont

Határértékek/ellenőrzési értékek és típusjóváhagyások

Ú.CS.Á.,
a) a határértékek és az ellenőrzési értékek nem nagyobbak a 14a.02 cikkben foglalt értékek kétszeresénél;
b) a fedélzeti szennyvízkezelő műhöz a gyártó vagy egy szakértő olyan igazolást mellékel, amely tanúsítja, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő mű a vízi járművön előálló tipikus terhelési viszonyok között képes ellátni feladatát;
c) olyan szennyvíziszap-kezelési rendszer van érvényben, amely a személyhajó fedélzetén működő szennyvízkezelő mű üzemi feltételeit figyelembe véve az adott célra alkalmasnak tekinthető.

136.

15. FEJEZET

 

 

137.

15.01 cikk 1. pont (c) alpontja

A 8.08 cikk 2. pont második mondata nem alkalmazandó

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2007.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

138.

15.01 cikk 1. pont (d) alpontja

50 V névleges feszültséget meghaladó feszültség esetén a 9.14 cikk 3. pont második mondata nem alkalmazandó

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

139.

2. pont (c) alpont

Szilárd tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezések tilalma a 13.07 cikk értelmében

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor
A rendelkezés nem vonatkozik szilárd tüzelőanyaggal üzemelő gépekkel rendelkező vízijárművekre (gőzgépekre)

140.

(e) alpont

Cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezések tilalma a 14. fejezet értelmében

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor. Az átmeneti rendelkezés csak a 15.15 cikk 9. pontjának megfelelően felszerelt riasztórendszerekre vonatkozik.

141.

15.02 cikk 2. pont

Vízmentes válaszfalak száma és elhelyezkedése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

142.

5. pont második mondat

Biztonsági peremvonal, ha nincs vízmentes fedélzet

1996. 01.01. előtt vízre bocsátott hajók esetében a követelmény Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

143.

10. pont (c) alpont

A zárási folyamat időtartama

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

144.

12. pont

Optikai figyelmeztető jelzőberendezés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

145.

15. pont

A kettősfenék vagy az oldaljáró
alatti tér minimális magassága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

146.

15.03 cikk 1-6. pont

Ép hajó stabilitása

Ú.CS.Á., és, ha a maximális utaslétszámot emelik, legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

147.

7. és 8. pont

Lékesedési stabilitás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

148.

9. pont

Lékesedési stabilitás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

149.

A hajófenék sérülésének függőleges kiterjedése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor
Ú.CS.Á., legalább 0,50 m szakaszon és a hajófenéktől számított legfeljebb 0,60 m-en vízmentes fedélzettel rendelkező hajók vonatkozásában, amelyek 2005.12.31. előtt uniós bizonyítványt vagy egyéb a műszaki követelményeknek való megfelelést tanúsító okmányt szereztek.

150.

2-rekeszes állapot

Ú.CS.Á.

151.

10-13. pont

Lékesedési stabilitás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

152.

15.05 cikk 2. pont (a) alpont

Az az utaslétszám, amelyre a 15.06 cikk 8. pontja szerinti evakuálási terület megléte igazolt

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

153.

(b) alpont

A 15.03 cikk szerinti stabilitási számításnál figyelembe vett utaslétszám

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagymegújításakor

154.

15.06 cikk 1. pont (a) alpont

Utasterek a válaszfalfedélzet alatt és a farválaszfal előtt

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

155.

15.06 cikk 1. pont (b) alpont

Zárt terek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor

156.

15.06 cikk 3. pont (c) alpont
első mondat

Kijáratok teljes magassága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

157.

második mondat

Utaskabinok és egyéb kisebb helyiségek ajtajainak teljes szélessége

0,7 m-es méretnél Ú.CS.Á., legkésőbb a
uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor érvényes

158.

15.06 cikk 3. pont
(f) alpont első mondat

Vészkijáratok mérete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

159.

15.06 cikk 3. pont
(g) alpont

Mozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló helyiségek kijáratai

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

160.

4. pont (d) alpont

Mozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló ajtók

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

161.

5. pont

Összekötő folyosókra vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

162.

6. pont
(b) alpont

Az evakuálási területekre vezető menekülési útvonalak

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

163.

(c) alpont

A géptereken keresztül nem
vezethetnek menekülési útvonalak

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2007.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

164.

A hajó konyháin keresztül nem vezethetnek menekülési útvonalak

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

165.

(d) alpont

A menekülési útvonalak mentén nem lehetnek lépcsőfokok,
létrák vagy hasonlók

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor

166.

7. pont

Megfelelő biztonsági útmutatórendszer

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

167.

8. pont

Gyülekezési helyekre vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

168.

9. pont

Utasterekben levő lépcsőkre és fordulóikra vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

169.

10. pont (a) alpont
első mondat

EN 711:1995 sz. európai szabvány szerinti védőkorlátok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

170.

második mondat

Mozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló fedélzeteken lévő habvédek és korlátok magassága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

171.

15.06 cikk 10. pont (b) alpont
második mondat

Általában mozgásukban korlátozott személyek be- és kiszállítására szolgáló nyílások teljes szélessége

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

172.

13. pont

Mozgásukban korlátozott személyek használatra szolgáló közlekedési területek és azok falai

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

173.

14. pont első mondat

Közlekedési területeken lévő üvegajtók és üvegfalak, valamint az ablaktáblák szerkezete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

174.

15. pont

A felépítményen belüli, teljesen vagy részben panorámaablakokból álló zárt terekre vonatkozó követelmények.

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

175.

Zárt terekre vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

176.

16. pont

Ivóvízrendszerek a 12.05 cikk szerint

Ú.CS.Á., legkésőbb 2006.12.31.

177.

17. pont második mondat

Mozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló WC-kre vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

178.

18. pont

Nyitható ablak nélküli kabinok szellőztetőrendszere

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

179.

19. pont

A 15.06 cikk követelményei a személyzet vagy a segédszemélyzet lakótereire vonatkozóan

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

180.

15.07 cikk

Propulziós berendezésre vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

181.

15.08 cikk 2. pont

Utasterekben levő hangszórókra vonatkozó követelmények

40 m LWL-nél rövidebb vagy legfeljebb 75 utas szállítására alkalmas személyhajóknál a rendelkezés Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor érvényes

182.

3. pont

A riasztórendszerre vonatkozó követelmények

Egynapos utazásra alkalmas hajóknál a rendelkezés Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor érvényes

183.

4. pont

A fenékvíz szintjét jelző riasztó minden vízmentes térben

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

184.

5. pont

Két gépi hajtású fenékvízszivattyú

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

185.

6. pont

Beépített fenékvíz-rendszer

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

186.

8. pont

A fedélzet alatti terek CO2 védőrendszerének szellőző rendszere

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

187.

15.09 cikk 3. pont

Megfelelő átszállító berendezés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

188.

15.09 cikk 4. pont

Mentőeszközök

Azon személyhajók esetében, amelyeket
2006.01.01. előtt a 15.09 cikk 5. pontja szerinti kollektív mentőeszközökkel szereltek fel, ezeket alternatív egyéni mentőeszközöknek kell tekinteni.
Azon személyhajók esetében, amelyek
2006.01.01. előtt a 15.09 cikk 6. pontja szerinti kollektív mentőeszközökkel szereltek fel, ezeket alternatív egyéni mentőeszközöknek kell tekinteni az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásáig vagy megújításáig

189.

5. pont (b) és (c) alpont

Megfelelő ülőhely, legalább 750 N úszóképesség

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

190.

(f) alpont

Stabil úszáshelyzet és megfelelő kapaszkodók

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

191.

(i) alpont

Megfelelő evakuációs eszközök az evakuálási területről a mentőtutajokba

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

192.

10. pont

A szolgálati csónak felszerelése motorral és keresőfénnyel

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

193.

15.10 cikk 2. pont

A 9.16 cikk 3. pontja vonatkozik a folyosókra és az utasok pihenőhelyeire is

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

194.

3. pont

Megfelelő vészvilágítás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

195.

15.10 cikk 4. pont

Vészüzemi erőátviteli rendszer

A 25 m LWL vagy annál rövidebb, egynapos utazásra alkalmas hajóknál a rendelkezés
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor érvényes

196.

(f) alpont

A keresőfények vészüzemi áramellátása a 10.02 cikk 2. pont (i) alpontja szerint

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor

197.

(i) alpont

A liftek és emelőberendezések vészüzemi áramellátása a 15.06 cikk 9. pont utolsó mondata szerint

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

198.

6. pont első mondat

A 15.11 cikk 2. pontja szerinti válaszfalak

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

199.

második és harmadik mondat

Kábelek fektetése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

200.

negyedik mondat

Vészüzemi erőátviteli berendezés a biztonsági peremvonal felett

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

201.

15.11 cikk 1. pont

Tűzvédelem
Anyagok és összetevők tűzvédelmi megfelelősége

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

202.

2. pont

A válaszfalak szerkezete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

203.

3. pont

Festékek, lakkok és egyéb felületkezelő termékek, valamint a helyiségekben - kivéve a géptereket és tárolóhelyiségeket - a padlóburkolatok lángkésleltetők legyenek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

204.

4. pont

A társalgók mennyezetei és a falak burkolatai nem éghető anyagból legyenek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

205.

5. pont

A bútorok és szerelvények a gyülekezőhelyeken nem éghető anyagból legyenek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

206.

6. pont

A Szabályzat szerinti ellenőrzés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

207.

7. pont

Szigetelőanyagok a társalgókban

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

208.

7a. pont

Zárt terek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

209.

8. pont

A válaszfalakban lévő ajtókra vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

210.

9. pont

Térhatároló falak

Az automatikus, túlnyomásos vízpermet rendszerekkel nem rendelkező kabinos hajókon, a kabinok közötti fal végei esetén:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

211.

10. pont

Térelválasztó falak

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

212.

11. pont

Huzatgátlók

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

213.

12. pont második mondat

Acélból vagy azzal egyenértékű más nem éghető anyagból készült lépcsők

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

214.

13. pont

A belső lépcsők körülzárása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

215.

14. pont

Szellőző és levegőellátást biztosító rendszerek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

216.

15. pont

Szellőző rendszerek a konyhákban és elszívóval felszerelt tűzhelyek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

217.

16. pont

Vezérlőközpontok, lépcsőházak, gyülekezőhelyek és füstelszívó rendszerek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

218.

17. pont

Tűzjelző rendszerek

Egynapos utazásra alkalmas hajóknál:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

219.

15.12 cikk 1. pont (c) alpont

Hordozható tűzoltó készülékek a konyhában

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

220.

2. pont (a) alpont

Második tűzoltószivattyú

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

221.

3. pont (b) és (c) alpont

Nyomás és vízsugárhossz

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

222.

6. pont

Anyagok, üzemzavar elleni védelem

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

223.

7. pont

Csövek és tűzcsapok befagyás elleni védelme

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

224.

8. pont (b) alpont

Tűzoltószivattyúk független működése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

225.

(c) alpont

Vízsugár hossza valamennyi fedélzeten

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

226.

(d) alpont

Tűzoltószivattyúk felszerelése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

227.

9. pont

Tűzoltó berendezések a gépterekben

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

228.

15.14 cikk 1. pont

Szennyvízgyűjtő és ártalmatlanító berendezések

A legfeljebb 50 ággyal rendelkező és egynapos utazásra alkalmas hajóknál: Ú.CS.Á., legkésőbb
az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

229.

2. pont

Szennyvízgyűjtő tartályokra vonatkozó követelmények

A legfeljebb 50 ággyal rendelkező és egynapos
utazásra alkalmas, legfeljebb 50 személyes hajóknál: Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

230.

15.15 cikk 1. pont

Lékesedési stabilitás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

231.

5. pont

Felszerelés szolgálati
csónakkal, emelvénnyel vagy azzal egyenértékű szerkezettel

A legfeljebb 250 utas szállítására vagy 50 ágy elhelyezésére engedélyezett személyhajóknál: Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

232.

6. pont

Felszerelés szolgálati csónakkal, emelvénnyel vagy azzal egyenértékű szerkezettel

A legfeljebb 250 utas szállítására vagy 50 ágy elhelyezésére engedélyezett személyhajóknál:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

233.

9. pont (a) alpont

Cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezések riasztórendszerei

Ú.CS.Á., legkésőbb a bizonyítvány 14.15 cikk szerinti megújításakor

234.

(b) alpont

Kollektív mentőeszközök a
15.09 cikk 5. pontja szerint

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

235.

16. FEJEZET

 

 

236.

16.01 cikk 2. pont

Speciális csörlők vagy egyenértékű csatoló berendezések

A követelmény az 1995.01.01. előtt megfelelő rögzítő berendezés nélküli tolásra engedélyezett vízijárművekre vonatkozik, csak Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

237.

3. pont utolsó mondat

Hajtó egységek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

238.

17. FEJEZET

 

 

239.

17.02 cikk 3. pont

Járulékos követelmények

A vonatkozó cikkben foglalt átmeneti
rendelkezésekkel

240.

17.03 cikk 1. pont

Általános riasztórendszerek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

241.

4. pont

Legnagyobb megengedett terhelés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor

242.

17.04 cikk 2. és 3. pont

Maradó biztonsági távolság

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

243.

17.05 cikk 2. és 3. pont

Maradó szabadoldal

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor

244.

17.06, 17.07 és
17.08 cikk

Döntéspróba és a stabilitás igazolása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor

245.

17.09 cikk

Merülésvonalak és merülési mércék

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

246.

20. FEJEZET

 

 

247.

20.01 cikk
(A 20.01 cikk
2007. április 1-jétől 2010. március 31-éig érvényes)

7.01 cikk 2. pont, 8.05 cikk 13. pont és 8.10 cikk

A tengeri hajókra nincs az ADN szerinti árukra követelmény meghatározva és 1987.10.01. előtti gerincfektetésnél: Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

248.

21. FEJEZET

 

 

249.

21.01-21.02 cikk

 

A követelmények az 1995.01.01. előtt épített kedvtelési célú hajókra vonatkoznak, csak Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor24.03 cikk

Azokra a hajókra vonatkozó eltérések, amelyek gerincfektetése 1976. április 1. előtt történt

1. A 24.02 cikkben foglalt rendelkezéseken túlmenően, azokra a hajókra, amelyek gerincfektetése 1976. április 1. előtt történt, az alábbi rendelkezések vonatkoznak:

Az alábbi táblázatban alkalmazott fogalmak:
– „CS. Á.”: A rendelkezés a már üzemben levő úszólétesítményekre nem vonatkozik, kivéve, ha az érintett részeket lecserélik vagy átépítik [„Á”]. Amennyiben a meglevő részeket azonos technikával és gyártási móddal előállított cseredarabbal váltják fel, ez a csere az átmeneti rendelkezések tekintetében nem minősül cserének [„CS”].
– A „Hajóbizonyítvány megújítása”: Az előírást a rendelet hatálybalépését követően, a hajóbizonyítvány érvényességi idejének az e szabályzat hatálybalépését követő első meghosszabbításakor kell kielégíteni.

 

A

B

C

1.

Cikk és pont

Tartalom

Határidő és megjegyzés

2.

3. FEJEZET

3.

3.03 cikk 1. pont (a) alpont

A kollíziós válaszfal helyzete

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2035. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

4.

3.04. cikk 2. pont

Tartályok, lakó- és utasterek közös felületei

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2035. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

5.

7. pont

Legnagyobb megengedett hangnyomásszint

Az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

6.

4. FEJEZET

7.

4.01 cikk 2. pont, 4.02 és 4.03 cikk

Biztonsági távolság, szabadoldal, minimális szabadoldal

Az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

8.

7. FEJEZET

9.

7.01 cikk 2. pont

A hajó által keltett hangnyomás

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

10.

7.05 cikk 2. pont

A navigációs fények visszajelzése

Az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

11.

8. FEJEZET

12.

8.08 cikk 3. és 4. pont

Minimális szivattyúteljesítmény és a víztelenítő csövek belső átmérője

Az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

13.

8.10 cikk 2. pont

A hajó által menetben keltett hangnyomás

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

14.

9. FEJEZET

15.

9.01 cikk

A villamos berendezésekre vonatkozó követelmények

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

16.

9.03 cikk

Érintésvédelem, szilárd tárgyak és víz behatolása elleni védelem

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

17.

9.06. cikk

Legnagyobb megengedhető feszültségek

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

18.

9.10 cikk

Generátorok és motorok

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

19.

9.11 cikk 2. pont

Akkumulátorok felszerelése

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

20.

9.12 cikk

Kapcsolóberendezések

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

21.

9.14 cikk

Rögzítő szerelvények

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

22.

9.15 cikk

Kábelek

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

23.

9.17 cikk

Navigációs jelzőfények

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

24.

12. FEJEZET

25.

12.02 cikk 5. pont

Zaj és rezgés a lakóterekben

Az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

26.

15. FEJEZET

27.

15.02 cikk 5. pont, 6. pont első mondat, 7-11. és 13. pont

Biztonsági peremvonal, ha nincs vízzáró fedélzet

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

28.

16. pont

Vízzáró ablakok

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor.

29.

15.04 cikk

Biztonsági távolság, szabadoldal, merülési jelek

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

30.

15.05 cikk

Utaslétszám

Az uniós bizonyítvány 2045. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

31.

15.10. cikk 4.,6.,7.,8. és 11. pont

Vészüzemi erőátviteli rendszer

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor


2. A 15.11. cikk 3. pont az 1976. április 1. előtti gerincfektetésű, egynapos utazásra alkalmas hajókra vonatkozik az uniós bizonyítvány 2045. január 1. utáni első kiadásáig vagy megújításáig azzal a kikötéssel, hogy a menekülési útvonalakra néző felületeken használt festékek, lakkok, burkolatok és egyéb anyagok, valamint a panelek felületkezelésére használt egyéb anyagok legyenek tűzállók, továbbá veszélyes mértékben nem keletkezhet füst vagy mérgező gáz.
3. A 15.11. cikk 12. pontja az 1976. április 1. előtti gerincfektetésű, egynapos utazásra alkalmas hajókra vonatkozik az uniós bizonyítvány 2045. január 1. utáni első kiadásáig vagy megújításáig azzal a kikötéssel, hogy teherhordó acélszerkezetű lépcsők helyett elegendő, ha a menekülési útvonalként szolgáló lépcsők szerkezete olyan, hogy tűz esetén körülbelül ugyanannyi ideig marad használható, mint egy teherhordó acélszerkezetű lépcső.

24.04. cikk

Egyéb eltérések

1. Azon vízijárművek esetében, amelyek minimális szabadoldalát az 1983. március 31-én hatályos Rajnai hajók szemleszabályzata 4.04. cikke szerint határozták meg, a hajózási hatóság tulajdonos kérésére meghatározhatja a minimális szabadoldalt az 1995. január 1-jén hatályos Rajnai hajók szemleszabályzata 4.03. cikke szerint.

2. Az 1983. július 1. előtti gerincfektetésű vízijárművek nem kötelesek megfelelni a 9. fejezetnek, de meg kell felelniük legalább az 1983. március 31-én hatályos Rajnai hajók szemleszabályzata 6. fejezetének.

3. A 15.06. cikk 3. pont (a)–(e) alpont, továbbá a 15.12. cikk 3. pont (a) alpont, tekintettel az egységes tömlőhosszra vonatkozó szabályra, csak az 1984. szeptember 30. utáni gerincfektetésű vízijárművekre vonatkozik, valamint az érintett területek átalakítására, legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045. január 1. utáni első kiadásakor vagy megújításakor.

4. Amennyiben az e fejezetben előírt rendelkezések alkalmazása az átmeneti rendelkezések lejárta után a gyakorlatban nehéz vagy ha ezek alkalmazása aránytalan költségekkel jár, a kivizsgáló bizottság engedélyezhet eltéréseket ezektől a rendelkezésektől a bizottság ajánlásai alapján. Ezeket az eltéréseket be kell jegyezni az uniós bizonyítványba.

5. Ha ez a rendelkezés a berendezések szerkezetének követelményeit illetően európai vagy nemzetközi szabványra hivatkozik, az ilyen berendezést a szabvány bármilyen felülvizsgálatát követő húsz évig továbbra is lehet használni.


24.05. cikk


24.06. cikk

A 24.01. cikk által nem érintett vízijárművekre vonatkozó eltérések

1. A következő rendelkezések az alábbiakra vonatkoznak:
(a) azon vízijárművek, amelyek hajóbizonyítványát a Rajnai hajók szemleszabályzata értelmében először 1995. január 1. és 2008. december 30. között adták ki, feltéve, hogy 1994. december 31-én nem álltak építés vagy átalakítás alatt,
(b) azon vízijárművek, amelyek 1995. január 1. és 2008. december 30. között egyéb közlekedési engedélyt kaptak.

2. Igazolni kell, hogy ezek a vízijárművek megfelelnek az azon a napon hatályos Rajnai hajók szemleszabályzatának, amely napon a hajóbizonyítványt vagy az egyéb közlekedési engedélyt kiadták.
3. A vízijárműveket úgy kell átalakítani, hogy megfeleljenek azoknak a rendelkezéseknek, amelyek a hajóbizonyítvány vagy a másik közlekedési engedély első kiadását követően lépnek hatályba az alábbi táblázatban meghatározott átmeneti intézkedések szerint.
4. A 24.04. cikk 4. és 5. pontok értelemszerűen alkalmazandók.

5. Az alábbi táblázatban alkalmazott fogalmak:
– „Ú., CS. és Á.”: A rendelkezés a már üzemben levő úszólétesítményekre nem vonatkozik, kivéve, ha az érintett részeket lecserélik vagy átépítik [„Á”] vagyis a rendelkezés csak az újonnan épített úszólétesítményekre [„Ú”] és az érintett részek cseréjére vagy átalakítására vonatkozik. Amennyiben a meglevő részeket azonos technikával és gyártási móddal előállított cseredarabbal váltják fel, ez a csere az átmeneti rendelkezések tekintetében nem minősül cserének [„CS”].

 

A

B

C

D

1.

Cikk és pont

Tartalom

Határidő
és megjegyzés

Érvényes az alábbi időpontok előtti hajóbizonyítvánnyal vagy közlekedési engedéllyel rendelkező hajókra

2.

3. FEJEZET

3.

3.03 cikk 7. pont

A hajók mellső részén nem túlnyúló horgonyok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2041.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

1999.10.01.

4.

3.04 cikk
3. pont második mondat

Gépterekben használt szigetelőanyagok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2003.04.01

5.

3. pont harmadik és negyedik mondat

Nyitó- és zárószerkezetek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2003.10.01.

6.

6. FEJEZET

7.

6.02 cikk 1. pont

Két vezérlőszelep hidraulikus hajtóegységek esetén

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2020.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2007.04.01.

8.

Külön csővezeték a második hajtóegység számára hidraulikus hajtóegységek esetén

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2020.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2007.04.01.

9.

6.03 cikk 1. pont

Egyéb fogyasztók rákapcsolása a kormányberendezés hidraulikus energiaátviteli rendszereire

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2020.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2007.04.01.

10.

6.07 cikk 2. pont (a) alpont

A hidraulika tartályok szint riasztója és üzemi nyomás riasztója

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni megújításakor

2007.04.01.

11.

7. FEJEZET

12.

7.02 cikk 2. pont

A hajó előtti holttér a hajó hosszának kétszerese, amennyiben 250 m-nél kevesebb

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2049.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2008.12.30.

13.

7.04 cikk 3. pontja

Kijelző

Egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállás hiánya esetén: Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor

2007.04.01.

14.

9. pont harmadik mondata

Egy szabályozó karral történő irányítás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2007.04.01.

15.

9. pont negyedik mondata

A vízsugár irányának kijelzése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2007.04.01.

16.

7.05 cikk 1. pont

Navigációs fények, azok burkolata, tartozékai és fényforrásai

Továbbra is használhatók azok a navigációs fények, burkolatuk, tartozékaik és fényforrásaik, amelyek megfelelnek a navigációs fények színére és fényerősségére, továbbá a jelzőfényeknek a rajnai hajózáshoz való elfogadására vonatkozó, 2009. 11. 30-tól hatályos követelményeknek.

2013.12.01.

17.

7.06 cikk 1. pont

1990.01.01. előtt jóváhagyott hajózási radarberendezések.

Az 1990.01.01. előtt jóváhagyott hajózási radarberendezéseket az uniós bizonyítvány
2009.12.31. utáni kiadásáig vagy megújításáig, de legkésőbb
2011.12.31-ig lehet beszerelni és használni, amennyiben rendelkeznek e rendelet vagy a CCNR 1989-II-35. sz. határozat szerinti, érvényes beszerelési igazolással.

2013.12.01.

18.

1990.01.01. előtt jóváhagyott fordulási szögsebességjelző készülékek

Az 1990.01.01. előtt jóváhagyott és
2000.01.01. előtt beszerelt fordulási szögsebességjelző készüléket az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásáig vagy megújításáig lehet beszerelni és használni, amennyiben rendelkeznek e rendelet vagy a CCNR 1989-II-35. sz. határozat szerinti, érvényes beszerelési igazolással.

2013.12.01.

19.

1990.01.01. előtt jóváhagyott hajózási radarberendezések és fordulási szögsebességjelző készülékek

A rajnai belvízi hajózáshoz használt radarberendezésekre vonatkozó minimum-
követelményeknek és tesztelési feltételeknek, valamint a rajnai belvízi hajózáshoz használt fordulási szögsebesség-
jelző készülékre vonatkozó minimum-
követelményeknek és tesztelési feltételeknek megfelelően, 1990. 01. 01. után jóváhagyott hajózási radar-
berendezéseket és fordulási szögsebesség-
jelző készüléket továbbra is lehet beszerelni és
működtetni, amennyiben e rendelet vagy a CCNR 1989-II-35. sz. határozat szerint érvényes beszerelési igazolás került kibocsátásra.

2013.12.01.

20.

8. FEJEZET

21.

8.02. cikk 4. pontja

A csőcsatlakozások takarása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2003.04.01.

22.

5. pont

A magas nyomású üzemanyag csővezetékek burkolattal történő felszerelése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2025.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2007.04.01.

23.

6. pont

A motor alkatrészeinek szigetelése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2025.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2007.04.01.

24.

8.03 cikk 3. pont

Túlpörgés elleni védelem

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2004.04.01.

25.

8.05 cikk 7. pont első mondat

Még a védett helyiségek lezárása esetén is a fedélzetről működtethető gyorselzáró szelep a tartályon

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2008.04.01.

26.

8.05 cikk 9. pont második mondat

A szondázó berendezés olvashatósága a teljes töltési szintig

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

1999.04.01.

27.

13. pont

Töltési szintjelző nemcsak a főgéphez, hanem a hajó biztonságos működéséhez szükséges segédgépekhez is

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

1999.04.01.

28.

8.06 cikk

Kenőolaj tárolására szolgáló tartályok, csövek és tartozékok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2007.04.01.

29.

8.07 cikk

Az erőátviteli rendszer, a vezérlő- és indítórendszer, valamint a fűtőrendszer olajának tárolására szolgáló tartályok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2007.04.01.

30.

A rendelkezések nem vonatkoznak
a) 2003.01.01. előtt beépített motorokra és
b) azokra a cseremotorokra, amelyeket legkésőbb 2011.12.31-ig beépítenek olyan úszólétesítménybe, amelyek
2002.01.01-jén üzemben voltak

31.

8a.02 cikk 2. és 3. pontja

A követelményeknek való megfelelés / kipufogógáz-
kibocsátási határértékek

Az előírások nem terjednek ki
a) 2003.01.01. előtt beépített motorokra és
b) azokra a csere-
motorokra, amelyeket legkésőbb 2011.12.31-ig beépítenek olyan úszólétesítménybe, amelyek 2002.01.01-jén üzemben voltak. Olyan motorok esetén, amelyeket
a) 2003.01.01. és 2007.07.01. között építettek be úszó-
létesítménybe, a kipufogógáz-kibocsátási

2007.07.01.

32.

határértékekre a
75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet 14. számú mellékletében megadott értékek vonatkoznak;
b) 2007.06.30. után építettek be úszó-
létesítménybe vagy a fedélzeten található gépekbe, a kipufogógáz-
kibocsátási határértékekre a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet 15. számú mellékletében megadott értékek vonatkoznak.
A követelmények:
az 560 kW-nál nagyobb
teljesítményű főmotorra és segédmotorra vonatkozó V kategóriára, továbbá a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendeletben megadott segéd-
motorokra vonatkozó D, E, F, G, H, I, J, K kategóriára egyenlő módon vonatkoznak

33.

10. FEJEZET

34.

10.02 cikk, 1. pont (e) alpont

Acélból vagy egyéb ellenálló, nem gyúlékony anyagból készült, legalább 10 liter űrtartalmú tartályok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány megújításakor

2013.12.01.

35.

10.02 cikk 2. pont
(a) alpont

Acél- és egyéb kötelek bizonylata

Az első kötél cseréje a hajón: Ú.CS.Á., legkésőbb 2008.01.01. Második és harmadik kötél: 2013.1.1.

2003.04.01.

36.

10.03 cikk 1. pont

Európai szabvány

Cserekor, legkésőbb 2010.01.01.

2002.04.01.

37.

2. pont

A, B és C tűzveszélyességi osztálynak való megfelelőség

Cserekor, legkésőbb 2010.01.01.

2002.04.01.

38.

4. pont

A CO2-tartalom és a helyiség méretének viszonya

Cserekor, legkésőbb 2010.01.01.

2002.04.01.

39.

10.03a cikk

Beépített tűzoltó rendszerek a lakóterekben, kormányállásokban és utasterekben

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2002.04.01.

40.

10.03b cikk

Beépített tűzoltó rendszerek a gépterekben, kazánterekben és szivattyúterekben

Legkésőbb az uniós bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2002.04.01

41.

1. Az 1980. október 1-je előtt felszerelt CO2 tűzoltó rendszerek használatban maradhatnak az uniós bizonyítvány 2035. január 1-je utáni kiadásáig vagy megújításáig, ha az 1976. április 1-jén hatályban lévő Rajnai hajók szemleszabályzata 7.03 cikk 5. pontjában foglalt követelményeknek megfelelnek.

42.

2. Az 1992. április 1. és 1994. december 31. között felszerelt CO2 tűzoltó rendszerek használatban maradhatnak az uniós bizonyítvány 2035. január 1-je utáni kiadásáig vagy megújításáig, ha az 1994. december 31-én hatályban lévő Rajnai hajók szemleszabályzata 7.03 cikk 5. pontjában foglalt követelményeknek megfelelnek.

43.

3. A Rajnai Hajózási Központi Bizottság által az 1994. december 31-én hatályban lévő Rajnai hajók szemleszabályzata 7.03 cikk 5. pontjára vonatkozóan 1992. április 1. és 1994. december 31. között elfogadott ajánlásai az uniós bizonyítvány 2035. január 1. utáni kiadásáig vagy megújításáig érvényben maradnak.

44.

4. A 10.03b cikk 2. pont csak az uniós bizonyítvány 2035. január 1. utáni kiadásáig vagy megújításáig alkalmazandó, ha az meghatározott berendezéseket olyan hajókra szerelték fel, amelyek gerincfektetése 1992. október 1. előtt történt.

45.

10.04 cikk

Az európai szabványok alkalmazása a szolgálati csónakokra

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2003.10.01.

46.

10.05 cikk 2. pont

Felfújható mentőmellények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor. A
2003.09.30-án a hajón levő mentőmellények használhatók az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásáig vagy megújításáig

2003.10.01.

47.

11. FEJEZET

48.

11.02 cikk 4. pont első mondat

A mellvédek és a nyíláskeretek, valamint az oldalsó védőkorlátok magassága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2020.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2013.12.01.

49.

A nyíláskeretek magassága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2013.12.01.

50.

11.04 cikk 2. pont

Oldalsó védőkorlátok az 55 méternél rövidebb, csak hátsó lakótérrel rendelkező hajókon

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2020.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2013.12.01.

51.

11.12 cikk
2., 4., 5. és 9. pont

Gyártói tábla, védőberendezések, hajón tartandó bizonyítványok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2013.12.01.

52.

11.13 cikk

Gyúlékony folyadékok tárolása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2002.10.01.

53.

14a. FEJEZET

54.

14a.02 cikk 2. pont (a) alpontjának
és (b) alpontjának táblázata, valamint az 5. pont

Határértékek/ellenőrzési értékek és típusjóváhagyások

Ú.CS.Á., amíg:
a) a határértékek és az ellenőrzési értékek nem nagyobbak a 14a.02 cikkben foglalt értékek kétszeresénél;
b) a fedélzeti szennyvízkezelő műhöz a gyártó vagy egy szakértő olyan igazolást mellékel, amely tanúsítja, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő mű a vízi járművön előálló tipikus terhelési viszonyok között képes ellátni feladatát;
c) olyan szennyvíziszap-kezelési rendszer van érvényben, amely a személyhajó fedélzetén működő szennyvízkezelő mű üzemi feltételeit figyelembe véve alkalmasnak tekinthető.

2013.12.01.

55.

15. FEJEZET

56.

15.01 cikk 1. pont (c) alpont

A 8.08. cikk 2. pontjának második mondata nem alkalmazandó

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

57.

(d) alpont

A 9.14 cikk 3. pont második mondat nem vonatkozik 50V feletti névleges feszültségekre

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor.

2006.01.01.

58.

2. pont (b) alpont

A petroleum-tűzhelyek tilalma a 13.04 cikk értelmében

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

59.

(c) alpont

Szilárd tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezések tilalma a 13.07 cikk értelmében

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor.

2006.01.01.

60.

(e) alpont

Cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezések tilalma a 14. fejezet értelmében

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor. Az átmeneti rendelkezés csak arra az esetre vonatkozik, ha a 15.15 cikk 9. pontjának megfelelően riasztórendszereket szereltek fel.

2006.01.01.

61.

15.02 cikk 2. pont

Vízmentes válaszfalak száma és elhelyezkedése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor
1996. 01.01. előtt vízre bocsátott hajók esetében a követelmény

2006.01.01.

62.

5. pont második mondat

Biztonsági peremvonal, ha nincs vízzáró fedélzet

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

63.

15. pont

A kettősfenék vagy oldaljáró alatti tér minimális magassága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

64.

15.03 cikk
1-6. pont

Ép stabilitás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

65.

7. és 8. pont

Sérült stabilitás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2013.12.01.

66.

9. pont

Sérült stabilitás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2013.12.01.

67.

A hajófenék sérülésének függőleges kiterjedése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2013.12.01.

68.

Ú.CS.Á., legalább 0,50 m szakaszon és a hajófenéktől számított legfeljebb 0,60 m-en vízmentes fedélzettel rendelkező hajók vonatkozásában, amelyek 2005.12.31. előtt uniós bizonyítványt vagy egyéb a műszaki követelményeknek való megfelelést tanúsító okmányt szereztek.

69.

2-rekeszes állapot

Ú.CS.Á.

70.

10-13. pont

Sérült stabilitás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2013.12.01.

71.

15.05 cikk 2. pont (a) alpont

Az az utaslétszám, amelyre a 15.06 cikk 8. pont szerinti evakuálási terület megléte igazolt

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

72.

(b) alpont

A 15.03 cikk szerinti stabilitási számításnál figyelembe vett utaslétszám

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

73.

15.06 cikk 1. pont (a) alpont

Utasterek a válaszfalfedélzet alatt és a farválaszfal előtt

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2013.12.01.

74.

1. pont (b) alpont

Zárt terek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2013.12.01.

75.

2. pont

A 11.13 cikkben említett, gyúlékony folyadékok tárolására szolgáló szekrények és helyiségek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

76.

3. pont (c) alpont első mondat

A kijáratok teljes magassága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

77.

második mondat

Az utaskabinok és egyéb kisebb helyiségek ajtajainak teljes szélessége

0,7 m méretnél Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

78.

(f) alpont első mondat

A vészkijáratok mérete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

79.

(g) alpont

A mozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló helyiségek kijáratai

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

80.

4. pont (d) alpont

A mozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló ajtók

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

81.

5. pont

Az összekötő folyosókra vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

82.

6. pont (b) alpont

Az evakuálási területekre vezető menekülési útvonalak

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

83.

(c) alpont

A géptereken keresztül nem vezethetnek menekülési útvonalak

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2007.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

84.

A konyhákon keresztül nem vezethetnek menekülési útvonalak

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor.

85.

(d) alpont

A menekülési útvonalak mentén nem lehetnek lépcsőfokok, létrák vagy hasonlók

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

86.

7. pont

Megfelelő biztonsági útmutatórendszer

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

87.

8. pont

A gyülekezési helyekre vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

88.

9. pont (a)-(c) alpont és (e) alpont utolsó mondat

Az utasterekben levő lépcsőkre és fordulóikra vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

89.

10. pont (a) alpont első mondat

Az EN 711:1995 sz. európai szabvány szerinti védőkorlátok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

90.

második mondat

A mozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló fedélzeteken levő habvédek és korlátok magassága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

91.

10. pont (b) alpont második mondat

Az általában a mozgásukban korlátozott személyek be- és kiszállítására szolgáló nyílások teljes szélessége

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

92.

12. pont

Az EN 14206:2003 sz. európai szabvány szerinti folyosók

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

93.

13. pont

A mozgásukban korlátozott személyek használatra szolgáló közlekedési területek és azok falai

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

94.

14. pont első mondat

A közlekedési területeken levő üvegajtók és üvegfalak, valamint az ablaktáblák szerkezete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

95.

15. pont

A felépítményen belüli, teljesen vagy részben panorámaablakokból álló zárt terekre vonatkozó követelmények.

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2013.12.01.

96.

Zárt terekre vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2013.12.01.

97.

16. pont

Ivóvízrendszerek a 12.05 cikk szerint

Ú.CS.Á., legkésőbb 2006. 12. 31.

2006.01.01.

98.

17. pont második mondat

A mozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló WC-kre vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

99.

18. pont

Nyitható ablak nélküli kabinok szellőztetőrendszere

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

100.

15.07 cikk

A propulziós berendezésre vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

101.

15.08 cikk 2. pont

Az utasterekben levő hangszórókra vonatkozó követelmények

A 40 m LWL hossznál rövidebb vagy legfeljebb 75 utas szállítására alkalmas személyhajóknál a rendelkezés

2006.01.01.

102.

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

103.

3. pont

A riasztórendszerre vonatkozó követelmények

Az egynapos utazásra alkalmas hajóknál a rendelkezés

2006.01.01.

104.

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

105.

3. pont (c) alpont

A hajó vezetője számára a személyzet és a segédszemélyzet riasztását lehetővé tevő riasztórendszer

Az egynapos utazásra alkalmas hajóknál a rendelkezés

2006.01.01.

106.

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

107.

4. pont

Fenékvíz szintjét jelző riasztó minden vízmentes térben

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

108.

5. pont

Két gépi hajtású fenékvíz-szivattyú

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

109.

6. pont

Beépített fenékvíz-rendszer a 8.08 cikk 4. pont szerint

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

110.

7. pont

Hűtő-tároló helyiségek belülről nyithatósága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

111.

8. pont

A fedélzet alatti terek CO2 védőrendszerének szellőző berendezése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

112.

9. pont

Elsősegélynyújtó dobozok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

113.

15.09 cikk 1. pont első mondat

Mentőgyűrűk

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

114.

2. pont

Egyéni mentőeszközök

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

115.

3. pont

Megfelelő átszállító berendezés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor érvényes

2006.01.01.

116.

4. pont

Mentőeszközök

Azon személyhajók esetében, amelyek a 15.09 cikk 5. pontja szerinti kollektív mentőeszközzel voltak felszerelve 2006.01.01. előtt, ezeket az egyéni mentőeszköz megfelelőjének kell tekinteni. Azon személyhajók esetében, amelyek a 15.09 cikk 6. pontja szerinti kollektív mentőeszközzel voltak felszerelve 2006.01.01. előtt, ezeket az egyéni mentőeszköz megfelelőjének kell tekinteni az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásáig vagy megújításáig

2006.01.01.

117.

5. pont (b) és (c) alpont

Megfelelő ülőhely, legalább 750 N úszóképesség

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

118.

(f) alpont

Stabil trimmhelyzet és megfelelő kapaszkodók

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

119.

(i) alpont

Megfelelő evakuációs eszközök az evakuálási területről a mentőtutajokba

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

120.

9. pont

A mentőfelszerelés ellenőrzése a gyártó utasításai szerint

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

121.

10. pont

A szolgálati csónak felszerelése motorral és keresőfénnyel

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

122.

11. pont

Hordágy

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

123.

15.10 cikk 2. pont

A 9.16 cikk 3. pont vonatkozik a folyosókra és az utasok pihenőhelyeire is

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

124.

3. pont

Megfelelő vészvilágítás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

125.

4. pont

Vészüzemi erőátviteli rendszer

A 25 m LWL vagy annál rövidebb, egynapos utazásra alkalmas hajóknál a rendelkezés Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor érvényes

2006.01.01.

126.

(f) alpont

A keresőfények vészüzemi áramellátása a 10.02 cikk 2. pont (i) alpont szerint

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

127.

(i) alpont

A liftek és emelőberendezések vészüzemi áramellátása a 15.06 cikk 9. pont utolsó mondat szerint

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

128.

6. pont

A vészüzemi erőátviteli berendezésre vonatkozó követelmények:

129.

első mondat

- a 15.11 cikk 2. pont szerinti válaszfalak

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

130.

második és harmadik mondat

- a kábelek fektetése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

131.

negyedik mondat

- vészüzemi erőátviteli berendezés a biztonsági peremvonal felett

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

132.

15.11 cikk 1. pont

Anyagok és összetevők tűzvédelmi megfelelősége

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

133.

2. pont

A válaszfalak szerkezete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

134.

3. pont

Festékek, lakkok és egyéb felületkezelő termékek, valamint a helyiségekben - kivéve a géptereket és tárolóhelyiségeket - a padlóburkolatok lángkésleltetők legyenek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

135.

4. pont

A társalgók mennyezetei és a falak burkolatai nem éghető anyagból legyenek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

136.

5. pont

A bútorok és szerelvények a gyülekezőhelyeken éghetetlen anyagból legyenek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

137.

6. pont

A Szabályzat szerinti ellenőrzés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

138.

7. pont

Szigetelőanyagok a társalgókban

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

139.

7a. pont

Zárt terek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2013.12.01.

140.

8. pont (a), (b) alpont, (c) alpont második mondat és (d) alpont

A válaszfalakban levő ajtókra vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

141.

9. pont

Falak

Az automatikus, túlnyomásos vízpermet rendszerekkel nem rendelkező kabinos hajókon, a kabinok közötti fal végei esetén: Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

142.

10. pont

Térhatároló falak

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

143.

12. pont

Acélból vagy azzal egyenértékű más nem éghető anyagból készült lépcsők

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

144.

13. pont

A belső lépcsők körülzárása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

145.

14. pont

Szellőző és levegőellátást biztosító rendszerek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

146.

15. pont

Szellőző rendszerek a konyhákban és elszívóval felszerelt tűzhelyek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

147.

16. pont

Vezérlőközpontok, lépcsőházak, gyülekezőhelyek és füstelszívó-rendszerek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

148.

17. pont

Tűzjelző rendszerek

Egynapos utazásra alkalmas hajóknál Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

149.

15.12 cikk 1. pont

Hordozható tűzoltókészülékek a konyhában

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

150.

2. pont (a) alpont

Második tűzoltószivattyú

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

151.

4. pont

Tűzcsapszelepek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

152.

5. szakasz

Axiális tömlődob

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

153.

6. pont

Anyagok, üzemzavar elleni védelem

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

154.

7. pont

Csövek és tűzcsapok befagyása elleni védelme

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

155.

8. pont (b) alpont

A tűzoltószivattyúk független működése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

156.

(d) alpont

Tűzoltószivattyúk felszerelése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

157.

9. pont

Acélból készült vagy azzal egyenértékű tulajdonságú tűzoltó rendszer a géptérben

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor Az átmeneti időszak nem vonatkozik az olyan 1995.12.31. utáni gerincfektetésű fa, alumínium- vagy műanyag testű hajókra, amelynek géptere nem a 3.04 cikk szerinti anyagból készült.

2006.01.01.

158.

15.13. cikk

Biztonságtechnikai szervezés

Egynapos utazásra alkalmas hajóknál: Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

159.

15.14 cikk 1. pont

Szennyvízgyűjtő és ártalmatlanító berendezések

A legfeljebb 50 ággyal rendelkező és egynapos utazásra alkalmas hajóknál:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

160.

2. pont

A szennyvízgyűjtő tartályokra vonatkozó követelmények

A legfeljebb 50 ággyal rendelkező és egynapos utazásra alkalmas hajóknál:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor

161.

15.15 cikk 1. pont

Lékesedési stabilitás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

162.

4. pont

(fenntartva)

163.

5. pont

Felszerelés szolgálati csónakkal, emelvénnyel vagy azzal egyenértékű szerkezettel

A legfeljebb 250 utas szállítására vagy 50 ágy elhelyezésére engedélyezett személyhajóknál:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

164.

6. pont

Felszerelés szolgálati csónakkal, emelvénnyel vagy azzal egyenértékű szerkezettel

A legfeljebb 250 utas szállítására vagy 50 ágy elhelyezésére engedélyezett személyhajóknál:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

165.

9. pont (a) alpont

Cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezések riasztórendszerei

Ú.CS.Á., legkésőbb a bizonyítvány 14.15 cikk szerinti megújításakor

2006.01.01.

166.

(b) alpont

Kollektív mentőeszközök a
15.09 cikk 5. pontja szerint

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.24. 07. cikk


24.08. cikk
Átmeneti rendelkezés a 2.18. cikkhez

A rajnai hajók szemleszabályzata szerint 2007. március 31. után kiadott, érvényes hajóbizonyítvánnyal rendelkező úszólétesítmény esetében, az uniós bizonyítvány kiadásakor, az egyedi európai hajóazonosító számot kell használni.

24a. FEJEZET

R ZÓNÁJÚ VÍZI UTAKON NEM KÖZLEKEDŐ ÚSZÓLÉTESÍTMÉNYEKRE
VONATKOZÓ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

24a.01. cikk

Az átmeneti rendelkezések alkalmazása már üzemelő úszólétesítményekre és a korábbi uniós bizonyítványok érvényessége
1.    A következő rendelkezések az alábbi úszólétesítményekre vonatkoznak:
a)    azon úszólétesítmények, amelyek uniós bizonyítványát 2008. december 30. napja előtt adták ki először, és
b)    azon úszólétesítmények, amelyek részére egy más, az R zónára nem jogosító bizonyítvány került kiállításra 2008. december 30. napja előtt,
melyek az R zónájú vízi utakon nem közlekednek.
2.    Igazolni kell, hogy ezek az úszólétesítmények megfelelnek a 82/714/EGK irányelv II. mellékletének 1–12. fejezetében foglalt rendelkezéseknek a hajóbizonyítvány vagy a más bizonyítvány kiadásának napján.
3.    A 2008. december 30. előtt kiadott uniós bizonyítványok vagy más bizonyítványok továbbra is érvényesek a bizonyítványon feltüntetett lejárati időpontig. A 2.09. cikk 2. pontját továbbra is alkalmazni kell.

24a.02. cikk

Már üzemelő úszólétesítményekre vonatkozó mentességek

1.    A 24a.03. és a 24a.04. cikk sérelme nélkül, az ebben rendeletben meghatározott követelményeket nem teljes mértékben kielégítő úszólétesítményeket úgy kell átalakítani, hogy az uniós hajóbizonyítvány vagy a más bizonyítvány kiállításakor megfeleljenek az alábbi táblázatban meghatározott átmeneti rendelkezéseknek.
2.    Az alábbi táblázatban alkalmazott meghatározások:
–     „Ú.CS.Á.”: A rendelkezés nem vonatkozik a már üzemelő úszólétesítményekre, kivéve ha az érintett alkatrészeket kicserélik vagy átalakítják, azaz a rendelkezés csak újonnan épített úszólétesítményekre és az érintett alkatrészek vagy területek cseréjére vagy átalakítására vonatkozik. Amennyiben a meglevő alkatrészeket olyan cseredarabokkal váltották ki, amelyek ugyanolyan technológiát alkalmaznak és ugyanolyan típusúak, abban az esetben ez nem minősül cserének („R”) az átmeneti rendelkezések értelmében.
–     „Az uniós bizonyítvány kiadása vagy megújítása": azt jelenti, hogy ennek a követelménynek akkor kell eleget tenni, amikor a bizonyítványt legközelebb megújítják 2008. december 30. után. Amennyiben a bizonyítvány érvényessége 2008. december 30. és 2009. december 30. között lejár, a követelmény mindazonáltal csak 2009. december 30-tól kezdve kötelező.

 

A

B

C

1.

Cikk és pont

Tartalom

Határidő és megjegyzések

2.

3.03 cikk 1. pont

Kollíziós válaszfal helyzete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

3.

3.03 cikk 2. pont

Lakótéri biztonsági berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

4.

3.03 cikk 2. pont

Biztonsági felszerelések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

5.

3.03 cikk 4. pont

Lakóterek gáztömör elválasztása a gépterektől, kazánterektől és rakterektől

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

6.

3.03 cikk 5. pont második mondat

Fartéri válaszfalon lévő ajtók távvezérlése

7.

3.03 cikk 7. pont

Hajó mellső részén nem túlnyúló horgonyok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

8.

3.04 cikk 3. pont második mondat

Gépterekben használt szigetelőanyagok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

9.

3.04 cikk 3. pont harmadik és
negyedik mondat

Nyitó- és zárószerkezetek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

10.

3.04 cikk 6. pont

A 2. mellékletben foglaltak értelmében géptérnek minősülő helyiségek kijáratai

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

11.

4. FEJEZET

12.

4.04 cikk

Merülési vonalak

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

13.

5. FEJEZET

14.

5.06 cikk 1. pont első mondat

Előírt (előremeneti) sebesség

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

15.

6. FEJEZET

16.

6.01 cikk 1. pont

Az 5. fejezetben meghatározott kormányozhatóság

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

17.

3. pont

A dőlés és a külső hőmérséklet szerinti megfelelés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

18.

6.01 cikk 7. pont

A kormányszárak átvezetései

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

19.

6.02 cikk 1. pont

Különálló hidraulika tank

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2026. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

20.

A vezérlőszelepek megkettőzése a hidraulika rendszerekben

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2026. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

21.

A hidraulikarendszerek megkettőzött hidraulika vezetékeinek egymástól különválasztott vezetése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2026. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

22.

6.02 cikk 2. pont

A második hidraulikarendszer egyetlen művelettel történő működésbe hozatala

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2026. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

23.

3. pont

Az 5. fejezetben meghatározott kormányozhatóság biztosítása a másodlagos hajtóegység révén / kézi üzemmódban

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

24.

6.03 cikk 1. pont

Más egységek működtetésének biztosítása a hidraulika rendszerhez történő csatlakoztatás révén

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2026. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

25.

6.03 cikk 2. pont

Elkülönített hidraulikatankok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

26.

6.05 cikk 1. pont

A kézi meghajtás automatikus leválasztása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

27.

6.06 cikk 1. pont

Két, egymástól független kormányrendszer

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

28.

6.07 cikk 2. pont (a) alpont

Szintellenőrzési riasztás mindkét hidraulika tartálynál és rendszernyomás ellenőrzése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2026. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

29.

(e) alpont

A puffer-berendezések felügyelete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

30.

6.08 cikk 1. pont

A 9.20 cikkben meghatározott elektromos berendezésekre vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

31.

7. FEJEZET

32.

7.02 cikk 2-6. pont

Akadálymentes kilátás a kormányállásból az alábbiak kivételével:

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

33.

7.02 cikk 3. pont második mondat

Akadálymentes kilátás a kormányos látószögében

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

34.

6. pont

Fényáteresztő képesség

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

35.

7.03 cikk 7. pont

Riasztás leállítása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

36.

8. pont

Automatikus átkapcsolás másik áramforrásra

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

37.

7.04 cikk 1. pont

A főmotorok és a vezérlőberendezések működtetése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

38.

7.04 cikk 2. pont

A főmotor vezérlése

Amennyiben a kormányállást nem egyszemélyes radarhajózásra alakították ki: Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor, ha a motor üzemeltetése közvetlen irányítással történik;
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor más motorirányítási mód esetén

39.

7.04 cikk 3. pontja

Kijelző

Egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállás hiánya esetén: Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2024.12.30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

40.

9. pont harmadik mondat

Egy szabályozó karral történő irányítás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024.12.30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

41.

9. pont negyedik mondat

A vízsugár iránya kijelzésének hiányossága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024.12.30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

42.

7.05 cikk 1. pont

Navigációs fények, azok burkolata, tartozékai és fényforrásai

Navigációs fények, azok burkolata, tartozékai és fényforrásai, amelyek megfelelnek ‒ a navigációs fények színére és fényerősségére, továbbá a jelzőfényeknek a rajnai hajózáshoz való elfogadására vonatkozó, 2009. 11. 30-tól hatályos követelményeknek vagy ‒ valamely tagállam 2009. 11. 30-tól hatályos, vonatkozó követelményeinek, továbbra is használhatók.

43.

7.06 cikk 1. pont

Radarhajózási rendszerek és fordulási szögsebességjelző készülékek

A 2012. 12. 31. előtt egy tagállam jogszabályai szerint jóváhagyott és beszerelt radarhajózási rendszereket és fordulási szögsebességjelző készüléket továbbra is lehet beszerelni és működtetni az uniós bizonyítvány 2018. 12. 31. utáni kibocsátásáig vagy felváltásáig. Ezeket a rendszereket az 52-es szám alatt be kell jegyezni az uniós bizonyítványba.

44.

A rajnai hajózáshoz használt radarhajózási rendszerekre vonatkozó minimumkövetelményekkel és tesztelési feltételekkel, valamint a rajnai hajózáshoz használt fordulási szögsebességjelző készülékre vonatkozó minimumkövetelményekkel és tesztelési feltételekkel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően 1990. 01. 01. óta jóváhagyott radarhajózási rendszereket és fordulási szögsebességjelző készüléket továbbra is lehet beszerelni és működtetni, amennyiben rendelkeznek e rendelet vagy a CCNR 1989-II-35. sz. határozat szerinti, érvényes beszerelési igazolással.

45.

7.09. cikk

Riasztórendszerek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

46.

7.12 cikk

Szabályozható magasságban üzemeltethető kormányállás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor. Automatikus leeresztés nélkül:

 

3-4. mondat

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor

47.

8. FEJEZET

48.

8.01 cikk 3. pont

55 °C-nál magasabb lobbanáspontú üzemanyaggal üzemelő belsőégésű motorok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

49.

8.02 cikk 1. pont

Berendezések biztosítása véletlen indítás ellen

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

50.

8.02 cikk 4. pont

A csőcsatlakozások takarása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024.12.30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

51.

5. pont

A magas nyomású üzemanyag csővezetékek burkolattal történő felszerelése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024.12.30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

52.

6. pont

A motor alkatrészeinek szigetelése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

53.

8.03 cikk 2. pont

Üzemfelügyeleti rendszerek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

54.

3. pont

Automatikus fordulatszám-korlátozás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

55.

5. pont

Hajtóművek tengelyeinek vezetése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

56.

8.05 cikk 1. pont

Acél üzemanyagtartályok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

57.

8.05 cikk 2. pont

Önműködően záródó víztelenítő
szelepek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

58.

3. pont

Nem lehet üzemanyag-tartály az ütközési válaszfal előtt

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

59.

4. pont

Nem lehet napi üzemanyag-tartály vagy annak szereléke közvetlenül motor vagy kipufogócső felett

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor, azonban azt megelőzően is megfelelő berendezéssel biztosítani szükséges az üzemanyag biztonságos elvezetését

60.

6. pont harmadik, negyedik, ötödik mondat

Levegő szállító vezetékek és a hozzájuk csatlakozó csövek elhelyezése, rögzítése és méretezése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

61.

7. pont

Tank gyorselzáró-szelep fedélzetről történő működtetésének lehetősége, hogy zárt helyiségben való hozzáférés akadályoztatása esetén is biztosítható legyen a működtetés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

62.

9. pont második mondat

A szintjelző készülékek leolvashatóságát a teljes feltöltési szintig terjedően biztosítani kell

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

63.

13. pont

Töltés-felügyeleti rendszert a főmotor mellett a hajó haladását biztosító más motorokra is fel kell szerelni

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

64.

8.06 cikk

Kenőolaj, kenőolaj vezetékek és tartozékok elhelyezése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

65.

8.07 cikk

Az erőátviteli rendszerben, a váltóműben, a hajtórendszerben, valamint a fűtőrendszerben használt olaj, valamint az olajvezetékek elhelyezése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

66.

8.08 cikk 8. pont

A ballasztterek és a ballaszt felvételére alkalmas rakterek ürítő csöveinek összekapcsolására egyszerű zárószelep nem hagyható jóvá

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

67.

8.08 cikk 9. pont

A raktéri vízgyűjtő csatorna szintjének mérésére szolgáló szonda

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

68.

8.09 cikk 2. pont

Olajos víz és a fáradt-olaj gyűjtésére szolgáló felszerelés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

69.

8.10 cikk 3. pont

Kibocsátási határérték 65 dB(A)
veszteglő hajóknál

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

70.

8a. FEJEZET

71.

A fejezetben szereplő rendelkezések nem vonatkoznak
a) azokra a főmotorokra és segédmotorokra, amelyeknek névleges leadott teljesítménye nagyobb, mint 560 kW, és a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet 1. számú melléklet 4.1.2.4. alpontjában meghatározott következő kategóriákhoz tartoznak:
aa) V1:1-V1:3, amelyeket 2006. 12. 31-ig,
ab) V1:4 és V2:1-V2:5, amelyeket 2008. 12. 31-ig
beépítettek úszólétesítménybe vagy a fedélzeten található gépekbe;
b) azokra a segédmotorokra, amelyeknek névleges leadott teljesítménye legfeljebb 560 kW, változó

 

sebességűek, és a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet 10. § (4) bekezdésében meghatározott következő
kategóriákhoz tartoznak:
ba) H, amelyeket 2005. 12. 31-ig,
bb) I és K, amelyeket 2006. 12. 31-ig,
bc) J, amelyeket 2007. 12. 31-ig
beépítettek úszólétesítménybe vagy a fedélzeten található gépekbe;
c) azokra a segédmotorokra, amelyeknek névleges leadott teljesítménye legfeljebb 560 kW, állandó sebességűek, és a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet 10. § (4) bekezdésében meghatározott következő kategóriákhoz tartoznak:
ca) D, E, F és G, amelyeket 2006. 12. 31-ig,
cb) H, I és K, amelyeket 2010. 12. 31-ig,
cc) J, amelyeket 2011. 12. 31-ig
beépítettek úszólétesítménybe vagy a fedélzeten található gépekbe;
d) azokra a motorokra, amelyek teljesítik a 14. számú mellékletében említett határértékeket, és amelyeket 2007. 06. 30-ig beépítettek úszólétesítménybe vagy a fedélzeten található gépekbe;
e) azokra a cseremotorokra, amelyeket
2011. 12. 31-ig beépítettek úszólétesítménybe vagy
a fedélzeten található gépekbe egy olyan motor cseréjeként, amelyre a fenti a)-d) pontok szerint a rendelkezések nem vonatkoznak.
Az a), b), c) és d) pontban említett határidőket két évvel meg lehet hosszabbítani azoknak a motoroknak a tekintetében, amelyeknek gyártási ideje korábbi a jelzett időpontoknál.

72.

ad ca) A 97/68/EK irányelvet módosító 2004/26/EK irányelv 1. mellékletének 1A részében szereplő II. függelékben foglaltak értelmében az állandó fordulatszámú motorok esetében a jelzett határidőtől kell a rendelkezést alkalmazni

73.

9. FEJEZET

74.

9.01 cikk 1. pont második mondat

A szükséges dokumentumokat a hatósági szervhez kell nyújtani

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

75.

9.01 cikk 2. pont (b) alpont

A fő-, vészhelyzeti és az elosztó kapcsolótábla kapcsolási rajzait a hajón kell tartani

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

76.

3. pont

A beltéri és a fedélzeti hőmérséklet

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

77.

9.02 cikk 1-3. pont

Áramellátó rendszerek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

78.

9.03 cikk

Érintésvédelem, idegen elemek és víz behatolása elleni védelem

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

79.

9.05 cikk 4. pont

A földelő-kábelek keresztmetszete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

80.

9.11 cikk 4. pont

Az akkumulátorok tárolására szolgáló zárt tér, szekrényben vagy doboz szellőztetése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

81.

9.12 cikk

Kapcsoló-berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

82.

9.12 cikk 3. pont (b) alpont

Földelés-érzékelő berendezés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

83.

9.13 cikk

Vészhelyzeti áram-megszakítók

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

84.

9.14 cikk

Felszerelési tartozékok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

85.

9.14 cikk 3. pont második mondat

Egypólusú kapcsolók tiltása mosó helyiségben, fürdőben, mosdóhelyiségben és egyéb vizes helyiségekben

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

86.

9.15 cikk 2. pont

Minimális keresztmetszet
1,5 mm2 vezetékerenként

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

87.

10. pont

Változtatható magasságban üzemeltethető kormányállásba bekötött kábelek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

88.

9.16 cikk 3. pont második mondat

Második áramkör

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

89.

9.19 cikk

Gépészeti berendezések riasztó- és biztonsági rendszerei

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

90.

9.20 cikk

Villamos berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

91.

9.21 cikk

Elektromágneses kompatibilitás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

92.

10. FEJEZET

93.

10.01 cikk

Horgonyberendezés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

94.

10.02 cikk 2. pont (a) alpont

Acél drótkötelek és más kikötő kötelek bizonyítványa

Drótkötél cseréje a hajón: Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor.
Második és harmadik drótkötél cseréje: 2029. 12. 30.

95.

10.03 cikk 1. pont

Európai szabvány

Cserekor, legkésőbb 2024. 12. 30.

96.

2. pont

A, B és C osztályú tűznek való megfelelőség

Cserekor, legkésőbb 2024. 12. 30.

97.

4. pont

A CO2-tartalom és a helyiség méretének viszonya

Cserekor, legkésőbb 2024. 12. 30.

98.

10.03a cikk

Lakótérben, kormányállásban és az utasok számára fenntartott terekben felszerelt stacionárius tűzoltó berendezés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

99.

10.03b cikk

A géptérben, kazántérben és szivattyúhelyiségben felszerelt stacionárius tűzoltó berendezés

Az 1985. 10. 01. előtt felszerelt CO2-
tűzoltóberendezés továbbra is használható az uniós bizonyítvány 2049. 12. 30. utáni kiadásáig vagy megújításáig, amennyiben megfelel az uniós irányelv 1982. 10. 04-én hatályban volt változata II. mellékletének 13.03. pontjában meghatározott követelményeknek

100.

10.04 cikk

Az európai szabvány alkalmazása a szolgálati csónakra

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

101.

10.05 cikk 2. pont

Felfújható mentőmellények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor a 2008. 12. 30. előtti napon a hajón levő mentőmellények használhatók az uniós bizonyítvány 2024. 12. 30. utáni kiadásáig vagy megújításáig

102.

11. FEJEZET

103.

11.02 cikk 4. pont első mondat

A fedélzetek külső széleinek és a munkaterületek felszerelései

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2020.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

104.

A mellvédek és a nyíláskeretek magassága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2020.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

105.

11.04 cikk 1. pont

Az oldalfedélzet teljes szélessége

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor, a 7,30 méternél szélesebb vízi járműveknél
A rendelkezés a 2009. 01. 01. napja után vízre bocsátott hajókra és a már üzemelő hajókra vonatkozik, az alábbi kikötésekkel: A 11.04 cikk követelményeinek meg kell felelni
a) a 11.04 cikkben foglaltak szerint kell eljárni, ha az oldalfedélzet teljes szélessége 0,90 m módosul, vagy ha az e magasság feletti teljes szélesség csökken;
b) Az átalakítás előtt az oldalfedélzet szabad szélessége 0,90 m-es magasságig, továbbá e magasság felett sem lehet kisebb, mint a 11.04. cikkben meghatározott érték.

106.

2. pont

Oldalsó védőkorlátok az 55 méternél rövidebb, csak hátsó lakótérrel rendelkező hajókon

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2020. 01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

107.

11.05 cikk 1. pont

A munkaterület megközelítése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

108.

2. és 3. pont

Ajtók és bejáratok, kijáratok és folyosók, ahol a padlószint eltérései meghaladják a 0,50 métert

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

109.

4. pont

A személyzet folyamatos munkavégzésére szolgáló munkaterületek lépcsője

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

110.

11.06 cikk 2. pont

Kijáratok és vészkijáratok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

111.

11.07 cikk 1. pont második mondat

Létrák, lépcsők és hasonló felszerelések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

112.

2. és 3. pont

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

113.

11.10 cikk

Raktérfedelek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

114.

11.11 cikk

Csörlők

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

115.

11.12 cikk 2-6. és 8-10. pont

Daruk: a gyártó címkéje, a legnagyobb megengedett terhelés, biztosítóberendezések, számításon alapuló ellenőrzés, szakértői ellenőrzés, a hajón tartandó bizonyítványok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

116.

11.13 cikk

Gyúlékony folyadékok tárolása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

117.

12. FEJEZET

118.

12.01 cikk 1. pont

A szokásosan a fedélzeten tartózkodó személyek szálláshelye

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

119.

12.02 cikk 3. pont

A padlók állapota

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

120.

4. pont

Nappali és hálóhelyiségek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

121.

12.02 cikk 5. pont

Zaj és rezgés a lakóterekben

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

122.

6. pont

A lakóterek belmagassága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

123.

8. pont

A közös használatú helyiségek padlófelületének kivitele

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

124.

9. pont

A helyiségek légterének nagysága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

125.

10. pont

Az egy személyre jutó légtér nagysága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

126.

11. pont

Az ajtók mérete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

127.

12. pont (a) és (b) alpont

A lépcsők elrendezése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

128.

13. pont

Veszélyes gázt vagy folyadékot szállító csövek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

129.

12.03 cikk

Szaniter helyiségek és felszerelésük

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

130.

12.04 cikk

Konyha

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

131.

12.05 cikk

Ivóvíz berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

132.

12.06 cikk

Fűtés és szellőztetés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

133.

12.07 cikk 1. pont második mondat

Egyéb lakótéri berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

134.

14a. FEJEZET

135.

14a.02. cikk 2. pont (a) alpontjának és (b) alpontjának táblázata, valamint 5. pont

Határértékek/ellenőrzési értékek és típusjóváhagyások

Ú.CS.Á., amíg:
a) a határértékek és az ellenőrzési értékek nem nagyobbak a 14a.02 cikkben foglalt értékek kétszeresénél;
b) a fedélzeti szennyvízkezelő műhöz a gyártó vagy egy szakértő olyan igazolást mellékel, amely tanúsítja, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő mű a vízi járművön előálló tipikus terhelési viszonyok között képes ellátni feladatát;
c) olyan szennyvíziszap-kezelési rendszer van érvényben, amely a személyhajó fedélzetén működő szennyvízkezelő mű üzemi feltételeit figyelembe véve alkalmasnak tekinthető

136.

15. FEJEZET

137.

Személyhajók

Lásd a rendelet 8. §-át.

138.

15a. FEJEZET

139.

Vitorlás személyhajók

Lásd a rendelet 8. §-át.

140.

16. FEJEZET

141.

16.01 cikk 2. pont

A toló üzemmódra épített hajók csatoló csörlői, vagy azokkal egyenértékű csatoló berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

142.

17. FEJEZET

143.

Úszómunkagép

Lásd a rendelet 8. §-át.

144.

21. FEJEZET

145.

Kedvtelési célú hajó

Lásd a rendelet 12. §-át.

146.

22b. FEJEZET

147.

22b.03. cikk

Második, független kormányszerkezet erőátviteli berendezés

Ú.CS.Á, legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor15. FEJEZET

A SZEMÉLYHAJÓK

A személyhajók esetében az e rendelet 8. §-ában foglaltakra kell figyelemmel lenni.

15a. FEJEZET
A vitorlás személyhajók esetében az e rendelet 8. §-ában foglaltakra kell figyelemmel lenni.

16. FEJEZET

16.01. cikk 2. pont

A toló üzemmódra épített hajók csatoló csörlői, vagy azokkal egyenértékű csatoló berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2049. december 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

3. pont utolsó mondat

Hajtóberendezésekre vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2049. december 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor


17. FEJEZET

Úszó munkagépre vonatkozóan az irányelv 8. cikkében foglaltakra kell figyelemmel lenni.

21. FEJEZET

A kedvtelési célú hajók esetében a rendelet 12. §-ában foglaltakra kell figyelemmel lenni.

22b. FEJEZET

22b.03. cikk

Második, független kormányszerkezet erőátviteli berendezés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2029. december 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor24a.03. cikk

Azon úszólétesítményekre vonatkozó mentességek, amelyek gerincének lefektetésére 1985. január 1-je előtt került sor:
1.    A 24a.02. cikk rendelkezésein túlmenően, azon úszólétesítményeket, amelyek hajógerincét 1985. január 1. előtt fektették le, szintén mentesíteni kell az alábbi rendelkezések alól, a táblázat 3. oszlopában leírt feltételek mellett, feltéve hogy a hajó és személyzete biztonságát más megfelelő módon biztosítják:
2.    Az alábbi táblázatban alkalmazott meghatározások:
–     „Ú.CS.Á.”: A rendelkezés nem vonatkozik a már üzemelő úszólétesítményekre, kivéve, ha az érintett alkatrészeket kicserélik, vagy átalakítják, azaz a rendelkezés csak újonnan épített úszólétesítményekre, és az érintett alkatrészek vagy területek cseréjére vagy átalakítására vonatkozik. Amennyiben a meglevő alkatrészeket olyan cseredarabokkal váltották ki, amelyek ugyanolyan technológiát alkalmaznak és ugyanolyan típusúak, abban az esetben ez nem minősül cserének („R”) az átmeneti rendelkezések értelmében.
–    „Az uniós bizonyítvány kiadása vagy megújítása": azt jelenti, hogy ennek a követelménynek akkor kell eleget tenni, amikor a bizonyítványt legközelebb megújítják 2008. december 30. után. Amennyiben a bizonyítvány érvényessége 2008. december 30. és 2009. december 30. között lejár, a követelmény mindazonáltal csak 2009. december 30-tól kezdve kötelező.
–    

 

A

B

C

1.

 

3. FEJEZET

 

3.03. cikk 1. pont

Vízzáró válaszfalak

Ú.CS.Á.

2.

3.03. cikk 2. pont

Lakóterek, biztonsági berendezések

Ú.CS.Á.

 

3.03. cikk 5. pont

Nyílások a vízzáró válaszfalakon

Ú.CS.Á.

 

3.04. cikk 2. pont

Üzemanyagtartályok korlátozó felületei

Ú.CS.Á.

 

3.04. cikk 7. pont

Legnagyobb megengedett hangnyomásszint a géptérben

Ú.CS.Á.

 

4. FEJEZET

3.

4.01. cikk

Biztonsági távolság

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2019. december 30. utáni kiadásakor vagy megújít

 

4.02. cikk

Szabadoldal

Ú.CS.Á.

 

6. FEJEZET

4.

6.01. cikk 3. pont

A kormányberendezésre vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á.

 

7. FEJEZET

5.

7.01. cikk 2. pont

Legnagyobb megengedett hangnyomásszint a kormányállásban

Ú.CS.Á.

 

7.05. cikk 2. pont

A navigációs jelzőfények ellenőrző rendszere

Ú.CS.Á.

 

7.12. cikk

Magasságban szabályozható helyzetű kormányállások

Ú.CS.Á.

 

8. FEJEZET

6.

8.01. cikk 3. pont

Bizonyos folyékony üzemanyagok tilalma

Ú.CS.Á.

 

8.04. cikk

Motor égéstermék elvezetés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

 

8.05. cikk 13. pont

Üzemanyag-töltési szint jelzőberendezése

Ú.CS.Á.

 

8.08. cikk 2. pont

Fenékvíz-szivattyúval történő felszerelés

Ú.CS.Á.

 

8.08. cikk 3. és 4. pont

A fenékvíz-szivattyú szívócsövének átmérője és a szivattyú szállítási teljesítménye

Ú.CS.Á.

 

8.08. cikk 5. pont

Fenékvíz-szivattyú automatikus légtelenítéssel

Ú.CS.Á.

 

8.08. cikk 6. pont

Szűrők felszerelése

Ú.CS.Á.

 

8.08. cikk 7. pont

Automatikusan zárható szerkezetek a leghátsó részben

Ú.CS.Á.

 

8.10. cikk 2. pont

A hajó által keltett zaj

Ú.CS.Á.

 

9. FEJEZET

 

9.01. cikk 2. pont

A villamos berendezések bizonyítványai

Ú.CS.Á.

 

9.01. cikk 3. pont

A villamos berendezések kivitelezése

Ú.CS.Á.

7.

9.06. cikk

Legnagyobb megengedett feszültség

Ú.CS.Á.

 

9.10. cikk

Generátorok és motorok

Ú.CS.Á.

 

9.11. cikk 2. pont

Akkumulátorok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2029. december 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

 

9.12. cikk 2. pont

Kapcsolók
védelmi berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2029. december 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

 

9.14. cikk 3. pont

Egyidejű kapcsolás

Ú.CS.Á.

 

9.15. cikk

Vezetékek

Ú.CS.Á.

 

9.16. cikk 3. pont

Géptéri világítás

Ú.CS.Á.

 

9.17. cikk 1. pont

A navigációs jelzőfények kapcsolótáblája

Ú.CS.Á.

 

9.17. cikk 2. pont

A navigációs jelzőfények áramellátása

Ú.CS.Á.

8.

10. FEJEZET

 

10.01. cikk 9. pont

Horgonycsörlők

Ú.CS.Á.

 

10.04. cikk 1. pont

Szabvány szerinti szolgálati csónak

Ú.CS.Á.

 

10.05. cikk 1. pont

Szabvány szerinti mentőgyűrűk

Ú.CS.Á.

 

10.05. cikk 2. pont

Szabvány szerinti mentőmellények

Ú.CS.Á.

9.

11. FEJEZET

 

11.11. cikk 2. pont

Biztonsági csörlők

Ú.CS.Á.

10.

12. FEJEZET

 

12.02. cikk 13. pont

Veszélyes gázokat vagy folyadékokat szállító csövek

Ú.CS.Á.


24a.04. cikk

Egyéb eltérések

Amennyiben az e fejezetben meghatározott követelmények alkalmazása – az átmeneti rendelkezések lejáratát követően – a gyakorlatban nehézkes, vagy ha ezek alkalmazása aránytalan költségekkel jár, a szemlebizottság – a rendeletben foglalt rendelkezésekre figyelemmel – eltérést engedélyezhet ezektől a rendelkezésektől. Az engedélyezett eltéréseket be kell jegyezni az uniós bizonyítványba.

24a.05. cikk

Átmeneti rendelkezés a 2.18. cikkhez

A 24.08. cikket értelemszerűen kell alkalmazni.

BIZTONSÁGTECHNIKAI JELEK
1

Az 1. § (1) bekezdése a 96/2004. (VII. 19.) GKM rendelet 19. §-ának (3) bekezdésével, bevezető szövegrésze a 9/2008. (III. 21.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 9/2008. (III. 21.) GKM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított, a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 16. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 34/2010. (IV. 22.) KHEM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 16. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdés a) pontja a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 16. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdése a 9/2008. (III. 21.) GKM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdés a) pontját az 1/2010. (I. 8.) KHEM rendelet 15. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 3. §-t az 1/2010. (I. 8.) KHEM rendelet 15. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet 1. §-a iktatta be.

8

A 4. § a 16/2006. (IV. 6.) GKM rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. § (1)–(2) bekezdését az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 4. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. § (6) bekezdését az 1/2010. (I. 8.) KHEM rendelet 15. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 4. § (11) bekezdését az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

Az 5. § a 9/2008. (III. 21.) GKM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 5. § (1)–(5) bekezdését az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

15

Az 5. § (7) bekezdése a 36/2019. (IX. 20.) ITM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

16

Az 5. § (8) bekezdése a 36/2019. (IX. 20.) ITM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

17

A 6. § (1) bekezdése a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

18

A 6. § (2) bekezdése a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

19

A 6. § (3) bekezdése a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

20

A 6. § (4) bekezdése a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

21

A 6. § új (5) bekezdését a 16/2006. (IV. 6.) GKM rendelet 4. § (4) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 9/2008. (III. 21.) GKM rendelet 13. § (3) bekezdése, újonnan a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 7. §-a iktatta be.

22

A 6. § eredeti (4) bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta a 16/2006. (IV. 6.) GKM rendelet 4. § (4) bekezdése.

23

A 6. § eredeti (5) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatta a 16/2006. (IV. 6.) GKM rendelet 4. § (4) bekezdése.

24

A 6. § eredeti (6) bekezdésének számozását (8) bekezdésre változtatta a 16/2006. (IV. 6.) GKM rendelet 4. § (4) bekezdése.

25

A 7. § a 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

26

A 8. § (1) bekezdése a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

27

A 8. § (1) bekezdés a) pontja a 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 8. § (1) bekezdés b) pontja a 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 8. § (1) bekezdés c) pontja a 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 8. § (1) bekezdés j) pontját az 52/2016. (XII. 9.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

31

A 8. § (2) bekezdése az 1/2010. (I. 8.) KHEM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

32

A 8. § (3) bekezdése a 34/2010. (IV. 22.) KHEM rendelet 3. §-ával megállapított, a 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 8. § (3a) bekezdését az 52/2016. (XII. 9.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

34

A 8. § (5) bekezdését a 9/2008. (III. 21.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

35

A 8. § (5a) bekezdését a 10/2015. (III. 11.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be.

36

A 8. § (6) bekezdését a 9/2008. (III. 21.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

37

Lásd a Vkt. 18. §-át.

38

A 11. § a 9/2008. (III. 21.) GKM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

39

A 11. § (2) bekezdése a 10/2015. (III. 11.) NFM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

40

A 11. § (3) bekezdését az 1/2010. (I. 8.) KHEM rendelet 15. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

41

A 11. § (5) bekezdését az 1/2010. (I. 8.) KHEM rendelet 7. §-a iktatta be, szövege a 10/2015. (III. 11.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

42

A 12. §-t a 8/2004. (II. 6.) GKM rendelet 8. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 9/2008. (III. 21.) GKM rendelet 8. §-a iktatta be, szövege a 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

43

A 12. § (2) bekezdését a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

44

A 12. § (3) bekezdését a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

45

A 12/A. §-t a 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet 4. §-a iktatta be.

46

A 12/A. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 46/2020. (XI. 30.) ITM rendelet 2. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

47

A 12/A. § (4) bekezdés a) pontja a 46/2020. (XI. 30.) ITM rendelet 2. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

48

A 12/A. § (5) bekezdése a 46/2020. (XI. 30.) ITM rendelet 2. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

49

A 12/B. §-t a 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet 5. §-a iktatta be.

50

A 12/B. § (6) bekezdését a 34/2020. (X. 7.) ITM rendelet 1. §-a iktatta be.

51

A 13. § (1) bekezdése a 31/2001. (IX. 14.) KöViM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 13. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. §-ának 30. pontja hatályon kívül helyezte.

53

A 13. § (4) bekezdése a 16/2006. (IV. 6.) GKM rendelet 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 13. § (5) bekezdése az 1/2010. (I. 8.) KHEM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

55

A 13. § (6) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. §-ának 30. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet 6. §-a iktatta be.

56

A hatálybalépés időpontja 2019. december 21.

57

A 13. § (7) bekezdését a 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet 6. §-a iktatta be.

58

A 13. § (8) bekezdését a 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet 6. §-a iktatta be.

59

A 13. § (9) bekezdését a 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet 6. §-a iktatta be.

60

A 13. § (10) bekezdését a 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet 6. §-a iktatta be.

61

A 13. § (11) bekezdését a 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet 6. §-a iktatta be.

62

A 13/A. §-t a 34/2010. (IV. 22.) KHEM rendelet 4. §-a iktatta be.

63

A 14. § az 1/2010. (I. 8.) KHEM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

64

A 15. § a 13/2020. (V. 8.) ITM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

65

A 15. § (2) bekezdése a 46/2020. (XI. 30.) ITM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

66

A 16. §-t a 36/2019. (IX. 20.) ITM rendelet 10. §-a iktatta be.

67

Az eredeti melléklet számozását 1. mellékletre változtatta a 9/2008. (III. 21.) GKM rendelet 12. §-a. Az 1. számú melléklet a 34/2020. (X. 7.) ITM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

1.

A nem kívánt rész törlendő.

2.

A nem kívánt rész törlendő.

12.

A nem kívánt rész törlendő.

13.

A nem kívánt rész törlendő

14:

A nem kívánt rész törlendő.

15:

A nem kívánt rész törlendő.

16:

A nem kívánt rész törlendő.

70

A 4. számú mellékletet a 9/2008. (III. 21.) GKM rendelet 12. §-a iktatta be.

71

A 5. számú mellékletet a 9/2008. (III. 21.) GKM rendelet 12. §-a iktatta be, szövege a 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

72

A 6. számú mellékletet a 9/2008. (III. 21.) GKM rendelet 12. §-a iktatta be, szövege a 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

73

A 7. számú mellékletet a 9/2008. (III. 21.) GKM rendelet 12. §-a iktatta be, szövege a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

74

A 8. számú mellékletet a 9/2008. (III. 21.) GKM rendelet 12. §-a iktatta be.

75

A 9. számú mellékletet a 9/2008. (III. 21.) GKM rendelet 12. §-a iktatta be, szövege a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás