• Tartalom

15/2001. (X. 20.) IM rendelet

15/2001. (X. 20.) IM rendelet

a bírósági végrehajtói fegyelmi eljárásban közreműködő személyek részére járó költségtérítésről1

2021.10.01.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. §-a (2) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §2 A bírósági végrehajtói fegyelmi bíróság eljáró tanácsának tagja, a vizsgálóbiztos, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának és a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak a képviselője (a továbbiakban együtt: közreműködő) e rendelet szerint jogosult a fegyelmi tárgyaláson és fegyelmi vizsgálati eljáráson (a továbbiakban együtt: tárgyalás) történő részvételével felmerült költségeinek megtérítésére.

2. § (1) A közreműködő jogosult a lakóhelyéről (tartózkodási helyéről) a tárgyalás helyére való utazással és a visszautazással felmerült és igazolt költségek (viteldíj, fuvardíj, ideértve a helyi közlekedési eszköz használatával felmerült viteldíjat is stb.) megtérítésére.

(2) Utazási költségként a közreműködő részére az igénybe vett vonat, autóbusz és helyi tömegközlekedési eszköz költségét lehet megtéríteni. Ha a közreműködő gépkocsival utazik a tárgyalásra, akkor a vasúti 1. osztály viteldíjának megfelelő összeg megtérítésére jogosult.

3. § A közreműködőt a tárgyaláson történő részvételéért ellátási költség és távolléti díj fejében napi 5000 Ft illeti meg, ha a lakóhelyről (tartózkodási helyről) való elindulás és az oda visszaérkezés időpontja közötti időtartam a 8 órát eléri; ha ez az időtartam 8 óránál rövidebb, a közreműködő az összeg időtartammal arányos részére jogosult oly módon, hogy a távollét minden teljes órájáért 625 Ft jár.

4. § A közreműködő nem kötelezhető arra, hogy a tárgyalás helyére 23 óra és 5 óra között, illetve olyan időpontban utazzék, amely időpontban a tárgyalásról történő visszautazására már nincs lehetőség. Ha a közreműködő a közlekedési viszonyok miatt már a tárgyalást megelőző napon megérkezett a tárgyalás helyére, kérelmére az ellátási költségen felül a szállásköltséget is meg kell téríteni.

5. § A közreműködő részére nem jár költségtérítés, ha az a szerv, amelynek a közreműködő a tagja, illetőleg alkalmazottja vagy megbízottja, költségét kiküldetési költségként vagy más módon megtéríti.

6. §3 A költségtérítés összegét a fegyelmi tanács döntése alapján a fegyelmi tanács székhelye szerinti törvényszék (Kúria) gazdasági hivatala fizeti ki a közreműködőnek.

7. §4 A tárgyaláson megjelent tanú díjazására a tanúk költségtérítéséről szóló jogszabály rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)5 E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet rendelkezései megfelelően irányadók.

1

A rendeletet a 10/2021. (IX. 30.) IM rendelet 3. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2021. november 1. napjával.

3

A 6. § a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 17. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 7. § a 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5

A 8. § (2) bekezdése az 5/2016. (III. 6.) IM rendelet 12. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére