• Tartalom

19/2001. (XI. 29.) IM rendelet

a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól

2019.01.01.

A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Fmtv.) 68. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: MSZH) elnökével egyetértésben – a következőket rendelem el:

A formatervezési mintaoltalmi bejelentés

1. § (1) A formatervezési mintaoltalmi (a továbbiakban: mintaoltalmi) bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a bejelentési kérelmet és abban a formatervezési minta (a továbbiakban: minta) szerinti termék megnevezését;

b) a minta ábrázolását;

c) képviselet esetén annak igazolását;

d) a jogutódlást igazoló okiratot, ha a bejelentő a szerző jogutódja;

e) uniós elsőbbség igénylése esetén az elsőbbségi iratot;

f) kiállítási elsőbbség igénylése esetén a kiállítási igazolást;

g) az illetékes szerv hozzájárulását ahhoz, hogy az a minta, amelynek az Fmtv. 8. §-a (1) bekezdésében meghatározott jelzés csupán elemét képezi, oltalomban részesülhessen, ha ennek hiányában az Fmtv. 8. §-ának (1) bekezdésében foglalt kizáró ok egyébként fennállna;

h)1

(2) A mintaoltalmi bejelentés tartalmazhatja:

a)2 a mintához nem tartozó részek egyértelmű elhatárolására szolgáló – a 4. § (2)–(6) bekezdésének megfelelő – jelöléseket;

b)3

c) a minta szerinti terméknek az ipari minták nemzetközi osztályozásának (a továbbiakban: nemzetközi osztályozás) létesítésére vonatkozó Locarnói Megállapodásban meghatározott osztályjelzetét.

(3) Egy bejelentésben legfeljebb ötven mintára igényelhető oltalom.

(4)4 A bejelentési kérelmet és a minta ábrázolását külön lapon kezdve kell elkészíteni és külön-külön folyamatos számozással kell ellátni; az azokban foglaltaknak egymással összhangban kell állniuk.

A bejelentési kérelem

2. §5 (1) A bejelentési kérelmet egy példányban kell benyújtani, és annak az Fmtv. 36. § (3) bekezdésében meghatározott adatokon kívül tartalmaznia kell:

a) több bejelentő esetén az igényjogosultság arányát, ha az nem egyenlő;

b) a minta szerinti termék megnevezését;

c) annak megjelölését, hogy a bejelentésben hány mintára igényelnek oltalmat;

d) nyilatkozatot arról, hogy a bejelentő a minta szerzője vagy annak jogutódja;

e) több szerző esetén a szerzőség arányát, ha az nem egyenlő;

f) uniós, kiállítási vagy belső elsőbbség igénylése esetén az erre irányuló nyilatkozatot, feltüntetve uniós elsőbbségnél a külföldi bejelentés napját, országát és számát, kiállítási elsőbbségnél a kiállítás napját és megnevezését, belső elsőbbségnél pedig a folyamatban lévő bejelentés napját és ügyszámát;

g) megosztás esetén az erre irányuló nyilatkozatot, megjelölve az alapul szolgáló bejelentés ügyszámát, bejelentési és elsőbbségi napját;

h) a mintaoltalom megadására irányuló kérelmet;

i) a bejelentési kérelem mellékleteinek felsorolását.

(2) A bejelentési kérelem a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában díjtalanul beszerezhető formanyomtatvány vagy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapjáról letölthető elektronikus űrlap kitöltésével is elkészíthető.

A minta szerinti termék megnevezése

3. § (1) A minta szerinti termék megnevezését – lehetőség szerint – a nemzetközi osztályozásban szereplő elnevezés használatával kell megadni. A minta szerinti termék megnevezésének az osztályozásban szereplő elnevezéstől való eltérés esetén vagy ilyen elnevezés hiányában is ki kell fejeznie a termék rendeltetését, illetőleg az állhat a termék más, közismert nevéből is. Ha a termék megnevezése több felhasználási területre is utalhat, azt pontosítani kell a felhasználási terület, illetve a nemzetközi osztályozás szerinti osztályjelzet megadásával.

(2) A minta szerinti termék megnevezése nem tartalmazhat fantáziaszót, fantázianevet, gyártmány- vagy típusjelölést.

(3) Ha a minta készletre vonatkozik, a termék megnevezésében erre is utalni kell.

(4) Ha a mintaoltalmi bejelentésben több mintának az Fmtv. 38. §-a (1) bekezdésében meghatározott csoportjára igényelnek oltalmat, a minták szerinti termékek tömör összefoglaló elnevezését kell megadni.

A minta ábrázolása

4. § (1)6 A mintaoltalmi bejelentésben a minta ábrázolását egy példányban kell benyújtani.

(2) A mintát fényképen, rajzzal vagy más grafikai úton a következők szerint kell ábrázolni:

a) az ábrázolásnak egyértelműen be kell mutatnia a mintát, azaz a minta szerinti termék egészének vagy részének külső megjelenését befolyásoló valamennyi külső jellegzetességet;

b) az ábrázoláson a minta egyértelmű azonosíthatóságát zavaró tárgyak, személyek, állatok nem szerepelhetnek;

c) szükség esetén a mintát több nézetből, illetve eltérő használati és egyéb helyzetekben is be kell mutatni;

d) legalább egy ábrázolásnak a mintát teljes egészében be kell mutatnia; a minta megismeréséhez szükséges mértékben metszetek, kitörések, részletnagyítások alkalmazhatók;

e) a nem meghatározott hosszúságú, illetve síkbeli kiterjedésű tárgyak esetén (pl. profilidom, szövetek) – az egyéb követelményeknek egyebekben eleget tevő – részlet ábrázolása is elegendő;

f) egy ábrázoláson csak egy minta egy nézete szerepelhet;

g) az egyes ábrázolásokból önmagukból – külön magyarázat nélkül is – ki kell derülnie a többi ábrázoláshoz viszonyított kapcsolatnak;

h) a készletre vonatkozó minta minden elemét legalább egy ábrázoláson együttesen is szerepeltetni kell;

i)7 a lap vagy lapok felső szélén legalább 2,5 cm széles üres térközt kell hagyni;

j)8 a mintához nem tartozó részek jelölésének egyértelműen el kell határolnia a mintát az ábrázolásnak azoktól a részeitől, amelyekre nézve a bejelentő nem igényel oltalmat.

(3) Az ábrázolás benyújtható színes vagy fekete-fehér kivitelben. Az ábrázolást azonban színes kivitelben kell elkészíteni, ha a színek a mintát eredményező külső jellegzetességekhez tartoznak.

(4) A minta fényképen történő ábrázolása esetén az ábrázolásnak – a (2) és a (3) bekezdésben foglaltakon kívül – a következő követelményeknek is meg kell felelnie:

a) a fényképnek a mintát semleges háttér előtt, kontrasztosan, éles kontúrokkal kell ábrázolnia; a fényképek elkészítésénél a fényviszonyokat úgy kell megválasztani, hogy csillogás, tükröződés, árnyékhatás a mintát eredményező külső jellegzetességek megismerhetőségét ne zavarja;

b)9 a fényképen fizikai úton felvitt elemek vagy így elvégzett törlések – így különösen retusálás – nem szerepelhetnek;

c) az egyes fényképek mérete nem lehet 3 x 4 cm-nél kisebb és 12 x 15 cm-nél nagyobb;

d) ha egy bejelentéshez több fénykép is tartozik, azokat A/4 méretű lapon kell felragasztással vagy nyomtatással elrendezni; az egyes fényképek között az ábraszám elhelyezésére alkalmas, legalább 2 cm széles üres térközt kell hagyni.

(5) A minta rajzzal vagy más grafikai úton való ábrázolása esetén az ábrázolásnak – a (2) és a (3) bekezdésben foglaltakon kívül – a következő követelményeknek is meg kell felelnie:

a) a grafikai ábrázolást fehér, átlátszatlan, legfeljebb A/4 méretű lapra, sötét, jól látható, tartós, egyenletes vastagságú vonalakkal, hajtás vagy törés nélkül kell elkészíteni;

b) ha egy lapon több ábra is szerepel, azokat egymástól világosan, térközzel elhatárolva kell elhelyezni;

c)10 az ábrázolás – az ábraszámozás kivételével – nem tartalmazhat magyarázatokat és feliratokat, valamint a megértést zavaró vonalat vagy más grafikai elemet;

d)11 a mintát a valós láthatóság szerint, lehetőleg perspektivikus módon kell ábrázolni azzal, hogy ez a követelmény nem képezi akadályát a mintához nem tartozó részek (2) bekezdés j) pontja szerinti jelölésének;

e) műszaki rajzok, illetve a műszaki rajzok szimbólumai nem alkalmazhatók;

f) ha az ábrázoláson metszetek, kitörések szerepelnek, azokat is valósághűen kell bemutatni.

(6) A bejelentéshez tartozó egyes ábrázolásokat ábraszámmal kell ellátni. Az ábraszám két, ponttal elválasztott számból áll, amelyek közül az első a bejelentésben szereplő minták sorszámát, a második pedig az adott mintához tartozó ábrák sorszámát jelöli (pl. 1.1, 1.2, 1.3 az első minta ábrázolásainak, 2.1, 2.2, 2.3 a második minta ábrázolásainak az ábraszáma). Az ábraszámokat az általuk jelölt ábrázolások mellett, az ábrázolások között fennmaradó térközben úgy kell feltüntetni, hogy az ábraszámok és az ábrák kapcsolata egyértelmű legyen. Ha a mintaoltalmi bejelentés a mintának csupán egyetlen ábrázolását tartalmazza, azon nem kell ábraszámot feltüntetni.

(7)12

A változtató nyilatkozat

5. §13 (1) A változtató nyilatkozatot egy példányban kell benyújtani.

(2) Az Fmtv. 48. § (2) bekezdésében meghatározott változtató nyilatkozatnak egyértelműen azonosítható módon kell tartalmaznia, hogy az ábrázolás mely része nem tartozik a mintához. A nyilatkozathoz mellékelni kell a minta olyan ábrázolását, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a bejelentő a korábbi ábrázolás mely részeire nem igényel oltalmat. A 4. § (2)–(6) bekezdését erre az ábrázolásra is alkalmazni kell.

(3) A (2) bekezdés rendelkezéseit a mintaoltalom jogosultjának a megsemmisítési eljárásban tett, a mintaoltalom változtatással való fenntartását vagy korlátozását kezdeményező nyilatkozatára is megfelelően alkalmazni kell.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépése után benyújtott mintaoltalmi bejelentésekre kell alkalmazni.

(2)–(3)14

1

Az 1. § (1) bekezdés h) pontját a 30/2012. (VI. 25.) KIM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (2) bekezdés a) pontja a 15/2016. (VI. 29.) IM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés b) pontját a 30/2012. (VI. 25.) KIM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (4) bekezdése a 15/2016. (VI. 29.) IM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § a 30/2018. (XII. 12.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdése a 30/2012. (VI. 25.) KIM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (2) bekezdés i) pontját a 30/2012. (VI. 25.) KIM rendelet 2. §-a iktatta be.

8

A 4. § (2) bekezdés j) pontját a 15/2016. (VI. 29.) IM rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

9

A 4. § (4) bekezdés b) pontja a 15/2016. (VI. 29.) IM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. § (5) bekezdés c) pontja a 15/2016. (VI. 29.) IM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. § (5) bekezdés d) pontja a 15/2016. (VI. 29.) IM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. § (7) bekezdését a 15/2016. (VI. 29.) IM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

13

Az 5. § a 15/2016. (VI. 29.) IM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

14

A 6. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 115. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére