• Tartalom

19/2001. (V. 25.) KöViM–PM együttes rendelet

19/2001. (V. 25.) KöViM–PM együttes rendelet

az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról1

2012.01.01.

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kihirdetéséről szóló 1978. évi 16. törvényerejű rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. §2 Az Egyezményben hivatkozott illetékes hatóságok alatt az Európai Unió tagállamainak vámigazgatási eljárásokban hatósági jogkörrel rendelkező szerveit kell érteni.

(Az Egyezmény 6–11. Cikkéhez)

2. §3 (1)4 Magyarország területén TIR-igazolvány kiadására és az ezzel összefüggő garanciavállalásra a közlekedésért felelős miniszter által az adópolitikáért felelős miniszter véleményének kikérésével felhatalmazott, az Egyezmény 1. Cikkének q) pontjában meghatározott garanciavállaló egyesület (a továbbiakban: garanciavállaló egyesület) jogosult.

(2)5 A TIR-igazolvány kiadására vonatkozó felhatalmazást a garanciavállaló egyesületnek írásban kérelmezi a közlekedésért felelős minisztertől. Felhatalmazás csak olyan egyesületnek adható, amely megfelel az Egyezményben és mellékleteiben előírt feltételeknek. A kérelemhez mellékelni kell a feltételek teljesítésére vonatkozó igazolásokat. A közlekedésért felelős miniszter a kérelem teljesítéséről a az adópolitikáért felelős miniszter véleményének kikérésével dönt, és a felhatalmazás megadásáról értesíti a TIR Végrehajtó Testületet is.

(3) A garanciavállaló egyesülettől az Egyezményben meghatározott felelősség alapján TIR-igazolványonként legfeljebb 60 000 eurónak megfelelő – a Magyar Nemzeti Bank által megállapított és a vámok és az azokkal azonos hatású díjak kiszabásának napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon számított – forint összeg követelhető.

(4)6 A közlekedésért felelős miniszter – az adópolitikáért felelős miniszter véleményének kikérésével – a felhatalmazást visszavonja, ha a garanciavállaló egyesület már nem felel meg az Egyezményben és mellékleteiben meghatározott feltételeknek és a visszavonásról a TIR Végrehajtó Testületet értesíti.

3. § (1) A TIR-igazolvány használatára vonatkozó kérelmet az igazolvány kiadására felhatalmazott garanciavállaló egyesülethez kell benyújtani. TIR-igazolványt csak az a kérelmező kaphat, aki megfelel az Egyezmény 9. számú melléklet II. részben felsorolt valamennyi feltételnek. A feltételek meglétét a garanciavállaló egyesület köteles vizsgálni és a vizsgálat eredményéről a kérelmezőt írásban értesíteni. A garanciavállaló egyesület értesítése alapján a kérelmező mindaddig jogosult TIR-igazolvány használatára, amíg az előírt feltételeket teljesíti.

a)8 a) és c) pontjában foglaltakat külön jogszabály alapján9 a nemzetközi közúti árufuvarozás végzésére szolgáló engedéllyel rendelkezőknél teljesítettnek kell tekinteni;

b)10 b) pontjában foglaltak alatt az IRU által a garanciavállaló egyesületek nevében megkötött, a vámhatóságok jogos követeléseinek kielégítésére szolgáló és Magyarországon a vámhatóság által elfogadott biztosítási szerződést kell érteni.

c)11

(3) Az Egyezmény 9. számú melléklete II. részének 2. pontjában foglaltak alapján a kérelmezőnek a vámhatóság és az adóhatóság által kiadott, 30 napnál nem régebbi tartozásmentességi igazolást kell benyújtania, továbbá írásban nyilatkoznia kell arról is, hogy nem áll felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.

(4)12 Az Egyezmény 38. Cikke értelmében a vámhatóság az Egyezmény 9. számú melléklete II. részében meghatározott feltételek teljesítése esetében is – ideiglenesen vagy véglegesen – az Egyezmény rendelkezéseinek kedvezményéből kizárhatja azt, aki a nemzetközi közúti árufuvarozásra vonatkozó jogszabályokat, illetve a vámjogszabályokat súlyosan megszegte.

(5) A TIR-igazolvány használatára vonatkozó eljárás rendjét, valamint a végrehajtás során alkalmazható szigorú elszámolású formanyomtatványok mintáit, használatát, hamisítás elleni védelmét és megőrzését, a garanciavállaló egyesület állapítja meg.

(Az Egyezmény 12–13. Cikkéhez)

4. §13 A közúti járművek és a szállítótartályok alkalmassági, illetve jóváhagyási bizonyítványát az Egyezmény 1. Cikkének n) pontjában meghatározott személyek székhelye szerinti vámhatóság adja ki.

(Az Egyezmény 14. Cikkéhez)

5. §14

(Az Egyezmény 27. Cikkéhez)

6. §15

(Az Egyezmény 45. Cikkéhez)

7. §16 A TIR-igazolvánnyal lebonyolított nemzetközi áruforgalom vámellenőrzésére és a TIR-igazolványok kezelésére a vámhatóság jogosult.

8. § (1)17 Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)–(4)18

1

A rendeletet a 39/2013. (IX. 24.) NGM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte 2013. szeptember 25. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 5. §-át.

5

A 2. § (2) bekezdése az 58/2009. (X. 22.) KHEM–PM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése alapján módosított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 23. napját követően indult, illetve a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 2. § (4) bekezdése az 58/2009. (X. 22.) KHEM–PM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 23. napját követően indult, illetve a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 3. § (2) bekezdésének felvezető szövege a 73/2004. (IV. 28.) GKM–PM együttes rendelet 3. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdésének a) pontja a 73/2004. (IV. 28.) GKM–PM együttes rendelet 3. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet.

11

A 3. § (2) bekezdés c) pontját az 58/2009. (X. 22.) KHEM–PM együttes rendelet 1. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 23. napját követően indult, illetve a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

12

A 3. § (4) bekezdése a 73/2004. (IV. 28.) GKM–PM együttes rendelet 3. §-ának (2) bekezdésével megállapított, az 58/2009. (X. 22.) KHEM–PM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 23. napját követően indult, illetve a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

13

A 4. § a 73/2004. (IV. 28.) GKM–PM együttes rendelet 4. §-ával megállapított, az 58/2009. (X. 22.) KHEM–PM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 23. napját követően indult, illetve a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

14

Az 5. §-t a 73/2004. (IV. 28.) GKM–PM együttes rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

15

A 6. §-t a 73/2004. (IV. 28.) GKM–PM együttes rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

16

A 7. § az 58/2009. (X. 22.) KHEM–PM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 23. napját követően indult, illetve a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

17

A 8. § (1) bekezdése az 58/2009. (X. 22.) KHEM–PM együttes rendelet 1. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 23. napját követően indult, illetve a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

18

A 8. § (2)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. §-ának 29. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére