• Tartalom

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről1

2012.07.24.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló, a 2000. évi CXXIX. törvénnyel módosított 1995. évi LIII. törvény 89. § (3) bekezdésében és a 110. § (8) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed valamennyi helyhez kötött 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés építésére, létesítésére (a továbbiakban: létesítés) és üzemeltetésére, valamint létesítőjére és üzemeltetőjére.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a gázmotorokra, továbbá a 3. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével a gázturbinákra.

(3)2 E rendelet hatálya nem terjed ki a fejlesztési célokat szolgáló kísérleti berendezésekre, amelyek kísérleti üzemeltetését a környezetvédelmi hatóság állásfoglalásában előírt levegővédelmi követelmények betartásával kell végezni.

2. § E rendelet alkalmazásában

a)3 energiahordozó: az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott tüzelőanyag;

b) új tüzelőberendezés: az a berendezés, amelyre létesítés iránti kérelmet e rendelet hatálybalépését követően nyújtják be, valamint az a berendezés, amelynek az átalakítását az e rendelet hatálybalépését követően kezdik meg és ennek következtében az élettartama legalább 10 évvel meghosszabbodik;

c) névleges bemenő hőteljesítmény: az adott tüzelőberendezés működését engedélyező hatósági engedélyben rögzített névleges teljesítményén való üzemeltetéséhez szükséges, a tüzelőberendezésbe egységnyi idő alatt bevitt tüzelőanyag hőteljesítménye, kWth-ban, illetve MWth-ban kifejezve;

d) névleges bemenő hőteljesítmény meghatározása szempontjából egy berendezésnek minősül az a két vagy több berendezés, amelynek füstgázait egy kéményen vagy füstcsatornán vezetik ki, vagy a környezetvédelmi hatóság megítélése szerint műszaki és gazdasági tényezőket figyelembe véve egy kéményen vagy füstcsatornán lehetne kivezetni.

3. § (1)4 A rendelet hatálya alá tartozó tüzelőberendezésekre – az 5. § (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a technológiai kibocsátási határértéket az 1–3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A vonatkoztatási oxigén tartalom számításának módszerét a 4. számú melléklet tartalmazza, a (3) bekezdésben meghatározott tüzelési mód kivételével.

(3) Gázturbinából és gáz póttüzeléses hőhasznosító kazánból álló tüzelőberendezés esetében a technológiai kibocsátási határérték és a vonatkoztatási oxigéntartalom megállapításának szabályait az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az olyan tüzelőberendezésnél, amely egyidejűleg többféle tüzelőanyaggal is üzemeltethető, amelyhez eltérő kibocsátási határérték tartozik, a technológiai kibocsátási határértéket a felhasznált tüzelőanyagokkal bevitt hőteljesítmény arányában kell figyelembe venni, kivéve a 15%-nál kisebb bevitt hőteljesítményű támasztó tüzelést. Ezen kibocsátási határérték meghatározási módját, valamint eltérő vonatkoztatási oxigéntartalmú többféle üzemanyag egyidejű alkalmazása esetében a vonatkoztatási oxigéntartalom megállapításának szabályait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(5) Új berendezés létesítésekor – a 2. § d) pontjának alkalmazása szempontjából – a már üzemelő berendezéseket a névleges bemenő hőteljesítmény megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.

4. § (1) A 15 MWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezéseknél a füstgáz jellemzőit és az 1–3. számú mellékletben felsorolt légszennyező anyagok kibocsátását az üzemeltetőnek évente egyszer, saját költségére, a külön jogszabályban meghatározott mérőszervezettel meg kell méretni.

(2) Az (1) bekezdés alapján mérni kell az alábbi légszennyező anyagokat és jellemzőket:

a) a füstgáz hőmérsékletét, sebességét, nyomását, nedvességtartalmát,

b) az 1–3. számú mellékletekben felsorolt légszennyező anyagokat,

c) a tüzelőanyaggal bevitt szennyező komponensekből keletkező egyéb légszennyező anyagokat, amennyiben azt a környezetvédelmi hatóság előírja.

(3) A kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezésnél kén-dioxid és szilárdanyag mérést nem kell végezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását nem kell mérni, ha a füstgáz térfogatárama számítással is meghatározható.

(4) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó berendezések légszennyező anyag kibocsátásának mérését a környezetvédelmi hatóság előírhatja.

(5) A környezetvédelmi hatóság egy telephelyen több egyforma, azonos energiahordozóval és hasonló műszaki, illetve üzemeltetési paraméterekkel működő berendezés esetén az (1) bekezdésben foglaltak alól, az üzemeltető kérelmére felmentést adhat, amennyiben egy berendezés mérésével a többi berendezés légszennyező anyag kibocsátása meghatározható.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Meglévő légszennyező forrásokra az e jogszabály alapján megállapított kibocsátási határértékeket 2002. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3)5 A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 1 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű, az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott biomasszát átalakító tüzelőberendezések esetében a szén-monoxid (CO) technológiai kibocsátási határértékére a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendelet előírásai vonatkoznak.

1. számú melléklet a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelethez6

Szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezések technológiai kibocsátási határértékei

 

 

A

B

 

1.

Légszennyező anyag

Kibocsátási határérték [mg/m3]

 

2.

Szilárd anyag

150

 

3.

Szén-monoxid (CO)

250

 

4.

Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve)

650

 

5.

Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve)

2000

 

6.

Elégetlen szerves szénvegyületek C-ben (szénben) kifejezve, lángionizációs detektorral mérve, biomassza esetében

50

1.    A Nitrogén-oxidokra vonatkozó kibocsátási határérték hazai lignit tüzelés esetében 300 mg/m3 (hőtartalom: kJ/kg). Fluid tüzelésű kazán esetében 200 mg/m3.
2.    A kén-dioxidra és kén-trioxidra vonatkozó határérték barnaszén tüzelés esetében 3000 mg/m3. Import szén tüzelése esetében 400 mg/m3. Biomassza tüzelése esetében 1000 mg/m3.
3.    A mg/m3-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, széntüzelés esetében 7%, biomassza tüzelése esetében 11% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

2. számú melléklet a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelethez

Folyékony tüzelőanyaggal üzemeltetett
tüzelőberendezések technológiai kibocsátási
határértékei

Légszennyező anyag

Kibocsátási határérték
[mg/m3]

Szilárd anyag

80(1)

Szén-monoxid (CO)

175

Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve)

450

Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve)

1700(2)

Korom(3)

1

Megjegyzések:
(1) Háztartási tüzelőolajoknál 50 mg/m3.
(2) Háztartási tüzelőolajoknál 1000 mg/m3.
(3) Feketedési szám a Bacharach-skála szerint.
A mg/m3-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

3. számú melléklet a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelethez

Gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal
üzemeltetett tüzelőberendezések technológiai
kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag

Kibocsátási határérték
[mg/m3]

Szilárd anyag

5

Szén-monoxid (CO)

100

Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve)

350

Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve)

35(1)

Megjegyzés:
(1) Kőolajfinomításnál keletkező alacsony fűtőértékű gáz (fűtőgáz) és kohógáz esetében: 300 mg/m3.
Kokszoló kemencegáz (kamragáz) esetén: 400 mg/m3.
A mg/m3-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak; biogáz tüzelés esetében a vonatkoztatási oxigéntartalom 11%.

4. számú melléklet a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelethez

A vonatkoztatási oxigéntartalom számításának
módszere
A légszennyező anyagok mért koncentrációját a következő képlet alkalmazásával kell a megadott oxigén (O2) tartalomra vonatkoztatni:

CV =

21 (tf%) – OV (tf%)

⋅ CM,

21 (tf%) – OM (tf%)

ahol
CV:    megadott vonatkoztatási O2-koncentrációra átszámított tömegkoncentráció, mg/m3-ben,
OV:    megadott vonatkoztatási O2-koncentráció, térfogatszázalékban,
OM:    a füstgázban mért O2-koncentráció, térfogatszázalékban,
CM:    a légszennyező anyag mért tömegkoncentrációja, mg/m3-ben (átszámított érték 273 K-ra, 101,3 kP-ra és zérus nedvességtartalomra),
tf:    térfogatszázalék%.

5. számú melléklet a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelethez

Gázturbinából és gáz póttüzeléses hőhasznosító kazánból álló tüzelőberendezés esetében
a technológiai kibocsátási határérték
és a vonatkoztatási oxigéntartalom megállapítása
1. A tüzelőberendezés üzemeltetésének feltételei:
1.1. a hőhasznosító kazán égéslevegőjét kizárólag a gázturbina füstgázai biztosítják,
1.2. a gázturbina füstgázait teljes mennyiségükben betáplálják a kazán égéslevegő áramába,
1.3. a gázturbinához külön (by-pass) kémény nem tartozik,
1.4. a gázturbinát és a hőhasznosító kazánt azonos jellemzőkkel bíró, gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal működtetik,
1.5. a hőhasznosító kazán a gázturbina üzemeltetése nélkül, önállóan nem működhet.
2. A technológiai kibocsátási határérték számítása az egyes légszennyező anyagokra:

En =

mGT ⋅ EGT + mK ⋅ EK

,

 

mGT + mK

 

ahol
En:    technológiai kibocsátási határérték mg/m3-ben, a gázturbinában és a hőhasznosító kazánban történő egyidejű tüzelés esetében,
EGT:    technológiai kibocsátási határérték mg/m3-ben, gázturbina esetében a külön jogszabályban előírtak szerint,
EK:    technológiai kibocsátási határérték, mg/m3-ben, gáztüzelésű kazán esetében,
mGT:    a gáztüzelésű gázturbinába bevezetett tüzelőanyag tömegárama, kg/s-ban,
mK:    a gáztüzelésű kazánba bevezetett tüzelőanyag tömegárama, kg/s-ban.
3. A kazánból kilépő füstgázban a vonatkoztatási oxigéntartalom számítása

OV =

mGT ⋅ OGT + mK ⋅ OK

,

 

mGT + mK

 

ahol
OV:    vonatkoztatási oxigénkoncentráció, térfogatszázalékban,
OGT:    vonatkoztatási oxigénkoncentráció gázturbina esetében, térfogatszázalékban (15%),
OK:    vonatkoztatási oxigénkoncentráció gáztüzelésű kazán esetében, térfogatszázalékban,
mGT:    a gáztüzelésű gázturbinába bevezetett tüzelőanyag tömegárama, kg/s-ban,
mK:    a gáztüzelésű kazánba bevezetett tüzelőanyag tömegárama, kg/s-ban.

6. számú melléklet a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelethez

1. Eltérő kibocsátási határértékkel rendelkező többféle tüzelőanyag egyidejű felhasználása esetében a kibocsátási határértéket szennyezőanyagonként a következő képlet alkalmazásával kell kiszámítani:

En =

q1 ⋅ E1 + q2 ⋅ E2

,

 

q1 + q2

 

ahol
En:    technológiai kibocsátási határérték mg/m3-ben, többféle tüzelőanyag egyidejű felhasználása esetében,
E1:    az 1 jelű tüzelőanyagra vonatkozó kibocsátási határérték mg/m3-ben,
E2:    a 2 jelű tüzelőanyagra vonatkozó kibocsátási határérték mg/m3-ben,
q1:    az 1 jelű tüzelőanyaggal bevitt hőteljesítmény MWth-ban,
q2:    a 2 jelű tüzelőanyaggal bevitt hőteljesítmény MWth-ban.
Több tüzelőanyag (1, 2, 3, ... jelű ) esetében a számítás menete a fentiekkel azonos.
2. A vonatkoztatási oxigéntartalom számításának módszere eltérő vonatkoztatási oxigéntartalmú, többféle tüzelőanyag egyidejű alkalmazása esetében.
Eltérő vonatkoztatási oxigéntartalmú, többféle (1, 2 jelű) tüzelőanyag egyidejű alkalmazása esetében a vonatkoztatási oxigéntartalmat a különböző tüzelőanyagokkal bevitt hőteljesítmény arányában a következő képlet alkalmazásával kell kiszámítani:

OV =

q1 ⋅ O1 + q2 ⋅ O2

,

 

q1 + q2

 

ahol
OV:    vonatkoztatási oxigénkoncentráció, térfogatszázalékban,
O1:    vonatkoztatási oxigénkoncentráció az 1 jelű tüzelőanyag esetében, térfogatszázalékban,
O2:    vonatkoztatási oxigénkoncentráció a 2 jelű tüzelőanyag esetében, térfogatszázalékban,
q1:    az 1 jelű tüzelőanyaggal bevitt hőteljesítmény MWth-ban,
q2:    a 2 jelű tüzelőanyaggal bevitt hőteljesítmény MWth-ban.
1

A rendeletet az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 19. napjával.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdésének 64. pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

3

A 2. § a) pontja a 71/2012. (VII. 16.) VM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése a 22/2003. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (3) bekezdését a 22/2003. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 71/2012. (VII. 16.) VM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. számú melléklet a 71/2012. (VII. 16.) VM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére