• Tartalom

279/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet

279/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság szervezetéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről1

2011.01.01.

A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:2

A rendelet hatálya

1. § (1)3 A rendelet hatálya kiterjed a nem polgári célú frekvenciagazdálkodási tevékenységre, valamint a nem polgári célú rádióállomások, rádióhálózatok (a továbbiakban együtt: rádiótávközlő rendszerek) telepítésére és üzemben tartására, valamint a nem polgári célú rádióberendezések belföldi forgalomba hozatalára.

(2)4 A rendelet hatálya kiterjed a honvédségre, a rendvédelmi szervekre, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerveire és nyomozóhatósági szerveire, a nemzetbiztonsági szolgálatokra, a Rendészeti Hálózat és a kormányzat rádiótávközlő rendszerei, valamint az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer kiépítésére, üzemeltetésére, a folyamatos technológiai követésre hivatott szervezetekre (a továbbiakban: felhasználók).

A Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hatóság5

2. §6 A Kormány nem polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatos közigazgatási feladatait a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) látja el.

3. §7 A Hatóság a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) szervezetében és a KEKKH elnökének irányítása alatt működik.

4. § (1)8 A Hatóság a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság.

(2)9 A Hatóság közös feladata az elektronikus hírközlésért felelős miniszter, illetőleg a Nemzeti Hírközlési Hatóság illetékes szerveivel:

a) részt vesz a frekvenciagazdálkodás általános elveinek kidolgozásában, a távlati frekvenciagazdálkodási célok kijelölésében, illetve azok rendszeres felülvizsgálatában;

b)10 részt vesz a rádió-távközléssel és frekvenciagazdálkodással foglalkozó rádió világ- és körzeti értekezletekkel, igazgatások közötti két- és többoldalú megállapodásokkal, valamint nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos magyar álláspont kialakításában;

c) javaslatot tesz a frekvenciasávok nem polgári, polgári és közös célú megosztására, valamint a nem polgári és közös célú frekvenciasávok rádiószolgálatok közötti felosztására;

d)11 részt vesz a frekvenciatartomány igénybevételének összehangolásában, a frekvenciasávok nemzeti felosztása kidolgozásában.

(3)12 A Hatóság önálló feladata:

a)13

b) lefolytatja a nem polgári célú frekvenciakijelölési eljárásokat;

c)14 engedélyezi a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádiótávközlő rendszerek telepítését, illetve üzemben tartását;

d)15 a felhasználók tevékenységéhez fűződő sajátos érdekek figyelembevételével ellenőrzi az engedélyezett rádióberendezések, rádiótávközlő rendszerek működését, a nem polgári célú frekvenciák használatát;

e)16 lefolytatja a nem polgári célú rádióberendezések nyilvántartásba vételi eljárásait, és jogszabály alapján ellenőrzi a rádióberendezések megfelelőségét igazoló dokumentumokat;

f) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete illetékes szerveivel együttműködve ellátja a NATO Nemzeti Rádiófrekvencia Hivatal (NARFA) feladatait;

g)17 felhasználónként, rendeltetés és műszaki jellemzők szerint nyilvántartja a nem polgári célú frekvenciahasználatot és a bejelentett rádióberendezéseket;

h)18 adatot szolgáltat a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács, a felhasználók, továbbá az illetékes államigazgatási szervek részére;

i)19 rádiómérő és rádiózavar-elhárító szolgálatot tart fenn, az elektromágneses összeférhetőség biztosítása és a rádiózavar-elhárítás érdekében együttműködik a Nemzeti Hírközlési Hatósággal és a felhasználókkal.

A Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Tanács

5. § (1) A Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Tanács (a továbbiakban: Tanács) a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás érdekegyeztető, javaslattevő, véleményező és döntés-előkészítő testülete.

(2)20 A Tanács – a nem polgári célú frekvenciagazdálkodásért felelős miniszter tanácsadó testületeként – a nem polgári célú frekvenciahasználat felhasználók közötti összhangjának biztosítása és érdekeik érvényesítése céljából működik.

(3)21 A Tanács elnöke a Hatóság vezetője, tagjai: a honvédelemért felelős miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter, az elektronikus hírközlésért felelős miniszter, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodásért felelős miniszter által megbízott egy-egy személy.

(4) A Tanács működésének rendjét maga állapítja meg.

(5)22 A Tanács működési feltételeit a KEKKH biztosítja.

A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendje

6. § (1)23

(2)24 A rádió-távközlési tevékenységre vonatkozó adatokat a felhasználók – jogszabályban meghatározott módon és esetekben – a Hatóság részére szolgáltatják.

(3)25 A felhasználók kérelmére a Hatóság – jogszabályban meghatározott módon és esetekben – tervezési célú adatszolgáltatást nyújt.

(4)26 A Hatóságnak a külön jogszabályban meghatározott frekvenciakijelöléssel, rádióengedéllyel, zavarelhárítással, valamint a nem polgári célú rádióberendezések nyilvántartásba vételével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásaiban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható. A Hatóság által a külön jogszabályban meghatározott frekvenciakijelölésről, rádióengedélyről, zavarelhárításról, valamint a nem polgári célú rádióberendezések nyilvántartásba vételéről hozott első fokú döntés ellen benyújtott fellebbezést a nem polgári célú frekvenciagazdálkodásért felelős miniszter bírálja el. A nem polgári célú frekvenciagazdálkodásért felelős miniszter a fellebbezés elbírálásához beszerzi a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Tanács véleményét.

(5)27 A frekvenciakijelölési eljárások során szükségessé váló nemzetközi koordinációt a Hatóság a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál kezdeményezi.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2001. december 23-án lép hatályba.

(2)28

1

A rendeletet a 129/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával.

2

A rendeletben felhatalmazó rendelkezés a 27/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 247. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

4

Az 1. § (2) bekezdése a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított, a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 94. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 2. § előtti cím a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 2. § a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 3. §-t a 144/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése a) pontjának második francia bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 4. § (1) bekezdése a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (2) bekezdésének felvezető szövege a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. § (2) bekezdésének b) pontja a 27/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

11

A 4. § (2) bekezdésének d) pontja a 27/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (3) bekezdésének felvezető szövege a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (3) bekezdésének a) pontját a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 4. § (3) bekezdésének c) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 247. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

15

A 4. § (3) bekezdésének d) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 247. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

16

A 4. § (3) bekezdésének e) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 247. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

17

A 4. § (3) bekezdésének g) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 247. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

18

A 4. § (3) bekezdésének h) pontja a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 4. § (3) bekezdésének i) pontja a 27/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

Az 5. § (2) bekezdése a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdésével megállapított, valamint a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 248. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

21

Az 5. § (3) bekezdése a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdésével megállapított, valamint a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 248. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

23

A 6. § (1) bekezdését a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 6. § (3) bekezdése a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése szerint módosított szöveg.

26

A 6. § (4) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 247. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

28

A 7. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1010. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére