• Tartalom

32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet

32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet

a légijárművek lajstromozásának szabályairól

2018.01.01.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 15. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgári légijárművek a Magyar Köztársaság Állami Légijármű Lajstromába (a továbbiakban: lajstrom) vételének feltételeiről, a bejegyzés tartalmának, módosításának és törlésének részletes szabályairól a következőket rendelem el:

1. § (1) A lajstrom célja azon adatok kezelése, amelyek a tulajdon védelméhez, a légiközlekedés biztonságának elősegítéséhez és a hatósági okmányok közhitelességének biztonságához fűződő egyéni és közérdek érvényesítéséhez szükségesek.

(2) A rendelet hatálya az Lt. 13. §-ában meghatározott (a továbbiakban: lajstromozásra kötelezett) légijárművekre terjed ki.

I. Fejezet

Lajstromozási eljárás

2. § (1)1

(2)2 A légijármű lajstromba vételét, a lajstromban szereplő jog módosítását, megszüntetését (a továbbiakban együtt: bejegyzés) – ha jogszabály rendelkezéséből vagy a felek megállapodásából más nem következik – annak kell kérnie, aki a bejegyzés által jogosulttá válik. A bejegyzést az is kérheti, akinek ez bejegyzett jogát érinti (légijármű üzembentartója, bérlője).

(3)3

(4)4 A bejegyzés iránti kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a légijármű típusát;

b) a légijárművet gyártó országot és a gyártómű megnevezését;

c) a légijármű rendeltetését;

d) a légijármű gyártási számát;

e) a légijármű gyártási idejét;

f) a légijármű maximális felszálló tömegét;

g) a hajtóművek (motorok) típusát, darabszámát;

h) az előzetesen kijelölt lajstromjelet;

i) a légijármű tulajdonosának nevét (cégnevét) és címét (székhelyét);

j) a légijármű üzembentartójának nevét (cégnevét) és címét (székhelyét).

(5) A lajstromban már szereplő légijármű esetén a bejegyzett jog módosítása, megszüntetése iránti kérelemnek a légijármű lajstromjelét, a (4) bekezdés i) és j) pontjában szereplő adatokat, valamint az új jogosult nevét (cégnevét), címét (székhelyét) kell tartalmaznia.

Lajstromba vételi okmányok

3–5. §5

Jelzálogjog bejegyzés

6. § (1) A lajstromban szereplő légijárműre jelzálogjogot a légijármű egészére vagy közös tulajdonban álló légijárműveknek a tulajdonostársat megillető eszmei hányadára lehet bejegyezni.

(2) A jelzálogjog bejegyzésében fel kell tüntetni a jelzálogjog jogosultját, meg kell határozni a követelést, amelynek biztosítására a jelzálogjog szolgál, valamint a követelés összegét (jövőbeni követelések esetén a biztosítani kívánt legmagasabb összeget), a követelés pénznemét, valamint a jelzálogjogra kiterjedő járulékoknak és költségeknek a mértékét és keretét.

(3) A jelzálogjog bejegyzésének tartalmára a Ptké. 47. §-ának (5) bekezdését – a h) pont kivételével – kell alkalmazni azzal, hogy a bejegyzésnek nem kell tartalmaznia a d) pontban szereplő bejegyző közjegyző nevét, székhelyét és törzsszámát.

(4) Ha ugyanazon követelés biztosítására különböző lajstromjelű légijárművekre kell a jelzálogjogot bejegyezni (egyetemleges jelzálogjog), a bejegyzésben az egyetemlegességre mindegyik légijárműnél utalni kell.

(5)6 A jelzálogjog alapítására, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó bejegyzésre a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendeletet kell alkalmazni.

(6)7

A lajstromnyilvántartás szabályai

7. §8

A lajstrom nyilvánossága

8. §9

Lajstromozási bizonyítvány

9. §10

Lajstromjel előzetes kijelölése

10. § (1) Más állam lajstromába felvett légijárműre a légiközlekedési hatóságtól a légijármű lajstromjelének előzetes kijelölését kell kérni.

(2) A lajstromjel előzetes kijelölése iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, címét;

b) a légijármű típusát;

c) a légijármű gyári számát;

d) a légijármű gyártójának nevét, címét.

(3) Az előzetesen kijelölt lajstromjelet a légiközlekedési hatóság 6 hónapig, indokolt esetben 1 évig tartja fenn.

Ideiglenes lajstromba vétel

11. § (1) Ideiglenesen kell a lajstromba felvenni a hazai gyártású kísérleti repülést vagy típusalkalmassági vizsgálathoz szükséges próbarepülést végző légijárművet.

(2) Az ideiglenes lajstromba vételt a légijármű gyártójának (előállítójának) kell kérnie az első kísérleti (próba) repülés előtt.

Légijármű törlése a lajstromból

12. §11

II. Fejezet

LÉGIJÁRMŰ FELSÉGJELE ÉS LAJSTROMJELE

A felségjel és a lajstromjel elhelyezése

13. § (1) A felségjelet és lajstromjelet a légijárműre fel kell festeni, vagy egyéb módon rögzíteni, biztosítva a tartósság azonos fokát. A jelzések felfestéséről és karbantartásáról a légijármű üzemben tartója [az Lt. 19. §-ának (2) bekezdésében foglalt esetben a légijármű tulajdonosa] köteles gondoskodni, azokat tisztán és mindenkor jól olvasható állapotban tartani.

(2) Levegőnél könnyebb légijármű esetében:

a) léghajón a felség- és lajstromjeleket a léghajó törzsén vagy függőleges irányfelületén kell elhelyezni. Amennyiben a jeleket a léghajó törzsén tüntetik fel, akkor a törzs mindkét oldalán a szimmetria vonalában. Amennyiben a léghajó rendelkezik függőleges irányfelülettel, akkor a jeleket azon is el lehet helyezni, annak mindkét oldalán az irányfelület méretével arányos jelnagyságban;

b) gömb alakú ballonon a felség- és lajstromjeleket a ballon mindkét oldalán, a ballonon lévő kötések vagy a kosarat felfüggesztő kábelek csatlakozási pontjai felett közvetlenül a ballon legnagyobb keresztmetszetén kell elhelyezni.

(3) Levegőnél nehezebb légijármű esetében:

a)12 a felség- és lajstromjelet a szárnyszerkezet alsó felületének bal oldalán kell elhelyezni úgy, hogy a betűk, számok felső része a szárny belépőélének irányába essen. Amennyire csak lehetséges, a jeleket a be- és kilépőélektől egyenlő távolságra kell elhelyezni;

b) a felség- és lajstromjelet a törzs mindkét oldalán (vagy azzal egyenértékű szerkezetén) a szárnyak és a vezérsíkok között, vagy a függőleges vezérsík felső felületein kell feltüntetni. Osztott vezérsíkú felületek esetén a jeleket a szélső vezérsíkok külső oldalán kell elhelyezni.

(4) Amennyiben a levegőnél nehezebb légijárműnek nincsenek olyan felületei, melyek a (3) bekezdés a) és b) pontjaiban felsoroltaknak megfelelnének, a jeleket oly módon kell elhelyezni, hogy a légijármű normál repülési helyzetében azonosítható legyen.

(5) Ha a jelzések nem felelnek meg jelen rendelet szabályainak, a légiközlekedési hatóság a légijármű üzemben tartóját [az Lt. 19. §-ának (2) bekezdésében foglalt esetben a légijármű tulajdonosát] kötelezi annak átfestésére vagy újbóli rögzítésére.

A felségjel és lajstromjel méretei

14. § (1) A levegőnél könnyebb légijármű felség- és lajstromjeleinek magassága 500 mm.

(2) Levegőnél nehezebb légijárművön a szárnyakon lévő felség- és lajstromjel magassága 500 mm. A törzsön (vagy azzal egyenértékű szerkezeten) és a függőleges vezérsík felületén a felség- és lajstromjel magassága 300 mm.

(3) Ha nincsenek olyan felületek, melyek a (2) bekezdésben felsoroltaknak megfelelnének, a jeleknek olyan méretűeknek kell lenniük, hogy a légijármű azonnal azonosítható legyen.

A felségjel és a lajstromjel céljaira használt írásjelek

15. § (1) A felség- és lajstromjelnek latin nagybetűknek és arab számoknak kell lenniük díszítés nélkül.

(2) Az egyes betűk és számok szélessége (kivéve az ,,I'' betűt és az ,,1''-es számot) és a kötőjel hosszúsága a betűk, számok magasságának kétharmada.

(3) A betűket, számokat és kötőjeleket kitöltött vonalakkal kell képezni, és a háttértől legjobban elütő ellentétes színben kell feltüntetni. A betűk, számok vonalvastagsága a magasságuk egyhatoda.

(4) A betűket, számokat el kell választani a közvetlenül megelőzőtől, és az azt követőtől olyan térközzel, amely nem kisebb, mint a betűk, számok szélességének egynegyede. A kötőjelet ebből a szempontból egy betűnek vagy számnak kell tekinteni.

Azonosítótábla

16. § A légijárművek főbejárata, ha ilyen nincs, a légijárművezető ülés közelében, személyzet nélküli léggömb esetében a hasznos terhelés külső részére, szembetűnő helyre fel kell erősíteni a légijármű azonosítótábláját, melybe bele van ütve a légijármű felségjele és lajstromjele. Az azonosítótáblát tűzálló (az acél olvadáspontjával megegyező vagy annál magasabb hőmérsékleten olvadó) fémből vagy egyéb tűzbiztosnak megfelelő fizikai jellemzőkkel rendelkező anyagból kell készíteni. Mérete legalább 80 x 120 mm.

Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet 2001. október 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő lajstromozási ügyeket a légiközlekedési hatóság az eljárás megindításának időpontjában hatályos rendelkezések alapján bírálja el.

1. melléklet a 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelethez13

[Légiközlekedési hatóság megnevezése] [Name of the competent civil aviation authority]


/20...

Címer

LÉGIJÁRMŰ LAJSTROMOZÁSI BIZONYÍTVÁNY

CERTIFICATE OF AIRCRAFT REGISTRATION

A légijármű lajstromjele: HA-
Registration marks of the aircraft:

 

A légijármű típusa:
Type of aircraft:

 

A légijármű gyártási száma:
Manufacturing number:

 

A légijármű gyártási éve:
Year of manufacturing:

 

A légijármű gyártója:
Manufacturer of the aircraft:

 

A hajtómű típusa:
Type of the engines:

 

A légijármű tulajdonosa:
Owner of the aircraft:

 

A tulajdonos címe:
Address of the owner:

 

Igazoljuk, hogy a fenti légijárművet a Magyar Köztársaság Állami Légijármű Lajstromába 20...-a bevezettük.
A légijármű lajstromozása a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, 1944. december 7-én aláírt egyezménnyel és a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 12. §-ával összhangban történt.

 

It is hereby certified that the above described aircraft has been duly entered on the Aircraft Register of the Hungarian Republic on 20...
The registration is in accordance with the Convention on International Civil Aviation signed at Chicago on 7. December 1944 and with the 12. § of the Law No. XCVII of 1995 on civil aviation.

 

Kiadva: 20...

Date of issue: 20...

P. H.

Fordíts!

Aláírás

Please turn over!

Signature


Egyéb megjegyzések/korlátozások:

Other notes and restrictions:

1

A 2. § (1) bekezdését az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 14. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. § (2) bekezdése az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdését az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 14. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3–5. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 14. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 6. § (5) bekezdése az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 6. § (6) bekezdését az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 14. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 7. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 14. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 8. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 14. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 9. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 14. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 12. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 14. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 13. § (3) bekezdésének a) pontja a 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet 58. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A melléklet megjelölését 1. mellékletre változtatta és szövegét megállapította az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 23. §-a.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére