• Tartalom

2001. évi XXXVI. törvény

2001. évi XXXVI. törvény

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról1

2012.03.01.

Az Országgyűlés elismeri a köztisztviselőknek az államszervezet működésében eddig játszott jelentős szerepét. A jogállamiság alkotmányos elvének való maradéktalanabb megfelelés érdekében azonban a köztisztviselők képzettségének, a velük szemben támasztott szakmai és erkölcsi követelményeknek a további emelése szükséges. Ennek érdekében biztosítani kell, hogy érvényesüljön a köztisztviselők számadási kötelezettsége, a döntéshozatal nyíltsága, a köztisztviselők magatartásának becsületessége, a vezetők példamutatása, valamint a köz szolgálatában állók önzetlensége, befolyástól való mentessége, illetve a közügyek intézésének objektivitása.

Ugyanakkor az is elengedhetetlen, hogy e többletkövetelményekhez – ezekkel arányosan – többletjuttatások járuljanak.

Az Országgyűlés szükségesnek tartja, hogy a köztisztviselők egzisztenciális feltételei számottevően javuljanak. Ennek részeként indokolt, hogy a köztisztviselők életútja kiszámítható életpályává váljék.

Mindezek teljesülése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1–71. §2

72. §3

73–74. §4

75–85. §5

86. §6

87–101. §7

HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

102. § (1)8 Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – 2001. július 1-jén lép hatályba

a)–b)9

c)10

d)–h)11

(2)12

(3) Az e törvény 8. §-ának (2) bekezdése 2004. január 1-jén lép hatályba.

(4)13

(5)14

(6)15

(7)16

(8)17

(9)18

103. § (1)19

(2)20

(3)21

(4)22

(5)23

(6) Ha e törvény hatálybalépésekor a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalap meghaladja az e törvény hatálybalépésekor az államigazgatásban érvényes illetményalapot, s a helyi önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő korábbi szorzószám alapján megállapított alapilletménye meghaladja a (2)–(4) bekezdések alapján megállapított alapilletményt, a már megszerzett alapilletmény összege nem csökkenthető, s az 2002. január 1-jétől a Központi Statisztikai Hivatal adatainak figyelembevételével legfeljebb az előző évi infláció mértékével és a bruttó hazai össztermék együttes százalékos növekedésének felével emelhető. E szerint kell eljárni mindaddig, amíg a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalap meghaladja az államigazgatásban érvényes illetményalapot.

(7)24

(8) E törvény hatálybalépésével a Ktv. 43. §-ának (4)–(5) bekezdésében foglaltak alapján megállapított alapilletmény eltérítések megszűnnek és az alapilletményt a (2)–(4) bekezdés alapulvételével kell megállapítani azzal a feltétellel, hogy a már megállapított alapilletmény összege nem csökkenthető. Ha az meghaladja az ily módon számított alapilletményt, az 2002. január 1-jétől a Központi Statisztikai Hivatal adatainak figyelembevételével legfeljebb az előző évi infláció mértékével és a bruttó hazai össztermék együttes százalékos növekedésének felével emelhető.

(9)25

(10)26

(11)27

(12)28

(13)29

(14)30

(15)31

(16) Az e törvény 97. §-ában az országgyűlési képviselőcsoportok köztisztviselőire megállapított illetménykereteket a Ktv., illetve annak 2. számú melléklete alapján számított illetmények figyelembevételével kell a törvény hatálybalépésétől biztosítani.

104. § Ha a köztisztviselő e törvény hatálybalépésekor személyi illetményre jogosult, személyi illetményét meg kell szüntetni és illetményét a 103. § (2)–(5) bekezdés alapulvételével kell megállapítani azzal a feltétellel, hogy illetménye nem csökkenthető azon közszolgálati jogviszonya fennállásáig, amely alapján a személyi illetményre jogosultságot szerzett. Ha a személyi illetmény összege meghaladja az ily módon számított illetményét, az 2002. január 1-jétől a Központi Statisztikai Hivatal adatainak figyelembevételével legfeljebb az előző évi infláció mértékével és a bruttó hazai össztermék együttes százalékos növekedésének felével emelhető.

105. § (1)32

(2) Ha a törvény hatálybalépésekor közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő – ide nem értve a vezetőt, a jegyzőt és a főjegyzőt – betöltötte az ötvenötödik életévét, mentesül a közigazgatási szakvizsga letétele alól, s számára a besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó illetményt kell megállapítani. Hasonlóan kell eljárni, ha e köztisztviselőt a törvény hatálybalépése után másik közigazgatási szervhez áthelyezik mindaddig, amíg a közszolgálati jogviszonya meg nem szűnik.

(3) A törvény hatálybalépése előtt adományozott címzetes tanácsosi és címzetes szak-főtanácsosi címet címzetes főtanácsosi és címzetes vezető-főtanácsosi címnek kell tekinteni. A törvény hatálybalépésekor e címekkel, valamint címzetes főtanácsosi és címzetes főmunkatársi címmel rendelkező köztisztviselőtől a címeket akkor sem lehet visszavonni, ha a köztisztviselő a címadományozás feltételeként e törvényben megállapított közszolgálati jogviszonyban töltött idővel, illetve közigazgatási szakvizsgával nem rendelkezik. A törvény hatálybalépése előtt a címzetes tanácsosi címmel rendelkező köztisztviselőt a főtanácsosi besorolási fokozat 13. fizetési fokozatába, a címzetes főtanácsosi címmel rendelkező köztisztviselőt a vezető főtanácsos besorolási fokozat 15. fizetési fokozatába, a címzetes szak-főtanácsosi címmel rendelkező köztisztviselőt a vezető-főtanácsosi besorolási fokozat 17. fizetési fokozatába, a címzetes főmunkatársi címmel rendelkező köztisztviselőt a főmunkatárs besorolási fokozat 16. fizetési fokozatába kell sorolni.

(4)33

106. §34

107. § (1)35

(2)36

(3) A közigazgatási szervnél a munkaviszony fennállásáig, illetve, ha a közigazgatási szerv közfeladata ellátására új szervezetet alakít és a munkaviszonyban álló e szervezetben a továbbfoglalkoztatást vállalja, továbbra is biztosítani kell részére azokat a juttatásokat és egyéb jogosultságokat, amelyekre e törvény hatálybalépése előtt közszolgálati jogviszonyban állóként jogot szerzett. A jubileumi jutalomra való jogosultság megszerzése szempontjából a munkaviszonyban töltött időt olyannak kell tekinteni, mintha a munkavállaló közszolgálati jogviszonyban töltötte volna el.

(4)37

108. § (1)38

(2) Ha a per hivatalvesztés tekintetében folyik, a kereset elbírálásánál – a jog gyakorlására nyitva álló határidők kivételével – a rendkívüli felmondás szabályait kell megfelelően alkalmazni. A hivatalvesztés tekintetében folyamatban lévő perben a Ktv. 54–56. § szabályait is alkalmazni kell. A hivatalvesztés végrehajtására vonatkozó, a Ktv. 59. §-a (4) bekezdésének rendelkezéseit akkor is alkalmazni kell, ha az ügykezelő, fizikai alkalmazott jogviszonya a per tartama alatt e törvény erejénél fogva munkaviszonnyá alakul át.

109. § (1)39

(2)40

(3) Az ügykezelő és fizikai alkalmazott közszolgálati jogviszonyával kapcsolatban 2001. július 1-jét megelőzően keletkező igényre az igény keletkezésekor hatályos jog, az igény érvényesítésére a 2001. július 1-jén hatályba lépett szabályok az irányadóak.

(4) Amennyiben az ügykezelő és a fizikai alkalmazott közszolgálati jogviszonyának megszüntetése tárgyában 2001. június 30-án munkaügyi per van folyamatban, és a jogviszony a per tárgyát képező jognyilatkozat folytán a fenti időpont előtt már megszűnt, a munkáltatói intézkedés jogellenességének megállapítása esetén

– ha az ügykezelő, fizikai alkalmazott a perben visszahelyezést kér, visszahelyezése esetén jogviszonyára a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell;

– ha az ügykezelő, fizikai alkalmazott a perben visszahelyezését nem kéri, a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményeit illetően a Ktv. 60. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

110. § Amennyiben az ügykezelő és fizikai alkalmazott közszolgálati jogviszonyának megszüntetése tárgyában 2001. június 30-án munkaügyi per van folyamatban, és a jogviszony a per tárgyát képező jognyilatkozat folytán a fenti időpont előtt még nem szűnt meg, a jogviszony tekintetében a munkaviszonnyá alakulásra vonatkozó szabályokat az e törvényben meghatározott eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell.

111. §41

112. §42

1–3. számú melléklet a 2001. évi XXXVI. törvényhez43

4. számú melléklet a 2001. évi XXXVI. törvényhez44

5. számú melléklet a 2001. évi XXXVI. törvényhez45

6–8. számú melléklet a 2001. évi XXXVI. törvényhez46

1

A törvényt az Országgyűlés a 2001. május 29-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2001. június 12. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 23. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–71. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 492. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 72. §-t a 2003: XX. törvény 31. § (1) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 70–74. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 492. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 75–85. §-t és a 75. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 492. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 86. §-t a 2006: LVII. törvény 77. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 87–101. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 492. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 102. § (1) bekezdésének felvezető és záró szövegrésze a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 492. pontja szerint módosított szöveg.

9

A 102. § (1) bekezdésének a)–b) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 492. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 102. § (1) bekezdésének c) pontját a 2006: LVII. törvény 77. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 102. § (1) bekezdésének d)–h) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 492. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 102. § (2) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 102. § (4) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 102. § (5) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 102. § (6) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 102. § (7) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 102. § (8) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 102. § (9) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 103. § (1) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 103. § (2) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 103. § (3) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 103. § (4) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 103. § (5) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 103. § (7) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 103. § (9) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 103. § (10) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 103. § (11) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 103. § (12) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 103. § (13) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 103. § (14) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 103. § (15) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 105. § (1) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 105. § (4) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 106. §-t a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 107. § (1) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 107. § (2) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

37

A 107. § (4) bekezdését a 2011: XXX. törvény 23. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

38

A 108. § (1) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

39

A 109. § (1) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 109. § (2) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte.

41

A 111. §-t a 2012: V. törvény 62. § (2) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte.

42

A 112. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 492. pontja hatályon kívül helyezte.

43

Az 1–3. mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 492. pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 4. számú mellékletet a 2003: XLV. törvény 127. § (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

45

Az 5. számú mellékletet a 2001: LXXV. törvény 42. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

46

A 6–8. mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 492. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére