• Tartalom

5/2001. (III. 13.) IM rendelet

5/2001. (III. 13.) IM rendelet

a bíróságokon és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételének meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról1

2013.01.01.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 13. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1)2 A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a bíróságokon és az Országos Bírósági Hivatalban (a továbbiakban: OBH) foglalkoztatott igazságügyi tisztviselőre, ügykezelőre és fizikai alkalmazottra (a továbbiakban: igazságügyi alkalmazott) terjed ki.

(2)3 A törvényszéki végrehajtó, a törvényszéki végrehajtó-helyettes, a törvényszéki végrehajtójelölt, a járásbíróságnál, illetőleg a törvényszéknél szolgálati viszonyban álló végrehajtási ügyintéző munkaköréről és képesítési követelményéről, valamint vizsgájáról külön jogszabály rendelkezik.

2. § (1) A kinevezéskor a munkáltatói jogkör gyakorlója az igazságügyi alkalmazottal írásban közli az igazságügyi alkalmazott munkakörének a munkavégzés jellegére utaló elnevezését és a munkakör ellátásához szükséges képesítési feltételeket, ideértve a bírósági munka sajátos ismereteiről is számot adó ügyviteli vizsga letételének a kötelezettségét.

(2)4 Az igazságügyi alkalmazottak munkakörének elnevezését és a munkakör ellátásához szükséges képesítési feltételeket az 1. számú melléklet tartalmazza. Az ítélőtáblán az 1. számú melléklet I. részének 1/A. pontjában nem szereplő munkakörben foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottakra az I. rész 2–5. pontjaiban foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.

(3) Igazságügyi szolgálati viszony a (4) bekezdésben foglaltaktól eltekintve csak olyan személlyel létesíthető, aki a munkaköre ellátásához szükséges iskolai végzettséggel, szakirányú képesítéssel vagy szakismerettel rendelkezik.

(4) A kinevezési (munkáltatói) jogkör gyakorlója a képesítés megszerzésére, kivételesen indokolt esetben – határidő megjelölésével, de legfeljebb 3 évre – halasztást engedélyezhet.

3. §5 Az OBH elnöke felmentést adhat a képesítési feltételek teljesítése alól

a)6 a törvényszék gazdasági hivatal vezetőjének, helyettesének, valamint az érvényesítést végző igazságügyi alkalmazottnak, amennyiben középiskolai végzettséggel és költségvetési szervnél szerzett 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik,

b) a belső ellenőr és a függetlenített belső ellenőr tekintetében szakmai gyakorlatra, elismertségre való figyelemmel.

4. § (1) Az igazságügyi tisztviselő és ügykezelő az 1. számú mellékletben megjelölt munkakörökben köteles az igazságszolgáltatási ismeretekről is számot adó ügyviteli vizsgát tenni.

(2) Az ügyviteli vizsgát a kinevezéstől számított 2 éven belül kell letenni.

(3) A kinevezési (munkáltatói) jogkör gyakorlója az ügyviteli vizsga letétele alól kivételesen indokolt esetben – határidő megjelölésével, de legfeljebb 1 évre – halasztást engedélyezhet.

(4) Az ügyviteli vizsga letétele alól felmentést kap az, aki jogi szakvizsgát, vagy a köztisztviselőkről szóló jogszabályok szerint ügykezelői vagy közigazgatási alapvizsgát, illetve közigazgatási szakvizsgát tett.

5. § (1) Az igazságügyi tisztviselő és ügykezelő szakmai oktatásban vesz részt. A szakmai oktatás célja, hogy a résztvevő megismerje az igazságszolgáltatásra vonatkozó fontosabb jogszabályokat, és elsajátítsa az ügyvitel szabályait, továbbá a munkakörével kapcsolatos egyéb szükséges tudnivalókat, és azokat a gyakorlatban alkalmazni tudja. Az oktatást úgy kell megszervezni, hogy az igazságügyi alkalmazott a vizsgakötelezettségének határidőben eleget tehessen.

(2) Az ügyviteli vizsgára készülők a szükséges ismereteket tanfolyam keretében vagy egyéni tanulás útján sajátítják el.

(3)7 Tanfolyamot vagy konzultációt kell szervezni a Kúrián, az ítélőtáblákon, a Fővárosi Törvényszéken, a törvényszékeken (a továbbiakban együtt: bíróság), az OBH-ban és azon járásbíróságon, valamint közigazgatási és munkaügyi bíróságon, ahol az ügyviteli vizsgára kötelezettek száma legalább az öt főt eléri, vagy a konzultációt a törvényszék elnöke szükségesnek tartja.

6. § (1)8 A bírósági tisztviselőnek és ügykezelőnek az ügyviteli vizsgára a bíróság elnökénél – a beosztása és szolgálati helye feltüntetésével – írásban kell jelentkeznie. Az OBH-ban dolgozó igazságügyi alkalmazottnak az OBH elnökénél kell az ügyviteli vizsgára írásban jelentkeznie. A vizsga helyét és időpontját a bíróság elnöke, illetve az OBH elnöke állapítja meg, és arról a vizsga időpontja előtt legalább 15 nappal a jelentkezőt írásban értesíti.

(2)9 Ügyviteli vizsgabizottságot kell alakítani a bíróságon és az OBH-ban. A vizsgabizottságok számát a bíróság elnöke, illetve az OBH elnöke határozza meg.

(3)10 Az ügyviteli vizsgabizottság elnökét a bíróság elnöke, illetve az OBH elnöke ötéves időtartamra nevezi ki a bírák közül. A vizsgabizottság tagjait a vizsgabizottsági elnök kinevezésére jogosult nevezi ki a bírák és a legalább 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkező igazságügyi alkalmazottak közül.

(4) Az ügyviteli vizsgát háromtagú bizottság előtt kell letenni.

7. § (1) Az ügyviteli vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A felsőfokú iskolai végzettségű tisztségviselőnek az ügyviteli vizsgája írásbeli részt nem tartalmaz.

(2) Az írásbeli vizsga tárgyai és követelményei:

a) helyesírás, fogalmazás (egyszerű végzés, megkeresés szerkesztése), továbbá a munkakörtől függően,

b) másolás gépírással (számítógépen) 10 percen át, percenként 70 szótagos sebességgel, 5%-os hibatűréssel, vagy

c) leírás diktálásra 10 percen át, percenként 90 szótagos sebességgel, 5%-os hibatűréssel, vagy magnetofonszalagról való leírás 10 percen át, 90 szótagos sebességgel, 5%-os hibatűréssel, vagy

d) számítógép, szövegszerkesztő kezelése, adatlapkitöltés, adatkezelés, nyilvántartás.

(3) A szóbeli vizsga tárgyai:

a) az igazságügyi szervezet és az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyának, továbbá a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló rendelkezéseknek a főbb szabályai,

b) jogi alapismeretek: a polgári peres és nemperes, valamint a büntetőeljárás ügyvitel szempontjából fontos szabályai,

c) a bírósági ügyvitel szabályai,

d) büntető- és polgári ügyben jegyzőkönyvszerkesztés,

e) a kézbesítés szabályai,

f) a bírósági eljárás illetékszabályai,

g) a bírósági gazdasági ügyek intézésének fontosabb szabályai,

h) statisztikai alapismeretek,

i) a titokvédelmi szabályzat ismerete.

(4) A felsőfokú végzettségű tisztviselők munkakörüknek megfelelően a (3) bekezdés a) pontjában írt követelményeken túl megfelelő ügyviteli ismeretekről, illetve ennek keretében a szükséges számítógépes ismeretekről, továbbá a kinevező által a (3) bekezdés b)–i) pontjaiban felsoroltak közül az adott munkakör jellegéhez igazodóan meghatározott egy vagy több témakörből kötelesek vizsgát tenni. Jogi végzettségű tisztviselők esetében a vizsga a munkakörnek megfelelő ügyviteli szabályokat és számítógépes ismereteket tartalmazza.

(5)11 Az OBH-ban foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottaknak a szóbeli vizsgán az Országos Bírói Tanács és az OBH működésére vonatkozó jogszabályok, szabályzatok ismeretéről is számot kell adniuk, egyebekben a (4) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

8. § (1) Az írásbeli vizsgát a vizsgabizottság vagy kiküldött tagjának jelenlétében kell letenni.

(2) Az írásbeli vizsga eredményét a vizsgabizottság értékeli, és a szóbeli vizsga letételére csak azt bocsátja, aki az írásbeli vizsga követelményeinek megfelelt.

(3) A szóbeli vizsgán a vizsgabizottságnak arról kell meggyőződnie, hogy a vizsgázó elsajátította-e az irányadó szabályokat, és azokat a gyakorlatban alkalmazni tudja-e.

9. § (1) Az eredményes vizsgáról a vizsgabizottság a 2. számú melléklet szerinti bizonyítványt állítja ki. A vizsgázó felkészültségéhez igazodóan a vizsga ,,megfelelt'', ,,jó'' vagy ,,kitűnő'', illetve ,,nem felelt meg'' eredménnyel minősíthető.

(2) Ha a bizottság a vizsgázó felkészültségét nem találja megfelelőnek, a vizsga megismétlésére utasítja, és meghatározza azt a legrövidebb időt – legfeljebb 2 hónapot –, amelynek letelte után a vizsgázó újabb vizsgára jelentkezhet.

(3) Az írásbeli vizsgát többször is meg lehet ismételni. A szóbeli vizsga ismétlésére a vizsgázót csak egyszer lehet utasítani.

10. § (1)12 A bizottság az írásbeli és szóbeli vizsgáról valamennyi vizsgázó eredményét feltüntető jegyzőkönyvet készít. A bizottság a törvényszéken lefolytatott vizsgák eredményéről a vizsgázó szolgálati helye szerint illetékes bírósági elnököt is értesíti.

(2)13 A vizsga iratanyagát a bíróság elnöki iratai, valamint az OBH elnök elnöki iratai között kell őrizni, a vizsga eredményét a dolgozó személyi anyagába be kell jegyezni.

11. § (1)14 A bíróság elnöke, illetve az OBH elnöke előírhatja, hogy az igazságügyi tisztviselő és az ügykezelő a munkaköre ellátásához szükséges, sajátos ismereteket nyújtó továbbképzésen vegyen részt, és a szerzett ismeretekről számoljon be, vagy csatolja a továbbképzésen való részvételről kiállított okiratot.

(2)15 A továbbképzésről és a beszámolásról a bíróság elnöke, illetve az OBH elnöke gondoskodik. A továbbképzésről és a beszámolásról a törvényszék elnöke értesíti az igazságügyi alkalmazott szolgálati helye szerinti bíróság elnökét.

(3) A továbbképzésre és a beszámolóra az ügyviteli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni a következő eltérésekkel:

a) a beszámoló szóban történik 3 tagú bizottság előtt,

b) a szóbeli beszámolón a munkakör ellátásához szükséges sajátos ismeretekből kell számot adni,

c)16 a bizottságban való részvételre a bíróság elnöke, illetve az OBH elnöke esetenként kéri fel a sajátos ismeretekkel rendelkező bírákat, igazságügyi tisztviselőket vagy más szakembereket,

d)17 a sikeres beszámolóról a 3. számú melléklet szerinti bizonyítványt kell kiállítani, amelyben a beszámoló sikeres tényét kell feltüntetni. A bizonyítvány egy példányát az igazságügyi tisztviselőnek vagy ügykezelőnek át kell adni, egy példányát, a bíróság elnöki iratai, illetve az OBH elnök elnöki iratai között kell őrizni.

12. §18 A bíróság elnöke, illetve az OBH elnöke előírhatja, hogy a fizikai alkalmazott a munkakörének megfelelő képzésen vagy továbbképzésen vegyen részt.

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a bírósági dolgozók munkakörének és képesítési feltételének meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról szóló 2/1995. (I. 18.) IM rendelet, továbbá a bírósági dolgozók munkakörének és képesítési feltételeinek meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról szóló 2/1995. (I. 18.) IM rendelet módosításáról szóló 5/1996. (VII. 10.) IM rendelet. E rendelet nem érinti a korábbi jogszabályok alapján megszerzett képesítéseket, letett ügyviteli vizsgákat és a kapott halasztások, illetve felmentések hatályát.

(3)19 Az ügyviteli vizsgabizottság elnökeinek és tagjainak a bírósági dolgozók munkakörének és képesítési feltételének meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról szóló 2/1995. (I. 18.) IM rendelet alapján a törvényszék elnöke által e rendelet hatálybalépése előtt történt kinevezése – a kinevezés időtartamára – hatályban marad.

1. számú melléklet az 5/2001. (III. 13.) IM rendelethez

Az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési feltételek
I. A bíróságokon foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak
-------------------
A munkakör megnevezése
Képesítési feltétel
-------------------
1.20 A Kúrián foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak:
1.1. Vezetők mellé beosztott igazságügyi alkalmazott
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
1.2. Bírákhoz beosztott bírósági ügyintéző, tisztviselő (tanácsjegyző)
jogi egyetemi vagy főiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
1.3. Bírákhoz beosztott ügykezelő
középiskolai végzettség, gépírói vizsga, ügyviteli vizsga
1.4. Elnöki Iroda vezetője (tisztviselő)
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga, az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 24. § (2) bekezdésében előírt vizsga
1.5.1. Irodavezető
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
1.5.2. Irodakezelő
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
1.6. Költségvetési és Ellátási főosztályvezető
szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség
1.7. Osztályvezetők
szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség
1.7.1. Személyzeti
jogi egyetemi végzettség, jogi szakvizsga
1.7.2. Informatikai
szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség, angolnyelv-ismeret
1.8. Személyzeti érdemi ügyintéző
főiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
1.9. Személyzeti érdemi tiszviselő
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
1.10. Könyvtáros
szakirányú felsőfokú végzettség
1.11. Könyvtári munkatárs
szakirányú középfokú végzettség, ügyviteli vizsga
1.12. Pénzügyi és számviteli ügyintéző (tisztviselő)
középiskolai végzettség, szakirányú felsőfokú képzettség
1.13. Bér-tb-szja-ügyintéző (tisztviselő)
középiskolai végzettség, szakirányú felsőfokú képzettség
1.14. Pénztáros
középiskolai végzettség
1.15. Anyagraktáros (tisztviselő)
középiskolai végzettség
1.16. Anyagbeszerző
középiskolai végzettség, gépjárművezetői jogosítvány
1.17. Belső ellenőr
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői pénzügyi és számviteli szakellenőri vagy okleveles pénzügyi revizori képesítés, okleveles könyvvizsgáló képesítés, ügyviteli vizsga
1.18. Számítástechnikai munkatárs
szakirányú felsőfokú vagy szakirányú középiskolai végzettség, angolnyelv-ismeret
1.19. Gondnok
műszaki középiskolai végzettség
1.20. Műhelyvezető
szakirányú szakmunkás-bizonyítvány
1.21. Fizikai munkakörök:
1.21.1. Gépkocsivezető
általános iskola, hivatásos gépjárművezetői jogosítány, pályaalkalmassági vizsgálat I.
1.21.2. Szakmunkás
az adott szakmának megfelelő szakmunkás-bizonyítvány
1.21.3. Távbeszélőközpont-kezelő
általános iskola
1.21.4. Rendész
általános iskola
1.21.5. Kézbesítő hivatalsegéd
általános iskola
1.21.6. Takarítónő
általános iskola
1.21.7. Anyagmozgató segédmunkás
általános iskola
1/A.21 Az ítélőtáblán foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak:
--------------
A munkakör megnevezése
Képesítési feltétel
--------------
1/A.1. Vezetők mellé beosztott igazságügyi alkalmazott
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
1/A.2. Bírákhoz beosztott bírósági ügyintéző
(tanácsjegyző)
jogi egyetem vagy szakirányú főiskolai végzettség
1/A.3. Bírákhoz beosztott tisztviselő, ügykezelő
középiskolai végzettség, gépírói vizsga vagy felhasználói ismereteket nyújtó informatikai szakképesítés, ügyviteli vizsga
1/A.4. Elnöki Iroda vezetője (tisztviselő)
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga, az államtitokról szóló 1995. évi LXV. törvény 24. § (2) bekezdésében előírt vizsga
1/A.5.1. Irodavezető
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
1/A.5.2. Irodakezelő
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
1/A.6.1. Gazdasági Hivatal főosztályvezetője
szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség
1/A.6.2. Gazdasági Hivatal vezetőhelyettese
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői, illetve ezzel egyenértékű szakképzettség
1/A.6.3. Gazdasági Hivatal csoportvezető
középiskolai végzettség és szakirányú felsőfokú képzettség
1/A.6.4. Az ítélőtábla gazdasági hivatalánál ügykezelői munkakör
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
1/A.6.5. Főtanácsadó
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
1/A.6.6. Tanácsadó
szakirányú felsőfokú végzettség, vagy középfokú végzettség és szakirányú felsőfokú szakvizsga
1/A.7. Főosztályvezető, osztályvezető
szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség
1/A.7.1. Személyzeti
jogi egyetemi végzettség, jogi szakvizsga
1/A.7.2. Informatikai
szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség
1/A.7.2.1. Számítástechnikai munkatárs
szakirányú felsőfokú vagy szakirányú középiskolai végzettség
1/A.7.2.2. Számítógép programozó-operátor
középfokú számítástechnikai végzettség, ügyviteli vizsga
1/A.7.2.3. Számítástechnikai karbantartó
középfokú szakirányú információs vagy számítástechnikai végzettség, ügyviteli vizsga
1/A.8. Személyzeti érdemi ügyintéző
főiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
1/A.9. Személyzeti érdemi tisztviselő
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
1/A.10. Könyvtáros
szakirányú felsőfokú végzettség vagy középfokú könyvtárosi végzettség, ügyviteli vizsga
1/A.11. Könyvtári munkatárs
szakirányú középfokú végzettség, ügyviteli vizsga
1/A.12. Pénzügyi és számviteli ügyintéző (tisztviselő)
középiskolai végzettség, szakirányú felsőfokú képzettség
1/A.13. Bér-tb-szja-ügyintéző (tisztviselő)
középiskolai végzettség, szakirányú felsőfokú képzettség
1/A.14. Pénztáros
középiskolai végzettség
1/A.15. Belső ellenőr
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői pénzügyi és számviteli ellenőri vagy okleveles pénzügyi revizori képesítés, okleveles könyvvizsgáló képesítés, ügyviteli vizsga
1/A.16. Gondnok
általános iskola és szakmunkás bizonyítvány
1/A.17. Műhelyvezető
szakirányú szakmunkás bizonyítvány
1/A.18. Fizikai munkakörök
1/A.18.1. Gépkocsivezető
általános iskola, hivatásos gépjárművezetői jogosítvány, pályaalkalmassági vizsgálat I.
1/A.18.2. Szakmunkás
az adott szakmának megfelelő szakmunkás-bizonyítvány
1/A.18.3. Távbeszélőközpont-kezelő
általános iskola
1/A.18.4. Rendész
általános iskola
1/A.18.5. Kézbesítő hivatalsegéd
általános iskola
1/A.18.6. Takarítónő
általános iskola
1/A.18.7. Anyagmozgató segédmunkás
általános iskola
2. A bírósági vezetőkhöz és a bírákhoz kapcsolódó tisztviselői munkakörök:
2.1. Vezetők, illetve bírák mellé beosztott tisztviselő (titkárnő)
középiskolai végzettség, gépírói szakvizsga vagy operátori képesítést adó iskolai végzettség, ügyviteli vizsga
2.2. Személyügyi és munkaügyi ügyintéző
középiskolai végzettség és középfokú munkaügyi vagy személyügyi szakirányú ügyintézői képesítés, ügyviteli vizsga
2.3.22 A törvényszék személyügyi nyilvántartását vezető tisztviselő
középiskolai végzettség, gépírói szakvizsga vagy operátori képesítést adó iskolai végzettség, ügyviteli vizsga
2.4. Az előzőekben nem említett valamennyi iroda és irattár vezetője és tisztviselője
középiskolai végzettség, irattárosi szakvizsga, ügyviteli vizsga
2.5. Függetlenített belső ellenőr
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői pénzügyi és számviteli szakellenőri vagy okleveles pénzügyi revizori képesítés, okleveles könyvvizsgáló képesítés, ügyviteli vizsga
2.6.23
2.7. Főtanácsadó
szakirányú felsőfokú végzettség, ügyviteli vizsga
2.8. Tanácsadó
szakirányú felsőfokú végzettség vagy középfokú végzettség és szakirányú felsőfokú szakvizsga, ügyviteli vizsga
2.9. Cégszerkesztő, jegyzőkönyvvezető
középiskolai végzettség, gépírói szakvizsga vagy operátori képesítést adó iskolai végzettség, hároméves szakmai gyakorlat, ügyviteli vizsga
2.10.24 A törvényszék könyvtárának vezetője
szakirányú főiskolai végzettség vagy középfokú könyvtárosi végzettség
2.11.25 A törvényszék könyvtárába beosztott könyvtáros és járásbírósági könyvtáros
középiskolai végzettség, alapfokú könyvtárosi képesítés
2.12.26 A törvényszék statisztikai csoport vezetője
középiskolai végzettség, középfokú statisztikai képesítés, ügyviteli vizsga
2.13.27 A törvényszékeken, a járásbíróságon és a közigazgatási és munkaügyi bíróságon leíró, adatrögzítő, adatfeldolgozó
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
2.14. Titkos ügykezeléssel megbízott tisztviselő
az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 24. § (2) bekezdésében előírt vizsga, ügyviteli vizsga
2.15. Bírósági ügyintéző
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, ügyviteli vizsga
2.16.1. Számítástechnikai csoportvezető
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, ügyviteli vizsga
2.16.2. Számítástechnikai rendszerszervező
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, ügyviteli vizsga
2.16.3. Számítástechnikai rendszerszervező-programtervező
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, ügyviteli vizsga
2.16.4. Számítástechnikai programtervező-programozó
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, ügyviteli vizsga
2.16.5. Számítógép programozó-operátor
középfokú számítástechnikai végzettség, ügyviteli vizsga
2.16.6. Számítástechnikai karbantartó
középfokú szakirányú információs vagy számítástechnikai végzettség, ügyviteli vizsga
3. A bírósági vezetőkhöz és a bírákhoz kapcsolódó ügykezelői munkakörök:
3.1.28 A törvényszék, valamennyi törvényszék és a közigazgatási és munkaügyi bíróság vezetői mellé beosztott ügykezelő
középiskolai végzettség vagy szakiskola, gépírói szakvizsga vagy operátori képesítést adó iskolai végzettség, ügyviteli vizsga
3.2. Bírákhoz vagy leíró irodákba beosztott ügykezelő (jegyzőkönyvvezető)
középiskolai végzettség vagy szakiskola, gépírói szakvizsga vagy operátori képesítést adó iskolai végzettség, ügyviteli vizsga
3.3. Gépíró, leíró
középiskolai végzettség vagy szakiskola, gépírói szakvizsga vagy operátori képesítést adó iskolai végzettség, ügyviteli vizsga
3.4. Irodakezelő
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
3.5. Titkos ügyiratkezeléssel megbízott ügykezelő
az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 24. § (2) bekezdésében előírt vizsga, ügyviteli vizsga
3.6. Ügykezelő
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
4.29 A Törvényszék Gazdasági Hivatalánál tisztviselői és ügykezelői munkakörök:
4.1. Gazdasági Hivatal vezetője (igazgató)
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői, illetve ezzel egyenértékű szakképzettség
4.2. Gazdasági Hivatal vezetőhelyettese
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői, illetve ezzel egyenértékű szakképzettség
4.3.30 A törvényszék gazdasági hivatalánál ügykezelői munkakör
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
4.4. Belső ellenőr
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői pénzügyi és számviteli szakellenőri vagy okleveles pénzügyi revizori képesítés, okleveles könyvvizsgáló képesítés, ügyviteli vizsga
4.5. Illetménycsoport:
4.5.1. Csoportvezető
szakirányú egyetemi vagy szakirányú főiskolai végzettség vagy közgazdasági vagy gimnáziumi érettségi és felsőfokú szakirányú képesítés, ügyviteli vizsga
4.5.2. Csoportvezető-helyettes
középiskolai végzettség, pénzügyi vagy számviteli szakképesítés, ügyviteli vizsga
4.5.3. Bérszámfejtő
középiskolai végzettség
4.5.4. Társadalombiztosítási ügyintéző
középiskolai végzettség, középfokú társadalombiztosítási szakképesítés
4.5.5. Nyugdíj-előkészítő
középiskolai végzettség, középfokú társadalombiztosítási szakképesítés
4.6. Pénzügyi csoport:
4.6.1. Csoportvezető
szakirányú egyetemi vagy szakirányú főiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és felsőfokú szakirányú képesítés, ügyviteli vizsga
4.6.2. Csoportvezető-helyettes
középiskolai végzettség, pénzügyi vagy számviteli szakképesítés, ügyviteli vizsga
4.6.3. Főkönyvi könyvelő
középiskolai végzettség, felsőfokú könyvelői szakképesítés
4.6.4. Utalványozó
középiskolai végzettség, középfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés, ügyviteli vizsga
4.6.5. Érvényesítő
középiskolai végzettség, középfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés, ügyviteli vizsga
4.6.6. Pénztáros
középiskolai végzettség
4.6.7. Pénztárellenőr
szakirányú főiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és középfokú pénzügyi számviteli képesítés, ügyviteli vizsga
4.7. Technikai és anyagellátási csoport:
4.7.1. Csoportvezető és csoportvezető-helyettes
szakirányú egyetemi vagy szakirányú főiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és felsőfokú szakirányú képesítés, ügyviteli vizsga
4.7.2. Anyagkönyvelő
középiskolai végzettség, középfokú könyvelői képesítés
4.7.3. Raktáros
középiskolai végzettség, középfokú anyag- és raktárgazdálkodási képesítés
4.7.4. Leltárfelelős
középiskolai végzettség
4.7.5. Munkavédelmi és tűzvédelmi felelős
szakirányú középiskolai végzettség, munkavédelmi, tűzvédelmi szakképesítés31
4.8. Bevételi csoport:
4.8.1. Csoportvezető
szakirányú egyetemi vagy szakirányú főiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és felsőfokú szakirányú képesítés, ügyviteli vizsga
4.8.2. Csoportvezető-helyettes
középiskolai végzettség, szakirányú képesítés, ügyviteli vizsga32
4.8.3. Gyermektartásdíj ügyintéző
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
4.8.4. Bevételi ügyintéző
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
4.8.5. Kontírozó könyvelő
középiskolai végzettség, középfokú könyvelői képesítés, ügyviteli vizsga
4.8.6. Könyvelő
középiskolai végzettség, középfokú könyvelői képesítés, ügyviteli vizsga
4.9. Bírói letéti csoport:
4.9.1. Csoportvezető
szakirányú egyetemi vagy szakirányú főiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és felsőfokú szakirányú képesítés, ügyviteli vizsga
4.9.2. Csoportvezető-helyettes
középiskolai végzettség, szakirányú képesítés, ügyviteli vizsga
4.9.3. Elnöki letétkezelő
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
4.9.4. Értékletét-kezelő
középiskolai végzettség, középfokú könyvelői szakvizsga, ügyviteli vizsga
4.9.5. Készpénzletét-kezelő
középiskolai végzettség, középfokú könyvelői képesítés, ügyviteli vizsga33
4.10. Bűnjelcsoport:
4.10.1. Csoportvezető
szakirányú egyetemi vagy szakirányú főiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és felsőfokú szakirányú képesítés, ügyviteli vizsga
4.10.2. Csoportvezető-helyettes
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
4.10.3. Bűnjelkezelő
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
4.11. BGH-iroda:
4.11.1. Csoportvezető
szakirányú egyetemi vagy szakirányú főiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és felsőfokú szakirányú képesítés, ügyviteli vizsga
4.11.2. Gépíró, leíró
középiskolai végzettség, gépíró szakvizsga vagy operátori képesítést adó iskolai végzettség, ügyviteli vizsga
4.11.3. Iktató és más ügyviteli feladatot végző dolgozó
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
4.12. Gondoksági csoport:
4.12.1. Csoportvezető
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
4.12.2. Gondnok
középfokú műszaki, technikusi végzettség, szakterületéhez tartozó szakvizsga (tűzvédelmi, munkavédelmi, gépjármű-előadói)
4.12.3. Energetikus
műszaki középiskolai képesítés, energetikusi szakképesítés
4.12.4. Anyagbeszerző
középiskolai végzettség, gépjárművezetői jogosítvány
5. Fizikai munkakörök:
5.1. Gépkocsivezető
általános iskola, hivatásos gépjárművezetői jogosítvány
5.2. Műhelyvezető, szakmunkás
általános iskola, az adott szakmának megfelelő szakmunkás-bizonyítvány
5.3. Felvonókezelő
általános iskola, felvonókezelői szakvizsga
5.4. Távbeszélőközpont-kezelő
általános iskola
5.5. Portás, rendész
általános iskola
5.6. Kézbesítő, hivatalsegéd
általános iskola
5.7. Anyagmozgató segédmunkás
általános iskola
5.8. Házfelügyelő
általános iskola
II. Az Országos Bírósági Hivatalban foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak34
1.35 elnökhelyettesek
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
2. Főosztályvezetők
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
2.1. Nemzetközi kapcsolatok
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, két idegen nyelv ismerete
2.2. Informatika
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, angolnyelv-ismeret
3. Főosztályvezető-helyettesek
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
3.1. Nemzetközi kapcsolatok
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, két idegen nyelv ismerete
3.2. Informatika
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, angolnyelv-ismeret
3.3. Pénzügyi főosztály
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy szakirányú felsőfokú szakképesítés
4. Osztályvezetők
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
4.1. Nemzetközi kapcsolatok
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, egy idegen nyelv ismerete
4.2. Informatika
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, angolnyelv-ismeret
5. Osztályvezető-helyettesek
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
6. Csoportvezetők
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy szakirányú középfokú iskolai végzettség
6.1. Informatika
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy szakirányú középfokú iskolai végzettség, angolnyelv-ismeret
7. Csoportvezető-helyettes
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy szakirányú középfokú iskolai végzettség
8. Főtanácsadó
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
9. Tanácsadó
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
10. Jogi képviselő
jogi egyetemi végzettség, jogi szakvizsga
11. Érdemi ügyintéző
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
11.1. Nemzetközi kapcsolatok
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, egy idegen nyelv ismerete
11.2. Pénzügyi, számviteli és költségvetési ügyintéző
középiskolai végzettség, szakirányú felsőfokú szakképesítés
11.3. Lakáskölcsön-ügyintéző
középiskolai végzettség
12. Irodavezető
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
13. Irodai ügykezelő
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
13.1. TÜK ügyintéző
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga, valamint az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 24. § (2) bekezdésében előírt vizsga
14. Sajtótitkár
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
15. Titkárnő és előadó
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
15.1. Műszaki előadó
középiskolai végzettség
15.2. Bér- és társadalombiztosítási előadó
középiskolai végzettség vagy szakirányú középfokú szakképesítés
16. Statisztikai leíró, adatrögzítő, adatfeldolgozó
középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
17. Számítástechnikai rendszerszervező
rendszerszervezői oklevelet adó felsőfokú szakirányú végzettség (hároméves képzés keretén belül), angolnyelv-ismeret
17.1. Számítástechnikai programtervező-programozó
oklevelet adó felsőfokú szakirányú végzettség
17.2. Számítástechnikai programtervező-operátor
középiskolai végzettség, angolnyelv-ismeret
17.3. Számítástechnikai üzemeltető
középiskolai végzettség, angolnyelv-ismeret
18. Létesítményi főmérnök
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
19. Pénztáros
középiskolai végzettség
20. Lakáskölcsön analitikus könyvelő
középiskolai végzettség
21. Ellenőr
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
21.1. Belső ellenőr
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy szakirányú középiskolai végzettség és szakirányú felsőfokú szakképesítés
22.36

22.

Fizikai munkakörök:

 

22.1.

Gépkocsivezető

a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség és hivatásos gépjárművezetői igazolvány

22.2.

Műhelyvezető, szakmunkás

az adott szakmának megfelelő szakmunkás-bizonyítvány

22.3.

Felvonókezelő

a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség és felvonókezelői szakvizsga

22.4.

Távbeszélőközpont-kezelő

a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

22.5.

Portás, rendész

a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

22.6.

Kézbesítő, hivatalsegéd

a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

22.7.

Üzemeltetési vezető

szakirányú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi) felsőfokú iskolai végzettség

22.8.

Étteremvezető

szakirányú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi) felsőfokú iskolai végzettség

22.9.

Étteremvezető-helyettes

szakirányú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi) felsőfokú iskolai végzettség

22.10.

Felszolgáló

felszolgáló vagy vendéglátó-ipari szakképesítés

22.11.

Pultos

szakirányú (vendéglátó-ipari vagy idegenforgalmi) középfokú iskolai végzettség vagy szakirányú középfokú szakképesítés

22.12.

Konyhafőnök

szakirányú (vendéglátó-ipari) középiskolai végzettség és szakács szakképesítés

22.13.

Szakács

szakács szakképesítés

22.14.

Szállodai vezető gondnok

középfokú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi) iskolai végzettség vagy szakirányú középfokú szakképesítés

22.15.

Szállodai gondnok-helyettes

középfokú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi) iskolai végzettség vagy szakirányú középfokú szakképesítés

22.16.

Recepció vezető

szakirányú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi) felsőfokú iskolai végzettség és angol vagy német nyelvismeret

22.17.

Recepciós

szakirányú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi) középfokú iskolai végzettség és angol vagy német nyelvismeret

22.18.

Raktáros

középiskolai végzettség és szakirányú (raktáros) szakképesítés

22.19.

Nyomdász

szakirányú (műszaki, nyomdász, informatikai) középfokú iskolai végzettség

22.20.

Technikus

középfokú iskolai végzettség vagy szakirányú középfokú szakképesítés

22.21.

Úszómester

a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség és úszómesteri vagy uszodamesteri vizsga

22.22.

Betanított munkás

a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

22.23.

Segédmunkás

a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

22.24.

Házfelügyelő

a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

2. számú melléklet az 5/2001. (III. 13.) IM rendelethez

Igazságügyi Ügyviteli Vizsgabizottság
Szám: ...............................
BIZONYÍTVÁNY
Az Igazságügyi Ügyviteli Vizsgabizottság tanúsítja, hogy .............., aki ............. 19....... évi ............ hó ........ napján született, a bírósági ügyviteli vizsgát .................. eredménnyel letette.
..........., 20.... év ......... hó ..... napján.
P. H.
........................
a vizsgabizottság elnöke
.......................
a vizsgabizottság tagja
.......................
a vizsgabizottság tagja

3. számú melléklet az 5/2001. (III. 13.) IM rendelethez

BIZONYÍTVÁNY
A Vizsgabizottság tanúsítja, hogy ............., aki ........... 19...... évi ........... hó ...... napján született, ............... témakörben a beszámolót sikeresen letette.
..........., 20.... év ......... hó ..... napján.
P. H.
........................
a vizsgabizottság elnöke
.......................
a vizsgabizottság tagja37
.......................
a vizsgabizottság tagja38
1

A rendelet a 26/2015. (IX. 30.) IM rendelet 14. §-a alapján hatályát vesztette 2015. október 15. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 12–13. §-át.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdésének második mondatát a 22/2004. (V. 18.) IM rendelet 16. §-a iktatta be, e módosító rendelet 18. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5

A 3. § nyitó szövegrésze a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § a) pontja a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § d) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 7. § (5) bekezdése a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § i) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 10. § (1) bekezdése a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § j) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 11. § (3) bekezdésés c) pontja a 22/2004. (V. 18.) IM rendelet 18. § (2) bekezdés f) pontja, a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § l) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 13. § (3) bekezdése a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § m) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 1. számú melléklet I. alcím 1. pontja a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § p) pontja szerint módosított szöveg.

21

Az 1. számú melléklet I. részének 1/A. pontját a 22/2004. (V. 18.) IM rendelet 17. §-a iktatta be, e módosító rendelet 18. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

22

Az 1. számú melléklet I. alcím 2.3. pontja a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § q) pontja szerint módosított szöveg.

23

Az 1. számú melléklet I. részének 2.6. pontját a 22/2004. (V. 18.) IM rendelet 18. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

24

Az 1. számú melléklet I. alcím 2.10. pontja a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § q) pontja szerint módosított szöveg.

25

Az 1. számú melléklet I. alcím 2.11. pontja a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § q) pontja, az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

26

Az 1. számú melléklet I. alcím 2.12. pontja a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § q) pontja szerint módosított szöveg.

27

Az 1. számú melléklet I. alcím 2.13. pontja a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § r) pontja, az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

28

Az 1. számú melléklet I. alcím 3.1. pontja a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § q) pontja, az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

29

Az 1. számú melléklet I. alcím 4. pontja a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § s) pontja szerint módosított szöveg.

30

Az 1. számú melléklet I. alcím 4.3. pontja a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § q) pontja szerint módosított szöveg.

31

A Magyar Közlöny 2001. évi 36. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

32

A Magyar Közlöny 2001. évi 36. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

33

A Magyar Közlöny 2001. évi 36. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

34

Az 1. számú melléklet II. alcíme a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § t) pontja szerint módosított szöveg.

35

Az 1. számú melléklet II. alcím 1. pontja a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § u) pontja szerint módosított szöveg.

36

Az 1. számú melléklet II. pontjának 22. alpontja a 7/2009. (IV. 8.) IRM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

37

A Magyar Közlöny 2001. évi 36. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

38

A Magyar Közlöny 2001. évi 36. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére