• Tartalom

54/2001. (XII. 27.) PM rendelet

54/2001. (XII. 27.) PM rendelet

a biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékének eredményelszámolásáról és adatszolgáltatásáról1

2002.01.04.

A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló – többször módosított – 1995. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Bit.) 168. §-a (2) bekezdésének e) pontja, valamint a gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 171/2000. (X. 13.) Korm. rendelet 18. §-ának a) pontja alapján, a Bit. 69. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következőket rendelem el:

1. § (1) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási terméket terjesztő biztosítók kötelesek a gépjármű-felelősségbiztosítási termékük eredményelszámolását a tárgyévet követő év május 31-ig az 1. számú melléklet szerint elkészíteni, és ezen határidőn belül a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet) – számítógépes adathordozón, a Felügyelet által meghatározott formában is – megküldeni.

(2) Az eredményelszámolást a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7–9. §-aiban meghatározottak szerint – a Korm. rendelet 2. számú melléklete ,,D) Szokásos vállalkozási eredmény'' szintjéig – kell elkészíteni.

(3) Az eredményelszámolás elkészítése során figyelemmel kell lenni a biztosítástechnikai tartalékok tartalmáról, képzésének és felhasználásának rendjéről szóló 8/2001. (II. 22.) PM rendelet előírásaira is.

2. § A biztosítók kötelesek a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékük biztosítástechnikai tartalékainak adatairól a 2. számú melléklet szerinti kimutatást elkészíteni, és azt az eredményelszámolással egyidejűleg a Felügyeletnek – számítógépes adathordozón, a Felügyelet által meghatározott formában is – megküldeni.

3. § A biztosítók kötelesek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékükről a 3. számú melléklet szerinti adatszolgáltatást elkészíteni és azt az eredményelszámolással együtt a Felügyeletnek – számítógépes adathordozón, a Felügyelet által meghatározott formában is – megküldeni.

4. § A biztosítók az 1–3. számú mellékletekben foglaltak beküldésével egyidejűleg kötelesek nyilatkozni arról, hogy a közölt adatok eleget tesznek az előírt adategyezőségi követelményeknek.

5. § A biztosítók kötelesek Számviteli Politikájukban a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékükre vonatkozó bevételük és ráfordításuk felosztásának elvét a szokásos vállalkozási eredmény szintjéig rögzíteni és a szabályzat ezen részét, valamint a befektetéssel kapcsolatos bevételek és ráfordítások számításának módját és a számítás alapjául szolgáló adatokat az 1–3. számú mellékletekkel egyidejűleg a Felügyeletnek megküldeni.

6. § A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjemelésének mértékéről szóló 35/2000. (X. 13.) PM rendeletben foglalt átlagos díjemelés meghatározásához a tárgyévet követő július hó 31-éig a pénzügyminiszternek megküldi a Felügyelet az 1–3. számú mellékletek alapján részére szolgáltatott adatokból készített összesítést.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A rendelet szerinti eredményelszámolást és adatszolgáltatást első alkalommal a 2001. évre, 2002. május 31-ig kell elkészíteni és a Felügyeletnek megküldeni.

1. számú melléklet a 54/2001. (XII. 27.) PM rendelethez


A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás eredményelszámolásának előírt tagolása

........... Biztosító
E Ft-ban

A) Nem életbiztosítási ágnál

01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül
a) bruttó díj
b) viszontbiztosítónak átadott díj (–)
c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (±)
d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (±)
02. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (C/06. sorral egyezően)
03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel
04. Károk ráfordításai
a) kárkifizetések és kárrendezési költségek
aa) kárkifizetések
1. bruttó összeg
2. viszontbiztosító részesedése (–)
ab) kárrendezési költségek
ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből (–)
b) függőkárok tartalékainak változása (±) (tételes, IBNR)
ba) bruttó összeg
bb) viszontbiztosító részesedése (–)
05. Matematikai tartalékok változása (±)
a) bruttó összeg
b) viszontbiztosító részesedése (–)
06. Eredménytől függő és független díj-visszatérítési tartalék változása (±)
a) bruttó összeg
b) viszontbiztosító részesedése (–)
07. Káringadozási tartalék változása (±)
08. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása (±)
a) bruttó összeg
b) viszontbiztosító részesedése (–)
09. Nettó működési költségek
a) tárgyévben felmerült szerzési költségek
b) elhatárolt szerzési költségek változása (±)
c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)
d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (–)
10. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

A) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY

(01+02+03–04±05±06±07±08–09–10)

C) Nem biztosítástechnikai elszámolások

01. Kapott osztalék és részesedés
ebből: kapcsolt vállalkozástól
02. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
ebből: kapcsolt vállalkozástól
03. Biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei
04. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei
05. Életbiztosításból allokált befektetési bevétel [B/02/d) sorral egyezően]
06. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (–) (az A/02. sorral egyezően)
07. Befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat
08. Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (±)
09. Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai
10. Egyéb bevételek
11. Egyéb ráfordítások

D) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

(±A+01+02+03+04+05–06–07±08–09+10–11)

2. számú melléklet a 54/2001. (XII. 27.) PM rendelethez


Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás tartalékai

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás tartalékai
...............………………. Biztosító
„A” tábla

Megnevezés
Bruttó (vb.-vel)

Év

E Ft

nyitó

képzés

felhasználás

záró

1. Járadéktartalék

 

 

 

 

ebből költség tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Függőkártartalék

 

 

 

 

ebből költség tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. IBNR

 

 

 

 

ebből költség tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

 

 

 

 

ebből költség tartalék

 

 

 

 


„B” tábla

Megnevezés
Nettó (vb.-vel)

Év

E Ft

nyitó

képzés

felhasználás

záró

1. Járadéktartalék

 

 

 

 

ebből költség tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Függőkártartalék

 

 

 

 

ebből költség tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. IBNR

 

 

 

 

ebből költség tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

 

 

 

 

ebből költség tartalék

 

 

 

 

3. számú melléklet a 54/2001. (XII. 27.) PM rendelethez


Adatszolgáltatás

1. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást terjesztő biztosítók az 1. és 2. számú táblázatoknak megfelelően kötelesek bemutatni tárgyévi szerződésállományukat.

1. számú táblázat


M112021_0

1. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást terjesztő biztosítók az 1. és 2. számú táblázatoknak megfelelően kötelesek bemutatni tárgyévi szerződésállományukat.

1. számú táblázat

Tárgyév:

 

Állományi adatok tárgyév január 1-jén

Darab

Díjosztályok

ME

M4

M3

M2

M1

A0

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

Személygépkocsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= 850 ccm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

851—1150 ccm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1151—1500 ccm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1501—2000 ccm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001—3000 ccm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 3000 ccm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozott idejű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorkerékpár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= 150 ccm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151—350 ccm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 350 ccm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozott idejű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autóbusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10—19 férőhely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20—79 férőhely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 80 férőhely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozott idejű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trolibusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehergépkocsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 2 tonna teherbírású

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2—6 tonna teherbírású

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díjosztályok

ME

M4

M3

M2

M1

A0

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

> 6 tonna teherbírású

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozott idejű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vontató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőgazdasági vontató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könnyű pótkocsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nehéz pótkocsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utánfutó, lakókocsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorkerékpár utánfutó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lassú jármű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkagép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segédmotoros kerékpár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozott, P frsz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINDÖSSZESEN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. számú táblázat


M112022A_0

Tárgyév:

 

Állományi adatok tárgyév december 31-én

Darab

Díjosztályok

ME

M4

M3

M2

M1

A0

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

Személygépkocsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= 850 ccm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

851—1150 ccm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1151—1500 ccm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1501—2000 ccm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001—3000 ccm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 3000 ccm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozott idejű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díjosztályok

ME

M4

M3

M2

M1

A0

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

Motorkerékpár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= 150 ccm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151—350 ccm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 350 ccm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozott idejű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autóbusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10—19 férőhely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20—79 férőhely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 80 férőhely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozott idejű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trolibusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehergépkocsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 2 tonna teherbírású

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2—6 tonna teherbírású

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 6 tonna teherbírású

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozott idejű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vontató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőgazdasági vontató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könnyű pótkocsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nehéz pótkocsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utánfutó, lakókocsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorkerékpár utánfutó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lassú jármű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkagép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segédmotoros kerékpár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozott, P frsz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINDÖSSZESEN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az A0 oszlopba kell beírni azon szerződéseket, melyek egyik bónusz-málusz osztályba sem tartoznak, az ME az ,,extra’’ málusz osztályt jelöli.
2. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást terjesztő biztosítók a 3. számú táblázatnak megfelelően kötelesek bemutatni díjosztályonként és összesítve a tárgyév káralakulását.

3. számú táblázat

2. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást terjesztő biztosítók a 3. számú táblázatnak megfelelően kötelesek bemutatni díjosztályonként és összesítve a tárgyév
káralakulását.

3. számú táblázat

Tárgyév:
Díjosztály:

 

Károk alakulása, tárgyévi kifizetések és tartalékok a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva

A kár keletkezésének éve

A kár bejelentésének éve

1991

1992

1993

...

...

Tárgyév

Összesen

1991

Károk száma (darab)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kárkifizetés (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tételes függőkártartalék (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

1992

Károk száma (darab)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kárkifizetés (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tételes függőkártartalék (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

....

Károk száma (darab)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kárkifizetés (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tételes függőkártartalék (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

Tárgyév

Károk száma (darab)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kárkifizetés (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tételes függőkártartalék (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

Károk száma (darab)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kárkifizetés (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tételes függőkártartalék (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

A károk száma azon káresemények számát jelenti, melyekre a következő események közül legalább az egyik bekövetkezett: kárkifizetés a tárgyévben, a tárgyév december
31-én a tételes függőkártartalék pozitív, a tárgyévben állapítottak meg végleges járadékot. A kárkifizetésben szerepeltetni kell azon járadékkifizetéseket, melyekre a tárgyévet
megelőző év december 31-én nem képeztek járadéktartalékot. Az újonnan képzett járadéktartalékban azon járadékok tartalékát kell szerepeltetni, melyekre első ízben a
tárgyév december 31-én képeztek járadéktartalékot.
Az összesített táblázat összesített tételes függőkártartalék adata megegyezik a 2. számú melléklet költségekkel csökkentett bruttó függőkártartalék adatával.3. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást terjesztő biztosítók a 4. számú táblázatnak megfelelően kötelesek bemutatni összesítve a tárgyév járadék- és egyéb kifizetéseit.

4. számú táblázat
----------
Tárgyév:
----------

A tárgyév járadék- és egyéb kifizetései
--------------------
Járadékkifizetések (ezer Ft)
Egyéb kifizetések (ezer Ft)
Összesen (ezer Ft)
--------------------
A járadékkifizetésben azon járadékkifizetéseket kell szerepeltetni, melyekre a tárgyévet megelőző év december 31-én képeztek járadéktartalékot. Az egyéb kifizetésekbe azon kifizetéseket kell beírni melyek szerepelnek az eredményelszámolás (1. számú melléklet) 04. aa) 1. sorában, de nem járadékkifizetések és nem szerepelnek a 3. számú táblázat kárkifizetései között.
A táblázat összesen adata és a 3. számú táblázat összesített kárkifizetése összesítve adja az eredményelszámolás 04. aa) 1. sorát.

4. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást terjesztő biztosítók az 5. számú táblázatnak megfelelően kötelesek bemutatni díjosztályonként és összesítve a tárgyév díjbevételeit.

5. számú táblázat

----------
Tárgyév:
----------

A díjbevétel alakulása díjosztályonként

Ezer Ft
--------------------
Díjosztályok | Megszolgált díj
--------------------
Személygépkocsi
<= 850 ccm
851–1150 ccm
1151–1500 ccm
1501–2000 ccm
2001–3000 ccm
> 3000 ccm
Határozott idejű
Motorkerékpár
<= 150 ccm
151–350 ccm
> 350 ccm
Határozott idejű
Autóbusz
10–19 férőhely
20–79 férőhely
> 80 férőhely
Határozott idejű
Trolibusz
Tehergépkocsi
< 2 tonna teherbírású
2–6 tonna teherbírású
> 6 tonna teherbírású
Határozott idejű
Vontató
Mezőgazdasági vontató
Könnyű pótkocsi
Nehéz pótkocsi
Utánfutó, lakókocsi
Motorkerékpár utánfutó
Lassú jármű
Munkagép
Segédmotoros kerékpár
Határozott, P frsz.
MINDÖSSZESEN:

Az előzetes fedezetigazolási szerződéseket a határozott idejű szerződések között kell szerepeltetni.
A táblázat mindösszesen adata megegyezik az eredményelszámolás 01. a) sorával.

5. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást terjesztő biztosítók a 6. számú táblázatnak megfelelően kötelesek bemutatni az IBNR tartalék képzését.

6. számú táblázat

----------
Tárgyév:
----------

IBNR tartalék megbontása a kár keletkezésének
éve szerint

Ezer Ft
--------------------
A kár keletkezésének éve IBNR tartalék
--------------------
1991
1992
...
Tárgyév
Összesen

Az összesen sor adata megegyezik a 2. számú melléklet költségekkel csökkentett bruttó IBNR tartalék adatával.
1

A rendeletet a 45/2011. (XII. 21.) NGM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2011. december 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére