• Tartalom

1070/2002. (V. 15.) Korm. határozat

1070/2002. (V. 15.) Korm. határozat

a Magyar Sport Háza beruházás finanszírozásához kapcsolódó állami kezességvállalásról

2002.05.15.

1. A Kormány egyetért azzal, hogy a Népstadion és Létesítményei, 32826 hrsz.-ú ingatlan területén felépüljön a Magyar Sport Háza, amely méltó helyszínt biztosít a sportigazgatás szerveinek működéséhez. A Kormány a Magyar Sport Háza Rt. ,,b.a.'' (székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3., cégjegyzékszáma: 01-10-044757, adószáma: 12841794-2-42) (a továbbiakban: kötelezett) által felvett bankhitelt kezességvállalással biztosítja.

2. A Kormány a fenti célok megvalósítása érdekében az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 33. §-ának (1) bekezdése és a 42. §-a, illetve a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 36. § (1) bekezdése alapján állami készfizető kezességet vállal a Magyar Sport Háza és kapcsolódó létesítményei felépítésének finanszírozása céljából a kötelezett által felveendő legfeljebb 1,6 milliárd forint hitel és járulékos költségei visszafizetésére.

3. A Kormány tudomásul veszi, hogy a Sportfólió Kht. által a Magyar Sport Háza épületében elhelyezésre kerülő szervezetek részére biztosított bérleti és közüzemi díjak fizetésének átvállalása a későbbi években az Ifjúsági és Sportminisztérium fejezetből kerül finanszírozásra.

Felelős: ifjúsági és sportminiszter, pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos

4. A Kormány a kezességvállalás feltételéül szabja, hogy a Magyar Sport Háza és kapcsolódó létesítményei beruházás megvalósítása során a tervező és a kivitelező kiválasztásához, valamint a tervek elfogadásához a Sportfólió Kht. jóváhagyása szükséges.

5. A kötelezettnek a hitel nyújtására legalább három hitelintézet hitelajánlatát be kell kérni.

6. A készfizető kezességét a Magyar Sport Háza felépítésének finanszírozásra vonatkozó, kedvező feltételek mellett megkötendő hitelszerződés megkötéséhez és teljesítéséhez fűződő érdek indokolja.

7. A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 43. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kezességvállalási díj megfizetésétől eltekint.

8. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Melléklet a 1070/2002. (V. 15.) Korm. határozathoz

Adatlap a Kormány központi költségvetés terhére történő kezességvállalásaihoz

1. Felhatalmazás megjelölése: 2000. évi CXXXIII. törvény 36. § (1) bekezdése.

2. Nemzeti érdek megnevezése: a sportirányítás autonóm szerveinek zavartalan működése, amely a magyar sportnak a nemzetközi sportdiplomáciában történő eredményes részvételét, továbbá a 2012-es sikeres nyári olimpiai pályázat elkészítésében való közreműködést alapozza meg.

3. Kezességvállalás indoka: a Magyar Sport Háza felépítésének kedvező feltételekkel történő finanszírozása.

4. Kezességvállalás mértéke vagy összege: legfeljebb 1,6 milliárd forint és a hozzá kapcsolódó kamat, valamint egyéb járulékos költségek.

5. Kezességvállalás feltételei: a 151/1996. (X. 1.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően, kezességvállalási díj kikötése nélkül.

6. Közbeszerzésekről szóló törvény alkalmazása: nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá.

7. Hitelfelvevő vagy fizetésre kötelezett megnevezése: Magyar Sport Háza Rt. (székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3., cégjegyzékszáma: 01-10-044757).

8. Hitelnyújtó megnevezése: versenyeztetés útján kerül kiválasztásra, legalább 3 hitelintézet hitelajánlatának bekérésével.

9. Kezesség típusa: készfizető kezesség.

10. A típus megválasztásának indoka: a kezesség a kedvező feltételek mellett megkötendő hitelszerződés biztosítékául szolgál.

11. A kezességvállalással biztosított fizetési kötelezettség tőkeösszegének esedékessége évenként: a versenyeztetés útján kiválasztandó hitelintézettel kötendő hitelszerződés szerint.

12. A kezességvállalással biztosított fizetési kötelezettség tőkeösszege és járulékai együttes összegének esedékessége évenként: a versenyeztetés útján kiválasztandó hitelintézettel kötendő hitelszerződés szerint.

13. A kezesség érvényesítésének valószínűsége évenként: 0.

14. A kezességre vonatkozó szerződés aláírásának várható időpontja: a legkedvezőbb hitelajánlat kiválasztását követően azonnal.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére