• Tartalom

11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet

a muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről

2020.11.01.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Tv.) 100. § (3) bekezdésének y) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a nemzeti kulturális örökség minisztere által kiadott működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményekben szakmai munkakört betöltő munkavállalókra terjed ki.

(2)1 E rendelet hatálya nem terjed ki a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról szóló 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottakra, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet hatálya alá tartozó munkavállalókra.

2. § Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott muzeális intézményben kialakítható szakmai munkaköröket és a betöltésükhöz szükséges képesítési feltételeket, továbbá az egyes szakmai munkakörök betöltéséhez kapcsolódó egyéb követelményeket a rendelet melléklete tartalmazza.

3. § (1) A képesítési feltételek alól a nemzeti kulturális örökség minisztere – egyedi mérlegelés alapján, határozott időre – felmentést adhat, ha az érintett személy a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, és vállalja a hiányzó képesítés megszerzését. A felmentés időtartama ez esetben sem haladhatja meg a még szükséges tanulmányi idő másfélszeresét, de legfeljebb öt évet.

(2) Felmentés adható a muzeális intézmény azon munkavállalója részére is, aki legalább 10 éves múzeumi szakmai gyakorlattal rendelkezik, és e rendelet hatálybalépésekor kevesebb mint 7 éve van hátra az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez.

4. § Ez a rendelet 2002. szeptember 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelethez

A muzeális intézményekben kialakítható szakmai munkakörök és a betöltésükhöz szükséges képesítési feltételek, illetve alapkövetelmények
segédmuzeológus
az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő felsőfokú (főiskolai, illetve egyetemi szintű) szakképzettség
muzeológus
az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő felsőfokú (főiskolai, illetve egyetemi szintű) szakképzettség és legalább 3 éves múzeumi gyakorlat
főmuzeológus
az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő egyetemi szintű szakképzettség és legalább 6 éves múzeumi gyakorlat
segédrestaurátor
érettségi vizsga és szakképzésben szerzett műtárgyvédelmi asszisztens szakképesítés*
restaurátor
szakképzésben szerzett felsőfokú szakrestaurátori képesítés*
főrestaurátor
egyetemi szintű restaurátor szakon szerzett szakképzettség és legalább 6 éves múzeumi gyakorlat, vagy műszaki egyetemen, illetve tudományegyetem természettudományi karán szerzett – az ellátandó feladat jellegének megfelelő – szakképzettség és 6 éves múzeumi gyakorlat
múzeumi könyvtáros asszisztens
középfokú iskolai végzettség és középfokú könyvtárosi szakképesítés
múzeumi könyvtáros
felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi szintű) szakirányú szakképzettség, vagy felsőfokú végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés
múzeumi közművelődési szakember, népművelő, múzeumpedagógus
felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi szintű) tanítói, tanári, művelődésszervezői (illetve szakirányú felsőfokú közművelődési, népművelői, közművelődési előadói) szakképzettség vagy egyéb felsőfokú végzettség és felsőfokú kulturális menedzser szakképzettség
múzeumi tárlatvezető
érettségi vizsga és legalább egy idegen nyelvből középfokú ,,C'' típusú államilag elismert nyelvvizsga
múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő
érettségi vizsga és a munkakörnek megfelelő szakképzésben szerzett szakképesítés, vagy hasonló képesítést adó gimnáziumi fakultáció*
múzeumi fotós
érettségi vizsga és a munkakörnek megfelelő szakképzésben szerzett szakképesítés
régésztechnikus
főiskolai szintű szakképzettség és a szakképzettséget igazoló oklevélhez csatolt, régésztechnikus képesítést igazoló tanúsítvány
múzeumi kiállításrendező
érettségi vizsga és a munkakörnek megfelelő szakképzésben szerzett szakképesítés; vagy képzőművészeti középiskolai végzettség
preparátor
érettségi vizsga és szakképzésben szerzett preparátor szakképesítés, vagy érettségi vizsga és 3 éves preparátor szakmában szerzett és igazolt gyakorlat**
múzeumi adattáros
a múzeum gyűjtőkörének megfelelő szakirányú felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) szakképzettség (országos, szak- és megyei múzeumok esetében)
érettségi vizsga (területi és tematikus múzeumok esetében)
múzeumi adatrögzítő
érettségi vizsga
múzeumi rendszerszervező
főiskolai szintű rendszerszervezői szakképzettség
múzeumi informatikus
főiskolai szintű informatikus szakképzettség
_______
* Lásd a művelődési ágazati szakmunkásképzésről és munkaköri szakképzésről szóló 17/1990. (XII. 20.) MKM és a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994. (VII. 8.) MKM rendeletet.
** Lásd a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994. (VII. 8.) MKM rendeletet.
1

Az 1. § (2) bekezdése a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 16. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 13. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére