• Tartalom

12/2002. (VI. 24.) IM rendelet

a bíróság érdekkörében felmerült, elhárítható ok következtében keletkezett költségek viseléséről1

2012.01.01.

Az Országos Ítélőtábla székhelynek és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény 164. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 78. §-ának (5) bekezdése alapján a bíróság kérelemre megtéríteni rendeli a perben részt vevő személyek – ideértve a jogi képviselőt is – azon tényleges költségeit (készkiadásait), amelyek a bíróság érdekkörében bekövetkezett – egyébként elhárítható – okból merültek fel.

(2) Az, aki az érdemi határozat meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig nem kéri költségei megtérítését a bíróságtól, a felmerült költségét esetleges pernyertessége esetén is maga viseli.

(3) A bíróság által a költségviselés tárgyában az eljárás folyamán hozott végzés ellen az, akire a határozat rendelkezést tartalmaz, külön fellebbezéssel élhet.

2. §2 A felmerült költség összegének megállapítása során a tanúk költségtérítéséről szóló jogszabály rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

3. §3 A bíróság jogerős határozatával megállapított, az államot terhelő költséget a jogosult a törvényszék gazdasági hivatalában veheti át, ha a jogosult a törvényszék székhelyén lakik, vagy ott munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. E feltételek hiányában az eljáró bíróság a megállapított költséget – a jogosult választása szerint – a házipénztárából vagy postai úton fizeti ki.

4. § A rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben akkor kell alkalmazni, ha az ügy 2002. január 1. napját követően indult.

1

A rendeletet a 34/2017. (XII. 27.) IM rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 2. § a 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet 14. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

3

A 3. § a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 21. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére