• Tartalom

127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet

127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet

az örökbefogadást elősegítő magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről1

2013.01.01.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §2 (1) Az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet (a továbbiakban: közhasznú szervezet) a Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt tevékenységét az 1. melléklet szerint dokumentálja. Az adatok rögzítését a közhasznú szervezet adatvédelmi szabályzatában erre kijelölt személy végzi.

(2) A közhasznú szervezet a Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt tevékenysége keretében a vér szerinti szülő döntése alapján

a) a gyermek nyílt örökbefogadásának elősegítése érdekében az általa a Gyvt. 141/B. §-a szerint nyilvántartott örökbe fogadni szándékozó személyek közül – a nyilvántartási sorrend figyelembevételével – a gyermek számára alkalmas örökbefogadó szülőt javasol a vér szerinti szülő számára,

b) előkészíti a vér szerinti szülőnek az örökbe fogadni szándékozó személlyel való találkozását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti javaslatot a közhasznú szervezet legalább kettő, a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel rendelkező munkatársának, ideértve a szakmai vezetőt is, kell előkészítenie és egybehangzóan megtennie.

(4) A közhasznú szervezet által közvetített nyílt örökbefogadást a közhasznú szervezet a 3. melléklet szerint dokumentálja. Az adatok rögzítését a közhasznú szervezet adatvédelmi szabályzatában erre kijelölt személy végzi.

2. §3

3. §4 (1) A Kormány a nyílt örökbefogadást elősegítő tevékenységet (a továbbiakban: szolgáltatás) végző közhasznú szervezetek működését engedélyező szervként a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős minisztert (a továbbiakban: működést engedélyező szerv) jelöli ki.

(2) A működést engedélyező szerv nyilvántartást vezet a kiadott működési engedélyekről, és a működési engedélyt kiadó határozat jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül a 4. melléklet szerinti tanúsítványt állítja ki a közhasznú szervezet részére.

(3) A működést engedélyező szerv

a) a működési engedély visszavonása esetén a tanúsítványt bevonja,

b) a működési engedélynek a tanúsítványban foglalt adatokat érintő módosítása esetén új tanúsítványt állít ki.

4. §5 (1) A működési engedély akkor adható ki, ha

a) a közhasznú szervezetet a bíróság nyilvántartásba vette,

b)6 a szolgáltatásért felelős szakmai vezető (a továbbiakban: szakmai vezető), valamint a szolgáltatást végző személy rendelkezik a 2. mellékletben előírt szakképesítéssel,

c)7 a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által szervezett felkészítő tanfolyamot a szakmai vezető, valamint a szolgáltatást végző személy elvégezte,

d) a közhasznú szervezet rendelkezik a szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítással,

e) a közhasznú szervezet rendelkezik a szolgáltatás végzésére alkalmas épület, épületrész használatának jogával,

f) a családok átmeneti otthonának működését engedélyezték, feltéve, hogy a közhasznú szervezet családok átmeneti otthonát működtet.

(2) A kérelmezőnek kérelméhez csatolnia kell

a) a szolgáltatásért felelős szakmai vezető szakképesítését igazoló okirat másolatát,

b) az arról szóló nyilatkozatát, hogy a szolgáltatást végző személy rendelkezik a mellékletben előírt szakképesítéssel,

c)8 a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által szervezett felkészítő tanfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány másolatát,

d) a szolgáltatás szakmai programját,

e) a szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére kötött felelősségbiztosítási szerződés másolatát,

f) a szolgáltatás adatvédelmi szabályzatát,

g)9 a szervezet adószámát, pénzforgalmi számlaszámát, a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató nevét és címét igazoló okiratot,

h) ha a közhasznú szervezet családok átmeneti otthonát működtet, az ennek működési engedélyezéséről szóló határozat másolatát.

(3) Ha a kérelmező nem igazolja a közhasznú szervezet bírósági nyilvántartásba vételét, a működést engedélyező szerv adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul a nyilvántartást vezető bírósághoz.

5. § (1)10

(2) A működési engedély tartalmazza:

a) a közhasznú szervezet nevét, székhelyét;

b) a szolgáltatás kezdő időpontját;

c) a közhasznú szervezet képviseletére jogosult személy nevét, címét;

d) a szolgáltatásért felelős szakmai vezető nevét, címét;

e) a szolgáltatás végzésének helyét.

(3) A közhasznú szervezet az engedélyezés alapjául szolgáló körülményben beállott bármely változást nyolc napon belül köteles bejelenteni a működést engedélyező szervnek.

6. § (1) A működést engedélyező szerv a működési engedélyt visszavonja, ha a közhasznú szervezet

a) jogutód nélkül megszűnik;

b) felhagy a szolgáltatással;

c) szolgáltatása a gyermekek érdekeivel ellentétes, közérdeket sért;

d) szolgáltatása felfüggesztésre került és a feltárt hiányosság megszüntetése, illetve a jogszerű működés helyreállítása hatvan napon belül nem történik meg;

e)11 megsértette a Gyvt. 69/E. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezést.

(2)12

7. §13

8. § (1)–(3)14

(4)15 A szolgáltatás nyújtására irányuló megállapodás tartalmazza:

a) az igényelt szolgáltatás pontos leírását;

b) a szolgáltatást végző személy és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módját;

c) az örökbe fogadni szándékozó féllel kötött megállapodás esetén a megállapodásnak a felek részéről évente történő felülvizsgálatát;

d) a megállapodás felmondásának szabályait;

e) a szolgáltatást igénybe vevő hozzájárulását személyes adatainak a nyilvántartásához;

f) az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismertetésének tudomásulvételét.

(5) A (4) bekezdésben foglaltakon túl az örökbe fogadni szándékozó személlyel kötött megállapodás tartalmazza:

a) az örökbefogadással kapcsolatos egyéb körülményeket;

b) az örökbe fogadni szándékozó személy bejelentési kötelezettségét arra vonatkozóan, ha vele szemben a megállapodás megkötését követően az örökbefogadást kizáró ok keletkezik;

c) örökbe fogadni szándékozó személyt terhelő költségek viselésének szabályait.

9. §16

10. § (1)–(3)17

(4) A vérszerinti szülő, illetve várandós anya által igénybe vett szolgáltatásért költséget nem lehet felszámítani. Ez azonban nem érinti az átmeneti gondozásért a külön jogszabályban meghatározott térítési díjfizetési kötelezettséget.

11. § (1) A szolgáltatással összefüggésben a telefonhasználat, a postaköltség, a gépjárműhasználat, az utazási költség számolható el költségként.

(2) A felszámítható költség éves összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

(3) A költségek elszámolása a megállapodásban foglaltaktól függően költségátalány vagy tételes költségelszámolás formájában történhet. A költség összegéről az örökbe fogadni szándékozó személyt írásban kell tájékoztatni.

(4) Tételes költségelszámolás alkalmazása esetén a költségek megtérítésére csak számla vagy más költségigazolás ellenében kerülhet sor.

(5)18 Az örökbefogadni szándékozó személy a költséget a közhasznú szervezet pénzforgalmi számlájára köteles befizetni, a befizetésről szóló írásbeli értesítést követő 8 napon belül.

(6)19

12. §20 (1) A közhasznú szervezet a Gyvt. 141/B. §-ában foglalt nyilvántartást a 5. melléklet szerint vezeti.

(2) A közhasznú szervezet a Gyvt. 135/A. § (4) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének a tárgyévben az 1. melléklet szerint kitöltött adatlapoknak a tárgyévet követő év január 31-éig a működést engedélyező szerv részére történő megküldésével tesz eleget.

(3) A közhasznú szervezet a Gyvt. 135/A. § (5) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének a 3. melléklet szerinti adatlapoknak a kitöltésüket követően haladéktalanul az országos örökbefogadási nyilvántartást vezető szerv részére történő megküldésével tesz eleget.

13–14. §21

15. § (1) Ez a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba.

(2)22 E rendeletnek az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelettel módosított 1. §-át és 12. §-át

a) 2011. január 1-jétől a 2010. december 30-át követően indult ügyekben kell alkalmazni, azzal, hogy a közhasznú szervezet adatvédelmi szabályzatának (3) bekezdés szerinti felülvizsgálatáig az adatok rögzítését a közhasznú szervezet szakmai vezetője által kijelölt személy végzi,

b) 2011. április 1-jétől a 2011. április 1-jén folyamatban lévő valamennyi ügyben alkalmazni kell.

(3)23 A közhasznú szervezet 2011. március 31-éig felülvizsgálja adatvédelmi szabályzatát és a módosított szabályzatot megküldi a működést engedélyező szervnek.

(4)24 A működést engedélyező szerv 2011. február 10-éig gondoskodik a 4. melléklet szerinti tanúsítványnak a 2011. január 1-jén működési engedéllyel rendelkező közhasznú szervezetek számára történő kiállításáról.

1. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez25

Adatlap
a közhasznú szervezet Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenységéről
(A működést engedélyező szerv számára továbbítandó adatok)
A) adatlap
A közhasznú szervezet neve:
Összesítő adatlap
1. A tárgyévben a közhasznú szervezettől segítséget kérő válsághelyzetben lévő
– várandós anyák száma:
– vér szerinti anyák száma:
Segítséget kérő anyák és apák száma, ha együtt kértek segítséget:
Segítséget kérő apák száma:
2. Kelengye és egyéb tárgyi juttatások száma:
3. A tárgyévben családjába gondozott gyermekek száma:
4. A tárgyévben családok átmeneti otthonába elhelyezéshez segített gyermekek száma:
5. Gyermekvédelmi gondoskodásba vett gyermekek száma:
6. Hány esetben döntött úgy a vér szerinti szülő, hogy a titkos örökbefogadást választja:
7. A tárgyévben örökbe fogadott gyermekek száma:
B) Adatlap
A közhasznú szervezet neve:
A tárgyévben családjába gondozott gyermekekről gyermekenként kitöltendő adatok
Az anya a gyermek születése előtt kért-e segítséget, ha igen mennyi idővel:
Az anya életkora a szüléskor:
Az anya titkolta-e terhességét, ha igen ki elől és miért:
Az anya családi állapota:
Az anya nevezett-e meg apát:
Az apa támogatja-e az anyát, együtt él-e vele:
Mi volt a válság oka:
Mi segített a gyermek nevelésének vállalásában:
C) Adatlap
A közhasznú szervezet neve:
A tárgyévben családok átmeneti otthonába elhelyezett gyermekekről gyermekenként kitöltendő adatok
Az anya a gyermek születése előtt kért-e segítséget, ha igen mennyi idővel:
Az anya életkora a szüléskor:…….
Az anya titkolta-e terhességét, ha igen ki elől és miért:
Az anya családi állapota:
Az anya nevezett-e meg apát:
Az apa támogatja-e az anyát, együtt él-e vele:
Mi volt a válság oka:
Mi segített a gyermek nevelésének vállalásában:

2. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez26

Képesítési előírások
a szolgáltatásért felelős szakmai vezető és a szolgáltatást végző személy vonatkozásában
I.

A szolgáltatásért felelős szakmai vezető képesítése

- felsőfokú szociális vagy pedagógiai végzettség,
- jogász,
- szociológus,
- pszichológus,
- orvos,
- védőnő,
- teológus

II.

A szolgáltatást végző személy képesítése

Szolgáltatás

Képesítés

Családgondozás keretében végzett tanácsadást és segítségnyújtást végző személy és a nyílt örökbefogadást elősegítő tevékenységet végző személy képesítése

- felsőfokú szociális szakképzettség,
- felsőfokú pedagógiai szakképzettség,
- jogász,
- pszichológus,
- védőnő,
- szakirányú továbbképzésben mentálhigiéniai szakon szerzett felsőfokú szakképzettség

3. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez27

Adatlap a közhasznú szervezet által közvetített nyílt örökbefogadásról
(Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezető szerv részére küldendő adatok)
A nyílt örökbefogadást közvetítő közhasznú szervezet neve:
1. A gyermek örökbefogadás előtti személyi adatai és az örökbefogadás előkészítésére vonatkozó adatok
Gyermek neve:
Születési helye:
Születési idő:
Neme:
Anyja neve*:
Apja neve*:
Törvényes képviselője (amennyiben az örökbefogadás előtt nem a szülők a törvényes képviselők):
A törvényes képviselő hozzátartozója-e a gyermeknek? igen nem
A gyermek állampolgársága:
A gyermek lakóhelye (csak a település neve):
A gyermek tartózkodási helye (csak a település neve):
A gyermek örökbefogadó családba helyezése előtti tényleges tartózkodási helye: (kórház megnevezése, családok átmeneti otthonának megnevezése, szülő háztartása, családbafogadó gyám háztartása, egyéb):    
Testvéreinek száma:
A gyermek egészségi állapota, fejlődése:
Az örökbe fogadó szülő nyilvántartásba vételének ideje:
A vér szerinti szülők gyermekük nyílt örökbefogadásához a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal előtt tett hozzájárulásának időpontja:
A gyermek törvényes képviselője hozzájárulásának időpontja:
A gyermek kötelező gondozási időre történő kihelyezésének időpontja:
2. Az örökbe adott gyermek vér szerinti szüleinek adatai
a) A vér szerinti anyára vonatkozó adatok, információk:
Milyen segítséggel tudta volna nevelni gyermekét?
Mikor kért először segítséget?
Kért-e más szerv(ek)től segítséget? igen – nem – nem nyilatkozott**
Ha igen, mely szerv(ek)től?    
Anya neve*
Születési ideje:
Állampolgársága:
Lakóhelye (csak a település neve):
Tartózkodási helye (csak a település neve):
Iskolai végzettsége ……………………………. – nem nyilatkozott**
Foglalkozása:…………………………………... – nem nyilatkozott**
Egészségi állapota:

Gondnokság alatt áll:

igen – nem**

Titkolt terhesség volt-e?     igen – nem – nem nyilatkozott**
Ha igen, annak okai:     
………………………………………………… – nem nyilatkozott**
Családja előtt titkolta-e terhességét: igen – nem – nem nyilatkozott**
Tágabb környezete előtt titkolta-e terhességét: igen – nem – nem nyilatkozott**
Az örökbeadás okai:     
………………………………………………… – nem nyilatkozott**
Az örökbe adott gyermek hányadik gyermeke:…………………………… – nem nyilatkozott**
Családi helyzete:
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolatban él – nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élő rokonok (rokonsági fok szerint):     
……………………………………… – nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élő egyéb személyek:    
……………………………………… – nem nyilatkozott**
A terhességről, a gyermek megszületéséről tudomásuk volt-e: igen – nem – nem nyilatkozott**
Ha igen, kinek:…………………………………………….. – nem nyilatkozott**

Gyermekeinek száma:

örökbe adott:

 

más által nevelt:

 

általa nevelt:

 

nem nyilatkozott**

Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:
Lakhatási lehetősége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona,
albérlő, szívességi lakáshasználó, egyéb – nem nyilatkozott**
Jövedelmi helyzete:    havi jövedelmének összege:..................Ft, – nem nyilatkozott**

Havi rendszeres jövedelme:

van – nincs – nem nyilatkozott**

Jövedelme fedezi-e havi kiadásait:

igen – nem – nem nyilatkozott**

Jövedelemszerző tevékenységének formája:
Állandó, alkalmi, idénymunka – nem nyilatkozott**
Tanul: igen – nem – nem nyilatkozott**
Általa eltartottak száma:…………fő – nem nyilatkozott**
A gyermek születését követően jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:
igen – nem – nem nyilatkozott**
b) A vér szerinti apára vonatkozó adatok, információk
Mikor kért először segítséget?
Kért-e más szerv(ek)től segítséget? igen – nem – nem nyilatkozott**
Ha igen, mely szerv(ek)től?..........................................................
Milyen segítséggel tudta volna nevelni gyermekét?
Apa neve*:
Születési idő:
Állampolgársága:
Lakóhelye (csak a település neve):
Tartózkodási helye (csak a település neve):
Iskolai végzettsége ……………………………. – nem nyilatkozott**
Foglalkozása:…………………………………... – nem nyilatkozott**
Egészségi állapota:

Gondnokság alatt áll:

igen – nem**

Családi helyzete:
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolatban él – nem nyilatkozott**
A gyermek anyjával együtt él-e: igen – nem – nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élő rokonok (rokonsági fok szerint):
…………………………………………– nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élő egyéb személyek:
…………………………………………– nem nyilatkozott**
A terhességről, a gyermek megszületéséről tudomásuk volt-e: igen – nem – nem nyilatkozott**
Ha igen, kinek:…………………………………………….. – nem – nem nyilatkozott**

Gyermekeinek száma:

örökbe adott:

 

más által nevelt:

 

általa nevelt:

 

nem nyilatkozott**

Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:
Lakhatási lehetősége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona,
albérlő, szívességi lakáshasználó, egyéb – nem nyilatkozott**

Jövedelmi helyzete:

havi jövedelmének összege:..................Ft, – nem nyilatkozott**

Havi rendszeres jövedelme:

van – nincs – nem nyilatkozott**

Jövedelme fedezi-e havi kiadásait:

igen – nem – nem nyilatkozott**

Jövedelemszerző tevékenységének formája:
Állandó, alkalmi, idénymunka – nem nyilatkozott**
Tanul: igen –nem –nem nyilatkozott**
Általa eltartottak száma:…………fő – nem nyilatkozott**
A gyermek születését követően jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:
igen – nem – nem nyilatkozott**
* Az országos örökbefogadási nyilvántartás számára a szülők neve helyett a szervezet által képzett és általa azonosítható kódszám küldendő meg.
** A válasz önkéntes nyilatkozat alapján tölthető ki, a megfelelő részt kérjük aláhúzni, illetve kitölteni.

4. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez28

Tanúsítvány a működési engedéllyel rendelkező örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek
számára
1. A tanúsítványt kiállító szerv neve, székhelye és elérhetősége:
2. A közhasznú szervezet neve, székhelye és elérhetősége:
3. A közhasznú szervezet tevékenységét engedélyező határozat száma, kelte, jogerőre emelkedésének időpontja:
4. A közhasznú szervezet működési engedélyének területi és időbeli hatálya:
5. A tanúsítvány kiállításának helye és ideje:
6. A kiadmányozási joggal rendelkező személy aláírása és a tanúsítványt kiállító szerv bélyegzőlenyomata:

5. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez29

A közhasznú szervezet által az örökbe fogadandó gyermekről
és az örökbe fogadni szándékozó személyről a Gyvt. 141/B. § alapján vezetett nyilvántartás
A) adatlap
Az örökbe fogadandó gyermek adatai
1. A gyermek személyi adatai
Név:
Születési helye:
Születési idő:
Neme:
Anyja neve:
Apja neve:
Törvényes képviselője:
Állampolgársága:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Testvéreinek száma:
2. A gyermek egészségi állapota, fejlődése:
3. A vér szerinti szülők gyermekük nyílt örökbefogadásához a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal előtt tett hozzájárulásának időpontja:
A gyermek törvényes képviselője hozzájárulásának időpontja:
B) adatlap
Az örökbe fogadni szándékozó személy adatai
A nyilvántartásba vétel ideje (a megállapodás megkötésének ideje):

1.

Az örökbe fogadni szándékozó személyek személyi adatai:

Anya neve:

...............................................................................................

Születési hely:

...............................................................................................

Születési idő:

...............................................................................................

Anyja neve:

...............................................................................................

Állampolgársága:

...............................................................................................

Lakóhely:

...............................................................................................

Tartózkodási hely:

...............................................................................................

 

 

 

 

 

Családi állapota:*

– egyedülálló

 

 

– házas

 

 

 

– élettársi kapcsolatban él

 

 

– bejegyzett élettársi kapcsolatban él

 

 

– házasságban élő önállóan – a másik házastárs hozzájárulásával – örökbefogadó

 

Iskolai végzettsége:

 

 

 

Foglalkozása:

 

 

Apa neve:

...............................................................................................

Születési hely:

...............................................................................................

Születési idő:

...............................................................................................

Anyja neve:

...............................................................................................

Állampolgársága:

...............................................................................................

Lakóhely:

...............................................................................................

Tartózkodási hely:

...............................................................................................

Családi állapota:*

– egyedülálló

 

 

– házas

 

 

– élettársi kapcsolatban él

 

 

– bejegyzett élettársi kapcsolatban él

 

 

– házasságban élő önállóan – a másik házastárs hozzájárulásával – örökbefogadó

 

Iskolai végzettsége:

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkozása:

 

 

2.

Az alkalmasságot megállapító gyámhivatal

megnevezése:

...............................................................................................

Határozat száma:

...............................................................................................

Kelte:

...............................................................................................

Jogerős:

...............................................................................................

3.

Egészségi állapotra

Anya:

 

 

 

Apa:

 

vonatkozó adat:

4.

Örökbe fogadni szándékozó személyek fényképe(i) (önkéntes adatszolgáltatás alapján):

 

 

5.

A gyermekkel kapcsolatos elvárásai(k):

Gyermekek száma:

– 1 gyermek

– testvérek is, számuk

Neme**:

– fiú

– leány

Életkora:

.... év ...... hónaptól ..... év ........ hónapig

Egészségi állapota:

...............................................................................................

Milyen betegségeket,

...............................................................................................

fogyatékosságokat fogad el:

...............................................................................................

Mi az, ami egészségi szempontból

...............................................................................................

kizáró tényező:

...............................................................................................

Milyen egyéb elvárásai vannak a

...............................................................................................

gyermekkel kapcsolatban:

...............................................................................................

Mi az, ami kizáró tényező lehet:

...............................................................................................

...............................................................................................

6.

A gyámhivatal döntése

1 gyermek

Testvérek is, számuk

alapján milyen gyermek

egészséges

fogyatékos, beteg gyermek is

örökbefogadására

fiú

leány

Alkalmas:

Életkora: ...... év ..... hónaptól .... év....... hónapig

7.

A családban nevelkedő

Neme: Kora

Saját/nevelt/örökbe fogadott

gyermekek:

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

* A megfelelő választ kérjük aláhúzni.
** Amennyiben a gyermek neme fiú vagy lány is lehet, kérjük, mindkettőt jelöljék be!
1

A rendeletet a 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte 2014. március 15. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 15. §-át.

2

Az 1. § a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. §-t a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 33. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § a 173/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 53. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 61. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. szeptember 30-át követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 38. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a 355/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (2) bekezdés c) pontja a 355/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (2) bekezdés g) pontja a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § (1) bekezdését a 173/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 62. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 61. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

11

A 6. § (1) bekezdés e) pontja a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 38. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 6. § (2) bekezdését a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 7. §-t a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 8. § (1)–(3) bekezdését a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 8. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 38. § c) pontjával megállapított szöveg.

16

A 9. §-t a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 10. § (1)–(3) bekezdését a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 11. § (5) bekezdése a 14/2003. (II. 12.) Korm. rendelet 100. §-ának (1) bekezdésével megállapított, a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

19

A 11. § (6) bekezdését a 14/2003. (II. 12.) Korm. rendelet 100. §-ának (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte, a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 12. § a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 34. §-ával megállapított szöveg.

21

A 13–14. §-t a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 15. § (2) bekezdése a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 35. §-ával megállapított szöveg.

23

A 15. § (3) bekezdését a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 35. §-a iktatta be.

24

A 15. § (4) bekezdését a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 35. §-a iktatta be.

25

Az 1. melléklet a 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 2. mellékletet a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 36. §-a iktatta be.

28

A 4. mellékletet a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 36. §-a iktatta be.

29

Az 5. mellékletet a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 36. §-a iktatta be, szövege a 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésével megállapított, a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 29. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére