• Tartalom

17/2002. (XII. 20.) ESZCSM rendelet

17/2002. (XII. 20.) ESZCSM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról

2002.12.23.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 107/A–107/C. §-sal, valamint az azt megelőző alcímmel egészül ki:

,,
Az időszakos férőhelyszám-bővítés
107/A. § (1) A hajléktalanok átmeneti szállását, valamint a hajléktalanok éjjeli menedékhelyét működtető fenntartó a közterületen, vagy lakhatásra alkalmatlan helyiségben életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek téli időszakban történő ellátásának, a közvetlen életveszély elhárításának érdekében tárgyév november 1-jétől tárgyévet követő év április 30-áig terjedő időszakra időszakos férőhelyeket biztosíthat.
(2) A férőhelyszám-bővítés végrehajtható már működő intézmény épületében, az engedélyezett férőhelyszám növelésével, illetve különálló, az éves intézményi ellátásban nem hasznosított, a téli időszakban működtetni kívánt saját tulajdonban lévő, bérelt, vagy használati joggal biztosított épületben, helyiségben.
(3) Az időszakos férőhely engedélyezése iránti kérelemhez csatolt szakmai programnak tartalmaznia kell
a) a szolgáltatás célját, feladatát, indokoltságát,
b) az ellátottak körét, jellemzőit,
c) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét,
d) a szolgáltatás igénybevételének feltételeit, módját,
e) az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos intézkedéseket.
107/B. § (1) A hajléktalanok átmeneti szállásán időszakos férőhelyszám-bővítés abban az esetben hajtható végre, ha a bővítés az időszakot megelőző férőhelyeket igénybevevők ellátását nem zavarja.
(2) A hajléktalanok átmeneti szállásán végrehajtott férőhelyszám-bővítés nem haladhatja meg az intézmény ideiglenes, vagy állandó működési engedélyében szereplő férőhelyszám 30%-át.
(3) Az időszakos férőhelyszám-bővítéskor az intézmény biztosítja
c) az egészségügyi alapellátás megszervezését, szükség szerint a szakellátáshoz való hozzájutás segítését.
(4) Időszakos férőhelyszám-bővítést olyan helyiségben, épületben lehet megvalósítani, ahol
a) lakószobánként legfeljebb húsz személyt lehet elhelyezni,
b) a berendezési tárgyak könnyen tisztíthatók, illetve fertőtleníthetők,
c) a lakószobában egy ellátottra minimum négy négyzetméter lakóterület jut,
d) a fűtés, világítás és melegvízzel való ellátás folyamatosan biztosított.
(5) Az időszakos férőhelyszám-bővítés időszakában az intézményben húsz ellátottra jut legalább egy zuhanyzó és egy nemenkénti illemhely.
(6) A 106. §-ban felsoroltakat az időszakosan kialakított férőhelyek tekintetében is figyelembe kell venni.
107/C. § (1) A hajléktalanok éjjeli menedékhelye esetében az időszakos férőhelyszám-bővítéskor az intézményben vagy az időszakosan kialakított intézményben biztosítani kell a 105. § (1) bekezdésének a)–c) és e) pontjában foglaltakat.
(3) Az időszakos férőhelyek kialakítására az az intézmény, illetve különálló épület, helyiség alkalmas, ahol
a) a berendezési tárgyak könnyen tisztíthatók, illetve fertőtleníthetők,
b) a lakószobában és az ellátottak által használt közösségi helyiségekben egy ellátottra legalább három négyzetméter nagyságú terület jut úgy, hogy
ba) huszonöt ellátottra jut legalább egy zuhanyzó és egy nemenkénti illemhely,
bb) a fűtés, világítás és a melegvízzel való ellátás folyamatosan biztosított.
(4) A (3) bekezdésen túl az intézmény biztosítja a 105. § (3) bekezdésének b)–e) pontjában foglaltakat.
(5) Az férőhelyszám-bővítés időszakában az intézmény működésére a 107. § (2)–(3) bekezdései az irányadóak.''

2. § Az R. 2. számú melléklete II. részének 2. pontja az F) pontot követően a következő F/1. ponttal egészül ki:

,,F/1. Időszakos férőhely működtetése átmeneti szállón, éjjeli menedékhelyen
a) Intézményen belül működtetett időszakos férőhelyek:
– szociális gondozó (20 időszakos férőhelyre) 1 fő
– szociális mentálhigiénés munkatárs
= éjjeli menedékhely (25 időszakos férőhelyre) 1 fő
= átmeneti szállás (12 időszakos férőhelyre) 1 fő
b) Intézményen kívül működtetett időszakos férőhelyek:
– részlegvezető 1 fő
– szociális gondozó (20 időszakos férőhelyre vetítve) 2 fő
– szociális mentálhigiénés munkatárs (25 időszakos férőhelyre) 1 fő.''

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére