• Tartalom

26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet

26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet

a hajós és tengerész szolgálati könyvről

2022.04.19.

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a törvény 48. §-ában foglaltakra is – a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §1 E rendelet szabályait kell alkalmazni a hajós szolgálati könyv, valamint a 2. számú melléklet szerinti tengerész szolgálati könyv (a továbbiakban együtt: szolgálati könyv) kiadására, vezetésére és használatára.

2. § (1)2

(2)3 A szolgálati könyvet tulajdonosa a behajózás során belvízi úszólétesítményen teljesített szolgálat esetén az úszólétesítmény vezetőjének, tengeri hajón teljesített szolgálat esetén a hajóparancsnoknak köteles átadni a bejegyzések rögzítése és megőrzés céljából. A szolgálati könyvet a tulajdonos kérésére mindig és késedelem nélkül vissza kell szolgáltatni.

(3) A szolgálati könyvet hatóság felhívására be kell mutatni.

A szolgálati könyv kiállítása

3. § (1)4 A szolgálati könyvet az e rendeletben rögzített tartalommal és formában kérelem alapján a vizsgaközpont állítja ki.

(2)5 Kedvtelési célú hajóvezetői képesítéssel rendelkező személy részére a vizsgaközpont valamennyi oldalán ,,Kedvtelési célú hajóvezető részére'' felülbélyegzéssel szolgálati könyvet állít ki. A felülbélyegzés hajós szolgálati könyvnél magyar, német és orosz nyelven, tengerész szolgálati könyvnél angol nyelven történik. A felülbélyegzés mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3)6 A szolgálati könyv kiállítását a vizsgaközpontnál az alábbi mellékletek benyújtásával kell kérelmezni:

a) egy kitöltött, saját kezű aláírással ellátott adatlap,

b) 2 db színes igazolványkép,

c)7 az egészségi alkalmasságot tanúsító – a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló rendeletben megállapított – orvosi igazolás vagy orvosi bizonyítvány, valamint a vércsoport-meghatározást igazoló dokumentum,

d)8 idegen lobogójú hajón teljesített szolgálat esetén a lobogó szerinti állam hatósága által kiállított szolgálati könyv, annak hiteles másolata, vagy az úszólétesítmény vezetőjének nyilatkozata a szolgálatban töltött időről,

e) csere esetén a megrongálódott szolgálati könyv,

f)9 a szolgálati könyv kiállítási díjának befizetését igazoló dokumentum.

(4) Tengerész szolgálati könyv kiállítása iránti kérelem esetén a (3) bekezdésben meghatározottakon kívül csatolni kell

a) a külön jogszabályban10 meghatározott egészségügyi és elsősegély-nyújtási ismeretekről szóló igazolást,

b) a hajózási hatóság vagy az általa megbízott szerv előtt személyi túléléstechnikai, alapfokú tűzvédelmi és személyi biztonságtechnikai, a hajó személyzetéért viselt felelősségi és környezetvédelmi ismeretekből tett vizsgáról az igazolást.

(5)11 A szolgálati könyv valamennyi oldalán fel kell tüntetni a szolgálati könyv sorszámát.

(6)12 A hajós szolgálati könyvet magyar, német és orosz nyelven kell kiadni. A hajós szolgálati könyvet magyar és német nyelven kell vezetni, és abba bejegyzést tenni. A hajós szolgálati könyv rajnai képesítési szabályoknak megfelelő és nemzetközi igazgatási megállapodás alapján bejegyezhető képesítéseket tartalmazó oldala magyar, német, francia és holland nyelvű, ahová bejegyzés nemzetközi igazgatási megállapodás alapján tehető.

(7) A tengerész szolgálati könyvet magyar és angol nyelven kell kiadni, vezetni és abba bejegyzéseket tenni.

A szolgálati könyvek elismerése

4. § (1)13 Nem magyar hajózási hatóság által kiadott szolgálati könyv viszonosság, nemzetközi szerződés vagy nemzetközi igazgatási megállapodás alapján ismerhető el.

(2)14 A külföldi hatóságok által kiállított szolgálati könyvek elismeréséről a hajózási hatóság nyilvántartást vezet, amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a hajózási hatóság honlapján közzé kell tenni.

A szolgálati könyv adatainak nyilvántartása

5. §15 A szolgálati könyv adatait, a vizsgaközpont a hajózási hatóság nyilvántartásába bejegyzi.

Bejegyzés a szolgálati könyvbe, a szolgálati könyv
kezelése

6. § (1)16 A szolgálati könyvbe – amennyiben nemzetközi szerződés vagy nemzetközi igazgatási megállapodás eltérően nem rendelkezik – a (2) bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve bejegyzéseket a vizsgaközpont vagy hajózási hatósági jogkörben eljárva a konzuli tisztviselő tehet. Tengerész szolgálati könyvbe az egészségi alkalmasság igazolását a vizsgáló orvos jegyzi be.

(2)17 A be-, és kihajózások adatait, továbbá a szolgálati időt és megtett utakat a szolgálati könyvbe az úszólétesítmény vezetője jegyzi be.

7. §18 (1) A hajós szolgálati könyvet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló miniszteri rendeletben19, valamint a hivatásos hajós képesítésekről szóló miniszteri rendeletben foglalt szabályok szerint kell az úszólétesítményen tartani, vezetni és kezelni.

(2) A hitelesített hajós szolgálati könyv a tulajdonos személyi adatainak, a szolgálatban eltöltött hajózási idejének, a szolgálat alatt megtett utaknak, valamint képesítéseinek hatósági igazolására szolgál.

(3) A befejezett útra vonatkozó bejegyzéseket legkésőbb a következő út megkezdése előtt kell megtenni.

(4) A „Szolgálatok” bejegyzéséhez új „Szolgálati idő a .........hajón/úszómunkagépen/úszóművön” szakaszt kell kitölteni, ha a hajós szolgálati könyv tulajdonosa az úszólétesítményen a szolgálatát megkezdi, ugyanazon az úszólétesítményen más beosztásba kerül.

(5) „Szolgálatba lépés ideje”-nek az a nap számít, amikor a hajós szolgálati könyv tulajdonosa a hajón munkáját megkezdi. „Szolgálat végének ideje” azt a napot jelenti, amelyen a hajós szolgálati könyv tulajdonosa tevékenységét a hajón befejezi.

(6) A „Szolgálati idők és utak” bejegyzéshez új sort kell kezdeni új út megkezdésekor, új hajóra történő átszálláskor, beosztás változásakor, valamint az indulási kikötőt (helyet) a „B” rovat „indulási kikötő (fkm)” oszlopába, az érkezési kikötőt (helyet) a „B” rovat „érkezési kikötő (fkm)” oszlopába a (folyón, és csatornán a völgymeneti, vagy hegymeneti irányban lévő) legtávolabbi célállomást kell bejegyezni.

(7) A „B” rovat „érintve” oszlopába akkor kell bejegyzést tenni, ha az úszólétesítmény egy másik vízi útra hajózik be, vagy arról visszatér.

(8) A „C” rovatba a „B” rovatban megnevezett indulási kikötőből (indulási helyről) való indulás napját, az „E” rovatba a „B” rovat „érkezési kikötő (fkm)” oszlopában megjelölt helyre való érkezés napját kell beírni.

(9) Ha az út során, vagy helyi szolgálatban 24 óránál hosszabb veszteglés történik, akkor azt a „D” rovatban kell feltüntetni.

(10) Folyókon az indulási és érkezési pontok megjelölésekor, fel kell tüntetni az indulási és érkezési pontok folyamkilométer adatait.

(11) A gyakorlatszerzés során megtett utak igazolását a vizsgaközpont a hajónapló vonatkozó részének, vagy annak hitelesített kivonata bemutatása alapján végzi.

(12) A tengerész szolgálati könyvben a behajózásra vonatkozó bejegyzést a behajózást követő 24 órán belül kell megtenni.

(13) A szolgálati könyvet tulajdonosa legalább 12 havonta hitelesítésre (láttamozásra) a kiállító hajózási hatóságnak bemutatja.

(14) A tengerész szolgálati könyv tulajdonosa, ha szolgálati okokból nem tudja szolgálati könyvét a (13) bekezdésben foglalt határidőre hitelesíttetni, a hajózási hatóságnál azt első hazaérkezését követően haladéktalanul hitelesítteti.

(15) A be- és kihajózásokat a szolgálati könyv tulajdonosa külföldi hajózási hatóságnál is hitelesíttetheti. A külföldi hatóságnál hitelesített szolgálatokat nyilvántartásba vétel céljából a hajózási hatóságnál be kell mutatni.

Hatósági eljárás

8. §20 (1) A szolgálati könyv kiállítása, valamint abban a szolgálati adatok hitelesítése, továbbá a képesítések hatósági bejegyzése a hajózási hatóságok eljárási díjairól szóló jogszabály alapján díjköteles.

(2)21 Elveszett vagy használhatatlanná vált szolgálati könyvet a vizsgaközpontnak be kell jelenteni, amely kérelemre újat állít ki.

(3)22 A hitelesítésre (igazolásra) benyújtott szolgálati könyvben a vizsgaközpont a hajónapló, a hajóvezető által hitelesített hajónapló kivonat és a szolgálati könyvbe bejegyzett ki- és behajózások, utak bemutatása alapján hitelesíti (igazolja) az úszólétesítményen eltöltött szolgálati időt, továbbá a megtett utakat.

(4)23

(5)24 A hajónapló vezetésére nem kötelezett úszólétesítményen a megszerzett gyakorlati időt az úszólétesítmény üzemben tartója által kiállított szolgálati igazolás és annak valóságtartalmát igazoló eredeti dokumentum vagy annak hiteles másolata alapján igazolja a vizsgaközpont.

(6)25 A nem magyar lobogójú úszólétesítményen megszerzett, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok illetékes hajózási hatósága által a külföldi hajós szolgálati könyvben igazolt gyakorlatot a vizsgaközpont elfogadja.

8/A. §26 (1)27 A szolgálati könyv beteltével a tulajdonos köteles azt a vizsgaközpontnak bemutatni.

(2)28 A szolgálati könyv beteltével, az úszólétesítményen eltöltött utolsó szolgálati idő igazolását követően, a vizsgaközpont lezárja a szolgálati könyv utolsó oldalát.

(3)29 A nem hajózási hatóság vagy a vizsgaközpont előtt tett vizsgán megszerzett képesítést a szolgálati könyvbe az eredményes vizsga letételét igazoló okirat bemutatása ellenében a vizsgaközpont jegyzi be.

(4)30 Az olyan képesítések esetében, amelyeket a hivatásos hajós képesítésekről szóló miniszteri rendelet vagy a hajózási képesítésekről szóló miniszteri rendelet alapján kizárólag a hajós szolgálati könyvbe kell bejegyezni és nem lehet kiadni külön képesítő okmányt, a hajós szolgálati könyvbe bejegyzett képesítés igazolja a tulajdonosnak az adott képesítéssel szerzett jogosultságát.

Záró és átmeneti rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2002. december 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti:

a) a hajós és a tengerész szolgálati könyvről szóló 5/1983. (X. 6.) KM rendelet és a módosítására kiadott 23/1996. (XII. 4.) KHVM rendelet,

b) a hajózással kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról szóló 8/1994. (II. 11.) KHVM rendelet 6. §-a,

c) az egyes közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 46/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 23. §-a.

10. §31 A hajós és tengerész szolgálati könyvről szóló 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet és a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet módosításáról szóló 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet32 hatálybalépését33 megelőzően kiadott – a rajnai szabályok szerinti képesítések bejegyzéseit biztosító oldalakat nem tartalmazó – hajós szolgálati könyvek a Duna vízrendszerén és Magyarország területén hatályosak.

11. §34 (1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelv;

b) az (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kompetenciákra és a kapcsolódó ismeretekre és készségekre, a gyakorlati vizsgákra, a szimulátorok jóváhagyására és az egészségi alkalmasságra vonatkozó szabványok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. augusztus 2-i (EU) 2020/12 bizottsági felhatalmazáson alapuló irányelv.

(2) Ez a rendelet a belvízi hajózási szakmai képesítések tekintetében alkalmazott mintákról szóló, 2020. január 14-i (EU) 2020/182 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. számú melléklet a 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelethez35MAGYARORSZÁG
UNGARN
ВЕНГPИЯ
HAJÓS SZOLGÁLATI KÖNYV
SCHIFFERDIENSTBUCH
СЛУЖЕБНАЯ КНИЖКА


    SORSZÁMA:
    SERIELLNUMMER:
    СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:
(borítólap és belső címlap)

1M41575_0

Hajós szolgálati könyv

Iktatószám / GZ / номер регистации:

 

 

 

A tulajdonos adatai

Inhaber

Личные данные владельца

 

Családi név / Name / Фамилия:

fénykép helye

Photographie des Inhabers

Место

фотографии

Utónév / Vorname / Имя:

Születési hely / geboren am / Mесто рождения:

Születési idő / geboren in / Дата рождения:

Anyja neve / Name der Mutter / Фамилия и имя матери:

Állampolgársága / Staatsangehörigkeit / Гражданство:

Termet/Gestalt/ Рост:

Arcforma/Gesichtsform/

Форма лица:

Hajszín/Haarfarbe/

Волосы:

Szemszín/Augenfarbe/

Глаза:

Különös ismertetőjel/Besondere Kennzeichen/Особые приметы:

A tulajdonos címe/Anschrift der Inhabers/Адрес владелца:

A tulajdonos aláírása/Unterschrift des Inhabers/Подпись владелца:

A kiállítás alapjául szolgáló okmány (pl. útlevél, személyi igazolvány) / Nach dem Dokument (z.B: Reisepass, Personalausweis) / Документ, принятый за основу выдачи (паспорт, удостоверение личности)

a dokumentum megnevezése / Bezeichnung des Dokumentes / Название документа:

a dokumentum száma / Nummer des Dokumentes / Номер документа:

kiállítás ideje / Ausstellungsdatum / Дата выдачи:

kiállítás helye / Ausstellungsort / Место выдачи:

Kelt / Datum / Дата:

Kiállító hatóság / Ausstellende Behörde / Выданo:P. H.
Stempel
ПечатьAláírás
Unterschrift
Подпись

2. oldal A tulajdonos előző hajós szolgálati könyvei
Vorangehende Schifferdienstbücher des Inhabers
Предыдущие служебные книжки владелца

szám / Nummer / Номер

kiállítás helye / Austellungsort / Место выдачи:

kiállítás ideje / Ausstellungsdatum / Дата выдачи:

kiállította / Ausstellende Behörde / Выдан:

szám / Nummer / Номер

kiállítás helye / Austellungsort /
Место выдачи:

kiállítás ideje / Ausstellungsdatum / Дата выдачи:

kiállította / Ausstellende Behörde / Выданo:

A hatóság megjegyzései / Amtliche Eintragungen / Oтметки властей:3. oldal

Belvízi hivatásos hajózási képesítések
Befähigung des Inhabers
Квалификация владелца согласно

 


A képesítés megszerzésének időpontja
Ab dem (Datum)
Дата выдачи cвидетельства

A képesítés megnevezése
Qualifikation
Квалификация

Aláírás / pecsét
Unterschrift / Stempel
Подпись/Печать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. oldal

A rajnai hatóságok bejegyzései a rajnai képesítési szabályoknak és a Szemleszabályzatnak megfelelő36 képesítésekről/ Qualification du titulaire conformément à l'article 3.02 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin/Befähigung des Inhabers nach § 3.02 der Verordnung über das Schiffspersonal auf dem Rhein/Bekwaamheid van de houder als bedoeld in artikel 3.02 van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn

Qualification/als/képesítés: ________________
à compter du (date)
ab dem (Datum): _________________
vanaf (datum)/a képesítés megszerzésének időpontja
Cachet, date et signature de l'autorité/
Stempel, Datum und Unterschrift der
Behörde/Stempel, datum en onder-tekening
door de autoriteit/ a kiállító hatóság aláírása, pecsét:

Qualification/als/képesítés: ________________
à compter du (date)
ab dem (Datum): _________________
vanaf (datum)/a képesítés megszerzésének időpontja
Cachet, date et signature de l'autorité/
Stempel, Datum und Unterschrift der
Behörde/Stempel, datum en onder-tekening
door de autoriteit/ a kiállító hatóság aláírása, pecsét:

Qualification/als/képesítés: ________________
à compter du (date)
ab dem (Datum): _________________
vanaf (datum)/a képesítés megszerzésének időpontja
Cachet, date et signature de l'autorité/
Stempel, Datum und Unterschrift der
Behörde/Stempel, datum en onder-tekening
door de autoriteit/ a kiállító hatóság aláírása, pecsét:

Qualification/als/képesítés: ________________
à compter du (date)
ab dem (Datum): _________________
vanaf (datum)/a képesítés megszerzésének időpontja
Cachet, date et signature de l'autorité/
Stempel, Datum und Unterschrift der
Behörde/Stempel, datum en onder-tekening
door de autoriteit/ a kiállító hatóság aláírása, pecsét:

Qualification/als/képesítés: ________________
à compter du (date)
ab dem (Datum): _________________
vanaf (datum)/a képesítés megszerzésének időpontja
Cachet, date et signature de l'autorité/
Stempel, Datum und Unterschrift der
Behörde/Stempel, datum en onder-tekening
door de autoriteit/ a kiállító hatóság aláírása, pecsét:

Qualification/als/képesítés: ________________
à compter du (date)
ab dem (Datum): _________________
vanaf (datum)/a képesítés megszerzésének időpontja
Cachet, date et signature de l'autorité/
Stempel, Datum und Unterschrift der
Behörde/Stempel, datum en onder-tekening
door de autoriteit/ a kiállító hatóság aláírása, pecsét:


5. és 6. oldal
Egészségi alkalmasság
végzett orvosi vizsgálat alapján
Nachweis der Tauglichkeit nach der Verordnung 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM
Владелец настоящей служебной книжки на основании медицинского свидетельства согласно постановлению 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM

Vizsgálatot végző orvos:
Ärtz:
Врач:

 

Orvosi vizsgálat helye, ideje, sorszáma:
Ort, Datum und Nummer der Untersuchungs-kontroll
Место, дата и номер мед.осмотра:

 


1M41575_7

alkalmas / tauglich / годный

korlátozottan alkalmas / eingeschränkt tauglich / ограничено годный

a következő korlátozással:

mit der/den folgenden Auflage(n):

с ограничениями при следующем(их) условии(ях):

Érvényes (-ig) / Befristung / Действительно до:

Kiállítás helye / Ausstellungsort /
Место выдачи:

Kiállítás ideje / Ausstellungsdatum / Дата выдачи:

A kiállító hatóság aláírása / Unterschrift der ausstellenden Behörde / Подпись выдающего органа:


PH
Stempel
Печать

Egészségügyi adatok (Sanitätsdaten):

vércsoport / Blutgruppe / Группа крови:


7. oldaltól a 12. oldalig
Szolgálati idők / Dienstzeiten / Стаж службы

Szolgálati idő az úszólétesítményen (neve, jele) / Dienstzeit an Bord (Schiffsname) / Стаж службы на судне (название судна):

Hivatalos hajószám / Amtliche Schiffsnummer / Регистрационный № судна:

Lobogója / Flagge / Флаг судна:

Az úszólétesítmény típusa / Schiffsart / Тип cудна:

A hajó hossza / Schiffslänge / Длина судна (m)

Utasbefogadóképesség / Kapazität / utas/Fahrgäste / Пассажировместимость:

Főgépteljesítmény / Hauptmaschienenleistung / Мощность главных двигателей (kW)

Tulajdonos (neve és címe) / Eigner (Name, Anschrift) / Судовладелец (наименование, адрес):
    

Úszólétesítmény vezetőjének neve és címe (teljes név és cím) / Schiffsführer (Name, Anschrift) / Водитель судна (Имя, адрес):

Ellátott szolgálat / Dienstantritt des Inhabers als / Служебная должность, занимаемая владелцем:    

Szolgálatba lépés ideje (dátum) / Dienstantritt am (Datum) / Вступление в должность (дата):

Összes szolgálati idő (év, hónap, nap) / Gesamtdienstzeit (Jahre, Monate, Tage) / Подитоженный стаж владелца (лет, месяцев, дней):

Szolgálat végének ideje (dátum) / Dienstende am (Datum) / Окончание службы (дата):

 

……………….....………

……………………………

(bejegyzés helye, dátum)

(az úszólétesítmény vezetőjének aláírása)

(Ort, Datum/место, дата отметки)

(Unterschrift des Schiffsführers/Подпись водителя судна)

Szolgálati idő az úszólétesítményen (neve, jele) / Dienstzeit an Bord (Schiffsname) / Стаж службы на судне (название судна):

Hivatalos hajószám / Amtliche Schiffsnummer / Регистрационный № судна:

Lobogója / Flagge / Флаг судна:

Az úszólétesítmény típusa / Schiffsart / Тип cудна:

A hajó hossza / Schiffslänge / Длина судна (m)

Utasbefogadóképesség / Kapazität / utas/Fahrgäste / Пассажировместимость:

Főgépteljesítmény / Hauptmaschienenleistung / Мощность главных двигателей (kW)

Tulajdonos (neve és címe) / Eigner (Name, Anschrift) / Судовладелец (наименование, адрес):
    

Úszólétesítmény vezetőjének neve és címe (teljes név és cím) / Schiffsführer (Name, Anschrift) / Водитель судна (Имя, адрес):

Ellátott szolgálat / Dienstantritt des Inhabers als / Служебная должность, занимаемая владелцем:    

Szolgálatba lépés ideje (dátum) / Dienstantritt am (Datum) / Вступление в должность (дата):

Összes szolgálati idő (év, hónap, nap) / Gesamtdienstzeit (Jahre, Monate, Tage) / Подитоженный стаж владелца (лет, месяцев, дней):

Szolgálat végének ideje (dátum) / Dienstende am (Datum) / Окончание службы (дата):

 

……………….....………

……………………………

(bejegyzés helye, dátum)

(az úszólétesítmény vezetőjének aláírása)

(Ort, Datum/место, дата отметки)

(Unterschrift des Schiffsführers/Подпись водителя судна)


13. oldaltól a 62. oldalig

Szolgálati idők és utak ................... évben (az úton töltött napok számának egyeznie kell a hajónapló adataival)
Fahrzeiten und Streckenfahrten im Jahr ...... (die Anzahl der Fahrtage muss mit derejenigen im Bordbuch übereinstimmen)
Cтаж и количество рейсов в ……. Году (количество дней службы на судне должно соответствовать записи в судовом журнале)

Hajónév vagy hivatalos hajószám
Schiffsname oder amtliche Schiffsnummer
Название судна
или регистрационный №

Indulási kikötő
(fkm)
Reise von
(Km)
Порт отхода
(км)

Érintve

Via

с заходом

Érkezési kikötő
(fkm)
nach
(Km)
Порт назначения (км)

Indulás időpontja
Reisebeginn (Datum)
Дата отправления

Veszteglés (nap)

Unterbrechungs
Tage

Количество дней простоя

Érkezés ideje

Reiseende
(Datum)

Дата
прибытия

Képesítéssel vezethető hajón/köteléken töltött napok
Anzahl Fahrtage auf Fahrzeugen, die mit Patenten geführt werden dürfen
Стаж на судах, управление которых разрешается иным дипломом

Összes nap az úton

Gesamtanzahl Fahrtage

Общее количество дней в рейсе

Úszólétesítmény vezetőjének
аláírása

Unterschrift des Schiffsführers

Подпись водителя судна

A

 

B

 

C

D

E

F

G

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatóságilag igazolt gyakorlati idő napokban / Behördeneintrag Gesamtanzahl der anrechenbaren Anzahl Fahrtage auf dieser Seite /
Cтаж подтвержденный органом власти в днях:

 

 

 

Hatósági bejegyzések / Kontrollvermerk der Behörde/Отметки органа власти:
Kelt:    Az igazoló hajózási hatóság pecsétje és aláírása:
Datum:     Unterschrift und Stempel der Behörde:    ________________________
Дата:    Подпись и печать органа власти
A kitöltés teljes/Dokument vollständig ausgefüllt/записи являются полными: □ igen/ja/да; □ nem/nein/нет;
□ Hiányos sor(ok)/Zweifel bei Zeile(n)Сомнение по ячейке(ам): ..............;
□ A hiányosság pótlása más dokumentummal :.................................
(Zweifel ausgeräumt durch anderen geeigneten Beleg/Сомнение исключено представлением другого оправдательного документа)
010907
a 63. oldaltól a 102. oldalig
Tudnivalók
1.    A hitelesített hajós szolgálati könyv a tulajdonos személyi adatainak, egészségi szolgálati alkalmasságának, a szolgálatban eltöltött hajózási idejének, a szolgálat alatt megtett utaknak, valamint képesítéseinek hatósági igazolására szolgál.
2.    A hajós szolgálati könyvet a hajózási hatóság állítja ki. A szolgálati könyv a 2. oldalon található hatósági hitelesítés nélkül érvénytelen.
3.    A hajós szolgálati könyvet hatósági felhívásra be kell mutatni.
4.    A hajós szolgálati könyvnek mindenkor a tényleges adatokat kell tartalmaznia, ezért a bejegyzett adatok változását be kell jegyeztetni:
-     a személyi adatok és a hajózási képesítések változásait, valamint az egészségi alkalmasságot a vizsgáló egészségügyi szerv igazolása alapján a hajózási hatóság,
-     a be- és kihajózást, valamint a megtett utakat, és azok adatait az úszólétesítmény vezetője
jegyzi be.
5.    Az elveszett vagy megsemmisült szolgálati könyvet a kiállító hajózási hatóságnak be kell jelenteni. Ha a szolgálati könyv megrongálódott, vagy elveszett új kiadását lehet kérelmezni. A pótlásként kiállított hajós szolgálati könyvbe csak a hajózási hatóság által nyilvántartott és/vagy igazolt adatok jegyezhetők be.
6.    Tilos a szolgálati könyvet zálogba adni vagy zálogként venni, valamint másra átruházni. A szolgálati könyvvel elkövetett visszaélés eljárást von maga után.

Útmutató
a hajós szolgálati könyv vezetéséhez
1.    A „Szolgálatok” bejegyzéséhez:
1.1. Mindig új „Szolgálati idő a………hajón/úszómunkagépen/ úszóművön” szakaszt kell kitölteni, ha a hajós szolgálati könyv tulajdonosa
–    új úszólétesítményen, vagy hajózási szakképző intézményben szolgálatát megkezdi,
–    ugyanazon az úszólétesítményen más beosztásba kerül, vagy
-    változik az úszólétesítmény vezetője.
1.2.    „Szolgálatba lépés ideje”-nek az a nap számít, amikor a hajós szolgálati könyv tulajdonosa a hajón munkáját megkezdi. „Szolgálat végének ideje” azt a napot jelenti, amelyen a hajós szolgálati könyv tulajdonosa tevékenységét a hajón befejezi, hozzászámítva a szolgálati idő alatt érdembe hozott, és még igénybe nem vett szabadnapokat és ünnepnapokat. A hajó karbantartási, telelési, és várakozási ideje 60 egymást folyamatosan követő nap időtartamig szolgálati időnek számít.
1.3.    Az „év” rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a szolgálati könyv tulajdonosa egy teljes naptári évet, azaz január 1-től december 31-ig dolgozott az úszólétesítményen. A „hónap” rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a hajós szolgálati könyv tulajdonosa egy teljes naptári hónapig, azaz elsejétől a hónap utolsó napjáig dolgozott az úszólétesítményen. A „nap” rovatban azokat a megmaradt napokat kell feltüntetni, amelyek sem a „hónap”, sem az „év” rovatban nem szerepelnek. A belépés és kilépés napja teljes napnak számít. A „nap” rovatba a különálló napokat kell beírni.

2.    A „Szolgálati idők és utak” bejegyzéshez:
2.1.    Új sort kell kezdeni új út megkezdésekor, helyi szolgálatba álláskor, új hajóra történő átszálláskor, beosztás változásakor, valamint az úszólétesítmény vezetőjének személyében történő változáskor.
2.2. Az indulási kikötőt (helyet) a „B” rovat „indulási kikötő (fkm)” oszlopába, az érkezési kikötőt (helyet) a „B” rovat „érkezési kikötő (fkm)” oszlopába a (folyón, és csatornán a völgymeneti, vagy hegymeneti irányban lévő) legtávolabbi célállomást kell beírni. A „B” rovat „érintve” oszlopába csak akkor kell bejegyzést tenni, ha az úszólétesítmény egy másik vízi útra hajózik be, vagy arról visszatér.
2.3.    A „C” rovatba a „B” rovatban megnevezett indulási kikötőből/helyről való indulás napját, az „E” rovatba a „B” rovat „érkezési kikötő (fkm)” oszlopában megjelölt helyre való érkezés napját kell beírni.
2.4.    Zárt vízterületen és helyi szolgálatban üzemelő úszólétesítmények, valamint a menetrend szerint közlekedő személyhajók esetében mindaddig, amíg azonos helyen üzemelnek, illetve azonos menetrendi utakat végeznek, elegendő a hely, illetve a menetrendi utak két végpontjának, továbbá a helyi szolgálat megkezdésének, és befejezésének dátumát, illetve az első menetrendi út megkezdésének és az utolsó befejezésének időpontját bejegyezni – a 2.1. pont sértetlenül hagyásával.
2.5.    Ha az út során, vagy helyi szolgálatban 24 óránál hosszabb veszteglés történik, akkor azt a „D” rovatban kell feltüntetni.
3.    Hivatalos bejegyzések
A 2-10. oldalakat, valamint a 11-102. oldalakon a hatósági bejegyzésekre szolgáló rovatokat csak a hajós szolgálati könyv kiadására, vagy adatigazolására jogosult hajózási hatóság töltheti ki.
4.    A hajós szolgálati könyv bemutatása
A hajós szolgálati könyv tulajdonosának azt a kiállítás dátumától illetve a legutolsó láttamozástól számított 12 hónapon belül legalább egyszer be kell mutatnia a hajózási hatóságnak láttamoztatás céljából.
A szolgálati időt, illetve utakat vizsgafeltételként gyűjtő tulajdonosnak érdeke, hogy a hajós szolgálati könyvet – legkésőbb - minden a hajózásról kitöltött oldal után (a hajónaplóval együtt) a hajózási hatóságnak – láttamoztatás céljából - bemutassa.
5.    A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendeletben előírt szolgálati időt és utakat csak a szolgálati könyvvel igazolhatja a vizsgára jelentkező.
a 103. oldaltól a 106. oldalig

2. számú melléklet a 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelethez37


Tengerész szolgálati könyv

a) borító és címoldal

MAGYARORSZÁG
HUNGARY

TENGERÉSZ SZOLGÁLATI KÖNYV

SEAMAN’S BOOKb) 2. oldal


Nyilvántartási szám:..............................................................
(Number)

 
Fénykép


 ..........................................................................................
Tulajdonos aláírása
(Signature of holder)


c) 3. oldal

Sorszám: ...........................I. SZEMÉLYI ADATOK
(Personal particulars)


Családi név:
(Surname)

Keresztnév:
(First name)

Születési hely, idő:
(Place and date of birth)

Anyja neve:
(Mother’s name)

Állampolgársága:
(Nationality)

Termet: ........................................................................

Haj:

(Height)

(Hair)

 

Arc: ..............................................................................

Különös ismertetőjel:

(Face)

(Characteristic marks)Szem:
(Eyes)

Kiadás helye, ideje:
(Place and date of issue)

hajózási hatóság
(National Transport Authority)P. H.
(Seal).........................................................................
Aláírás
(Signature)

d) 4. és 6. oldal

II. TENGERÉSZ KÉPESÍTÉSEK

A képesítő okmány száma
(Number of certificate)

Kiállítás helye, ideje
(Place and date of issue)

 e) 5. és 7. oldal

Qualifications in the mercantile marine

Képesítés
(Qualification)

Kiállította
(Issued by)

Aláírás, bélyegző
(Signature, seal)

 

 f) 8. és 10. oldal

III. EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK

Az igazolás száma, kelte
(Number and date of certificate)

Érvényes
(Valid until)

 g) 9. és 11. oldal

Attesting to medical fitness

Egészségi alkalmasság
(Medical fitness for service)

Aláírás, bélyegző
(Signature, seal)

 h) 12., 14., 16., 18., 20., 22., 24., 26., 28., 30., 32., 34., 36., 38., 40., 42., 44., 46., 48. és 50. oldal

IV. BEHAJÓZÁSOK IGAZOLÁSA

Vállalat
(Company)

Hajó neve, lobogója
(Ship's name, flag)

BRT/kW

Beosztás
(Rank)

 

 

 
i) 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25., 27., 29., 31., 33., 35., 37., 39., 41., 43., 45., 47., 49. és 51. oldal

Certificate of embarkment/discharge

Behajózás helye,
ideje
(Place and date of embarkment)

Aláírás,
bélyegző
(Signature,
seal)

Kihajózás helye,
ideje
(Place and date of discharge)

Aláírás,
bélyegző
(Signature,
seal)

Hajózási hatóság v. konzul pecsétje, aláírás
(Signature/seal of National Transport Authority or Consul)

 

 

 

 
j) 52–62. Oldal

V. HIVATALOS BEJEGYZÉSEK
(Official notices)

k) 63. oldal
A szolgálati könyvre vonatkozó megjegyzések
1. A hitelesített tengerész szolgálati könyv a tulajdonos személyi adatainak, egészségi szolgálati alkalmasságának, a szolgálatban eltöltött hajózási idejének, valamint képesítéseinek igazolására szolgál.
2. A szolgálati könyvet a hajózási hatóság állítja ki.
3. A tengerész szolgálati könyvnek mindenkor a tényleges adatokat kell tartalmaznia, ezért a személyi, szolgálati, képesítési és egészségi alkalmassági adatok változását be kell jegyeztetni, így:
- a személyi adatok, a tengerész képesítések változásait a hajózási hatóság vezeti át,
- az egészségi alkalmasság igazolását a vizsgáló egészségügyi szerv jegyzi be,
- a be- és kihajózást a hajó parancsnoka jegyzi be és a hajózási hatóság tartja nyilván.
4. A szolgálati könyv tulajdonosa azt behajózása során köteles magánál tartani, és hatósági felhívásra felmutatni.
5. Amennyiben a tengerész szolgálati könyv elveszett vagy megsemmisült, azt a hajózási hatóságnak vagy külföldön a területileg illetékes konzulnak be kell jelenteni és kérelmezni kell új szolgálati könyv kiállítását. Szolgálati könyv beteltével a hajózási hatóság kérelemre új szolgálati könyvet állít ki.
6. Tilos a szolgálati könyvet zálogba adni vagy zálogként venni, valamint másra átruházni. A szolgálati könyvvel elkövetett visszaélés eljárást von maga után.

l) 64. oldal
Remarks concerning the seaman’s book
1. The duly attested seaman’s book serves for certifying the personal data, the medical fitness for service, the duration of service acceded on board furthermore the qualifications of the holder.
2. The seaman’s book is issued by the National Transport Authority of Hungary.
3. The seaman’s book has to contain actual data therefore the changes - if any - must be registered by the proper authority i.e.:
- the personal data and the qualifications are entered by the National Transport Authority of Hungary or by the Hungarian Consulate,
- the medical fitness for service by the sanitary authority responsible for the medical examination,
- the data of embarkation and debarkation should be enrolled by the master and registered by the National Transport Authority of Hungary.
4. The holder is bound to keep the seaman’s book during service and bring forward at the request of authorities.
5. Loss or invalidation of seaman’s book shall be reported to the National Transport Authority of Hungary or the competent Hungarian Consulate. Should all pages of the book filled up or become unserviceable - a new seaman’s book is to be issued.
6. Pawning of the seaman’s book or accepting it as a pawn or transferring the seaman’s book is prohibited. Any abuse of seaman’s book, shall be penalised.
Ez a könyv 64 számozott oldalt tartalmaz.
(This book contains 64 numerated pages)

3. számú melléklet a 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelethez


Kedvtelési célú hajóvezető részére kiállított szolgálati könyv felülbélyegzése

KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐ RÉSZÉRE

FÜR INHABER EINES SCHIFFERPATENTES FÜR VERGNÜGUNGSZWECKE

DLÁ YODITELÁ PROGULOXNOGO CUDNA

FOR BOATMASTER OF PLEASURE CRAFT
2

A 2. § (1) bekezdését a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § (2) bekezdése a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 10. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított, a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 29. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdése a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 29. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 29. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (3) bekezdés c) pontja a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (3) bekezdés d) pontja a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 10. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (3) bekezdés f) pontja a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 10. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

10

15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről, 3. számú melléklet.

11

A 3. § (5) bekezdése a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 10. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (6) bekezdése a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. § (1) bekezdése a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

15

Az 5. § a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

16

A 6. § (1) bekezdése a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 4. §-ával megállapított, a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 29. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

17

A 6. § (2) bekezdése a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 10. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

18

A 7. § a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 24. §-ával megállapított szöveg.

19

13/2001. (IV. 10) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról.

20

A 8. § a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

21

A 8. § (2) bekezdése a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

22

A 8. § (3) bekezdése a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 26. §-ával megállapított szöveg.

23

A 8. § (4) bekezdését a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 30. §-a hatályon kívül helyezte.

24

A 8. § (5) bekezdése a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 29. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

25

A 8. § (6) bekezdése a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 29. § (7) bekezdése szerint módosított szöveg.

26

A 8/A. §-t a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 7. §-a iktatta be.

27

A 8/A. § (1) bekezdése a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 29. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg.

28

A 8/A. § (2) bekezdése a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 29. § (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

29

A 8/A. § (3) bekezdése a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 29. § (10) bekezdése szerint módosított szöveg.

30

A 8/A. § (4) bekezdését a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 27. §-a iktatta be.

31

A 10. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 238. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 8. §-a iktatta be.

32

A Magyar Közlöny 2012. évi 1. számában megjelent helyreigazításnak megfelelő szöveg.

33

A hatálybalépés napja: 2012. január 4.

34

A 11. §-t a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 28. §-a iktatta be.

35

Az 1. számú melléklet a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

36

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet melléklete

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére