• Tartalom

288/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet

288/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet

az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) 178. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 78. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak (a továbbiakban: pénztár) gazdálkodásának sajátosságaira – a Kormány a következőket rendeli el:

1–27. §2

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

28. § (1) E rendelet 2003. január 1. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

(2)3

Átmeneti rendelkezések

29. § (1) A pénztárnak a likviditási tartalékok között, az igénybe vett értékelési különbözetre képzett céltartalékaként kimutatott összeget az egyéni számlákra és a szolgáltatási tartalékokra a 2003. I. negyedévi hozamfelosztás során kell felosztani.

(2) 2003. január 1-jén a saját tőkében kimutatott értékelési különbözet tartalékát nyitó rendező tétel keretében át kell vezetni a működési, fedezeti, illetve likviditási és kockázati céltartalékon belül megnyitott értékelési különbözet céltartalékába jogcímek (időarányos kamat, járó osztalék, devizaárfolyam-változás, egyéb piaci értékítéletből adódó különbözetek) szerinti megbontásban.

(3) Az aktív és passzív időbeli elhatárolásokban lévő – értékelési különbözettel összefüggő – tételeket (értékpapírok után járó kamatok, osztalékok és le nem zárt határidős és opciós ügyletek várható eredménye) 2003. január 1-jén nyitó rendező tétel keretében át kell vezetni az adott eszközhöz kapcsolódóan vagy a határidős és opciós ügyletekhez megnyitott értékelési különbözetbe.

(4) Az eszközhöz kapcsolódó értékvesztéseket 2003. január 1-jén nyitó rendező tétel keretében át kell vezetni az adott eszközhöz megnyitott értékelési különbözetbe.

(5) A (3)–(4) bekezdés szerinti tételekhez kapcsolódó értékelési különbözeteknek megfelelő, a tartaléktőkében, illetve a fedezeti, likviditási és kockázati céltartalékokban meglévő összegét a tartaléktőkéből, illetve a fedezeti, likviditási és kockázati céltartalékokon belül 2003. január 1-jén nyitó rendező tétel keretében át kell vezetni az ilyen címen megnyitott céltartalékba. A nyitó rendező tételek után a fedezeti céltartalékok között az egyéni számlákhoz kapcsolódó értékelési különbözet céltartalékát a 2003. január 1-jén pénztártagként nyilvántartott tagok egyéni számlái között kell felosztani.

(6) A tartós befektetési célú ingatlanokhoz kapcsolódó terven felüli értékcsökkenést 2003. január 1-jén nyitó rendező tétel keretében meg kell szüntetni az egyéb bevételekkel szemben.

(7) A külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok esetében a mérleg fordulónapján kimutatott értékelési különbözet vagy értékvesztés összegéből – az analitikus nyilvántartás figyelembevételével – meg kell állapítani a deviza árfolyamhatás és piaci árhatás értékét, és az annak megfelelő összeget a működési, a fedezeti, illetve a likviditási céltartalékon belül megnyitott értékelési különbözet céltartalékában jogcímek szerint el kell különíteni.

1–8. számú melléklet a 288/2002. (XII. 23.) Korm. rendelethez4

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 51. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–27. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 899. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 28. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 899. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1–8. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 899. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére