• Tartalom
Oldalmenü

4/2002. (III. 28.) IM rendelet

a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény büntetés-végrehajtási intézetben történő végrehajtásának részletes szabályairól1

2013.07.01.

A büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Tvdt.) 40. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában a Védelmi Program, a megállapodás, a fenyegetett helyzetben lévő személy, az érintett, a Tanúvédelmi Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat), az adatzárlat fogalmára a Tvdt. 1. §-ának 1., 2., 8., 9., 11. és 14. pontja az irányadó.

2. § (1) A rendelet hatálya a büntetés-végrehajtási intézetben (a továbbiakban: intézet) fogvatartott

a) fenyegetett helyzetben lévő személyre, és

b) érintettre

(a továbbiakban együtt: védett fogvatartott) terjed ki.

(2) A védett fogvatartott fogvatartására a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

3. § (1) A Védelmi Programban résztvevőt az intézet a Szolgálattal (a továbbiakban: Szolgálat) előzetesen egyeztetett időpontban, a fogvatartottaktól elkülönítetten fogadja be.

(2) A befogadási eljárás során

a) a befogadás alapjául szolgáló iratokat (jogerős bírósági ítéletről szóló értesítést, a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételére vonatkozó ügyészi vagy bírói rendelkezést), továbbá a Tvdt. 16. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt intézkedés esetén az adatzárlat elrendelésére vonatkozó iratot az intézet a Szolgálattól veszi át,

b) a befogadással kapcsolatos értesítési kötelezettségeket az intézet a Szolgálaton keresztül teljesíti.

(3) A Védelmi Programban való részvétel az R. 14. §-ának és 16. §-ának az alkalmazását kizárja.

(4) Érintett befogadásakor az R. 30. §-ának (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatokat az intézet parancsnoka (a továbbiakban: parancsnok) által kijelölt osztályvezető látja el.

(5) Ha az érintett előzetesen letartóztatott, az intézet a (2) bekezdésben foglaltak alkalmazásával, az R. 234. §-ának (1) bekezdésében meghatározott iratok alapján fogadja be. Az intézet az R. 237. §-ának (3) bekezdése szerinti értesítést a Szolgálaton keresztül teljesíti.

4. § (1) A Védelmi Programba a fogvatartás ideje alatt felvett érintettet más intézetbe kell átszállítani.

(2) Ha az érintettel szemben a Szolgálat a fogvatartás ideje alatt a Tvdt. 16. §-a (1) bekezdésének d) vagy e) pontjában meghatározott különleges óvintézkedést alkalmaz, akkor a 3. § szerint ismét le kell folytatni a befogadási eljárást.

5. § (1) A Szolgálat megkeresését a büntetés-végrehajtási szerv mint a különleges óvintézkedések alkalmazása végrehajtásában közreműködő szerv haladéktalanul végrehajtja.

(2) A büntetés-végrehajtási szerv az általa végrehajtásra kerülő feladat megkezdéséről 24 órán belül rövid úton értesíti a Szolgálatot.

6. § (1) A védett fogvatartott elhelyezéséül szolgáló intézetet a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: Országos Parancsnokság) illetékes szervezeti egységének vezetője a Szolgálat vezetőjének egyetértésével jelöli ki.

(2) A programszerű védelemmel kapcsolatos, országos parancsnoki intézkedésben meghatározott feladatokat annak az intézetnek kell végrehajtania, amelynek nyilvántartásában a fogvatartott szerepel.

7. § (1) A védett fogvatartott adatainak nyilvántartását a helyi és a központi nyilvántartásban a fogvatartottak adatainak nyilvántartásától elkülönítetten kell vezetni.

(2) A Szolgálat által elrendelt adatzárlat végrehajtása érdekében a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka (a továbbiakban: országos parancsnok) intézkedik a helyi és a központi nyilvántartásban lévő adatok fokozott védelméről, és megállapítja a zárolt adatok kezelésére vonatkozó szabályokat.

(3) Az országos parancsnok intézkedésben határozza meg a védett fogvatartott adataihoz és nyilvántartáshoz való hozzáférésre jogosultak körét.

8. § A védett fogvatartott életének, testi épségének megóvása érdekében szükséges feladatokat a parancsnok intézkedésben határozza meg, és gondoskodik a végrehajtás fokozott ellenőrzéséről.

9. § (1) A Szolgálat és az érintett közötti megállapodás alapján, az Országos Parancsnokság és az Országos Rendőr-főkapitányság 22. § (1) bekezdése szerinti együttműködési megállapodásának keretei között kell biztosítani az érintett

a) különleges biztonságú zárkában vagy körleten való elhelyezését;

b) fogvatartására szolgáló zárkát is magába foglaló körletrész biztonságtechnikai eszközökkel történő ellenőrzését;

c) jogainak gyakorlását;

d) előállítás, szállítás, valamint kórházba kihelyezése esetén fokozott őrzését;

e) páncélozott járműben történő szállítását.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti elhelyezés esetén a különleges biztonságú zárkába vagy körletre helyezés elrendelésére, felülvizsgálatára és meghosszabbítására vonatkozó általános szabályok nem alkalmazhatók.

10. § A fogvatartás során

a) a védett fogvatartott kapcsolattartását azonosítható,

b) a személyi állomány szolgálati feladatainak végrehajtását ellenőrizhető

módon dokumentálni kell.

11. § (1) Ha a védett fogvatartott más intézetbe történő – a Tvdt. 16. §-a (1) bekezdésének a) pontja alá nem tartozó – átszállítása szükséges, illetve a védett fogvatartott az intézetet őrzéssel hagyja el, annak végrehajtására a parancsnok – a Szolgálat egyetértésével, indokolt esetben közreműködésével – intézkedik.

(2) Amennyiben a fogvatartás helyének megváltoztatása szükséges, e körülményről, valamint annak indokairól – előzetes egyeztetés végett – a Szolgálatot értesíteni kell. Ha a védett fogvatartott fogvatartási helyének megváltoztatása halasztást nem tűr, ennek megtörténtéről az intézet a Szolgálatot haladéktalanul tájékoztatja.

(3) Ha a védett fogvatartott az intézetet – a 9. § (1) bekezdésének d) pontjában foglaltak kivételével – bármely okból elhagyja, végleg szabadul, vagy rendőrségi fogdában kell elhelyezni, azt megelőzően 15 nappal tájékoztatni – ha rövidebb idő áll rendelkezésre, akkor haladéktalanul értesíteni – kell a Szolgálatot. Az intézet ideiglenes elhagyására irányuló döntés előtt a Szolgálat véleményét be kell szerezni.

12. § Az érintett az intézeten kívül is fogadhat látogatót, melynek lefolytatása céljából az érintettet a Szolgálatnak kell kiadni.

13. § Az R. 173. és 174. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az érintett gyógyító-nevelő csoportba nem helyezhető, részére az állapotának megfelelő foglalkoztatást, oktatást, valamint pszichoterápiás kezelést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell biztosítani.

14. §2 A más bűncselekmény miatt elítélt védett fogvatartottnak a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 282/A. § (6) bekezdése vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 180. § (1) bekezdése alapján benyújtott írásbeli kérelmére a kábítószer-függőséget gyógyító kezelést az intézet biztosítja. A kezelés megkezdéséről és befejezéséről az intézet – a Szolgálaton keresztül – értesíti azt a bíróságot, illetőleg ügyészséget, amely előtt a büntetőeljárás folyamatban van.

15. § (1) Az R. 188–191. §-a és 193. §-a rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a védett fogvatartottat a Szolgálatnak kell kiadni.

(2) A védett fogvatartottnak az R. 192. §-a szerinti kihallgatásához be kell szerezni a Szolgálat előzetes hozzájárulását.

16. § Ha a védett fogvatartott az R. 195. §-ának (1) bekezdése, illetve 254. §-ának (1) bekezdése szerint kérelmet terjeszt elő, azt a Szolgálathoz kell továbbítani.

17. § (1) Az érintettre vonatkozó, az R. 202. §-ában, 208. §-ában, 222. §-ában, 232. §-ában, 236. §-ában, valamint a szabadságvesztés kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló 17/1997. (V. 9.) IM rendelet 18. §-ában meghatározott értesítési kötelezettséget az intézet a Szolgálaton keresztül teljesíti.

(2) A Tvdt. 8. §-ának (2) bekezdésében meghatározott esetben az R. 208. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint 236. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglalt rendelkezés nem alkalmazható.

18. § (1) A fogvatartottat a megállapodás megkötésének kezdeményezésére vonatkozó szabályokról – kérelmére, illetve szükség esetén – tájékoztatni kell.

(2) A fogvatartott a megállapodás megkötésére irányuló kérelmét [Tvdt. 4. § (1) bek.] a kezdeményezésre jogosultnál terjesztheti elő [Tvdt. 5. § (1) és (2) bek.].

(3) Ha a büntetés-végrehajtási szerv dolgozója megállapodás megkötésére irányuló fogvatartotti kérelemről szerez tudomást, vagy más módon a fogvatartott védelmének biztosítását szolgáló intézkedés szükségességét észleli, köteles arról a parancsnokot haladéktalanul – szükség esetén közvetlenül is – tájékoztatni.

(4) A büntetőeljárás befejezését követően a megállapodás megkötését, a fenyegetett helyzetben lévő fogvatartott írásbeli hozzájárulásával, a parancsnok – az országos parancsnok egyetértésével – írásban hivatalból is kezdeményezheti [Tvdt. 5. § (2) bek.] a Szolgálat vezetőjénél.

19. § A büntetés-végrehajtási szerv a Szolgálattól kapott, az érintett biztonsága érdekében alkalmazott különleges óvintézkedések módosításáról vagy megszüntetéséről szóló értesítés alapján a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megteszi.

20. § A programszerű védelem elrendelését, módosítását, megszüntetését a helyi nyilvántartásban az érintett adatainál rögzíteni kell.

21. § Ha a Szolgálat az érintett érdekében fedőadatok alkalmazását rendeli el, annak végrehajtására az országos parancsnok saját hatáskörében intézkedik.

22. § (1) A Tvdt. 41. §-ában meghatározottak részletes szabályait, valamint az érintett külön jogszabályban meghatározott támogatásának az intézetben való alkalmazási feltételeit az Országos Parancsnokság és az Országos Rendőr-főkapitányság között – e tárgyban külön kötött – együttműködési megállapodás tartalmazza.

(2) A Tvdt. és e rendelet végrehajtásából adódó, a büntetés-végrehajtási szervezetet érintő, jogszabály meghozatalát nem igénylő egyéb feladatokat, a zárolt adatok kezelésére és védelmére vonatkozó szabályokat az országos parancsnok intézkedésben határozza meg.

23. § Ez a rendelet 2002. április 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet a 15/2018. (VI. 7.) BM rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte 2018. július 1. napjával.

2

A 14. § a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.