• Tartalom

4/2002. (IX. 4.) ESZCSM rendelet

4/2002. (IX. 4.) ESZCSM rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet módosításáról

2002.09.12.

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 105. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az igazságügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) I. fejezete a 9. §-t követően a következő alcímmel és a 9/A. §-sal egészül ki:

,,
A rendkívüli események
9/A. § (1) A javítóintézeti nevelés és az előzetes letartóztatás végrehajtása során bekövetkezett rendkívüli eseményről haladéktalanul értesíteni kell az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumot, valamint a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletét ellátó illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészt.
(2) E rendelet alkalmazásában rendkívüli eseménynek minősül minden olyan esemény, amely a javítóintézet rendjét súlyosan sérti vagy veszélyezteti, így különösen
a) a fiatalkorú szökése,
b) az intézet területén elkövetett bűncselekmény,
c) a fiatalkorú öngyilkossági kísérlete, balesete, halála,
d) az intézetben kiépített, alkalmazott biztonságtechnikai eszközök, berendezések, felszerelések fiatalkorú által történő megrongálása,
e) minden olyan, a fiatalkorú által előidézett jelentős esemény, amely az intézet rendjének szándékos megzavarására irányul.
(3) Az értesítésnek tartalmaznia kell
a) a bejelentést tevő nevét, beosztását, telefonszámát,
b) a rendkívüli esemény helyét, időpontját,
c) a rendkívüli esemény leírását,
d) a rendkívüli esemény elhárítására tett legfontosabb intézkedéseket.''

2. § Az R. 41. §-a (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

,,A jelentés alapján az igazgató haladéktalanul megkeresi a büntetés-végrehajtási bírót a fiatalkorú körözésének elrendelése érdekében, és egyben közli a fiatalkorú személyi adatait, személyleírását, a szökésekor viselt ruházatát, a szökés körülményeit és a vélt feltalálási helyét.''

3. § (1) Az R. 42. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A szökött fiatalkorúnak az intézetbe való önkéntes visszatéréséről – a körözés visszavonása végett – a büntetés-végrehajtási bírót haladéktalanul, de legfeljebb huszonnégy órán belül értesíteni kell.''

(2) Az R. 42. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A fiatalkorúnak az intézetbe történő visszaszállításáról körözés elrendelése esetén az intézet, elfogatóparancs kibocsátása esetén a rendőrség gondoskodik. Az intézet a szökött fiatalkorú visszaérkezéséről mindazokat értesíti, akiket a szökésről értesített.''

4. § Az R. 61. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,(2) A fiatalkorú személyazonosító igazolványát a fogvatartási hely megváltoztatásáig, illetve szabadulásáig az intézetben kell őrizni.''

5. § Az R. 68. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

,,(3) Átszállításkor az intézet a fiatalkorú előzetes letartóztatására vonatkozó iratokat, a fiatalkorútól átvett tárgyakat, értéktárgyakat, személyazonosító igazolványt is átadja a rendőri szervnek a büntetés-végrehajtási intézet részére történő továbbítás céljából.''

6. § Az R. 75. §-a (5) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

,,A szabadításkor ki kell adni a fiatalkorú részére a személyazonosító igazolványát, a letéti pénzét, a letétként kezelt értéktárgyait, saját ruházatát, valamint iskolai bizonyítványát.''

7. § Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az R.

a) 1. §-ának (2) bekezdésében a ,,népjóléti miniszter'' szövegrész helyébe az ,,egészségügyi, szociális és családügyi miniszter'' szövegrész,

b) 1. §-ának (2) bekezdésében a ,,Népjóléti Minisztérium'' szövegrész, valamint a 3. számú mellékletben szereplő ,,Szociális és Családügyi Minisztérium'' szövegrész helyébe az ,,Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium'' szövegrész,

c) 16. §-a (1) bekezdésének h) pontjában a ,,belügyminisztérium'' szövegrész helyébe a ,,Belügyminisztérium'' szövegrész,

d) 17. §-ának (1) bekezdésében a ,,személyi igazolványa'' szövegrész helyébe a ,,személyazonosító igazolványa'' szövegrész,

e) 17. §-ának (2) bekezdésében, valamint 56. §-ának (1) bekezdésében a ,,személyi igazolványát'' szövegrész helyébe a ,,személyazonosító igazolványát'' szövegrész

lép.

Melléklet a 4/2002. (IX. 4.) ESZCSM rendelethez

Képesítési előírások
Intézményvezető, intézményvezető-helyettes
– általános szociális munkás, szociális munkás, szociális szervező, szociálpolitikus, szociálpedagógus (a továbbiakban együtt: felsőfokú szociális szakképzettség),
– tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, szakoktató, pszichopedagógus (a továbbiakban együtt: pedagógus szakképzettség),
– pszichológus,
– jogász,
– közgazdász szociálpolitikai szakon
Nevelő
– pedagógus szakképzettség,
– felsőfokú szociális szakképzettség,
– pszichológus
Pszichológus
pszichológus, szakpszichológus
Gyógypedagógus
gyógypedagógus, pszichopedagógus
Utógondozó
– pedagógus szakképzettség,
– felsőfokú szociális szakképzettség
Iskolai tanár, tanító
a közoktatásra vonatkozó jogszabályokban előírt képesítés
Szakoktató, munkaoktató
a szakképzésre vonatkozó jogszabályokban előírt képesítés vagy felsőoktatási alapképzési szakok között szabályozott szakoktató szak
Ápolónő
– egészségügyi szakközépiskolai oklevél,
– egészségügyi szakiskolai oklevél
Gyermekfelügyelő
– gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ),
– gyógypedagógiai asszisztens (OKJ),
– pedagógiai asszisztens (OKJ)
Növendékügyi előadó
– jogász,
– igazgatásszervező,
– szociális szervező
Rendész
– középfokú iskolai végzettség
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére