• Tartalom

4/2002. (II. 6.) PM rendelet

4/2002. (II. 6.) PM rendelet

a Kártalanítási Számla elszámolásának szabályairól1

2002.02.14.

A gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 171/2000. (X. 13.) Korm. rendelet 18. § b) pontja alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A Kártalanítási Számlát Kezelő Szervezet (a továbbiakban: Kezelő Szervezet) köteles a kötelező gépjármű- felelősségbiztosítás eredményelszámolását minden év május 31-éig e rendelet 1. számú melléklete szerint elkészíteni, és ezen határidőn belül a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet) – számítógépes adathordozón, a Felügyelet által meghatározott formában is – megküldeni.

(2) Az eredményelszámolást a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 7–9. §-aiban meghatározottak szerint kell elkészíteni.

(3) Az eredémyelszámolás elkészítése során figyelemmel kell lenni a biztosítástechnikai tartalékok tartalmáról, képzésének és felhasználásának rendjéről szóló 8/2001. (II. 22.) PM rendelet előírásaira is.

2. § A Kezelő Szervezet köteles a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás biztosítástechnikai tartalékainak adatairól az e rendelet 2. számú melléklete szerinti kimutatást elkészíteni, és azt az eredményelszámolással egyidejűleg a Felügyeletnek – számítógépes adathordozón, a Felügyelet által meghatározott formában is – megküldeni.

3. § A Kezelő Szervezet köteles a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról az e rendelet 3. számú melléklete szerinti adatszolgáltatást elkészíteni, és azt az eredményelszámolással együtt a Felügyeletnek – számítógépes adathordozón, a Felügyelet által meghatározott formában is – megküldeni.

4. § A Kezelő Szervezet az 1–3. számú mellékletekben foglaltak beküldésével egyidejűleg köteles nyilatkozni arról, hogy az 1., a 2. és a 3. számú mellékletek vonatkozó adatai megegyeznek.

5. § A Kezelő Szervezet köteles számviteli politikájában a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó bevétele és ráfordítása felosztásának elvét a szokásos vállalkozási eredmény szintjéig rögzíteni, és a szabályzat ezen részét, valamint a befektetéssel kapcsolatos bevételek és ráfordítások számításának módját és a számítás alapjául szolgáló adatokat az 1–3. számú mellékletekkel egyidejűleg a Felügyeletnek megküldeni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A rendelet szerinti eredményelszámolást és adatszolgáltatást első alkalommal a 2001. évre, 2002. május 31-ig kell elkészíteni és a Felügyeletnek megküldeni.

1. számú melléklet a 4/2002. (II. 6.) PM rendelethez

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás eredményelszámolásának előírt tagolása
E Ft-ban
A) Nem életbiztosítási ágnál
01. Kártalanítási Számlának járó teljes elmaradt díj
02. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény C) 04-es sorral egyezően (+)
03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel
04. Károk ráfordításai
a) kárkifizetések és kárrendezési költségek
aa) kárkifizetések bruttó összege
ab) kárrendezési költségek
ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből (–)
b) függőkárok tartalékai változásának bruttó összege (±) (tételes, IBNR)
05. Matematikai tartalékok változásának bruttó összege (±)
06. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásának bruttó összege (±)
07. Nettó igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)
08. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások
B) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY
(01+02–03±04±05–06–07)
C) Nem biztosítástechnikai elszámolások
01. Kapott osztalék és részesedés
02. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
03. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei
04. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény A) 02-es sorral egyezően (–)
05. Befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat
06. Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (±)
07. Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai
08. Egyéb bevételek
09. Egyéb ráfordítások
D) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
(±B+01+02+03–04±05–06+07–08)

2. számú melléklet a 4/2002. (II. 6.) PM rendelethez

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás tartalékai
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás tartalékai
E Ft

Megnevezés

év

 

 

 

 

Bruttó

Nyitó

Képzés

Felhasználás

Záró

1. Járadéktartalék

 

 

 

 

 

ebből költségtartalék

 

 

 

 

 

2. Függőkártartalék

 

 

 

 

 

ebből költségtartalék

 

 

 

 

 

3. IBNR

 

 

 

 

 

ebből költségtartalék

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

ebből költségtartalék

 

 

 

 

 

3. számú melléklet a 4/2002. (II. 6.) PM rendelethez

Adatszolgáltatás
Adatszolgáltatás
1. A Kártalanítási Számlát Kezelő Szervezet az 1. számú táblázatnak megfelelően köteles bemutatni díjosztályonként és összesítve a tárgyév káralakulását.
1. számú táblázat

Tárgyév:

Díjosztály*:

* Fedezet nélküli károkozók esetében gépjármű kate-
góriákat, ismeretlen károkozók esetében az ’ismeret-
len’ szót kell szerepeltetni
Károk alakulása, tárgyévi kifizetések és tartalékok a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva

A kár
keletkezésének éve

A kár
bejelentésének éve

1991

1992

1993

...

...

Tárgyév

Összesen

1991

Károk száma (darab)

 

 

 

 

 

 

 

Kárkifizetés (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

Tételes függőkártarta-
lék (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

Újonnan képzett jára-
déktartalék (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

1992

Károk száma (darab)

 

 

 

 

 

 

 

Kárkifizetés (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

Tételes függőkártarta-
lék (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

Újonnan képzett jára-
déktartalék (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

...

Károk száma (darab)

 

 

 

 

 

 

 

Kárkifizetés (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

Tételes függőkártarta-
lék (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

Újonnan képzett jára-
déktartalék (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

Tárgyév

Károk száma (darab)

 

 

 

 

 

 

 

Kárkifizetés (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

Tételes függőkártarta-
lék (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

Újonnan képzett jára-
déktartalék (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

Károk száma (darab)

 

 

 

 

 

 

 

Kárkifizetés (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

Tételes függőkártarta-
lék (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

Újonnan képzett jára-
déktartalék (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

A károk száma azon káresemények számát jelenti, melyekre a következő események közül legalább az egyik bekövetkezett: kárkifizetés a tárgyévben, a tárgyév december 31-én a tételes függőkártartalék pozitív, a tárgyévben állapítottak meg végleges járadékot. A kárkifizetésben szerepeltetni kell azon járadékkifizetéseket, melyekre a tárgyévet megelőző év december 31-én nem képeztek járadéktartalékot. Az újonnan képzett járadéktartalékban azon járadékok tartalékát kell szerepeltetni, melyekre első ízben a tárgyév december 31-én képeztek járadéktartalékot.
Az összesített táblázat összesített tételes függőkártartalék adata megegyezik a 2. számú melléklet költségekkel csökkentett bruttó függőkártartalék adatával.
2. A Kártalanítási Számla a 2. számú táblázatnak megfelelően köteles bemutatni összesítve a tárgyév járadék- és egyéb kifizetéseit.
2. számú táblázat

Tárgyév:

A tárgyév járadékkifizetései, illetve járadékmegváltásai

Járadékkifizetések (ezer Ft)

 

Egyéb kifizetések (ezer Ft)

 

Összesen (ezer Ft)

 

A járadékkifizetésben azon járadékkifizetéseket kell szerepeltetni, melyekre a tárgyévet megelőző év december 31-én képeztek járadéktartalékot. Az egyéb kifizetésekbe azon kifizetéseket kell beírni, melyek szerepelnek az elkülönített eredményelszámolás 03. aa) sorában, de nem járadékkifizetések és nem szerepelnek az 1. számú táblázat kárkifizetései között.
A táblázat összesen adata és az 1. számú táblázat összesített kárkifizetése összesítve adja az elkülönített eredményelszámolás 03. aa) sorát.
3. A Kártalanítási Számla a 3. számú táblázatnak megfelelően köteles bemutatni az IBNR tartalék képzését.
3. számú táblázat

Tárgyév:

IBNR tartalék megbontása a kár keletkezésének éve szerint
E Ft

A kár keletkezésének éve

IBNR tartalék

1991

 

1992

 

...

 

Tárgyév

 

Összesen

 

Az összesen sor adata megegyezik a 2. számú melléklet költségekkel csökkentett bruttó IBNR tartalék adatával.
1

A rendeletet a 48/2011. (XII. 21.) NGM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2011. december 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére