• Tartalom

7/2002. (XII. 20.) IHM rendelet

7/2002. (XII. 20.) IHM rendelet

a távközlési építmények építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásáról1

2002.12.28.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az Étv. 46. §-ában, valamint az Étv. 62. §-a (2) bekezdésének f) pontjában foglaltakra – a belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed – az antennák, antennatartó szerkezetek és az azokhoz tartozó műtárgyak kivételével – a külön jogszabályban2 hatósági engedélyhez kötött távközlési nyomvonalas és nyomvonal jellegű építmények és egyéb műtárgyak (a továbbiakban együtt: távközlési építmények) építésével kapcsolatban

a) azok építtetőjére, építési műszaki ellenőrére, kivitelezőjére, felelős műszaki vezetőjére, építésvezetőjére,

b) a felhasznált építési célú termékekre, anyagokra, szerkezetekre, berendezésekre, építési módszerekre és eljárásokra, ezek használatára, illetőleg

c) az országos szakmai követelményekben, és más építésügyi, hírközlési tárgyú jogszabályban megfogalmazott követelmények teljesülésére.

2. § (1) Az építésfelügyeleti ellenőrzési feladatokat (a továbbiakban: ellenőrzés) a Hírközlési Főfelügyelet (a továbbiakban: építésfelügyeleti hatóság) látja el.

(2) Az ellenőrzést éves munkaterv alapján kell végezni. A munkatervet és az előző évi építésfelügyeleti ellenőrzések megállapításait összefoglaló jelentést minden év április 30-áig kell közzé tenni a Hírközlési Értesítőben. Ellenőrzés kérelem, illetve bejelentés alapján munkaterven kívül is végezhető.

(3) Az építésfelügyeleti hatóság vezeti a felelős műszaki vezetők és a műszaki ellenőrök külön jogszabályban3 meghatározott névjegyzékét.

A vizsgálat lefolytatása

3. § (1) Az ellenőrzésről az építésfelügyeleti hatóság a vizsgálatban – az 1. § a) pontjában felsorolt – érintetteket (a továbbiakban: ellenőrzött) előzetesen értesíti, kivéve, ha ez veszélyezteti az ellenőrzés eredményét. Ebben az esetben az ellenőrzöttet a vizsgálat megkezdésével egyidejűleg kell az ellenőrzésről tájékoztatni.

(2) Az ellenőrzést végző személynek – a vizsgálat megkezdése előtt – igazolnia kell ellenőrzési jogosultságát és személyazonosságát.

(3) Az ellenőrzött köteles az ellenőrzéséhez szükséges adatot, dokumentációt, eszközt és munkaerőt az építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátani.

(4) A zártcélú távközlő hálózatok tekintetében az építésfelügyeleti hatóság a zártcélú távközlő hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 15. §-ának e) pontjában meghatározottak szerint ellenőrzést a hálózatgazdával előzetesen egyeztetett időpontban és módon végezhet.

4. § (1) Az ellenőrzés megállapításairól a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni, és annak egy példányát az építési naplóhoz kell csatolni. A megállapításokra az ellenőrzött észrevételt tehet.

(2) Építési napló hiányában a jegyzőkönyv egy példányát az ellenőrzött rendelkezésére kell bocsátani. A jegyzőkönyv egy példányát az illetékes első fokú építésügyi hatóságnak kell megküldeni.

(3) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a) a jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét;

b) az ellenőrzést végző építésfelügyeleti hatóság és az abban közreműködő szakértők és szakintézmények, vizsgáló szervek megnevezését;

c) az ellenőrzött megnevezését, valamint építés-kivitelezési jogosultságát;

d) a meghallgatott személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét;

e) a kiviteli (megvalósulási) tervre, a szükséges engedélyekre, nyilvántartásokra vonatkozó adatokat;

f) az ellenőrzés célját és tárgyát;

g) a megállapítások és a feltárt hiányosságok leírását, valamint az egyéb, az ügyre vonatkozó elhangzott nyilatkozatokat;

h) a jegyzőkönyv hitelesítését.

5. § Az ellenőrzés során vizsgálni kell, hogy

a) az építési tevékenység végzése megfelel-e a vonatkozó szakmai előírásoknak;

b) a beépített építési célú termék, anyag, szerkezet, berendezés rendelkezik-e a vonatkozó követelmények kielégítését bizonyító – külön jogszabályban megfogalmazott – megfelelőség igazolással;

c) a távközlési építmény építéséhez rendelkezésre állnak-e a szükséges engedélyek, valamint elhelyezése és kialakítása megfelel-e a hatósági engedélyben foglaltaknak;

d) a távközlési építmény, építési termék használata során vagy egyébként kialakult állapota megfelel-e – a vonatkozó – az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot szolgáló követelményeknek;

e) az ellenőrzött rendelkezik-e az építési tevékenységre vonatkozó – a külön jogszabályokban előírt – jogosultsággal.

Építésfelügyeleti intézkedések

6. § Az építésfelügyeleti hatóság

a) az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető, valamint

b) az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének, a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések minőségében azonnali intézkedést igénylő állapot megállapítása esetén, továbbá

c) ha a kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezető nélkül, vagy

d) jogosultsággal nem rendelkező felelős műszaki vezető részvételével történt, valamint

e) a jogszabályokban meghatározott feltételeknek nem megfelelő anyagok, szerkezetek, berendezések és termékek felhasználása, beépítése esetén a szabálytalan állapot megszüntetését határozattal elrendeli, illetőleg az intézkedések megtételét az arra jogosult szerveknél kezdeményezi. A határozat az a)–b) pont esetén azonnal végrehajtható.

Záró rendelkezések

7. § (1) Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzés során hozott határozata ellen benyújtott fellebbezést a Hírközlési Felügyelet elnöke bírálja el.

(2) Az építésfelügyeleti hatóságok eljárására az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 650/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2020. december 24. napjával.

2

A távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet.

3

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 58. §-ának (3) bekezdése.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére