• Tartalom

7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet

a földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről

2021.03.06.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. §-ának o) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §1 E rendelet hatálya Magyarország területén működő kereskedelmi repülőtereken [Lt. 37. § (1) bek. a) pontjának aa) alpontja] végzett földi kiszolgálási tevékenységre, az e tevékenységet folytatókra, továbbá a repülőteret üzemeltetőkre terjed ki.

Fogalommeghatározások

2. § E rendelet alkalmazásában

a) repülőtér-rendszer: két vagy több olyan repülőtér, amelyeket egy csoportba foglaltak, és amelyek ugyanazt a várost vagy városcsoportot szolgálják ki;

b) a repülőtér üzemben tartója: az Lt. 71. §-ának 20. pontjában meghatározott természetes vagy jogi személy azzal, hogy ha a repülőteret vagy repülőtér-rendszert több természetes vagy jogi személy üzemelteti, minden egyes ilyen személyt a repülőtér üzemben tartójának kell tekinteni, ha pedig egy természetes vagy jogi személy több repülőteret vagy repülőtér-rendszert üzemeltet, az egyes repülőtereket, illetve repülőtér-rendszereket elkülönítve kell figyelembe venni;

c) repülőtér-használó: az a gazdálkodó szervezet, amely utasnak, poggyásznak, árunak vagy postának az adott repülőtérre vagy repülőtérről légi úton történő szállítását végzi;

d) földi kiszolgálás: az Lt. 71. §-ának 23. pontjában említett és az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tevékenység;

e) saját kiszolgálás: olyan földi kiszolgálás, amelynek során a repülőtér-használó közvetlenül végez egy vagy több, földi kiszolgálásnak minősülő tevékenységet a maga számára, és nem köt szerződést másik féllel e tevékenységek elvégzésére. A saját kiszolgálás szempontjából a repülőtér-használók nem tekintendők egymás viszonylatában másik félnek, ha egyikük a másik többségi tulajdonában van, vagy mindegyikük ugyanannak a személynek a többségi tulajdonában van;

f) kiszolgáló: az a gazdálkodó szervezet, amely hatósági engedély alapján egy vagy több, földi kiszolgálásnak minősülő tevékenységet végez másik fél számára.

Engedély

3. §2 A földi kiszolgálás végzéséhez szükséges hatósági engedély (a továbbiakban: engedély) mintáját a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. §3

Kérelem

5. §4

Az engedély hatálya5

6. §6

Az engedély tartalma és nyilvántartása

7. § (1) Az engedélynek tartalmaznia kell:

a)7

b) az aláírásra jogosultak nevét,

c) az engedélyezett földi kiszolgálási tevékenységek felsorolását,

d) annak a repülőtérnek a megjelölését, ahol a földi kiszolgálás végezhető,

e) azoknak a légijárműtípusoknak a megjelölését, amelyek vonatkozásában a földi kiszolgálás végezhető,

f)8 az engedély időbeli hatályát.

(2)9 A légiközlekedési hatóság a kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet, amely nyilvános. A nyilvántartás a következőket tartalmazza:

a) a jogosult neve és székhelye,

b) a jogosult levelezési címe, telefonszáma és faxszáma,

c) a repülőtér megjelölése, ahol a földi kiszolgálás végezhető,

d) az engedélyezett földi kiszolgálási tevékenység(ek). A légiközlekedési hatóság a nyilvántartást a honlapján közzéteszi.

Változások bejelentése

8. § A jogosult nyolc napon belül köteles

a) az engedély adataiban bekövetkezett változásokat a légiközlekedési hatóságnak bejelenteni,

b) földi kiszolgálási tevékenységének megszüntetése esetén az engedélyt a légiközlekedési hatóságnak visszaszolgáltatni.

9. §10

10. §11

Számviteli elkülönítés és a keresztfinanszírozás tilalma

11. §12

A saját kiszolgálás korlátozása

12. §13

A harmadik fél részére történő földi kiszolgálás korlátozása

13. § (1)14

(2)15 A földi kiszolgálók közül legalább egy nem állhat a következők irányítása alatt:

a) a repülőtér üzemben tartója,

b) olyan repülőtér-használó, amely a kiszolgálók kiválasztásának évét megelőző évben a repülőtér utas- vagy áruforgalmának több mint 25%-át bonyolította,

c) az a) vagy a b) pontban meghatározottak irányítása alatt álló szervezet,

d) az a szervezet, amely az a) vagy a b) pontban meghatározottak irányítása alatt áll.

(3)16

Különleges intézkedések

14–15. §17

16. § A különleges intézkedések nem irányulhatnak a kiszolgálók, illetve saját kiszolgálásra jogosult repülőtér-használók közötti verseny befolyásolására.

Földi kiszolgáló létesítmények és berendezések

17. § (1)18 A repülőtér üzemben tartója az Lt. 45. §-a (5) bekezdése alapján nem tagadhatja meg az általa üzemeltetett földi kiszolgáló létesítmények és berendezések – a földi kiszolgálás végzéséhez szükséges mértékű – használatára irányuló szerződés megkötését azzal, aki a földi kiszolgálásra érvényes engedéllyel rendelkezik. A szerződés lényeges feltételeit, a díjak megállapításának feltételeit is beleértve, a repülőtér üzemben tartója a repülőtérrendben szabályozza. E feltételeknek a földi kiszolgáláshoz kapcsolódónak, objektívnek, átláthatónak és hátrányos megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük.

(2)19 A repülőtér üzemben tartója nem köthet az (1) bekezdés szerinti szerződést azzal, aki nem rendelkezik érvényes engedéllyel a földi kiszolgálásra. Ha a légiközlekedési hatóság az engedélyt a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló kormányrendelet szerint felfüggeszti, a repülőtér üzemben tartója köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

(3) A repülőtéren a földi kiszolgálásra rendelkezésre álló területet – a jogaik gyakorlásához, továbbá a hatékony és tisztességes verseny megteremtéséhez szükséges mértékben – fel kell osztani a földi kiszolgálásra engedéllyel rendelkezők között, beleértve a piacra újonnan belépőket is. A repülőtér üzemben tartója a repülőtérrendben szabályozza a földi kiszolgálásra rendelkezésre álló terület felosztását a földi kiszolgáláshoz kapcsolódó, objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől mentes feltételek alapján.

Kiválasztás

18. § (1)20 Amennyiben a repülőtéren a légiközlekedési hatóság a földi kiszolgálást a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályokról szóló kormányrendelete (a továbbiakban: kiegészítő eljárásjogi rendelet) alapján korlátozza, a saját kiszolgálásra jogosult repülőtér-használókat, illetve a kiszolgálókat a repülőtér üzemben tartója választja ki, kivéve, ha a repülőtér üzemben tartója

a) az adott földi kiszolgálási tevékenységeket maga is végzi harmadik fél részére, vagy

b) irányítása alatt olyan kiszolgáló áll, amely az adott földi kiszolgálási tevékenységeket végzi, vagy

c) tulajdonosi érdekeltséggel rendelkezik a b) pontban meghatározott kiszolgálónál.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetben, a repülőtér üzemben tartója a saját kiszolgálásra jogosult repülőtér-használókat, illetve a kiszolgálókat ötéves időtartamra választja ki a földi kiszolgáláshoz kapcsolódó objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől mentes feltételek alapján, figyelembe véve a biztonságra, a költséghatékonyságra, valamint a földi kiszolgálásra rendelkezésre álló terület és kapacitás optimális kihasználásának követelményeit.

(3)21 A kiszolgálók kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A pályázati felhívást

a) a repülőtér üzemben tartója honlapján,

b) a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és

c) az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában

közzé kell tenni.

(4)22 Az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott esetekben a kiválasztást a légiközlekedési hatóság végzi.

(5)23 Ha a repülőtéren a földi kiszolgálást a légiközlekedési hatóság a kiegészítő eljárásjogi rendelet alapján korlátozza, és a jogosult földi kiszolgálási tevékenységét megszünteti, mielőtt az engedélyének időtartama lejár, vagy engedélyét a légiközlekedési hatóság a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló kormányrendelet alapján felfüggeszti, a jogosult helyett újabb saját kiszolgálásra jogosult repülőtér-használó, illetve kiszolgáló kiválasztására az e rendeletben előírt szabályok vonatkoznak.

19. §24 Ha a repülőtéren a harmadik fél részére végzett földi kiszolgálást a légiközlekedési hatóság a kiegészítő eljárásjogi rendelet alapján korlátozza – anélkül, hogy a jelen rendelet szerinti eljárásban kiválasztották volna – kiválasztott kiszolgálónak minősül

a) a repülőtér üzemben tartója, illetve

b) a repülőtér üzemben tartója által felhatalmazott vállalkozó, amennyiben azt a repülőtér üzemben tartója irányítja, vagy a vállalkozó a repülőtér üzemben tartóját irányítja.

Repülőtér-használók Bizottsága

20. § (1) A repülőtér-használók bizottságot hoznak létre (a továbbiakban: Repülőtér-használók Bizottsága), amelyben valamennyi repülőtér-használó képviseltetheti magát közvetlenül vagy bármely, a repülőtér-használók által létrehozott érdekvédelmi szervezet részére adott meghatalmazással.

(2) A Repülőtér-használók Bizottságával konzultálni kell:

a) az e rendelet esetleges módosítása során, különös tekintettel a 4. § a) pontja szerinti szakmai követelményrendszer meghatározására,

b) a kiválasztás során.

(3) A repülőtér üzemben tartója, illetve a légiközlekedési hatóság tájékoztatja a Repülőtér-használók Bizottságát a repülőtéren a földi kiszolgálási tevékenység végzésére érvényes engedélyekkel rendelkezőkről és engedélyük időtartamáról.

(4)25 A légiközlekedési hatóság a (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatást Magyarország légiforgalmi tájékoztató kiadványában, az AIP-ben (Lt. 72. §) is közzéteszi.

Konzultáció

21. §26

Záró és átmeneti rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2003. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 9. §-ának (2) bekezdése, 14. §-ának (2) bekezdése és a 18. § (3) bekezdésének b) pontja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

23. § (1) E rendeletet a hatálybalépését követően benyújtott kérelmek alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2)–(3)27

(4)28 A Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága minden év június 30-áig köteles megküldeni az Európai Bizottság részére a rendelet hatálya alá tartozó repülőterek listáját.

23/A. §29 Az e rendeletnek a földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I. 28.) KöVIM rendelet módosításáról szóló 21/2020. (VI. 26.) ITM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott telephelybiztonsági tanúsítványt

a) a Módr. hatálybalépésekor30 folyamatban lévő hatósági eljárásokban engedélyt szerző gazdálkodó szervezetnek az engedély kézhezvételétől számított,

b) a Módr. hatálybalépésekor31 engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek a Módr. hatálybalépésétől számított

45 napon belül kell teljesítenie.

Az Európai Közösségek jogszabályaihoz való közelítés

24. §32 Ez a rendelet a – a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvényben foglaltakkal együtt – a Tanácsnak a közösségi repülőterek földi kiszolgálási piacához való hozzáférésről szóló 1996. október 15-i 96/67/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelethez

Földi kiszolgálási tevékenységek

1. Földi adminisztráció és felügyelet: képviselet és kapcsolattartás a helyi hatóságokkal és egyéb személyekkel, kifizetések a repülőtér-használó nevében, és irodahelyiség biztosítása annak képviselői részére.

2. A rakodás irányítása, kézbesítés és távközlés, a repülőgép súly- és súlypont számítása (Load Control), jegykezelés (Departure Control).

3. Egységrakomány eszközök (ULD) kezelése, raktározása és adminisztrációja.

4. Utas- és poggyászkezelés (Passenger & Baggage):

Utaskezelés: az érkező, induló, transzfer és tranzitutasok kezelése, beleértve a jegyek és úti okmányok ellenőrzését, a poggyászfelvételt és a poggyászok továbbítását a válogató területére.

Poggyászkezelés: a poggyászok kezelése, válogatása és az indulásra való előkészítése a válogatóban, a poggyászoknak a légijármű és a válogató közötti szállítására szolgáló járműre történő felrakodása és arról való lerakodása, valamint a poggyászok továbbítása a válogatóból a poggyászkiadóba.

5. Áru- és postai küldemények kezelése (Cargo & Post Office Mail):

5.1. áru vonatkozásában az export, import és transzfer áru fizikai kezelése, a kapcsolódó okmányok kezelése, vámeljárás és a felek megállapodása szerinti, illetve a körülmények alapján szükséges biztonsági eljárások lebonyolítása;

5.2. postai küldemények vonatkozásában a bejövő és kimenő postai küldemények fizikai kezelése, a kapcsolódó okmányok kezelése és a felek megállapodása szerinti, illetve a körülmények alapján szükséges biztonsági eljárások lebonyolítása.

6. Előtéri kiszolgálás (Ramp handling)

A forgalmi előtéren előforduló feladatok:

6.1. a légijármű földi beállítása induláskor és érkezéskor;

6.2. a légijármű rakodásának segítése és a megfelelő berendezések biztosítása;

6.3. kommunikáció a légijármű és az indulási oldal szolgáltatója között;

6.4. a légijármű ki- és berakodása, beleértve a megfelelő eszközök biztosítását és működtetését, a legénység és az utasok szállítása a légijármű és a terminál között, valamint a poggyászok szállítása a légijármű és a terminál között;

6.5. a hajtóművek indításához szükséges egységek biztosítása és működtetése;

6.6. a légijármű mozgatása érkezéskor és induláskor, valamint a megfelelő berendezések biztosítása és működtetése.

7. A légijármű kiszolgálása:

7.1. a légijármű külső és belső tisztítása, valamint a mellékhelyiséggel és a vízellátással kapcsolatos szolgáltatások;

7.2. a kabin hűtése és melegítése, a hó és jég eltávolítása, a légijármű jégtelenítése;

7.3. a kabin átrendezése a megfelelő berendezési tárgyakkal, valamint ezek tárolása.

8. Üzemanyag- és kenőanyag-kezelés:

8.1. az üzemanyagtöltés és -leeresztés szervezése és elvégzése, beleértve az üzemanyag tárolását és az üzemanyag-szállítmányok minőségének és mennyiségének ellenőrzését;

8.2. kenőanyag és egyéb folyadékok utántöltése.

9. A légijármű karbantartása:

9.1. az indulást megelőző rutinellenőrzés;

9.2. a repülőtér-használó által kért nem rutinjavítások;

9.3. pótalkatrészek és megfelelő eszközök biztosítása és kezelése;

9.4. megfelelő parkolóterület és/vagy hangár igénylése vagy lefoglalása.

10. Repülőüzemi szolgáltatások és a személyzet adminisztrálása, az üzemelés irányítása (Flight Operation):

10.1. a járat előkészítése az indulási repülőtéren vagy egyéb ponton;

10.2. repülés közbeni támogatás, beleértve az esetleg szükséges átirányítást;

10.3. repülés utáni tevékenységek;

10.4. a személyzet adminisztrálása.

11. Földi szállítás:

11.1. a személyzet, az utasok, a poggyászok, az áruk és a postai küldemények szállításának szervezése és elvégzése az adott repülőtér különböző termináljai között, kivéve ugyanezt a szállítást a légijármű és az adott repülőtér területén lévő bármely más pont között;

11.2. a repülőtér-használó által kért egyéb speciális szállítás.

12. Fedélzeti ellátás:

12.1. ételek és italok szállítása, a légijárműre történő felrakodása és a légijárműről történő lerakodása;

12.2. az élelmiszer, az italok és az ezek elkészítéséhez szükséges eszközök tárolása;

12.3. a 12.2. pont szerinti eszközök tisztítása;

12.4. a 12.2. pont szerinti eszközök, a bárkészlet és az élelmiszerek előkészítése és szállítása.

13. Kapcsolattartás a szállítókkal és adminisztratív tevékenység: minden egyéb felügyeleti szolgáltatás a repülés előtt, alatt és után, valamint a repülőtér-használó által kért minden egyéb adminisztratív szolgáltatás.

14. Biztonság (Security):

14.1. utas és poggyász átvilágítás;

14.2. áru- és postai küldemények;

14.3. fedélzeti kiszolgálás (catering);

14.4. repülőgépbiztonság, őrzés;

14.5. egyéb biztonsági szolgáltatások.

2. számú melléklet a 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelethez33

Az engedély mintája

Magyarország

Republic of Hungary

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG POLGÁRI LÉGIKÖZLEKEDÉSI IGAZGATÓSÁGA

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF THE NATIONAL TRANSPORT AUTHORITY

 

 

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY

APPROVAL CERTIFICATE

Engedélyszám:

Reference:

Az alábbiakban részletezett feltételek egyidejű betartása mellett a Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága engedélyezi a Pursuant to National Regulations for the time being in force and subject to the conditions specified below,
the Civil Aviation Administration of the National Transport Authority of Hungary hereby certificates

részére a földi kiszolgálási tevékenység folytatását az általa üzemeltetett/harmadik fél által üzemeltetett légijáratok tekintetében.

to accomplish the function of ground handling for self-handling or other operators.

Feltételek:

Conditions:

1. Ezen engedély .......................................... légijárműtípusokra érvényes ................................................... repülőtérre.

This approval is valid for aircraft types ............................................. at ......................................................... airport.

2. Ezen engedély az alábbi tevékenységekre jogosít a szervezet számára jóváhagyott dokumentációknak megfelelően:

This approval authorises to the specified activities below according to the approved documents for the organization:

3. A fenti feltételek teljesítése esetén ez az engedély a feltüntetett érvényességi idején belül használható, kivéve, ha az visszaadásra, módosításra, felfüggesztésre vagy visszavonásra kerül.

Subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid until any specified date of expiry unless the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.

Kiadva:

Date of issue:

Érvényes:

Date of expire:

P. H.

Stamp

 

..............................................................

igazgató
Director of HGCAA

3. számú melléklet a 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelethez

Egyes földi kiszolgálási tevékenységekhez előírt
szakmai követelmények
I. Általános követelmények
A kérelmező rendelkezzen a földi kiszolgálás ellátásához szükséges, a jogszabályok által előírt munkavédelmi, tűzvédelmi és foglalkozás-egészségügyi előírásoknak megfelelő iroda- és szolgálati helyiségekkel.
II. Az egyes tevékenységekkel kapcsolatos szakmai követelmények
a) A repülőgép súly- és súlypont számítása (Load Control)
A légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeiről szóló 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet által előírt szakszolgálati engedély megléte kötelező, továbbá a kérelmező rendelkezzen
– a számítógépes repülőgép súly- és súlypontszámító rendszer (Load Control System) használati jogával,
– a SITA (Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques) kommunikációs rendszer használatának jogosultságával,
– a légijármű és a földi kiszolgáló egység közötti rövidhullámú rádió kommunikáció technikai és egyéb eszközeivel, valamint ezen berendezések üzemeltetéséhez szükséges repülőtéri engedélyekkel,
valamint igazolja a saját vagy megvásárolt Load Control Rendszer használatához szükséges képzés elvégzését, illetve rendelkezzen kidolgozott képzési tematikával a rendszer használatát illetően.
b) Jegykezelés (Departure Control)
A kérelmező rendelkezzen
– a számítógépes jegykezelési rendszer (Departures Control System, DCS) használati jogával,
– a SITA kommunikációs rendszer használatának jogosultságával,
– a légijármű és a földi kiszolgáló egység közötti rövidhullámú rádió kommunikáció technikai és egyéb eszközeivel, valamint ezen berendezések üzemeltetéséhez szükséges repülőtéri engedélyekkel,
valamint igazolja a saját vagy megvásárolt DCS használatához szükséges képzés elvégzését, illetve rendelkezzen kidolgozott képzési tematikával a rendszer használatát illetően.
c) Az egységrakományok kezelése (ULD Control)
A kérelmező rendelkezzen
– speciális eszközökkel és megfelelő tárolóhelyiséggel,
– speciális egységrakomány képző eszközök (ULD) tárolásához, kezeléséhez és szállításához szükséges eszközökkel [pl. görgős palettaszállító kocsi (dolly)],
– statikus és mobil rakodó/emelő eszközökkel,
– megfelelő adminisztrációs rendszerrel az eszközök és az egységrakomány képző eszközök nyilvántartására.
d) Utas- és poggyászkezelés (Passanger & Baggage)
A kérelmező
– mozgáskorlátozott utasok kezelésére rendelkezzen saját személyzettel vagy a szolgáltatást végző megfelelő céggel kötött szerződéssel,
– a kézikönyv tartalmazza az utas- és poggyászkezelési eljárásokat, különös tekintettel a kíséret nélküli gyermek, tranzitutas, vízum nélküli tranzitutas, deportált utas, VIP utas kezelésére,
– rendelkezzen a jegykezelő pultok üzemeltetőjével érvényes szerződéssel a jegykezelő pultokhoz való hozzáféréséről,
– rendelkezzen Elveszett Poggyász Kereső Szolgálattal és az ehhez szükséges World Tracer rendszerhez való igazolható használati jogosultsággal,
– a tranzitterületen is legyen utaskezelésre alkalmas helyisége és technikai felszereltsége,
– rendelkezzen túlsúly beszedéséhez szükséges infrastruktúrával és technikai háttérrel,
– rendelkezzen veszélyes áru kezelésére vonatkozó tanfolyamot (Dangerous, DGR) elvégzett személyzettel,
– rendelkezzen a poggyászok és utasok szállítására megfelelő eszközzel.
e) Áru- és postai küldemények kezelése (Cargo & Post Office Mail)
A kérelmező rendelkezzen
– fedett tárolóhelyiséggel,
– a vonatkozó vámjogszabályoknak megfelelő raktárral a vámáruk kezeléséhez,
– speciális áruk tárolásához speciális raktárakkal, ezek kezeléséhez megfelelően képzett és jogosított személyzettel,
– árukezeléshez előírt vizsgával rendelkező személyzettel,
– a célnak megfelelő hitelesített mérleggel,
– megfelelő számítógépes háttérrel,
– megfelelő vámjogosításokkal, valamint a vámrendszerekhez való hozzáférési jogosultsággal és annak technikai hátterével,
– az elvégzendő tevékenységhez külön jogszabályban előírt egészségügyi, állategészségügyi és tűzvédelmi engedélyekkel,
– tűzvédelmi szabályzattal és veszélyes árukezelési szabályzattal (DGR),
– a Légifuvarozók Nemzetközi Szervezete (IATA) által elfogadott teljes körű tűzvédelmi és veszélyes árukezelési (DGR) képzésen részt vett személyzettel.
f) Előtéri kiszolgálás (Ramp handling)
A kérelmező számára követelmény a biztonsági előírások megléte és azok betartása.
g) A repülőgép takarítása
A kérelmező számára követelmény a külön jogszabályban foglalt egészségügyi előírások betartása.
h) A személyzet földi szállítása
Követelmény, hogy a kérelmező öt évnél nem régebbi eszközparkkal rendelkezzen.
i) Biztonság (Security)
Követelmény, hogy a kérelmező a cargo tevékenység ellátáshoz szükséges átvilágító berendezéssel rendelkezzen.
j) Jégtelenítés
Követelmény, hogy a kérelmező a jégtelenítési tevékenységhez öt évnél nem régebbi, a jégtelenítő folyadék típusának megfelelő, kifejezetten repülőgép jégtelenítésére gyártott eszközzel (eszközökkel) rendelkezzen. A jégtelenítésre kizárólag ISO minősített jégtelenítő folyadék használható.
k) Az üzemelés irányítása (Flight Operation)
Követelmény, hogy a kérelmező Eurocontrollal való kapcsolattartása biztosított legyen.

4. számú melléklet a 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelethez

A követelmények egységes szerkezetben történő megjelenítéséről

 

Repülőgép súly- és súlypontszámítása
(Load Control)

Jegykezelés
(Departure Control)

Egységrakományok kezelése
(ULD)

Utas- és poggyászkezelés
(Passanger & Baggage)

Áru- és postaküldemények kezelése
(Cargo & Post Office Mail)

Előtéri kiszolgálás
(Ramp handling)

Repülőgép-takarítás

Személyzet földi szállítása

Catering szolgáltatás

Felügyelet
(Supervision)

Biztonság (Security)

Jégtelenítés

Üzemelés irányítás (Flight Operation)

Iroda- és szolgálati helyiség

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

DCS használati jog + képzés

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITA

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

BRS használati jog + képzés

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Load Control System

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Teljes tevékenységet átfogó kidolgo-
zott eljárások/kézikönyv

+

+

+

+

+

+

+

 

+

 

 

+

 

Képzett személyzet

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

Megfelelő eszközök

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

Kidolgozott képzési tematika

+

+

+

+

+

+

+

 

+

 

 

+

+

Minőségbiztosítási tanúsítás

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Reptérrend betartása

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Vonatkozó engedélyek

+

 

 

 

 

+

+

 

+

 

 

 

 

Kidolgozott eljárás rendellenességek kezelésére

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Az 1. § a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 20. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 20. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 6. §-t megelőző alcím a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 6. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 20. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 7. § (1) bekezdés a) pontját a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 20. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 7. § (1) bekezdés f) pontja a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9

A 7. § (2) bekezdése a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 20. § (3) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

10

Az „Az engedély felfüggesztése” alcímet (9. §) a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az „Az engedély visszavonása” alcímet (10. §) a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 11. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 20. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 12. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 20. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 13. § (1) bekezdését az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 20. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 13. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 13. § (3) bekezdését az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 20. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 14–15. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 20. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 17. § (1) bekezdése a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

19

A 17. § (2) bekezdése a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 18. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 19. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 18. § (3) bekezdése a 41/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

22

A 18. § (4) bekezdése az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

23

A 18. § (5) bekezdése az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 19. § c) pontja, a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 19. § nyitó szövegrésze az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 19. § d) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 20. § (4) bekezdése a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 21. § b) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 21. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 20. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 23. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. §-ának 9. pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 23. § (4) bekezdését a 104/2003. (XII. 29.) GKM rendelet 6. §-a iktatta be, szövege a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 35. §-ának a) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 23/A. §-t a 21/2020. (VI. 26.) ITM rendelet 2. §-a iktatta be.

30

A hatálybalépés időpontja 2020. június 27.

31

A hatálybalépés időpontja 2020. június 27.

32

A 24. § a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 20. § (4) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére