• Tartalom

7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet

7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet

a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásának szabályairól1

2012.02.11.

A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 12. §-ának (7) bekezdése, valamint a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának részletes szabályairól szóló 91/2002. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-ának (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) az Fktv.-ben meghatározott intézmény- és programakkreditációs eljárásra,

b) a valamely akkreditációs eljárást kérelmező felnőttképzést folytató intézményre (a továbbiakban: kérelmező),

c)2 Nemzeti Munkaügyi Hivatalra (a továbbiakban: NMH), továbbá

d) a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (a továbbiakban: FAT) tagjaira, szakértőire

terjed ki.

2. §3 (1) A FAT hatáskörébe tartozó – az Fktv.-ben szabályozott – akkreditációs eljárásért a kérelmezőnek az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: akkreditációs díj) kell fizetnie. Az egyes eljárásokért fizetendő akkreditációs díj mértékét e rendelet melléklete határozza meg.

(2)–(4)4

3. §5 A mellékletben meghatározott programakkreditációs eljárási díjat programonként kell megfizetni.

4. § (1)6 Ha a kérelmező az intézmény-akkreditációs kérelmét a helyszíni szemlét megelőzően, a program-akkreditációs kérelmét a szakértői kijelölést megelőzően visszavonja, részére az akkreditációs díj 60 százalékát vissza kell fizetni.

(2) A helyszíni látogatás megkezdését követően az eljárási díjrészletet nem lehet visszafizetni.

5. § (1)7 Az akkreditációs díj összegét a kérelem benyújtását megelőzően kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással a Magyar Államkincstár által vezetett NMH 10032000-01744260-00000000 számú számlájára.

(2)8 A befizetett díjról a felnőttképzési intézmény számára az NMH 15 munkanapon belül számlát bocsát ki.

6. § (1)9 Az akkreditációs díj megfizetéséből származó díjbevételt az NMH elkülönítetten kezeli.

(2) A díjbevételből kell biztosítani az akkreditációval kapcsolatban felmerülő következő költségeket:

a)10 a FAT tagjainak tiszteletdíját, a szakértők munkadíját, továbbá az akkreditációs eljárással kapcsolatban felmerült és igazolt egyéb kiadásokat,

b) a FAT titkárság működtetésével összefüggő személyi, dologi és felhalmozási kiadásokat;

c)11 az NMH-nak az akkreditációval kapcsolatban felmerülő általános bonyolítási költségeit, amelyeknek összege nem haladhatja meg a díjbevétel 10 százalékát.

(3)12 A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott költségek felhasználásáról az NMH főigazgatója dönt.

(4)13 Az akkreditációs eljárással kapcsolatban felmerülő kiadások kifizetésének rendjét az NMH gazdálkodási szabályzata határozza meg.

(5)14 A szakértői tevékenységért járó munkadíj mértéke intézmény- és program-akkreditációs eljárás esetén bruttó 4000 Ft/óra, azaz négyezer forint/óra.

6/A. §15 (1) A jogorvoslati díj mértéke – ideértve az akkreditáció visszavonása miatt benyújtott jogorvoslat díját is – az e rendelet mellékletében meghatározott akkreditációs eljárásra irányadó díj 40 százaléka.

(2)16 A jogorvoslati díjat a jogorvoslati eljárást kezdeményező az eljárás megindításakor köteles postai befizetéssel vagy átutalással a Nemzetgazdasági Minisztérium Igazgatási 10032000-00285568-00000000 számú számlájára megfizetni.

(3)17 A jogorvoslati díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a felülvizsgált döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyul. A visszatérítést hivatalból a jogorvoslati eljárás során hozott döntésben kell elrendelni.

(4)18 Ha a jogorvoslati eljárásban a másodfokon eljáró szerv a FAT részben vagy egészben jogszabálysértő döntését

a) megsemmisíti, és a FAT-ot új eljárás lefolytatására utasítja, a FAT az új eljárást külön díj befizetése nélkül köteles lefolytatni,

b)19 a tényállás kiegészítéséhez szükséges külön vizsgálatok elvégzésével megváltoztatja vagy megsemmisíti, és a FAT-ot új eljárás lefolytatására utasítja, az NMH a másodfokon eljárt szerv számára az eljárásban felmerült szükséges költségeket megtéríti.

(5)20 A jogorvoslati eljárás díja a Szociális és Munkaügyi Minisztérium bevétele, melyet a minisztérium nyilvántartásában elkülönítetten kezel.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2)21

Melléklet a 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelethez22

I. Az intézmény-akkreditációs eljárási díj
összege

Sorszám

Megnevezés

Díj mértéke
Ft

1.

Kérelemre indult intézmény-akkreditációs eljárás esetén

400 000

2.

Intézmény-akkreditációs egyszerűsített eljárás adatváltozás esetén

5 000

3.

Intézmény-akkreditációs egyszerűsített eljárás közoktatási feladatot ellátó – más jogszabályban meghatározott – szakképző intézmény esetén

100 000

II. A program-akkreditációs eljárási díj
összege
A)
A felnőttképzést folytató intézmény által kidolgozott program akkreditációja iránti kérelem esetén

Sorszám

Tervezett képzési idő

Díj mértéke
Ft

1.

200 óra alatti képzési program esetén

70 000

2.

200–600 összóraszámú képzési program esetén

90 000

3.

601–1000 összóraszámú képzési program esetén

120 000

4.

1001 óra feletti képzési program esetén

150 000

B)
A FAT által már akkreditált képzési program más felnőttképzést folytató intézmény
által történő felhasználására irányuló program-akkreditáció esetén

Sorszám

Tervezett képzési idő

Díj mértéke
Ft

1.

200 óra alatti képzési program esetén

32 000

2.

200–1001 összóraszámú képzési program esetén

45 000

1

A rendeletet az 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte 2014. január 4. napjával.

2

Az 1. § c) pontja a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 8. § a) pontjával megállapított szöveg.

3

A 2. § a 23/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (2)–(4) bekezdését az 5/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 5. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § a 14/2003. (X. 29.) FMM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdése a 23/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § (1) bekezdése az 5/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 2. §-ával megállapított, a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 6. § (2) bekezdésének a) pontja a 23/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 4. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. § (2) bekezdésének c) pontja az 5/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 5. § (2) bekezdésének b) pontja, a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 6. § (3) bekezdése az 5/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 3. §-ával megállapított, a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 6. § (5) bekezdését a 23/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe. [A 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 8. § d) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg lép, nem vezethető át.].

15

A 6/A. §-t a 23/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 5. §-a iktatta a szövegbe.

17

A 6/A. § (3) bekezdése a 19/2005. (X. 21.) FMM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2005. november 1. után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

18

A 6/A. § (4) bekezdése a 19/2005. (X. 21.) FMM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2005. november 1. után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

19

A 6/A. § (4) bekezdésének b) pontja az 5/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 5. § (2) bekezdésének a) pontja, a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 6/A. § (5) bekezdése az 5/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 5. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 7. § (2) bekezdését a 23/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 7. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

22

A melléklet az 5/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére