• Tartalom
Oldalmenü

17/2003. (IV. 4.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet

egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről1

2014.12.21.

A belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény 40. §-ában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (8) bekezdésének m) és j) pontjában kapott felhatalmazás, továbbá a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény 89. §-a (4) bekezdése alapján a lakosság egészségének védelme és a környezetnek a kén-dioxid emisszió okozta veszélyektől való megóvása érdekében a következőket rendeljük el:

Általános rendelkezések

1. §2 (1) E rendelet előírásait a fűtőolaj felhasználására kell alkalmazni.

2. §3 E rendelet alkalmazásában:

1. fűtőolaj: kőolaj eredetű folyékony fűtőanyag – kivéve a tengeri hajózásban használatos üzemanyagokat –, amelynek a 2031/2001/EK bizottsági rendelettel módosított 2658/87/EGK tanácsi rendelet 2015. január 1-jén hatályos 1. mellékletében meghatározott Kombinált Nomenklatúrával megegyező tartalmú vámtarifaszáma 2710 19 51-2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, vagy olyan kőolaj eredetű folyékony fűtőanyag, amelynek az MSZ EN ISO 3405 szerinti – vagy azzal egyenértékű más megoldással történő – vizsgálata során kevesebb, mint 65% (V/V)-a desztillál át 250°C hőmérsékleten,

2. miniszter: az energiapolitikáért felelős miniszter.

Minőségi követelmények

3. § (1)4

(2)5 A fűtőolaj kéntartalmára vonatkozó minőségi követelményeket az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdése határozza meg.

(3)6 A (2) bekezdésben meghatározottól eltérő kéntartalmú fűtőolaj felhasználásának feltételeit az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése határozza meg.

3/A. §7

3/B. §8

3/C. §9

Rendkívüli helyzet

4. §10 Ha a kőolaj-, kőolajtermék- vagy egyéb szénhidrogén-ellátásban hirtelen beálló változás következtében a 3. § (2)–(3) bekezdésekben, illetve a 2. számú mellékletben szereplő, kéntartalomra vonatkozó előírások nem tarthatók be, azt a miniszter haladéktalanul bejelenti az Európai Bizottságnak, a magasabb határérték átmeneti alkalmazása érdekében.

5. § (1)11 Az 1%-nál nagyobb kéntartalmú fűtőolaj (a továbbiakban: fűtőolaj) rendkívüli helyzetben lehetséges felhasználásának engedélyezését az 50 MWth vagy azt meghaladó teljesítményű erőmű üzemeltetésére szóló működési engedéllyel rendelkező felhasználó (a továbbiakban: felhasználó) kérheti a 3. számú melléklet szerinti kérelemnek a miniszterhez történő benyújtásával.

(2)12 A kérelem alapján a miniszter – a környezetvédelemért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter véleménye figyelembevételével – adja ki a 4. számú melléklet szerinti engedélyt.

(3)13 A miniszter a kiadott engedély másolatát – az engedély kiadásával egyidejűleg – megküldi a környezetvédelemért felelős miniszternek és az államháztartásért felelős miniszternek.

(4) Az engedély adatainak változása esetén új engedélyt kell kérni, amely az előző engedély egyidejű bevonása mellett kerül kiadásra.

6. § (1)14 A fűtőolaj a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 53. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott adómentes beszerzéséhez és felhasználásához az engedéllyel rendelkező felhasználónak a külön jogszabályban foglaltak szerint előzetesen jóvá kell hagyatnia a beszerzés és a felhasználás elszámolására kialakított nyilvántartását, továbbá a jelen rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti közlemény megjelenését követően be kell jelentenie a Vám- és Pénzügyőrség jövedéki adóügyben eljárásra illetékes vámszervezethez (a továbbiakban: vámhivatal)

a) azt az időpontot, amelytől kezdődően élni kíván az átmeneti felmentéssel,

b) azt az időtartamot, amely alatt fűtőolajat adómentesen kíván beszerezni,

c) a fűtőolaj adómentesen beszerezni kívánt mennyiségét, annak levezetését,

és a bejelentéséhez csatolnia kell az engedélyét.

(2) A vámhivatal a bejelentés kézhezvételének napján az engedélyt a beszerzés és felhasználás időszakára, valamint a keretmennyiségre vonatkozóan záradékkal látja el, továbbá kiadja a Jöt.-ben előírt, a keretmennyiségre történő beszerzések nyilvántartására szolgáló, vámhivatal által hitelesített nyomtatványt.

(3) A fűtőolaj adómentes beszerzéséhez és felhasználásához szükséges, Jöt.-ben előírt keretengedélynek a (2) bekezdés szerint záradékolt engedély minősül, amely az adómentes beszerzésre és felhasználásra a felhasználót a záradékban megjelölt időpontig jogosítja fel – feltéve, hogy az nem haladja meg a 4. § (2) bekezdés szerint közzétett időpontot –, egyébként a 4. § (2) bekezdés szerint közzétett időpontig.

(4)15 Amennyiben a záradékban megjelölt időszak lejártáig a miniszter még nem tette közzé az átmeneti felmentés megszűnését, vagy az engedélyezett keret felhasználásra került, a felhasználó a fűtőolaj adómentes beszerzésére a vámhivataltól hosszabbítást kérhet, illetve a vámhivatal hosszabbítást ad az (1)–(2) bekezdésben foglalt eljárás szerint.

(5) Az engedéllyel rendelkező felhasználónak az adómentes beszerzési és felhasználási jogosultsága megszűnését követően is alkalmaznia kell a készleten maradt, adómentesen beszerzett fűtőolaj tekintetében a Jöt.-nek az adómentes felhasználók készlethiányára, nyilvántartás-vezetésére és elszámolására vonatkozó szabályait.

7. § Az 5. § (2) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkező felhasználó a rendkívüli helyzet időtartamára mentesül az 1%-nál nagyobb kéntartalmú fűtőolaj felhasználás miatti légszennyezési bírság megfizetése alól.

Minősítés és tanúsítás16

8. §17

Mintavételezés és elemzés

8/A–8/B. §18

Jelentés19

8/C–8/D. §20

8/E. §21

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)22

10. §23 Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 1999/32/EK irányelve (1999. április 26.) az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentéséről, valamint a 93/12/EGK irányelv módosításáról;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2005/33/EK irányelve (2005. július 6.) az 1999/32/EK irányelvnek a tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagok kéntartalma tekintetében történő módosításáról;

c)24 a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke;

d)25 az Európai Parlament és Tanács 2012/33/EU irányelve (2012. november 21.) az 1999/32/EK tanácsi irányelvnek a tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagok kéntartalma tekintetében történő módosításáról.

11–12. §26

1. számú melléklet a 17/2003. (IV. 4.) GKM–KvVM–PM
együttes rendelethez27

2. számú melléklet a 17/2003. (IV. 4.) GKM–KvVM–PM
együttes rendelethez28

A fűtőolaj kéntartalmára vonatkozó minőségi követelményeket az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdése határozza meg.

3. számú melléklet a 17/2003. (IV. 4.) GKM–KvVM–PM
együttes rendelethez29

Kérelem
az 1 tömegszázaléknál nagyobb kéntartalmú fűtőolaj jövedéki adómentes beszerzésének és felhasználásának engedélyezésére
I.     Kérelmező adatai
1.    Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
1.1.    Cég neve (elnevezése):     
1.2.    Cégbírósági bejegyzés száma, kelte:     
1.3.    Székhelye (ennek hiányában telephelye):     
1.4.    Adószáma:     
1.5.    Egységes statisztikai jelzőszáma:     
1.6.    Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:
1.7.    Levelezési címe:     
2.    Kérelmező által végzett tevékenységek (cégbejegyzés szerint):     
II.    Felhasználás feltételeire vonatkozó adatok (üzemenként, raktáranként)
1.    Üzem (raktár) címe:     
2.    Felhasználni kívánt fűtőolaj vámtarifaszáma:     
Kéntartalma:     
III.    Termékkísérő okmány aláírására jogosultak
1.    Neve:     
2.    Munkaköre:     
3.    Beosztása:     
4.    Adóazonosító jele:     
IV.    Ha a kérelmező szervezet nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a kérelemhez 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy a kérelmező szervezet – a kérelme benyújtásának időpontjában – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül.
V.    Csatolandó okmányok
a) 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat
b) az adómentes fűtőolajok tárolására használt tartályok jegyzéke (a tartályok azonosító száma, űrtartalma, hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkező tartály esetén a bizonyítvány száma)
c) az 50 MW vagy azt meghaladó teljesítményű erőmű működtetésére szóló működési engedély
Kelt: .........................................................................................

 

..............................................................................

 

a kérelmező cégszerű aláírása

4. számú melléklet a 17/2003. (IV. 4.) GKM–KvVM–PM
együttes rendelethez30

Engedély
az 1 tömegszázaléknál nagyobb kéntartalmú fűtőolaj jövedéki adómentes beszerzésére és felhasználására
I.    Engedély
Engedély száma:     
1.    Felhasználó
Cég neve (elnevezése):     
Székhelye (ennek hiányában telephelye), (lakóhelye):     
Adószáma:     
Számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:     
2.    Felhasználás engedélyezése
2.1. Felhasználás engedélyezett helye:     
2.2. Felhasználásra engedélyezett fűtőolaj vámtarifaszáma:     
Kéntartalma:     
2.3. Felhasználás célja:     
3.    Termékkísérő okmány aláírására jogosultak
3.1. Neve:     
3.2. Munkaköre:     
3.3. Beosztása:     
4.    Az engedély fűtőolaj jövedéki adómentes beszerzésére és felhasználására kizárólag záradékkal együtt érvényes.
Kelt: .........................................................................................

 

..............................................................................

 

miniszter

II.     Záradék:
1.     Engedélyezett időszak (az energiapolitikáért felelős miniszter ... számú, a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő ... számában kiadott közleménye alapján)
1.1. A tevékenység megkezdésének dátuma:     
1.2. Felhasználás engedélyezett időtartama:     
2.    Engedélyezett mennyiség:     
A felhasználó az adómentes beszerzés és felhasználás engedélyezett időtartamának lejártát követő 5 munkanapon belül a beszerzett, felhasznált és a készletében maradt adózatlan fűtőolajról elszámolást köteles benyújtani az engedélyt kiadó vámhivatalhoz.
Kelt: .........................................................................................

 

..............................................................................

 

vámhivatali aláírás

 

(bélyegző)

1

A rendeletet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2017. július 1. napjával.

2

Az 1. § az 53/2014. (XII .13.) NFM rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdését az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 26. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (2) bekezdése az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (3) bekezdése az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4. § e rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított, a 61/2009. (XI. 5.) KHEM–KvVM–PM együttes rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. november 6. napját követően indult, illetve a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

11

Az 5. § (1) bekezdése a 61/2009. (XI. 5.) KHEM–KvVM–PM együttes rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. november 6. napját követően indult, illetve a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

12

Az 5. § (2) bekezdése a 61/2009. (XI. 5.) KHEM–KvVM–PM együttes rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. november 6. napját követően indult, illetve a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

13

Az 5. § (3) bekezdése a 61/2009. (XI. 5.) KHEM–KvVM–PM együttes rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. november 6. napját követően indult, illetve a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

14

A 6. § (1) bekezdése a 68/2004. (IV. 28.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet 4. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 8. §-ának (2) bekezdése alapján az első vizsgált időszak 2004. május 1-jétől december 31-ig tart.

15

A 6. § (4) bekezdése a 61/2009. (XI. 5.) KHEM–KvVM–PM együttes rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. november 6. napját követően indult, illetve a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

16

A 8. §-t megelőző alcím a 68/2004. (IV. 28.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 8. §-t az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 26. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 8/A–8/B. §-t és megelőző alcímét a 68/2004. (IV. 28.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet 6. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 26. § 3. pontja.

19

A 8/C. §-t megelőző címet a 68/2004. (IV. 28.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet 6. §-a iktatta be.

22

A 9. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 225. pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 10. § c) pontját a 35/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be.

25

A 10. § d) pontját az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 24. §-a iktatta be.

26

A 11–12. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 225. pontja hatályon kívül helyezte.

27

Az 1. számú mellékletet az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 26. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 2. melléklet az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

29

A 3. számú melléklet a 20/2009. (VIII. 14.) NFGM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 15. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. szeptember 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

30

A 4. számú melléklet a 41/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet 6. § (2) bekezdésének 10. pontja, a 61/2009. (XI. 5.) KHEM–KvVM–PM együttes rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. november 6. napját követően indult, illetve a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás