• Tartalom

19/2003. (XII. 27.) IHM rendelet

19/2003. (XII. 27.) IHM rendelet

az elektronikus hírközlési tevékenység elkülönítéséről, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatók számviteli nyilvántartásai elkülönített vezetésének részletes szabályairól1

2004.01.01.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (4) bekezdésének n) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Eht. 170. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra – a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) az elektronikus hírközléstől eltérő iparágban kizárólagos vagy különleges jogok alapján tevékenységet végző elektronikus hírközlési szolgáltatókra;

b) azon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókra amelyekre vonatkozóan a Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: hatóság) számviteli szétválasztásra vonatkozó kötelezettséget ír elő (a továbbiakban: kötelezett szolgáltató);

c) a hatóságra.

(2) E rendeletet nem kell alkalmazni a zárt felhasználói csoport számára szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatóra a zárt felhasználói csoport számára nyújtott szolgáltatásai tekintetében.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) Alaphálózat: egy elektronikus hírközlési hálózat forgalom érzékeny összetevője.

b) Egyéb tevékenység: a szolgáltató azon üzletága, amely a szolgáltató által nyújtott egyéb, a hozzáférési hálózathoz, az alaphálózathoz vagy a kiskereskedelemhez nem tartozó, nem elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújt. Ide tartozik a végberendezések értékesítése, javítása, bérbeadása, a harmadik személy részére nyújtott építési-szerelési szolgáltatások; valamint a hasonló jellegű, más üzletághoz nem tartozó szolgáltatások.

c) Hozzáférési hálózat: az elektronikus hírközlési hálózat azon része, amely az előfizetőt köti össze az alaphálózattal, és amely tartalmazza az előfizetőtől a központ oldali vonalkártyáig terjedő hálózati elemeket, beleértve a DSL eszközöket is.

d) Kiskereskedelem: a szolgáltató azon üzletága, amely mindazon tevékenységeket tartalmazza, melyek a szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások előfizetőknek történő értékesítésével kapcsolatosak.

e) Társszolgáltató: az a szolgáltató, amely ellenérték fejében elektronikus hírközlési szolgáltatásokat saját szolgáltatása nyújtásához igénybe vesz vagy továbbértékesít.

f) Transzfer: a szolgáltató egyik üzletága által a szolgáltató másik üzletága részére nyújtott szolgáltatás, ahol a szolgáltatás ellenértékét a nyújtott szolgáltatás mennyisége és a transzferár szorzata határozza meg.

g) Zárt felhasználói csoport: olyan csoport, amelynek tagjai tartós szakmai vagy gazdasági-üzleti kapcsolatban állnak egymással, illetve közös üzleti tevékenységet végeznek, és akiknek egymás közötti kommunikációs szükséglete ezen kapcsolaton alapuló közös érdekből ered.

(2) A jelen rendelet alkalmazása során az elektronikus hírközlési szolgáltatások költségszámítására vonatkozó szabályokról szóló rendeletben foglalt meghatározások változatlan tartalommal alkalmazandók.

A kizárólagos vagy különleges jogok alapján
tevékenységet végző elektronikus hírközlési szolgáltatókra
vonatkozó szabályok

3. § A más iparágban kizárólagos vagy különleges jogok alapján tevékenységet végző elektronikus hírközlési szolgáltató számviteli kimutatásaiban köteles az elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetésével, illetőleg elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos, bejelentett szolgáltatások szerint csoportosított bevételeit és költségeit, ráfordításait a más iparági tevékenységek bevételeitől, költségeitől és ráfordításaitól elkülönítetten kimutatni. A szolgáltató az elkülönített adatokat tartalmazó adatszolgáltatást az elkülönítés módjának rövid leírásával a 9. § (3) bekezdésében meghatározott időpontig köteles benyújtani a hatósághoz.

A hatóság által számviteli szétválasztásra kötelezett
jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókra vonatkozó általános szabályok

4. § (1) Amennyiben a hatóság valamely jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóra számviteli szétválasztással kapcsolatos kötelezettséget állapít meg, mindezt megteheti ezen rendeletre hivatkozással, illetve az Eht. 52–57. §-aiban foglalt eljárás keretében ezen rendelet rendelkezéseitől eltérhet.

(2) A szolgáltató köteles az elkülönítetten vezetett számviteli kimutatásait úgy elkészíteni, hogy

a) az elkülönítetten vezetett számviteli kimutatások az üzletágak valós bevételeit és költségeit, eszközeit és forrásait tükrözzék;

b) a transzferek alkalmazása során, a számviteli szétválasztás kimutatásaiban az üzletágak gazdasági teljesítményének pontos bemutatása során az adott szolgáltatások bevételei ott jelenjenek meg, ahol a szolgáltatás érdekében felmerült költségek keletkeznek;

c) a költségek és bevételek azokra a termékekre és szolgáltatásokra kerüljenek felosztásra, amelyek azok felmerülését okozták (ennek érdekében a tevékenységalapú felosztást kell alkalmazni);

d) a felosztás objektíven tükrözze az egyes üzletágak eredményét;

e) a tárgyévi kimutatás tartalmazzon jelzést a kimutatások alapelveiben bekövetkező jelentős változtatás hatására vonatkozóan, ahol a változás előző évet érintő hatását is be kell mutatni;

f) a szolgáltató a számvitelileg szétválasztott üzletágak kimutatásainak elkészítése során az átlátható költségfelosztási alapelvek szerint jár el;

g) az üzletágak kimutatásai tartalmazzák azon transzfer költségeket és bevételeket, melyek akkor merülnek fel, amikor egy adott üzletág más üzletág szolgáltatását veszi igénybe annak érdekében, hogy saját szolgáltatását nyújthassa, vagy más üzletágnak szolgáltatást nyújt. A kimutatásoknak világosan be kell mutatniuk a szolgáltató üzletágai között e és más szolgáltatóknak nyújtott azonos szolgáltatások értékét;

h) a számviteli szétválasztás modelljében a költségfelosztásra a teljesen felosztott költségek módszertana (a továbbiakban: FDC) szerint kerüljön sor;

i) a költségfelosztást a múltbeli költségek (a továbbiakban: HCA) és a folyó költségek módszertana (a továbbiakban: CCA) szerint is el kell végezni. A CCA módszernél a költségszámítás módszeréről szóló rendelet szerinti eszközátértékelési módszerek egyikét kell alkalmazni;

j) a tőkeköltség értékének megállapítása tekintetében az elektronikus hírközlési szolgáltatások költségszámítására vonatkozó szabályokról szóló rendeletben foglalt rendelkezések érvényesüljenek;

k) a kimutatások alapját a HCA módszertan szerinti költségelszámolás képezze, amelyet módosítani kell a CCA módszertan szerinti különbözettel.

(3) A költségek és ráfordítások felosztásának alapjául szolgáló költségszámítási modellre vonatkozó követelményeket a költségszámítás módszeréről szóló rendelet tartalmazza.

A transzferek kialakításának módszere

5. § (1) A számviteli szétválasztásra kötelezett szolgáltató köteles az üzletágak közötti transzferek költségeit és bevételeit kimutatni, oly módon, mintha ezen üzletágak szervezetileg elkülönült gazdálkodó szervezetek lennének.

(2) A kötelezett szolgáltató által saját üzletága részére nyújtott hálózati szolgáltatás transzferárát köteles úgy megállapítani, hogy az megegyezzen szabályozott árú nagykereskedelmi termék esetén a hatóság által jóváhagyott árral, nem szabályozott árú termék esetén pedig az FDC-CCA módszertan szerinti egységköltséggel.

(3) Az egyes üzletágakon belül a tevékenységeket olyan szinten kell részletezni és azokra egységköltséget számolni, hogy ezekből az adott üzletág szolgáltatásai modulárisan összeállíthatók legyenek.

Elkülönítetten kimutatandó üzletágak

6. § (1) A kötelezett szolgáltató az elkülönítetten nyilvántartandó üzletágak kimutatása során az e rendeletben, illetve a hatóság határozatában megállapított üzletágakat e rendeletben, illetve a hatóság határozatában rögzített szabályoknak megfelelően köteles elkülönítetten kimutatni.

(2) A helyhez kötött telefon szolgáltatást nyújtó kötelezett szolgáltató – amennyiben a hatóság eltérő üzletágakat és szabályokat nem állapít meg – az alábbi tevékenységeket köteles a feltüntetett üzletágakban nyilvántartani:

a) A hozzáférési hálózat vonatkozásában: az előfizető és az alaphálózat közötti összeköttetés fenntartásával, üzemeltetésével, valamint a helyi hurok átengedésével, a helyi bitfolyam hozzáférés átengedéssel és az ehhez kapcsolódó közös eszközhasználattal, továbbá ezek számlázásával és egyéb tevékenységeivel kapcsolatos bevételeit, költségeit, eszközeit és forrásait és a hozzáférési hálózatra eső tőkeköltséget;

b) Az alaphálózat vonatkozásában: az e területre tartozó eszközök fenntartásával, üzemeltetésével és a társszolgáltatóknak nyújtott hálózati szolgáltatásokkal, az ehhez kapcsolódó közös eszközhasználattal, valamint ezek számlázásával és egyéb tevékenységeivel kapcsolatos költségeit, bevételeit, eszközeit és forrásait és tőkeköltségét;

c) A kiskereskedelem vonatkozásában: az e területre tartozó tevékenységek költségeit, bevételeit, eszközeit és forrásait és tőkeköltségét. Ezen belül a költségek és bevételek tovább részletezendők, és külön mérleg és eredménykimutatás készítendő a kiskereskedelemhez tartozó szolgáltatásokra, melyek az alábbiak: egyéni előfizetői hozzáférés, üzleti előfizetői hozzáférés, helyi hívások, belföldi távolsági hívások, nemzetközi hívások, tudakozó szolgáltatás, nyilvános távbeszélő állomások szolgáltatása, előfizetői bérelt-vonali szolgáltatás, internet-szolgáltatás elérésére irányuló hívások, mobil rádiótelefon hálózatba irányuló hívások, egyéb előfizetői (kiskereskedelmi) tevékenységek (pl. adat és egyéb értéknövelt szolgáltatások);

d) Az egyéb tevékenység vonatkozásában: a nem elektronikus hírközlési tevékenységek költségét, bevételét, eszközeit és forrásait, és tőkeköltségét.

(3) A mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó kötelezett szolgáltató – amennyiben a hatóság eltérő üzletágakat és szabályokat nem állapít meg – az alábbi tevékenységeket köteles a feltüntetett üzletágakban elkülönítetten nyilvántartani:

a) Az alaphálózat vonatkozásában: az e területre tartozó eszközök fenntartásával, üzemeltetésével és a társszolgáltatóknak nyújtott hálózati szolgáltatások számlázásával kapcsolatos költségeit, bevételeit, eszközeit és forrásait és tőkeköltségét tartalmazzák;

b) A kiskereskedelem vonatkozásában: az e területre tartozó tevékenységek költségeit, bevételeit, eszközeit és forrásait és tőkeköltségét. Ezen belül a költségek és bevételek tovább részletezendők, és külön mérleg és eredménykimutatás készítendő az alábbi szolgáltatásokra: üzleti díjcsomagok, egyéni díjcsomagok és egyéb előfizetői (kiskereskedelmi) tevékenységek;

c) Az egyéb tevékenység vonatkozásában: a nem elektronikus hírközlési tevékenységek költségét, bevételét, eszközeit és forrásait és tőkeköltségét.

Bevételek elkülönített kimutatása

7. § (1) A kötelezett szolgáltató köteles üzletáganként és a kiskereskedelmi üzletág esetében 6. § szerint részletezett szolgáltatások szerint elkülönítetten kimutatni a szolgáltatások értékesítésének nettó árbevételét és a nem pénzben kiegyenlített értékesítés bevételét.

(2) A helyhez kötött telefon szolgáltatást nyújtó kötelezett szolgáltató – amennyiben a hatóság eltérő szabályokat nem állapít meg – bevételeit az alábbi felosztás szerint köteles kimutatni:

a) A hozzáférési hálózat bevételei közé kell rendelni a következőket:

aa) a helyi hurok átengedésével, a helyi bitfolyam hozzáféréssel és az ehhez kapcsolódó közös eszközhasználattal kapcsolatos szerződések alapján kapott bevételek;

ab) a kiskereskedelmi üzletágtól kapott transzfer bevételek;

ac) a hozzáférési hálózathoz kapcsolódó egyéb bevételek.

b) Az alaphálózat bevételei közé kell rendelni a következőket:

ba) a hálózati szolgáltatások bevétele más szolgáltatótól (ideértve az összekapcsolási díjakat, így a bejövő nemzetközi hívások végződtetési díját és a bérelt-vonali összekapcsolási szolgáltatás díját is, valamint az ehhez kapcsolódó közös eszközhasználat bevételei);

bb) a bitfolyam hozzáféréssel kapcsolatos, a helyi bitfolyam hozzáférésen túli szolgáltatás bevétele;

bc) a kiskereskedelmi üzletágtól kapott transzferbevételek;

bd) az alaphálózat egyéb bevétele.

c) A kiskereskedelem bevételei közé kell rendelni:

ca) forgalmi díjak;

cb) előfizetési díjak;

cc) belépési díjak;

cd) az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kasszától kapott támogatás;

ce) egyéb elektronikus hírközlési kiskereskedelmi tevékenységek bevétele.

d) Az egyéb tevékenység bevételei közé kell rendelni a következőket:

da) távbeszélő szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbérbeadásból és -értékesítésből származó bevétel;

db) mérnöki tanácsadói tevékenységek bevétele;

dc) egyéb, nem elektronikus hírközlési tevékenységek bevétele.

(3) A mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó kötelezett szolgáltató – amennyiben a hatóság eltérő szabályokat nem állapít meg – bevételeit az alábbi felosztás szerint köteles kimutatni:

a) Az alaphálózat bevételei közé kell rendelni a következőket:

aa) hálózati szolgáltatások bevétele más szolgáltatótól (ideértve az összekapcsolási díjakat, így a bejövő nemzetközi hívások végződtetési díját és a társszolgáltatóktól beszedett roaming díjat is, valamint az ehhez kapcsolódó közös eszközhasználat bevételei);

ab) a kiskereskedelmi üzletágtól kapott transzfer bevételek;

ac) az alaphálózat egyéb bevétele.

b) A kiskereskedelem bevételei közé kell rendelni:

ba) forgalmi díjak;

bb) előfizetési díjak;

bc) egyéb elektronikus hírközlési kiskereskedelmi tevékenységek bevétele.

c) Az egyéb tevékenység bevételei közé kell rendelni a következőket:

ca) a mobil rádiótelefon szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbérbeadásból és -értékesítésből származó bevétel;

cb) mérnöki tanácsadói tevékenységek bevétele;

cc) egyéb, nem elektronikus hírközlési tevékenységek bevétele.

A költségek és ráfordítások elkülönített
kimutatása

8. § (1) A helyhez kötött telefon szolgáltatást nyújtó kötelezett szolgáltató – amennyiben a hatóság eltérő szabályokat nem állapít meg – költségeit és ráfordításait valamint tőkeköltségét az alábbi felosztás szerint köteles kimutatni:

a) A hozzáférési hálózat üzletághoz rendelhető költségek: a hozzáférési hálózat kiépítésével, fenntartásával és üzemeltetésével, valamint a helyi hurok átengedésével, a helyi bitfolyam hozzáférés átengedéssel és a közös eszközhasználattal kapcsolatos költségek, továbbá a számlázási és egyéb tevékenységek költsége.

b) Az alaphálózat üzletághoz rendelhető költségek: az alaphálózat kialakításával, fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységek költsége, beleértve a társzolgáltatóknak értékesített hálózati (így hálózati szolgáltatásként nyújtott bérelt-vonali) szolgáltatásokkal kapcsolatos számlázási és egyéb tevékenységek költségét is.

c) A kiskereskedelem üzletághoz rendelhető költségek: az alaphálózattól és hozzáférési hálózattól kapott költségtranszferek; marketing, értékesítési, ügyfélszolgálati, számlázási és egyéb, az előfizetőknek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek.

d) Az egyéb tevékenységhez rendelhető költségek: a nem elektronikus hírközlési szolgáltatások költsége (működési költségek, értékcsökkenés, ELÁBÉ).

(2) A mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó kötelezett szolgáltató – amennyiben a hatóság eltérő szabályokat nem állapít meg – költségeit és ráfordításait valamint tőkeköltségét az alábbi felosztás szerint köteles kimutatni:

a) Az alaphálózat üzletághoz rendelhető költségek: az alaphálózat kialakításával, fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységek költsége, beleértve a társzolgáltatóknak értékesített hálózati szolgáltatásokkal kapcsolatos számlázási és egyéb tevékenységek költségét is.

b) A kiskereskedelem üzletághoz rendelhető költségek többek között: az alaphálózattól kapott költségtranszferek; marketing, értékesítési, ügyfélszolgálati és számlázási költségek az előfizetőknek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan; egyéb kiskereskedelmi költségek.

c) Az egyéb tevékenységhez rendelhető költségek: nem elektronikus hírközlési szolgáltatások költsége (működési költségek, értékcsökkenés, ELÁBÉ).

A számviteli
kimutatások és adatszolgáltatás

9. § (1) A kötelezett szolgáltató az alábbi kimutatásokat köteles elkészíteni és a hatóságnak benyújtani:

a) eredménykimutatás üzletáganként;

b) mérleg üzletáganként;

c) egyeztetés az auditált eredménykimutatással;

d) egyeztetés az auditált mérleggel;

e) tőkeköltségszámítás;

f) könyvvizsgáló nyilatkozata az auditált adatokkal való egyezőségekről és a tőkeköltségszámításról;

g) költségfelosztási módszertan;

h) transzfer mátrix, továbbá transzferárak és transzferek mennyiségének kimutatása;

i) az egyes hálózati elemek és üzleti tevékenységek egységköltségeinek táblázata;

j) az egyes definiált szolgáltatások egységköltsége, egységre jutó bevétele;

k) a költségszámítás módszeréről szóló rendelet szerinti költségszámítási modell;

l) a (6) bekezdés szerinti könyvvizsgálói nyilatkozat;

m) éves beszámoló.

(2) Az (1) bekezdés a), b), c), d) pontjában felsorolt dokumentumokat a költségszámítás módszeréről szóló rendeletben foglaltak szerinti szabályok alkalmazásával, a mellékletben bemutatott szerkezetben kell elkészíteni.

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt dokumentumokat naptári évenként, az adott naptári évet követő év május 31-éig kell a hatóságnak eljuttatni.

(4) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti költségfelosztási módszertannak tartalmaznia kell:

a) a költségfelosztás alapelveit és pontos módszertanát olyan részletezettséggel, hogy annak alapján a modell könyvvizsgálata elvégezhető legyen (a főkönyvi kivonatban szereplő számlák felosztási menetének leírásával);

b) az üzletágak és szolgáltatások pontos meghatározását, valamint azok egymáshoz rendelésének módját;

c) a transzferek rendszerének kialakítási és működési módszertanát;

d) a felhasznált egyéb adatokat (így különösen az útvonal mátrix hívásperceit, a hálózatelemek felosztási alapjait);

e) az előző évhez képest történt jelentősebb módosítások, változtatások részletes leírását és hatásának szemléltetését.

(5) Az (1) bekezdés h) pontja szerinti transzfer mátrixnak tartalmaznia kell az egyes üzletágak transzfer költségeit az egyes kiskereskedelmi szolgáltatások szerint részletezve.

(6) A szolgáltató a saját költségén köteles független könyvvizsgálóval ellenőriztetni az (1) bekezdés szerint benyújtott dokumentációt abból a szempontból, hogy a modellen belüli költségfelosztás a szolgáltató költségfelosztási módszertanában leírt módon valósult-e meg. A könyvvizsgáló nyilatkozata az (1) bekezdés szerinti dokumentáció részeként csatolandó.

(7) A szolgáltatónak biztosítania kell a nyilvántartásokkal kapcsolatban az elektronikus hírközlési tevékenységgel összefüggésben felmerülő további hatósági adatszolgáltatási igények kielégítését.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a távközlési szolgáltatók számviteli nyilvántartásai elkülönített vezetésének részletes szabályairól szóló 25/2001. (XII. 22.) MeHVM rendelet hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénnyel együtt összeegyeztethető szabályozást tartalmaz az Európai Parlament és Tanács elektronikus hírközlési hálózatokhoz való hozzáférésről és összekapcsolásukról szóló 2002/19/EK irányelvével (Hozzáférési Irányelv).

Melléklet a 19/2003. (XII. 27.) IHM rendelethez

Az elkülönítetten vezetendő számviteli kimutatások szerkezete
Alaphálózat üzletág eredmény kimutatása
(helyhez kötött telefonszolgáltató)

 

Tárgyév

Előző év

 

 

 

Bevételek

 

 

– a kiskereskedelemnek nyújtott transzfer bevétele

……………

……………

– társszolgáltatóktól kapott összekapcsolási bevétel

……………

……………

Bevételek összesen

……………

……………

 

 

 

Költségek

……………

……………

Folyó költség kiigazítások

……………

……………

Költségek összesen

……………

……………

Eredmény

……………

……………

Hozzáférési Hálózat üzletág eredmény kimutatása
(helyhez kötött telefonszolgáltató)

 

Tárgyév

Előző év

 

 

 

Bevétel

 

 

– kiskereskedelemnek nyújtott transzfer bevétel

……………

……………

– társszolgáltatóktól származó bevétel

……………

……………

– egyéb hozzáférési hálózati bevétel

……………

……………

Bevételek összesen

……………

……………

 

 

 

Költségek

……………

……………

Folyó költség kiigazítások

……………

……………

Összes költség

……………

……………

Eredmény

……………

……………

Kiskereskedelem üzletág eredmény kimutatása
(helyhez kötött telefonszolgáltató)

 

Tárgyév

Előző év

 

 

 

Bevétel

 

 

– belépési díjak

……………

……………

– előfizetési díjak

……………

……………

– hívásforgalmi díjak

……………

……………

– egyéb kiskereskedelmi bevételek

……………

……………

Bevételek összesen

……………

……………

 

 

 

Költségek

 

 

– kiskereskedelmi költségek

……………

……………

– alaphálózattól vásárolt transzfer

……………

……………

– hozzáférési hálózattól vásárolt transzfer

……………

……………

– folyó költség kiigazítások

……………

……………

Összes költség

……………

……………

Eredmény

……………

……………

Egyéb tevékenységek üzletág eredmény kimutatása
(helyhez kötött telefonszolgáltató)

 

Tárgyév

Előző év

 

 

 

Bevételek

……………

……………

Költségek

……………

……………

Eredmény

……………

……………

Üzletági mérleg
(helyhez kötött telefonszolgáltató)

 

Tárgyév

Előző év

1. Immateriális javak és tárgyi eszközök

……………

……………

 

 

 

2. CCA módosítás

……………

……………

 

 

 

3. Forgóeszközök

……………

……………

 

 

 

4. Rövid lejáratú kötelezettségek

……………

……………

 

 

 

5. Céltartalékok

……………

……………

 

 

 

 

 

 

Átlagos működő tőke (1+2+3–4–5)

……………

……………

Az üzletágak eredmény kimutatásának összehasonlítása az auditált vállalati eredmény kimutatással
(helyhez kötött telefonszolgáltató)

 

Tárgyév

Előző év

Bevétel

Költség

Eredmény

Bevétel

Költség

Eredmény

Alaphálózat

 

 

 

 

 

 

Hozzáférési hálózat

 

 

 

 

 

 

Kiskereskedelem

 

 

 

 

 

 

Egyéni hozzáférés

 

 

 

 

 

 

Üzleti hozzáférés

 

 

 

 

 

 

Helyi hívás

 

 

 

 

 

 

Belföldi távhívás

 

 

 

 

 

 

Nemzetközi hívás

 

 

 

 

 

 

Tudakozó

 

 

 

 

 

 

Nyilvános állomás

 

 

 

 

 

 

Bérelt vonal

 

 

 

 

 

 

Mobil hálózatba irányuló hívás

 

 

 

 

 

 

Internet hívás

 

 

 

 

 

 

Egyéb kiskereskedelmi

 

 

 

 

 

 

Egyéb tevékenység

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

Transzferek kiszűrése

 

 

 

 

 

 

WACC kiszűrése

 

 

 

 

 

 

CCA módosítás kiszűrése

 

 

 

 

 

 

Fel nem osztott bevételek és transzferek

 

 

 

 

 

 

Üzemi eredmény

 

 

 

 

 

 

Az üzletágak mérlegének összehasonlítása az auditált vállalati mérleggel
(helyhez kötött telefon szolgáltató)

 

Tárgy év

Előző év

Alaphálózat

 

 

Hozzáférési hálózat

 

 

Kiskereskedelem

 

 

Egyéni hozzáférés

 

 

Üzleti hozzáférés

 

 

Helyi hívás

 

 

Belföldi távhívás

 

 

Nemzetközi hívás

 

 

Tudakozó

 

 

Nyilvános állomás

 

 

Bérelt vonal

 

 

Mobil hálózatba irányuló hívás

 

 

Internet hívás

 

 

Egyéb kiskereskedelmi

 

 

Egyéb tevékenység

 

 

WACC kiszűrése

 

 

CCA módosítás kiszűrése

 

 

Fel nem osztott források

 

 

Fel nem osztott eszközök

 

 

Auditált mérlegfőösszeg

 

 

Alaphálózat üzletág eredmény kimutatása
(mobil rádiótelefon szolgáltató)

 

Tárgyév

Előző év

 

 

 

Bevételek

 

 

– a kiskereskedelemnek nyújtott transzfer bevétele

……………

……………

– társszolgáltatóktól kapott összekapcsolási bevétel

……………

……………

Bevételek összesen

……………

……………

 

 

 

Költségek

……………

……………

Folyó költség kiigazítások

……………

……………

Költségek összesen

……………

……………

Eredmény

……………

……………

Kiskereskedelem üzletág eredmény kimutatása
(mobil rádiótelefon szolgáltató)

 

Tárgyév

Előző év

 

 

 

Bevétel

 

 

– előfizetési díjak

……………

……………

– hívásforgalmi díjak

……………

……………

– egyéb kiskereskedelmi bevételek

……………

……………

Bevételek összesen

……………

……………

 

 

 

Költségek

 

 

– kiskereskedelmi költségek

……………

……………

– alaphálózattól vásárolt transzfer

……………

……………

– hozzáférési hálózattól vásárolt transzfer

……………

……………

– folyó költség kiigazítások

……………

……………

Összes költség

……………

……………

Eredmény

……………

……………

Egyéb tevékenységek üzletág eredmény kimutatása
(mobil rádiótelefon szolgáltató)

 

Tárgyév

Előző év

 

 

 

Bevételek

……………

……………

 

 

 

Költségek

……………

……………

Eredmény

……………

……………

Üzletági mérleg
(mobil rádiótelefon szolgáltató)

 

Tárgyév

Előző év

 

 

 

1. Immateriális javak és tárgyi eszközök

……………

……………

2. CCA módosítás

……………

……………

3. Forgóeszközök

……………

……………

4. Rövid lejáratú kötelezettségek

……………

……………

5. Céltartalékok

……………

……………

Átlagos működő tőke (1+2+3–4–5)

……………

……………

Az üzletágak eredménykimutatásának összehasonlítása az auditált vállalati eredménykimutatással
(mobil rádiótelefon szolgáltató)

 

Tárgyév

Előző év

Bevétel

Költség

Eredmény

Bevétel

Költség

Eredmény

Alaphálózat

 

 

 

 

 

 

Kiskereskedelem

 

 

 

 

 

 

post paid üzleti

 

 

 

 

 

 

post paid egyéni

 

 

 

 

 

 

pre paid

 

 

 

 

 

 

egyéb kiskereskedelmi

 

 

 

 

 

 

Egyéb tevékenység

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

Transzferek kiszűrése

 

 

 

 

 

 

WACC kiszűrése

 

 

 

 

 

 

CCA módosítás kiszűrése

 

 

 

 

 

 

Fel nem osztott bevételek és költségek

 

 

 

 

 

 

Üzemi eredmény

 

 

 

 

 

 

Az üzletágak mérlegének összehasonlítása az auditált vállalati mérleggel
(mobil rádiótelefon szolgáltató)

 

Tárgy év

Előző év

Alaphálózat

 

 

Hozzáférési hálózat

 

 

Kiskereskedelem

 

 

post paid üzleti

 

 

post paid egyéni

 

 

pre paid

 

 

egyéb kiskereskedelmi

 

 

Egyéb tevékenység

 

 

WACC kiszűrés

 

 

CCA módosítás kiszűrése

 

 

Fel nem osztott források

 

 

Fel nem osztott eszközök

 

 

Auditált mérlegfőösszeg

 

 

1

A rendeletet a 650/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2020. december 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére