• Tartalom

20/2003. (XII. 27.) IHM rendelet

20/2003. (XII. 27.) IHM rendelet

a Nemzeti Hírközlési Hatóság egyes eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról1

2008.05.16.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (4) bekezdésének b) pontjában, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának (a továbbiakban: Tanács) eljárásáért díjat kell fizetni.

(2) A Tanácsnak az összekapcsolásra, illetőleg a helyi hurok átengedésére, valamint az ehhez kapcsolódó közös eszközhasználatra vonatkozó referenciaajánlat jóváhagyása, illetőleg módosítása érdekében indult eljárásáért – az eljárás megindításakor – fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege 750 000 Ft.

(3) A Tanácsnak a (2) bekezdésben foglalt eljárásokon kívüli egyéb eljárásaiért fizetendő díj összege: 175 000 Ft.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott díj a 100 000 000 Ft éves nettó árbevételt el nem érő elektronikus hírközlési szolgáltatók esetében 87 500 Ft.

2. § (1)2 A díjat a Nemzeti Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287247-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni.

(2) A díjak beszedésére, kezelésére, nyilvántartására, elszámolására és visszatérítésére az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

3. § (1) Az e rendeletben meghatározott díjak tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2)–(3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a 31. § (2) és (7) bekezdésében foglaltakat

kell alkalmazni.

(2) Ahol az Itv. illetékről rendelkezik, e rendelet alkalmazásában díjat, illetve ott, ahol illetékfizetési kötelezettséget említ, díjfizetési kötelezettséget kell érteni.

4. § (1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett eljárásokra kell alkalmazni.

(2)3

1

A rendeletet a 37/2012. (VI. 21.) NFM rendelet 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 22. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a 22/2004. (VII. 27.) IHM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 15. §-ának 30. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére