• Tartalom

22/2003. (VI. 25.) IM rendelet

22/2003. (VI. 25.) IM rendelet

a tárgyalás zártcélú távközlő hálózat útján történő megtartásáról1

2018.01.01.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 604. §-a (2) bekezdésének k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a Be. alapján a tárgyalás, valamint a nyomozási bíró által tartott ülés (a továbbiakban együtt: tárgyalás) zártcélú távközlő hálózat útján történő megtartására terjed ki.

2. § (1) A bíróság az ügyész, a terhelt, a védő, a tanú, a tanú érdekében eljáró ügyvéd, a kiskorú tanú gondozója vagy törvényes képviselője indítványára, valamint hivatalból a tanúnak, vagy kivételes esetben a terheltnek zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatását rendelheti el.

(2) A bíróság a zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatást elrendelő határozatban rendelkezhet a tanú vagy a terhelt személyazonosságának megállapítására alkalmas egyedi tulajdonságainak a közvetítés során technikai úton történő torzításáról.

3. § (1) A kihallgatást elrendelő vagy a közvetítéshez szükséges eszközökkel és berendezésekkel rendelkező bíróság, illetőleg a tanú vagy a terhelt fogva tartását végrehajtó szerv külön helyiséget biztosít a zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatáshoz. A fogva tartást végrehajtó szerv által biztosított elkülönített helyiségből csak az ott fogva lévő tanú vagy terhelt kihallgatása közvetíthető.

(2)2 Az elkülönített helyiségben kizárólag a Be. 244/B. §-ának (1) és (2) bekezdésében meghatározott személyek tartózkodhatnak.

(3) A kihallgatáshoz elkülönített helyiségben a képet és hangot egyidejűleg felvevő berendezést (a továbbiakban: kamera) úgy kell elhelyezni, hogy a felvételen egyidejűleg látható legyen az elkülönített helyiségben tartózkodó valamennyi személy. A kamerát mozgatni és a látószögét változtatni a kihallgatás során nem szabad. A kép és a hang egyidejű felvétele során folyamatosan fel kell tüntetni a közvetítés pontos idejét.

(4) A kihallgatáshoz elkülönített helyiségben egy további kamera helyezhető el, amelyet a tárgyalóteremből a tanács elnöke, az egyesbíró, illetőleg a nyomozási bíró (a továbbiakban együtt: a tanács elnöke) közvetlenül vagy közvetve irányíthat. A második kamera biztosítja a kihallgatott terhelt vagy tanú, illetőleg a tárgyaláson felszólalók közvetlen figyelemmel kísérését.

(5) A kihallgatáshoz elkülönített helyiségben önálló hangfelvevő berendezést (a továbbiakban: mikrofon) kell biztosítani a kihallgatott terhelt, védője, illetőleg a tanú, és a tanú érdekében eljáró ügyvéd részére, valamint egy további külön mikrofont a helyiségben tartózkodó személyek számára.

(6) A kihallgatáshoz elkülönített helyiségben egy önálló közvetítő készülék biztosítja, hogy a tanú és a terhelt követhesse a tárgyalás menetét. Tizennegyedik életévét be nem töltött tanú kihallgatása során biztosítani kell – szükség esetén önálló közvetítő készülék alkalmazásával –, hogy a kiskorú tanú kizárólag a tanács elnökét láthassa és hallhassa.

(7) Ha a védő a tárgyalás helyszínén tartózkodik, a terhelttel történő érintkezés biztosítása érdekében az elkülönített helyiség és a tárgyalás helyszíne között ellenőrzés nélküli vezetékes telefonkapcsolatot kell biztosítani.

4. § (1) A tárgyalás helyszínén a kamerát úgy kell elhelyezni, hogy a felvételen egyidejűleg látható legyen az eljárásnak a tárgyalás színhelyén tartózkodó valamennyi résztvevője. A kamerát mozgatni és a látószögét változtatni a kihallgatás során nem szabad. A kép és a hang egyidejű felvétele során folyamatosan fel kell tüntetni a közvetítés pontos idejét. Tizennegyedik életévét be nem töltött tanú kihallgatása során a tárgyalás helyszínén egy további kamera alkalmazásával biztosítani kell, hogy a kiskorú tanú részére kizárólag a tanács elnökéről készült felvétel kerüljön továbbításra.

(2) A tárgyalás helyszínén önálló mikrofont kell biztosítani a tanács elnöke, az ügyész, a terhelt és védője részére, valamint egy további külön mikrofont a tárgyalás helyszínén tartózkodó eljárási résztvevők számára.

(3) A tárgyalás helyszínén egy önálló közvetítő készülék biztosítja, hogy a tanács elnöke, valamint az eljárás résztvevői követhessék a kihallgatáshoz elkülönített helyiségben történteket.

(4) A kihallgatáshoz elkülönített helyiségben elhelyezett további, a tárgyalás helyszínéről a tanács elnöke által irányítható kamera esetén egy második közvetítő készüléket is igénybe lehet venni a tárgyalás helyszínén.

(5) Ha a tárgyaláson lefolytatott bírói szemle során okirat felmutatása szükséges, a tárgyalás helyszínén a dokumentum képét továbbító önálló kamera is alkalmazható.

5. § (1) A zártcélú távközlő hálózat útján tartott tárgyaláson a bíróság igazságügyi alkalmazottak, illetőleg a kihallgatáshoz elkülönített helyiséget biztosító, a tanú vagy a terhelt fogva tartását végrehajtó szerv személyzetének segítségével gondoskodhat a közvetítésről. Ha a zártcélú távközlő hálózat működtetéséhez megfelelően képzett igazságügyi alkalmazottak nem állnak rendelkezésre, akkor szakképzett külső személyzet segítsége igénybe vehető, akikre az igazságügyi alkalmazottakra irányadó titoktartási szabályok vonatkoznak.

(2) A zártcélú távközlő hálózat útján tartott tárgyalás technikai és személyi feltételeit, az ahhoz szükséges eszközöket és berendezéseket a zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatást elrendelő bíróság, vagy a kihallgatáshoz elkülönített helyiséget biztosító bíróság, illetőleg a tanú vagy a terhelt fogva tartását végrehajtó szerv biztosítja.

(3) A külön jogszabály alapján tanúvédelmi programban részt vevő tanú vagy terhelt kihallgatása esetén a zártcélú távközlő hálózat működését biztosító személyzetet a Tanúvédelmi Szolgálat útján kell biztosítani.

6. § (1)3 Az elkülönített helyiségben jelen lévő bíró, bírósági titkár, illetve bírósági fogalmazó – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – külön jegyzőkönyvet készít a zártcélú távközlő hálózat útján történt kihallgatás lefolytatásának körülményeiről.

(2)4 A jegyzőkönyvben a Be. 250. §-ának (2) bekezdésében meghatározottak mellett fel kell tüntetni különösen a zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatás helyszínét, az elkülönített helyiségben jelen lévő személyeket, a zártcélú távközlő hálózat működését biztosító személyeket, a közvetítés technikai körülményeit, valamint a közvetítés megkezdésének és befejezésének időpontját. A jegyzőkönyvben külön fel kell tüntetni az elkülönített helyiségben jelen lévő bíró, bírósági titkár, illetve bírósági fogalmazó arra vonatkozó megállapítását, hogy a tanú, illetőleg a terhelt nem volt korlátozva eljárási jogai gyakorlásában. A jegyzőkönyvet a tárgyalásról készült jegyzőkönyvvel együtt kell kezelni.

(3)5 Előzetes letartóztatás meghosszabbítása tárgyában tartott ülés esetén az elkülönített helyiségben nem készül jegyzőkönyv,

a) ha az elkülönített helyiségben a Be. 211. § (8) bekezdés a) pontjára figyelemmel bíró, bírósági titkár vagy bírósági fogalmazó nincs jelen, illetve

b) ha az ülést vezető nyomozási bíró így rendelkezik.

(4)6 Az előzetes letartóztatás meghosszabbítása tárgyában zártcélú távközlő hálózat útján tartott ülés esetén a Be. 211. § (8) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a fogvatartott személy személyazonosságának megállapításával kapcsolatos feladatokat a fogvatartást végrehajtó intézet parancsnoka által kijelölt személy a nyomozási bíró rendelkezésének megfelelően végzi.

7. § (1)7 A Be. 244/D. § (2) bekezdése szerinti kép- és hangfelvételt (a továbbiakban: felvétel)

a) a zártcélú távközlő hálózat működését biztosító eszközökkel és berendezésekkel vagy

b) – ha az a) pont szerinti eszközök és berendezések a felvétel rögzítésére nem alkalmasak – a tárgyalás helyszínén és a kihallgatott személy tartózkodási helyén elhelyezett, felvétel rögzítésére alkalmas eszközökkel és berendezésekkel

kell elkészíteni oly módon, hogy a felvételen folyamatosan szerepelnie kell a készítés pontos idejének is.

(2) Ha a bíróság a tanú vagy a terhelt személyazonosságának megállapítására alkalmas egyedi tulajdonságainak a közvetítés során technikai úton történő torzításáról rendelkezett, a felvétel rögzítése során is alkalmazni kell a torzítást.

8. § (1)8 A zártcélú távközlő hálózat útján történt kihallgatásról készített felvételt az iratokkal együtt kell kezelni. A különösen védett tanú zártcélú távközlő hálózat útján történt kihallgatásáról készült felvételt zártan kell kezelni.

(2) A felvételt az iratkezelési szabályzatban meghatározott módon, az irattári tervben az adott ügyre megállapított ideig kell megőrizni.

9. § (1) A bíróság a büntetőeljárás résztvevőinek indítványára elrendelheti a zártcélú távközlő hálózat útján történt kihallgatásról készített felvételnek tárgyaláson kívül, az erre rendelt helyiségben és az ügyfélfogadási időben történő lejátszását.

(2)9 A felvétel lejátszásakor biztosítani kell, hogy a felvételt illetéktelen személy ne ismerhesse meg, a tartalmát ne változtathassa meg, ne semmisíthesse meg vagy ne másolhassa le. A minősített adatot tartalmazó felvétel lejátszására a Be.-nek a minősített adat megismerésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(3) A nyomozási bíró eljárásában a különösen védett tanú zártcélú távközlő hálózat útján történt kihallgatásáról készített felvételt meghallgatni, illetőleg megtekinteni nem lehet.

10. § (1) A zártcélú távközlő hálózat útján történt kihallgatásról készített felvételről – átjátszás útján – az iratmegismerési joggal rendelkező eljárási résztvevők indítványára, az általuk biztosított adathordozóra a bíróság másolatot készít. Az államtitkot, illetőleg a szolgálati titkot tartalmazó felvétel másolására és a másolat kezelésére a Be.-nek az államtitok és a szolgálati titok megismerésére vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazni kell.

(2) A külön jogszabály alapján tanúvédelmi programban részt vevő tanú vagy terhelt zártcélú távközlő hálózat útján történt kihallgatásáról készült felvételről másolat csak annak adható, akinek részére a Be. 98/A. §-ának c) pontja alapján a védelmet ellátó szerv ezt engedélyezte.

(3) A nyomozási bíró eljárásában a különösen védett tanú zártcélú távközlő hálózat útján történt kihallgatásáról készített felvételről másolatot készíteni nem lehet.

11. § E rendelet szabályait kell alkalmazni a bíróságok egymás közötti, illetőleg a bíróság és a tanú vagy a terhelt fogva tartását végrehajtó szerv között a zártcélú távközlő hálózatoktól eltérő, a képet és hangot egyidejűleg továbbító más rendszer, illetőleg technikai berendezés útján történő távmeghallgatásra is.

12. § Ez a rendelet 2003. július 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet a 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet 67. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2018. július 1. napjával.

2

A 3. § (2) bekezdése a 22/2017. (XII. 22.) IM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 6. § (1) bekezdése a 22/2017. (XII. 22.) IM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 6. § (2) bekezdése a 22/2017. (XII. 22.) IM rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 6. § (3) bekezdését a 22/2017. (XII. 22.) IM rendelet 3. §-a iktatta be.

6

A 6. § (4) bekezdését a 22/2017. (XII. 22.) IM rendelet 3. §-a iktatta be.

7

A 7. § (1) bekezdése a 22/2017. (XII. 22.) IM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 8. § (1) bekezdése a 22/2017. (XII. 22.) IM rendelet 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 9. § (2) bekezdése a 11/2010. (III. 31.) IRM rendelet 34. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére