• Tartalom

25/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet

25/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról1

2013.01.01.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 604. §-a (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a legfőbb ügyésszel egyetértésben – a következőket rendeljük el:

I. Fejezet

A katonai nyomozó hatóságok

1. § (1)2 Katonai vétség elkövetése miatt rendőr ellen indított büntetőeljárásban – ha a nyomozás nem tartozik a katonai ügyész kizárólagos hatáskörébe [Be. 474. § (2) bekezdés b) pont, 474. § (3) és (4) bekezdés] – a katonai nyomozó hatóságként eljáró illetékes parancsnokot (vezetőt) [Be. 477. § (1) bekezdés], valamint annak hatáskörét és a parancsnoki nyomozás részletes szabályait e rendelet határozza meg.

(2) E rendelet alkalmazása során illetékes parancsnok (a továbbiakban: parancsnok):

a) a Rendőrségnél:

aa) az országos rendőrfőkapitány a kinevezési jogkörébe tartozó vezetők, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) és szervei állománya vonatkozásában,

ab)3 a fővárosi és a megyei rendőr-főkapitányságok és a velük azonos jogállású területi szervek vezetői az alárendeltségükbe tartozó szervek állománya vonatkozásában,

b)4

c)5 a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának dékánja, valamint a rendészeti szakközépiskolák igazgatói a tanintézethez szolgálatteljesítésre vezényeltek, valamint a tanintézetek rendőr állományba tartozó (kettős jogállású, ösztöndíjas vagy tartósan vezényelt) hallgatói vonatkozásában,

d)6 a Nemzeti Védelmi Szolgálat vezetője a szolgálathoz vezényelt hivatásos állományúak vonatkozásában,

e)7 nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldön szolgálatot teljesítő rendőr vonatkozásában a szolgálatteljesítés helye szerinti magyar szervezet állományilletékes parancsnoka,

f)8 a Belügyminisztérium szerveihez – a c) és d) pontok alatt meghatározott személyi kör kivételével – vezényelt rendőr tekintetében a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában (a továbbiakban: BM SZMSZ) megjelölt szervezeti egység vezetője,

g) a 4. § (4) bekezdése szerinti esetben az elkövetés helye szerinti parancsnok.

(3) A parancsnok a nyomozóhatósági jogkörét nyomozószerv, illetve az e feladat ellátásával a 6. § (2) bekezdése szerint megbízott nyomozótiszt útján vagy személyesen gyakorolja.

A parancsnok hatásköre és illetékessége

2. § (1) A parancsnok hatáskörébe tartozik a nyomozás – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a katonai vétség miatt indult büntetőeljárásban.

(2) Nem tartozik a parancsnok hatáskörébe a nyomozás és az eljárás során keletkezett iratokat a katonai ügyészhez kell felterjeszteni:

a)9 több terhelt esetén, ha azok nem egy szervezeti egységhez tartoznak és állományilletékes parancsnokaiknak nincs a nyomozás lefolytatására hatáskörrel rendelkező közös elöljárója,

b)10 ha a terhelt mellett a bűncselekmény elkövetésével (társtettesként vagy részesként) más fegyveres szerv tagja [a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 1. § (1) bekezdés], vagy a Magyar Honvédség tényleges katonai állományú tagja, vagy polgári személy is megalapozottan gyanúsítható,

c) ha a Be. IX. fejezetének V. címe szerinti bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés szükséges,

d) ha a büntetőeljárásban résztvevők személyi védelme (Be. 98. §), illetve a tanú különösen védetté nyilvánítása (Be. 97. §), vagy a tanúvédelmi programban való részvétel miatt a Be. 98/A. §-ának alkalmazása szükséges.

(3)11 Az országos rendőrfőkapitány és helyettesei, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar ösztöndíjas és kettős jogállású rendőr hallgatója ellen katonai vétség miatt indult büntetőeljárás iratait a katonai ügyészhez kell felterjeszteni.

(4)12 Ha a katonai ügyész a nyomozást magához vonta vagy a parancsnok tekintetében kizáró ok áll fenn [Be. 38. § (4) bekezdés], a parancsnok a büntetőeljárás iratait a katonai ügyészhez terjeszti fel.

3. §13 Ha a parancsnok a nyomozás során észleli, hogy a terhelt bűncselekménye vagy több bűncselekmény esetén azok valamelyike nem tartozik a nyomozási hatáskörébe, a feljelentést, illetőleg az eljárás során keletkezett iratokat három napon belül – sürgős esetben haladéktalanul – a katonai ügyészhez terjeszti fel.

4. § (1)14 A 2. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a nyomozást az a parancsnok folytatja le, akinek a büntetőeljárás megindításakor a terhelt a szolgálati alárendeltségébe tartozik.

(2)15 Ha a terhelt szolgálati helye az eljárás alapjául szolgáló cselekmény elkövetése után megváltozott, a nyomozást az elkövetéskori parancsnok folytatja le, majd a nyomozás befejezése után a bűnügyi iratokat az elkövetés helye szerint illetékes katonai ügyészhez terjeszti fel.

(3)16 Több terhelt ellen indult bűnügyben – ha azok nem azonos parancsnok alárendeltségébe tartoznak – az a parancsnok folytatja le a nyomozást, aki az ügyben korábban intézkedett (megelőzés). Illetékességi összeütközés esetén a nyomozást lefolytató parancsnokot a nyomozás felügyeletét ellátó katonai ügyész, több katonai ügyészséget érintő esetben a Katonai Főügyészség jelöli ki.

(4)17 Az elkövetés helye szerinti parancsnok folytatja le a nyomozást az ismeretlen tettes által elkövetett és parancsnoki nyomozási hatáskörbe tartozó bűncselekmény esetén. Az ismertté vált terhelt ügyének iratait – a katonai ügyész egyidejű értesítése mellett – további intézkedés végett az 1. § (2) bekezdése szerinti parancsnokhoz kell áttenni. Ha az elkövető kiléte nem volt megállapítható, a büntetőeljárást az elkövetés helye szerinti parancsnok függeszti fel [Be. 188. § (1) bekezdés c) pont].

(5)18 Az országos rendőrfőkapitány az ügy jelentősége, illetve kizárás miatt vagy a katonai ügyész indítványára bármely ügy nyomozását magához vonhatja az alárendeltségébe tartozó parancsnoktól.

(6) A parancsnok a Be. 170. §-ának (4) bekezdése szerinti halaszthatatlan esetben a szükséges nyomozási cselekményt bármely bűncselekmény észlelése esetén elvégzi, majd a Be. 170. §-ának (5) bekezdése szerint jár el.

A nyomozószerv

5. § (1) E rendelet alkalmazásában nyomozószerv:

19 a BM SZMSZ-ében megjelölt szervezeti egység,

20

21 az ORFK Humánigazgatási Szolgálat Fegyelmi Osztálya (a továbbiakban: ORFK Fegyelmi Osztály),

22 a fővárosi, megyei rendőr-főkapitányságok vagy ezekkel azonos jogállású területi szervek.

(2)23 A BM SZMSZ-ében-ében megjelölt szervezeti egység folytatja le a nyomozást az 1. § (2) bekezdésének f) pontja esetében.

(3) Az ORFK Fegyelmi Osztálya folytatja le a nyomozást az országos rendőrfőkapitány által elrendelt vagy magához vont nyomozások esetében.

(4)24

A nyomozótiszt

6. § (1) Nyomozótisztek lehetnek a parancsnok alárendeltségébe tartozó szerveknél a fegyelmi ügyek vizsgálatát önálló munkaköri feladatként ellátó ügyintézői munkakörben foglalkoztatottak, valamint az arra alkalmas, érdemi ügyintézői munkakört betöltő személyek.

(2) A parancsnok a nyomozótisztet a katonai ügyészség előzetes egyetértésével írásbeli parancsban (határozatban) bízza meg. A parancs (határozat) egy példányát a katonai ügyésznek meg kell küldeni.

(3) A nyomozótisztet a katonai ügyészség ,,Nyomozótiszti igazolvány''-nyal látja el.

(4) A nyomozótiszti megbízás megszűnik, ha azt a parancsnok visszavonta. A parancsnok erről a katonai ügyészt nyolc napon belül értesíti, egyben a bevont nyomozótiszti igazolványt számára visszaküldi.

(5) Ha a parancsnok irányítása alatt álló szervnél nincs nyomozószerv vagy nyomozótiszt, illetőleg az a feladata ellátásában akadályozott, vagy az eljárásból kizárt, a nyomozást a parancsnok személyesen végzi, illetőleg a nyomozás lefolytatására a parancsnok az elöljáró parancsnoktól (vezetőtől) nyomozószerv, illetve nyomozó tiszt kijelölését kérheti.

7. § (1) A nyomozótisztek rendszeres (szervezett) szakmai képzéséről a parancsnok, illetve a katonai ügyészség gondoskodik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti képzéshez, továbbá a nyomozói feladat végzéséhez szükséges időbeli, személyi, valamint dologi feltételeket a parancsnok biztosítja.

8. §25 Nyomozótisztként – a Be. 38. §-ában meghatározott kizáró okokon túl – nem járhat el az, akinek a terhelt szolgálati elöljárója.

9. §26 A nyomozótiszt a nyomozás során a parancsnok utasítása szerint jár el, aki irányítja a nyomozást és maga is ellenőrzi annak törvényességét. A nyomozótiszt köteles a parancsnokot a nyomozás minden lényeges körülményéről tájékoztatni.

10. § A nyomozótiszt a nyomozás megindulásától folyamatosan végzi azokat a nyomozati cselekményeket, amelyek nem a parancsnok kizárólagos döntési hatáskörébe tartoznak. A 12. § (1) és (2) bekezdése szerinti határozatok, valamint előterjesztések tervezeteit a nyomozótiszt készíti el.

II. Fejezet

A parancsnoki nyomozás

11. §27

12. § (1) A nyomozás során kizárólag a parancsnok döntési hatáskörébe tartozik:

a) a nyomozótiszt kizárása [Be. 39. § (2) bekezdés],

b)28 a védő kirendelése, a kirendelés visszavonása, a kirendelés alóli felmentése, a kirendelt védő díjának és költségtérítésének megállapítása [Be. 48. § (1)–(4), (6) és (9) bekezdés],

c) az igazolási kérelem elbírálása [Be. 66. § (1) bekezdés],

d) a tanú és a szakértő mentességre történt hivatkozásának elbírálása [Be. 94. §, Be. 113. § (3) bekezdés],

e)29 a feljelentés áttétele [Be. 172. § (3) bekezdés], kiegészítése [Be. 172/A. § (1) és (2) bekezdés], illetve elutasítása [Be. 174. § (2) bekezdés, Be. 485. §],

f) a nyomozás elrendelése [Be. 170. § (2) bekezdés], illetve megszüntetése [Be. 190. § (2) bekezdés és Be. 192. § (1) bekezdés],

g)30 a nyomozás felfüggesztése [Be. 189. § (1) bekezdés],

h) a szakértő kirendelése, kizárása, valamint felmentése, illetve díjának megállapítása [Be. 102. § (1) bekezdés, Be. 103. § (3) bekezdés, Be. 104. § (2) bekezdés, Be. 105. § (6) bekezdés],

i)31 a terhelt őrizetbe vétele és az őrizet megszüntetése [Be. 127. § (1) bekezdés],

j)32 a lefoglalás elrendelése és megszüntetése [Be. 151. § (2) bekezdés, Be. 155. § (1) bekezdés], valamint a biztosítási intézkedés alkalmazása és feloldása [Be. 160. § (2) és (7) bekezdés],

k) a házkutatás [Be. 149. § (3) bekezdés], a motozás [Be. 150. § (2) bekezdés] és az elővezetés [Be. 162. § (2) bekezdés] elrendelése,

l) a számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés [Be. 158/A. § (2) bekezdés] elrendelése,

m)33 a nyomozás befejezése és az iratok ismertetése után a gyanúsított, illetőleg a védő indítványával kapcsolatos határozat meghozatala [Be. 193. § (3) bekezdés], továbbá az iratoknak a katonai ügyészhez – vádemelési vagy parancsnoki fegyelmi hatáskörben történő elbírálási javaslattal – való megküldése [Be. 193. § (5) bekezdés, 485/A. § (2) bekezdés],

n)34 a panasz elbírálása, illetve annak elbírálás végett történő felterjesztése [Be. 195. § (4) bekezdés, Be. 196. §];

o) a határozat végrehajtásának felfüggesztése [Be. 195. § (3) bekezdés].

(2)35 A parancsnok – a Be. 165. §-ának (2) bekezdésére figyelemmel – a katonai ügyészhez indokolt előterjesztést tesz:

a) a parancsnok kizárására [Be. 38. §, Be. 39. § (2) bekezdés],

b) a büntetőeljárásban résztvevők személyi védelmének [Be. 98. §], illetve a tanú különösen védetté nyilvánításának [Be. 97. §], vagy a tanúvédelmi programba történő felvétel [Be. 98/A. §] kezdeményezésére,

c) a terhelt vagy a védő más szakértő kirendelésére irányuló indítványának elbírálására [Be. 111. § (2) bekezdés],

d)36 az elmeállapot megfigyelésének indítványozására [Be. 107. § (1) bekezdés],

e)37 az előzetes letartóztatás elrendelésének, meghosszabbításának indítványozására [Be. 130. § (1) bekezdés, 131. § (2) bekezdés], valamint megszüntetésére [Be. 136. § (4) bekezdés],

f)38 a lakhelyelhagyási tilalom elrendelésének [Be. 137. § (2) bekezdés], fenntartása szükségességének [Be. 137. § (6) bekezdés], illetve meghosszabbításának indítványozására [Be. 137. § (9) bekezdés], továbbá a terhelt kérelmére történő részleges feloldására [Be. 137. § (7) bekezdés], valamint megszüntetésére [Be. 137. § (8) bekezdés],

g)39

h) az idézéssel szembeni mulasztás esetén [Be. 69. §] rendbírság kiszabására [Be. 161. § (3) bekezdés],

i) a nyomozás határidejének meghosszabbítására [Be. 176. § (1) bekezdés],

j)40 az eljárásnak a Btk. 124. §-ában meghatározott büntethetőséget megszüntető ok miatt történő megszüntetésére [Be. 487. §],

k) a panasz elbírálására [Be. 195. § (4) bekezdés],

l) az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelésének indítványozására [Be. 140. § (3) bekezdés].

13. § (1) A parancsnok a nyomozás elrendeléséről készített feljegyzését [Be. 170. § (2) bekezdés], illetve a feljelentés elutasításáról szóló határozatát [Be. 174. § (2), (4) bekezdés] a katonai ügyészhez huszonnégy órán belül felterjeszti, illetve a döntéséről szóló értesítést az érdekelteknek megküldi.

(2) Ha a nyomozást a parancsnok felfüggeszti [Be. 189. § (1) bekezdés] vagy megszünteti [Be. 190. § (1) és (2) bekezdés] az erről szóló határozatát a katonai ügyésznek haladéktalanul felterjeszti [Be. 189. § (1) bekezdés, Be. 190. § (2) bekezdés].

14. §41 A terhelt őrizetbe vételének elrendelése esetén fokozott figyelmet kell fordítani a Be. 128. §-ában rögzített kötelezettségek betartására.

15. § (1) A parancsnok a nyomozása során a katonai ügyész szakmai segítségét kérheti.

(2) Ha a katonai ügyész nyomoz, a Be. 28. §-ának (5) bekezdése alapján nyomozási cselekmény elvégzésére utasított parancsnok a katonai ügyész iránymutatása szerint jár el.

16. § Ha a nyomozást a megindulásától számított két hónapon belül nem fejezik be, a parancsnok e határidő lejárta előtt legalább tíz nappal a nyomozás határidejének meghosszabbítására a katonai ügyészhez előterjesztést tesz. Az előterjesztéshez mellékelni kell a még szükséges, de el nem végzett nyomozási cselekmények részletes tervét is.

17. § (1) A nyomozótiszt a jelentősebb tárgyi súlyú vagy bonyolultabb, előreláthatóan két hónapon túli nyomozást igénylő ügyben a nyomozás megindulását követően haladéktalanul nyomozási tervet készít, és azt jóváhagyás végett bemutatja a parancsnoknak.

(2) A nyomozási terv tartalmazza a nyomozás eredményes lefolytatásához szükséges feladatokat. Az eljárás során feltárt új adatok és szempontok figyelembevételével a tervet szükség szerint módosítani kell.

(3) A nyomozás során fokozott figyelmet kell fordítani

a)42 a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény, a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló IRM rendelet és a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés és az e nyilvántartások által teljesített adatszolgáltatás, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a DNS-mintavétel szabályairól szóló IRM rendelet rendelkezéseinek betartására,

b) a bűncselekmény elkövetését elősegítő, illetve megkönnyítő okok, körülmények felderítésére az újabb bűncselekmények megelőzése érdekében.

(4)43 Az újabb bűncselekmények megelőzése végett a (3) bekezdés b) pontja alapján tett intézkedéséről, vagy azzal kapcsolatos javaslatáról, továbbá a Be. 63/A. §-ának (1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettsége teljesítéséről a parancsnok a katonai ügyészt értesíti.

18. § Az eljárás során az egyes nyomozási cselekményekről készült iratokat három példányban, az érdekelteknek a Be. szabályai szerint kézbesítendő határozatokat a szükséges példányszámban kell elkészíteni.

Kényszerintézkedések a nyomozás során

19. § (1)44 A terhelt őrizetbe vételéről a katonai ügyészt soron kívül kell értesíteni.

(2) Ha a parancsnok a hatáskörébe nem tartozó kényszerintézkedés elrendelését tartja szükségesnek, a katonai ügyészt erről haladéktalanul értesíti, egyben – az addig keletkezett iratokat mellékelve – arra írásban előterjesztést tesz.

(3) Ha az őrizetbe vételkor már megállapítható, hogy indokolt az előzetes letartóztatás elrendelésének kezdeményezése, az előterjesztést haladéktalanul, de legkésőbb az őrizetbe vétel elrendelését követő huszonnégy órán belül meg kell küldeni a katonai ügyészhez.

(4) A parancsnok haladéktalanul előterjesztést tesz a katonai ügyésznek, ha az előzetes letartóztatás, az ideiglenes kényszergyógykezelés vagy a lakhelyelhagyási tilalom megszüntetését látja szükségesnek.

(5) A parancsnok az előzetes letartóztatás meghosszabbítására vonatkozó javaslatát – a nyomozási iratok egy példányával együtt – a letartóztatás határidejének lejárta előtt legalább tíz nappal köteles megküldeni a katonai ügyésznek. Az előterjesztéshez mellékelni kell a még végrehajtásra váró nyomozási cselekmények tervét is.

20. § A parancsnoki nyomozás során elrendelt őrizetet a Magyar Honvédség Katonai Fogházában vagy nem katonai büntetés-végrehajtási intézetben, kivételesen rendőrségi fogdában kell végrehajtani.

20/A. §45 Ha rendőrrel szemben a bíróság a Be. 138/A. §-a alapján távoltartást rendel el, a parancsnok megteszi a szükséges intézkedéseket a végrehajtás biztosítására.

A terhelt védekezési joga gyakorlásának biztosítása46

21. § (1)47 A parancsnoki nyomozás során a terhelte megilleti a védelem joga (Be. 5. §). Védőként meghatalmazás vagy kirendelés alapján ügyvéd járhat el, akinek jogaira és kötelességeire a Be. 44–50. §-a az irányadó. Védőként külön törvényben foglalt feltételek (1998. évi XI. törvény IX. fejezet) esetén európai közösségi jogász is eljárhat [Be. 44. § (1) bekezdés].

(2)48 A terhelt és védője a nyomozás minősített adatot tartalmazó irataiba a Be. rendelkezései szerint jogosult betekinteni. Az ilyen tartalmú iratokról másolat készítésére, továbbá a minősített adatot tartalmazó irat kézbesítésére a Be. szabályai az alkalmazandók.

(3)49 Ha a terhelt olyan nyomozási cselekményen vesz részt, vagy kíván részt venni, amelyen a Be. a részvételét kötelezővé, illetve lehetővé teszi, annak tartamára számára szolgálatmentességet kell biztosítani.

Jogorvoslat a nyomozás során

22. § (1) A nyomozás során hozott határozat elleni panaszt, illetve a tett intézkedés vagy annak elmulasztása miatt bejelentett ellenvetést – amennyiben annak három napon belül nem ad helyt – a parancsnok a nyomozás során keletkezett iratokkal, valamint a panasszal, illetve ellenvetéssel kapcsolatos nyilatkozatával együtt elbírálás végett haladéktalanul megküldi a katonai ügyészhez.

(2)50 A terhelt vagy más érdekelt által a nyomozás során szóban tett panaszt, illetve ellenvetést írásba kell foglalni.

Nyomozási iratok megküldése a nyomozás befejezése után

23. § (1)51 A nyomozás befejezését követően a parancsnok az eljárás során keletkezett iratok két példányát a nyomozás határidejének lejárta előtt, de legkésőbb a nyomozás befejezését követő három napon belül megküldi a katonai ügyésznek, az iratok harmadik példányát pedig irattározza.

(2)52 A nyomozási iratok részeként továbbítani kell a bűnügyi nyilvántartás terheltre vonatkozó értesítését, a terhelt minősítését (szolgálati jellemzését), a dicséreteiről és fenyítéseiről kimutatást, valamint a pénzügyi szervnek a terhelt illetményéről szóló igazolását, továbbá a bűnjeljegyzéket és a bűnügyi költségjegyzéket. A bűnjelet a nyomozási iratokkal együtt kell megküldeni. Amennyiben a bűnjel csatolása – annak jellegénél fogva – nem lehetséges vagy más fontos ok azt indokolja, a bűnjelnek a bűncselekménnyel kapcsolatos egyedi tulajdonságait rögzítő iratot vagy fényképet kell a nyomozási iratokhoz csatolni.

(3)53 Ha a parancsnok lehetőséget lát a bűncselekmény fegyelmi eljárásban történő elbírálására, a nyomozási iratokat a katonai ügyészhez a Be. 485/A. §-ának (1) bekezdése szerinti határozat meghozatalára vonatkozó javaslattal haladéktalanul megküldi.

(4)54 Ha a parancsnok az általános megelőzés, a katonai rend és fegyelem megszilárdítása érdekében indokoltnak tartja, hogy a bíróság a tárgyalást a Be. 278. §-ának (2) bekezdése alapján ne a bíróság hivatalos helyiségében, hanem a Rendőrségnél tartsa meg, ennek indítványozására a katonai ügyésznek javaslatot tesz.

Bűncselekmény elbírálása fegyelmi hatáskörben

24. § (1)55 Ha a katonai ügyész a bűncselekmény elbírálását fegyelmi eljárásra utalta, a parancsnok – amennyiben a fegyelmi eljárás lefolytatása vagy a fenyítés kiszabása a terhelt állományviszonyára vonatkozó törvény szerint a hatáskörét meghaladja – az iratokat a hatáskörrel rendelkező fegyelmi jogkör gyakorlójához küldi meg (terjeszti fel).

(2) A fegyelmi jogkör gyakorlója a fenyítés kiszabásáról szóló parancsát (határozatát) a katonai ügyésznek is kézbesíti [Be. 485/A. § (5) bekezdés], az (1) bekezdés szerinti esetben az állományilletékes parancsnoknak megküldi.

Iratkezelési szabályok

25. § A nyomozás során személyes adatokat is tartalmazó iratokba történő betekintés csak azoknak a szerveknek (személyeknek) engedélyezhető, illetve ilyen iratok csak azoknak küldhetők meg, amelyek törvény alapján jogosultak személyes adatok megismerésére (kezelésére). Egyéb esetben, ha az érintett a különleges személyes adatok kezeléséhez írásban nem járult hozzá, a tájékoztatásnak személyazonosításra alkalmatlan módon kell eleget tenni.

26. § (1)56 A nyomozás során keletkezett iratokat a szervezeti egység egyéb irataitól elkülönítve külön iktatási csoportszámon kell iktatni, kezelni és irattározni.

(2)57 A nyomozás során a katonai büntetőeljárásban rendszeresített nyomtatványokat kell használni.

A nyilvánosság tájékoztatása parancsnoki nyomozás során

27. § A parancsnoki nyomozás során a sajtó részére a Be. 74/A. §-a alapján a parancsnok vagy az ügyben eljáró nyomozótiszt adhat tájékoztatást.

Titokvédelmi rendelkezések

28. §58 A nyomozás során ügyelni kell arra, hogy minősített adat illetéktelen személy részére ne váljon hozzáférhetővé.

29. §59 A nyomozati szakban keletkezett minősített adatot tartalmazó irat minősítésének megváltoztatására – indokolt esetben – az eljáró nyomozótiszt javaslatot tesz. A minősítés a terhelt és védője a 21. § (2) bekezdése szerinti jogai gyakorlásának azonban nem akadálya.

A bűnügyi költségek

30. § A nyomozás során felmerülő költséget – a bűnügyi költségre és annak előlegezésére vonatkozó szabályok szerint – a parancsnok alárendeltségébe tartozó szervezet előlegezi meg. Az így felmerült költséget a nyomozási iratokban elhelyezett bűnügyi költségjegyzéken folyamatosan vezetni kell.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet 2003. július 1-jén lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban lévő bűnügyekben is alkalmazni kell.

(2)60

1

A rendeletet a 30/2013. (VI. 28.) BM rendelet 26. §-a hatályon kívül helyezte 2013. július 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 3. §-ának 4. pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a) pontjának ab) alpontja a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. §-ának 11. pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdésének b) pontját a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 3. §-ának 4. pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § (2) bekezdésének c) pontja a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 3. §-ának 4. pontja, a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 12. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (2) bekezdés d) pontja a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 12. § c) és d) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § (2) bekezdésének e) pontja a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 3. §-ának 4. pontja szerint módosított szöveg.

9

A 2. § (2) bekezdésének a) pontja a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 14. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (2) bekezdésének b) pontja a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 14. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (3) bekezdése a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított és a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 12. § h) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 2. § (4) bekezdése a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő nyomozások során is alkalmazni kell.

14

A 4. § (1) bekezdése a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 14. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 4. § (2) bekezdése a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 14. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 4. § (3) bekezdése a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 14. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 4. § (4) bekezdése a 30/2009. (VIII. 7.) IRM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

19

Az 5. § (1) bekezdésének első francia bekezdése a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 4. §-ával megállapított és a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 12. § i) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 5. § (1) bekezdésének második francia bekezdését a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 3. §-ának 4. pontja hatályon kívül helyezte.

21

Az 5. § (1) bekezdésének harmadik francia bekezdése a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 14. § (3) bekezdésének b) pontja, a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. §-ának 11. pontja szerint módosított szöveg.

22

Az 5. § (1) bekezdésének negyedik francia bekezdése a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. §-ának 11. pontja és 3. §-ának 4. pontja szerint módosított szöveg.

24

Az 5. § (4) bekezdését a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 3. §-ának 4. pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 9. § a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő nyomozások során is alkalmazni kell.

27

A 11. §-t a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 14. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

28

A 12. § (1) bekezdésének b) pontja a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő nyomozások során is alkalmazni kell.

29

A 12. § (1) bekezdésének e) pontja a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő nyomozások során is alkalmazni kell.

30

A 12. § (1) bekezdésének g) pontja a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő nyomozások során is alkalmazni kell.

31

A 12. § (1) bekezdésének i) pontja a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 14. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 12. § (1) bekezdésének j) pontja a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő nyomozások során is alkalmazni kell.

33

A 12. § (1) bekezdésének m) pontja a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő nyomozások során is alkalmazni kell.

34

A 12. § (1) bekezdés n) pontja a 30/2009. (VIII. 7.) IRM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

35

A 12. § (2) bekezdésének bevezető szövege a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő nyomozások során is alkalmazni kell.

36

A 12. § (2) bekezdésének d) pontja a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő nyomozások során is alkalmazni kell.

37

A 12. § (2) bekezdésének e) pontja a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő nyomozások során is alkalmazni kell.

38

A 12. § (2) bekezdésének f) pontja a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő nyomozások során is alkalmazni kell.

39

A 12. § (2) bekezdésének g) pontját a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 14. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

40

A 12. § (2) bekezdésének j) pontja a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 14. § (3) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 14. § a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő nyomozások során is alkalmazni kell.

42

A 17. § (3) bekezdés a) pontja a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 30. §-ával megállapított szöveg.

43

A 17. § (4) bekezdése a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő nyomozások során is alkalmazni kell.

44

A 19. § (1) bekezdése a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 14. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 20/A. §-t a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 10. §-a iktatta be, szövege a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 3. §-ának 4. pontja szerint módosított szöveg.

46

A 21. §-t megelőző cím a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 14. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 21. § (1) bekezdésének harmadik mondatát a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 11. §-a iktatta be, első mondata a 14. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő nyomozások során is alkalmazni kell.

48

A 21. § (2) bekezdése a 11/2010. (III. 31.) IRM rendelet 38. §-ával megállapított szöveg.

49

A 21. § (3) bekezdése a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 14. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

50

A 22. § (2) bekezdése a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 14. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 23. § (1) bekezdése a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő nyomozások során is alkalmazni kell.

52

A 23. § (2) bekezdésének első mondata a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 14. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 23. § (3) bekezdése a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő nyomozások során is alkalmazni kell.

54

A 23. § (4) bekezdése a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 3. §-ának 4. pontja szerint módosított szöveg.

55

A 24. § (1) bekezdése a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 14. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 26. § eredeti szövegének jelölését a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 13. §-a (1) bekezdésre változtatta.

57

A 26. § (2) bekezdését a 13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet 13. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva. E módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő nyomozások során is alkalmazni kell.

58

A 28. § a 11/2010. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (1) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

60

A 31. § (2) bekezdését a 37/2004. (VI. 29.) BM rendelet 4. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére