• Tartalom

25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet

25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet

a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól

2017.01.01.

A cselekvőképességgel, gondnoksággal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2001. évi XV. törvény 8. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1)1

(2) Hivatásos gondnokká csak olyan személy nevezhető ki, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és az e rendeletben meghatározott képzésen eredményesen részt vett.

(3) A képesítési előírás alól felmentés nem adható.

(4) A hivatásos gondnoki képzés (a továbbiakban: képzés) térítésköteles.

(5) A képzés tematikáját a melléklet tartalmazza.

2. § (1) A képzés célja, hogy megfelelő ismereteket nyújtson a korlátozottan cselekvőképes és a cselekvőképtelen személyek személyi és vagyoni jogai érdekvédelmének ellátásához.

(2)2 Képzést a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei gyámhivatal) szervezhet.

(3)3 A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) a megyei gyámhivatal részére – annak kérelmére – a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül eljuttatja a képzés általa kidolgozott tananyagát.

(4)4 A megyei gyámhivatal a képzés megindítása előtt tájékoztatja a Főigazgatóságot a képzésben részt vevő személyek számáról, a képzés megkezdésének és befejezésének időpontjáról, továbbá a képzést végző személyek nevéről.

3. § (1) A képzésre írásban lehet jelentkezni a megyei gyámhivatalnál.

(2) A képzés időtartama összesen 28 óra, amely az írásbeli vizsga 1 órás időtartamát is magába foglalja.

(3) Nem bocsátható vizsgára az, aki a képzés során több mint 4 óráról hiányzott. Ebben az esetben a résztvevő a képzés díjának ismételt befizetése nélkül vehet részt a következő képzésen.

(4) A képzés tesztkérdésekből álló írásbeli vizsgával zárul. Az írásbeli dolgozat értékelésére a felkészítést végző oktatók és a tanfolyamot szervező gyámhivatal képviseletét ellátni jogosult személyek kérhetők fel. Az értékelés során a lehetséges minősítések: megfelelt, nem felelt meg.

(5) Az írásbeli dolgozatokat a felkészítést szervező megyei gyámhivatal 10 évig köteles megőrizni.

4. § (1) A képzésben részt vevők a tanfolyam sikeres elvégzéséről a megyei gyámhivatal által kiadott tanúsítványt kapnak.

(2) A tanúsítványban szereplő tanfolyami képzettség megnevezése: hivatásos gondnok.

5. § (1) A nyilvántartásba vett hivatásos gondnokok évente 3 órás időtartamú továbbképzésen vesznek részt.

(2) A továbbképzést a képzési tematikára, az esetleges jogszabályi változásokra, illetve a gyakorlat által felvetett problémákra tekintettel szervezik meg a megyei gyámhivatalok.

6. §5 A képzésben, továbbképzésben eredményesen részt vett személy adatait [a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 102. § (3) bek.], valamint a tanúsítványok másolatait a megyei gyámhivatal megküldi a Budapest Főváros Kormányhivatalának, ahol azokat nyilvántartásba veszik, és sorszámmal látják el.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésekor hivatásos gondnoki feladatokat ellátó személynek a képzési kötelezettséget a rendelet hatálybalépését követő egy éven belül kell teljesítenie.

8. §6 (1) A hivatásos támogatói feladatok ellátását vállaló, 2014. március 15-én hivatásos gondnokként működő személyek hivatásos támogatóvá történő átképzéséről – a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium által a támogatott döntéshozatalra vonatkozóan biztosított segédanyag felhasználásával – a megyei gyámhivatal gondoskodik 2014. szeptember 30-áig.

(2) A megyei gyámhivatalnak úgy kell megszerveznie a hivatásos gondnokok hivatásos támogatóvá történő átképzését, hogy a megyei gyámhivatal illetékességi területén legalább két fő hivatásos támogató rendelkezésre álljon.

(3) A megyei gyámhivatal az átképzésben való eredményes részvételről tanúsítványt állít ki.

(4) Az átképzésben való eredményes részvétellel a hivatásos gondnok teljesíti az 5. § (1) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét.

Melléklet a 25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelethez

A hivatásos gondnoki képzés, továbbképzés tematikája

1.7 A képzés főbb témakörei

– az Európai Szociális Karta, valamint az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya előírásai,

– a Polgári Törvénykönyv cselekvőképességre vonatkozó szabályai,

– a gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályok alapvető előírásai,

– az egészségügyi törvényben a pszichiátriai betegekre vonatkozó előírások,

– az értelmi fogyatékosokra, illetve a halmozottan fogyatékosokra vonatkozó előírások,

– a szociális törvénynek, valamint végrehajtási rendeleteinek a gondnokoltak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó előírásai,

– a közigazgatás intézményrendszerére, a gyámhatóságokra, a gyámhatósági eljárásra vonatkozó alapvető szabályok.

2. A képzés szempontrendszere

A képzésben részt vevőket fel kell készíteni:

– ismereteik gyakorlati alkalmazására,

– a törvényes képviselet, a vagyoni és személyes érdekvédelem megtervezésére, kezdeményezésére, megvalósítására,

– a gondnokoltak emberi és személyi jogainak érvényre juttatására.

3. A képzés részletes tematikája

3.1. Általános tudnivalók a cselekvőképességet érintő gondnokságról és a gondnokoltakról:

– történeti előzmények 1 óra (ea.)

– a gondnokság alá helyezés okai, feltételei a hatályos jogszabályban 1 óra (ea.)

– az értelmi fogyatékosság 2 óra (ea.)

– pszichiátriai betegségek szociális összefüggései 2 óra (ea.)

– a pszichiátriai betegek jogai 1 óra (ea.)

– a pszichiátriai betegellátás rendszere 1 óra (ea.)

– a szociális gondoskodás rendszere 1 óra (ea.)

3.2.8 A gondnok feladata és felelőssége:

– a gondnok feladatai és felelőssége 1 óra (ea.)

– a gondnok kirendelése 1 óra (ea.)

– a hivatásos gondnok gyakorlati teendői 6 óra (gyakorlat)

– a Polgári Törvénykönyv személyi és vagyoni ügyekre vonatkozó alapvető szabályai

= a személyek joga (jogképesség, cselekvőképesség, támogatott döntéshozatal) 1 óra (ea.)

= a személyhez és szellemi alkotáshoz fűződő jogok, az önrendelkezési jog az egészségügyi ellátásban 1 óra (ea.)

= a tulajdonjog 1 óra (ea.)

= a szerződések joga 1 óra (ea.)

= öröklési jog 2 óra (ea.)

= bank- és hitelviszonyok 1 óra (ea.)

– a gazdasági társaságokról szóló szabályozás gondnokoltakat érintő rendelkezései 2 óra (ea.)

– nyilvántartások, iratkezelés, adatvédelem 1 óra (gyak. + ea.)

4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

– számonkérés írásbeli teszt formájában 1 óra

1

Az 1. § (1) bekezdését a 43/2016. (XII. 27.) EMMI rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte.

2

A 2. § (2) bekezdése a 24/2015. (IV. 30.) EMMI rendelet 13. §-a, a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 6. §-ával megállapított, a 43/2016. (XII. 27.) EMMI rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A melléklet 1. pontja a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A melléklet 3. pont 3.2. alpontja a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére