• Tartalom

2003. évi XXXII. törvény

a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről1

2012.09.25.

1. §2 Az Országgyűlés a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e törvénnyel kihirdeti.

(A Magyar Népköztársaság csatlakozási okiratának letétbe helyezése a Svájci Államszövetség Kormányánál az 1985. évi május hó 29. napján megtörtént. Az egyezmény a Magyar Népköztársaság vonatkozásában 1985. augusztus hó 27. napján lépett hatályba.)

2. § Az Egyezmény hivatalos magyar fordítása a következő:

,,
Egyezmény
a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről
(Washington, 1973. március 3.)

A Szerződő Államok,
felismerve, hogy a vadon élő állatok és növények sok szép és változatos formájukban a föld természeti rendszereinek pótolhatatlan részét képezik, amelyeket a jelen és a jövő nemzedékek számára meg kell óvni,
tudatában annak, hogy a vadon élő állatok és növények egyre nagyobb esztétikai, tudományos, kulturális, pihenési és gazdasági értéket jelentenek,
felismerve, hogy a népek és Államok saját vadon élő állat- és növényviláguk legjobb oltalmazói, illetőleg azoknak kell lenniük,
felismerve továbbá, hogy a nemzetközi együttműködés alapvető jelentőségű a vadon élő állatok és növények bizonyos fajainak a nemzetközi kereskedelem útján történő túlzott mértékű kiaknázásától való megóvásában,
meggyőződve az e célt szolgáló megfelelő intézkedések megtételének sürgősségéről,
megállapodtak a következőkben:

I. Cikk

Meghatározások

Az Egyezmény szempontjából, hacsak a szövegösszefüggésből másként nem következik
a) a ,,faj'' bármely fajt, alfajt vagy ezek földrajzilag elkülönült populációját jelenti;
b) a ,,példány'' jelentése
(i) bármely állat vagy növény, akár élő, akár élettelen állapotban,
(ii) állat esetében: az I–II. Függelékben felsorolt fajok, azok bármely könnyen felismerhető része vagy származéka; és a III. Függelékben szereplő fajok, azoknak a III. Függelék által a fajok vonatkozásában specifikált bármely könnyen felismerhető része vagy származéka;
(iii) növény esetében: az I. Függelékben felsorolt fajok, azok bármely könnyen felismerhető része vagy származéka; és a II–III. Függelékben felsorolt fajok, azoknak a II–III. Függelék által a fajok vonatkozásában specifikált bármely könnyen felismerhető része vagy származéka;
c) a ,,kereskedelem'' exportot, re-exportot, importot és tengerről való behozatalt jelent;
d) a ,,re-export'' bármely, megelőzőleg importált példány exportját jelenti;
e) a ,,tengerről való behozatal'' az egyetlen Állam fennhatósága alá sem tartozó tengeri környezetben befogadott bármely faj példányainak bevitelét jelenti valamely Államba;
f) a ,,Tudományos Testület'' a IX. Cikkel összhangban jelölt nemzeti tudományos testületet jelent;
g) az ,,Igazgatási Hatóság'' a IX. Cikkel összhangban jelölt nemzeti Igazgatási Hatóságot jelent;
h) a ,,Részes Fél'' olyan Államot jelöl, amelyre vonatkozóan az Egyezmény hatályba lépett.

II. Cikk

Alapelvek

1. Az I. Függelék tartalmazza azon kipusztulással fenyegetett valamennyi fajt, amelyeket a kereskedelem érint vagy érinthet. E fajok példányának kereskedelmét további fennmaradásuk veszélyeztetésének megakadályozása érdekében különösen szigorúan kell szabályozni. E kereskedelmet csak rendkívüli körülményei között szabad engedélyezni.
2. A II. Függelék tartalmazza:
a) valamennyi olyan fajt, amelyeket bár jelenleg nem feltétlenül fenyeget a kipusztulás, de ez bekövetkezhet, ha az ilyen fajok példányainak a kereskedelmét nem vetik alá szigorú szabályozásnak annak érdekében, hogy elkerüljék a fennmaradásukkal összeegyeztethetetlen hasznosítást; és
b) más olyan fajokat, amelyeket szabályozásnak kell alávetni annak érdekében, hogy az e bekezdés a) pontjában hivatkozott bizonyos fajok példányainak kereskedelmét hatékony ellenőrzés alá lehessen vonni.
3. A III. Függelék tartalmaz minden olyan fajt, amelyekről a Részes Felek bármelyike megállapította, hogy a szabályozás tárgyát képezi a joghatósága alá tartozó területen a kiaknázás megelőzése vagy megtiltása miatt, és a többi Részes Fél együttműködését igényli a kereskedelem ellenőrzésében.
4. A Részes Felek az I., II. és III. Függelékben szereplő fajok példányainak a kereskedelmi forgalmát csak az Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően engedélyezik.

III. Cikk

Az I. Függelékben szereplő fajok példányai kereskedelmének szabályozása

1. Az I. Függelékben szereplő fajok példányai mindennemű kereskedelmi forgalmának összhangban kell lennie e Cikk rendelkezéseivel.
2. Az I. Függelékben szereplő faj bármely példányának exportjához exportengedély előzetes megadása és bemutatása szükséges. Exportengedély csak a következő feltételek teljesülése esetén adható:
a) az exportáló Állam Tudományos Testülete állást foglalt, hogy az ilyen export nem káros a szóban forgó faj fennmaradására;
b) az exportáló Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy a példány beszerzése az illető Állam állat- és növényvilág védelmére hozott jogszabályainak megsértése nélkül történt meg;
c) az exportáló Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy minden élő példány előkészítése és szállítása során a lehető legkisebbre csökkentik a sérülés, az egészségkárosodás vagy a kegyetlen bánásmód veszélyét; és
d) az exportáló Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött a példányra szóló importengedély megadásáról.
3. Az I. Függelékben szereplő bármely faj példányainak importjához importengedély és exportengedély vagy re-export bizonyítvány előzetes megadása és bemutatása szükséges. Importengedély csak a következő feltételek teljesülése esetén adható:
a) az importáló Állam Tudományos Testülete állást foglalt, hogy az import olyan célokat szolgál, amelyek nem hátrányosak az érintett fajok fennmaradása szempontjából;
b) ha a importáló állam Tudományos Testülete meggyőződött arról, hogy egy élő példány esetében a kijelölt címzett rendelkezik a példány elhelyezéséhez és gondozásához szükséges feltételekkel; és
c) az importáló állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy a példányt nem elsődlegesen kereskedelmi célokra fogják felhasználni.
4. Az I. Függelékben szereplő fajok bármely példányának re-exportjához re-export bizonyítvány előzetes megadása és bemutatása szükséges. Re-export bizonyítvány csak a következő feltételek teljesülése esetén adható:
a) a re-exportáló Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy a példányt ebbe az Államba az Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően importálták;
b) a re-exportáló Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy minden élő példány előkészítése és szállítása során a lehető legkisebbre csökkentik a sérülés, az egészségkárosodás vagy a kegyetlen bánásmód veszélyét;
c) a reexportáló Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy valamennyi élő példányra megadták az importengedélyt.
5. Az I. Függelékben szereplő fajok bármely példányának a tengerről történő beviteléhez a beviteli Állam Igazgatási Hatóságának előzetes bizonylata szükséges. A bizonylat a következő feltételek teljesülése esetén adható meg:
a) a beviteli Állam Tudományos Testülete úgy foglalt állást, hogy a bevitel nem káros a szóban forgó faj fennmaradására;
b) ha a beviteli Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy egy élő példány esetében a kijelölt címzett rendelkezik a példány elhelyezéséhez és gondozásához szükséges feltételekkel, és
c) a beviteli Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy a példányt nem elsődlegesen kereskedelmi célokra fogják felhasználni.

IV. Cikk

A II. Függelékben szereplő fajok példányai kereskedelmének szabályozása

1. A II. Függelékben szereplő fajok példányai mindennemű kereskedelmének összhangban kell lennie e Cikk rendelkezéseivel.
2. A II. Függelékben szereplő fajok bármely példányának exportjához exportengedély előzetes megadása és bemutatása szükséges. Exportengedély csak a következő feltételek teljesülése esetén adható:
a) az exportáló Állam Tudományos Testülete úgy foglalt állást, hogy az ilyen export nem káros a kérdéses faj fennmaradása szempontjából;
b) az exportáló Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy a példány nem az illető állam által az állat- és növényvilág védelmére hozott jogszabályok megszegésével szerezték be; és
c) az exportáló Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy minden élő példány előkészítése és szállítása során a lehető legkisebbre csökkentik a sérülés, az egészségkárosodás vagy a kegyetlen bánásmód veszélyét.
3. Minden Részes Fél Tudományos Testülete egyaránt figyelemmel kíséri a II. Függelékben szereplő fajok példányaira az adott Állam által kiadott exportengedélyeket és az ilyen példányok tényleges exportját. Ha a Tudományos Testület arra a következtetésre jut, hogy bármely faj példányainak kivitelét a kérdéses faj elterjedési területén az érintett ökológiai rendszerekben játszott szerepének megfelelő szintű fenntartása érdekében korlátozni kell, éspedig jóval azon szint felett, amelyen e fajnak az I. Függelékbe való felvétele szükségessé válik, akkor a Tudományos Testület megfelelő intézkedéseket javasol az illetékes Igazgatási Hatóságnak az érintett faj példányaira vonatkozó exportengedélyek megadásának korlátozására.
4. A II. Függelékben szereplő fajok bármely példányának importjához vagy exportengedély vagy re-export bizonyítvány előzetes bemutatása szükséges.
5. A II. Függelékben szereplő fajok bármely példányának re-exportjához re-export bizonyítvány előzetes megadása és ennek bemutatása szükséges. Re-export bizonyítvány csak a következő feltételek teljesülése esetén adható meg:
a) a re-exportáló Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy a példányt ebbe az Államba az Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően importálták; és
b) a re-exportáló Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy minden élő példány előkészítése és szállítása során a lehető legkisebbre csökkentik a sérülés, az egészségkárosodás, a kegyetlen bánásmód veszélyét.
6. A II. Függelékben szereplő fajok bármely példányának bevitele a tengerről csak a beviteli Állam Igazgatási Hatósága bizonyítványának előzetes megadásával történhet. Bizonyítvány csak a következő feltételek teljesülése esetén adható:
a) a beviteli Állam Tudományos Testülete úgy foglalt állást, hogy a bevitel nem káros az érintett faj fennmaradására; és
b) a beviteli Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy minden élő példányt úgy kezelnek majd, hogy a lehető legkisebbre csökkentik a sérülés, az egészségkárosodás vagy a kegyetlen bánásmód veszélyét.
7. Az e Cikk 6. bekezdésében hivatkozott bizonyítványokat a Tudományos Testület javaslatára más nemzeti tudományos testületekkel, vagy szükség esetén nemzetközi tudományos testületekkel történő konzultáció után lehet megadni, egy évet meg nem haladó időszakokra, az ezen időszakok alatt bevitelre kerülő példányok teljes számára.

V. Cikk

A III. Függelékben szereplő fajok példányai kereskedelmének szabályozása

1. A III. Függelékben szereplő fajok példányai mindennemű kereskedelmi forgalmának összhangban kell lennie e Cikk rendelkezéseivel.
2. A III. Függelékben szereplő faj bármely példányának az exportjához bármely olyan Államból, amely a kérdéses fajt a III. Függelékbe felvette, exportengedély előzetes megadása és ennek bemutatása szükséges. Exportengedély csak a következő feltételek teljesülése esetén adható:
a) az exportáló Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy a példányt nem az illető államnak az állat- és növényvilág védelmére hozott jogszabályainak a megszegésével szerezték be; és
b) az exportáló állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy minden élő példány előkészítése és szállítása során a lehető legkisebbre csökkentik a sérülés, az egészségkárosodás vagy a kegyetlen bánásmód veszélyét.
3. A III. Függelékben szereplő fajok bármely példányának importjához – kivéve azokat az eseteket, amikor e Cikk 4. pontjának alkalmazását indokoló körülmények állnak fenn – származási bizonyítvány előzetes bemutatása; ahol az import olyan Államból történik, amely a kérdéses fajt a III. Függelékbe felvette, exportengedély szükséges.
4. Re-export esetében a re-exportáló Állam Igazgatási Hatósága által kiadott bizonyítványt, amely azt igazolja, hogy az adott példányt abban az Államban készítették elő vagy re-export alatt áll, az importáló Államnak úgy kell elfogadnia, mint az Egyezmény rendelkezései alkalmazásának bizonyítását az érintett példányra vonatkozóan.

VI. Cikk

Engedélyek és bizonyítványok

1. A III–V. Cikk rendelkezései értelmében megadott engedélyeknek és bizonyítványoknak összhangban kell lenniük e Cikk rendelkezéseivel.
2. Az exportengedélynek tartalmaznia kell a IV. Függelékben meghatározott mintában pontosan megjelölt tájékoztatást és csak a megadásának időpontjától számított hat hónapon belül használható fel exportra.
3. Minden engedélynek vagy bizonyítványnak tartalmaznia kell az Egyezmény címét, a kibocsátó Igazgatási Hatóság nevét és valamely azonosító bélyegzőjét, valamint az Igazgatási Hatóság által megadott ellenőrzési számot.
4. Az Igazgatási Hatóság által kiadott engedély vagy bizonyítvány mindegyik másolatán világosan fel kell tüntetni, hogy az csak másolat, és ilyen másolatot az eredeti helyett használni nem szabad, kivéve az eredetin megjelölt mértékben.
5. A példányok minden egyes küldeményéhez külön engedélyt vagy bizonyítványt kell megkövetelni.
6. Bármely példány importáló Állama Igazgatási Hatóságának érvénytelenítenie kell és be kell vonnia az adott példányra vonatkozólag bemutatott exportengedélyt vagy re-export bizonyítványt és minden vonatkozó importengedélyt.
7. Amennyiben célszerű és megvalósítható, az Igazgatási Hatóság minden példányt jellel láthat el a példány azonosításának elősegítése érdekében. Az e célt szolgáló ,,jel'' kifejezés bármilyen kitörölhetetlen lenyomatot, ólompecsétet vagy más megfelelő eszközt jelent a példány azonosítására, amelyet úgy kell tervezni, hogy illetéktelen személyek által történő utánzása a lehető legnehezebb legyen.

VII. Cikk

A kereskedelemre vonatkozó mentességek
és más különleges rendelkezések

1. A III., IV. és V. Cikkek rendelkezései nem alkalmazhatóak a példányok átmenő (tranzit) forgalmára és a Részes Fél területén való átrakására addig, amíg a példányok a vámhatóság ellenőrzése alatt állnak.
2. Ha az exportáló vagy re-exportáló Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy a példányt az előtt szerezték be, mielőtt az Egyezmény rendelkezései alkalmazhatók lettek volna erre a példányra, a III–V. Cikk rendelkezéseit nem kell alkalmazni erre a példányra, amennyiben az Igazgatási Hatóság erre vonatkozóan bizonyítványt állít ki.
3. A III–V. Cikkek rendelkezései nem alkalmazhatók azokra a példányokra, amelyek személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságok. Ezt a mentességet nem lehet alkalmazni a következő esetekben:
a) az I. Függelékben szereplő fajok példányai esetében, ha ezeket a tulajdonos azon Államon kívül szerezte be, ahol szokásos lakhelye van, és ebbe az Államba viszi be őket; vagy
b) a II. Függelékben szereplő fajok példányai esetében, ha:
(i) ezeket a tulajdonos azon Államon kívül szerezte be, ahol szokásos lakhelye van, és olyan Államban, ahol a természeti környezetből való kiemelésük történt,
(ii) abba az Államba viszik be őket, ahol a tulajdonos szokásos lakhelye van, és
(iii) az az Állam, ahol a természeti környezetből való kiemelésük történt, exportengedélyek előzetes megadását követeli meg az ilyen példányok bármilyen exportja előtt; kivéve, ha az Igazgatási Hatóság meggyőződött arról, hogy a példányok beszerzése azt megelőzően történt meg, hogy az Egyezmény rendelkezései azokra alkalmazandók lettek volna.
4. Az I. Függelékben szereplő állatfajok példányai, amelyeket fogságban nevelnek kereskedelmi célra vagy az I. Függelékben szereplő kereskedelmi célokra mesterségesen szaporított növényfajok, a II. Függelékben szereplő fajok példányainak tekintendők.
5. Ha az exportáló Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy egy állatfaj adott példánya fogságban növekedett vagy egy növényfaj adott példánya mesterséges úton szaporított vagy egy ilyen állat vagy növény része vagy ezektől származott, az Igazgatási Hatóság ezt tanúsító bizonyítványát elfogadják a III., IV. vagy V. Cikk rendelkezéseiben előírt bármely engedély vagy bizonyítvány helyett.
6. A III–V. Cikk rendelkezései nem alkalmazandók növénygyűjteményi példányoknak vagy más konzervált, szárított vagy beágyazott múzeumi példányoknak vagy valamely Igazgatási Hatóság által kiadott vagy elfogadott jellel ellátott élő növényanyagnak az Államuk Igazgatási Hatósága által bejegyzett tudósok vagy tudományos intézmények közötti nem kereskedelmi kölcsönzésére, ajándékozására vagy cseréjére.
7. Bármely Állam Igazgatási Hatósága lemondhat a III–V. Cikkben foglalt követelményekről és engedélyek vagy bizonyítványok nélkül engedélyezheti az olyan példányok mozgását, amelyek egy utazó állatkert, vándorcirkusz, utazó állatgyűjtemény, növénykiállítás vagy más vándorkiállítás részét képezik, feltéve, hogy
a) az exportőr vagy importőr az ilyen példányok összes részletét regisztráltatja az Igazgatási Hatóságnál,
b) a példányok e Cikk akár 2., akár az 5. bekezdése által meghatározott kategóriákba tartoznak; és
c) az Igazgatási Hatóság meggyőződött arról, hogy minden élő példányt úgy szállítanak és gondoznak, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a sérülés, az egészségi károsodás vagy a kegyetlen bánásmód veszélyét.

VIII. Cikk

A Részes Felek által foganatosítandó intézkedések

1. A Részes Feleknek megfelelő intézkedéseket kell tenniük az Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtására és a példányoknak e rendelkezések megszegésével történő kereskedelme megtiltására. Ezek közé kell tartozniuk a következő intézkedéseknek:
a) az ilyen példányok kereskedelmének vagy birtoklásának vagy mindkettőnek hátrányos jogkövetkezményekkel való sújtása; és
b) az ilyen példányok elkobzásának, illetőleg az exportáló Államba történő visszaszállításának a biztosítása.
2. Az e Cikk 1. bekezdésében meghatározott intézkedések foganatosításán kívül bármely Részes Fél, ha ezt szükségesnek tartja, gondoskodhat az Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazására hozott intézkedések megszegésével eladott példány elkobzása következtében felmerült költségek belföldi megtérítésének bármely módszeréről.
3. A Részes Feleknek amennyire csak lehetséges, biztosítaniuk kell, hogy a példányok a kereskedelmi forgalomba hozatalhoz szükséges minden formaságon a lehető legrövidebb időn belül jussanak keresztül. Az ilyen átjutás megkönnyítése érdekében a Részes Felek olyan belépő- és kilépőállomásokat jelölhetnek ki, amelyeken a példányokat vámkezelésre be kell mutatni. A Részes Államok továbbá gondoskodni tartoznak arról, hogy valamennyi élő példányt az átszállítás, tartás vagy szállítmányozás minden szakaszában a megfelelő módon gondozzanak úgy, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a sérülés, az egészségkárosodás vagy a kegyetlen bánásmód, kezelés veszélyét.
4. Ha egy élő példányt koboznak el az e Cikk 1. bekezdésében hivatkozott intézkedések eredményeképpen,
a) a példányt az elkobzást eszközlő Állam Igazgatási Hatóságára kell bízni;
b) az Igazgatási Hatóságnak az exportáló Állammal való konzultáció után vissza kell küldenie a példányt az említett Államnak ezen Állam költségén vagy olyan mentő központba vagy más olyan helyre kell küldenie, amelyet az Igazgatási Hatóság alkalmasnak és az Egyezmény rendelkezéseivel összhangban állónak tart; és
c) az Igazgatási Hatóság beszerezheti a Tudományos Testület véleményét vagy ha szükségesnek találja, konzultálhat a Titkársággal annak érdekében, hogy megkönnyítse az e bekezdés b) pontja értelmében hozandó döntést, beleértve a mentő központ vagy más hely kiválasztását.
5. Az e Cikk 4. bekezdésében hivatkozott mentő központ olyan intézményt jelent, amelyet az Igazgatási Hatóság jelöl ki azzal a céllal, hogy biztosítsa az élő példányok, különösen az elkobzott élő példányok gondozását.
6. Minden Részes Félnek nyilvántartást kell vezetnie az I–III. Függelékben szereplő fajok példányainak kereskedelmi forgalmáról, amelyeknek tartalmaznia kell:
a) az exportőrök, importőrök nevét és címét; és
b) a kiadott engedélyek és bizonyítványok számát és típusát; azokat az Államokat, amelyekkel ilyen kereskedelmet bonyolítottak le; a példányok számát vagy mennyiségét és típusát, a fajok nevét az I–III. Függelék szerint, és ahol ez alkalmazható, a kérdéses példányok méretét és nemét.
7. Minden Részes Félnek időszakos jelentést kell készítenie az Egyezmény végrehajtásáról és el kell juttatnia a Titkársághoz:
a) éves jelentést, amely tartalmazza az e Cikk 6. bekezdése b) pontjában megjelölt információk összegezését; és
b) kétéves jelentést az Egyezmény rendelkezéseinek érvényesítésére hozott jogalkotási, szabályozási és igazgatási intézkedésekről.
8. Az e Cikk 7. bekezdésében hivatkozott tájékoztató anyagnak nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lennie, amennyiben ez nem összeegyeztethetetlen az érintett Részes Fél jogszabályaival.

IX. Cikk

Igazgatási hatóságok és tudományos testületek

1. Minden Részes Félnek az Egyezmény céljára ki kell jelölnie:
a) egy vagy több Igazgatási Hatóságot, amely illetékes engedélyek vagy bizonyítványok kiadására ezen Részes Fél részéről; és
b) egy vagy több Tudományos Testületet.
2. A megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratot letétbe helyező Államnak a letétbe helyezéssel egy időben tájékoztatni kell a letéteményes kormányt a más Részes Felekkel és a Titkársággal való kapcsolattartásra feljogosított Igazgatási Hatóság nevéről és címéről.
3. Az e Cikk rendelkezései értelmében történt kijelölésekben vagy felhatalmazásokban beállt minden változásról az érintett Részes Félnek értesítenie kell a Titkárságot, hogy az ezt valamennyi más Részes Félhez továbbítsa.
4. Az e Cikk 2. bekezdésében hivatkozott bármely Igazgatási Hatóságnak a Titkárság vagy egy másik Részes Fél Igazgatási Hatóságának kívánságára közölnie kell az általa az engedélyeinek vagy bizonyítványainak hitelesítésére használt bélyegzők, pecsétek vagy más eszközök lenyomatát.

X. Cikk

Kereskedelem az Egyezményben nem részes
Államokkal

Ha olyan Államból vagy Államba történik export, reexport vagy import, amely nem részese az Egyezménynek, bármely Részes Fél az Egyezmény szerinti engedélyek és bizonyítványok helyett elfogadhatja a kérdéses Állam illetékes hatóságai által kibocsátott hasonló dokumentációt, ha az alapjában véve megfelel az egyezmény által az engedélyekkel és bizonyítványokkal kapcsolatban előírt követelményeknek.

XI. Cikk

A Részes Felek konferenciája

1. A Titkárságnak az Egyezmény hatálybalépését követő két éven belül össze kell hívnia a Részes Államok konferenciájának az ülését.
2. Ezt követően a Titkárságnak legalább kétévenként rendes ülésszakot kell összehívnia, hacsak a konferencia nem határoz másképpen, illetve – legalább a Részes Felek egyharmadának írásban előterjesztett kérelmére – a Titkárságnak bármikor rendkívüli ülésszakot kell összehívnia.
3. A rendes vagy rendkívüli ülésszakon a Részes Felek áttekintik az Egyezmény végrehajtását és
a) meghoznak minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a Titkárság számára feladatai elvégzését és ezekhez szükséges pénzügyi előírásokat fogadnak el;
b) megvitathatják és elfogadhatják az I–II. Függelék módosítását a XV. Cikknek megfelelően;
c) áttekinthetik az I–III. Függelékben szereplő fajok állományának helyreállítása és megőrzése terén elért előrehaladást;
d) átvehetik és megvitathatják a Titkárság vagy bármelyik Részes Fél által előterjesztett jelentéseket;
e) ha helyesnek ítélik, ajánlásokat tehetnek az Egyezmény hatékonyságának fokozására.
4. Minden rendes ülésszakon a Részes Felek meghatározhatják az e Cikk 2. bekezdése rendelkezéseinek értelmében tartandó legközelebbi rendes ülésszak időpontját és helyét.
5. A Részes Felek bármely ülésszakon az adott ülésszak tekintetében eljárási szabályokat határozhatnak meg és fogadhatnak el.
6. Az Egyesült Nemzetek szakosított szervezetei és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, valamint bármelyik olyan Állam, amely nem részese ennek az Egyezménynek, a konferencia ülésszakain megfigyelőkkel képviseltetheti magát, akik részvételi joggal rendelkeznek, de szavazati joggal nem.
7. Hacsak a Részes Felek legalább egyharmada nem ellenzi, a következő kategóriába tartozó, a vadon élő állatvilág és növényvilág védelmében, megóvásában vagy gondozásában szakértelemmel rendelkező minden olyan testület vagy ügynökség részvételét lehetővé kell tenni, amely arról értesítené a Titkárságot, hogy a konferencia ülésszakain megfigyelőkkel kívánja képviseltetni magát:
a) nemzetközi kormányközi és nem kormányközi ügynökségek vagy testületek, illetőleg nemzeti kormányügynökségek és testületek; és
b) olyan nemzeti nem kormányzati ügynökségek vagy testületek, amelyek részvételét jóváhagyta az az Állam, amelyben székhelyük van. Ha a részvételt lehetővé tették, e megfigyelők részvételi joggal rendelkeznek, szavazati joguk azonban nincs.

XII. Cikk

Titkárság

1. Az Egyezmény hatálybalépése után az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programjának végrehajtó Igazgatósága gondoskodik Titkárságról. Segítségére lehetnek az általa helyesnek ítélt mértékben és módon, megfelelő kormányközi vagy nemzeti ügynökségek és testületek, amelyek szakértelemmel rendelkeznek a vadon élő állatok és növények védelmében, megóvásában és fenntartásában.
2. A Titkárság feladatai a következők:
a) a Részes Felek tanácskozásainak megszervezése és a lebonyolítás biztosítása;
b) az Egyezmény XV–XVI. Cikke szerinti feladatok ellátása;
c) tudományos és műszaki tanulmányok végzése a Részes Felek konferenciája által jóváhagyott programokkal összhangban, amelyek hozzájárulnak az Egyezmény végrehajtásához, beleértve az élő példányok megfelelő előkészítésére és szállítására vonatkozó szabványok és a példányok azonosítási eszközeire vonatkozó vizsgálatokat;
d) a Részes Felek jelentéseinek a tanulmányozása, azok figyelembevételével további tájékoztatás kérése a Részes Felektől, amennyiben ezt a Titkárság az Egyezmény végrehajtásának biztosítása érdekében szükségesnek tartja;
e) a Részes Felek figyelmének felhívása az Egyezmény céljaival kapcsolatos bármely kérdésre;
f) az I–III. Függelék időszerűsített kiadásainak időszakonkénti megjelentetése és szétosztása a Részes Felek között minden olyan tájékoztatással együtt, amely megkönnyíti az ezekben a Függelékekben szereplő fajok példányainak azonosítását;
g) éves jelentések készítése a Részes Felek számára saját munkájáról, az Egyezmény végrehajtásáról, illetőleg más olyan jelentések készítése, amelyek a Részes Felek tanácskozásaihoz szükségesek lehetnek;
h) ajánlások készítése az Egyezmény céljainak megvalósítására és rendelkezéseinek végrehajtására, beleértve a tudományos vagy műszaki jellegű információk cseréjét;
i) bármely olyan más feladat ellátása, amellyel a Részes Felek megbízzák.

XIII. Cikk

Nemzetközi intézkedések

1. Ha a Titkárság a hozzá érkezett tájékoztatás alapján arról győződött meg, hogy az I. vagy II. Függelékben szereplő valamelyik fajra káros hatást gyakorol az ezen fajhoz tartozó példányokkal folytatott kereskedelem, vagy hogy az Egyezmény rendelkezéseit nem hatékonyan hajtják végre, ezt az információt közölnie kell az érintett Részes Fél vagy Részes Felek megbízott Igazgatási Hatóságával.
2. Ha bármely Részes Fél az e Cikk 1. bekezdésében jelzett közlést kap, a lehető leghamarabb értesíti a Titkárságot minden lényeges tényről, ha jogszabályai ezt megengedik, és adott esetben orvosló intézkedéseket javasol. Ha a Részes Fél úgy véli, hogy kívánatos lenne vizsgálat lefolytatása, ezt a vizsgálatot a Részes Fél által kifejezetten feljogosított egy vagy több személy végezheti el.
3. A Részes Fél által rendelkezésre bocsátott vagy az e Cikk 2. bekezdésében meghatározott bármely vizsgálatból származó információt meg kell vizsgálni a Részes Felek legközelebbi Konferenciáján, amely általa helyénvalónak tartott bármilyen ajánlást tehet.

XIV. Cikk

Belső jogalkotásra és nemzetközi egyezményekre
gyakorolt hatás

1. Az Egyezmény rendelkezései semmiképpen nem érintik a Részes Felek azon jogát, hogy
a) szigorúbb belső intézkedéseket fogadjanak el az I–III. Függelékben szereplő fajok példányai kereskedelmének, befogásának, birtoklásának avagy szállításának a feltételeivel vagy ezek teljes megtiltásával kapcsolatban; vagy
b) olyan belső intézkedéseket hozzanak, amelyek korlátozzák vagy megtiltják az I., II. vagy III. Függelékben nem szereplő fajok kereskedelmét, befogását, birtoklását vagy szállítását.
2. Az Egyezmény rendelkezései semmiképpen nem érintik a Részes Felek valamely belső intézkedésének rendelkezéseit vagy a Részes Felek olyan kötelezettségeit, amelyek a példányok kereskedelmének, befogásának, birtoklásának vagy szállításának más szempontjaira vonatkozó bármely hatályos vagy valamely Részes Fél tekintetében ezután hatályba lépő szerződésből, egyezményből vagy nemzetközi megállapodásból származnak, ideértve minden intézkedést a vámhatóságokkal, a közegészségüggyel, az állat-egészségügyi vagy növényi zárlati területekkel kapcsolatban.
3. Az Egyezmény rendelkezései semmiképpen sem érintik az Államok között kötött vagy kötendő bármely olyan szerződés, egyezmény vagy nemzetközi megállapodás rendelkezéseit vagy az ezekből származó kötelezettségeket, amely ezen államok között közös külső vámellenőrzés felállításával és a tagjai közötti vámellenőrzés megszüntetésével uniót vagy regionális kereskedelmi megállapodást hoz létre, amennyiben ez utóbbiak a tagállamok közötti kereskedelemre vonatkoznak.
4. Az Egyezményben részes azon Állam, amely egyúttal részese valamely más olyan szerződésnek, egyezménynek vagy nemzetközi megállapodásnak, amely hatályban van ennek az Egyezménynek a hatálybalépésekor és amelynek a rendelkezései értelmében a II. Függelékben szereplő tengeri fajokat védelemben részesítik, mentesül az Egyezmény rendelkezései értelmében reá háruló kötelezettség alól a II. Függelékben szereplő fajok példányaival folytatott azon kereskedelem vonatkozásában, amelyet az illető Államban bejegyzett hajókkal, az ilyen egyéb szerződés, egyezmény vagy nemzetközi megállapodás rendelkezéseinek megfelelően folytat.
5. A III–V. Cikk rendelkezéseire tekintet nélkül az e Cikk 4. bekezdésének megfelelően befogott példány bármilyen exportjához csak a beviteli Állam Igazgatási Hatóságának a bizonyítványa szükséges, annak igazolásául, hogy a példányt a másik szóban forgó szerződés, egyezmény vagy nemzetközi megállapodás rendelkezéseivel összhangban fogták be.
6. Az Egyezmény egyetlen rendelkezése sem érinti a tengerjognak az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2750 C (XXV) számú határozata értelmében összehívott Egyesült Nemzetek Tengerjogi Konferenciája által történő kodifikációját és továbbfejlesztését, avagy bármely államnak a tengerjoggal, valamint a parti állam és a lobogó szerinti állam joghatóságának jellegével és terjedelmével kapcsolatos jelenlegi vagy jövőbeni követeléseit és jogi álláspontját.

XV. Cikk

Az I. és II. Függelék módosítása

1. Az I–II. Függeléknek a Részes Felek konferenciája ülésszakain történő módosításaira a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:
a) Bármelyik Részes Fél javasolhatja, hogy a soron következő ülésszak tárgyalja meg az I. vagy II. Függelék módosítását. A módosítás javasolt szövegét az ülésszak előtt legalább 150 nappal közölni kell a Titkársággal. A Titkárság az e Cikk 2. bekezdésének b) és c) pontjával összhangban a módosítások kérdésében konzultál a többi Részes Féllel, illetve az érdekelt testületekkel és a választ legalább 30 nappal az ülésszak előtt eljuttatja valamennyi Részes Félhez.
b) A módosításokat a jelenlevő és szavazó Részes Felek kétharmados többségének kell elfogadnia. Ebből a szempontból a ,,jelenlevő és szavazó Részes Felek'' kifejezés a jelenlevő és igennel vagy nemmel szavazó Részes Feleket jelenti. A szavazástól tartózkodó Részes Felek nem számíthatók be a módosítás elfogadásához szükséges kétharmadba.
c) Az ülésszakon elfogadott módosítások az ülésszak után 90 nappal lépnek érvénybe valamennyi Részes Fél tekintetében, kivéve azokat, amelyekkel szemben az e Cikk 3. bekezdésének megfelelően fenntartást tettek.
2. Az I–II. Függeléknek a Részes Felek konferenciájának ülésszakai között történő módosításaira a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:
a) Bármely Részes Fél javasolhatja, hogy az ülésszakok között vizsgálják meg az I. vagy II. Függelék módosítását az e bekezdésben meghatározott, postai úton végbemenő eljárással.
b) Tengeri fajok vonatkozásában a Titkárság a javasolt módosítás szövegének kézhezvétele után azt azonnal közli a Részes Felekkel. Konzultál azon kormányközi testületekkel is, amelyek valamilyen feladatot töltenek be a fajokkal kapcsolatban, különösen abból a célból, hogy beszerezze azokat a tudományos adatokat, amelyeket e testületek bocsáthatnak rendelkezésre és hogy biztosítsa az összhangot az ilyen testületek által alkalmazott védelmi intézkedésekkel. A Titkárság a lehető legrövidebb időn belül eljuttatja a Részes Felekhez az ezen testületek által kifejezésre juttatott nézeteket és rendelkezésre bocsátott adatokat, valamint saját megállapításait és ajánlásait.
c) A tengeri fajokon kívüli egyéb fajok vonatkozásában a Titkárság a javasolt módosítás szövegének kézhezvétele után azonnal közli ezt a Részes Felekkel és ezt követően a lehető legrövidebb időn belül közli saját ajánlásait is.
d) Bármely Részes Fél attól a naptól számított 60 napon belül, hogy a Titkárság az e bekezdés b) vagy c) pontja értelmében közölte ajánlásait a Részes Felekkel, eljuttathat a Titkársághoz bármely észrevételt a javasolt módosításra vonatkozólag minden lényeges tudományos adattal és információval együtt.
e) A Titkárságnak a lehető legrövidebb időn belül közölnie kell a Részes Felekkel a kapott válaszokat saját ajánlásaival együtt.
f) Ha a javasolt változtatással kapcsolatban nem érkezik be kifogás a Titkársághoz 30 napon belül azt az időpontot követően, amikor az e bekezdés e) pontja rendelkezései alapján a válaszok és ajánlások közlésre kerültek, a módosítás 90 nap múlva hatályba lép minden Részes Fél tekintetében, kivéve azokat, amelyek az e Cikk 3. bekezdésével összhangban fenntartást jelentettek be.
g) Ha a Titkársághoz bármely Részes Féltől kifogás érkezett, a javasolt módosítást az e bekezdés h)–j) pontjának megfelelően postai úton szavazásra kell bocsátani.
h) A Titkárságnak értesítenie kell a Részes Feleket arról, hogy a kifogásról szóló értesítést megkapta.
i) Hacsak a Titkárság nem kapja meg a Részes Felek legalább felétől az e bekezdés h) pontja szerinti értesítés napjától számított 60 napon belül az igenlő szavazatokat, ellenszavazatokat és tartózkodást, a javasolt módosítást a Konferencia következő ülésszaka elé kell utalni további tárgyalás céljából.
j) Amennyiben a szavazatok a Részes Felek felétől beérkeztek, a módosítást az igennel vagy nemmel szavazó Részes Felek kétharmados többsége fogadja el.
k) A Titkárság értesíti az összes Részes Felet a szavazás eredményéről.
l) Ha a javasolt módosítást elfogadták, az valamennyi Részes Fél tekintetében a Titkárság által küldött értesítés keltétől számított 90. napon lép hatályba, azon részes felek kivételével, amelyek az e Cikk 3. bekezdésének megfelelően fenntartást jelentettek be.
3. Az e Cikk 1. bekezdésének c) pontja vagy a 2. bekezdésének l) pontja értelmében biztosított 90 napos időszak alatt bármelyik Részes Fél írásban bejelentheti a letéteményes kormánynál a módosítással szembeni fenntartását. Az ilyen fenntartás visszavonásáig a Részes Fél úgy tekintendő, mint amely az érintett fajokkal folytatott kereskedelem tekintetében nem részese az Egyezménynek.

XVI. Cikk

A III. Függelék és annak módosítása

1. Bármelyik Részes Fél bármikor jegyzéket juttathat el a Titkársághoz azon fajokról, amelyeket a saját joghatósága területén a II. Cikk 3. bekezdésében említett célból szabályozás alá tartozónak tekint. A III. Függelék azoknak a Részes Feleknek a nevét tartalmazza, amelyek javasolták az érintett fajok III. Függelékbe való felvételét, a javasolt fajok tudományos nevét és az érintett állatok vagy növények vonatkozásában ezeknek az I. Cikk b) pontja szerint meghatározott bármely részét vagy származékát.
2. Az e Cikk 1. bekezdésének rendelkezései értelmében benyújtott minden jegyzéket a beérkezés után a Titkárságnak a lehető legrövidebb időn belül közölnie kell a Részes Felekkel. A jegyzék a III. Függelék részeként a közlést követően 90 nap múlva lép hatályba. Az ilyen jegyzék közlése után bármikor bármelyik Részes Fél írásban fenntartást jelenthet be a letéteményes kormánynál bármely fajjal vagy annak részével vagy származékával kapcsolatban és amíg azt a fenntartást nem vonja vissza, az illető Államot nem tekintik az Egyezmény Részes Felének az érintett fajjal vagy részével vagy származékával folytatott kereskedelem vonatkozásában.
3. A Részes Fél, amely a III. Függelékben való felvétel céljából bejelentett egy fajt, ezt bármikor visszavonhatja úgy, hogy erről értesítést küld a Titkárságnak, amely közli a visszavonást valamennyi Részes Féllel. A visszavonás az ilyen közlés keltétől számított 30. napon lép hatályba.
4. Bármely Részes Félnek, amely az e Cikk 1. bekezdésének rendelkezései szerinti jegyzéket terjeszt elő, a Titkárság rendelkezésére kell bocsátania a kérdéses faj védelmére vonatkozó valamennyi belföldi törvénye és jogszabálya másolatát, minden olyan értelmezéssel együtt, amelyet a Részes Fél célszerűnek talál, vagy amelyet a Titkárság igényel. A Részes Félnek mindaddig, amíg a kérdéses faj a III. Függelékben szerepel, az ilyen törvények és jogszabályok bármely módosítását vagy új értelmezését elfogadásuk után be kell terjesztenie.

XVII. Cikk

Az Egyezmény módosítása

1. A Titkárság tartozik összehívni a Részes Felek konferenciájának rendkívüli ülésszakát, ha a Részes Felek legalább egyharmada írásban kéri az Egyezmény módosításának megvitatását és elfogadását. Az ilyen módosításokat a jelenlevő és szavazó Részes Felek kétharmados többségének kell elfogadnia. Ebből a szempontból a ,,jelenlevő és szavazó Részes Fél'' kifejezés a jelenlevő és igennel vagy nemmel szavazó Részes Feleket jelenti. A szavazástól tartózkodó Részes Felek nem számítanak be a módosítás elfogadásához szükséges kétharmadba.
2. Minden módosítás javasolt szövegét a Titkárságnak legalább 90 nappal a tanácskozás előtt valamennyi Részes Félhez el kell juttatnia.
3. A módosítás az azt elfogadó Részes Felek tekintetében 60 nappal azután lép hatályba, hogy a Részes Felek kétharmada a letéteményes kormánynál letétbe helyezte a módosítás elfogadására vonatkozó okiratot. Ezt követően a módosítás minden további Részes Fél tekintetében 60 nappal azután lép hatályba, hogy ez a Részes Fél a módosítást elfogadó okiratát letétbe helyezte.

XVIII. Cikk

Viták eldöntése

1. A két vagy több Részes Fél között az Egyezmény értelmezésével vagy rendelkezései alkalmazásával kapcsolatban felmerült minden vitát az abban érintett feleknek kell megtárgyalniuk.
2. Ha a vitát az e Cikk 1. bekezdése alapján nem lehet eldönteni, a Részes Felek közös megegyezéssel választott bíróság, különösen a Hágai Állandó Választott Bíróság elé terjeszthetik a vitát. A választott bíróság döntése a vitát előterjesztő Részes Felekre kötelező.

XIX. Cikk

Aláírás

Az Egyezmény Washingtonban, 1973. április 30-ig, ezt követően Bernben, 1974. december 31-ig írható alá.

XX. Cikk

Megerősítés, elfogadás, jóváhagyás

Az Egyezményt meg kell erősíteni, el kell fogadni, vagy jóvá kell hagyni. A megerősítő, elfogadási és jóváhagyási okiratokat a Svájci Államszövetség kormányánál kell letétbe helyezni, amely a letéteményes kormány lesz.

XXI. Cikk

Csatlakozás

Az Egyezményhez meghatározatlan ideig lehet csatlakozni. A csatlakozási okiratokat a letéteményes kormánynál kell letétbe helyezni.

XXII. Cikk

Hatálybalépés

1. Az Egyezmény a tizedik megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratnak a letéteményes kormánynál történt letétbe helyezését követő 90. napon lép hatályba.
2. Minden olyan Állam vonatkozásában, amely az Egyezményt a tizedik megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okirat letétbe helyezése után erősíti meg, fogadja el, hagyja jóvá vagy csatlakozik ahhoz, az Egyezmény a szóban forgó Állam megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratának letétbe helyezését követő 90. napon lép hatályba.

XXIII. Cikk

Fenntartások

1. Az Egyezmény rendelkezéseivel szemben általános fenntartás nem tehető. Különös fenntartásokat e Cikk, valamint a XV. és XVI. Cikk rendelkezéseinek megfelelően lehet előterjeszteni.
2. Bármely Állam a megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratának letétbe helyezésekor különös fenntartást terjeszthet elő:
a) az I., II. vagy III. Függelékben szereplő bármelyik faj, vagy
b) a III. Függelékben szereplő fajra vonatkozóan közelebbről megjelölt bármely rész vagy származék
tekintetében.
3. Mindaddig, amíg egy Részes Fél az e Cikk rendelkezései értelmében előterjesztett fenntartását nem vonja vissza, e Részes Felet úgy kell tekinteni, mint amely nem részese az Egyezménynek az ilyen fenntartásban pontosan megjelölt faj vagy részek vagy származékok kereskedelme vonatkozásában.

XXIV. Cikk

Felmondás

A letéteményes kormányhoz intézett írásos értesítéssel bármelyik Részes Fél bármikor felmondhatja az Egyezményt. A felmondás tizenkét hónappal azután lép hatályba, hogy a letéteményes kormány az értesítést megkapta.

XXV. Cikk

Letéteményes

1. Az Egyezmény eredetijét – amelynek kínai, angol, francia, orosz és spanyol nyelvű szövege egyaránt hiteles – a letéteményes kormánynál kell letétbe helyezni, amely annak hiteles másolatát valamennyi olyan Államhoz eljuttatja, amely aláírta azt vagy csatlakozási okiratát letétbe helyezte.
2. A letéteményes kormány valamennyi aláíró és csatlakozó államot és a Titkárságot tájékoztatja az Egyezmény aláírásáról, a megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratok letétbe helyezéséről, az Egyezmény hatálybalépéséről, módosításáról, a fenntartások bejelentéséről, valamint a felmondásra vonatkozó bejelentésekről.
3. Az Egyezmény hatálybalépésekor, annak hitelesített másolatát a letéteményes kormány eljuttatja az Egyesült Nemzetek Titkárságához azzal a céllal, hogy azt az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 102. Cikkének megfelelően nyilvántartásba vegyék és közzétegyék.

Ennek hiteléül az alulírott, erre nézve kellően feljogosított meghatalmazottak az Egyezményt aláírták.

Kelt Washingtonban, az ezerkilencszázhetvenharmadik év március hó harmadik napján.I., II. és III. Függelék3

A 2003. február 13-i helyzet szerint

Értelmezés

1. A függelékekben szereplő fajokra utalás történik:
a) a fajok nevével; vagy
b) mint egy magasabb taxonban vagy annak egy kiemelt részében foglalt valamennyi fajra.

2. Az ,,spp.'' rövidítés használatos egy magasabb taxon valamennyi fajának jelölésére.

3. A fajnál magasabb taxonokra történő utalás célja csupán tájékoztatás vagy osztályozás.

4. A növények esetében a következő rövidítések használatosak a fajnál alacsonyabb taxonoknál:
a) az ,,ssp.'' rövidítés az alfajt,
b) a ,,var(s)'' rövidítés a változato(ka)t,

5. Mivel az I. Függelékbe tartozó növényfajok, illetve magasabb taxonok egyike sincs azzal a magyarázattal ellátva, miszerint hibridjeikre vonatkozóan az Egyezmény III. Cikkének előírásai az irányadók, ezen fajok, illetve taxonok mesterségesen létrehozott hibridjeinek kereskedelméhez a mesterséges szaporítást igazoló bizonylat szükséges. A hibridektől származó mag, pollen (beleértve a pollíniumt is), a vágott virág, valamint a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon lévő magonc- vagy szövettenyészetek nem tartoznak az Egyezmény hatálya alá.

6. A III. Függelékben szereplő fajok nevét követően zárójelben megadott országok neve azon Részes Feleké, amelyek az adott fajt a III. Függelékre felvették.

7. Az Egyezmény I. Cikke b) pontjának (iii) alpontja értelmében, II. vagy III. Függelékben szereplő faj vagy magasabb taxon neve mellé tett (#) jel és az azt követő szám a részek és származékok azon speciális csoportjait jelöli a következőképpen, melyekre az Egyezmény előírásait alkalmazni kell:
#1 valamennyi rész és a származék, kivéve:
a) a mag, a spóra és a pollen (beleértve a pollíniumot);
b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek; és
c) a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág;
#2 valamennyi rész és a származék, kivéve:
a) a mag és a pollen;
b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek;
c) a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág; és
d) a kivont vegyületek és a gyógyászati végtermékek;
#3 a teljes és szeletelt gyökér, valamint a gyökérdarab, kivéve a feldolgozott részeket és származékokat, mint a por, a tabletta, a kivonat, a tonik, a tea és az édesség;
#4 valamennyi rész és a származék, kivéve:
a) a mag, kivéve a Mexikóból származó mexikói kaktuszok magjait, és a pollen;
b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek;
c) a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág;
d) a betelepített vagy mesterségesen szaporított növények termése, része és származéka; és
e) az Opuntia genus Opuntia subgenusába tartozó betelepített vagy mesterségesen szaporított növények hajtása, része és származéka;
#5 a rönk, a fűrészfa és a fűrészlap;
#6 a rönk, a fűrészfa, a fűrészlap és a furnérlemez;
#7 a rönk, a fanyesedék és a feldolgozatlan zúzalék;
#8 valamennyi rész és a származék, kivéve:
a) a mag és a pollen (beleértve a pollíniumot);
b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek;
c) a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág; és
d) a Vanilla genusba tartozó mesterségesen szaporított növények termése, része és származéka.

 

I. Függelék

II. Függelék

III. Függelék

MAGYAR NÉV

 

 

 

 

 

 

 

FAUNA

 

 

 

 

CHORDATA

 

 

MAMMALIA

 

 

 

 

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

Zaglossus spp.

 

Hosszúcsőrű hangyászsünök

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

Sminthopsis longicaudata

 

 

Hosszúfarkú erszényescickány

 

Sminthopsis psammophila

 

 

Homoki erszényescickány

Thylacinidae

Thylacinus cynocephalus(Valószínűleg kipusztult.)

 

 

Erszényesfarkas

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

Chaeropus ecaudatus(Valószínűleg kipusztult.)

 

 

Hosszúlábú bandikut

 

Macrotis lagotis

 

 

Közönséges erszényesnyúl

 

Macrotis leucura

 

 

Fehérfarkú erszényesnyúl

 

Perameles bougainville

 

 

Nyugati bandikut

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Phalangeridae

 

Phalanger orientalis

 

Szürke kuszkusz

 

 

Spilocuscus maculatus

 

Foltos kuszkusz

Vombatidae

Lasiorhinus krefftii

 

 

Északi vombat

Macropodidae

 

Dendrolagus inustus

 

Szürke kúszókenguru

 

 

Dendrolagus ursinus

 

Fekete kúszókenguru

 

Lagorchestes hirsutus

 

 

Vörhenyes nyúlkenguru

 

Lagostrophus fasciatus

 

 

Keresztsávos nyúlkenguru

 

Onychogalea fraenata

 

 

Kantáros karmoskenguru

 

Onychogalea lunata

 

 

Holdas karmoskenguru

Potoroidae

Bettongia spp.

 

 

Patkánykenguruk

 

Caloprymnus campestris(Valószínűleg kipusztult.)

 

 

Csupaszmellű patkánykenguru

CHIROPTERA

 

 

 

 

Pteropodidae

 

Acerodon spp.
(Az I. Függelékben szereplő fajok kivételével.)

 

Repülőrókák

 

Acerodon jubatus

 

 

Fülöp-szigeteki repülőróka

 

Acerodon lucifer(Valószínűleg kipusztult.)

 

 

Palawan-repülőróka

 

 

Pteropus spp.
(Az I. Függelékben szereplő fajok kivételével.)

 

Repülőrókák

 

Pteropus insularis

 

 

Caroline-repülőróka

 

Pteropus mariannus

 

 

Mariana-repülőróka

 

Pteropus molossinus

 

 

Aranyfejű repülőróka

 

Pteropus phaeocephalus

 

 

Mortlock-repülőróka

 

Pteropus pilosus

 

 

Palau-repülőróka

 

Pteropus samoensis

 

 

Samoa-repülőróka

 

Pteropus tonganus

 

 

Tonga-repülőróka

Phyllostomidae

 

 

Platyrrhinus lineatus (Uruguay)

Csíkoshátú gyümölcsdenevér

PRIMATES

 

PRIMATES spp.
(Az I. Függelékben szereplő fajok kivételével.)

 

FŐEMLŐSÖK

Lemuridae

Lemuridae spp.

 

 

Makifélék

Megaladapidae

Megaladapidae spp.

 

 

Fürgemakifélék

Cheirogaleidae

Cheirogaleidae spp.

 

 

Törpemakifélék

Indridae

Indridae spp.

 

 

Indrifélék

Daubentoniidae

Daubentonia madagascariensis

 

 

Véznaujjú maki

Callithricidae

Callimico goeldii

 

 

Ugró tamarin

 

Callithrix aurita

 

 

Fehérpamacsos
selyemmajom

 

Callithrix flaviceps

 

 

Sárgafejű selyemmajom

 

Leontopithecus spp.

 

 

Oroszlánmajmok

 

Saguinus bicolor

 

 

Csupaszpofájú tamarin

 

Saguinus geoffroyi

 

 

Geoffroy-tamarin

 

Saguinus leucopus

 

 

Fehérkezű tamarin

 

Saguinus oedipus

 

 

Gyapjasfejű tamarin

Cebidae

Alouatta coibensis

 

 

Coiba-bőgőmajom

 

Alouatta palliata

 

 

Mellényes bőgőmajom

 

Alouatta pigra

 

 

Mexikói bőgőmajom

 

Ateles geoffroyi frontatus

 

 

Ékes pókmajom alfaja

 

Ateles geoffroyi panamensis

 

 

Ékes pókmajom alfaja

 

Brachyteles arachnoides

 

 

Gyapjas pókmajom

 

Cacajao spp.

 

 

Uakarik

 

Chiropotes albinasus

 

 

Fehérorrú sátánmajom

 

Lagothrix flavicauda

 

 

Sárgafarkú gyapjasmajom

 

Saimiri oerstedii

 

 

Vöröshátú mókusmajom

Cercopithecidae

Cercocebus galeritus galeritus

 

 

Kalapos mangábé
törzsalakja

 

Cercopithecus diana

 

 

Diána-cerkóf

 

Macaca silenus

 

 

Oroszlánfejű makákó

 

Mandrillus leucophaeus

 

 

Drill

 

Mandrillus sphinx

 

 

Mandrill

 

Nasalis concolor

 

 

Mentawai nagyorrú-majom

 

Nasalis larvatus

 

 

Borneói nagyorrú-
majom

 

Presbytis potenziani

 

 

Mentawai langur

 

Procolobus pennantii kirkii

 

 

Kirk keleti kolobusz

 

Procolobus rufomitratus

 

 

Tana-kolobusz

 

Pygathrix spp.

 

 

Piszeorrú majmok

 

Semnopithecus entellus

 

 

Hulmán langur

 

Trachypithecus geei

 

 

Arany langur

 

Trachypithecus pileatus

 

 

Sapkás langur

Hylobatidae

Hylobatidae spp.

 

 

Gibbonfélék

Hominidae

Gorilla gorilla

 

 

Gorilla

 

Pan spp.

 

 

Csimpánzok

 

Pongo pygmaeus

 

 

Orangután

XENARTHRA

 

 

 

 

Myrmecophagidae

 

Myrmecophaga tridactyla

 

Sörényes hangyász

 

 

 

Tamandua mexicana(Guatemala)

Északi hangyász

Bradypodidae

 

Bradypus variegatus

 

Füstös háromujjú-
lajhár

Megalonychidae

 

 

Choloepus hoffmanni (Costa Rica)

Hoffmann-kétujjú-
lajhár

Dasypodidae

 

 

Cabassous centralis (Costa Rica)

Északi csupaszfarkú-tatu

 

 

 

Cabassous tatouay (Uruguay)

Nagy csupaszfarkú-tatu

 

 

Chaetophractusnationi(A megállapított éves export kvóta nulla. A faj minden példányát az
I. Függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni és a velük folytatott kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni.)

 

Bolíviai szőröstatu

 

Priodontes maximus

 

 

Óriástatu

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

Manis spp.
[A ceyloni tobzoska (Manis crassicaudata), a hátsó-indiai tobzoska (Manis javanica) és a bengáli tobzoska (Manis pentadactyla) vadon befogott és elsődlegesen kereskedelmi célból forgalomba kerülő példányaira exportengedély nem adható.]

 

Tobzoskák

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

Caprolagus hispidus

 

 

Sörtés nyúl

 

Romerolagus diazi

 

 

Mexikói nyúl

RODENTIA

 

 

 

 

Sciuridae

Cynomys mexicanus

 

 

Mexikói prérikutya

 

 

 

Epixerus ebii (Ghána)

Temminck-óriásmókus

 

 

 

Marmota caudata (India)

Hosszúfarkú mormota

 

 

 

Marmota himalayana (India)

Himalájai mormota

 

 

Ratufa spp.

 

Királymókusok

 

 

 

Sciurus deppei (Costa Rica)

Deppe-erdeimókus

Anomaluridae

 

 

Anomalurus beecrofti (Ghána)

Vöröshasú pikkelyesmókus

 

 

 

Anomalurus derbianus (Ghána)

Derby-pikkelyesmókus

 

 

 

Anomalurus pelii (Ghána)

Pel-pikkelyesmókus

 

 

 

Idiurus macrotis (Ghána)

Nagyfülű pikkelyesmókus

Muridae

Leporillus conditor

 

 

Nagy rőzsepatkány

 

Pseudomys praeconis

 

 

Dűnelakó ausztrálegér

 

Xeromys myoides

 

 

Ausztrál mocsáripatkány

 

Zyzomys pedunculatus

 

 

Ausztrál szirtipatkány

Hystricidae

 

 

Hystrix cristata (Ghána)

Tarajos sül

Erethizontidae

 

 

Sphiggurus mexicanus (Honduras)

Mexikói kúszósül

 

 

 

Sphiggurus spinosus (Uruguay)

Tüskés kúszósül

Agoutidae

 

 

Agouti paca (Honduras)

Pettyes paka

Dasyproctidae

 

 

Dasyprocta punctata (Honduras)

Közép-amerikai aguti

Chinchillidae

Chinchilla spp.
(A háziasított forma példányaira nem vonatkoznak az Egyezmény előírásai.)

 

 

Csincsillák

CETACEA

 

CETACEA spp.
[Az I. Függelékben szereplő fajok kivételével. A palackorrú delfin (Tursiops truncatus) fekete-tengeri populációjából származó vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott élő egyedekre megállapított éves export kvóta nulla.]

 

CETEK

Platanistidae

Lipotes vexillifer

 

 

Kínai folyamidelfin

 

Platanista spp.

 

 

Ázsiai folyamidelfinek

Ziphiidae

Berardius spp.

 

 

Óriáscsőröscetek

 

Hyperoodon spp.

 

 

Kacsafejű-csőröscetek

Physeteridae

Physeter catodon

 

 

Nagy ámbráscet

Delphinidae

Sotalia spp.

 

 

Partidelfinek

 

Sousa spp.

 

 

Púposdelfinek

Phocoenidae

Neophocaena phocaenoides

 

 

Rücskösfarkú disznódelfin

 

Phocoena sinus

 

 

Kaliforniai disznódelfin

Eschrichtiidae

Eschrichtius robostus

 

 

Szürkebálna

Balaenopteridae

Balaenoptera acutorostrata(Kivéve Nyugat-Grönland populációját, mely a II. Függelékbe tartozik.)

 

 

Közönséges csukabálna

 

Balaenopterabonaerensis

 

 

Déli csukabálna

 

Balaenoptera borealis

 

 

Tőkebálna

 

Balaenoptera edeni

 

 

Trópusi bálna

 

Balaenoptera musculus

 

 

Óriásbálna

 

Balaenoptera physalus

 

 

Közönséges barázdásbálna

 

Megaptera novaeangliae

 

 

Hosszúszárnyú bálna

Balaenidae

Balaena mysticetus

 

 

Grönlandi bálna

 

Eubalanea spp.

 

 

Valódi simabálnák

Neobalaneidae

Caperea marginata

 

 

Törpebálna

CARNIVORA

 

 

 

 

Canidae

 

 

Canis aureus (India)

Aranysakál

 

Canis lupus(Csak Bhutan, India, Nepál és Pakisztán populációi, minden más populáció a
II. Függelékbe tartozik.)

Canis lupus(Kivéve Bhután, India, Nepál és Pakisztán populációit, melyek az I. Függelékbe tartoznak.)

 

Szürke farkas

 

 

Cerdocyon thous

 

Közönséges pamparóka

 

 

Chrysocyon brachyurus

 

Sörényesfarkas

 

 

Cuon alpinus

 

Vadkutya

 

 

Pseudalopex culpaeus

 

Culpeo pamparóka

 

 

Pseudalopex griseus

 

Argentin pamparóka

 

 

Pseudalopex gymnocercus

 

Igazi pamparóka

 

Speothos venaticus

 

 

Erdeikutya

 

 

 

Vulpes bengalensis (India)

Indiai róka

 

 

Vulpes cana

 

Afgán róka

 

 

 

Vulpes vulpes griffithi (India)

Vörös róka alfaja

 

 

 

Vulpes vulpes montana (India)

Vörös róka alfaja

 

 

 

Vulpes vulpes pusilla (India)

Vörös róka alfaja

 

 

Vulpes zerda

 

Sivatagi róka

Ursidae

 

Ursidae spp.
(Az I. Függelékben szereplő fajok kivételével.)

 

Medvefélék

 

Ailuropoda melanoleuca

 

 

Óriáspanda

 

Ailurus fulgens

 

 

Kis panda

 

Helarctos malayanus

 

 

Maláj medve

 

Melursus ursinus

 

 

Ajakos medve

 

Tremarctos ornatus

 

 

Pápaszemes medve

 

Ursus arctos(Csak Bhutan, Kína, Mexikó és Mongólia populációi, a többi populáció a II. Függelékbe tartozik.)

 

 

Barna medve

 

Ursus arctos isabellinus

 

 

Himalájai barna medve

 

Ursus thibetanus

 

 

Örvös medve

Procyonidae

 

 

Bassaricyon gabbii (Costa Rica)

Ecsetfarkú nyestmedve

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (Costa Rica)

Közép-amerikai macskanyérc

 

 

 

Nasua narica (Honduras)

Fehérorrú koati

 

 

 

Nasua nasua solitaria (Uruguay)

Vörösorrú koati alfaja

 

 

 

Potos flavus (Honduras)

Farksodró

Mustelidae

 

 

 

 

Lutrinae

 

Lutrinae spp.
(Az I. Függelékben szereplő fajok kivételével.)

 

Vidraformák

 

Aonyx congicus(Csak Kamerun és Nigéria populációi, a többi populáció a
II. Függelékbe tartozik.)

 

 

Kongói tömpeujjú-vidra

 

Enhydra lutris nereis

 

 

Tengeri vidra

 

Lontra felina

 

 

Parti vidra

 

Lontra longicaudis

 

 

Hosszúfarkú vidra

 

Lontra provocax

 

 

Déli vidra

 

Lutra lutra

 

 

Közönséges vidra

 

Pteronura brasiliensis

 

 

Óriásvidra

Mellivorinae

 

 

Mellivora capensis (Botswana, Ghána)

Méhészborz

Mephitinae

 

Conepatus humboldtii

 

Patagóniai bűzösborz

Mustelinae

 

 

Eira barbara (Honduras)

Taira

 

 

 

Galictis vittata (Costa Rica)

Nagy grizon

 

 

 

Martes flavigula (India)

Sárgatorkú nyest

 

 

 

Martes foina intermedia (India)

Nyest alfaja

 

 

 

Martes gwatkinsii (India)

Gwatkins-nyest

 

 

 

Mustela altaica (India)

Hegyi görény

 

 

 

Mustela erminea ferghanae (India)

Hermelin alfaja

 

 

 

Mustela kathiah (India)

Sárgahasú menyét

 

Mustela nigripes

 

 

Feketelábú görény

 

 

 

Mustela sibirica (India)

Szibériai görény

Viverridae

 

 

Arctictis binturong (India)

Binturong

 

 

 

Civettictis civetta (Botswana)

Afrikai cibetmacska

 

 

Cryptoprocta ferox

 

Fossza

 

 

Cynogale bennettii

 

Vidracibet

 

 

Eupleres goudotii

 

Falanuk

 

 

Fossa fossana

 

Madagaszkári cibetmacska

 

 

Hemigalus derbyanus

 

Sávos pálmasodró

 

 

 

Paguma larvata (India)

Álcás pálmasodró

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (India)

Közönséges pálmasodró

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (India)

Jerdon-pálmasodró

 

 

Prionodon linsang

 

Sávos tigrispetymeg

 

Prionodon pardicolor

 

 

Foltos tigrispetymeg

 

 

 

Viverra civettina (India)

Malabári cibetmacska

 

 

 

Viverra zibetha (India)

Indiai cibetmacska

 

 

 

Viverricula indica (India)

Kis cibetmacska

Herpestidae

 

 

Herpestes brachyurus fuscus (India)

Rövidfarkú mongúz alfaja

 

 

 

Herpestes edwardsii (India)

Szürke mongúz

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (India)

Jávai mongúz alfaja

 

 

 

Herpestes smithii (India)

Smith-mongúz

 

 

 

Herpestes urva (India)

Rákász mongúz

 

 

 

Herpestes vitticollis (India)

Csíkosnyakú mongúz

Hyaenidae

 

 

Proteles cristatus (Botswana)

Cibethiéna

Felidae

 

Felidae spp.
(Az I. Függelékben szereplő fajok kivételével. A háziasított forma példányaira nem vonatkoznak az Egyezmény előírásai.)

 

Macskafélék

 

Acinonyx jubatus(Élő egyedekre, valamint vadászati trófeákra az éves export kvóták a következők szerint vannak megállapítva:
Botswana: 5
Namíbia: 150
Zimbabwe: 50.
Ezen példányokkal folytatott kereskedelmet az Egyezmény
III. Cikkének előírásai szerint kell szabályozni.)

 

 

Gepárd

 

Caracal caracal(Csak Ázsia populációi, a többi populáció a
II. Függelékbe tartozik.)

 

 

Sivatagi macska

 

Catopuma temminckii

 

 

Temminck-macska

 

Felis nigripes

 

 

Feketelábú macska

 

Herpailurus yaguarondi(Csak Észak- és Közép-Amerika populációi, a többi populáció a
II. Függelékbe tartozik.)

 

 

Jaguarundi macska

 

Leopardus pardalis

 

 

Ocelot

 

Leopardus tigrinus

 

 

Tigrismacska

 

Leopardus wiedii

 

 

Hosszúfarkú macska

 

Lynx pardinus

 

 

Párduchiúz

 

Neofelis nebulosa

 

 

Ködfoltos párduc

 

Oncifelis geoffroyi

 

 

Geoffroy-macska

 

Oreailurus jacobita

 

 

Andesi macska

 

Panthera leo persica

 

 

Ázsiai oroszlán

 

Panthera onca

 

 

Jaguár

 

Panthera pardus

 

 

Leopárd

 

Panthera tigris

 

 

Tigris

 

Pardofelis marmorata

 

 

Márványfoltos macska

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (Csak Bangladesh, India és Thaiföld populációi, a többi populáció a
II. Függelékbe tartozik.)

 

 

Bengál törpemacska

 

Prionailurus planiceps

 

 

Laposfejű macska

 

Prionailurus rubiginosus(Csak India populációja, a többi populáció a II. Függelékbe tartozik.)

 

 

Rozsdás macska

 

Puma concolor coryi

 

 

Floridai puma

 

Puma concolor costaricensis

 

 

Costa-Ricai puma

 

Puma concolor cougar

 

 

Keleti puma

 

Uncia uncia

 

 

Hópárduc

Otariidae

 

Arctocephalus spp.
(Az I. Függelékben szereplő faj kivételével.)

 

Medvefókák

 

Arctocephalus townsendi

 

 

Guadalupe-medvefóka

Odobenidae

 

 

Odobenus rosmarus (Kanada)

Rozmár

Phocidae

 

Mirounga leonina

 

Déli elefántfóka

 

Monachus spp.

 

 

Barátfókák

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

Elephas maximus

 

 

Ázsiai elefánt

 

Loxodonta africana(Kivéve Botswana, Namíbia, Dél-afrikai Köztársaság és Zimbabwe populációit, melyek a II. Függelékbe tartoznak.)

Loxodonta africana(Csak Botswana1, Namíbia1, Dél-afrikai Köztársaság1 és Zimbabwe2 populációi, a többi populáció az I. Függelékbe tartozik.)

 

Afrikai elefánt


______________
1 Botswana, Namíbia és a Dél-afrikai Köztársaság populációja. (II. Függeléken szereplőek.)
Exportengedély kizárólag a következő esetekben adható: 1. vadászati trófeák nem-kereskedelmi célból történő exportja esetén; 2. élő állatok in-situ természetvédelmi védelmi programok céljára történő felhasználása esetén; 3. nyersbőr exportja esetén; 4. bőráruk nem-kereskedelmi célból történő exportja esetén; 5. Nyers elefántcsont (Botswananak és Namíbiának teljes agyarként és agyardarabokként; a Dél-afrikai Köztársaságnak teljes agyarként vagy legalább 20 centiméter hosszú és legalább 1 kilogramm tömegű darabokként) teljes agyarként történő kereskedelme, amely megfelel az alábbi feltételeknek.

(i)

kizárólag regisztrált állami tulajdonban lévő készletek esetén, melyek eredete az adott Állam (kivéve a lefoglalt és az ismeretlen eredetű elefántcsontot), illetve a Dél-afrikai Köztársaság esetében csak a Krüger Nemzeti Parkból származó elefántcsont esetén;

(ii)

kizárólag olyan, a Titkárság által az Állandó Bizottsággal történő konzultációt követően jóváhagyott kereskedelemi partnerek részére, amelyeknek nemzeti jogszabálya és belső kereskedelem ellenőrzése megfelelő, amely biztosítja, hogy az importált elefántcsont nem kerül re-exportálásra és a belső feldolgozásról és kereskedelemről szóló módosított 10.10. Konferenciahatározat minden előírásának megfelelően lesz kezelve;

(iii)

leghamarabb 2004 májusában és minden esetben csak azt követően, hogy a Titkárság jóváhagyta a leendő importáló országot és a MIKE (Illegálisan elejtett elefántok monitorozó programja) jelentést tett a Titkárságnak, mely tartalmazza az alapvető információkat (pl. az elefántpopulációk létszáma, az illegális elpusztítások előfordulása);

(iv)

maximálisan 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namíbia) és 30 000 kg (Dél-afrikai Köztársaság) elefántcsont kereskedelme, egyetlen szállítmányban, a Titkárság szigorú ellenőrzése mellett;

(v)

a kereskedelemből származó haszon kizárólag elefántvédelmi programokra, valamint az elefánt elterjedési területén és azok közvetlen közelében élő helyi közösségek védelmét és fejlődését szolgáló programokra használható fel;

(vi)

kizárólag abban az esetben, amennyiben az Állandó Bizottság megállapította, hogy a fenti feltételek teljesülnek.

A Titkárság javaslatára, az Állandó Bizottság dönthet úgy, hogy ezt a kereskedelmet részben vagy teljes egészében felfüggeszti abban az esetben, ha az exportáló vagy az importáló országok nem teljesítik a követelményeket vagy a kereskedelem bizonyítottan káros hatással van más elefántpopulációkra.
A faj minden olyan példányát, mely kereskedelme a fentiek alapján nem engedélyezett, az I. Függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni és az Egyezmény intézkedéseit ennek megfelelően kell alkalmazni rá.

2 Zimbabwe populációja. (II. Függeléken szereplő.)
Export engedély kizárólag a következő esetekben adható: 1. vadászati trófeák nem-kereskedelmi célból történő exportja esetén; 2. élő állatok megfelelő és elfogadható célállomásra történő exportja esetén; 3. nyersbőr exportja esetén; 4. bőráruk és elefántcsont faragványok nem-kereskedelmi célból történő exportja esetén (kizárólag Zimbabwe-ből). A faj minden ettől eltérő példányát az I. Függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni és az Egyezmény előírásait ennek megfelelően kell alkalmazni rá. Az a) pont szerinti, az állatok 'megfelelő és elfogadható' célállomásra történő és/vagy b) pont szerinti a nem-kereskedelmi célból történő exportja esetén export engedély és re-export bizonylat csak azután adható, hogy az illetékes Igazgatási Hatóság az importáló ország Igazgatási Hatóságától a következő feltételekre vonatkozó bizonylatot megkapta: a) esetben a III. Cikk 3.b) pontjának megfelelően az illetékes Tudományos Testület az állat leendő tartási helyét megvizsgálta és a kérelmezőt, az állatok tartásának és gondozásának tekintetében, megfelelően felszereltnek találta; és/vagy a b) esetben a III. Cikk 3. b) pontjának megfelelően az illetékes Tudományos Testület meggyőződött arról, hogy az egyedek elsődlegesen nem-kereskedelmi célból lesznek forgalomba hozva;

 

I. Függelék

II. Függelék

III. Függelék

MAGYAR NÉV

 

 

 

 

 

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

Dugong dugon

 

 

Dugong

Trichechidae

Trichechus inunguis

 

 

Dél-amerikai manáti

 

Trichechus inunguis

 

 

Karibi manáti

 

 

Trichechus senegalensis

 

Nyugat-afrikai manáti

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

Equus africanus(Kivéve a háziasított formát, melyre Equus asinus néven hivatkoznak és amelyre nem vonatkoznak az Egyezmény előírásai.)

 

 

Afrikai vadszamár

 

Equus grevyi

 

 

Grevy-zebra

 

 

Equus hemionus(Az I. Függelékben szereplő alfaj kivételével.)

 

Ázsiai vadszamár

 

Equus hemionus hemionus

 

 

Ázsiai vadszamár
törzsalakja

 

 

Equus kiang

 

Kiang

 

 

Equus onager(Az I. Függelékben szereplő alfaj kivételével.)

 

Onager

 

Equus onager khur

 

 

Onager alfaja

 

Equus przewalskii

 

 

Vadló

 

 

Equus zebra hartmannae

 

Hartmann-hegyizebra

 

Equus zebra zebra

 

 

Fokföldi hegyizebra

Tapiridae

Tapiridae spp.
(A II. Függelékben szereplő faj kivételével.)

 

 

Tapírfélék

 

 

Tapirus terrestris

 

Közönséges tapír

Rhinocerotidae

Rhinocerotidae spp.
(A II. Függelékben szereplő alfaj kivételével.)

 

 

Orrszarvúfélék

 

 

Ceratotherium simum simum(Csak a Dél-afrikai Köztársaság populációja, a többi populáció az
I. Függelékbe tartozik. Nemzetközi kereskedelem kizárólag élő állatok megfelelő és elfogadható célállomásra történő szállítása esetén, valamint vadászati trófeák esetén engedélyezhető. Minden más példányt az I. Függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni és a velük folytatott kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni.)

 

Déli szélesszájú orrszarvú

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Suidae

Babyrousa babyrussa

 

 

Babirussza

 

Sus salvanius

 

 

Törpedisznó

Tayassuidae

 

Tayassuidae spp.
[Kivéve az
I. Függelékben szereplő fajt, valamint az örvös pekari (Pecari tajacu) Mexikóban, illetőleg az USA-ban élő populációi kivételével, melyek egyik függelékben sem szerepelnek.]

 

Pekarifélék

 

Catagonus wagneri

 

 

Chaco-pekari

Hippopotamidae

 

Hexaprotodon liberiensis

 

Törpevíziló

 

 

Hippopotamus amphibius

 

Nílusi víziló

Camelidae

 

Lama guanicoe

 

Guanakó

 

Vicugna vicugna(Kivéve Argentína Catamarca és Jujuy tartományának természetes, valamint e tartományok, Salta, La Rioja és San Juan tartományának félvad populációit, Bolívia teljes populációját, Chile Paranicota tartományának, valamint Primera és Tarapacá 1a régiójának populációit és Peru teljes populációját, melyek a
II. Függelékbe tartoznak.)

Vicugna vicugna(Csak Argentína3 Catamarca és Jujuy tartományának természetes, valamint e tartományok, Salta,
La Rioja és San Juan tartományának félvad populációi, Bolívia4 teljes populációja, Chile5 Paranicota tartományának, valamint Primera és Tarapacá 1a régiójának populációi és Peru6 teljes populációja; minden más populáció az I. Függelékbe tartozik.)

 

Vikunya


_______________
3 Argentína populációja. (II. Függeléken szereplő.)
Nemzetközi kereskedelem kizárólag a II. Függeléken szereplő vikunya populációk élő egyedeiről nyírt gyapjúval, valamint az ilyen gyapjúból készült szövettel, az abból készített termékekkel és a kézimunkákkal engedélyezhető. A gyapjúszövet belső oldalán és szegélyén kötelezően fel kell tüntetni a logot, melyet elfogadtak a faj elterjedési területén levő országok – amelyek Szerződő Felei a 'Convention para la Conservatión y Manejo de la Vicuna' nevű egyezménynek – és a 'VICUNA-ARGENTINA' feliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, mely tartalmazza a logot és a 'VICUNA-ARGENTINA-ARTESANIA' jelölést. A faj minden más példányát az I. Függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni és az Egyezmény előírásait ennek megfelelően kell alkalmazni rá.

4 Bolívia populációja. (II. Függeléken szereplő.)
Nemzetközi kereskedelem kizárólag az élő állatokról nyírt gyapjúból készült áruCikkekkel engedélyezhető. A gyapjúszövet belső oldalán és szegélyén kötelezően fel kell tüntetni a logot, melyet elfogadtak a faj elterjedési területén levő országok – amelyek Szerződő Felei a 'Convention para la Conservatión y Manejo de la Vicuna' nevű egyezménynek – és a 'VICUNA-BOLIVIA' feliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, mely tartalmazza a logot és a 'VICUNA-BOLIVIA-ARTESANIA' jelölést. A faj minden más példányát az I. Függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni és az Egyezmény előírásait ennek megfelelően kell alkalmazni rá.

5 Chile populációja. (II. Függeléken szereplő.)
Nemzetközi kereskedelem kizárólag a II. Függeléken szereplő vikunya populációk élő egyedeiről nyírt gyapjúval, valamint a szövettel és egyéb áruCikkekkel, beleértve a kézimunkákat és kötött áruCikkeket is, engedélyezhető. A gyapjúszövet belső oldalán és szegélyén kötelezően fel kell tüntetni a logot, melyet elfogadtak a faj elterjedési területén levő országok – amelyek Szerződő Felei a 'Convention para la Conservatión y Manejo de la Vicuna' nevű egyezménynek – és a 'VICUNA-CHILE' feliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, mely tartalmazza a logot és a 'VICUNA-CHILE-ARTESANIA' jelölést. A faj minden más példányát az I. Függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni és az Egyezmény előírásait ennek megfelelően kell alkalmazni rá.

6 Peru populációja. (II. Függeléken szereplő.)
Nemzetközi kereskedelem kizárólag az élő vikunyákról nyírt gyapjúval, továbbá a Részes Felek 9. konferenciájáig (1994. november) felhalmozott, 3249 kg-nyi gyapjúkészlettel, valamint a szövettel és egyéb áruCikkekkel, beleértve a kézimunkákat és kötött áruCikkeket is, engedélyezhető. A gyapjúszövet belső oldalán és szegélyén kötelezően fel kell tüntetni a logot, melyet elfogadtak a faj elterjedési területén levő országok – amelyek Szerződő Felei a 'Convention para la Conservatión y Manejo de la Vicuna' nevű egyezménynek – és a 'VICUNA-PERU' feliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, mely tartalmazza a logot és a 'VICUNA-PERU-ARTESANIA' jelölést. A faj minden más példányát az I. Függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni és az Egyezmény előírásait ennek megfelelően kell alkalmazni rá.

 

I. Függelék

II. Függelék

III. Függelék

MAGYAR NÉV

 

 

 

 

 

Tragulidae

 

 

Hyemoschus aquaticus (Ghána)

Afrikai kancsil

Moschidae

Moschus spp.
(Csak Afganisztán, Bhutan, India, Myanmar, Nepál és Pakisztán populációi, minden más populáció
a II. Függelékbe tartozik.)

Moschus spp.
(Kivéve Afganisztán, Bhutan, India, Myanmar, Nepál és Pakisztán populációit, melyek az
I. Függelékbe tartoznak.)

 

Pézsmaszarvasok

Cervidae

Axis porcinus annamiticus

 

 

Annami disznószarvas

 

Axis calamianensis

 

 

Calamian-szarvas

 

Axis kuhlii

 

 

Kuhl-szarvas

 

Blastocerus dichotomus

 

 

Lápi szarvas

 

Cervus duvaucelii

 

 

Mocsári szarvas

 

 

Cervus elaphus bactrianus

 

Kasmíri gímszarvas

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (Tunézia)

Atlasz-gímszarvas

 

Cervus elaphus hanglu

 

 

Hangul gímszarvas

 

Cervus eldii

 

 

Líraszarvas

 

Dama mesopotamica

 

 

Mezopotámiai szarvas

 

Hippocamelus spp.

 

 

Villásszarvasok

 

 

 

Mazama americana cerasina (Guatemala)

Vörös nyársasszarvas alfaja

 

Megamuntiacus vuquanghensis

 

 

Vietnami muntyákszarvas

 

Muntiacus crinifrons

 

 

Kontyos muntyákszarvas

 

 

 

Odocolieus virginianus mayensis (Guatemala)

Maja fehérfarkú szarvas

 

Ozotoceros bezoarticus

 

 

Pampaszarvas

 

 

Pudu mephistophiles

 

Északi törpeszarvas

 

Pudu pudu

 

 

Déli törpeszarvas

Antilocapridae

Antilocapra americana(Csak Mexikó populációja, más populáció nem szerepel egyik függeléken sem.)

 

 

Villásszarvú antilop

Bovidae

Addax nasomaculatus

 

 

Mendeszantilop

 

 

Ammotragus lervia

 

Sörényes juh

 

 

 

Antilope cervicapra (Nepál)

Indiai antilop

 

 

Bison bison athabascae

 

Erdei amerikai bölény

 

Bos gaurus(Kivéve a háziasított formát, melyre Bos frontalis néven hivatkoznak és amelyre nem vonatkoznak az Egyezmény előírásai.)

 

 

Gaur

 

Bos mutus(Kivéve a háziasított formát, melyre Bos grunniens néven hivatkoznak és amelyre nem vonatkoznak az Egyezmény előírásai.)

 

 

Jak

 

Bos sauveli

 

 

Kouprey

 

 

 

Bubalus arnee (Nepál)
(Kivéve a háziasított formát, melyre Bubalus bubalis néven hivatkoznak.)

Vízibivaly

 

Bubalus depressicornis

 

 

Alföldi anoa

 

Bubalus mindorensis

 

 

Mindoro-bivaly

 

Bubalus quarlesi

 

 

Hegyi anoa

 

 

Budorcas taxicolor

 

Takin

 

Capra falconeri

 

 

Pödröttszarvú kecske

 

 

Cephalophus dorsalis

 

Feketelábú bóbitásantilop

 

Cephalophus jentinki

 

 

Libériai bóbitásantilop

 

 

Cephalophus monticola

 

Kék bóbitásantilop

 

 

Cephalophus ogilbyi

 

Ogilby-bóbitásantilop

 

 

Cephalophus silvicultor

 

Sárgahátú bóbitásantilop

 

 

Cephalophus zebra

 

Zebra-bóbitásantilop

 

 

 

Damaliscus lunatus (Ghána)

Közönséges lantszarvúantilop

 

 

Damaliscus pygargus pygargus

 

Tarka lantszarvúantilop

 

 

 

Gazella cuvieri (Tunézia)

Edmi gazella

 

Gazella dama

 

 

Dám gazella

 

 

 

Gazella dorcas (Tunézia)

Dorkász gazella

 

 

 

Gazella leptoceros (Tunézia)

Homoki gazella

 

Hippotragus niger variani

 

 

Óriás fekete lóantilop

 

 

Kobus leche

 

Zambézi mocsáriantilop

 

Naemorhedus baileyi

 

 

Vörös gorál

 

Naemorhedus caudatus

 

 

Hosszúfarkú gorál

 

Naemorhedus goral

 

 

Közönséges gorál

 

Naemorhedus sumatraensis

 

 

Déli gorál

 

Oryx dammah

 

 

Kardszarvú nyársasantilop

 

Oryx leucoryx

 

 

Arab nyársasantilop

 

 

Ovis ammon(Az I. Függelékben szereplő alfajok kivételével.)

 

Argali juh

 

Ovis ammon hodgsonii

 

 

Tibeti argali juh

 

Ovis ammon nigrimontana

 

 

Kara Tau argali juh

 

 

Ovis canadensis(Csak Mexikó populációja, más populáció nem szerepel egyik függeléken sem.)

 

Vastagszarvú juh

 

Ovis orientalis ophion

 

 

Ciprusi muflon

 

 

Ovis vignei(Az I. Függelékben szereplő alfaj kivételével.)

 

Urial

 

Ovis vignei vignei

 

 

Indiai urial

 

Pantholops hodgsoni

 

 

Tibeti antilop, csiru

 

Pseudoryx nghetinhensis

 

 

Vietnami antilop

 

Rupicapra pyrenaica ornata

 

 

Abruzzói zerge

 

 

Saiga tatarica

 

Tatárantilop

 

 

 

Tetracerus quadricornis (Nepál)

Négyszarvú antilop

 

 

 

Tragelaphus eurycerus (Ghána)

Bongó

 

 

 

Tragelaphus spekei (Ghána)

Szitutunga

AVES

 

 

 

 

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

 

Struthionidae

Struthio camelus(Csak Algéria, Burkina Faso, Kamerun, Közép-Afrikai Köztársaság, Csád, Mali, Mauritánia, Marokkó, Niger, Nigéria, Szenegál és Szudán populációi; a többi populáció nem szerepel egyik függeléken sem.)

 

 

Strucc

RHEIFORMES

 

 

 

 

Rheidae

 

Rhea americana

 

Nandu

 

Rhea pennata(Kivéve Argentína és Chile Rhea pennata pennata populációit, melyek a II. Függelékbe tartoznak.)

 

 

Darwin-nandu

 

 

Rhea pennata pennata(Csak Argentína és Chile populációi.)

 

Darwin-nandu törzsalakja

TINAMIFORMES

 

 

 

 

Tinamidae

Tinamus solitarius

 

 

Remetetinamu

SPHENISCIFORMES

 

 

 

 

Spheniscidae

 

Spheniscus demersus

 

Pápaszemes pingvin

 

Spheniscus humboldti

 

 

Humboldt-pingvin

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

 

Podicipedidae

Podilymbus gigas

 

 

Óriásvöcsök

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

Diomedea albatrus

 

 

Rövidfarkú albatrosz

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Pelecanidae

Pelecanus crispus

 

 

Borzas gödény

Sulidae

Papasula abbotti

 

 

Falakó szula

Fregatidae

Fregata andrewsi

 

 

Fehérhasú fregattmadár

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

Ardea goliath (Ghána)

Óriásgém

 

 

 

Bubulcus ibis (Ghána)

Pásztorgém

 

 

 

Casmerodius albus (Ghána)

Nagy kócsag

 

 

 

Egretta garzetta (Ghána)

Kis kócsag

Balaenicipitidae

 

Balaeniceps rex

 

Papucscsőrű gólya

Ciconiidae

Ciconia boyciana

 

 

Feketecsőrű gólya

 

 

Ciconia nigra

 

Fekete gólya

 

 

 

Ephippiorhynchus senegalensis (Ghána)

Nyerges gólya

 

Jabiru mycteria

 

 

Jabiru

 

 

 

Leptoptilos crumeniferus (Ghána)

Afrikai marabu

 

Mycteria cinerea

 

 

Szumátrai tantalusz

Threskiornithidae

 

 

Bostrychia hagedash (Ghána)

Hagadaíbisz

 

 

 

Bostrychia rara (Ghána)

Foltosnyakú íbisz

 

 

Eudocimus ruber

 

Skarlátbatla

 

 

Geronticus calvus

 

Déli tarvarjú

 

Geronticus eremita

 

 

Tarvarjú

 

Nipponia nippon

 

 

Nipponíbisz

 

 

Platalea leucorodia

 

Kanalasgém

 

 

 

Threskiornis aethiopicus (Ghána)

Szent íbisz

Phoenicopteridae

 

Phoenicopteridae spp.

 

Flamingófélék

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

Alopochen aegyptiacus (Ghána)

Nílusi lúd

 

 

 

Anas acuta (Ghána)

Nyílfarkú réce

 

Anas aucklandica

 

 

Maori réce

 

 

Anas bernieri

 

Bernier-réce

 

 

 

Anas capensis (Ghána)

Bantu réce

 

 

 

Anas clypeata (Ghána)

Kanalas réce

 

 

 

Anas crecca (Ghána)

Csörgő réce

 

 

Anas formosa

 

Cifra réce

 

Anas laysanensis

 

 

Laysani réce

 

Anas oustaleti

 

 

Mariana-szigeteki réce

 

 

 

Anas penelope (Ghána)

Fütyülő réce

 

 

 

Anas querquedula (Ghána)

Böjti réce

 

 

 

Aythya nyroca (Ghána)

Cigányréce

 

Branta canadensis
leucopareia

 

 

Kanadai lúd aleut-
szigeteki alfaja

 

 

Branta ruficollis

 

Vörösnyakú lúd

 

Branta sandvicensis

 

 

Hawaii lúd

 

 

 

Cairina moschata (Honduras)

Pézsmaréce

 

Cairina scutulata

 

 

Dzsungelréce

 

 

Coscoroba coscoroba

 

Koszkoróbahattyú

 

 

Cygnus melanocorypha

 

Feketenyakú hattyú

 

 

Dendrocygna arborea

 

Pálmafütyülőlúd (Karibi fütyülőlúd)

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (Honduras)

Feketehasú fütyülőlúd

 

 

 

Dendrocygna bicolor (Ghána, Honduras)

Sujtásos fütyülőlúd

 

 

 

Dendrocygna viduata (Ghána)

Apáca-fütyülőlúd

 

 

 

Nettapus auritus (Ghána)

Afrikai törpelúd

 

 

Oxyura leucocephala

 

Kékcsőrű réce

 

 

 

Plectropterus gambensis (Ghána)

Tüskésszárnyú lúd

 

 

 

Pteronetta hartlaubii (Ghána)

Kongói réce

 

Rhodonessa
caryophyllacea
(Valószínűleg
kipusztult.)

 

 

Rózsásfejű réce

 

 

Sarkidiornis melanotos

 

Bütykös fényréce

FALCONIFORMES

 

FALCONIFORMES spp.
[Kivéve az
I. Függelékben szereplő fajokat, valamint az újvilágikeselyű-félék (Cathartidae) családjának fajait, melyek egyike a
III. Függelékben szerepel, míg a többiek egyik függelékben sem szerepelnek.]

 

SÓLYOMALAKÚAK

 

 

 

 

 

Cathartidae

Gymnogyps californianus

 

 

Kaliforniai kondor

 

 

 

Sarcoramphus papa (Honduras)

Királykeselyű

 

Vultur gryphus

 

 

Andesi kondor

Accipitridae

Aquila adalberti

 

 

Ibériai sas

 

Aquila heliaca

 

 

Parlagi sas

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii

 

 

Csigászhéja kubai
alfaja

 

Haliaeetus albicilla

 

 

Rétisas

 

Haliaeetus leucocephalus

 

 

Fehérfejű rétisas

 

Harpia harpyja

 

 

Hárpia

 

Pithecophaga jefferyi

 

 

Majomevő sas

Falconidae

Falco araea

 

 

Seychelle-szigeteki vércse

 

Falco jugger

 

 

Indiai sólyom

 

Falco newtoni(Csak a Seychelle-szigetek populációja.)

 

 

Madagaszkári vércse

 

Falco pelegrinoides

 

 

Sivatagi sólyom

 

Falco peregrinus

 

 

Vándorsólyom

 

Falco punctatus

 

 

Mauritiusi vércse

 

Falco rusticolus

 

 

Északi sólyom (Vadászsólyom)

GALLIFORMES

 

 

 

 

Megapodiidae

Macrocephalon
maleo

 

 

Kalapácsfejű tyúk

Cracidae

 

 

Crax alberti (Kolumbia)

Kéklebenyes hokkó

 

Crax blumenbachii

 

 

Atlanti hokkó

 

 

 

Crax daubentoni (Kolumbia)

Sárgabütykös hokkó

 

 

 

Crax globulosa (Kolumbia)

Pirosbütykös hokkó

 

 

 

Crax rubra (Kolumbia, Costa Rica, Gua-
temala, Honduras)

Púpos hokkó

 

Mitu mitu

 

 

Csupaszfülű mitu

 

Oreophasis derbianus

 

 

Szarvas hokkó

 

 

 

Ortalis vetula (Guatemala, Honduras)

Yukatáni erdeityúk

 

 

 

Pauxi pauxi (Kolumbia)

Sisakoshokkó

 

Penelope albipennis

 

 

Fehérszárnyú sakutyúk

 

 

 

Penelope purpurascens (Honduras)

Borzas sakutyúk

 

 

 

Penelopina nigra (Guatemala)

Szurdokguán

 

Pipile jacutinga

 

 

Pápaszemes guán

 

Pipile pipile

 

 

Trinidadi guán

Phasianidae

 

 

Agelastes meleagrides (Ghána)

Fehérmellű gyöngytyúk

 

 

 

Agriocharis ocellata (Guatemala)

Pávaszemes pulyka

 

 

 

Arborophila charltonii (Malajzia)

Örvös hegyifogoly

 

 

 

Arborophila orientalis (Malajzia)

Fehérarcú hegyifogoly

 

 

Argusianus argus

 

Argosz-páva

 

 

 

Caloperdix oculea (Malajzia)

Rozsdás szemesfogoly

 

Catreus wallichii

 

 

Bóbitás fácán

 

Colinus virginianus ridgwayi

 

 

Bozótfürj sonora-sivatagi alfaja

 

Crossoptilon crossoptilon

 

 

Fehér fülesfácán

 

Crossoptilon harmani

 

 

Tibeti fülesfácán

 

Crossoptilon mantchuricum

 

 

Barna fülesfácán

 

 

Gallus sonneratii

 

Gyöngyös bankivatyúk

 

 

Ithaginis cruentus

 

Vérfácán

 

Lophophorus impejanus

 

 

Himalájai fényfácán

 

Lophophorus lhuysii

 

 

Kékfarkú fényfácán

 

Lophophorus sclateri

 

 

Fehérfarkú fényfácán

 

Lophura edwardsi

 

 

Vietnami fácán

 

 

 

Lophura erythrophthalma (Malajzia)

Sárgafarkú fácán

 

 

 

Lophura ignita (Malajzia)

Tűzfácán

 

Lophura imperialis

 

 

Császárfácán

 

Lophura swinhoii

 

 

Nyerges fácán

 

 

 

Melanoperdix nigra (Malajzia)

Fekete erdeifogoly

 

 

Pavo muticus

 

Zöld páva

 

 

Polyplectron bicalcaratum

 

Szürke pávafácán

 

Polyplectron emphanum

 

 

Díszes pávafácán

 

 

Polyplectron germaini

 

Barna pávafácán

 

 

 

Polyplectron inopinatum (Malajzia)

Hegyi pávafácán

 

 

Polyplectron malacense

 

Maláj pávafácán

 

 

Polyplectron schleiermacheri

 

Borneói pávafácán

 

Rheinardia ocellata

 

 

Gyöngyös fácán

 

 

 

Rhizothera longirostris (Malajzia)

Hosszúcsőrű erdeifogoly

 

 

 

Rollulus rouloul (Malajzia)

Rulrul

 

Syrmaticus ellioti

 

 

Fehérnyakú fácán

 

Syrmaticus humiae

 

 

Burmai fácán

 

Syrmaticus mikado

 

 

Mikádófácán

 

Tetraogallus caspius

 

 

Kaszpi királyfogoly

 

Tetraogallus tibetanus

 

 

Tibeti királyfogoly

 

Tragopan blythii

 

 

Fehérhasú tragopán

 

Tragopan caboti

 

 

Mandarintragopán

 

Tragopan melanocephalus

 

 

Kasmír-tragopán

 

 

 

Tragopan satyra (Nepál)

Szatírtragopán

 

Tympanuchus cupido attwateri

 

 

Nagy prérityúk texasi alfaja

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

Gruidae spp.
(Az I. Függelékben szereplő fajok kivételével.)

 

Darufélék

 

Grus americana

 

 

Lármás daru

 

Grus canadensis nesiotis

 

 

Kanadai daru alfaja

 

Grus canadensis
pulla

 

 

Kanadai daru alfaja

 

Grus japonensis

 

 

Mandzsu daru

 

Grus leucogeranus

 

 

Hódaru

 

Grus monacha

 

 

Kámzsás daru

 

Grus nigricollis

 

 

Kormosfejű daru

 

Grus vipio

 

 

Amúri daru

Rallidae

Gallirallus sylvestris

 

 

Barna bozótguvat

Rhynochetidae

Rhynochetos jubatus

 

 

Kagu

Otididae

 

Otididae spp.
(Az I. Függelékben szereplő fajok kivételével.)

 

Túzokfélék

 

Ardeotis nigriceps

 

 

Indiai túzok

 

Chlamydotis undulata

 

 

Galléros túzok

 

Eupodotis bengalensis

 

 

Bengál florikán

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

Burhinus bistriatus (Guatemala)

Koronás ugartyúk

Scolopacidae

Numenius borealis

 

 

Eszkimópóling

 

Numenius tenuirostris

 

 

Vékonycsőrű póling

 

Tringa guttifer

 

 

Pettyes cankó

Laridae

Larus relictus

 

 

Mongol sirály

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

Caloenas nicobarica

 

 

Sörényes galamb

 

 

 

Columba guinea (Ghána)

Csíkosnyakú galamb

 

 

 

Columba iriditorques (Ghána)

Szivárványos galamb

 

 

 

Columba livia (Ghána)

Szirti galamb

 

 

 

Columba mayeri (Mauritius)

Rózsás galamb

 

 

 

Columba unicincta (Ghána)

Kongói galamb

 

Ducula mindorensis

 

 

Mindoroi császárgalamb

 

 

Gallicolumba luzonica

 

Luzoni csillagosgalamb

 

 

Goura spp.

 

Koronásgalambfajok

 

 

 

Oena capensis (Ghána)

Fokföldi gerle

 

 

 

Streptopelia decipiens (Ghána)

Akáciagerle

 

 

 

Streptopelia roseogrisea (Ghána)

Kacagó gerle

 

 

 

Streptopelia semitorquata (Ghána)

Pirosszemű gerle

 

 

 

Streptopelia senegalensis (Ghána)

Pálmagerle

 

 

 

Streptopelia turtur (Ghána)

Vadgerle

 

 

 

Streptopelia vinacea (Ghána)

Borszínű gerle

 

 

 

Treron calva (Ghána)

Afrikai lombgalamb

 

 

 

Treron waalia (Ghána)

Sárgahasú lombgalamb

 

 

 

Turtur abyssinicus (Ghána)

Feketecsőrű erdeigerle

 

 

 

Turtur afer (Ghána)

Acélfoltos erdeigerle

 

 

 

Turtur brehmeri (Ghána)

Kékfejű erdeigerle

 

 

 

Turtur tympanistria (Ghána)

Fehérhasú erdeigerle

PSITTACIFORMES

 

PSITTACIFORMES spp.
[Kivéve az I., illetve
III. Függelékben szereplő fajokat, valamint a hullámos papagájt (Melopsittacus undulatus) és a nimfapapagájt (Nymphicus hollandicus), melyek egyik függelékben sem szerepelnek.]

 

PAPAGÁJALAKÚAK

Psittacidae

Amazona arausiaca

 

 

Vöröstorkú amazon

 

Amazona barbadensis

 

 

Sárgavállú amazon

 

Amazona brasiliensis

 

 

Vörösfarkú amazon

 

Amazona guildingii

 

 

Királyamazon

 

Amazona imperialis

 

 

Császáramazon

 

Amazona leucocephala

 

 

Kubai amazon

 

Amazona ochrocephala auropalliata

 

 

Sárgahomlokú amazon alfaja

 

Amazona ochrocephala belizensis

 

 

Sárgahomlokú amazon alfaja

 

Amazona ochrocephala caribaea

 

 

Sárgahomlokú amazon alfaja

 

Amazona ochrocephala oratrix

 

 

Sárgahomlokú amazon alfaja

 

Amazona ochrocephala parvipes

 

 

Sárgahomlokú amazon alfaja

 

Amazona ochrocephala tresmariae

 

 

Sárgahomlokú amazon alfaja

 

Amazona pretrei

 

 

Vörösmaszkos amazon

 

Amazona rhodocorytha

 

 

Tüzeshomlokú amazon

 

Amazona tucumana

 

 

Tucumán-amazon

 

Amazona versicolor

 

 

Kékmaszkos amazon

 

Amazona vinacea

 

 

Galambbegyű amazon

 

Amazona viridigenalis

 

 

Zöldarcú amazon

 

Amazona vittata

 

 

Puerto Rico-i amazon

 

Anodorhynchus spp.

 

 

Jácintarafajok

 

Ara ambigua

 

 

Nagy katonaara

 

Ara glaucogularis(Gyakran kereskednek vele téves Ara caninde néven.)

 

 

Kéktorkú ara

 

Ara macao

 

 

Sárgavállú ara

 

Ara militaris

 

 

Kis katonaara

 

Ara rubrogenys

 

 

Vörösfülű ara

 

Cacatua goffini

 

 

Tanimbar-kakadu

 

Cacatua haematuropygia

 

 

Vörösfarú kakadu

 

Cacatua moluccensis

 

 

Maluku-kakadu

 

Cyanopsitta spixii

 

 

Spix-ara

 

Cyanoramphus
forbesi

 

 

Mangere-kecskepapagáj

 

Cyanoramphus novaezelandiae

 

 

Piroshomlokú kecskepapagáj

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni

 

 

Pirosarcú fügepapagáj

 

Eos histrio

 

 

Koronás lóri

 

Eunymphicus cornutus

 

 

Szarvas papagáj

 

Geopsittacus occidentalis(Valószínűleg kipusztult.)

 

 

Éjjeli papagáj

 

Guarouba guarouba

 

 

Aranypapagáj

 

Neophema chrysogaster

 

 

Narancshasú fűpapagáj

 

Ognorhynchus icterotis

 

 

Sárgafülű papagáj

 

Pezoporus wallicus

 

 

Földi papagáj

 

Pionopsitta pileata

 

 

Skarláthomlokú papagáj

 

Probosciger aterrimus

 

 

Arakakadu

 

Propyrrhura couloni

 

 

Kékfejű törpeara

 

Propyrrhura maracana

 

 

Vöröshátú törpeara

 

Psephotus chrysopterygius

 

 

Aranyvállú papagáj

 

Psephotus dissimilis

 

 

Csuklyás papagáj

 

Psephotus pulcherrimus(Valószínűleg kipusztult.)

 

 

Paradicsompapagáj

 

Psittacula echo

 

 

Mauritiusi papagáj

 

 

 

Psittacula krameri (Ghána)

Örvös papagáj
(Kis sándorpapagáj)

 

Pyrrhura cruentata

 

 

Kékmellű papagáj

 

Rhynchopsitta spp.

 

 

Tobozpapagájfajok

 

Strigops habroptilus

 

 

Bagolypapagáj

 

Vini ultramarina

 

 

Tengerkék lóri

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

Corythaeola cristata (Ghána)

Óriásturákó

 

 

 

Crinifer piscator (Ghána)

Nyugati lármásmadár

 

 

Musophaga porphyreolopha

 

Lilasapkás pizángevő

 

 

 

Musophaga violacea (Ghána)

Bíbor pizángevő

 

 

Tauraco spp.

 

Tauraco-fajok

STRIGIFORMES

 

STRIGIFORMES spp.
(Az I. Függelékben szereplő fajok kivételével.)

 

BAGOLYALAKÚAK

Tytonidae

Tyto soumagnei

 

 

Vörhenyes gyöngybagoly

Strigidae

Athene blewitti

 

 

Erdei kuvik

 

Mimizuku gurneyi

 

 

Óriáskuvik

 

Ninox novaeseelandiae undulata

 

 

Kakukkbagoly undulata alfaja

 

Ninox squamipila natalis

 

 

Karácsony-szigeti kakukkbagoly

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

Trochilidae spp.
(Az I. Függelékben szereplő faj kivételével.)

 

Kolibrifélék

 

Glaucis dorhnii

 

 

Bahia-remetekolibri

TROGONIFORMES

 

 

 

 

Trogonidae

Pharomachrus mocinno

 

 

Kvézál

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

Aceros spp.
(Az I. Függelékben szereplő fajok kivételével.)

 

Aceros-fajok

 

Aceros nipalensis

 

 

Vöröstorkú szarvascsőrűmadár

 

Aceros subruficollis

 

 

Sárgatorkú szarvascsőrűmadár

 

 

Anorrhinus spp.

 

Anorrhinus-fajok

 

 

Anthracoceros spp.

 

Antharcoceros-fajok

 

 

Buceros spp.
(Az I. Függelékben szereplő fajok kivételével.)

 

Buceros-fajok

 

Buceros bicornis

 

 

Nagy szarvascsőrűmadár

 

Buceros vigil

 

 

Kalapácsfejű szarvascsőrűmadár

 

 

Penelopides spp.

 

Penelopides-fajok

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

Semnornis ramphastinus (Kolumbia)

Tukánbajszika

Ramphastidae

 

 

Baillonius bailloni (Argentína)

Sáfránytukán

 

 

Pteroglossus aracari

 

Feketenyakú arasszári

 

 

 

Pteroglossus castanotis (Argentína)

Barnafülű arasszári

 

 

Pteroglossus viridis

 

Zöld arasszári

 

 

 

Ramphastos dicolorus (Argentína)

Zöldcsőrű tukán

 

 

Ramphastos sulfuratus

 

Szivárványcsőrű tukán

 

 

Ramphastos toco

 

Tokótukán

 

 

Ramphastos tucanus

 

Barnacsőrű tukán

 

 

Ramphastos vitellinus

 

Feketecsőrű tukán

 

 

 

Selenidera maculirostris (Argentína)

Sávoscsőrű törpetukán

Picidae

Campephilus imperialis

 

 

Császárharkály

 

Dryocopus javensis richardsi

 

 

Koreai fehérhasú harkály

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Cotingidae

 

 

Cephalopterus ornatus (Kolumbia)

Díszes sisakosmadár

 

 

 

Cephalopterus penduliger (Kolumbia)

Lebernyeges sisakosmadár

 

Cotinga maculata

 

 

Kobaltkotinga

 

 

Rupicola spp.

 

Szirtimadárfajok

 

Xipholena atropurpurea

 

 

Fehérszárnyú kotinga

Pittidae

 

Pitta guajana

 

Szalagos pitta

 

Pitta gurneyi

 

 

Sziámi pitta

 

Pitta kochi

 

 

Bajszos pitta

 

 

Pitta nympha

 

Tündérpitta

Atrichornithidae

Atrichornis clamosus

 

 

Lármás bozótjáró

Hirundinidae

Pseudochelidon sirintarae

 

 

Fehérszemű nádifecske

Pycnonotidae

 

Pycnonotus zeylanicus

 

Sárgafejű bülbül

Muscicapidae

 

 

Bebrornis rodericanus (Mauritius)

Rodriguez-poszáta

 

 

Cyornis ruckii

 

Rück-niltava

 

Dasyornis broadbenti litoralis (Valószínűleg kipusztult.)

 

 

Vörhenyes sörtésmadár

 

Dasyornis longirostris

 

 

Nyugati sörtésmadár

 

 

Garrulax canorus

 

Énekes álszajkó

 

 

Leiothrix argentauris

 

Ezüstfülű napmadár (Ezüstfülű fülemüle)

 

 

Leiothrix lutea

 

Piroscsőrű napmadár (Kínai fülemüle)

 

 

Liocichla omeiensis

 

Szecsuáni naprigó

 

Picathartes gymnocephalus

 

 

Fehérnyakú gólyalábúvarjú

 

Picathartes oreas

 

 

Szürkenyakú gólyalábúvarjú

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (Mauritius)

Mauritiusi paradicsomlégykapó

Zosteropidae

Zosterops albogularis

 

 

Ezüstbegyű pápaszemesmadár

Meliphagidae

Lichenostomus melanops cassidix

 

 

Borzas mézevő
cassidix alfaja

Emberizidae

 

Gubernatrix cristata

 

Zöld kardinálispinty

 

 

Paroaria capitata

 

Vöröslábú kardinálispinty

 

 

Paroaria coronata

 

Szürke kardinálispinty

 

 

Tangara fastuosa

 

Szivárványos tangara

Icteridae

Agelaius flavus

 

 

Sáfránycsiröge

Fringillidae

Carduelis cucullata

 

 

Tűzcsíz

 

 

Carduelis yarrellii

 

Aranyarcú csíz

 

 

 

Serinus canicapillus (Ghána)

Barna csicsörke

 

 

 

Serinus leucopygius (Ghána)

Fehérhátú csicsörke (Szürke csicsörke)

 

 

 

Serinus mozambicus (Ghána)

Mozambiki csicsörke

Estrildidae

 

 

Amadina fasciata (Ghána)

Szalagpinty

 

 

Amandava formosa

 

Olajzöld asztrild

 

 

 

Amandava subflava (Ghána)

Aranymellű asztrild

 

 

 

Estrilda astrild (Ghána)

Asztrild (Helenapinty)

 

 

 

Estrilda caerulescens (Ghána)

Vörösfarkú asztrild

 

 

 

Estrilda melpoda (Ghána)

Narancsarcú asztrild

 

 

 

Estrilda troglodytes (Ghána)

Korallcsőrű asztrild

 

 

 

Lagonosticta rara (Ghána)

Feketehasú amarant

 

 

 

Lagonosticta rubricata (Ghána)

Skarlátvörös amarant

 

 

 

Lagonosticta rufopicta (Ghána)

Szalagos amarant

 

 

 

Lagonosticta senegala (Ghána)

Vöröscsőrű amarant

 

 

 

Lagonosticta vinacea (Ghána)

Borvörös amarant

 

 

 

Lonchura bicolor (Ghána)

Csíkosszárnyú szarkapinty

 

 

 

Lonchura cantans (Ghána)

Afrikai ezüstcsőrűpinty

 

 

 

Lonchura cucullata (Ghána)

Kis szarkapinty

 

 

 

Lonchura fringilloides (Ghána)

Nagy szarkapinty

 

 

 

Mandingoa nitidula (Ghána)

Zöld pettyesasztrild

 

 

 

Nesocharis capistrata (Ghána)

Fehérarcú cinegeasztrild

 

 

 

Nigrita bicolor (Ghána)

Rozsdás négerpinty

 

 

 

Nigrita canicapilla (Ghána)

Szürkefejű négerpinty

 

 

 

Nigrita fusconota (Ghána)

Fehérmellű négerpinty

 

 

 

Nigrita luteifrons (Ghána)

Sárgahomlokú négerpinty

 

 

 

Ortygospiza atricollis (Ghána)

Fürjasztrild

 

 

Padda oryzivora

 

Rizspinty

 

 

 

Parmoptila rubrifrons (Ghána)

Vöröshomlokú hangyászpinty

 

 

 

Pholidornis rushiae (Ghána)

Cinegehília

 

 

Poephila cincta cincta

 

Szakállas amandina törzsalakja

 

 

 

Pyrenestes ostrinus (Ghána)

Feketehasú bíborasztrild

 

 

 

Pytilia hypogrammica (Ghána)

Sárgaszárnyú asztrild

 

 

 

Pytilia phoenicoptera (Ghána)

Aurora-asztrild

 

 

 

Spermophaga haematina (Ghána)

Nyugati kékcsőrűpinty

 

 

 

Uraeginthus bengalus (Ghána)

Pirosfülű pillangópinty

Ploceidae

 

 

Amblyospiza albifrons (Ghána)

Magtörő szövőmadár

 

 

 

Anaplectes rubriceps (Ghána)

Skarlátszövőmadár

 

 

 

Anomalospiza imberbis (Ghána)

Kakukk-szövőmadár

 

 

 

Bubalornis albirostris (Ghána)

Fehércsőrű bivalymadár

 

 

 

Euplectes afer (Ghána)

Sárgafejű özvegypinty

 

 

 

Euplectes ardens (Ghána)

Galléros özvegypinty

 

 

 

Euplectes franciscanus (Ghána)

Orix-özvegypinty

 

 

 

Euplectes hordeaceus (Ghána)

Feketeszárnyú özvegypinty

 

 

 

Euplectes macrourus (Ghána)

Sárgahátú özvegypinty

 

 

 

Malimbus cassini (Ghána)

Cassin-püspökmadár

 

 

 

Malimbus malimbicus (Ghána)

Kontyos püspökmadár

 

 

 

Malimbus nitens (Ghána)

Vöröstorkú püspökmadár

 

 

 

Malimbus rubricollis (Ghána)

Pirostarkójú püspökmadár

 

 

 

Malimbus scutatus (Ghána)

Csuklyás püspökmadár

 

 

 

Pachyphantes superciliosus (Ghána)

Barnahátú püspökmadár

 

 

 

Passer griseus (Ghána)

Szürkefejű veréb

 

 

 

Petronia dentata (Ghána)

Száheli köviveréb

 

 

 

Plocepasser superciliosus (Ghána)

Bajszos szövőveréb

 

 

 

Ploceus albinucha (Ghána)

Csóka-szövőmadár

 

 

 

Ploceus aurantius (Ghána)

Narancs-szövőmadár

 

 

 

Ploceus cucullatus (Ghána)

Málinkó-szövőmadár

 

 

 

Ploceus heuglini (Ghána)

Heuglin-szövőmadár

 

 

 

Ploceus luteolus (Ghána)

Törpeszövőmadár

 

 

 

Ploceus melanocephalus (Ghána)

Feketefejű szövőmadár

 

 

 

Ploceus nigerrimus (Ghána)

Fekete szövőmadár

 

 

 

Ploceus nigricollis (Ghána)

Bandita-szövőmadár

 

 

 

Ploceus pelzelni (Ghána)

Vékonycsőrű szövőmadár

 

 

 

Ploceus preussi (Ghána)

Preuss-szövőmadár

 

 

 

Ploceus tricolor (Ghána)

Aranyörvös szövőmadár

 

 

 

Ploceus vitellinus (Ghána)

Feketearcú szövőmadár

 

 

 

Quelea erythrops (Ghána)

Pirosfejű szövőmadár

 

 

 

Sporopipes frontalis (Ghána)

Rozsdásnyakú szövőveréb

 

 

 

Vidua chalybeata (Ghána)

Piroslábú atlaszvida

 

 

 

Vidua interjecta (Ghána)

Uszályos paradicsomvida

 

 

 

Vidua larvaticola (Ghána)

Baka-atlaszvida

 

 

 

Vidua macroura (Ghána)

Dominikánus vida

 

 

 

Vidua orientalis (Ghána)

Száheli paradicsomvida

 

 

 

Vidua raricola (Ghána)

Zöldes atlaszvida

 

 

 

Vidua togoensis (Ghána)

Hosszúfarkú paradicsomvida

 

 

 

Vidua wilsoni (Ghána)

Bíboratlaszvida

Sturnidae

 

Gracula religiosa

 

Beó

 

Leucopsar rothschildi

 

 

Bali-seregély

Paradisaeidae

 

Paradisaeidae spp.

 

Paradicsommadár-
félék

REPTILIA

 

 

 

 

TESTUDINATA

 

 

 

 

Dermatemydidae

 

Dermatemys mawii

 

Tabasco teknős

Platysternidae

 

Platysternon megacephalum

 

Nagyfejű teknős

Emydidae

 

Annamemys annamensis

 

Annami teknős

 

Batagur baska

 

 

Batagur teknős

 

 

Callagur borneoensis

 

Callagur teknős

 

 

Clemmys insculpta

 

Északi víziteknős

 

Clemmys muhlenbergi

 

 

Muhlenberg-víziteknős

 

 

Cuora spp.

 

Szelenceteknősök

 

Geoclemys hamiltonii

 

 

Hamilton-teknős

 

 

Heosemys depressa

 

Lapos partiteknős

 

 

Heosemys grandis

 

Óriás-partiteknős

 

 

Heosemys leytensis

 

Leytei partiteknős

 

 

Heosemys spinosa

 

Tüskés partiteknős

 

 

Hieremys annandalii

 

Templomteknős

 

 

Kachuga spp.
(Az I. Függeléken szereplő faj kivételével.)

 

Fedélteknősök

 

Kachuga tecta

 

 

Indiai fedélteknős

 

 

Leucocephalon yuwonoi

 

Sulawesi erdeiteknős

 

 

Mauremys mutica

 

Indokínai víziteknős

 

Melanochelys tricarinata

 

 

Háromélű földiteknős

 

Morenia ocellata

 

 

Burmai gyűrűsteknős

 

 

Orlitia borneensis

 

Borneói folyamiteknős

 

 

Pyxidea mouhotii

 

Indiai skatulyateknős

 

 

Siebenrockiella crassirostris

 

Fekete szélesfejűteknős

 

 

Terrapene spp.
(Az I. Függeléken szereplő faj kivételével.)

 

Dobozteknősök

 

Terrapene coahuila

 

 

Coahuilai dobozteknős

Testudinidae

 

Testudinidae spp.
[Az I. Függeléken szereplő fajok kivételével. A vöröslábú teknős (Geochelone sulcata) vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott egyedeire megállapított éves export kvóta nulla.]

 

Szárazfölditeknős-
félék

 

Geochelone nigra

 

 

Elefántteknős

 

Geochelone radiata

 

 

Sugaras teknős

 

Geochelone yniphora

 

 

Csőrösmellű teknős

 

Gopherus flavomarginatus

 

 

Mexikói üregteknős

 

Psammobates geometricus

 

 

Déli sátorteknős

 

Pyxis planicauda

 

 

Lapos pókteknős

 

Testudo kleinmanni

 

 

Egyiptomi teknős

 

Testudo werneri

 

 

Magyar neve nincs

Cheloniidae

Cheloniidae spp.

 

 

Tengeriteknős-félék

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

 

 

Kérgesteknős

Trionychidae

Apalone ater

 

 

Fekete lágyhéjúteknős

 

Asperidites gangeticus

 

 

Gangeszi lágyhéjúteknős

 

Asperidites hurum

 

 

Pávaszemes lágyhéjúteknős

 

Asperidites nigricans

 

 

Sötét lágyhéjúteknős

 

 

Chitra spp.

 

Pisze-lágyhéjúteknősök

 

 

Lissemys punctata

 

Indiai leffentyűsteknős

 

 

Pelochelys spp.

 

Óriás-lágyhéjúteknősök

 

 

 

Trionyx triunguis (Ghána)

Afrikai lágyhéjúteknős

Pelomedusidae

 

Erymnochelys madagascariensis

 

Madagaszkári folyamteknős

 

 

 

Pelomedusa subrufa (Ghána)

Merevmellű sisakteknős

 

 

Peltocephalus dumeriliana

 

Duméril-folyamteknős

 

 

 

Pelusios adansonii (Ghána)

Adanson-sisakteknős

 

 

 

Pelusios castaneus (Ghána)

Barna sisakteknős

 

 

 

Pelusios gabonensis (Ghána)

Csíkos sisakteknős

 

 

 

Pelusios niger (Ghána)

Fekete sisakteknős

 

 

Podocnemis spp.

 

Folyamteknősök

Chelidae

Pseudemydura umbrina

 

 

Ál-huszárteknős

CROCODYLIA

 

CROCODYLIA spp.
(Az I. Függeléken szereplő fajok kivételével.)

 

KROKODILOK

Alligatoridae

Alligator sinensis

 

 

Kínai aligátor

 

Caiman crocodilus apaporiensis

 

 

Apaporisi pápaszemes kajmán

 

Caiman latirostris(Kivéve Argentína populációját, mely a
II. Függelékbe tartozik.)

 

 

Sakáre-kajmán

 

Melanosuchus niger(Kivéve Ecuador populációját, mely a
II. Függelékbe tartozik és amely nulla export kvótával rendelkezik mindaddig, amíg az Egyezmény Nemzetközi Titkársága és az IUCN/SSC Krokodil Specialista Csoportja éves export kvótát meg nem állapít.)

 

 

Fekete kajmán

Crocodylidae

Crocodylus acutus

 

 

Hegyesorrú krokodil

 

Crocodylus
cataphractus

 

 

Páncélos krokodil

 

Crocodylus intermedius

 

 

Orinocói krokodil

 

Crocodylus mindorensis

 

 

Mindoro-krokodil

 

Crocodylus moreletii

 

 

Púpos krokodil

 

Crocodylus niloticus[Kivéve Botswana,
Dél-afrikai Köztársaság, Etiópia, Kenya, Madagaszkár, Malawi, Mozambik, Tanzánia (amely a fogságban felnevelt példányok mellett 1600 vadonból származó példányig terjedő kvótával rendelkezik, beleértve a vadászati trófeákat is), Uganda, Zambia és Zimbabwe populációit, melyek a II. Függelékbe tartoznak.]

 

 

Nílusi krokodil

 

Crocodylus palustris

 

 

Mocsári krokodil

 

Crocodylus porosus(Kivéve Ausztrália, Indonézia és Pápua Új-Guinea populációit, melyek a
II. Függelékbe tartoznak.)

 

 

Bordás krokodil

 

Crocodylus rhombifer

 

 

Rombuszkrokodil

 

Crocodylus siamensis

 

 

Sziámi krokodil

 

Osteolaemus tetraspis

 

 

Tompaorrú krokodil

 

Tomistoma schlegelii

 

 

Szunda-krokodil

Gavialidae

Gavialis gangeticus

 

 

Gangeszi gaviál

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

 

Sphenodontidae

Sphenodon spp.

 

 

Hidasgyíkok

SAURIA

 

 

 

 

Gekkonidae

 

Cyrtodactylus serpensinsula

 

Kígyó-szigeti csupaszujjú-gekkó

 

 

Phelsuma spp.

 

Nappali gekkók

Agamidae

 

Uromastyx spp.

 

Tüskésfarkú gyíkok

Chamaeleonidae

 

Bradypodion spp.

 

Törpekaméleonok

 

 

Brookesia spp.
(Az I. Függeléken szereplő faj kivételével.)

 

Levélkaméleonok

 

Brookesia perarmata

 

 

Fegyveres levélkaméleon

 

 

Calumma spp.

 

Kaméleonok

 

 

Chamaeleo spp.

 

Valódi kaméleonok

 

 

Furcifer spp.

 

Kaméleonok

Iguanidae

 

Amblyrhynchus cristatus

 

Tengeri leguán

 

Brachylophus spp.

 

 

Falakó leguánok

 

 

Conolophus spp.

 

Varacskosfejű gyíkok

 

Cyclura spp.

 

 

Orrszarvú leguánok

 

 

Iguana spp.

 

Valódi leguánok

 

 

Phrynosoma coronatum

 

Koronás békagyík

 

Sauromalus varius

 

 

Csukvalla

Lacertidae

Gallotia simonyi

 

 

Kanári-szigeti óríásgyík

 

 

Podarcis lilfordi

 

Baleári faligyík

 

 

Podarcis pityusensis

 

Ibizai faligyík

Cordylidae

 

Cordylus spp.

 

Tobzosfarkú gyíkok

 

 

Pseudocordylus spp.

 

Ál-tobzosfarkú gyíkok

Teiidae

 

Crocodilurus amazonicus

 

Krokodilfarkú gyík

 

 

Dracaena spp.

 

Krokodiltejuk

 

 

Tupinambis spp.

 

Tejuk

Scincidae

 

Corucia zebrata

 

Óriás-zebragyík

Xenosauridae

 

Shinisaurus crocodilurus

 

Krokodilfarkú bütykösgyík

Helodermatidae

 

Heloderma spp.

 

Viperagyíkok

Varanidae

 

Varanus spp.
(Az I. Függeléken szereplő fajok kivételével.)

 

Varánuszok

 

Varanus bengalensis

 

 

Bengáli varánusz

 

Varanus flavescens

 

 

Sárga varánusz

 

Varanus griseus

 

 

Pusztai varánusz

 

Varanus komodoensis

 

 

Komodói varánusz

 

Varanus nebulosus

 

 

Délkelet-ázsiai varánusz

SERPENTES

 

 

 

 

Loxocemidae

 

Loxocemidae spp.

 

Magyar nevük nincs.

Pythonidae

 

Pythonidae spp.
(Az I. Függeléken szereplő alfaj kivételével.)

 

Pitonfélék

 

Python molurus molurus

 

 

Tigrispiton törzsalakja

Boidae

 

Boidae spp.
(Az I. Függeléken szereplő fajok kivételével.)

 

Óriáskígyó-félék

 

Acrantophis spp.

 

 

Madagaszkári boák

 

Boa constrictor occidentalis

 

 

Nyugati boa

 

Epicrates inornatus

 

 

Puerto-Rico-i karcsúboa

 

Epicrates monensis

 

 

Mona-karcsúboa

 

Epicrates subflavus

 

 

Jamaikai karcsúboa

 

Sanzinia madagascariensis

 

 

Madagaszkári falakó-boa

Bolyeriidae

 

Bolyeriidae spp.
(Az I. Függeléken szereplő fajok kivételével.)

 

Mauritiuszi boa-félék

 

Bolyeria multocarinata

 

 

Mauriciuszi boa

 

Casarea dussumieri

 

 

Rőtpikkelyű boa

Tropidophiidae

 

Tropidophiidae spp.

 

Magyar nevük nincs.

Colubridae

 

 

Atretium schistosum (India)

Magyar neve nincs.

 

 

 

Cerberus rhynchops (India)

Kutyafejű vízisikló

 

 

Clelia clelia

 

Musszurána

 

 

Cyclagras gigas

 

Brazil hamiskobra

 

 

Elachistodon westermanni

 

Indiai tojásevő-kígyó

 

 

Ptyas mucosus

 

Patkányevő sikló

 

 

 

Xenochrophis piscator (India)

Magyar neve nincs.

Elapidae

 

Hoplocephalus bungaroides

 

Sárgafoltos hamiskobra

 

 

 

Micrurus diastema (Honduras)

Atlanti korallkígyó

 

 

 

Micrurus nigrocinctus (Honduras)

Feketegyűrűs korallkígyó

 

 

Naja atra

 

Magyar neve nincs.

 

 

Naja kaouthia

 

Magyar neve nincs.

 

 

Naja mandalayensis

 

Magyar neve nincs.

 

 

Naja naja

 

Pápaszemes kobra

 

 

Naja oxiana

 

Magyar neve nincs.

 

 

Naja philippinensis

 

Magyar neve nincs.

 

 

Naja sagittifera

 

Magyar neve nincs.

 

 

Naja samarensis

 

Magyar neve nincs.

 

 

Naja siamensis

 

Magyar neve nincs.

 

 

Naja sputatrix

 

Magyar neve nincs.

 

 

Naja sumatrana

 

Magyar neve nincs.

 

 

Ophiophagus hannah

 

Királykobra

Viperidae

 

 

Crotalus durissus (Honduras)

Borzasztó csörgőkígyó

 

 

 

Daboia russellii (India)

Daboja

 

Vipera ursinii(Csak Európa populációja, kivéve a volt Szovjetunió területén élő populációkat, ez utóbbi populációk nem szerepelnek egyik függeléken sem.)

 

 

Parlagi vipera

 

 

Vipera wagneri

 

Wagner-hegyivipera

AMPHIBIA

 

 

 

 

ANURA

 

 

 

 

Bufonidae

Altiphrynoides spp.

 

 

Elevenszülő békák

 

Atelopus zeteki

 

 

Panamai csonkaujjú-béka

 

Bufo periglenes

 

 

Aranyvarangy

 

Bufo superciliaris

 

 

Kameruni varangy

 

Nectophrynoides spp.

 

 

Elevenszülő békák

 

Nimbaphrynoides spp.

 

 

Elevenszülő békák

 

Spinophrynoides spp.

 

 

Elevenszülő békák

Dendrobatidae

 

Allobates spp.

 

Nyílméregbékák

 

 

Dendrobates spp.

 

Nyílméregbékák

 

 

Epipedobates spp.

 

Nyílméregbékák

 

 

Minyobates spp.

 

Nyílméregbékák

 

 

Phobobates spp.

 

Nyílméregbékák

 

 

Phyllobates spp.

 

Nyílméregbékák

Mantellidae

 

Mantella spp.

 

Aranybékák

Microhylidae

Dyscophus antongilii

 

 

Paradicsombéka

 

 

Scaphiophryne gottlebei

 

Magyar neve nincs.

Myobatrachidae

 

Rheobatrachus spp.

 

Gyomorköltő békák

Ranidae

 

Euphlyctis hexadactylus

 

Hatujjú béka

 

 

Hoplobatrachus tigerinus

 

Tigrisbéka

CAUDATA

 

 

 

 

Ambystomidae

 

Ambystoma dumerilii

 

Magyar neve nincs.

 

 

Ambystoma mexicanum

 

Axolotl

Cryptobranchidae

Andrias spp.

 

 

Óriásszalamandrák

ELASMOBRANCHII

 

 

 

 

ORECTOLOBIFORMES

 

 

 

 

Rhincodontidae

 

Rhincodon typus

 

Érdes rablócápa

LAMNIFORMES

 

 

 

 

Lamnidae

 

 

Carcharodon carcharias (Ausztrália)

Nagy fehércápa

Cetorhinidae

 

Cetorhinus maximus

 

Óriáscetcápa

ACTINOPTERYGII

 

 

 

 

ACIPENSERIFORMES

 

ACIPENSERIFORMES spp.
(Az I. Függeléken szereplő fajok kivételével.)

 

TOKALAKÚAK

Acipenseridae

Acipenser brevirostrum

 

 

Tompaorrú tok

 

Acipenser sturio

 

 

Közönséges tok

OSTEOGLOSSIFORMES

 

 

 

 

Osteoglossidae

 

Arapaima gigas

 

Arapaima

 

Scleropages formosus

 

 

Ázsiai csontnyelvű-hal

CYPRINIFORMES

 

 

 

 

Cyprinidae

 

Caecobarbus geertsi

 

Afrikai vakmárna

 

Probarbus jullieni

 

 

Magyar neve nincs.

Catostomidae

Chasmistes cujus

 

 

Cui-ui

SILURIFORMES

 

 

 

 

Schilbeidae

Pangasianodon gigas

 

 

Óriásharcsa

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

 

Syngnathidae

 

Hippocampus spp.
(2004. május 15-én lép hatályba.)

 

Csikóhalak

PERCIFORMES

 

 

 

 

Sciaenidae

Totoaba macdonaldi

 

 

Totoaba

SARCOPTERYGII

 

 

 

 

COELACANTHIFORMES

 

 

 

 

Coelacanthidae

Latimeria spp.

 

 

Bojtosúszójú halak

CERATODONTIFORMES

 

 

 

 

Ceratodontidae

 

Neoceratodus forsteri

 

Ausztrál tüdőshal

 

 

 

 

 

 

 

ARTHROPODA

 

 

 

 

 

 

 

ARACHNIDA

 

 

 

 

SCORPIONES

 

 

 

 

Scorpionidae

 

Pandinus dictator

 

Óriásskorpió

 

 

Pandinus gambiensis

 

Gambiai óriásskorpió

 

 

Pandinus imperator

 

Császárskorpió

ARANEAE

 

 

 

 

Theraphosidae

 

Aphonopelma albiceps

 

Magyar neve nincs.

 

 

Aphonopelma pallidum

 

Magyar neve nincs.

 

 

Brachypelma spp.

 

Madárpókok

 

 

Brachypelmides klaasi

 

Magyar neve nincs.

INSECTA

 

 

 

 

COLEOPTERA

 

 

 

 

Lucanidae

 

 

Colophon spp. (Dél-afrikai Köztársaság)

Magyar nevük nincs.

LEPIDOPTERA

 

 

 

 

Papilionidae

 

Atrophaneura jophon

 

 

 

 

Atrophaneura pandiyana

 

 

 

 

Bhutanitis spp.

 

Magyar nevük nincs.

 

 

Ornithoptera spp. (sensu D'Abrera)
(Az I. Függeléken szereplő faj kivételével.)

 

Madárszárnyú pillangók

 

Ornithoptera alexandrae

 

 

Alexandra-királyné pillangó

 

Papilio chikae

 

 

Luzoni fecskefarkúlepke

 

Papilio homerus

 

 

Homerus-fecskefarkúlepke

 

Papilio hospiton

 

 

Korzikai fecskefarkúlepke

 

 

Parnassius apollo

 

Apolló-lepke

 

 

Teinopalpus spp.

 

Magyar nevük nincs.

 

 

Trogonoptera spp. (sensu D'Abrera)

 

Madárszárnyú pillangók

 

 

Troides spp.
(sensu D'Abrera)

 

Madárszárnyú pillangók

 

 

 

 

 

 

 

ANNELIDA

 

 

 

 

 

 

 

HIRUDINOIDEA

 

 

 

 

ARHYNCHOBDELLAE

 

 

 

 

Hirudinidae

 

Hirudo medicinalis

 

Orvosi pióca

 

 

 

 

 

 

 

MOLLUSCA

 

 

 

 

 

 

 

BIVALVIA

 

 

 

 

VENEROIDA

 

 

 

 

Tridacnidae

 

Tridacnidae spp.

 

Óriáskagylók

UNIONOIDA

 

 

 

 

Unionidae

Conradilla caelata

 

 

Madárszárnyú gyöngykagyló

 

 

Cyprogenia aberti

 

Ehető gyöngykagyló

 

Dromus dromas

 

 

Dromedár-gyöngykagyló

 

Epioblasma curtisi

 

 

Curtis-gyöngykagyló

 

Epioblasma florentina

 

 

Sárga gyöngykagyló

 

Epioblasma sampsoni

 

 

Sampson-gyöngykagyló

 

Epioblasma sulcata perobliqua

 

 

Magyar neve nincs.

 

Epioblasma torulosa gubernaculum

 

 

Zöld gyöngykagyló

 

 

Epioblasma torulosa rangiana

 

Északi gyöngykagyló

 

Epioblasma torulosa torulosa

 

 

Bütykös gyöngykagyló

 

Epioblasma turgidula

 

 

Turgid-gyöngykagyló

 

Epioblasma walkeri

 

 

Barna gyöngykagyló

 

Fusconaia cuneolus

 

 

Magyar neve nincs.

 

Fusconaia edgariana

 

 

Magyar neve nincs.

 

Lampsilis higginsii

 

 

Higgins-gyöngykagyló

 

Lampsilis orbiculata orbiculata

 

 

Rózsaszín gyöngykagyló

 

Lampsilis satur

 

 

Lapos zsebkönyvkagyló

 

Lampsilis virescens

 

 

Alabama-lámpakagyló

 

Plethobasus cicatricosus

 

 

Szemölcsöshátú gyöngykagyló

 

Plethobasus cooperianus

 

 

Narancslábú gyöngykagyló

 

 

Pleurobema clava

 

Magyar neve nincs.

 

Pleurobema plenum

 

 

Érdes gyöngykagyló

 

Potamilus capax

 

 

Vaskos zsebkönyv-kagyló

 

Quadrula intermedia

 

 

Cumberland-majomarcú-kagyló

 

Quadrula sparsa

 

 

Appalach-majomarcú-kagyló

 

Toxolasma cylindrella

 

 

Halvány törpekagyló

 

Unio nickliniana

 

 

Nicklin-gyöngykagyló

 

Unio tampicoensis tecomatensis

 

 

Tampico-gyöngykagyló

 

Villosa trabalis

 

 

Cumberland-babkagyló

GASTROPODA

 

 

 

 

STYLOMMATOPHORA

 

 

 

 

Achatinellidae

Achatinella spp.

 

 

Kis achátcsigák

Camaenidae

 

Papustyla pulcherrima

 

Zöld falakó-csiga

MESOGASTROPODA

 

 

 

 

Strombidae

 

Strombus gigas

 

Óriás-szárnyascsiga

 

 

 

 

 

 

 

CNIDARIA

 

 

 

 

 

 

 

ANTHOZOA

 

 

 

 

HELIOPORACEA

 

 

 

 

Helioporidae

 

Helioporidae spp.
(Egyedül a Heliopora coerulea tartozik ide. A fosszíliákra nem vonatkoznak az Egyezmény előírásai.)

 

Kék korallok

STOLONIFERA

 

 

 

 

Tubiporidae

 

Tubiporidae spp.
(A fosszíliákra nem vonatkoznak az Egyezmény előírásai.)

 

Orgonakorallok

ANTIPATHARIA

 

ANTIPATHARIA spp.

 

FEKETEKORALLOK

SCLERACTINIA

 

SCLERACTINIA spp.
(A fosszíliákra nem vonatkoznak az Egyezmény előírásai.)

 

KŐKORALLOK

HYDROZOA

 

 

 

 

MILLEPORINA

 

 

 

 

Milliporidae

 

Milleporidae spp.
(A fosszíliákra nem vonatkoznak az Egyezmény előírásai.)

 

Tűzkorallok

STYLASTERINA

 

 

 

 

Stylasteridae

 

Stylasteridae spp.
(A fosszíliákra nem vonatkoznak az Egyezmény előírásai.)

 

Hidrokorallok

 

 

 

 

 

 

 

FLORA

 

 

 

 

 

 

 

AGAVACEAE

Agave arizonica

 

 

Arizónai agáve

 

Agave parviflora

 

 

Törpeagáve

 

 

Agave victoriae-
reginae #1

 

Viktória-királynő agáve

 

Nolina interrata

 

 

San-Diego-i medvefű

AMARYLLIDACEAE

 

Galanthus spp. #1

 

Hóvirág

 

 

Sternbergia spp. #1

 

Vetővirágok

APOCYNACEAE

 

Pachypodium spp.
(Az I. Függeléken szereplő fajok kivételével.) #1

 

Gumólábfák

 

Pachypodium ambongense

 

 

Magyar neve nincs.

 

Pachypodium baronii

 

 

Magyar neve nincs.

 

Pachypodium decaryi

 

 

Magyar neve nincs.

 

 

Rauvolfia serpentina #2

 

Indiai vérnyomáscserje

ARALIACEAE

 

Panax ginseng(Csak az Orosz Föderáció populációja, más populáció nem szerepel egyik függeléken sem.) #3

 

Ázsiai ginszeng

 

 

Panax quinquefolius #3

 

Amerikai ginszeng

ARAUCARIACEAE

Araucaria araucana

 

 

Chilei fenyő

BERBERIDACEAE

 

Podophyllum hexandrum #2

 

Himalájai tojásbogyó

BROMELIACEAE

 

Tillandsia harrisii #1

 

Harris-tillandzia

 

 

Tillandsia kammii #1

 

Kamm-tillandzia

 

 

Tillandsia kautskyi #1

 

Kautsky-tillandzia

 

 

Tillandsia mauryana #1

 

Maury-tillandzia

 

 

Tillandsia
sprengeliana #
1

 

Sprenge-tillandzia

 

 

Tillandsia sucrei #1

 

Sucre-tillandzia

 

 

Tillandsia xerographica #1

 

Magyar neve nincs.

CACTACEAE

 

CACTACEAE spp.7(Az I. Függeléken szereplő fajok kivételével.) #4

 

KAKTUSZOK

 

Ariocarpus spp.

 

 

Gyapjas kaktuszok

 

Astrophytum asterias

 

 

Dinnyealakú csillagkaktusz

 

Aztekium ritteri

 

 

Aztékkaktusz

 

Coryphantha werdermannii

 

 

Werdermann-répagyökerű kaktusz

 

Discocactus spp.

 

 

Magyar neve nincs.

 

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi

 

 

Magyar neve nincs.

 

Echinocereus schmollii

 

 

Karcsúkaktusz

 

Escobaria minima

 

 

Magyar neve nincs.

 

Escobaria sneedii

 

 

Magyar neve nincs.

 

Mammillaria pectinifera

 

 

Magyar neve nincs.

 

Mammillaria solisioides

 

 

Magyar neve nincs.

 

Melocactus conoideus

 

 

Magyar neve nincs.

 

Melocactus deinacanthus

 

 

Magyar neve nincs.

 

Melocactus glaucescens

 

 

Magyar neve nincs.

 

Melocactus paucispinus

 

 

Magyar neve nincs.

 

Obregonia denegrii

 

 

Kövirózsakaktusz

 

Pachycereus militaris

 

 

Katona orgonakaktusz

 

Pediocactus bradyi

 

 

Magyar neve nincs.____________
7 Az alábbi hibridek és/vagy kertészeti változatok mesterségesen szaporított példányai nem tartoznak az Egyezmény hatálya alá:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orsscichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (kertészeti változat)
A kaktuszok (Cactaceae spp.) klorofillhiányos formái a következő oltóalanyokra oltva:
Harrisia 'Jusbertii', Hylocereus trigonus vagy Hylocereus undatus
Opuntia microdasys (kertészeti változat)


3M05147_4

 

I. Függelék

II. Függelék

III. Függelék

MAGYAR NÉV

 

 

 

 

 

 

Pediocactus knowltonii

 

 

Magyar neve nincs.

 

Pediocactus paradinei

 

 

Magyar neve nincs.

 

Pediocactus peeblesianus

 

 

Magyar neve nincs.

 

Pediocactus sileri

 

 

Magyar neve nincs.

 

Pelecyphora spp.

 

 

Bárdkaktuszok

 

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii

 

 

Magyar neve nincs.

 

Sclerocactus erectocentrus

 

 

Magyar neve nincs.

 

Sclerocactus glaucus

 

 

Magyar neve nincs.

 

Sclerocactus mariposensis

 

 

Magyar neve nincs.

 

Sclerocactus mesae-verdae

 

 

Magyar neve nincs.

 

Sclerocactus nyensis

 

 

Magyar neve nincs.

 

Sclerocactus papyracanthus

 

 

Papírtövisű kaktusz

 

Sclerocactus pubispinus

 

 

Magyar neve nincs.

 

Sclerocactus wrightiae

 

 

Magyar neve nincs.

 

Strombocactus spp.

 

 

Magyar nevük nincs.

 

Turbinicarpus spp.

 

 

Magyar nevük nincs.

 

Uebelmannia spp.

 

 

Magyar nevük nincs.

CARYOCARACEAE

 

Caryocar
costaricense #
1

 

Ajillo

COMPOSITAE
(ASTERACEAE)

Saussurea costus

 

 

Indiai törpebogáncs

CRASSULACEAE

 

Dudleya stolonifera

 

Magyar neve nincs.

 

 

Dudleya traskiae

 

Magyar neve nincs.

CUPRESSACEAE

Fitzroya cupressoides

 

 

Patagón ciprus

 

Pilgerodendron uviferum

 

 

Patagón délicédrus

CYATHEACEAE

 

Cyathea spp. #1

 

Serlegpáfrányok

CYCADACEAE

 

CYCADACEAE spp.
(Az I. Függeléken szereplő faj kivételével.) #1

 

Cikászfélék

 

Cycas beddomei

 

 

Beddome-cikász

DIAPENSIACEAE

 

Shortia galacifolia #1

 

Kereklevelű cimpaharang

 

 

 

 

 

DICKSONIACEAE

 

Cibotium barometz #1

 

Magyar neve nincs.

 

 

Dicksonia spp.
(Csak az amerikai populációk, más populáció nem szerepel egyik függeléken sem.) #1

 

Hópáfrányok

DIDIEREACEAE

 

DIDIEREACEAE
spp. #
1

 

Álkaktusz-félék

DIOSCOREACEAE

 

Dioscorea
deltoidea #
1

 

Elefántláb

DROSERACEAE

 

Dionaea muscipula #1

 

Vénusz-légycsapó

EUPHORBIACEAE

 

Euphorbia spp.
(Az I. Függeléken szereplő fajok kivételével; csak a szukkulens fajok; az Euphorbia trigona kertészeti változatának mesterségesen szaporított példányai nem tartoznak az Egyezmény hatálya alá.) #1

 

Kutyatejek

 

Euphorbia ambovombensis

 

 

Magyar neve nincs.

 

Euphorbia capsaintemariensis

 

 

Magyar neve nincs.

 

Euphorbia cremersii (Beleértve a forma viridifoliat és a var. rakotozafyit.)

 

 

Magyar neve nincs.

 

Euphorbia cylindrifolia (Beleértve az ssp. tuberiferat.)

 

 

Magyar neve nincs.

 

Euphorbia decaryi (Beleértve a var. ampanihyensist, robinsoniit és spirostichat.)

 

 

Magyar neve nincs.

 

Euphorbia francoisii

 

 

Magyar neve nincs.

 

Euphorbia moratii (Beleértve a var. antsingiensist, bemarahensist és multiflorat.)

 

 

Magyar neve nincs.

 

Euphorbia parvicyathophora

 

 

Magyar neve nincs.

 

Euphorbia quartziticola

 

 

Magyar neve nincs.

 

Euphorbia tulearensis

 

 

Magyar neve nincs.

FOUQUIERIACEAE

 

Fouquieria
columnaris #
1

 

Magyar neve nincs.

 

Fouquieria fasciculata

 

 

Magyar neve nincs.

 

Fouquieria purpusii

 

 

Magyar neve nincs.

GNETACEAE

 

 

Gnetum montanum (Nepál) #1

Magyar neve nincs.

JUGLANDACEAE

 

Oreomunnea pterocarpa #1

 

Gavilán

LEGUMINOSAE

Dalbergia nigra

 

 

Brazil rózsafa

(FABACEAE)

 

 

Dipteryx panamensis (Costa Rica)

Magyar neve nincs.

 

 

Pericopsis elata #5

 

Afrikai teakfa

 

 

Platymiscium pleiostachyum #1

 

Magyar neve nincs.

 

 

Pterocarpus santalinus #7

 

Vörös szantálfa

LILIACEAE

 

Aloe spp.
[Az I. Függeléken szereplő fajok, valamint az orvosi aloé (Aloe vera) kivételével, melyre Aloe barbadensis néven is hivatkoznak és amely nem szerepel egyik függeléken sem.] #1

 

Aloék

 

Aloe albida

 

 

Magyar neve nincs.

 

Aloe albiflora

 

 

Magyar neve nincs.

 

Aloe alfredii

 

 

Magyar neve nincs.

 

Aloe bakeri

 

 

Vékonyszárú aloé

 

Aloe bellatula

 

 

Magyar neve nincs.

 

Aloe calcairophila

 

 

Magyar neve nincs.

 

Aloe compressa
(Beleértve a var. rugosquamosat, schistophilat és paucituberculatat.)

 

 

Magyar neve nincs.

 

Aloe delphinensis

 

 

Magyar neve nincs.

 

Aloe descoingsii

 

 

Magyar neve nincs.

 

Aloe fragilis

 

 

Magyar neve nincs.

 

Aloe haworthioides (Beleértve a var. aurantiacat.)

 

 

Magyar neve nincs.

 

Aloe helenae

 

 

Magyar neve nincs.

 

Aloe laeta
(Beleértve a var. maniaensist.)

 

 

Magyar neve nincs.

 

Aloe parallellifolia

 

 

Magyar neve nincs.

 

Aloe parvula

 

 

Magyar neve nincs.

 

Aloe pillansii

 

 

Magyar neve nincs.

 

Aloe polyphylla

 

 

Magyar neve nincs.

 

Aloe rauhii

 

 

Magyar neve nincs.

 

Aloe suzannae

 

 

Magyar neve nincs.

 

Aloe versicolor

 

 

Magyar neve nincs.

 

Aloe vossii

 

 

Magyar neve nincs.

MAGNOLIACEAE

 

 

Magnolia liliifera var. obovata (Nepál) #1

Hodgson-liliomfa

MELIACEAE

 

 

Cedrela odorata #5
[Kolumbia populációja (Kolumbia),
Peru populációja (Peru).]

Magyar neve nincs.

 

 

Swietenia humilis #1

 

Honduraszi mahagóni

 

 

Swietenia macrophylla
(A Neotrópusi régió populációja.) #6 (2003. november
15-én lép hatályba.)

Swietenia macrophylla
(2003. november 15-ig.) #5
[Bolívia populációja (Bolívia),
Brazília populációja (Brazília),
a faj valamennyi amerikai populációja (Costa Rica),
Kolumbia populációja (Kolumbia),
Mexikó populációja (Mexikó),
Peru populációja (Peru).]

Nagylevelű mahagóni

 

 

Swietenia
mahagoni #
5

 

Karibi mahagóni

NEPENTHACEAE

 

Nepenthes spp.
(Az I. Függeléken szereplő fajok kivételével.) #1

 

Kancsókák

 

Nepenthes khasiana

 

 

Indiai kancsóka

 

Nepenthes rajah

 

 

Óriáskancsóka

ORCHIDACEAE

 

ORCHIDACEAE spp.8
(Az I. Függeléken szereplő fajok kivételével.) #8

 

ORHIDEÁK

 

(Valamennyi, most következő I. Függelékes faj esetében a steril konténerben szállított, in vitro szaprított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncokra vagy szövettenyészetekre nem vonatkoznak az Egyezmény előírásai.)

 

 

 

 

Aerangis ellisii

 

 

Magyar neve nincs.

 

Cattleya trianaei

 

 

Magyar neve nincs.

 

Dendrobium cruentum

 

 

Magyar neve nincs.

 

Laelia jongheana

 

 

Magyar neve nincs.

 

Laelia lobata

 

 

Magyar neve nincs.

 

Paphiopedilum spp.

 

 

Ázsiai papucsorhideák

 

Peristeria elata

 

 

Magyar neve nincs.

 

Phragmipedium spp.

 

 

Dél-amerikai papucsorhideák

 

Renanthera imschootiana

 

 

Magyar neve nincs.

 

Vanda coerulea

 

 

Kék pártáskosbor

OROBANCHACEAE

 

Cistanche deserticola

 

Sivatagi cistanche

PALMAE

 

Beccariophoenix madagascariensis

 

Magyar neve nincs.

(AREACEAE)

 

Chysalidocarpus decipiens #1

 

Magyar neve nincs.

 

 

Lemurophoenix halleuxii

 

Magyar neve nincs.


____________
8 A Phalaenopsis nem mesterségesen szaporított hibridjei, beleértve az intergenerikus hibrideket is, nem tartoznak az Egyezmény hatálya alá, amennyiben

a)

a példányok egyenként legalább 100 egyedet tartalmazó konténerekből (pl. kartonok, ládák, rekeszek) álló szállítmányként kerülnek kereskedelembe,

b)

az egy konténerben lévő összes növény ugyanahhoz a hibridhez tartozik, tehát a különböző hibridek nem keverednek egy konténeren belül,

c)

a konténerben szállított példányokról – azok magasfokú egyöntetűsége, mérete, fejlettsége, tisztasága, érintetlen gyökérrendszere, a vad eredetnek tulajdonítható károsodások és sérülések hiánya alapján – könnyen megállapítható, hogy mesterségesen szaporítottak,

d)

a növények nem mutatnak vad eredetre utaló jeleket, így például a rovarok, illetve más állatok által okozott károsodást, levelekre tapadó algákat és gombákat vagy a begyűjtés következtében mechanikailag sérült gyökereket, leveleket vagy egyéb növényi részeket,

e)

a szállítmányokat olyan dokumentáció kíséri, például egy számla, amelyet a szállító aláírt, amelyből egyértelműen kitűnik a növények száma és a kivételt képező genus megnevezése.

A megfelelő CITES engedélyek szükségesek azon növények szállításához, amelyek nem felelnek meg egyértelműen a fenti kritériumoknak.


3M05147_6

 

I. Függelék

II. Függelék

III. Függelék

MAGYAR NÉV

 

 

 

 

 

 

 

Marojejya darianii

 

Magyar neve nincs.

 

 

Neodypsis decaryi #1

 

Magyar neve nincs.

 

 

Ravenea rivularis

 

Magyar neve nincs.

 

 

Ravenea louvelii

 

Magyar neve nincs.

 

 

Satranala decussilvae

 

Magyar neve nincs.

 

 

Voanioala gerardii

 

Magyar neve nincs.

PAPAVERACEAE

 

 

Meconopsis regia (Nepál) #1

Magyar neve nincs.

PINACEAE

Abies guatemalensis

 

 

Guatemalai jegenyefenyő

PODOCARPACEAE

 

 

Podocarpus neriifo-
lius
(Nepál) #1

Magyar neve nincs.

 

Podocarpus parlatorei

 

 

Magyar neve nincs.

PORTULACACEAE

 

Anacampseros spp. #1

 

Széprózsák

 

 

Avonia spp. #1

 

Magyar nevük nincs.

 

 

Lewisia serrata #1

 

Magyar neve nincs.

PRIMULACEAE

 

Cyclamen spp.9 #1

 

Ciklámenek

PROTEACEAE

 

Orothamnus zeyheri #1

 

Magyar neve nincs.

 

 

Protea odorata #1

 

Illatos csodafa

RANUNCULACEAE

 

Adonis vernalis #2

 

Tavaszi hérics

 

 

Hydrastis
canadensis #
3

 

Kanadai aranygyökér

ROSACEAE

 

Prunus africana #1

 

Afrikai meggy

RUBIACEAE

Balmea stormiae

 

 

Magyar neve nincs.

SARRACENIACEAE

 

Sarracenia spp.
(Az I. Függeléken szereplő fajok kivételével.) #1

 

Kürtvirágok

 

Sarracenia rubra ssp. alabamensis

 

 

Magyar neve nincs.

 

Sarracenia rubra ssp. jonesii

 

 

Magyar neve nincs.

 

Sarracenia oreophila

 

 

Magyar neve nincs.

SCROPHULARIACEAE

 

Picrorhiza kurrooa
(Kivéve a Picrorhiza scrophulariiflorat.) #3

 

Magyar neve nincs.

STANGERIACEAE

 

Bowenia spp. #1

 

Magyar nevük nincs.

 

Stangeria eriopus

 

 

Stanger-cikász


_______________
9 A Cyclamen persicum kertészeti változatának mesterségesen szaporított példányai nem tartoznak az Egyezmény hatálya alá. E kivétel nem vonatkozik a nyugalmi állapotban levő gumók kereskedelmére.


3M05147_7

 

I. Függelék

II. Függelék

III. Függelék

MAGYAR NÉV

 

 

 

 

 

TAXACEAE

 

Taxus wallichiana #2

 

Himalájai tiszafa

TETRACENTACEAE

 

 

Tetracentron sinense (Nepál) #1

Magyar neve nincs.

THYMELEACEAE

 

Aquilaria
malaccensis #
1

 

Sasfa

(AQUILARIACEAE)

 

 

Gonystylus spp. (Indonézia) #1

Magyar nevük nincs.

VALERIANACEAE

 

Nardostachys grandiflora #3

 

Indiai nárdus

WELWITSCHIACEAE

 

Welwitschia
mirabilis #
1

 

Velvícsia

ZAMIACEAE

 

ZAMIACEAE spp.
(Az I. Függeléken szereplő fajok kivételével.) #1

 

Bunkóspálmák

 

Ceratozamia spp.

 

 

Magyar nevük nincs.

 

Chigua spp.

 

 

Magyar nevük nincs.

 

Encephalartos spp.

 

 

Kafferkenyerek

 

Microcycas calocoma

 

 

Parafapálma

ZINGIBERACEAE

 

Hedychium philippinense #1

 

Fülöp-szigeteki gyömbérliliom

ZYGOPHYLLACEAE

 

Guaiacum spp. #2

 

 

IV. Függelék

Egyezmény
a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről


Exportengedély száma:     
Exportáló ország:     
Érvényes:      -ig     
     (dátum)     
A jelen engedély:     
részére adatott ki,     
aki kijelenti, hogy ismeri az Egyezmény rendelkezéseit, a következők exportálása céljából:     

példány(ok) vagy rész(ei) vagy származékai – azoknak a példány(ok)nak, amely faját az Egyezmény alábbi Függelékei tartalmazzák:     

I. Függeléke     
II. Függeléke     
III. Függeléke     
(fogságban nevelték vagy termesztették      -ban)
Ezt a példányt (ezeket a példányokat) a következő címre küldik:     
Cím:      ország:     
Kelt:      -ben, dátum:     

az engedélyt kérelmező aláírása:     
Kelt:     
     -ben. Időpont:     

(az exportengedélyt kiadó igazgatási hatóság bélyegzője)
(az exportengedélyt kiadó igazgatási hatóság bélyegzője és aláírása)     

A példány (vagy példányok) vagy ezek részének (részeinek) vagy származékának (származékainak) leírása, minden ráerősített jelet (jeleket) beleértve:

Élő példányok
Fajok     Szám     Nem     Méret     Jel
(tudományos     (vagy volumen)     (amennyiben van)
és általános név)

Részek

Mennyiség

Az áruk típusa

Jel

vagy             (amennyiben van)
származékok
(tudományos
és általános név)

 

Azon hatóságok bélyegzői, amelyek ellenőrzik:
a) az exportálást     
b) az importálást     

 

 

 

 


''

2/A. §4 Az Országgyűlés felhatalmazást ad arra, hogy Magyarország a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményhez a következő fenntartást tegye:
Az Egyezmény XVI. és XXIII. cikke alapján Magyarország fenntartással él az India által az Egyezmény III. Függelékébe felvett következő taxonokra vonatkozóan:
1. Vulpes vulpes griffithii
2. Vulpes vulpes montana
3. Vulpes vulpes pusilla
4. Mustela altaica
5. Mustela erminea ferghanae
6. Mustela kathiah
7. Mustela sibirica

3. § (1)5 E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) E törvény végrehajtása érdekében felhatalmazást kap a Kormány, hogy a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmének, így különösen az ehhez kapcsolódó hatósági engedélyezésnek, a behozott, illetve tenyésztett példányok nyilvántartásának, hatósági ellenőrzésnek, valamint egyes jogkövetkezmények részletes szabályait rendeletben szabályozza.6
1

A törvényt az Országgyűlés a 2003. június 2-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2003. június 16. Az Egyezmény 2010. június 24. napjától hatályos I., II. és III. Függelékét a 2010: CLV. törvény hirdette ki.

2

Az 1. § a 2012: CXXXVII. törvény 4. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

Az Egyezmény 2005. június 23. napjától hatályos I., II. és III. Függelékét a 2006. évi XVI. törvény hirdette ki.

4

A 2/A. §-t a 2012: CXXXVII. törvény 1. §-a iktatta be.

5

A 3. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 593. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére