• Tartalom

32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet

32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet

a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről

2020.07.16.

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §1 (1) E rendelet hatálya a polgári és közigazgatási bírósági eljárásban a felet, a beavatkozót és az érdekeltet (a továbbiakban együtt: fél) képviselő – ügyvédi tevékenységet gyakorló – egyéni ügyvéd, európai közösségi jogász, ügyvédi iroda (a továbbiakban együtt: ügyvéd) és kamarai jogtanácsos munkadíjának és készkiadásának felszámítására és megállapítására terjed ki.

(2) A pártfogó ügyvéd és az ügygondnok részére megállapítható díjról és költségekről külön rendelet rendelkezik.

2. § (1)2 Az ügyvéd által képviselt fél ügyvédi költségként

a) a fél és az ügyvéd között létrejött ügyvédi megbízási szerződésben kikötött munkadíj, valamint

b) a fél által ügyvédje részére költségtérítésként megfizetett indokolt készkiadások

együttes összegét számíthatja fel.

(2)3 Az (1) bekezdés alapján felszámított munkadíj összegét a bíróság indokolt esetben mérsékelheti, ha az nem áll arányban a ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységgel. A bíróság döntését indokolni köteles.

3. § (1)4 A fél a 2. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően a munkadíj összegét a (2)–(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével is felszámíthatja.

(2)5 Polgári és közigazgatási perben, valamint egyéb közigazgatási bírósági eljárásban a munkadíj összege

a) 10 millió Ft-ot meg nem haladó pertárgyérték esetén a pertárgyérték 5%-a, de legalább 10 000 Ft,

b) 10 millió Ft feletti, de 100 millió Ft-ot meg nem haladó pertárgyérték esetén az a) pontban meghatározott munkadíj és a 10 millió Ft feletti összeg 3%-a, de legalább 100 000 Ft,

c) 100 millió Ft-ot meghaladó pertárgyérték esetén a b) pontban meghatározott munkadíj és a 100 millió Ft feletti összeg 1%-a, de legalább 1 millió Ft.

(3)6 Ha a (2) bekezdés szerinti eljárásban a pertárgy értéke nem állapítható meg, a munkadíj minden megkezdett tárgyalási óránként, valamint az ügyvédnek az eljárást megelőző és a tárgyaláson kívül végzett igazolt tevékenységéért óránként 6000 Ft, de legalább 12 000 Ft.

(4)7 Nemperes eljárásban és a hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban a munkadíj a (2) és (3) bekezdés szerinti eljárásban megállapítható munkadíj legfeljebb 50%-a.

(5) A másodfokú és a felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi munkadíj a (2)–(4) bekezdésben meghatározott összeg 50%-a azzal, hogy a pertárgy értékeként ezekben az esetekben a fellebbezésben, felülvizsgálati kérelemben vitatott összeget kell alapul venni.

(6) A munkadíj megállapítása során a munkadíj összegét a bíróság indokolt esetben mérsékelheti, ha az nem áll arányban a ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységgel. A bíróság a munkadíjat – különösen az ügy bonyolultsága esetén – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott összegnél magasabb összegben is megállapíthatja. A bíróság a munkadíj eltérő összegben történő megállapítását indokolni köteles.

4. §8 (1) A kamarai jogtanácsos által képviselt fél kamarai jogtanácsosi költségként

a) a 3. § szerinti munkadíj, valamint

b) a képviselet ellátásával összefüggésben felmerült, indokolt készkiadások

együttes összegét számíthatja fel.

(2) A munkadíj megállapítása során a 3. § (6) bekezdését alkalmazni kell.

4/A. §9 (1)10 Az ügyvédi díj 3. §-ban meghatározott összege a tevékenység ellenértékét terhelő általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza; azt a díj összegén, mint adóalapon felül kell – a külön jogszabály rendelkezései szerint – felszámítani. Ha az ügyvéd az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint adólevonási joggal rendelkezik, a számlával igazolt költségnek csak a nettó összege növeli az adóalapot.

(2)11

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2)12

1

Az 1. § a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 15. § (7) bekezdés a) pontja és (8) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 15. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (3) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 15. § (5) bekezdésével megállapított, a 10/2020. (VII. 15.) IM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (4) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 15. § (7) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4/A. §-t a 41/2003. (XII. 19.) IM rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 2. §-a alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

10

A 4/A. § (1) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 15. § (8) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 4/A. § (2) bekezdését a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 15. § (8) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 5. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 66. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére