• Tartalom

37/2003. (VI. 7.) GKM rendelet

37/2003. (VI. 7.) GKM rendelet

a rendkívüli állapot feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen hadkötelesek meghagyásával kapcsolatos követelmények meghatározásáról1

2011.01.01.

A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény végrehajtásáról szóló 178/1993. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 106. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a tartalékos hadkötelesek meghagyásával kapcsolatban a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumra (a továbbiakban: minisztérium), valamint a Vhr. 35. §-ának (1) bekezdése alapján az 1. számú mellékletben meghatározott szervekre terjed ki.

2. § (1) A minisztérium a rendkívüli állapot feladatainak végrehajtására az ágazati irányítása alá tartozó tevékenységet végző szerveket a Vhr. 8. számú melléklete szerint II. és III. kategóriába sorolva jelöli ki.

(2) A meghagyásba bevont szervek jegyzékét a minisztérium állítja össze, és küldi meg a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar főnökének a Vhr. 106. §-ának előírásai szerint.

(3) A szerv a meghagyásba történő bevonását, törlését a minisztérium védelmi ügyekben illetékes szervezeti egységénél kezdeményezheti. A bevonás, törlés végrehajtása a jogszabályban meghatározott éves pontosítás során történik.

3. § (1) A meghagyás a rendkívüli állapot idején végzendő tevékenységben bekövetkezett és a szervezet működését jelentősen befolyásoló változás miatt megszüntethető.

(2) A kijelölt szervezet vezetője köteles haladéktalanul tájékoztatni a minisztériumot minden olyan változásról, ami jelentős kihatással van a szerv rendkívüli állapotban elvégzendő feladatainak végrehajtására.

(3) A szerv megszűnése esetén a vezető a felügyeletet ellátó szerv által kiadott meghagyási alapokmányokat visszaküldi, a többi okmányt (beosztási és névjegyzék, levelezés) a vonatkozó szabályozás szerint megsemmisíti.

4. § (1) A II. és III. kategóriába sorolt (kijelölt) szerv vezetője a rendkívüli állapot feladatainak megoldásához feltétlenül szükséges személyeket és beosztási helyeket tartalmazó jegyzéket a következők szerint állítja össze:

a) felméri és meghatározza azokat a munkaköröket (beosztásokat), melyek nélkül a rendkívüli állapot idején a szerv feladatát megoldani nem tudja,

b) amennyiben ezeket a munkaköröket (beosztásokat) hadkötelesek töltik be, róluk a lakóhelyük szerinti megyei (fővárosi) csoportosításban – két példányban – elkészíti a 2. számú mellékletnek megfelelő névjegyzéket.

(2) A névjegyzéket első alkalommal a jelen rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül a II. kategóriába sorolt szervek a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar főnökének, a III. kategóriába sorolt szervek az illetékes hadkiegészítő parancsnokságnak kötelesek megküldeni.

(3) Az illetékes hadkiegészítő parancsnokság a meghagyás végrehajtását a névjegyzék egyik jóváhagyott példányának megküldésével igazolja vissza.

(4) A szervek a beosztási helyeket tartalmazó jegyzéket és – az illetékes hadkiegészítő parancsnokság által visszaigazolt – névjegyzéket a rendkívüli állapotban szükséges működésüket alátámasztó okmányokhoz, illetve a részükre meghatározott feladatokat tartalmazó tervekhez, intézkedésekhez csatolják.

(5) A szervek – a névjegyzéknek a hadkiegészítő parancsnokságok által történt visszaigazolása után – tájékoztatják a minisztérium védelmi ügyekben illetékes szervezeti egységét az állományukba tartozó hadkötelesek teljes, ezen belül a meghagyásra felterjesztett és ténylegesen meghagyott létszámáról.

(6) A minisztérium személyi állományát érintő meghagyási feladatokat a tárca személyzeti ügyekben illetékes szervezeti egysége látja el.

(7) A szerv vezetője intézkedik a meghagyás megszüntetésére, ha a tartalékos hadköteles

a) közszolgálati jogviszonya, illetve munkaviszonya megszűnt,

b) meghagyására nem tart igényt,

c) elérte a hadköteles kor felső határát,

d) meghagyása egyéb ok miatt indokolatlanná vált.

(8) A kijelölt szervek a névjegyzéküket évente egy alkalommal pontosítják. Ennek keretében törlik a (3) bekezdés szerinti személyeket, illetve felveszik az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott beosztásokat betöltő tartalékosokat.

(9) A meghagyásból törlésre kerülő, illetve meghagyásra újonnan kért személyekről a névjegyzéket február 28-ig a hadköteles lakóhelye szerint illetékes hadkiegészítő parancsnokságnak kell megküldeni.

5. § A név szerinti meghagyás tényét – az illetékes hadkiegészítő parancsnokság jóváhagyása után – az érintettel közölni kell. Ezzel egy időben tájékoztatni kell a meghagyással kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről.

6. § (1) A meghagyási munka személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, végrehajtásáért a kijelölt szerv vezetője felelős.

(2) A szerv vezetője, illetve megbízottja évente egyszer ellenőrzi a meghagyással összefüggő tevékenységet és megteszi a szükséges intézkedéseket.

7. § (1) A meghagyási munkát a minisztérium részéről a védelmi ügyekben illetékes szervezeti egység ellenőrzi.

(2) A minisztérium részéről ellenőrzést végző, megbízólevéllel ellátott személy részére biztosítani kell a kijelölt szerv meghagyási okmányaiba való betekintést, valamint a meghagyási munka személyi és tárgyi feltételeinek ellenőrzését.

(3) Az ellenőrzés során a Vhr. 108. §-ának (2) bekezdésében előírtak teljesítését kell vizsgálni.

(4) Az ellenőrzés megállapításait a szervnél e célra rendszeresített, nyilvántartási számmal ellátott ellenőrzési naplóba kell bejegyezni, és a hiányosságok megszüntetésére határidőt kell előírni.

8. § (1) Ez a rendelet 2003. június 8-án lép hatályba, egyidejűleg a hadköteleseknek a rendkívüli állapot idején polgári munkakörükben való meghagyásának követelményeiről szóló 14/1994. (III. 29.) KHVM rendelet, az azt módosító 4/1995. (III. 8.) KHVM rendelet és 25/2001. (VIII. 3.) KöViM rendelet, valamint a rendkívüli állapot feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen hadkötelesek meghagyásával kapcsolatos követelmények meghatározásáról szóló 42/1995. (VIII. 31.) IKM rendelet és az azt módosító 13/2002. (III. 22.) GM rendelet hatályát veszti.

(2) A 4. § (2) bekezdésében foglaltak kizárólag azon kijelölt szervekre nem vonatkoznak, amelyek a rendkívüli állapot idején polgári munkakörükben való meghagyásának követelményeiről szóló 14/1994. (III. 29.) KHVM rendelet, vagy a rendkívüli állapot feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen hadkötelesek meghagyásával kapcsolatos követelmények meghatározásáról szóló 42/1995. (VIII. 31.) IKM rendelet alapján a névjegyzéket korábban már elkészítették.

1. számú melléklet a 37/2003. (VI. 7.) GKM rendelethez2

A minisztérium által meghagyásba bevont szervek jegyzéke
II. kategória
Budapest
Budapesti Erőmű Rt. 1117 Budapest Budafoki út 52.
Csepeli Erőmű Rt. 1211 Budapest Gyepsor u. 1.
Foglalkoztatási Hivatal 1089 Budapest Kálvári tér 7.
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 1088 Budapest József krt. 6.
Fővárosi Munkaügyi Központ 1082 Budapest Kisfaludy u. 11.
GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1024 Budapest Margit krt. 85.
GKM Gazdasági Igazgatóság 1025 Budapest Margit krt. 85.
Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetség 1025 Budapest Csatárka u. 58.
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1055 Budapest Arany János u. 25.
Magyar Energia Hivatal 1081 Budapest Köztársaság tér 7.
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1054 Budapest Garibaldi u. 2.
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari
Rendszerirányító Rt. 1014 Budapest Petermann bíró u. 5–7.
Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal 1019 Budapest Attila u. 99.
Országos Atomenergia Hivatal 1035 Budapest Fényes Adolf u. 4.
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1024 Budapest, Margit körút 85.
Baranya megye
Pannon Hőerőmű Rt. 7630 Pécs Edison u. 1.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Borsodi Energetikai Kft. 3704 Kazincbarcika Ipari u. 7.
Hernádvíz Vízerőmű Kft. 3579 Kesznyéten Vízerőmű
AES Tisza Erőmű Kft. 3580 Tiszaújváros Verebély L. u. 2.
Hajdú-Bihar megye
Debreceni Erőmű Kft. 4030 Debrecen Mikepércsi u. 1.
TITÁSZ Hálózatszerelési Kft. 4030 Debrecen Mikepércsi u. 1.
Heves megye
Mátrai Erőmű Rt. 3272 Visonta Pf. 21
Komárom-Esztergom megye
Vértesi Erőmű Rt. 2841 Oroszlány Pf. 23
Pest megye
Dunamenti Erőmű Rt. 2440 Százhalombatta Erőmű u. 2.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Nyíregyházi Erőmű Kft. 4400 Nyíregyháza Bethlen G. u. 92.
Tiszavíz Vízerőmű Kft. 4450 Tiszalök Pf. 32
Tolna megye
ATOMIX Kft. 7030 Paks Gesztenyés u. 2.
Paksi Atomerőmű Rt. 7031 Paks Pf. 71
Veszprém megye
Bakonyi Erőmű Rt. 8401 Ajka Pf. 134
III. kategória
Budapest
Alföldi Koncessziós Autópálya Rt. 1023 Budapest Lajos u. 26.
ANTECOM Rt. 1119 Budapest Sopron u. 14.
Autó-Topor Kht. 1142 Budapest Dorozsmai út 203.
Aviatronik Repüléstechnikai Fejlesztő Kft. 1121 Budapest Konkoly Thege M. út 29/33.
Állami Autópálya Kezelő Rt. 1036 Budapest Lajos u. 74–76.
Állami Közúti Műszaki Információs Kht. 1024 Budapest Fényes Elek u. 7–13.
Betonút Szolgáltató és Építő Rt. 1133 Budapest Pannónia út 59–61.
BUDACOLOR Festékgyár Kft. 1222 Budapest Háros u. 11.
BUDALAKK Kereskedelmi és Festékgyártó Rt. 1044 Budapest Duna sor 11.
Budai Tégla Rt. 1037 Budapest Solymárvölgy
Budamobil-Trans Budapesti Jármű Szövetkezet 1116 Budapest Temesvári u. 19–21.
Budapest AIRPORT Rt. 1185 Budapest Ferihegyi Repülőtér
Budapesti Elektromos Művek Rt. 1132 Budapest Váci út 72–74.
Budapesti Húsnagykereskedelmi Közös Vállalat 1095 Budapest Soroksári út 58.
Budapesti Kőolajipari Gépgyártó Rt. 1183 Budapest Gyömrői út 79–83.
Budapesti Vegyiművek Rt. 1097 Budapest Illatos út 19–23.
Budapesti Vegyipari Gépgyár Rt. 1103 Budapest Gyömrői út 76–80.
Budapest Távhőszolgáltató Rt. 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31.
BVM ÉPELEM Előregyártó és Szolgáltató Kft. 1117 Budapest Budafoki út 215.
CÉH Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1108 Budapest Újhegyi sétány 12.
Sanofi – CHINOIN Rt. 1045 Budapest Tó u. 1–5.
Csepeli Fémmű Rt. 1211 Budapest Gyepsor u. 1.
Csepeli Politex Kft. 1213 Budapest Denevér u. 9.
Csőszer Berendezéseket Szerelő Rt. 1103 Budapest Gergely u. 81.
DANUVIA Gépipari Rt. 1149 Budapest Angol u. 34.
DELCO REMY HUNGARIA Rt. 1063 Budapest Bajnok u. 13.
DIAGON Kft. 1047 Budapest Baross u. 52.
DUNAFERR Lőrinci Hengermű Kft. 1184 Budapest Hengersor u. 3–8.
DUNAPACK Rt. 1215 Budapest Duna u. 42.
Duna Trans Fuvarozó Kft. 1191 Budapest Üllői út 174.
EGIS Gyógyszergyár Rt. 1106 Budapest Keresztúri út 30–38.
Egyesült Vegyiművek Rt. 1172 Budapest Cinkotai u. 26.
Eldercom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1145 Budapest Bácskai u. 53.
,,FÉGARMY'' Fegyvergyártó Kft. 1095 Budapest Soroksári út 158.
Fővárosi Gázművek Rt. 1081 Budapest Köztársaság tér 20.
GAMMA Műszaki Rt. 1119 Budapest Petzvál József u. 56.
GANZ Műszer Rt. 1191 Budapest Üllői út 200.
GANZ Vagon Kft. 1089 Budapest Vajda P. u. 12.
GARAGENT Járműipari Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. 1012 Budapest Márvány u. 16.
GE Hungary Rt. 1044 Budapest Váci út 77.
GTER Gázturbinás Erőműveket Üzemeltető és Karbantartó Kft. 1011 Budapest Vám u. 5–7.
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (GYESEV) Rt. forgalommal és a helyreállítással foglalkozó szervei 1011 Budapest Szilágyi Dezső tér 1.
Hídépítő Rt. 1118 Budapest Karikás Frigyes u. 20.
Híradástechnikai Ipari és Ker. Szövetkezeti Rt. 1116 Budapest Temesvári u. 20.
HM CENTRÁL Mosodák Rt. 1134 Budapest Róbert Károly krt. 47.
HM Elektronikai Logisztikai és Vagyonkezelő Rt. 1026 Budapest Hidász u. 2/B
Waberer's csoport Hungarocamion Rt. 1239 Budapest Nagykőrösi út 351.
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1185 Budapest Igló u. 33–35.
HUNITEL Kft. 1106 Budapest Fehér út 10.
IKARUS Holding Rt. 1145 Budapest Újvilág u. 50–52.
IKARUS Egyedi Autóbuszgyár Kft. 1165 Budapest Margit u. 114.
IKARUS Préstechnika Kft. 1165 Budapest Margit u. 114.
IKARUS Szerszámgyár Rt. 1165 Budapest Arany János u. 53/B
INNOVATEXT Textilipari Műszaki Fejlesztő Rt. 1103 Budapest Gyömrői út 86.
KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft. 1088 Budapest József krt. 6.
Komplex Újpesti Acélszerkezet és Gépgyártó Rt. 1047 Budapest Baross u. 91–95.
Középületépítő Rt. 1056 Budapest Molnár u. 19.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala 1073 Budapest Teréz krt. 38.
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkod. Kht. 1055 Budapest Stollár Béla u. 3/A
Közlekedési Múzeum 1146 Budapest Városligeti körút 11.
Közlekedéstudományi Intézet Rt. 1119 Budapest Thán Károly u. 3–5.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 1066 Budapest Teréz krt. 62.
Lampart Budafoki Zománc Ipari és Kereskedelmi Kft. 1222 Budapest Gyár u. 11.
LANDIMEX Kft. 1065 Budapest Hajós u. 31.
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 1145 Budapest Kolumbusz u. 17–23.
Magyar Állami Földtani Intézet 1143 Budapest Stefánia u. 14.
Magyar Államvasutak (MÁV) Rt. forgalommal és a helyreállítással foglalkozó szervei 1062 Budapest Andrássy út 73–75.
Magyar Aszfalt Kft. 1135 Budapest Szegedi út 35–37.
Magyar Kábel Művek Rt. 1116 Budapest Barázda u. 38.
Magyar Pénzverő Rt. 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 38.
Magyar Villamos Művek Rt. 1011 Budapest Vám u. 5–7.
Malév Rt. 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12–14.
MEDICOR Holding Rt. 1135 Budapest Tahi út 53–59.
MESSER Hungarogáz Kft. 1044 Budapest Váci út 117.
MIKI Méréstechnikai, Inf. Kut. Innov. Rt. 1045 Budapest Erzsébet u. 2–4.
MOL Magyar Olaj és Gázipari Rt. 1117 Budapest Október 23. út 18.
MSA-AUER HUNGÁRIA Kft. 1143 Budapest Francia út 10.
MVM Partner Energia-Kereskedelmi Rt. 1011 Budapest Vám u. 5–7.
NBC Technika Vegyivédelmi Kft. 1142 Budapest Erzsébet királyné útja 45/D
Nemzeti Autópálya Rt. 1036 Budapest Lajos u. 78–80.
NOVACCU Kft. 1155 Budapest Opál u. 4.
ORION Elektronikai Kft. 1106 Budapest Jászberényi út 29.
OVIT Országos Villamostávvezeték Rt. 1158 Budapest Körvasútsor 105.
ÖMV Hungária Kft. 1134 Budapest Róbert K. krt. 64–66.
Pannonpipe Műanyagipari Kft. 1211 Budapest Bajáki Ferenc u. 1.
Pest Megyei Állami Közútkezelő Kht. 1024 Budapest Fényes Elek u. 7–13.
Pénzjegynyomda Rt. 1055 Budapest Markó u. 13.
PLUS Élelmiszer Diszkont Kft. 1097 Budapest Nagyvásártelep
Polgári Légiközlekedési Biztonsági Szervezet 1185 Budapest Ferihegyi Repülőtér
Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága 1185 Budapest Ferihegyi Repülőtér
PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA Rt. 1092 Budapest Ráday u. 42–44.
PRIMAUT Gépjárműjavító Rt. 1134 Budapest Váci u. 42–44.
PROTECH Technológiai Kft. 1148 Budapest Kerepesi u. 58.
QWERTY Computer Kft. 1111 Budapest Bartók B. út 14.
Reanal Finomvegyszergyár Rt. 1147 Budapest Telepes u. 53.
REMIX Components Kft. 1102 Budapest Szt. László tér 20.
Respirátor Rt. 1097 Budapest Illatos út 9.
RICHTER GEDEON Vegyészeti Gyár Rt. 1103 Budapest Gyömrői út 19–21.
Shell Hungary Rt. 1036 Budapest Lajos u. 48–66.
Siemens Rt. 1143 Budapest Gizella út 51–57.
Siemens Telefongyár Kft. 1143 Budapest Gizella út 51–57.
SPIRÁL Autó Rt. 1134 Budapest Szabolcs u. 32–34.
STRABAG HUNGÁRIA Építő Rt. 1113 Budapest Daróci út 30.
Szellőző Művek Kft. 1116 Budapest Építész u. 8–12.
Szikra Lapnyomda 1133 Budapest Visegrádi u. 116.
T és TÁRSA Kft. 1101 Budapest Üllői út 124/B
MICHELIN Hungaria Kft. 1087 Budapest Kerepesi út 17.
Trilak-Haering Festékgyártó Kft. 1238 Budapest Grassalkovich u. 4.
Tűzkerék Kft. 1084 Budapest Vásár u. 4.
ULTRA CIPŐ Kft. 1047 Budapest Baross u. 52.
UNIVERZUM Zugló Autó Kft. 1142 Budapest Miskolci u. 157.
Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 1024 Budapest Fényes Elek u. 7–13.
Út, Vasúttervező Rt. (UVATERV) 1016 Budapest Krisztina krt. 99.
Vegyépszer Rt. 1151 Budapest Mogyoród útja 42.
Videoton Mechlabor Kft. 1071 Budapest Városligeti fasor 25.
VILATI Automatizálási és Telekommunikációs Rt. 1134 Budapest Klapka u. 11.
VOLÁNBUSZ Közlekedési Rt. 1134 Budapest Szabolcs u. 17.
VOLÁN ELEKTRONIKA Rt. 1113 Budapest Karolina u. 17.
VOLÁNPACK Rt. 1108 Budapest Kozma u. 8.
VOLÁNSPEC Különleges Szállítmányozó és Szolg. Rt. 1149 Budapest Nagy Lajos király útja 210.
Waberer's csoport VOLÁN-Tefu Rt. 1239 Budapest Nagykőrösi út 351.
YTONG HUNGARY Kft. 1139 Budapest Teve u. 41.
Zsinóripari Szövetkezet 1072 Budapest Kisdiófa u. 3.
Baranya megye
Baranya Megyei Állami Közútkezelő Kht. 7623 Pécs Köztársaság tér 5.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának Baranya Megyei Kirendeltsége 7630 Pécs Hengermalom u. 2.
Déldunántúli Gázszolgáltató Rt. 7626 Pécs Búza tér 8/A
Déldunántúli Áramszolgáltató Rt. 7626 Pécs Rákóczi út 73/B
Komlói Fűtőerőmű Kft. 7300 Komló Bem József u. 24.
MECSEK Élelmiszer és Vegyiáru Ker. Rt. 7601 Pécs Megyeri út 59.
Pannonautó Rt. 7632 Pécs Siklósi u. 33.
Pannon Volán Rt. 7622 Pécs Siklósi u. 1.
PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. 7601 Pécs Tüzér u. 18–20.
Bács-Kiskun megye
AGRIKON Siló és Agrártechnikai Művek Kft. 6000 Kecskemét Külsőszegedi út 136.
Bács-Kiskun Megyei Állami Közútkezelő Kht. 6000 Kecskemét Bocskai u. 5.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatósága 6000 Kecskemét Szent István krt. 19/A
Bács Volán Rt. 6500 Baja Nagy István u. 39.
GANZ-RÖCK Kazán és Erőművi Berendezések Rt. 6100 Kiskunfélegyháza Csanyi u. 2.
Kaloplasztik Műanyag és Gumiipari Kft. 6300 Kalocsa Gombolyagi út 1.
Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 6000 Kecskemét Akadémia körút 4.
Kunság Volán Rt. 6000 Kecskemét Csáktornyai u. 6.
Kunplast Műanyagipari Rt. 6100 Kiskunfélegyháza Szegedi u. 66.
Békés megye
Békés Megyei Állami Közútkezelő Kht. 5600 Békéscsaba Szabadság tér 7–9.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának Békés Megyei Kirendeltsége 5600 Békéscsaba Szarvasi u. 107.
GUARDIAN HUNGUARD Kft. 5900 Orosháza Csorvási út 31.
Körös Volán Rt. 5600 Békéscsaba Szarvasi u. 103.
MMVSZ Mezőberényi Modul Vasszerkezeti Kft. 5650 Mezőberény Gyomai út 26.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
AKZO NOBEL COATINGS Rt. 3580 Tiszaújváros Ipartelep u. 1.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Állami Közútkezelő Kht. 3529 Miskolc Soltész Nagy Kálmán u. 173.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltsége 3527 Miskolc József A. u. 20.
Borsodi Autójavító Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3526 Miskolc Zsolcai kapu 9–11.
BORSODCHEM Rt. 3702 Kazincbarcika Bólyai tér 1.
Borsod Volán Rt. 3527 Miskolc József A. u. 70.
Drótárú és Drótkötél Ipari és Kereskedelmi Kft. 3527 Miskolc Besenyői út 18.
Diósgyőri Papírgyár Rt. 3535 Miskolc Hegyalja u. 203/1.
Északmagyarországi Áramszolgáltató Rt. 3525 Miskolc Dózsa György u. 13.
HOLCIM Hungária Cementipari Rt. 3501 Miskolc Fogarasi út 6.
Miskolci Hőszolgáltató Vállalat 3530 Miskolc Szemere u. 15.
Ózdi Acélmű Kft. 3600 Ózd Kovács – Hagyó u. 7.
Újhelyi Gazdálkodási Kft. 3980 Sátoraljaújhely Rákóczi út 3.
Tiszai Vegyi Kombinát Rt. 3580 Tiszaújváros Ipartelepek
Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft. 3580 Tiszaújváros Tűzoltó u. 1.
Csongrád megye
Budalakk Titán Festékgyártó Kft. 6728 Szeged Bajai u. 5.
Csongrád Megyei Állami Közútkezelő Kht. 6721 Szegad Juhász Gy. u. 9.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának Csongrád Megyei Kirendeltsége 6728 Szegad Kereskedőköz 3–5.
Délalföldi Gázszolgáltató Rt. 6724 Szeged Pulcz u. 44.
DÉLÁSZ Általános Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 6724 Szeged Kossuth Lajos sgt. 89.
Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. 6720 Szeged Klauzál tér 9.
Hódmezővásárhelyi Távfűtő Tüzeléstechnikai Kft. 6800 Hódmezővásárhely Bajcsy-Zsilinszky u. 20–24.
PRIMAVILL Hálózatszerelő Kft. 6724 Szeged Pulcz u. 4.
Szegedi Hőszolgáltató Kft. 6723 Szeged Csongor tér 1.
Szentes Városi Szolgáltató Kft. 6600 Szentes Vásárhelyi út 12.
PHOENIX RUBBER Gumiipari Kft. 6728 Szeged Budapesti út 10.
Tisza Volán Rt. 6724 Szeged Bakai Nándor u. 48.
Fejér megye
ALBA REGIA Rt. 8000 Székesfehérvár Ady Endre út 9–15.
Alba Volán Rt. 8000 Székesfehérvár Börgöndi u. 14.
ALCOA-KÖFÉM Kft. 8000 Székesfehérvár Verseci u. 1–15.
DUNAFERR Acélművek Kft. 2400 Dunaújváros Vasmű tér 1–3.
DUNAFERR DBK Kokszoló Kft. 2400 Dunaújváros Vasmű tér 1–3.
DUNAFERR DWA Hideghengermű Kft. 2400 Dunaújváros Vasmű tér 1–3
DUNAFERR Energiaszolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros Vasmű tér 1–3.
DUNAFERR Fejlesztő és Karbantartó Kft. 2400 Dunaújváros Vasmű tér 1–3.
DUNAFERR Lemezalakító Kft. 2400 Dunaújváros Papírgyár út 12.
DUNAFERR Speciális Védelmi Intézet 2400 Dunaújváros Vasmű tér 1–3.
EMA-POWER Energiatermelő és Szolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros Vasmű tér 1–3.
Fejér Megyei Állami Közútkezelő Kht. 8000 Székesfehérvár Berényi u. 13.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságának Fejér Megyei Kirendeltsége 8000 Székesfehérvár Sárkeresztúri u. 12.
IKARUS Alkatrészgyár Kft. 8002 Székesfehérvár Repülőtér
IKARUSBus Járműgyártó Rt. 8002 Székesfehérvár Repülőtér
Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. 8000 Székesfehérvár Királysor 1/B
VIDEOTON Rendszertechnikai Kft. 8000 Székesfehérvár Berényi út 72–100.
VIDEOTON HOLDING Rt. 8002 Székesfehérvár Berényi út 100.
Győr-Moson-Sopron megye
AUDI HUNGÁRIA MOTOR Kft. 9027 Győr Kardán u. 1.
Autófenntartó és Ipari Termelő Rt. 9027 Győr Budai u. 2–8.
Budalakk Szivárvány Festékgyártó Kft. 9023 Győr Körkemence u. 3.
Északdunántúli Áramszolgáltató Rt. 9027 Győr Kandó K. u. 11–13.
Északdunántúli Gázszolgáltató Rt. 9027 Győr Puskás T. u. 37–39.
Grabo Padló-, Tapéta-, Műbőrgyártó Kft. 9023 Győr Fehérvári út 16/B
Graboplast Textil és Műbőrgyártó Rt. 9002 Győr Fehérvári u. 16.
Győri Hőszolgáltató Kft. 9002 Győr Rozgonyi u. 44.
GYŐRLAKK Festékgyártó Kft. 9023 Győr Körkemence u. 3.
Győr-Moson-Sopron Megyei Állami Közútkezelő Kht. 9022 Győr Batthyány tér 8.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága 9028 Győr Tatai u. 3.
Kisalföld Volán Rt. 9027 Győr Ipar u. 99.
KÜHNE Mezőgazdasági Gépgyártó Rt. 9200 Mosonmagyaróvár Kühne Ede tér 2.
NAGY UNIMODE Ruházati Kft. 9201 Mosonmagyaróvár Kötöttárugyári u. 22.
PANNON-FLAX Győri Lenszövőgyár Rt. 9027 Győr Kandó K. u. 1.
RÁBA Futómű Kft. 9027 Győr Budai út 1.
RÁBA Jármű Kft. 9027 Győr Martin u. 1.
RÁBA Járműipari Holding Rt. 9027 Győr Budai út 1.
RÁBA Motor Kft. 9027 Győr Budai út 1.
SOFA Soproni Faipari Rt. 9400 Sopron Terv u. 2.
Soproni Fűtőerőmű Kft. 9400 Sopron Somfalvi u. 3.
Széchenyi Nyomda Kft. 9024 Győr Kálvária u. 1–3.
TESCO-GLOBÁL Áruházak Rt. 9023. Győr Herman u. 22/A
Uniontex Textilipari Kft. 9023 Győr Fehérvári u. 3.
Hajdú-Bihar megye
Alföldi Nyomda Rt. 4027 Debrecen Böszörményi u. 67.
BIOGAL Gyógyszergyár Rt. 4042 Debrecen Pallagi út 13.
Debreceni Autójavító Rt. 4003 Debrecen Balmazújvárosi út 14.
Debreceni Bőripari Szövetkezet 4100 Debrecen Vikár Béla u. 4.
Debreceni Hőszolgáltató Vállalat 4001 Debrecen Tüzér u. 4.
Hajdú-Bihar Megyei Állami Közútkezelő Kht. 4025 Debrecen Barna u. 15.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltsége 4025 Debrecen Széchenyi út 46/B
Hajdú Volán Rt. 4031 Debrecen Szoboszlói út 4–6.
Pannoneffekt Műanyagipari Kft. 4031 Debrecen Kishegyesi út
Pannontara Műanyagipari Kft. 4031 Debrecen Kishegyesi út
Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. 4024 Debrecen Kossuth L. u. 41.
Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. 4200 Hajduszoboszló Rákóczi út 184.
TÓTH és TÁRSA 4221 Hajduböszörmény Petőfi u. 1–13.
Heves megye
Agria Volán Rt. 3300 Eger Mátyás király u. 134.
BÉCEM Kőlisztgyártó, Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt. 3346 Bélapátfalfa IV. Béla u. 1.
Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Rt. 3300 Eger Malomárok u. 28.
Gyöngyösi MEZŐGÉP és Járműtechnikai Kft. 3201 Gyöngyös Szurdokpart u. 11.
Hatvani Volán Rt. 3000 Hatvan Bercsényi u. 82.
Heves Megyei Állami Közútkezelő Kht. 3300 Eger Deák F. u. 49.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága 3300 Eger Széchenyi u. 47.
Mátra Volán Rt. 3200 Gyöngyös Pesti u. 74.
MFS 2000 Magyar Lőszergyártó Rt. 3332 Sirok Pf. 9
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Aprítógépgyár Rt. 5100 Jászberény Sportpálya u. 1.
BHG-KARCAG Alkatrész Kft. 5300 Karcag Szent István sugárút 17.
Jászkun Volán Rt. 5000 Szolnok Nagysándor J. u. 24.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Állami Közútkezelő Kht. 5000 Szolnok Petőfi u. 7–11.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége 5000 Szolnok Indóház u. 8.
Lokátor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5400 Mezőtúr Szolnoki út 5.
Minőségi Szabó Ruhaipari Kft. 5000 Szolnok Várkonyi tér 20.
RADAR Holding Rt. 5200 Törökszentmiklós Dózsa György út 13.
SZOLNOK Hőszolgáltató Kft. 5000 Szolnok Thököly út 82.
Szolnoki Mezőgép Rt. 5000 Szolnok Tószegi út 47.
Tisza Cipőgyártó Kft. 5435 Martfű Lenin út 1.
Komárom-Esztergom megye
Komárom-Esztergom Megyei Állami Közútkezelő Kht. 2800 Tatabánya Táncsics Mihály u. 1/C
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága 2800 Tatabánya Táncsics Mihály u. 1/D
Komárom-Esztergom Megyei Távhőszolgáltató Rt. 2805 Tatabánya Győri u. 23.
HOLCIM Hungária Cementipari Kft. 2540 Lábatlan Rákóczi út 60.
Piszkei Papírgyár Rt. 2541 Lábatlan Rákóczi út 161.
POLILUX Szövetkezet 2800 Tatabánya Károlyi u. 1.
STILL Villamostargonca Keresk. és Szolg. Kft. 2851 Környe Tópart u. 1.
Vértes Volán Rt. 2800 Tatabánya Csaba u. 19.
Zoltek Vegyipari Rt. 2537 Nyergesújfalu Varga József tér 1.
Nógrád megye
Balassagyarmati Fémipari Kft. 2660 Balassagyarmat Nyugati Ipartelepek
Nógrád Megyei Állami Közútkezelő Kht. 3100 Salgótarján Meredek u. 31.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának Nógrád Megyei Kirendeltsége 3100 Salgótarján Karancs út 54.
Nógrád Volán Rt. 3100 Salgótarján Rákóczi u. 137–139.
Salgótarjáni Konfekcióipari Rt. 3100 Salgótarján Ruhagyár út 32.
TARJÁNHŐ Kft. 3100 Salgótarján Salgó u. 52.
VIDEOTON – BRG Rádiótechnikai Rt. 3104 Salgótarján Csokonai út 27.
Pest megye
AGIP Hungária Rt. 2041 Budaörs Pf. 164
Dunai–Dráva Cement- és Mészipari Kft. 2600 Vác Kőhídpark dűlő 2.
Dunai Repülőgépgyár Rt. 2316 Tököl Pf. 23
Dunai Repülőgépgyár Alkatrész- és Szerszámgyártó Kft. 2316 Tököl Pf. 23
Dunai Repülőgépgyár Felületkezelő és Műanyagipari Kft. 2316 Tököl Pf. 23
FER TV Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés 2443 Százhalombatta Pf. 50
GlaxoSmithKline Biologicals Kft. 2100 Gödöllő Táncsics M. út 82.
HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Rt. 2100 Gödöllő Dózsa György u. 63.
HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Rt. 2101 Gödöllő Pf. 104
HUMÁN Oltóanyagtermelő Gyógyszergyár Rt. 2100 Gödöllő Táncsics M. út 82.
IC Kentaur Kft. 2012 Budakalász Dobi István u. 8.
METRO Holding Hungary Kereskedelmi Kft. 2041 Budaörs Budapark, Keleti 3.
ŐRVÉD Kft. 2310 Szigetszentmiklós Rév u. 105.
PEMÜ Műanyagipari Rt. 2083 Solymár Terstyánszky u. 89.
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kht. 2040 Budaörs Puskás Tivadar u. 11.
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 2040 Budaörs Puskás Tivadar u. 9.
SWIETELSKY-Útvasút Építő Kft. 2120 Dunakeszi Székesdűlő 135.
TREND-FIX Kft. 2335 Taksony Rózsa u. 12.
Vízép Mélyépítő Kft. 2040 Budaörs Stefánia u. 32.
Wavin-PEMÜ Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 2072 Zsámbék Új Gyártelep
Somogy megye
Balatoni Autószerviz Kft. 8600 Siófok Fő u. 2.
Kapos Volán Rt. 7400 Kaposvár Füredi u. 180.
NAPSUGÁR Ruházati Rt. 8840 Csurgó Széchenyi tér 12–14.
MAHART Balatoni Hajózási Kft. 8600 Siófok Krúdy sétány 2.
MKB Hungária Sátor, Ponyva, Fitnessgép Gy. Ker. Kft. 8660 Tab Munkás u. 26.
Somogy Megyei Állami Közútkezelő Kht. 7400 Kaposvár Szántó u. 19.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának Somogy Megyei Kirendeltsége 7400 Kaposvár Vásártér u. 2.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
BÁTORI ÉPSZOL Kft. 4300 Nyírbátor Iskola u. 19.
HACKMAN Evőeszközgyár Kft. 4900 Fehérgyarmat Szatmári u. 2.
HM ARZENÁL Elektromechanikai Rt. 4461 Nyírtelek Dózsa György út 123.
ICN Magyarország Kft. 4440 Tiszavasvári Kabay J. út 29–31.
Ingatlankezelő és Távhőszolgáltató Üzem 4600 Kisvárda Piac u. 5.
MOM Vízméréstechnikai Rt. 4700 Mátészalka Ipari út 16.
Nyírtávhő Kft. 4401 Nyíregyháza Népkert u. 12.
MICHELIN HUNGÁRIA Abroncsgyártó Kft. 4401 Nyíregyháza Bottyán János u. 15.
PHOENIX Légrugó Technológiai Gumiipari Kft. 4401 Nyíregyháza Derkovits u. 137.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Állami Közútkezelő Kht. 4400 Nyíregyháza Búza tér 20–21.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 4400 Nyíregyháza Hatzel tér 10.
Szabolcs Volán Rt. 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12.
Tolna megye
FÖLDVÁR Gumiipari Szövetkezet 7020 Dunaföldvár Tilos dűlő
Gemenc Volán Rt. 7100 Szekszárd Tartsay V. u. 4.
Tolna Megyei Állami Közútkezelő Kht. 7100 Szekszárd Liszt F. tér 1.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága 7100 Szekszárd Kiskorzó tér 3.
Vas megye
KORGÉP SAVÁRIA Gép- és Berendezésgyártó Kft. 9700 Szombathely Teleki B. út 29–31.
LATEX 2000 Rt. 9700 Szombathely Írottkő u. 1.
Pannunion Kft. 9701 Szombathely Puskás T. u. 6.
Vas Megyei Állami Közútkezelő Kht. 9700 Szombathely Március tér 2.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságának Vas Megyei Kirendeltsége 9700 Szombathely Wesselényi u. 7.
Vasi Volán Rt. 9700 Szombathely Körmendi u. 92.
Veszprém megye
Ajkai Elektronikai Gyártó és Szolgáltató Kft. 8400 Ajka Gyár u. 35.
Bakonyi Bauxitbánya Kft. 8401 Ajka Gyártelep hrsz. 598
Bakonyi Volán Rt. 8500 Pápa Celli u.
Balaton Volán Rt. 8200 Veszprém Pápai u. 30.
BRAMAC Betoncserépgyártó Kft. 8200 Veszprém Házgyár u. 1.
Geovolán Kft. 8451 Ajka-Padragkút Kossuth u. 280.
Halimba Volán Kft. 8452 Halimba Cseres
MAL Magyar Alumínium Termelő és Ker. Kft. 8100 Várpalota Fehérvári út 26.
NIKE-FIOCCHI Sportlőszergyártó Kft. 8184 Fűzfőgyártelep Pf. 22
Nitrogénművek Rt. 8105 Várpalota Hősök tere 14.
Nitrokémia Rt. 8184 Fűzfőgyártelep Pf. 45
Nitrokémia 2000 Rt. 8184 Fűzfőgyártelep Nike krt. 1.
Somló Volán Rt. 8400 Ajka Hársfa u. 7.
Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Kht. 8200 Veszprém Mártírok u.1.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságának Veszprém Megyei Kirendeltsége 8200 Veszprém Kistó u. 1.
Zala megye
Középdunántúli Gázszolgáltató Rt. 8800 Nagykanizsa Zrínyi M. u. 32.
Zala Megyei Állami Közútkezelő Kht. 8900 Zalaegerszeg Köztársaság u. 1.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságának Zala Megyei Kirendeltsége 8900 Zalaegerszeg Pintér M. u. 22.
Zala Volán Rt. 8900 Zalaegerszeg Gasparich u. 16.

2. számú melléklet a 37/2003. (VI. 7.) GKM rendelethez

Kijelölő minisztérium:
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
NÉVJEGYZÉK
a ................................................................................. Megyei (Fővárosi)
Hadkiegészítő Parancsnokságtól kért tartalékos hadkötelesek meghagyásáról
.................................................................
a szervezet vezetőjének neve
(aláírása)
A szervezet neve:     
A szervezet pontos címe, telefonszáma:     
Az ügyintéző neve, telefonszáma:     

Sor-
szám

Név

Születési év,
hó, nap

Anyja neve

Beosztása
(munkaköre)

Lakcíme

A hadkiegészítő
parancsnokság
meghagyásra
vonatkozó
megjegyzése


1.2.

...

 

 

 

 

 

 

1

A rendeletet a 22/2014. (IV. 18.) NFM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte 2014. május 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére