• Tartalom

44/2003. (VII. 30.) ESZCSM rendelet

44/2003. (VII. 30.) ESZCSM rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet módosításáról

2003.08.07.

A büntetések és az intézkedések végrehatjásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 105. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az igazságügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet (a továbbiakban: Jr.) 55. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Ha a bv. bíró elrendeli a fiatalkorú ideiglenes elbocsátását, az intézet igazgatója erről haladéktalanul értesíti az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat Országos Hivatalának a fiatalkorú lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) hivatalát (a továbbiakban: megyei pártfogói hivatal) a pártfogó felügyelet ellátása céljából.''

(2) A Jr. 55. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Ha a fiatalkorú nem a lakóhelyén kíván tartózkodni, illetve a bv. bíró magatartási szabályként a fiatalkorú tartózkodási helyéül nem a lakóhelyét jelöli meg, a tájékoztatást és a szükséges mellékleteket az új tartózkodási hely szerint illetékes megyei pártfogói hivatalnak is meg kell küldeni.''

2. § A Jr. 56. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,Az elbocsátáskor – a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet 37. §-ában foglaltak kivételével – a fiatalkorú részére kell kiadni a letéti pénzét, a letétként kezelt értéktárgyait, a saját ruházatát, továbbá a személyazonosító igazolványát, iskolai bizonyítványát, valamint az elbocsátó levelét. Az ideiglenes elbocsátottnak fel kell hívni a figyelmét arra, hogy negyvennyolc órán belül jelentkezni köteles az illetékes megyei pártfogó hivatalnál.''

3. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a fiatalkorúak pártfogó felügyeletének végrehajtási szabályairól szóló 7/1998. (III. 11.) NM rendelet.

(2) A Jr.

a) 16. §-a (1) bekezdése g) pontjában, 41. §-ának (3) bekezdésében és 53. §-ának (2) bekezdésében a ,,hivatásos pártfogót'' szövegrész helyébe a ,,pártfogó felügyelőt'' szövegrész,

b) 16. §-ának (6) bekezdésében a ,,hivatásos pártfogótól'' szövegrész helyébe a ,,pártfogó felügyelőtől'' szövegrész,

c) 53. §-ának (3) bekezdésében és 57. §-a (7) bekezdésének első mondatában a ,,hivatásos pártfogó'' szövegrész helyébe a ,,pártfogó felügyelő'' szövegrész,

d) 57. §-a (7) bekezdésének második mondatában a ,,hivatásos pártfogóval együttműködve'' szövegrész helyébe a ,,pártfogó felügyelővel együttműködve'' szövegrész

lép.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére