• Tartalom

46/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendelet

46/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról

2018.02.02.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162. §-a (2) bekezdésének a)–b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1–97. §1

98. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az R. – e rendelet 96. §-ával megállapított – 165. §-ának (3) bekezdése 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 5. §-ának (3) bekezdése, 6–7. §-a, 23–24. §-a, 25. §-ának (1) bekezdése, 26. §-a, 73–74. §-a, 76. §-a, valamint az R.-nek e rendelet 79. §-ával megállapított 133. §-ának (2) bekezdése 2004. január 1-jén lép hatályba.

(4) E rendelet hatálybalépése után foglalkoztatási jogviszonyt az adott munkakörre előírt szakképesítéssel nem rendelkező személlyel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak fennállása esetén lehet létesíteni.

(5)2

(6) E rendelet hatálybalépésekor alkalmazásban álló, az R. – e rendelet 97. §-ával megállapított – 1. számú mellékletében meghatározott munkakörökben foglalkoztatott dolgozók létszáma az ellátott gyermekek számához viszonyítva nem csökkenhet.

(7)3

(8) Az R. 82. §-a – e rendelet 48. §-ának (1) bekezdésével módosított – (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott mértékű zsebpénzt a 3–6 éves, gondozott gyermekek számára 2004. január 1-jétől kell biztosítani.

99. §4

1–6. számú melléklet a 46/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendelethez5

1

Az 1–97. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § 76. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 98. § (5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § 76. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 98. § (7) bekezdését az 5/2018. (II. 1.) EMMI rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 99. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § 76. pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1–6. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § 76. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére