• Tartalom

52/2003. (VIII. 22.) ESZCSM rendelet

az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamatos továbbképzéséről1

2008.05.16.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 116. §-a (2) bekezdésében, valamint 247. §-a (2) bekezdésének i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. § (1) Az egészségügyi tevékenységet végző orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezett) folyamatos szakmai továbbképzésben (a továbbiakban: továbbképzés) kötelesek részt venni, ideértve a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozókat is.

(2) A továbbképzés továbbképzési időszakokban történik. A továbbképzési időszak tartama öt év. Az első továbbképzési időszak kezdete a továbbképzésre kötelezett működési nyilvántartásba történő felvételének napja, a következő időszak kezdete a működési nyilvántartás megújításának napja.

(3) A alatt a továbbképzésre kötelezettnek a meghatározott továbbképzési formákban kell részt vennie. Az elméleti és gyakorlati feltételek teljesítésének mérése pontozással történik. Az egyes elméleti továbbképzési formák elismerhető legmagasabb pontértékét a melléklet tartalmazza.

2. § (1) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt összesen 250 pontot kell teljesítenie. A továbbképzési pontok az e rendeletben meghatározott elméleti továbbképzések és szakmai gyakorlati tevékenység keretében szerezhetők meg.

(2) Az elméleti továbbképzés

a) szervezett továbbképzési tanfolyamok,

b) munkahelyen belül szervezett rendszeres továbbképzés,

c) szakmai célú tanulmányút,

d) az adott szakterületen végzett tudományos tevékenység,

e) egyéni továbbképzés, illetve

f) távoktatás

formában történik. Az a) és f) pont szerinti továbbképzések minősítése előzetesen történik, a b)–e) pont szerinti továbbképzések minősítését a mellékletben foglaltak alapulvételével az egészségügyi felsőoktatási intézmények, illetőleg az egységes intézmények orvosi és egészségügyi karai és egészségtudományi centrumai (a továbbiakban: egyetem) utólag végzik.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti tanfolyamok az alábbi formákban szervezhetők:

a) a szakirányú szakképesítésnek megfelelő szakterületenként szervezett kötelező szinten tartó tanfolyam,

b) a szakirányú szakképesítésnek megfelelő szakterületenként szervezett kötelezően választható tanfolyam,

c) szabadon választható tanfolyam.

A b) és c) pontok szerinti tanfolyamok távoktatási formában is megszervezhetők.

(4) A továbbképzési időszak alatt legalább 50 pontot a (3) bekezdés a) pontja szerinti vizsgával záruló kötelező szinten tartó tanfolyam teljesítésével kell megszerezni.

(5) A továbbképzési időszak alatt legalább 25 pontot a (3) bekezdés b) pontja szerinti tanfolyam teljesítésével kell megszerezni.

(6)2 A több szakvizsgával rendelkező továbbképzésre kötelezettnek, amennyiben több szakképesítésnek megfelelő szakmát önállóan gyakorol, a kötelező szinten tartó tanfolyamot valamennyi önállóan gyakorolt szakmára vonatkozóan teljesítenie kell.

(7)3 Az a továbbképzésre kötelezett, aki több szakképesítésének megfelelő szakmát önállóan gyakorol, a (6) bekezdés szerinti kötelezettségét egy tanfolyammal is teljesítheti, amennyiben az adott kötelező szinten tartó tanfolyam az önállóan gyakorolt szakmákra vonatkozó szakirányú szakképzettségeinek megfelelő szakterületeken került meghirdetésre. Az így teljesített tanfolyam pontértéke a 2. § (1) bekezdése szerinti pontokba egyszer számítható be.

(8)4 Egy évben 100 pontnál több pontérték nem ismerhető el. Egy továbbképzési időszakból a következő időszakba legfeljebb 50 – a továbbképzési időszak utolsó évében szerzett – továbbképzési pont vihető át.

3. § (1)5 A kötelező szinten tartó tanfolyamot az illetékes szakmai kollégium által javasolt tematika figyelembevételével az egyetem szervezi és bonyolítja le. Az egyetemek e tanfolyamokat országos szinten összevonva is lebonyolíthatják. Az írásbeli vizsgával záruló tanfolyamot úgy kell megszervezni, hogy az azon való részvétellel – sikeres vizsga esetén – megszerezhető legyen 50 pont.

(2) A szakmai kollégiumok és az egyetemek az általuk szükségesnek ítélt kiemelt témaköröket legalább ötévenként határozzák meg és azokat legalább évente egy alkalommal közzéteszik. Kiemelt témakörökre, illetve a továbbképzésre kötelezettek körének meghatározására az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) is tehet javaslatot a szakmai kollégiumoknak és az egyetemeknek.

(3) Kötelezően választható és szabadon választható tanfolyamot természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szervezhet. Aki a 8. § (4) és (5) bekezdésében írtakat határidőre nem teljesítette, attól – annak pótlásáig – nem fogadható el új továbbképzési program.

(4) A továbbképzés szervezője az egyetemhez évente 2 alkalommal – január 15-ig és augusztus 1-jéig nyújthatja be a továbbképzési programját. A továbbképzési programnak tartalmaznia kell a továbbképzés címét, formáját, célcsoportját, részletes szakmai tartalmát, előadóit, szervezőjét, helyét, idejét, díját, vizsga esetén annak módját, jelentkezési határidejét és a jelentkezés helyét.

(5)6 A továbbképzési programot a Magyar Orvosi Kamara, illetve a Magyar Gyógyszerészi Kamara által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott elektronikus formában, valamint írásban kell benyújtani.

(6) A továbbképzés befogadásáról az egyetem dönt. Az egyetem a hiányosan vagy a határidő lejártát követően benyújtott programot elbírálás nélkül visszaküldi. Az egyetem a szakmailag elfogadhatatlan színvonalú, a bizonyíthatóan reklám vagy üzleti érdeket szolgáló programot indoklás megjelölésével visszautasítja.

(7)7 Az egyetem a mellékletben foglaltak figyelembevételével pontszámajánlással látja el az egyes továbbképzési programokat, és valamennyi hozzá benyújtott, elbírált programot január 31-ig, illetve augusztus 15-ig megküldi az illetékes szakmai kamarán keresztül a szakmai kollégiumnak, valamint az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács Egészségügyi Felsőfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság).

(8) A klinikai szakpszichológusok továbbképzési programjára vonatkozó pontszám-javaslatot az egyetem közvetlenül a szakmai kollégiumnak, a szakmai kollégium közvetlenül a Bizottságnak küldi meg, a (7) bekezdésben foglalt határidők figyelembevételével.

(9)8 A programra, illetve pontértékére a szakmai kollégium február 15-ig, illetve augusztus 31-ig tehet észrevételt a Bizottságnak. Véleményeltérés, illetve a szakmai kollégium észrevételének hiánya esetén a Bizottság dönt. A Bizottság elnöke a jóváhagyott továbbképzési pontértékekről március 1-jéig, illetve szeptember 15-ig értesíti az egyetemet.

(10) A jóváhagyott pontértékekről az egyetem 15 napon belül értesíti a szervezőt.

4. § (1) A továbbképzési időszak gyakorlati részének teljesítéséhez a továbbképzésre kötelezettnek legalább 3 évet kell az adott szakterület szerinti munkakörben eltöltenie, amit a munkáltató, illetőleg a működési engedély kiállítója igazol. Egy év gyakorlati idő értéke 20 pont.

(2) A továbbképzési időszak gyakorlati részének teljesítését a munkáltató, egyéni vállalkozó esetében a működési engedély kiállítója igazolja.

(3) Aki a továbbképzési időszak alatt az (1) bekezdés szerinti módon a szükséges 60 pontot nem szerezte meg, a gyakorlati rész teljesítését egyetemen vagy oktató-gyakorló egészségügyi szolgáltatónál legfeljebb 3 hónapig tartó, felügyelet mellett végzett kiegészítő gyakorlati továbbképzéssel pótolhatja. Az így teljesített gyakorlati idő értéke legfeljebb havonta 20 pont.

5. § Aki a továbbképzési időszak alatt szakképesítést szerez, annak a szakképzés megszerzéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott időre évente 50 továbbképzési pontot – továbbképzési program teljesítése nélkül – el kell ismerni. PhD fokozat vagy akadémiai doktori cím megszerzése esetén a továbbképzési időszak teljesítettnek minősül.

6. § (1) A 2. § (2) bekezdés c) és e) pontja szerinti továbbképzés a szakmai képzés biztosításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező egyetemen, illetve oktató vagy gyakorló egészségügyi szolgáltatónál történik.

(2) A továbbképzés szervezője köteles a továbbképzési programot az oktatási évhez igazodóan az érintettek számára hozzáférhető formában közzétenni.

(3) A továbbképzési programnak tartalmaznia kell a továbbképzés címét, formáját, célcsoportját, helyét, idejét, díját, a jelentkezés határidejét, a jelentkezés helyét és a megállapított pontértéket.

7. § (1) A 2. § (2) bekezdés b)–e) pontja szerinti továbbképzés pontértékének elismerése akkor lehetséges, ha

a) munkahelyen belül szervezett rendszeres továbbképzési tevékenység esetén, ha a munkahelyet egyetem szakképző helyként elismerte, vagy ha a továbbképzések mindegyikén tudományos fokozattal rendelkező személy üléselnökként vagy előadóként vesz részt;

b) egyéni továbbképzés, illetve szakmai célú tanulmányút esetén a továbbképzésről kiállított írásos igazolás annak tematikáját is tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti értékelést az egyetem évente két alkalommal végzi.

(3)9 A nem egyetem által szervezett

a) orvosi és fogorvosi tudományos kongresszusok tekintetében a Magyar Orvosi Kamara,

b) gyógyszerészi tudományos kongresszusok tekintetében a Magyar Gyógyszerész Kamara

február 15-ig, illetve augusztus 31-ig tehet javaslatot a Bizottságnak a kongresszus tudományos konferenciaként történő elismerésére. A Bizottság a minősítés eredményéről tájékoztatja az egyetemeket. Az egyéb tudományos kongresszusokat az egyetem minősíti. Amennyiben kongresszus elismerhetőségével kapcsolatban kétség merül fel, az elismerésről az egyetem felterjesztése alapján a Bizottság dönt.

8. § (1)10

(2)11 A továbbképzésre kötelezett továbbképzésre az általa választott hazai egyetemhez jelentkezik be, amely a bejelentkezőről nyilvántartó lapot vezet.

(3)12

(4) A továbbképzés szervezője a programon való részvételért járó pontértékről aláírásával ellátott igazolást ad a résztvevőnek.

(5) A továbbképzés lebonyolítását követő 15 napon belül a szervező összesített kimutatást készít feltüntetve a résztvevők nevét, működési nyilvántartási számát, a részvétellel megszerzett továbbképzési pontok számát és megküldi annak az egyetemnek, amelyhez a továbbképzésre kötelezett bejelentkezett.

(6)13 A továbbképzésben megszerzett pontokat, ideértve a 2. § (4), (6) és (7) bekezdése szerint igazolt teljesítést az egyetem nyilvántartja, és a továbbképzések teljesítéséről legalább évenként egy alkalommal, legkésőbb október 31-ig értesíti a működési nyilvántartás vezetőjét. Az egyetem az adatokat (a továbbképzés címe, a pontszerzés helye, ideje, a megszerzett továbbképzési pontok száma) az érintett működési nyilvántartási számának feltüntetésével, elektronikus formában továbbítja.

(7) Az egyetem évente egy alkalommal tájékoztatja az ESZTT Hivatalát a megtartott tanfolyamokról, azok címéről, pontértékéről és a résztvevők számáról.

(8) A pontérték meghatározásának alapjául szolgáló dokumentumokat az adatszolgáltató 15 évig köteles megőrizni.

(9) A továbbképzési programok 3. § (5)–(9) bekezdés, valamint 7. § (3) bekezdés szerinti továbbítása minden esetben elektronikus úton és írásos formában, utóbbi esetben oldalanként aláírással ellátva történik. Az (5)–(7) bekezdés szerinti adatátadás minden esetben elektronikus úton történik.

(10)14 A működési nyilvántartást vezető szerv a (6) bekezdés szerinti értesítés megérkezését követő 30 napon belül honlapján hozzáférhetővé teszi a továbbképzésre kötelezett számára a továbbképzési időszak alatt megszerzett pontjait.

9. § (1) Ez a rendelet a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, az (5) bekezdésben hatályon kívül helyezett jogszabályok alapján meghirdetett továbbképzéseket a korábbi jogszabály alapján kell lebonyolítani, a korábbi jogszabály szerint megszerzett továbbképzési pontokat figyelembe kell venni.

(2) A 2. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat a 2004. január 1-jét követően kezdődő továbbképzési időszak esetében kell alkalmazni.

(3)15

(4) Annak a továbbképzésre kötelezettnek, aki a 2000. január 1. és 2001. december 31. között teljesített továbbképzés pontértékét nem tudja igazolni, de valamely egyetemre bejelentkezett, 200 pont teljesítése esetén a továbbképzési időszakot teljesítettnek kell tekinteni.

(5)16

Melléklet az 52/2003. (VIII. 22.) ESZCSM rendelethez

Folyamatos továbbképzés alapján
megszerezhető legmagasabb pontértékek
(továbbképzési pontok)
1. Munkahelyen kívül szervezett (előzetesen minősített) továbbképzési tanfolyamok
Elfogadott továbbképzési tanfolyamon, előadás-sorozaton történő részvétel a rendezvény szakmai programja időtartamának alapulvételével értékelendő. Részvevőnek óránként 1 pont, írásbeli vizsgával történő befejezés esetén óránként 2 pont adható. Előadónak óránként legfeljebb 3 pont, vizsgával záruló tanfolyam esetén legfeljebb 5 pont adható. A legmagasabb adható pontérték – a rendezvény időtartamától függetlenül – 25 pont, vizsga esetén 50 pont.
2.17 Munkahelyen szervezett továbbképzési formák
Rendszeresen szervezett oktatási rendezvény, konferencia, folyóirat referálás.
Részvételért 2 pont, előadástartás, illetve referálás esetén 3 pont – alkalmanként.
Évente legfeljebb 15 pont adható.
3. Szakmai célú tanulmányút:
– 3 hónapnál rövidebb: 5 pont
– 3 hónapot elérő vagy meghaladó, de 6 hónapnál rövidebb: 10 pont
– 6 hónap: 15 pont, minden további hónap 2 pont.
4.18 Tudományos tevékenység
Elfogadott vagy megjelent tudományos közlemény lektorált folyóiratban első szerzőként: 30, társszerzőként: 10 pont.
Folyóiratban megjelent referátum: 5 pont.
Impakt faktorral rendelkező folyóiratban első szerzőként 50, társszerzőként 30 pont.
Előadás vagy poszter tudományos konferencián magyar nyelven első szerzőként 10, társszerzőként 5 pont.
Előadás vagy poszter tudományos konferencián idegen nyelven első szerzőként 30, társszerzőként 20 pont.
Részvétel külföldi vagy hazai tudományos konferencián 10 pont.
Opponensi tevékenység, PhD vagy doktori disszertáció esetén 20 pont.
PhD témafelelős a jelölt sikeres védése idején 30 pont.
Tudományos szakkönyv, tankönyv írása fejezetenként 40 pont, társszerzőként 20 pont, a könyv szerkesztési munkájáért 30 pont.
Egyetemi, főiskolai jegyzet vagy más oktatási anyag készítése fejezetenként 20 pont, társszerzőként 10 pont, a jegyzet szerkesztési munkájáért 10 pont.
5. Egyéni továbbképzés
Az egyéni továbbképzés célja az adott szakterületen belül új szakmai ismeretek elsajátítása, új metodika begyakorlása. Az adható pontérték évente 10.
A felügyelet mellett végzett kiegészítő gyakorlati továbbképzéssel havonta legfeljebb 20 pont szerezhető. Az egyéni továbbképzés irányítója számára a pontérték fele adható, amelyből évente legfeljebb 30 pont számítható be.
6. Távoktatás
Sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási módszerek használatával az oktató és a továbbképzésen résztvevő interaktív kapcsolatára és önálló munkára épülő, vizsgával záruló képzés. A vizsga a szolgáltató birtokában lévő adatbázisból véletlenszerűen kiválasztott, egyénenként randomizált kérdéssor alapján történik. A vizsgatesztnek a program alapján szerezhető pontonként legalább 3 kérdést kell tartalmaznia. A vizsgát meghatározott időtartam alatt, megszakítás nélkül kell teljesíteni. A programot a munkahelyen kívüli továbbképzési programmal azonos módon kell elismertetni.
Távoktatással szerzett pontokból évente legfeljebb 20 pont számítható be.
1

A rendeletet a 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 16. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte 2011. december 29. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 15. §-át.

2

A 2. § (6) bekezdése az 51/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (7) bekezdése az 51/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. § (1) bekezdését.

4

A 2. § (8) bekezdését az 51/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 1. §-a iktatta be, alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. § (1) bekezdését.

5

A 3. § (1) bekezdésének harmadik mondata az 51/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (5) bekezdése a 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet 13. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (7) bekezdése az 51/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (9) bekezdése az 51/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. § (3) bekezdése az 51/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

10

A 8. § (1) bekezdését az 51/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 6. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 8. § (2) bekezdése az 51/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 8. § (3) bekezdését az 51/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 6. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 8. § (6) bekezdése az 51/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 8. § (10) bekezdését az 51/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

15

A 9. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § 73. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 9. § (5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § 73. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A melléklet 2. pontja az 51/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 6. § (3) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A melléklet 4. pontja az 51/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a rendelkezést a 2007. január 1. napján folyamatban lévő továbbképzési időszak tekintetében is alkalmazni kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére