• Tartalom

6/2003. (II. 26.) ESZCSM rendelet

6/2003. (II. 26.) ESZCSM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról

2003.03.01.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 5/A. §-sal egészül ki:

,,
5/A. § (1) A szociális intézmény szakmai programjának – az időszakos férőhely engedélyezése iránti kérelemhez csatolt szakmai program kivételével – tartalmaznia kell
a) a szolgáltatás célját, feladatát,
b) az ellátottak körét,
c) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét,
d) az ellátás igénybevételének módját,
e) alap- és nappali ellátás esetén a szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módját,
f) bentlakásos intézmény esetén az ápolási, gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát,
g) az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat,
h) az intézmény szervezetére vonatkozó szakmai-szervezeti információkat, így a szervezeti egységek feladatköreinek megjelölését, létszámát és szakképzettség szerinti megoszlását,
i) integrált szervezeti formában működő intézmény esetén az integráció formáját, az ellátási típusok együttműködésének rendjét, a helyettesítések rendszerét és a szervezeti ábrát.
(2) A szakmai programhoz mellékletként csatolni szükséges
a) az Szt. 94/B., illetve 94/D. §-ai szerinti megállapodások tervezetét,
b) a szolgáltatás bevételeinek, kiadásainak – már működő intézmény esetén a tárgyévi – tervezett alakulását,
c) szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény esetében a házirend tervezetét, már működő intézmény esetén a házirendet.
(3) A szakmai programot az (1) bekezdés szerinti elemeinek változása esetén módosítani kell.''

2. § Az R. 39. §-a a következő (5)–(8) bekezdéssel egészül ki:

,,(5) A falugondnoki szolgáltatás szakmai programjának tartalmaznia kell
a) a szolgáltatás célját, feladatát,
b) az ellátottak körét,
c) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét,
d) a szolgáltatás igénybevételének módját,
e) a szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módját,
f) az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat,
g) a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját.
(6) A szakmai programhoz mellékletként csatolni szükséges a falugondnoki szolgáltatás bevételeinek, kiadásainak – már működő szolgálat esetén a tárgyévi – tervezett alakulását.
(7) A szakmai programot az (5) bekezdés szerinti elemeinek változása esetén módosítani kell.
(8) E rendeletnek a falugondnoki szolgáltatásra vonatkozó szabályait a tanyagondnoki szolgáltatás esetén is alkalmazni kell.''

3. § Az R. II. Fejezete a következő 39/A–39/E. §-sal és az azt megelőző 6. Címmel egészül ki:

,,
6. Cím
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
39/A. § (1) A támogató szolgálat feladata – az Szt. 65/C. §-ának (3) bekezdésében meghatározottak érdekében – különösen
a) személyi segítő szolgálat működtetése, amely – a fogyatékos személy aktív közreműködésével – segítséget nyújt
aa) a fogyatékos ember személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek kielégítéséhez,
ab) a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez,
ac) az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységek végzéséhez,
b) szállító szolgálat működtetése az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében,
c) a tanácsadás.
(2) A támogató szolgálatot úgy kell megszervezni, hogy annak tevékenysége az ellátási területen élő valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjedjen, és szolgáltatásai – a háziorvos javaslatának figyelembevételével – az egyéni szükségletekhez igazodjanak.
(3) A támogató szolgálat vezetője szükség szerint, de legalább két hetente esetmegbeszélést tart.
(4) A személyi segítéssel kapcsolatos feladatokat és az azokban bekövetkező változást a 14. számú melléklet szerinti ,,Támogató szolgálati adatlap''-on kell vezetni.
39/B. § (1) A támogató szolgálat szakmai programjának tartalmaznia kell
a) a szolgáltatás célját, feladatát,
b) az ellátottak körét,
c) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét,
d) a szolgáltatás igénybevételének módját, feltételeit,
e) a szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módját,
f) az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat,
g) integrált szervezeti formában működő intézmény esetén az integráció formáját, az ellátási típusok együttműködésének rendjét, a helyettesítések rendszerét és a szervezeti ábrát,
h) a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját.
(2) A szakmai programhoz mellékletként csatolni szükséges a támogató szolgálat bevételeinek, kiadásainak – már működő szolgálat esetén a tárgyévi – tervezett alakulását.
(3) A szakmai programot az (1) bekezdés szerinti elemeinek változása esetén módosítani kell.
39/C. § Ha a támogató szolgálat a székhelyén vagy más helyiségében ellátottakat fogad, a helyiségnek meg kell felelnie a 4. §-ban meghatározott feltételeknek.
39/D. § (1) Vezetői, személyi segítői vagy gépjárművezetői munkakörben alkalmazott személynek a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két hónapon belül be kell jelentkeznie támogató szolgálati képzésre, és azt a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két éven belül el kell végeznie. A támogató szolgálati képzésre történő jelentkezéseket a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez kell benyújtani.
(2) Szakirányú szakképzettséggel nem rendelkező, a 3. számú mellékletben meghatározott képzettségű személy 2003. április 1-jétől vezetői és a személyi segítői munkakörbe nem vehető fel.
39/E. § Ha a támogató szolgálat a feladatait más intézmény, így különösen a családsegítő központ vagy gondozási központ keretében látja el, az intézményben biztosítani kell a támogató szolgálat önálló szakmai egységként történő működtetését. A részegységek szakmai együttműködésének, az esetleges helyettesítéseknek a rendjét a szervezeti és működési szabályzatban szabályozni kell.''
,,
5. Támogató szolgálat
– vezető 1 fő
– személyi segítő 2 fő
– gépkocsivezető 1 fő''

(2) Az R. 3. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 3. §-ának (2) bekezdésében a ,,házigondozó'' szövegrész helyébe a ,,házigondozó, a személyi segítő'' szövegrész lép.

1. számú melléklet a 6/2003. (II. 26.) ESZCSM rendelethez

Az R. 3. számú melléklete a következő új 5/A. ponttal egészül ki:

Ellátási forma

Intézményi munkakör

Képesítés

 

 

 

5/A. Támogató szolgálat

vezető

Szakirányú szakképzettség:
– felsőfokú szociális alapvégzettség:
= szociális munkás
= szociális szervező
= szociálpolitikus
= szociálpedagógus
– szociális menedzser
– egészségügyi menedzser
Szakirányú szakképzettség hiányában:
– pedagógus
– gyógypedagógus
– konduktor
– egészségügyi főiskolai végzettségű:
= diplomás ápoló,
= védőnő
= mentőtiszt
= szakoktató
– pszichológus
– mentálhigiénés

 

személyi segítő

Szakirányú szakképzettség:
– szociális asszisztens
– szociális gondozó és szervező
– mentálhigiénés asszisztens
– szociális gondozó és ápoló
Szakirányú szakképzettség hiányában:
– középfokú egészségügyi végzettség:
= ápoló, szakápoló
– középfokú pedagógiai végzettség:
= gyógypedagógiai asszisztens

2. számú melléklet a 6/2003. (II. 26.) ESZCSM rendelethez

,,
14. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez
Támogató szolgálati adatlap személyi segítés esetén
I. Személyes adatok (A személyi segítő tölti ki.)
1. Név:    
2. Leánykori név:    
3. Anyja neve:    
4. Születési hely, idő:    
5. Lakóhely, tartózkodási hely:    
6. Nyilvántartásba vétel száma:    
7. Szükség esetén értesítendő személy:    
8. Háziorvos neve:    
9. Rendelő címe, telefonszáma:    
II. Nyilatkozat
Hozzájárulok, hogy háziorvosom/kezelőorvosom az egészségi állapotomról a támogató szolgálat munkatársának felvilágosítást adjon.
Dátum: .............. év .............................. hó .......... nap
..............................................................................
ellátott személy vagy törvényes képviselője
III. Ellátott személy állapota a személyi segítés kezdetekor (A háziorvos tölti ki.)
1. Fogyatékossága:    
2. Önellátásra képes / nem képes / részben képes*
3. Kórokozó hordozó igen / nem*
4. Fertőző betegségben szenved igen / nem*
5. Veszélyeztető elmebetegségben szenved igen / nem*
6. Gyógyszerérzékenység, allergia:    
7. Gyógyszerek, diéta:    
8. Szempontok a gondozási terv készítéséhez:    
Nevezett kérelmező részére a személyi segítés szolgáltatást javaslom / nem javaslom*.
Dátum: .............. év .............................. hó .......... nap
..........................
háziorvos
______________
* A kívánt rész aláhúzandó!
IV. A személyi segítés keretében nyújtott szolgáltatások (A személyi segítő tölti ki.)
1. A személyi segítés kezdete:    
2. A személyi segítés megszűnésének kelte, oka:    
3. Személyi segítő neve:    
4. Gondozási terv

 

Gondozási feladatok

Gondozási célok

Módszerek

Teljesítés ideje

Eredmény (értékelés)

Ellenőrzés

Fizikai ellátás

 

 

 

 

 

 

Mentális gondozás

 

 

 

 

 

 

Érdekvédelem, szociális ügyintézés, tanácsadás

 

 

 

 

 

 

5. A személyi segítő feljegyzései a segített körülményeiről, szociális helyzetéről:    
6. Szükség esetén más ellátás igénybevételének kezdeményezése, ennek okai:    
Dátum: .............. év .............................. hó .......... nap
.......................................................    ...................................................    ...................................................................
támogató szolgálat vezetője    felelős személyi segítő    ellátott személy
vagy törvényes képviselője
''
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére