• Tartalom

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

2024.03.01.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. §-a (2) bekezdésének g) pontjában, valamint az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eüszt.) 35. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételeket az alábbiak szerint határozom meg:

1. §1 E rendelet hatálya kiterjed a Magyarország területén

a) működő egészségügyi szolgáltatókra,

b) folytatott egészségügyi tevékenységre,

c)2 egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező és ellenőrző egészségügyi hatóságra: az országos tisztifőorvosra, a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalra és a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalára (a továbbiakban együtt: egészségügyi hatóság).

1/A. §3 E rendelet alkalmazásában az Eütv.-ben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben foglalt fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni.

2. § Az egyes egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek (a továbbiakban: minimumfeltételek) meglétét az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély kiadásakor és az egészségügyi szolgáltató működése során folyamatosan biztosítani kell.

3. § (1)4 Az egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell

a) a négyszemközti konzultációt is lehetővé tevő rendelőhelyiséget, amelyben

aa) az adott egészségügyi szolgáltatásra előírt tárgyi feltételek használata, illetve szakszerű tárolása – ideértve a gyógyszerek, a mérgező hatású anyagok és a veszélyes hulladék tárolását is – biztosított,

ab) az aa) pontban foglaltakon túl rendelkezésre áll a beteg fektetésére alkalmas vizsgálóágy,

ac)5 a beteg-ellátását végző egészségügyi dolgozó számára a kézmosási, illetve kézfertőtlenítési lehetőség és a szükséges bútorzat biztosított;

b) a rendelőhelyiséggel közvetlen kapcsolatban lévő, vagy azon belül elkülönített öltöző területet, kivéve, ha az ellátás jellegéből adódóan a beteg fizikális vizsgálata nem szükséges;

c) váróhelyiséget;

d) kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiséget;

e) az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolását, illetve kezelését;

f)6 a rendelkezése alatt álló helyiségei – ideértve a folyamatos képi ellenőrzésre alkalmas biztonsági berendezéssel el nem látott és a betegforgalom előtt nyitva álló valamennyi helyiséget is – személyi biztonsági szempontból történő, napi rendszerességű, legalább a napi működés befejezése, illetve az egészségügyi szolgáltató zárása előtti átvizsgálását;

g)7 telemedicina útján nyújtott egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltatás nyújtásához a szolgáltató részéről szükséges infokommunikációs eszközt, illetve az adott ellátáshoz szükséges orvostechnikai eszközöket, telemedicina ellátásra vonatkozó eljárásrendet és betegtájékoztatót.

(1a)8 Az (1) bekezdés szerinti rendelőhelyiség és vizsgálóágy biztosítása nem kötelező abban az esetben, ha azt a tevékenység jellege nem indokolja.

(2)9 Az (1) bekezdés a) pont aa) és ac) alpontjában, valamint e) pontjában foglaltakat akkor is biztosítani kell, ha az egészségügyi szolgáltató kizárólag a beteg otthonában vagy az e célra kialakított betegszállító vagy mentő járműben nyújt egészségügyi szolgáltatást.

(2a)10 Az (1) bekezdés f) pontja szerinti átvizsgálási feladatot az egészségügyi szolgáltató a munkavállalója, szervezeti egysége vagy szolgáltatási szerződés keretében takarítói vagy biztonsági szolgálat által vagy a házirendjében meghatározott egyéb módon biztosítja.

(2b)11 Ha az (1) bekezdés g) pontja szerinti szolgáltatás internetkapcsolat keretében valósul meg, biztosítani kell a szélessávú internetkapcsolatot, a megfelelő, stabil adatátvitelt és adatbiztonságot, vírusvédelmet. Ha jogszabály az adott egészségügyi eljáráshoz videokapcsolat alkalmazását írja elő, akkor az infokommunikációs eszköz alatt ezen eszközöket is érteni kell. A beteg egyértelmű azonosításáról a szolgáltató gondoskodik.

(3)12 A (2) bekezdés szerinti esetben az egészségügyi szolgáltató székhelyén, illetve telephelyén biztosítani kell az ellátáshoz szükséges tárgyi feltételek szakszerű tárolását.

(4)13 A betegek számára a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak biztosítania kell az akadálymentes közlekedés lehetőségét, továbbá ezen egészségügyi szolgáltatóknál a fogyatékossággal élők részére biztosítani kell az (1) bekezdés d) pontja és a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek speciális kialakítását.

(5)14 Minden fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményben biztosítani kell a betegellátás biztonságát fokozó betegazonosító rendszer működését, amelynek részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni, figyelemmel a hatályos adatvédelmi rendelkezésekre is.

4. § (1) A 3. §-ban foglaltakon túl minden 24 óránál hosszabb folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell

a)15 a beteg pihenését, éjszakai elhelyezését biztosító helyiséget, amelyben a betegágyon túl az étkezéshez és a mindennapi használatú személyes tárgyak elhelyezéséhez szükséges bútorzat, valamint hideg és meleg folyóvizes kézmosási lehetőség is rendelkezésre áll,

b)16 az a) pont szerinti helyiségből, annak előteréből vagy az egyes helyiségeket összekötő közlekedőből nyíló, nemenként elkülönített zuhanyozót és mellékhelyiséget,

c) a beteg kizárólagos használatában lévő, az utcai ruházatának elhelyezésére szolgáló szekrényt vagy külön zárható szekrény részt,

d)17 a beteg kezdeményezésére, illetve átmeneti cselekvőképtelenné válása esetére a betegnek a napi életvitelhez szükséges készpénze és egyéb vagyontárgya megőrzését az egészségügyi szolgáltató szabályzatában foglaltak szerint,

e)18 a betegek részére az igény szerinti mennyiségű folyadékfogyasztás lehetőségét folyamatosan,

f)19 a normál, a könnyű-vegyes és a diétás étkeztetésben részesülő betegek számára napi háromszori főétkezést, és naponta egy alkalommal kisétkezést,

g)20

h)21 a betegek megfelelő étkezésének biztosítása érdekében élelmezési és táplálási munkacsoport működését, mely egy fő dietetikus koordinátorból és az ápolás, illetve a gyógyítás területéről kijelölt egy-egy személyből áll,

i)22

(2)23 Az (1) bekezdésben foglaltakat az egybefüggő ellátás 24 óránál rövidebb időtartamára tekintettel az egynapos sebészeti ellátást, kúraszerűen végezhető ellátást vagy nappali ellátást – ideértve a nappali kórházi ellátást is – nyújtó egészségügyi szolgáltató az ezen ellátási formákra irányadó jogszabályban foglaltak szerint biztosítja.

(3)24 Az (1) bekezdés f) pontja alkalmazásában:

a) gyógyintézeti normál étkeztetés:

a diétát nem igénylő gyógyintézeti fekvőbeteg átlagos energia- és tápanyagszükségletét fedező étkeztetés,

b) könnyű-vegyes étkeztetés:

kímélő étkeztetés, mely a gyógyintézeti fekvőbeteg átlagos energia- és tápanyagszükségletét fedezi, és amelynek étrendje összeállítása során a nyersanyagok és az ételkészítési eljárások kiválasztásánál alapvető szempont az ételek emészthetősége,

c)25 diétás étkeztetés:

a gyógyintézeti fekvőbeteg átlagos energia- és tápanyagszükségletét fedező olyan ételekből összeállított étrend, amely különleges összetételére vagy az előállítása során alkalmazott egyedi eljárásra tekintettel olyan fogyasztók speciális táplálkozási igényeit elégíti ki, akik számára sajátos egészségi állapotuk bizonyos anyagok ellenőrzött mértékben történő fogyasztását teszi indokolttá.

(4)26

5. § (1) Az egészségügyi szolgáltató

a)27 az egészségügyi alapellátás körében

aa) háziorvosi, házi gyermekorvosi, háziorvosi ügyeleti, védőnői, iskola- és ifjúság-egészségügyi, foglalkozás-egészségügyi, fogorvosi, valamint rend- és honvédelmi alapellátás körébe tartozó szolgáltatás nyújtása esetén, amennyiben működése az adott alapellátás körébe tartozó valamennyi ellátást felöleli, a szolgálat,

ab) a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátás elemeként történő ápolás esetén a körzeti, közösségi ápolási szolgálat

elnevezés használatára jogosult;

ac)28 a betegek otthonában a kórházi ellátást kiváltó szakápolási feladatok esetén az otthoni szakápolási szolgálat,

b)29 a járóbeteg-szakellátás körében

ba) a járóbeteg-szakellátás általános szintjén működő egészségügyi szolgáltatás esetén a szakrendelés,

bb) krónikus betegek, illetve fertőző betegségben szenvedő betegek ellátása és speciális gondozása esetén a gondozó,

bc) speciális szaktudást és technikai feltételek magasabb szintjét igénylő tevékenységet végző, a járóbeteg-szakellátás speciális szintjén működő egészségügyi szolgáltatás esetén a szakambulancia,

bd) legalább 4 szakterületen az adott területhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása és a helyszínen radiológiai és legalább az orvosi laboratóriumi diagnosztikai ellátás 0. szintje és az I. szint elérhetősége, valamint a 10. § (4) bekezdésére figyelemmel, a feladatok ellátásához indokolt magasabb szintű orvosi laboratóriumi diagnosztikai ellátás biztosítása esetén a rendelőintézet,

be) amennyiben szolgáltatás nyújtására változó helyszínen, illetve az e célra kialakított járművel kerül sor, a mobil egészségügyi szolgálat,

bf) speciális diagnosztikai vagy terápiás feladatok ellátása esetén az állomás, illetve a központ,

bg) kizárólag a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozását végző egészségügyi szolgáltató esetén a laboratórium,

bh) kizárólag a kórisme felállítása, illetve megerősítése céljából speciális vizsgálat végzésére szakosodott egészségügyi szolgáltató esetén a diagnosztikai központ,

bi)30 a haldokló beteg otthonában történő gondozásával kapcsolatos egészségügyi tevékenység végzése esetén a hospice szolgálat,

bj) a kizárólag egészségügyi szakdolgozó által nyújtott ellátást végző egészségügyi szolgáltató esetén az adott egészségügyi szakma vagy szakképesítés

elnevezés használatára jogosult;

c)31 a fekvőbeteg-szakellátás körében

ca) krónikus, rehabilitációs vagy folyamatos orvosi felügyeletet nem igénylő ápolási, szakápolási szolgáltatás nyújtása esetén az adott ellátási formában működő intézet,

cb) több szakmai főcsoportba tartozó szakmában aktív és krónikus, illetve aktív vagy krónikus betegellátást nyújtó, diagnosztikai háttérrel működő egészségügyi szolgáltató esetén a kórház,

cc)32 a népegészségügyi szempontból kiemelkedő jelentőségű szakmacsoportokon belül speciális, magas szintű szakmai tudás rendelkezésre állása, és az ahhoz kapcsolódó gyógyító, módszertani, epidemiológiai, szervezési, kutatási és oktatási tevékenység gyakorlása esetén az országos gyógyintézet,

cd)33 ha az egészségügyi szolgáltató a cc) alpont szerinti tevékenységeket részleges formában, az adott szakmacsoport országos gyógyintézetével együttműködve gyakorolja, az országos társ-gyógyintézet,

ce)34 ha azt az orvostudományi vagy egészségtudományi képzést folytató egyetem részeként látja el, a klinika

elnevezés használatára jogosult;

d)35 amennyiben egy szakterületen legalább 5 napon keresztül napi 6 órában biztosítja a 4. § (1) bekezdése szerinti feltételeket – azzal, hogy csak a beteg nappali elhelyezésére szolgáló helyiség biztosítása szükséges –, a nappali kórház elnevezés használatára jogosult;

e)36 amennyiben a ritka betegségben szenvedő betegek diagnosztikai és terápiás ellátását végző más, ritka betegségeket ellátó járó- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal együttműködik, a betegutak megszervezését biztosítja, speciális, multidiszciplináris szolgáltatást nyújt, a betegellátási tevékenységen túl kutatási és oktatási tevékenységet végez, valamint a ritka betegségben szenvedő betegek és az elérhető szolgáltatások regisztrációját végzi, az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) kijelölése alapján a Ritka Betegségek Szakértői Központ elnevezés használatára jogosult.

(2)37 Az (1) bekezdés c) pont cc) és cd) alpontja alapján működő, állami fenntartásban és tulajdonban álló országos gyógyintézetek és országos társ-gyógyintézetek körét az 5. melléklet határozza meg.

(2a)38 A (2) bekezdés szerinti országos gyógyintézet és országos társ-gyógyintézet

a) a miniszter és a miniszter irányítása alá tartozó intézmények felkérésére véleményt nyilvánít, és szakterületén javaslatot tesz, valamint jogszabályban foglalt esetben szakvéleményt ad

aa) egészségügyi stratégiai kérdésben,

ab) az új vizsgálati módszerekről és gyógyító-megelőző eljárások alkalmazásának feltételeiről,

ac) az egészségügyi szolgáltatók szakmai minimumfeltételeire vonatkozóan,

ad) képzési programok, fejlesztések tekintetében,

ae) a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök támogatásával és támogatásba való befogadásával kapcsolatos eljárások során,

b) kijelölés esetén közreműködik az adott szakterület adatgyűjtésében,

c) kijelölés esetén szakterületén szakértői feladatokat lát el,

d) kijelölés esetén betegségregisztert működtet szakterülete betegségcsoportjában,

e) szakmai és módszertani szempontból segíti a szakterületéhez tartozó intézmények munkáját,

f) véleményezi a feladatkörét érintő, részére megküldött jogszabálytervezeteket,

g) tevékenységéről, egészségügyi-szakmai fejlesztési javaslatairól évente jelentést készít a miniszter részére,

h) szakterületén jogszabályban meghatározottak szerint közreműködik a határon túli magyar betegek ellátásában.

(2b)39 Az országos társ-gyógyintézet országos gyógyintézeti feladatait az illetékes 5. mellékletben meghatározott országos gyógyintézettel szakmai együttműködésben teljesíti oly módon, hogy az együttműködés tartalmáról megállapodást kötnek.

(2c)40 A (2) bekezdés szerinti országos gyógyintézet és országos társ-gyógyintézet transzlációs gyógyászati tevékenységet is folytatnak, ennek során más tudományágak és technológiák eredményeinek, valamint az alapkutatási eredmények átültetését felhasználva előmozdítják az egészségügyi tevékenység végzése során a prevenciót, a diagnosztikai vizsgálatokat, a betegek ellátását, az oktatást és a tudományos kutatást.

(3)41 Az Eütv. 3. § g) pont ga) alpontja szerinti egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti elnevezése mellett a gyógyintézet elnevezés használatára is jogosult.

(4)42 Az (1) bekezdés d) pontja tekintetében nappali ellátás keretében egyes – az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott – kúraszerű, illetve rehabilitációs ellátások is nyújthatók. A nappali ellátás keretében az étkezés biztosítása az elvégzett beavatkozás időtartamának függvényében, illetve a beteg egészségi állapotának figyelembevételével szükséges.

5/A. §43 (1) Az Eütv. 92/A. § (1) bekezdése szerinti városi kórház a belgyógyászat, a sebészet, a szülészet-nőgyógyászat és a sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás szakmák közül legalább kettőben a részére irányadó progresszivitási szinten az adott szakmában egészségügyi ellátást nyújt.

(2) Az Eütv. 92/A. § (2) bekezdése szerinti vármegyei kórház az alábbi szakmák közül legalább ötben a részére irányadó progresszivitási szinten az adott szakmában egészségügyi ellátást nyújt:

1. belgyógyászat

2. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

3. gasztroenterológia

4. nefrológia

5. sebészet

6. szülészet-nőgyógyászat

7. csecsemő- és gyermekgyógyászat

8. fül-orr-gégegyógyászat

9. szemészet

10. bőr- és nemibeteg-ellátás

11. neurológia

12. stroke ellátás

13. ortopédia

14. traumatológia

15. urológia

16. klinikai onkológia

17. aneszteziológia

18. intenzív ellátás

19. pszichiátria

20. kardiológia

21. sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás

6. § (1) Az átültetés, illetve más célú egészségügyi felhasználás céljából eltávolított emberi eredetű szerv, szövet és sejt – ideértve a vért, a vér alkotórészeit, a csontvelőt, az ivarsejtet és a praeembriót is – szállítása és tárolása – az Eütv. XI. fejezete értelmében – az egészségügyi szolgáltatás körébe tartozó tevékenységnek minősül.

(2)44

(3)45 Kizárólag a diagnosztikai vizsgálat céljából a betegtől levett vizsgálati anyagok szállítására az egészségügyi szolgáltató által igénybe vett szállító nem minősül egészségügyi szolgáltatónak, azonban az egészségügyi szolgáltató az igénybevételéről tájékoztatja a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát, amely a szállító tevékenységét – szakfelügyelő főorvos bevonásával – hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

7. § (1) E célra kialakított járművel a beteg egészségügyi szolgáltatóhoz, illetve az egészségügyi szolgáltatótól otthonába történő szállítását végző egészségügyi szolgáltató a betegszállító szolgálat elnevezés használatára jogosult.

(2) Az Eütv. 94. §-a szerinti mentést végző egészségügyi szolgáltató a mentőszolgálat elnevezés használatára jogosult.

(3)46 Amennyiben az (1)–(2) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatást speciális csoportba tartozó betegek számára nyújtják, ennek feltüntetését az egészségügyi szolgáltató az elnevezésében használhatja.

8. § (1) A gyógyszerellátást végző egészségügyi szolgáltatók elnevezéséről külön jogszabály rendelkezik.

(2) Azok az egészségügyi szolgáltatók, amelyek tevékenysége az 5–7. §-ba nem sorolható be, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély nyilvántartási rendszere szerinti elnevezés használatára jogosultak.

(3) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató több telephelyen működik, az 5–7. § szerinti elnevezésének feltüntetése mellett a működési engedélye szerint az adott telephelyen folytatott egészségügyi szolgáltatás nevesítésére, továbbá amennyiben elismert természetes gyógytényező felhasználásával történik az egészségügyi szolgáltatás nyújtása a fürdő-, illetve klímagyógyintézet elnevezés használatára is jogosult.

(4) Az egészségügyi képzésben, szakképzésben részt vevő egészségügyi szolgáltató az elnevezése mellett az oktatóhely vagy gyakorlóhely, illetve az oktatási intézmény nevének feltüntetésére is jogosult.

(5) Az egészségügyi szolgáltató – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – nem használhat olyan elnevezést, amely az 5–8. §-okban nem szerepel, továbbá elnevezése nem lehet megtévesztő, annak egyértelműen ki kell fejezni az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat és azok ellátási szintjét.

(6) A külföldi székhellyel rendelkező egészségügyi szolgáltató jogosult az (5) bekezdés szerinti elnevezése mellett a rá irányadó jog szerinti elnevezés feltüntetésére is.

9. §47 (1) Az eltérő egészségi állapotú betegek differenciált ellátását a fokozatosság elvén egymásra épülő, a szakmai tevékenységeknek a szakmai tapasztalat és a technikai feltételek alapján csoportosított progresszivitási szinteken működő ellátórendszer biztosítja.

(2) A járóbetegek

a) eseti szakellátása és a krónikus betegek folyamatos gondozása az általános járóbeteg-szakellátás,

b) speciális szaktudást, illetve eszközöket igénylő szakellátása a speciális járóbeteg-szakellátás

keretében történik.

(3) A diagnosztikai szakellátás a 2. mellékletben szakmánként meghatározott progresszivitási szinteken történik.

(4) A fekvőbeteg-szakellátás – az ellátáshoz szükséges eltérő személyi és tárgyi feltételek alapján – a 2. mellékletben szakmánként meghatározott progresszivitási szinteken történik.

(5) A sebészeti osztály II. progresszivitási szintjére működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató a traumatológiai ellátás I. progresszivitási szintjéhez tartozó egészségügyi szolgáltatást is nyújthat, amennyiben az arra előírt feltételeknek megfelel.

(6) A daganatos betegek többszakmás járó- és fekvőbeteg-szakellátására működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató onko-teamet köteles működtetni.

(7)48 A hagyományos személyes találkozáson alapuló tevékenységek – így az orvos vagy egészségügyi szakdolgozó és a beteg közötti konzultáció, illetve az orvos és orvos közötti konzílium – mellett az adott szakterület szakorvosa, egészségügyi szakdolgozója és a felsőfokú egészségügyi szakirányú szakképzettséggel rendelkező klinikai szakpszichológusa kompetenciájában egészségügyi adatok infokommunikációs eszköz útján történő továbbítása révén, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően, személyes jelenlét nélkül is, ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése lehetővé teszik

a) diagnózist, terápiás javaslatot állíthat fel,

b) tanácsadást, konzultációt végezhet,

c) betegirányítást láthat el,

d) beutalót adhat,

e) gondozást láthat el,

f) terápiát, rehabilitációs tevékenységet végezhet,

g) gyógyszert írhat fel,

h) elektronikus vényen rendelhető gyógyászati segédeszközt írhat fel, az adott tevékenység végzéséhez e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén.

10. §49 (1) Az 1. melléklet tartalmazza az egyes egészségügyi szakmáktól független általános minimumfeltételeket.

(2) A 2. melléklet tartalmazza az egyes szakmák körébe tartozó egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimumfeltételeket.

(3) A 3. melléklet tartalmazza az ápolókra, dietetikusokra, gyógytornászokra, védőnőkre és a szociális munkásokra vonatkozó személyi minimumfeltételeket.

(4) A 4. melléklet tartalmazza az egészségügyi dokumentáció részét képező ápolási, fizioterápiás és dietetikai dokumentáció tartalmi és formai követelményeit.

(5) A diagnosztikus háttér – amennyiben a 2. melléklet eltérően nem rendelkezik – más egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés alapján is biztosítható.

(6) Egy adott szakrendeléshez szükséges tárgyi feltételek úgy is biztosíthatóak, ha azonos telephelyen működő másik szervezeti egységben ezek elérhetően és hozzáférhető módon igénybe vehetőek.

(7) A közfinanszírozás körében

a) a minimális esetszám tekintetében a szervezeti egység által egy év alatt a finanszírozónak jelentett, adott szintre sorolt összes beavatkozások száma az irányadó; amennyiben a beavatkozások végzését az orvos több egészségügyi szolgáltatónál vagy mátrix osztályon végzi, annak megtörténtét az illetékes szakmai vezető vagy a szolgáltató orvos vezetője igazolja,

b) ha a közfinanszírozásban részesülő egészségügyi szolgáltató nem közfinanszírozott ellátást is nyújt, az egészségügyi szolgáltatónak a közfinanszírozott és a nem közfinanszírozott tevékenység vonatkozásában két különálló szervezeti egységet kell létrehoznia.

(8) Amennyiben valamely szakterület minimumfeltételeit e rendelet nem tartalmazza, az adott ellátásra vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadóak.

11. § (1)50

(2)51 Az egészségügyi hatóság – külön jogszabályban foglaltak szerint – ellenőrzi a minimumfeltételek meglétét és alkalmazhatóságát. Ennek keretében kerül sor a diagnosztikus háttér biztosítására vonatkozó szerződések, illetve az ezek alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatások – ideértve a szakmailag indokolt esetekben a párhuzamos rendelkezésre állást is – ellenőrzésére.

(3)52 Az egészségügyi szolgáltatónál minőségügyi megbízott irányítja a belső minőségirányítási rendszer működtetését.

(4) Minőségirányítási rendszerének tanúsítását csak az az egészségügyi szolgáltató kezdeményezheti, amelyik megfelel az e rendelet szerinti minimumfeltételeknek.

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendeletben foglalt előírásokat a hatálybalépését követően benyújtott működési engedély iránti kérelmek elbírálásánál kell alkalmazni.

(3)53 A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai minimumfeltételeiről szóló 21/1998. (VI. 3.) NM rendelet és az azt módosító

a hatályát veszti, azonban rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor működési engedéllyel vagy ideiglenes működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók tekintetében – külön jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – alkalmazni kell.

(4)54

(5)55

13. §56 (1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról szóló 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. és 3. melléklet szerinti, a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére megállapított feltételeknek való megfelelést

a) azoknak a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak, amelyeket a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti kapacitás-felosztási eljárás érint, a kapacitás-felosztás tárgyában hozott határozat közlésétől számított 8 napon belül,

b) az a) pont alá nem tartozó, fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak 2012. július 1-jéig

kell bejelenteniük.

(2)57

(3)58 A Módr.-rel megállapított 2. és 3. melléklet szerinti, a közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére megállapított feltételeknek 2012. szeptember 30-ától kell megfelelni.

(4)59 A (3) bekezdés szerinti megfelelést az egészségügyi szolgáltatóknak a működési engedély esetleges módosításával egyidejűleg, de legkésőbb 2012. december 30-ig kell bejelenteniük.

(5)60

13/A. §61 (1)62 Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók részére megállapított, a 2. és a 3. mellékletben foglalt, új, illetve módosult feltételeknek való megfelelésről a szolgáltatóknak nem kell bejelentést tenniük.

(2)63 A közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a Módr2. által megállapított 2. és 3. melléklet tekintetében a 13. § (3)–(4) bekezdéseit kell alkalmazni.

13/B. §64 Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelettel módosított 2. melléklet szerinti, az újszülöttkori objektív hallásszűrő készülékkel kapcsolatos feltételeknek 2015. szeptember 1-jétől kell megfelelni.

13/C. §65 A közép-magyarországi térség szakellátásának e rendeletben foglalt feltételek szerinti fejlesztése érdekében, az annak előkészítését végző Belügyminisztérium és Országos Kórházi Főigazgatóság állományába tartozó személyekkel és szolgáltatásvásárlással kapcsolatos tervezési feladatok ellátása, fejlesztések előkészítése, kivitelezés lebonyolítása, intézményi létesítéssel és működéssel összefüggő szabályozó eszközök előkészítése szükséges.

1. melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelethez66

Az egészségügyi szolgáltatók tevékenységéhez szükséges – engedélyezett egészségügyi szakmától független – általános minimum követelmények

1. A fekvőbeteg-ellátás minimum kapacitása
A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók közül
1.1. a krónikus, rehabilitációs, vagy az ápolási betegellátást nyújtó szolgáltatásnál
1.1.1. kórházhoz, más egyéb egészségügyi fekvőbeteg ellátáshoz nem integrált intézet esetében 10,
1.1.2. kórházban, más egyéb egészségügyi fekvőbeteg ellátásban integrált osztály esetében 15,
1.2. az aktív és/vagy krónikus betegellátást nyújtó kórház, az országos gyógyintézet és országos társ-gyógyintézet esetében 70,
1.3. a klinika esetében – amennyiben egy szakmára vagy egy szakmai főcsoportba sorolt szakmákra rendelkezik engedéllyel – 30
fekvőbeteg egyidejű elhelyezéséhez és ellátásához szükséges kapacitás folyamatos rendelkezésre állásáról kell gondoskodni.
2. A szolgáltatók szakmáktól független feladatai
2.1. A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára saját szervezeti egységének működtetésével vagy működési engedéllyel rendelkező közreműködő egészségügyi szolgáltató bevonásával, vagy szerződés útján [kivéve: c), d), m), n), r), s) pont] biztosítja
a) az ápolás-gondozást,
b) a fizioterápiás szolgáltatást,
c)
d) az egészségügyi dokumentációt, nyilvántartást és adatvédelmet,
e) a betegek számára – az egyedi diétás követelményekre is figyelemmel – a betegélelmezést és dietetikai szolgáltatást, dietetikai szaktanácsadást,
f) a sterilanyag-ellátást,
g) a rovar- és rágcsáló irtást,
h) a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását,
i) a szakkönyvtári szolgáltatást és/vagy internet elérhetőséget,
j) az egészségügyi textília-ellátást (textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha kezelés),
k) az intézményi takarítást, tisztaságot,
l) a halottak szállítását és/vagy hűtve tárolását,
m) az infekciókontrollt (külön jogszabály szerint),
n) a dezinfekció tevékenységet,
o) a központi vagy egyedi orvosi gázellátást,
p) a biológiai minta szállítását és tárolását,
q) az intézményen belüli betegszállítást,
r) a járványügyi érdekből történő elkülönítést, megelőző rendszabályokat (izoláció),
s) a vér- és vérkészítményeket (beleértve a szállítást is).
2.2. A járóbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára saját szervezeti egységének működtetésével vagy működési engedéllyel rendelkező közreműködő egészségügyi szolgáltató bevonásával, vagy szerződés útján [kivéve: e), k), n) és q) pont] biztosítja
a) az asszisztenciát/ápolást,
b) a gyógyszerellátást,
c) a fizioterápiát,
d) a diagnosztikai szolgáltatást,
e) az egészségügyi dokumentációt, nyilvántartást és adatvédelmet,
f) a sterilanyag-ellátást,
g) az egészségügyi textília-ellátást (textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha kezelés),
h) a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását,
i) az intézményi takarítást, tisztaságot,
j) a rovar- és rágcsáló irtást,
k) az infekciókontrollt (külön jogszabály szerint),
l) a dezinfekció tevékenységet,
m) a biológiai minta szállítását,
n) a biológiai minta tárolását,
o) az intézményen belüli betegszállítást,
p) a dietetikai szaktanácsadást (csak a rendelőintézetben),
q) a járványügyi érdekből történő elkülönítést és a megelőző rendszabályok betartását (izoláció).
3. A járóbeteg szakrendelés/szakambulancia általános feltételei
3.1. Szakrendelés: a járóbeteg-szakellátás olyan általános szintje, mely a 7. pontban felsorolt feltételekkel és a 2. mellékletben az adott szakmánál meghatározott személyi és egyéb tárgyi feltételekkel elkülönülten rendelkező szervezeti egység, amely egy engedélyezett szakmát foglal magába és meghatározott rendelési időben működik. Amennyiben ugyanazon szakmában, ugyanazon időben több rendelőben nyújtják a járóbeteg-szakellátást, az egyes rendeléseket önálló szervezeti egységnek kell tekinteni és a működési engedélyben külön-külön kell nevesíteni.
3.2. Szakambulancia: a járóbeteg-szakellátás olyan speciális ellátási szintje, amely a 7. pontban meghatározott tárgyi feltételekkel, illetve az adott szakmában a 2. mellékletben meghatározott minimumfeltételekkel rendelkező, speciális tevékenységeket végző elkülönült szervezeti egység.
4. Fekvőbeteg-ellátó osztály működésének általános feltételei
4.1. Általános feltételek
a) A fekvőbeteg-ellátó osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely egy engedélyezett szakmát foglal magába.
b) A fekvőbeteg-ellátó összevont osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely egy szakmai főcsoportba sorolt több engedélyezett szakmát, valamint más szakmai főcsoportba tartozó, szakmailag szorosan illeszkedő, azonos ellátási formában engedélyezett szakmát foglal magába. Az összevont osztály ágyszáma az osztályon belül engedélyezett szakmák közül a 2. melléklet szerinti legmagasabb ágyszámmal rendelkező szakma ágyszámának is megfelelhet.
c) Amennyiben a 2. melléklet másképp nem rendelkezik, az osztály az a) pontban meghatározottak tekintetében legalább 15 fekvőbeteg egyidejű elhelyezéséhez és ellátásához szükséges feltételek folyamatos rendelkezésre állását biztosítja.
d) Az osztály szakorvosi szakképesítéssel rendelkező felelős szakmai vezető (az ápolási osztály és a központi gyógytorna-fizioterápia kivételével, a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező osztályvezető főorvos) irányításával működik.
4.2. Minden fekvőbeteg-ellátó osztálynak rendelkeznie kell 4 percen belül elérhetően az újraélesztés eszközeivel (újraélesztő tálca/táska), így különösen:
a) motoros szívóval,
b) hordozható defibrillátorral,
c) kézi lélegeztetővel,
d) laryngoscoppal, tubusokkal,
e) hordozható EKG-val, mely legalább 3 elvezetés egyidejű megjelenítésére és rögzítésére alkalmas,
f) a 2. mellékletben a központi ügyelet minimumfeltételeinél meghatározott gyógyszerekkel.
4.3. Minden fekvőbeteg-ellátó osztálynak rendelkeznie kell a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a rendelőre meghatározott feltételeknek megfelelő osztályos vizsgáló helyiséggel.
4.4. A felnőtt ellátás keretében gyermekellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak gyermekek elhelyezésére külön kórtermet, szülői jelenlét lehetőségét és elérhető gyermekgyógyász szakorvosi ellátást biztosítania kell. 18 év alatti gyermek felnőtt osztályon is ellátható a következő szakmákban: fül-orr-gégészet, traumatológia, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, szemészet, ortopédia.
5. A fekvőbeteg-ellátás speciális működési formái
5.1. Mátrix osztály
5.1.1. A mátrix osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely több, de azonos ellátási formában, különböző szakmai főcsoportba tartozó engedélyezett, azonos telephelyen elhelyezkedő szakmát foglal magába (kivéve csecsemő- és gyermekgyógyászat szakma) azzal, hogy a szervezeti egységben vagy operatív, vagy nem operatív tevékenység végezhető, szakmánként rögzített ágyszámmal.
5.1.2. A mátrix osztályon az engedélyezett szakmák vonatkozásában legalább 5 ágyat kell elkülöníteni. A mátrix osztályon, az osztály általános minimumfeltételein túl biztosítani kell a progresszív ellátási szintnek megfelelően az egyes szervezeti egységenként engedélyezett egyes szakmákhoz tartozó, a 2. mellékletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket. Az ügyeleti ellátásnál minden, az adott mátrix osztályon engedélyezett szakma tekintetében a szakorvos jelenlétét vagy készenlétét biztosítani kell.
5.1.3. A közfinanszírozott mátrix osztályon ellátott szakmák ugyanazon a telephelyen, önállóan, további közfinanszírozott osztályon nem engedélyezhetők.
5.1.4. Intenzív, sürgősségi, fertőző, szülészet-nőgyógyászati, onkológiai, pszichiátriai, neurológiai, rehabilitációs és ápolási osztályos feladatok mátrix osztályon nem láthatók el.
5.1.5. A csecsemő- és gyermekgyógyászat tekintetében mátrix osztály csak csecsemő- és gyermekellátás nyújtást jelentő szakmakóddal ellátott szakmák esetében hozható létre, a neonatológia kivételével. A gyermekgyógyászati szakmai tevékenységek, feladatok csak úgy végezhetők el mátrix osztály keretében, ha általános csecsemő- és gyermekgyógyászati szakma mellett működnek mátrix formában, minimum 4 ágyon.
5.1.6. A III. progresszivitási szintre sorolt szervezeti egység nem kerülhet mátrix osztályba, kivéve a csecsemő- és gyermekgyógyászati ellátásokat.
5.2. Kórházi szakápolás (ápolási osztály), önálló ápolási intézet
5.2.1. A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató saját ápolási irányítással működő egysége, amely ápolási szolgáltatást nyújt azok számára, akiknek folyamatos ápolásra van szükségük, de rendszeres orvosi ellátásra már nem szorulnak.
5.2.2. Az önálló ápolási intézet nem kórházi struktúrában működő intézmény.
5.2.3. Az ápolási osztályon és az ápolási intézetben a felelős szakmai vezetői feladatokat a vezető ápoló látja el.
5.3. Sürgősségi betegellátó osztály/beteg-fogadóhely
A heveny tünetek vagy sürgősségi ellátást igénylő kórkép miatt előre nem tervezett felvételre jelentkező vagy előzetes szakorvosi vizsgálat nélkül jelentkező, vagy beszállított beteg fogadására fekvőbeteg-ellátásra engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató
a) sürgősségi betegellátó osztályt köteles kialakítani a 2. mellékletben meghatározott „sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás” minimumfeltételei alapján,
b) az a) pontban meghatározott feltételekkel nem rendelkező szolgáltató beteg-fogadóhelyet köteles kialakítani az alábbi feltételek alapján:

Gép-műszerpark:

Hordozható EKG képernyővel

Defibrillátor (hordozható)

Vércukormérő refraktometriás/elektrokémiai

Ambu ballon (felnőtt, gyerek)

Szabad légutak biztosításának eszközei

Szívó (motoros vagy központi)

Oxigén (palack vagy központi)

Telefon


5.3.1. A sürgősségi betegellátó osztályt, illetve beteg-fogadóhelyet könnyen megközelíthető helyen kell kialakítani. Az elhelyezkedésről, az elérhető útvonalról és az ügyeletes orvos (vezető) nevéről az intézet bejáratánál jól látható és egyértelmű módon tájékoztatást kell kifüggeszteni.
5.4. Központi gyógytorna – fizioterápia egység
5.4.1. Fekvőbeteg-ellátást kiszolgáló, vezető gyógytornász irányításával működő egység, amely gyógytorna-fizioterápia szolgáltatást nyújt egy intézményen belül az adott osztályok igényeinek megfelelően.
5.4.2. A központi gyógytorna – fizioterápia egységben a vezető gyógytornász irányítása alatt gyógytornászok és fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztensek, gyógymasszőrök is dolgoznak.
5.4.3. Az egység felelős szakmai vezetői feladatait a vezető gyógytornász látja el, aki a kórház szakmai vezetőjének irányítása alatt áll.


6. A műtő egység általános minimumfeltételei

Az aneszteziológiai munkahely minimumfeltételei az 1501 szakmakód alatt találhatók

Kiemelt kezelő

Osztályos műtő egység

Központi Műtő Egység
(önálló szervezeti egység)

Személyi feltételek:

Vezető műtős szakasszisztens

-

1 fő

1 fő

Műtős szakasszisztens

2/műtőasztal

2/műtőasztal

Műtőssegéd

2/műtőasztal

2/műtőasztal

Szakmai helyiségek:

Személyzeti zsilip

1

1

Betegzsilip/betegtartózkodó

1

1

Betegelőkészítő2

1/műtőterem

1/műtőterem

Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel

1

1

Kéz érintése nélkül működtethető (könyökkel, lábbal, szenzoros, stb.) szeradagoló

2

2

Falra szerelt papírtörölköző tartó

1

1

Bemosakodó2

1 db legalább 2 műtőteremhez

1 db legalább 2 műtőteremhez

Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel

2

2

2

Kéz érintése nélkül működtethető (könyökkel, lábbal, szenzoros, stb.) szeradagoló

4

4

4

Falra szerelt papírtörölköző tartó

1

1

1

Műtőterem1

1

2

Kiemelt kezelő

1

Ébredő/megfigyelő helyiség

1

1 központi

Sterilanyag raktár

elkülönített szekrény

1

1

Tiszta-anyagraktár

elkülönített szekrény

1

1

Gyógyszerraktár

elkülönített szekrény

elkülönített szekrény

1

Előkészítő-munkaszoba

-

1

1

Szennyes anyag-eszköz előkészítő

1

1

1

Szennyes- és szemét tároló

1

1

1

Személyi tartózkodó

-

1

1

Mosdók

1

1

Adminisztrációs helyiség

-

-

1

Takarítószer és -eszköz tároló

elkülönített szekrény

1

1

1 A műtőteremnek a bemosakodó helyiséggel és a beteg-előkészítővel közvetlen kapcsolatban kell lennie.
2 A helyiségek a „zöld zóna” tisztafolyosójáról kell, hogy nyíljanak.

6.1. A műtőterem/kiemelt kezelő általános minimumfeltételei

Tárgyi feltételek:

Általános feladatoknak vagy speciális feladatoknak megfelelően biztonsági áramforrás biztosítása szükséges

X

Műtőasztal

X

Megfelelő megvilágítást biztosító műtőlámpa/műtőlámparendszer

X

Mobil műtőlámpa

X

Központi vagy egyedi gázellátó

X*

Nagysebészeti altatógép, lélegeztetővel, monitorral

X*

Műtéti észlelő EKG rendszer + monitor

X*

Infúziós pumpa + állvány

X*

Mobil röntgen és/vagy tv képerősítő rendszer

EL*

Nagyfrekvenciájú vágó- és elektrocoaguláló készülék

X*

Műszerasztal gördíthető (fékezhető)

X

Műszerelőasztal, Sonnenburg (fékezhető)

X

Operatőri szék (karos, állítható)

X*

Műszerasztal fix

X

Műtőzsámoly, kétlépcsős

X

Infúziós állvány, műtőasztalhoz csatlakoztatható

X

Sterildoboz tároló és állvány

X

Röntgenfilmnéző szekrény vagy digitális röntgenarchívumhoz csatlakozó nagy monitor

X*

Vérkészítmény tárolására alkalmas hűtő

X*

Gyógyszer tárolására alkalmas hűtő

X

Vérkészítmény melegítő készülék

X*

Sugárvédő ólomgumikötények, egyéb védőeszközök

X*

Defibrillátor (mobil) műtőtraktusonként

X*

Központi szívó

X*

Izoláló állvány

X*

Ledobó állvány

X*

Tolókocsi

X*

Megjegyzés:
*kiemelt kezelő esetén nem szükséges


6.2. Ébredő-megfigyelő helyiség minimumfeltételei

Ébredő-megfigyelő helyiség: altatás vagy egyéb érzéstelenítés mellett végzett invazív beavatkozást követően a beteg megfigyelésére és az azonnali szövődmények elhárítására szolgáló helyiség.

Ébredő-megfigyelő helyiség minimumfeltételei

Ágyak:
Műtőben
Osztályon


0,5 -1,5 ágy /műtőasztal (szakmai profiltól függően)
2 ágy

Személyi feltételek:

Aneszteziológus orvos

EL

Aneszteziológus szakasszisztens vagy intenzív terápiás szakasszisztens

1

Betegkísérő

EL

Tárgyi feltételek:

Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel

1

Központi gázellátó

ágyanként

Szívórendszer (központi)

ágyanként

EKG monitor

2 ágyanként

EKG

EL

Pulzoximéter

ágyanként

Vérnyomásmérő

ágyanként

Hőmérő

ágyanként

Defibrillátor (mobil)

1

Lélegeztető ballon

2 ágyanként

Laryngoszkóp (teljes lapoc sorozattal)

1

Respirométer

1

Respirátor

1

Infúziós pumpa

1

Infúziós állvány

ágyanként

Egyszerhasználatos tűk, fecskendők, kanülök

X

Vérgáz analizátor

EL

Vizsgálólámpa

1

Tolókocsi (ülő-fekvő)

1

Zárható gyógyszerszekrény + a betegellátáshoz szükséges gyógyszerek

1

Hűtőszekrény (gyógyszer)

1

Ágytál, vizeletgyűjtő (kacsa)

ágyanként


Prioritási kritériumok az intermediaer care beutaláshoz:
1. Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknél azonban az alapbetegségük természeténél, illetve súlyosságánál fogva a javulás esélye csekély.
2. Intenzív ellátást nem igénylő betegek:
a) a beteg állapota jobb annál, hogysem intenzív kezelést igényeljen,
b) a beteg állapota rosszabb annál, hogysem az intenzív kezeléstől javulás várható lenne.

Az egyes betegbeutalási prioritásoknak megfelelően az ellátás szintjei

Prioritási szint

Intermediaer care

1

X

2

X


Intermediaer care:
Feladata elsősorban az állapotuknál és alapbetegségük súlyosságánál fogva a 1. vagy 2. prioritási csoportba tartozó aktív betegek ellátása, akik szokványos osztályra nem helyezhetők ki, mert valamilyen szintű szubintenzív ellátást (pl. tartós lélegeztetés) igényelnek.

Intermediaer care

1. Személyi feltételek:

1. Aneszteziológiai és/vagy intenzív terápiás szakorvos

EL

2. Irányítja, szervezi a gyógyító, igazgatási és szakképzési munkát

X

Orvos-beteg arány

1:4

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

2. Szakmailag speciális helyiségek

Technikai szoba / gép raktár

1

3. Műszer-géppark

Ágymelletti betegőrző monitor (minimum: EKG, pulzusszám, non-invazív vérnyomásmérés lehetősége)

ágyanként

1

Pulzoximéter

ágyanként

1

ST-T analízis

ágyanként

EL

Lélegeztető készülék

Hány ágyanként 1

3

Kézi lélegeztető ballon

Minimum

2

Mobil újraélesztési egység

1

Defibrillátor, hordozható

1

Váladékszívó készülék, fali

ágyanként

1

Mellkasszívó készülék, fali

ágyanként

1

Motoros fecskendő (perfúzor)

ágyanként

2

Infuziós pumpa (infúzor)

ágyanként

1

Vér-infúzió melegítő egyszerű

1

Laringoszkóp

2

Vérgáz analizátor

EL

Haemoglobinométer

1

K-Na koncentráció mérő

EL

Vércukor meghatározó készülék

EL

Betegmelegítő készülék (meleg levegős típusú)

17. Rendelő és osztály általános minimumfeltételei
Az egészségügyi szolgáltatónál működő járóbeteg-szakrendelés, ideértve a fekvőbeteg-ellátó osztályos szakambulanciát, valamint a fekvőbeteg osztály a következő feltételeket biztosítja:

Rendelő és osztály általános minimumfeltételei

rendelő

osztály

Személyi feltételek:
1 fő szakorvos + 1 fő asszisztens/szakasszisztens (amennyiben a 2. melléklet másként nem rendelkezik)
Fekvőbeteg szakellátásban a 2. melléklet, valamint a 3. melléklet szerinti követelmények


X

X

Adminisztrátor (50 ágyanként, illetve 5 teljes munkaidős rendelőnként 1)

X

X

Betegkísérő

EL*

X

Tárgyi feltételek:

Helyiségek

Vizsgáló helyiség

X

X

Orvosi szoba

X

Nővérszoba/nővérpult

X

Fektető épületenként, járóbeteg-ellátásban 2 órán túli tartózkodás esetén, amennyiben a beteg önellátásra képtelen

X

Személyzeti öltöző nemenként vizesblokkal

X*/**

X

Személyzeti tartózkodó (teakonyha, pihenő)

X

Konyha/tálaló

X

Betegétkező/ étkező asztal, szék

X

Váróhelyiség

X

X

Baba-mama szoba

X*

X*

Betegöltöző nemenként

X*

Kegyeleti szoba

EL
épületen belül

Betegek részére WC (hideg-meleg vizes kézmosóval) nemenként elkülönített

X*

X

Mozgássérültek részére WC (hideg-meleg vizes kézmosóval)

EL*
épületen
belül

EL
épületen belül

Személyzeti WC

X

X

Sterilanyag tároló (külön helyiség, vagy szekrény)

X*

X

Fogyóanyag tároló (külön helyiség, vagy szekrény)

X*

X

Takarítószer és takarítóeszköz tároló

X**

X

Tisztaruha tároló

X**

X

Szennyesruha tároló

X**

X

Veszélyes hulladék gyűjtő

X

X

Kommunális hulladék gyűjtő

X

X

Elkülönítő helyiség

EL

X*

Felszerelés

Vizsgáló asztal/ágy/szék

X*

X

Beteg fellépő/lépcső vizsgáló asztalhoz/ágyhoz/székhez

X*

X

Bútorzat

X

X

Számítógép, nyomtató

X

X

Fax (telephelyenként)

X*

X

Telefon

X

X

Orvosi csaptelep (hideg-meleg vizes) a kézfertőtlenítés feltételeinek biztosításával a kezelő/vizsgáló helyiségekben

X*

X

Hideg-meleg vizes kézmosási lehetőség a kórteremben

X

Mozgatható vizsgáló lámpa

X*

X

Zárható gyógyszerszekrény

X*

X

Zárható kábítószer szekrény

X*

X

Gyógyszer tárolásra alkalmas hűtőszekrény

X*

X

Vérkészítmény tárolására alkalmas hűtőszekrény

X*

Dokumentáció és irattároló

X

X

Röntgenfilmnéző szekrény,vagy digitális archívumhoz kapcsolt monitor

X*

X*

Ágy (a szakma specialitásaira figyelemmel állítható, gurítható)

X

Prevenciós antidecubitor matrac

X

Terápiás antidecubitor matrac

X*

Háttámasz, lábtámasz

X

Éjjeli szekrény, ülőke, lámpa (ágyanként)

X

Etető asztal

EL

Betegek ruházatának a tárolására zárható szekrény

X

Nővérhívó/jelzőcsengő (ágyanként, valamint a mellékhelyiségenként)

X

Őrzőfény

X

Járókeret

X*

Betegemelő

X*

Fürdetőszék

X

Tolókocsi

X

Előkészítő/kezelő/kötöző kocsi vagy tálca

X*

X

Gyógyszerosztó kocsi vagy tálca

X

Ágyazó kocsi

X

Ágytál, kacsa, valamint ágytál-, vizelőedény tartó

X

Ágytálmosó berendezés és/vagy helyiség

X

Gép-műszer, eszköz

Infúziós állvány

X*

X

Infúziós pumpa és/vagy perfusor

X

Oxigénellátás (központi vagy egyedi)

X

Vérnyomásmérő

X

X

Vérnyomásmérő mandzsettasor (a korosztálynak megfelelően)

EL

X

Motoros szívó

X*/**

X

Defibrillátor

X*/**

X

Laringoszkóp, különböző méretű tubusok, gyógyszerek épületenként

X*

X

Lélegeztető ballon, maszk, vénabiztosítás eszközei épületszintenként

X*

X

EKG képernyővel/regisztrálóval (hordozható)

X*

X

Fonendoscop

X*

X

Kötszervágó olló

X*

X

Nyelvlapocok

X*

X

Reflexkalapács

X*

X*

Pupillavizsgáló lámpa

X*

X*

Visustábla

X*

X*

Hőmérő

X*

X

Sebészeti ollók

X*

X*

Sebészeti csipeszek

X*

X*

Érfogók különböző méretben

X*

X*

Idegentest fogó, gombos szonda

X*

X*

Szájterpesztő

X*

X*

Nyelvfogó

X*

X*

Ujjvédő (fém)

X*

X*

Gyomormosó készülék és szondák

X*

X*

Beöntő készlet

X*

X*

Vesetál

X*

X

Leszorító gumi

X*

X

Mérőszalag

X*

X

Vizeletvizsgálati gyorsteszt és kémcsövek

X*

X*

Kémcsőállvány

X*

X

Vizeletgyűjtő edény

X*

X

Vizelet fajsúlymérő

X*

Személymérleg és/vagy csecsemőmérleg

X*

X

Testmagasságmérő

X*

X*

Egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben

X*

X

Egyszerhasználatos injekciós tűk különböző méretben

X*

X

Egyszerhasználatos katéterek különböző méretben

X*

X*

Különböző méretű steril és nem steril kötszerek

X*

X

Vércukor meghatározásához eszköz

X*

X*

Egyszerhasználatos gumikesztyűk és gumiujjak

X

X

Zárt vérvételi rendszer

X*

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi laboratóriumi diagnosztika – leletezés helyben vagy telemedicina útján

EK

EL

Radiológia (rtg., UH) – leletezés helyben vagy telemedicina útján

EK

EL

Patológia – leletezés helyben vagy telemedicina útján

EK

EK

Orvosi mikrobiológiai laboratórium – leletezés helyben vagy telemedicina útján

EK

EK

Érintett szakterület/szakterületek szakorvosi konzíliuma

EK

Érintett szakterület/szakterületek szakdolgozói és egyéb konzultációja (szakápoló, dietetikus, gyógytornász, védőnő, szociális munkás, klinikai szakpszichológus, pszichológus, konduktor, ergoterapeuta, mentálhigiénikus, gyógypedagógus, pedagógus)

EK*

EL

Betegjogi képviselő

EK

EL

* Értelemszerűen az adott helyen engedélyezett szakma specialitásaira figyelemmel.
** Rendelőintézetben legalább 1 db biztosítása szükséges.
Műtőasztal/2 műtős szakasszisztens, műtőasztal/2 műtőssegéd

8. Az egészségügyi szolgáltatónál az orvosi laboratóriumi diagnosztika szintje
a) Járóbeteg szakellátás esetén minimum laboratórium 0. szint, illetve az I. szint elérhetősége szükséges.
b) Fekvőbeteg szakellátás esetén minimum laboratórium II. szint.
c) Országos feladatkörű speciális intézetek, térségi ellátás esetén minimum laboratórium III. szint.

9. Egészségügyi szolgáltató által újszülött anonim, örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésére működtetett inkubátor feltételei
Általános feltételek
1. Az inkubátor-fogadóhelyet közterületről könnyen megközelíthető helyen kell kialakítani.
2. Elhelyezéséről, elérhetőségéről az intézet bejáratánál jól látható és közérthető tájékoztatót kell kifüggeszteni.
3. Az újszülött inkubátorba történő elhelyezéséhez az anonimitás lehetőségét biztosítani kell.
4. Biztosítani kell, hogy az inkubátor folyamatosan (folytonos üzemmódban) újszülött befogadására alkalmas legyen.
5. Újszülött anonim elhelyezésére szolgáló inkubátor kizárólag ott működtethető, ahol az újszülött ellátásához legalább a neonatológia I. szintjének megfelelő szakmai minimumfeltételek biztosítottak.
6. Az egészségügyi államigazgatási szerv felé jelenteni kell az eseteket.
Tárgyi feltételek
1. Inkubátor, amely melegít, izolál és mechanikai védelmet biztosít.
2. Hangjelzés vagy a behelyezés tényére az egészségügyi szolgáltatót figyelmeztető más jelzőrendszer működtetése.

10. Sterilanyag-ellátás minimumfeltételei

A sterilanyag-ellátás közreműködő szolgáltató útján történő biztosítása csak akkor lehetséges, ha a közreműködő szolgáltatónál az e rendelet szerinti minimumfeltételek legalább az azonos ellátási szintnek megfelelően biztosítottak és a sterilizálás folyamata minőségügyi rendszerrel felügyelt.
A sterilanyag-eszköz előállítás az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során sterilen alkalmazandó orvostechnikai eszközök biztosítása, ideértve a vonatkozó honosított harmonizált szabványok és irányelvek alapján, a felhasználás helyén végzett sterilanyag-eszköz előállítást is. A felhasználás helye lehet bármely közvetlen betegellátást nyújtó szervezeti egység.
A Központi Sterilizáló Egység az egészségügyi szolgáltató teljes körűen sterilanyag-eszköz előállítást, ellátást végző önálló szervezeti egysége, ahol minőségügyi rendszer alkalmazásával felügyelten a teljes újrafelhasználhatóvá tételi ciklus – a szennyanyag átvételétől a sterilanyag kiadásig – végbemegy.

Kategóriák

Alapellátás, járóbeteg-szakellátás

Fekvőbeteg-szakellátás

Rendelő*

Önálló
Rendelőintézet

Gyógyintézeti
Sterilanyag-ellátás

Központi Sterilizáló
Egység
(KSE)

Személyi feltételek:

(fő)

(fő)

(fő/400 ágy)

(fő/400 ágy)

1. Egészségügyi szakképesítéssel

1

1

1

2

2. Műtős szakasszisztensi és/vagy műtőasszisztensi szakképesítéssel

-

-

1

1

3. Fertőtlenítő-sterilező képesítéssel

-

1

2

2

4. Betanított munkás21

-

-

2

4

5. Takarító

-

-

-

114

Tárgyi feltételek:

1. Szakmai helyiségek19

rendelő*

rendelőintézet

gyógyintézet

KSE

1.1. „Szennyes oldali” anyagátvevő

-

-

1

1

1.2. Előkészítő helyiségek

1.2.1. Tisztító-mosogató/fertőtlenítő

EL

11

1

1

1.2.2. Zsilipelő-öltöző4

-

-

1*

1

1.2.3. Csomagoló

EL

11

1

1

1.3. Sterilizáló20

EL

1*

13

13

1.4. Sterilanyag raktár

-

1

1

1

1.5. Sterilanyag-kiadó

-

-

1

1

1.6. Egyéb raktárak

1.6.1. Csomagolóanyag raktár

-

EL

15

1

1.6.2. Vegyszer-raktár

-

EL

15

1

1.6.3. Egyszerhasználatos sterilanyag-raktár

-

-

16

16

2. Általános helyiségek

rendelő*

rendelőintézet

gyógyintézet

KSE

2.1. Ügyviteli helyiségek

2.1.1. Vezetőasszisztensi szoba

-

-

1

1

2.1.2. Iroda/adminisztrációs helyiség

-

-

17

17

2.1.3. Ügyeletes szoba

-

-

18

18

2.2. Kiegészítő helyiségek

2.2.1. Szociális helyiségek [öltöző, zuhanyozó, WC – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet (OTÉK) szerint]

EL

EL

1+1

1+1

2.2.2. Étkező

EL

EL

1

1

2.2.3. Takarítószer- és eszköztároló

EL

EL

1+115

1+115

2.2.4. Hulladéktároló

EL

EL

1

1

2.2.5. Konténermosó

-

-

1

1

2.2.6. Konténertároló

-

-

1

1

3. Gépek, műszerek, berendezés
(szakmai helyiségenkénti bontásban)

rendelő*

rendelőintézet

gyógyintézet

KSE

3.1. Anyagátvevő

-

-

-

-

Átvevő pult

-

-

1

1

Asztal/számítógépes munkahely

-

-

1

1

Kézmosó/kézfertőtlenítő16

-

-

1

1

3.2. Tisztító-mosogató, fertőtlenítő

-

-

-

-

Mosogató medence

1

1

1

1

Mosogatógép9

-

1

2

2

Ultrahangos tisztító berendezés

-

-

1

1

Sűrített levegős pisztoly

-

-

1

1

Vízpisztoly

-

1

1

1

Lerakó asztal

-

1

1

1

Kézmosó/kézfertőtlenítő16

117

117

1

1

3.3. Csomagoló

-

-

-

-

Csomagoló/tálca összerakó asztal

1

118

2

4

Tároló-rendszer

-

118

1

2

Asztal/számítógépes munkahely

-

-

1

1

Műszerszekrény

-

-

1

2

Kézmosó, kézfertőtlenítő16

-

118

1

1

3.4. Sterilizáló

-

-

-

-

Autokláv2, 10/hőlégsterilizátor

EL

111

1

2

Hőérzékeny anyagok sterilizálására engedélyezett berendezés (ETO12, Formalingáz13, Plazma13, Hidrogénperoxid13)

EL

EL

1

2

Berakodó kocsi

-

-

2/sterilizáló berendezés

2/sterilizáló berendezés

Asztal/számítógépes munkahely

-

-

1

1

Kézmosó, kézfertőtlenítő16

-

118

1

1

Tároló-polcrendszer

-

118

1

2

3.5. Sterilanyag-raktár

-

-

-

-

Kézmosó, kézfertőtlenítő 16

-

1

1

1

Tároló-polcrendszer

-

1

1

2

3.6. Sterilanyag kiadó

-

-

-

-

Kézmosó, kézfertőtlenítő16

-

118

1

1

Kiadópult

-

-

1

1


* Azon alapellátást, illetve járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében, ahol a működés során a szakma szabályai steril orvostechnikai eszközök alkalmazását írják elő és a sterilizálást helyben végzik. A sterilanyag ellátás egyszer használatos steril anyagokkal, eszközökkel, vagy más, megfelelő működési engedéllyel rendelkező és legalább azonos vagy magasabb szinten működő szolgáltatóval kötött szerződés alapján is biztosítható.
1Egy helyiségben végezheti a tisztítást és csomagolást térben elkülönítetten.
2A sterilizáló berendezés a rendelőhelyiségben, térben elkülönítetten működtethető.
3 Amennyiben a sterilizáló berendezés falba épített, kétoldali átadós rendszerű, úgy a csomagoló helyiség sterilanyag raktárral közös fala előtti tér annak tekinthető.
4Az Országos Epidemiológiai Központ által kiadott, érvényben lévő Tájékoztató „a sterilizálásról” című kiadvány szerint.
5Egy helyiségben, térben elkülönítve megoldható.
6Amennyiben az egyszerhasználatos, gyárilag sterilizált orvostechnikai eszközök ellátása is a sterilizáló egységből történik.
7Vezető asszisztensi szobával összevonható.
8Ügyeleti rendben működő fekvőbeteg-ellátó intézményben üzemelő sterilizáló egység esetén.
9Legalább két szivattyús, orvostechnikai eszközök tisztítására-fertőtlenítésére engedélyezett, validálható [(EN ISO 15883) szabvány alapján] készülékek. Új egység kialakításánál a kétajtós átadórendszerű berendezések beépítése engedélyezett.
10 Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet, illetve az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeinek megfelelő, validálható és megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező (CE és négyjegyű Notified Body azonosító), kétajtós átadórendszerű berendezések beépítése engedélyezett.
11A 10. pontban leírtaknak megfelelő, de nem kétajtós autokláv.
12Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet, illetve az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeinek megfelelő, vákuum alatt üzemelő, validálható és gázmegsemmisítő berendezéssel felszerelt etilénoxidos gázsterilizáló berendezés beépítése engedélyezett.
13Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet, illetve az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeinek megfelelő, validálható és megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező (CE és négyjegyű Notified Body azonosító) formalinos autokláv és plazma sterilizátor beépítése engedélyezett. Ajánlott a kétajtós átadórendszerű berendezés telepítése.
14Csak abban az esetben, ha a fertőtlenítő takarítást a sterilizáló egység saját személyzete végzi.
15Külön-külön a szennyezett és tiszta oldalon.
16Lengőkaros csapteleppel felszerelt mosdó és kéz érintése nélkül működtethető (könyökkel, lábbal, szenzoros, stb.) falra szerelt kézfertőtlenítő szer és folyékony kézmosószer adagoló.
17Abban az esetben, ha külön helyiségben történik az eszközök tisztítása, fertőtlenítése.
18Abban a helyiségben, ahol az adott részfolyamatot végzik.
19Mosható és fertőtleníthető padló- és falburkolat.
20Ha a sterilizáló egységben textília csomagolása is történik, azt külön kialakított csomagoló helyiségben kell végezni.
21Abban az esetben, ha nem teljes körűen a Központi Sterilizálóban történik az intézmény minden egyes osztályára kiterjedően a műszerek (mechanikus tisztítása, tálcák pakolása stb.), textíliák előkészítése (hajtogatása stb.) a sterilizálásra, úgy az ezen osztályokon foglalkoztatott betanított munkásokat, kisegítő személyzetet is bele kell számolni ezen létszámba.


Általános jelmagyarázat:
EL: elérhető intézményen belül
EK: elérhető intézményen kívül
X: szükséges

2. melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelethez67


A TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMUMFELTÉTELEK

Általános jelmagyarázat:
EL: elérhető intézményen belül
EK: elérhető intézményen kívül
RM: részmunkaidő
TM: teljes munkaidő
X: szükséges (tárgyi feltételeknél a szervezeti egységen belül vagy közvetlenül mellette rendelkezésre kell állnia)
A személyi feltételek FTE egységben kerültek meghatározásra.
FTE: teljes 40 órás munkaidőre számított heti munkaidő aránya (az általános szabálytól való eltérés jelölve pl. műszakonként vagy adott ágyszámra, illetve járóbeteg szakrendelés létszáma heti 30 óra szakrendelésre számítva)
sze: szükség esetén

ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV BETEGELLÁTÁS

Aneszteziológia

Szakmakód:

1501

Aneszteziológiai munkahely minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Orvos vezető – aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos

1

Vezető aneszteziológiai szakasszisztens

1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/szakorvos jelölt intézményen belüli szakorvosi felügyelettel

1/aneszt. munkahely

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens

1/aneszt. munkahely

Tárgyi feltételek:

1. Altatógép:

1/műtőasztal

Tartozékai:

Légzőrendszerek

3/gép

Lélegeztetőkészülék

1/gép

Voluméter (az altatógép monitorba beépített is lehet)

1/gép

Légúti nyomásmérő (az altatógép monitorba beépített is lehet)

1/gép

Palackos oxigén

1

Oxigénkimaradás-jelző riasztó (altatógépbe beépített is lehet)

1

A légzőrendszer szétkapcsolódását jelző riasztó (beépített is lehet)

1

Aneszteziológiai betegőrző monitor

1

Az aneszteziológiai monitor minimális kötelező funkciói:

EKG

1

Vérnyomásmérő (vértelen)

1

Pulzoximéter

1

Kapnográf

1

2. Laringoszkóp

2/altatógép

3. Az újraélesztés eszközei:

Defibrillátor

1/műtőegység

Ambu ballon típusú lélegeztetőeszköz

1/altatógép

Az esetleges aneszteziológiai szövődmények elhárítására megfelelő intenzív terápiás háttér biztosítása szükséges

Aneszteziológiai járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos

1

Általános asszisztens/felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Pulzoximéter

1

Hőmérő (tympanikus hőmérséklet)

1

Vérnyomásmérő (noninvazív)

1

Respirométer

EK

Kézi lélegeztetőballon

2

Mobil reszuszcitációs egység

EL

Váladékszívó készülék

EL

Laringoszkóp

1

EKG készülék 12 csatornás

1

Testsúly és testmagasságmérő

1

Otthon végzett parenterális táplálási járóbeteg szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/gasztroenterológia szakorvos/sebészet szakorvos

1

Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus/pszichológus

EK

Klinikai és mentálhigiéniai gyermek szakpszichológus/pszichológus

EK

Pszichoterapeuta

EK

Radiológia szakorvosa

EL

Dietetikus

EL

Gyógytornász

EL

Diplomás ápoló

EL

Szakápoló

1

Gyógyszerész

EL

Informatikus

EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Hitelesített mérleg

1

Ágymérleg

EL

Felkar bőrredő mérő

1

Testmagasságmérő

1

Infúziós pumpa

2

Bioelektromos impedancia (testzsír) mérő

1

Képerősítő

1

Kórházi hálózatba épített számítógépes állomás

2

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EL

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EL

UH diagnosztika

EL

Endoszkópos labor

EL

CT

EL

Az otthoni parenterális táplálás feltételei az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben foglaltak figyelembe vételével biztosítandók.

Intenzív ellátás

Szakmakód:

1502


Intenzív ellátás
Az 1. progresszivitási szinten végzett ellátás a szakmaspecifikus őrzők feladata. Ezek minimumfeltételei a kardiológia, neurológia és pulmonológia szakmánál szerepelnek.
Prioritási kritériumok intenzív osztályos beutaláshoz:
1. Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknek olyan intenzív ellátásra van szükségük, amely ITO-n kívül nem végezhető (pl. lélegeztetés, folyamatos vazoaktív szer adagolás, folyamatos invazív monitorozás, szervpótló kezelés, stb.).
2. Olyan betegek, akik állapotuknál fogva intenzív monitorozást és szükség esetén azonnal intenzív beavatkozást igényelnek (azaz 1-es prioritású beteggé válhatnak).
3. Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknél azonban az alapbetegségük természeténél, illetve súlyosságánál fogva a javulás esélye csekély.

Az egyes betegbeutalási prioritásoknak megfelelően az ellátás szintjei

Prioritási szint

Intenzív II.

Intenzív III.

1

X

X

2

X

X

3

X


Intenzív II.:
Feladatai:
1. Folyamatos alapszintű és invazív monitorozás
2. Vitális funkciók stabilizálása
3. Tartós lélegeztetés
4. Keringéstámogatás
5. Szervpótló kezelések végzése
6. Anyagcsere felügyelet
7. Mesterséges táplálás.
Ezek az intenzív osztályok az 1-3 prioritási csoport valamelyikébe sorolható betegeket kezelnek. Ezen ellátási szinthez tartozó intenzív osztály tevékenységi körét, illetve annak korlátait a kórháza által vitt szakmák jellege határozza meg. A kórházi profilba nem tartozó (pl. idegsebészeti, szívsebészeti, gyermeksebészeti), vagy komplikált, speciális kezeléseket igénylő beteget a progresszív ellátási szintnek megfelelő intenzív osztályra helyezi át a beteg állapotának stabilizálását követően.

Intenzív III.:
Speciális, vagy komplikált, illetve komplex intenzív ellátási feladatokra berendezkedett, multidiszciplináris intenzív osztályok.
Feladataik:
1. Folyamatos emelt szintű monitorozás
2. Keringéstámogatás/fenntartás
3. Komplikált vagy tartós respirátor kezelés
4. Vitális funkciók támogatása, fenntartása
5. Szervpótló kezelések
6. Anyagcsere-felügyelet és korrekció
7. Mesterséges táplálás
8. III. progresszivitási szintű társszakmák intenzív hátterének biztosítása
Ebbe a csoportba tartoznak a multidiszciplináris, nagy betegforgalmú vármegyei és klinikai intenzív osztályok.

Intenzív ellátást végző fekvőbeteg osztály minimumfeltételei

INTENZÍV ELLÁTÁS minimumfeltételei

Progresszivitási szint

ITO II.

ITO III.

Személyi feltételek:

Vezető: Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos vagy intenzív terápia szakorvos

1

1

Orvos (szakorvos, szakorvos jelölt)-beteg arány

1:4

1:3

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

1. Ágyszám

A kórházi össz. ágyszám 3%-a,
de minimum

5

8

2. Szakmailag speciális helyiségek

Gép-műszer tisztító

1

1

Technikai szoba/gép raktár

1

1

3. Műszer-géppark

Központi betegőrző monitor

1

1

Ágymelletti betegőrző monitor (minimum: EKG, pulzusszám, non-invazív vérnyomásmérés lehetősége)

ágyanként

1

1

Kapnográf (pco2 mérési lehetőség)

respirátoronként

1

1

Pulzoximéter

ágyanként

1

1

Aritmia monitorozás

ágyanként

1

1

ST-T analízis

ágyanként

1

1

Folyamatos testhőmérséklet monitorozás

2

6

Véres vérnyomásmérő (min. 2 csatorna)

4-6

8

Invazív perctérfogat monitorozási lehetőség

2

4

Lélegeztető készülék

ágyanként

1

1

Fiberoptikás brochoscop

1

1

Kézi lélegeztető ballon

3

3

Mobil újraélesztési egység

1

2

Defibrillátor, hordozható

1

2

Pacemaker, külső

2

2

Váladékszívó készülék, fali

ágyanként

2

2

Mellkasszívó készülék, fali

ágyanként

1

1

Motoros fecskendő (perfúzor)

ágyanként

3

3

Infuziós pumpa (infúzor)

ágyanként

2

2

Vér-infúzió melegítő egyszerű

3

4

Laringoszkóp

3

3

Mobil röntgen készülék

1

1

Vérgáz analizátor

1

1

Haemoglobinométer

1

1

K-Na koncentráció mérő

1

1

Vércukor meghatározó készülék

1

1

Betegmelegítő készülék (meleg levegős típusú)

2

2

Multifunkciós vértisztító készülék, folyamatos kezelésre is alkalmas

1

1

Fájdalomterápia

Szakmakód:

1503

Fájdalomterápia szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos

1

Általános asszisztens/felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Aneszteziológiához szükséges eszközök

X

Aneszteziológiai osztályos háttérrel

EL

Tartós lélegeztetés

Szakmakód:

1504Tartós lélegeztetési osztály/központ
Tartós gépi lélegeztetés: az 5 napot meghaladó gépi lélegeztetésre vonatkozik.
Tartós lélegeztetési igényű betegeknek,
1. akiket kezelésük során 30 napon túl kell mesterségesen lélegeztetni, és ennek felfüggesztése a beteg életét akutan veszélyeztetné.
2. akiknél olyan kórkép igazolódott a vizsgálatok során, amely természeténél fogva várhatóan 30 napot meghaladó gépi lélegeztetést tesz szükségessé, melynek felfüggesztése akutan veszélyezteti a beteg életét. Ez utóbbi esetben – amennyiben nincs egyéb szervtámogatásra szükség – a 30 napos időkorlát betartása sem szükséges, hanem hamarabb is megindítható a tartós lélegeztető központban a kezelés vagy az otthoni lélegeztetés.

Osztály kialakítása: felnőtt ellátásban 6-8 ágyas, a csecsemő-gyermek ellátásban 4-6 ágyas osztályok.
Az otthonlélegeztetés központjait ott kell kialakítani, ahol a tartós lélegeztetés is folyik. Ezekbe a központokba ki kell helyezni 5 olyan készüléket, amelyek az otthoni lélegeztetésre alkalmasak. A beteg innen veheti kölcsön a készüléket, a készülék meghibásodása esetén ebből a készletből kaphat cserekészüléket, a központ gondoskodik a készülékek szervizeléséről.

Tartós lélegeztetési osztály/központ (krónikus) minimumfeltételei

Minimum ágyszám

6

Személyi feltételek:

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos vagy intenzív terápia szakorvos

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Speciális személyzeti helyiségek

X

Teakonyha

1

Szakmailag speciális helyiségek

X

Gép-műszer tisztító

1

Technikai szoba/gép raktár

1

Műszer-géppark

Ágymelletti betegőrző monitor: minimum: EKG, pulzusszám, non-invazív vérnyomásmérés lehetősége

ágyanként 1

Kapnográf (etco2 mérési lehetőség)

respirátoronként

Pulzoximéter

ágyanként 1

Folyamatos testhőmérséklet monitorozás

X

Véres vérnyomásmérő (min. 2 csatorna)

4 ágyanként 1

EKG regisztráló készülék, 3 csatornás

1

Lélegeztető készülék (teljes értékű lélegeztetésre alkalmas)

ágyanként 1

Kézi lélegeztető ballon

2

Mobil újraélesztési egység

1

Defibrillátor, hordozható

1

Váladékszívó készülék, fali

ágyanként 1

Mellkasszívó készülék, fali

ágyanként 1

Motoros fecskendő (perfúzor)

3 ágyanként 1

Infúziós pumpa (infúzor)

3 ágyanként 1

Vér-infúzió melegítő egyszerű

1

Laringoszkóp

2

Mobil röntgen készülék

EL

Vérgázanalizátor

1

ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZET

Arc-, állcsont- és szájsebészet

Szakmakód:

1700Egynapos sebészet
Sürgősségi, dentoalveoláris eredetű és traumatológiai ellátáshoz kapcsolódó fekvő osztályos beavatkozások végzése.
Ambuláns beavatkozások és egy napos sebészeti ellátások végzésére alkalmas intézmények, amelyekben biztosítják a szükséges fekvőbeteg hátteret. Nem végezhetnek 24 órás hospitalizációt meghaladó obszervációt kívánó műtéteket.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:
Az úgynevezett standard arc-állcsontsebészeti osztályok, melyek képesek ellátni a II. progresszivitási szintű beavatkozások teljes spektrumát, azok szövődményeinek ellátásával.
Baleseti traumatológiai ellátási események során az implantációs eszközök beültetése esetén a minimum évi esetszám: 20.
Malignus folyamat miatti műtétek csak megfelelő diagnosztikus háttérrel, komplex onkoterápiás lehetőséggel, a kiterjesztett műtét elvégzésének lehetőségével végezhetőek, és csak legalább évi 20 műtét esetében.
A 24 óránál hosszabb idejű bent tartózkodást igénylő összes sebészeti műtét elvégzésére alkalmas osztály, mely a személyi és tárgyi feltételeknek megfelel.
Minimum ágyszám: 7

III. szint:
Azok a fekvő osztályok, melyek az arc-állcsontsebészet teljes spektrumát végzik, beleértve az interdiszciplináris ellátás lehetőségét.
Személyi és tárgyi feltétellel rendelkeznek az alábbi négy, speciális műtéti beavatkozás rutinszerű végzéséhez:
- orthognat műtétek (minimum évi 10),
- mikrosebészeti technikával végzett szövetátültetések (minimum évi 10),
- hasadék műtétek (minimum évi 10),
- pánfaciális sérülések ellátása (minimum évi 5).
A II. és III. szinthez arc-, állcsont- és szájsebészeti szakambulancia tartozik.
Minimum ágyszám: 10

Arc-, állcsont- és szájsebészeti osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

Egynapos sebészet

II.

III.

Személyi feltételek:

Szakorvos osztályvezető

1
[DA, vagy Szs(D)]

1
[AÁSZ, vagy Szs(O), vagy Szs(K)]

1
[AÁSZ, vagy Szs(O), vagy Szs(K)]

Orvos létszám 15 ágyra
15-20 ágy között plusz egy orvos
Heti 35 óra szakambulancia esetén plusz 1 orvos

Orvosi teljesidő egyenérték:

1,7 (évi 8 hét kieséssel kalkulálva)

4,2 (évi 8 hét kieséssel kalkulálva)

6,0 (évi 8 hét kieséssel kalkulálva)

Szakorvos

1

2*

3*

Orvos

2

3

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EL

EL

Tárgyi feltételek:

A sebészeti osztály általános feltételei

X

X

*A II-III. szinten maxillo-faciális szakorvosi [AÁSZ; Szs(O); Szs(K)] felügyelet mellett látható el ügyelet.
A II. szinten az ügyelet készenléti szinten látható el.
A III. szinten ügyelet, mint a minimumfeltételekben meghatározott: III. szinten maxillo-faciális szakorvosi [AÁSZ; Szs(O); Szs(K)] folyamatos készenléti felügyelet mellett látható el ügyelet, melyet szakorvosjelölt és dentoalveoláris sebész is elláthat.
Ügyeletet minden szinten elláthat dentoalveoláris sebész.
Megjegyzés:
DA: dentoalveoláris sebész szakorvos
AÁSZ: arc-állcsont-szájsebész szakorvos
Szs(D): szájsebész szakorvos fogorvosi alapdiplomával
Szs(O): szájsebész szakorvos orvosi alapdiplomával
Szs(K): szájsebész szakorvos kettősdiplomával

Arc-, állcsont- és szájsebészeti műtő minimumfeltételei

Progresszivitási szint

Egynapos sebészet

II.

III.

Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

Arc-, állcsont- és szájsebészet szakorvos és szájsebészet szakorvos

Arc-állcsont-szájsebészet osztály személyi feltételei szerint

Műtéti szakasszisztens

2

2

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos

1

1

Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

Fejlámpa hidegfénnyel

X

X

Elektromos/pneumatikus fúró, fűrész

X

X

X

Sebészeti mikromotor

X

X

X

Laryngoscop készlet

X

X

Larygofiberoscop nasotrachealis intubatiohoz

X

X

Intraoperatív Dopplerkészülék

EL

EL

Altatógép

X

X

Speciális eszközök:

Állcsont külső fixáló (sz.e.) Fix extern Halo K.

X

X

Maxillofaciális mandibularis osteosynthesis és rekonstrukciós tálca

X

X

Csontsebészeti műszertálca

X

X

Fogászati implantációs kéziműszerek, fogászati implantatumok

EL

X

Hasadéksebészeti műszertálca

EL

X

Mikroműszer készlet ideg- és érvarrathoz

EL

X

Tracheotomiás műszertálca

X

X

X

Vértelenítő mandzsetta sorozat

EL

X

Betegmelegítő

EL

EL

Elektrodermatom, mucotom

EL

EL

Operációs mikroszkóp, nagy teljesítményű

EL

X

Endoszkópos készlet, hidegfényforrás és csatlakozók orr, orrmelléküreg
endoszkópos készlethez

X

X

X

Sebészeti lézerkészülék

X

Flexibilis naso-pharyngo-laryngo-tracheo-bronchoszkóp
hidegfényforrással saját szívóval, munkacsatornával

X

X

Flexibilis intubáló fiberoscop

X

Endoszkóp sterilizáló

X

X

Endoszkóp tisztítóapparátus

X

X

Videomikro, endokamera csatlakozókkal, képernyővel

X*

X*

U-matic, DVD, vagy egyéb digitális rögzítő rendszer

X*

X*

Szájterpesz sorozat

X

X

Szutúrás műszertálca

X

X

X

Lágyrész kéziműszertálca

X

X

X

Mellkassebészeti műszertálca

X*

X*

Hypopharyngoscop, oesophagoszkóp készlet hidegfényforrással, csatlakozókkal

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Radiológia (OP, teleradiológia)

EK

EL

EL

Nukleáris medicina

EK

EK

UH vezérelt citologiai vizsgálat

EK

EK

EK

Elektrofiziológiai vizsgálatok (EMG, NET) arcidegbénulás esetén

EK

EK

EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

CT

EK

EK*

EK*

MRI

EK

EK

EL

PET-CT

EK

EK

EK

Angiográfia

EK

EL

Nukleáris medicina

EK

EK

EL

Intenzív osztály

EK

EK

EL

Megjegyzés:
* 2 órán belül elérhető

Arc-, állcsont- és szájsebészeti járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I.
Szakrendelés

II.
Szakambulancia

Személyi feltételek:

Arc-, állcsont- és szájsebészet szakorvos

1

Általános asszisztens/szakasszisztens

2

Fogszabályozó szakorvos

EL

Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos

EL

Plasztikai (égés) sebészet szakorvos

EL

Logopédus

EK

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Vizsgáló minőségű operációs mikroszkóp

X

X

Fogászati/fogszabályozási kezelőegység

X

X

Gépi depurátor (UH, szonikus)

X

X

Fogorvosi dolgozószék

X

X

Asszisztensi dolgozószék

X

X

Fotopolimerizációs lámpa

X

X

Doppler készülék

X

Sebészeti fúrógép/mikromotor

X

X

Szájsebészeti fúrókészlet

X

X

Fogászati csipesz

X

X

Fogászati szonda

X

X

Fogászati tükör

X

X

Gyökéremelő különféle

X

X

Foghúzó fogó sorozat (korona, gyökér)

X

X

Szájterpesztő (Heister, ujjvédő)

X

X

Sebkampó, különféle

X

X

Szájzugkampó

X

X

Homlokreflektor vagy fejlámpa hidegfényforrással

X

X

Központi, vagy motoros szívó

X

X

Elektrocauter monopoláris, bipoláris

X

X

Orrendoszkóp 0 fokos, 45 fokos optika hidegfényforrással fénykábellel, vagy fiberoscop

X

Orrtükör sorozatok

X

X

Gége- és orrgarati tükör sorozatok

X

X

Srófszonda

X

X

Nyálszonda

X

X

Szívóvég

X

X

Varratszedő olló

X

X

Anatomiás csipesz

X

X

Horgas (sebészi) csipesz

X

X

Farkasfecskendő

X

X

Szikenyél

X

X

Szájzugkampó

X

X

Anatómiai csipesz

X

X

Érfogó

X

X

Tűfogó különböző méret

X

X

Raspatórium

X

X

Gracey kürett szett 1-14

X

X

Parodontális sebészeti küretek

X

X

Iriszolló

X

X

Csontcsípő

X

X

Gingiva olló

X

X

Viaszmelegítő (pl. Bunsen égő)

X

X

Cementkeverő üveglap

X

X

Lenyomatkanál sorozat

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

X

Radiológia (OP, teleradiológia, UH)

EK

EK

CT, MRI

EK

EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

BELGYÓGYÁSZAT

Belgyógyászat

Szakmakód:

0100


Progresszivitási szint:

I. szint:
A belgyógyászati szakma alaptevékenységeinek elvégzése aktív osztály keretein belül. A belgyógyászat szakmailag speciális tapasztalatot, speciális műszerigényt igénylő, a belgyógyászat alaptevékenységre épülő ágai magasabb progresszivitású önálló szakmaként jelennek meg az ellátórendszerben (nefrológia, gasztroenterológia, allergológia és klinikai immunológia, endokrinológia és anyagcsere betegségek, angiológia, phlebológia, lymphológia). Ugyancsak önálló szakmaként jelenik meg a kardiológia és a hematológia szakma is.

Belgyógyászati osztály minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Belgyógyászat szakorvos 15 ágyig
a további ágyakra

2
1/15 ágy

Orvos 15 ágyig
a további ágyakra

2
1/15 ágy

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Ápolás eszközei:

Betegemelő

X

Járókeret

X

Szoba-WC

X

Tolókocsi (ülő, fekvő)

X

EKG

X

Pulzus, vérnyomásmonitor

EL

Speciálisdiagnosztikai és szakmai háttér:

Operatív endoszkópos laboratórium

EK

CT

EK

Ultrahang

EL

EEG

EK

Nukleáris medicina

EK

Osteodensitometria

EK

Krónikus belgyógyászat minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Belgyógyászat szakorvos 40 ágyig
a további ágyakra

1
1/60 ágy

Orvos 40 ágyig
a további ágyakra

1
1/60 ágy

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EK

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Antidecubitor eszközök: ülőpárna, sarok-, könyök gyűrű, egyéb

X

Prevenciós antidecubitor matrac

6 ágyanként 1 db

Terápiás antidecubitor matrac

15 ágyanként 1 db

Járókeret

X

Szoba-WC

X

Karosszék rögzítési lehetőséggel a betegek kiültetéséhez (kórtermenként)

1

Betegszállító kocsi

1

Belgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Belgyógyászat szakorvos

1

Általános asszisztens/szakasszisztens

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Gasztroenterológiai endoszkópia

EK

Általános orvosi laboratórium

EK

Radiológia

EK

EKG

X

EEG

EK

Ergometria

EK

Holter

EK

Mikrobiológiai laboratórium

EK

Angiológia, phlebológia, lymphológia

Szakmakód:

0101


Szakambulancia
2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező belgyógyászat szakorvossal működtetett kórházi szakambulancia.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:
2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező legalább 2 belgyógyász szakorvos, szakambulancia, önállóan vagy belgyógyászati osztály részlegeként működő angiológiai fekvőbeteg ellátás az intézményben. Intézményen belül elérhető érsebészet és intervenciós radiológia (mindkettő legalább II. szint) és intézményen kívül elérhető DSA.

III. szint:
2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező legalább 3 belgyógyász szakorvos, szakambulancia, angiológiai ágyak. Intézményen belül elérhető érsebészet, intervenciós radiológia (mindkettő legalább II. szint) és DSA.

Angiológiai, phlebológiai, lymphológiai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II.

III.

Személyi feltételek:

Orvoslétszám:
15 ágy
16-24 ágyig
24 ágy felett a további ágyakra
ebből:


2
1/6 ágy
1/8 ágy


3
1/6 ágy
1/8 ágy

2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező belgyógyászat szakorvos

2

3

Ezen felül kórházi szakambulancián (1 fő: 30 óra/héttel számolva)
belgyógyászati angiológia minősített orvosa

1

1,5

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EL

EL

Általános asszisztens/kardiológiai és angiológiai szakasszisztens

1

1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Fizioterápiás/torna helyiség

X

X

Tevékenység szerinti speciális kezelő/vizsgáló

X

X

Kapaszkodó

X

X

Járókeret

X

X

Szoba WC

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi diagnosztikai laboratórium

EK

EK

Nukleáris medicina

EK

CT angiographia

EK

EL

MRI angiographia

EK

EK

Angiographia (DSA)

EK

EL

Lymphoscintigraphia

EK

Color duplex UH linearis és convex fejjel

EL

X

CW doppler (folyamatos hullámú)

X

X

Pletizmographia

EK

X

Kapillár mikroszkópia

EK

EL

Szöveti oxigénszint mérés (TCPO2)

EK

X

Járópadló

EL

X

ABPM

EL

EL

EMG/ENG

EK

EL

Bőrhőmérő

EL

X

Hangvilla

X

X

Intermittáló pneumatikus gépi kompresszió kezelésére alkalmas műszer

EL

Végtagvolumen mérésére alkalmas mérőeszközök

X

Thrombolysis feltételei

EL

EL

Prosztanoid terápia

X

X

Intenzív terápia

EL

EL

Anaeszteziológiai munkahely

EL

EL

Fiziotherápia

EL

EL

Érsebészet II. szintű

EL

EL

Intervenciós radiológia II. szintű

EL

EL

Megjegyzés:
Szakambulancia minimumfeltételei megegyeznek az adott szintű fekvőbeteg ellátó osztály minimumfeltételeivel

Angiológiai, phlebológiai, lymphológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Angiológiai, phlebológiai

Lymphológiai

Személyi feltételek:

Belgyógyászat szakorvos 2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal

1

Szakorvos (bőrgyógyászat/klinikai onkológia/belgyógyászat/
reumatológia szakorvos lymphológiai jártassággal)

1

Általános asszisztens/kardiológiai és angiológiai szakasszisztens

EL

EL

Gyógytornász

EL

Speciális képesítésű lymphoterapeuta gyógytornász

EL

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EL

EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Kalibrált hangvilla

X

CW Doppler

X

X

Tornaterem

EK

X

Kezelőpadok

EK

X

Bordásfal, szobabicikli

EK

X

Tornaszőnyegek, labdák

EK

X

Intermittáló pneumatikus gépi kompresszió kezelésére alkalmas műszer (lymphapress vagy lymphomat)

X

Végtagvolumen mérésére alkalmas mérőeszközök

X

Fürdőszoba (torna utáni tisztálkodás)

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

CT, angiographia

EK

Echocardiographia

EK

Pletizmographia

EK

Terheléses vizsgálat futószőnyeggel (Treadmill, előírt feltételekkel)

EL

Kapillármikroszkópia

EK

Holter ABPM

EL

Color duplex UH linearis és convex fejjel

EL

Lymphoscintigraphia

EK

EK

MRI

EK

EK

CT

EK

EK

Hematológia

Szakmakód:

0102


Szakrendelés/szakambulancia
Alapszintű járóbeteg/ambulancia kategóriájú hematológiai ellátás, amelyet valamennyi belgyógyászati fekvő, vagy járóbeteg ellátó intézménynek biztosítania kell. Döntően „rutin vérkép, véralvadás vizsgálatok”, az egyszerűbb hematológiai betegségek járóbetegkénti gondozása, egyszerűbb belgyógyászati szövődmények fekvőbeteg ellátása.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II.a szint:
Olyan belgyógyászati osztályok, ahol legalább 2 hematológus szakorvos dolgozik. A területéhez tartozó betegek esetében elvégzi a diagnosztikai vizsgálatokat, az egyszerűbb terápiákat és a hematológiai betegek palliatív ellátását. Hosszú apláziát okozó terápiát nem végezhet.
Minimum ágyszám: 5

II.b szint:
Komplex hematológiai ellátást végző egységek (hemostasis, onko-hematológia jelentős része, kivéve a hemopoetikus őssejt-transzplantáció, illetve a bonyolultabb nagy értékű, kuratív célú onkohematologiai kezelés). Komplex onko-hematológiai járóbeteg ellátás, hemostasis szakambulancia, hematológiai ellátás általános belgyógyászati háttér megléte esetén végezhető.
Minimium ágyszám: 10

III. szint:
A komplex onko-hematológiai ellátás teljes köre, komplex hemostasis és vérzékeny betegellátás (fekvő- és járóbeteg), folyamatos terápiás aferezis biztosítása.
A III. szintnek megfelelő tevékenységeken kívül a csontvelő- és hemopoetikus őssejt-transzplantációt (beleértve az őssejt gyűjtést, feldolgozást, fagyasztást, tárolást, visszaadást) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendeletben kijelölt intézmények végezhetik.
A III. szintű hematológiai ellátás általános belgyógyászati és intenzív terápiás háttér megléte esetén végezhető.
Minimum ágyszám: 15

Hematológia osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II.a

II.b

III.

Személyi feltételek:

Hematológia szakorvos
(FTE egységben)
5-10 ágyra
11-20 ágyra
21-30 ágyra2

1
2
2

30 ágy felett további 10 ágyanként
Szakorvos, akik közül legalább 1 hematológia szakorvos/hematológia szakorvos jelölt


1


1


orvos 15 ágyra
ebből hematológia szakorvos

4
3

orvos további 15 ágyanként
ebből hematológia szakorvos2
1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

X

Általános asszisztens

0

1

1

Hematológiai vagy transzfúziológiai szakasszisztens

1

1

1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei és a belgyógyászati osztály (0100) feltételei +

Szakmailag speciális helyiségek

Kizárólag i.v. citosztatikus kezeléshez

X

X

X

Citosztatikum előkészítéshez

X

X

X

Csíraszegény egyágyas kórtermek (WC + zuhanyozó + bejárati zsilip)

0

1

2

Portábilis röntgen

0

EL

EL

Crista biopsziás tű

X

X

X

Hűtőszekrények (vér-vérkészítmények)

X

X

X

Hűtőszekrények (gyógyszer)

X

X

X

Infúziós pumpa (perfúzor)

X

X

X

Vérmelegítő

X

X

X

Mikroszkóp

X

X

X

EKG, pulzus és vérnyomás monitor

X

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Belgyógyászati osztály

X

EL

EL

Intenzív terápia

EL

EL

EL

Szűrt, besugárzott, választott vérkészítmények folyamatos biztosítása

EK

EK

EK

Terápiás aferezis

EK

EK

EL

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EL

EL

EL

Citogenetikai, hiszto patológiai vizsgálatok

EK

EL

EL

Flow-cytometria

EK

EL

EL

Hemosztázis labor

EL

EL

EL

Terápiás irradiáció

EK

EK

EK

CT, MRI

EK

EK

EK

20 új apláziás eset/év

X

30 új apláziás eset/év

X

Hematológia járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Belgyógyászat és hematológia szakorvos

1

Általános asszisztens

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Crista biopsziás tű

X

Hűtőszekrények (vér-vérkészítmények)

X

Hűtőszekrények (gyógyszer)

X

Mikroszkóp

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Belgyógyászati osztály

EK

Szűrt, besugárzott, választott vérkészítmények folyamatos biztosítása

EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EL

Hematológia kúraszerű ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Hematológia szakorvos legalább 5 éves, legalább II. szintű intézményben eltöltött gyakorlattal

1

Hematológia szakorvos

1

Egyéb orvos

1

Ápoló/szakápoló/hematológiai, transzfuziológiai szakasszisztens

1

Betegkísérő

1

Tárgyi feltételek: a belgyógyászati osztály (0100) feltételei +

Speciális helyiségek

Cytostatikus szerek előkészítésére alkalmas helyiség vertikális áramlású laminar air flow-val felszerelt cytostaticum oldó szekrény

1

Ápolási eszközök

Kezelőszék vagy megfelelő ágy

6

Tolókocsi ülő/fekvő

1

Speciális felszerelések

EKG készülék (6 csatornás, mobil)

1

EKG-, pulzus- és vérnyomásmonitor

1

Mikroszkóp

1

Mikrohullámú sütő

1

Rtg-filmnéző szekrény

1

Vérmelegítő

1

Motoros fecskendő (perfúzor)

6

Infúziós pumpa (infúzor)

6

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EL

Újraélesztés 3 percen belül

EL

Infektológia szakorvosi konzílium

EL

Infekciókontrollban jártas szakember

EL

Transzfuziológia háttér

Szűrt, besugárzott, választott vérkészítmények folyamatos biztosítása

EK


Hemophilia ellátás
A vérzékeny és AT-hiányos trombofiliás betegek szakszerű komplex ellátása és gondozása a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel szerződéses kapcsolatban álló hemophilia gondozó központokban történik. Jogszabály által biztosított lehetőség a hemophiliás betegek kontrollált otthoni kezelése (KOK), amelyet – a hemophilia gondozó központok vezetésével és ellenőrzése mellett – maga a beteg/törvényes gondviselője vagy házi (gyermek)orvosa folytathat. A KOK ellátáson kívül a hemophiliás betegek ellátása a hemophilia gondozó központok feladata. Heveny, nagy vérzéssel járó esemény ellátása a komprehenzív hemostasis diagnosztikai háttérrel és 24 órás szolgálattal rendelkező Térségi Hemophilia Központokat működtető intézmények feladata.

A hemofília ellátó hely fekvőbeteg-szakellátás esetén a hematológiai osztály részeként, járóbeteg-szakellátás esetén önálló szakambulanciaként működik.

Hemophilia ellátó hely (szakambulancia és osztály) minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II.a

II.b

III.

Szakambulancia

Személyi feltételek:

Vezető orvos (belgyógyászat/csecsemő- és gyermekgyógyászat és hematológia vagy transzfuziológia szakorvosi szakképesítés és legalább 5 év hemophilia gondozási gyakorlat szükséges)

1

Szakorvos (belgyógyászat/csecsemő- és gyermekgyógyászat és hematológia vagy transzfuziológia szakorvosi szakképesítés szükséges)

1

2

2

1

Szakasszisztens

1

1

2

1

Adatmenedzser

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

X

Tárgyi feltételek:
szakambulancia esetén a rendelő általános feltételei és
fekvőbeteg ellátás esetén az osztály általános feltételei

Orvosi vizsgáló

1

Hűtőkamra a vérminták biztonságos tárolására

1

1

Hűtőszekrény (vérkészítmények)

2

2

2

2

Hűtőszekrény (gyógyszerek)

1

1

1

1

Infusomat

X

X

X

X

Perfuzor

X

X

X

X

Vérmelegítő

1

2

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Belgyógyászati vagy gyermekgyógyászati fekvőbeteg ellátóhely

EL

EL

EL

EK

Szakambulancia

EL

EL

EL

EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika (hematológia és hemosztázis labordiagnosztika)

EK

EK

EL

EK

Transzfuziológia háttér:

Vérkészítmények folyamatos biztosítása

EK

EK

EK

EK

Hemopoetikus őssejt transzplantáció

Szakmakód:

0112


Csontvelő transzplantáció
Csontvelő (ideértendő az összes hemopoetikus őssejtvételi forma) transzplantáció szakmai minimumfeltételei
Minimum ágyszám: 2

a) Autológ hemopoetikus őssejt átültetéshez

Progresszivitási szint

III.

Személyi feltételek:

Orvos összesen

5

Vezető orvos*

1

Szakorvos*

2

Egyéb orvos

2

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló**, dietetikus, gyógytornász)

X

Hematológiai, transzfúziológiai szakasszisztens

1

Tárgyi feltételek:

Adminisztrációs helyiség

1

Anyagraktár

1

Izolált csíraszegény egység

X

Bejárati zsilipszoba

X

Előkészítő helyiség

1

Laminar airflow box (cytostaticumok felszívásához)

1

Tisztaruha raktár

1

Csíraszegény ételek elkészítésére alkalmas konyha

1

Mikrohullámú sütő

1

Mosogató rendszer

1

Fóliahegesztő

1

Csíraszegény egyágyas kórterem (bejárati zsilip, kórterem, innen nyíló WC, zuhanyzó)

2

A csíraszegény, egyágyas kórterem felszereltsége:

Alapterület

12 m2

Intenzív ágy

1

Központi oxygén és vákuum

X

Külső fényvédő berendezés

X

Munkaasztal

X

Kórtermi ülőke

X

Világítás: mennyezeti és ágymelletti

X

Telefon

X

TV készülék

X

Nővérhívó rendszer

X

Gép-műszer felszereltség:

Portábilis röntgen készülék

1

UH-készülék

1

Infúziós pumpa

2/ágy

Perfúzor

2/ágy

Defibrillátor

1

EKG

1

Betegőrző monitor

1/ágy

Transzplantációs szakambulancia

X

Szakmai háttér:

Kórházi vagy klinikai háttér

EL

Aszeptikus műtő

EL

Transzplantációs készenléti orvosi ügyeleti rendszer

EL

Hemopoetikus őssejt bank

EL

Terápiás és őssejt aferezis folyamatos biztosítása

X

Infektológus szakorvosi konzílium

EL

Mikrobiológiai laboratórium***

EL

Transzfúziológiai háttér****

EK

Standard belső műveleti leírások

X

EBMT regisztráció

X

Hazai és nemzetközi adatbázisokkal való kapcsolat

X

Gyermekbetegnél a szülő/közeli hozzátartozó/törvényes képviselő bentlakásának biztosítása

X

Megjegyzés:
A hemopoetikus őssejtbank minimumfeltételeit lásd a 6002 Sejtbanki tevékenységség szakmakód alatt

b) Allogén hemopoetikus őssejt átültetéshez

Progresszivitási szint

III.

Minimum ágyszám:

2

Személyi feltételek:

Orvos összesen

5

Vezető orvos (hematológus szakorvos, gyakorlat: allogén centrumban)*

1

Hematológia szakorvos (gyakorlat allogén centrumban)*

2

Egyéb orvos

2

Adatmenedzser

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló**, dietetikus, gyógytornász)

X

Hematológiai, transzfuziológiai szakasszisztens

1

Tárgyi feltételek:

Adminisztrációs helyiség

1

Anyagraktár

1

Izolált csíraszegény egység

1

Bejárati zsilipszoba

X

Előkészítő helyiség

1

Laminar airflow box(cytostaticumok felszívásához)*****

1

Steril anyagraktár

1

Nem steril anyagraktár

1

Steril ételek elkészítésére alkalmas konyha

1

Sterilizáló

1

Mikrohullámú sütő

1

Mosogató rendszer

1

Fóliahegesztő

1

Mosdó orvosi csapteleppel

1

Transzplantációs laminar airflow box vagy steril kórterem

2

Zsilip

X

Steril klíma

X

Transzplantációs laminar airflow box vagy steril kórterem felszereltsége

Alapterület

12 m2

Intenzív ágy

1

Központi oxygén és vákuum

X

Külső fényvédő berendezés

X

Éjjeliszekrény etetőasztallal

X

Munkaasztal

1

Kórtermi ülőke

1

Világítás: mennyezeti és ágymelletti

X

Telefon

1

TV készülék

1

Nővérhívó rendszer

X

Transzplantációs laminar airflow box esetén: steril mosakodó edény, steril víz, sterilizálható mobil WC, steril szoba esetén: fürdőszoba, WC (kórteremből nyílóan), baktériumszűrővel szűrt vízzel és visszafolyásgátló lefolyórendszerrel

X

Gép-műszer felszereltség

Portábilis röntgen készülék

1

UH-készülék

1

Infúziós pumpa

2/ágy

Perfúzor

3/ágy

Betegőrző monitor

1/ágy

EKG

1

Elkülönítő szoba

1

Betegágy infúziós kezeléshez

1

Szakmai környezet:

Transzplantációs szakambulancia

EL

Kórházi vagy klinikai háttér

EL

Aszeptikus műtő

EL

Transzplantációs készenléti orvosi ügyeleti rendszer

EL

Hemopoetikus őssejt bank

EL

Infektológus szakorvosi konzílium

EL

Mikrobiológiai laboratórium***

EL

Transzfúziológiai háttér****

EK

Standard belső műveleti leírások

X

EBMT regisztráció

X

Hazai és nemzetközi adatbázisokkal való kapcsolat

X

Gyermekbetegnél a szülő/közeli hozzátartozó/törvényes képviselő bentlakásának biztosítása

X

Megjegyzés:
* Bel-, vagy csecsemő- és gyermekgyógyászatra ráépített hematológiai szakvizsga. A vezető orvos: minimum egyéves, a másik szakorvos: minimum féléves, EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) által transzplantációra akkreditált centrumban szerzett gyakorlattal kell, hogy rendelkezzen.
** A vezető ápoló: minimum féléves, a többi ápoló: minimum 3 hónapos, EBMT által transzplantációra akkreditált központban szerzett gyakorlattal kell, hogy rendelkezzen.
*** Bakteriológia-, parazitológia-, gomba- és vírusdiagnosztika (CMV korai antigén vizsgálatot beleértve).
**** Választott, szűrt, besugárzott vérkészítmények biztosítása 24 órán keresztül, folyamatosan.
***** Betegek gyógyszeres (citosztatikus) kezelésében a citosztatikus keverék infúziók készítéséhez vertikális levegőáramlású lamináris air flow box-szal rendelkező aseptikus labor megléte szükséges. A citosztatikum keverék készítése gyógyszerész felügyelete mellett történik, az erre vonatkozó hatályos szakmai előírások szerint.

Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia
Endokrinológia
Diabetológia

Szakmakód:

0103
0113
0123


Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek:

I. szint
Belgyógyászat

II. szint:
Endokrinológiai betegek, diabetes és anyagcsere-betegségek ellátása. Ellátja a társbetegséggel kísért endokrin, diabetes és anyagcsere-betegségben szenvedőket.
Minimum ágyszám: 10

III. szint:
Endokrinológiai betegek, diabetes és anyagcsere-betegségek ellátása endokrinológiai, diabetes és anyagcsere-betegségek központjaiban.
Ellátja a társbetegségekkel vagy szövődménnyel kísért endokrin, diabetes és anyagcsere-betegségben szenvedőket.
Endokrinológia, diabetes és anyagcsere-betegségek országos szakmai központja. Ellátja a társbetegségekkel és szövődménnyel, vagy differenciáldiagnosztikai gonddal kísért speciális vizsgálati igényű endokrin, diabetes és anyagcsere-betegségben szenvedőket.
Minimum ágyszám: 15

Endokrinológia, anyagcsere és diabetológiai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II.

III.

Minimum ágyszám

10

15

Személyi feltételek:

Endokrinológia és anyagcsere betegségek szakorvos 30 ágyig
a további ágyakra

1
1/15 ágy

2
1/15 ágy

Belgyógyászat szakorvos 30 ágyig
a további ágyakra

1
1/15 ágy

2
1/15 ágy

Orvos 30 ágyig
a további ágyakra

2
1/15 ágy

2
1/15 ágy

Klinikai onkológia szakorvos

EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EL

EL

Tárgyi feltételek:

Belgyógyászati osztály feltételei +

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Intenzív osztály

EL

EL

Rutin kémiai labordiagnosztikai módszerek, cholesterin, triglycerid, HDL-cholesterin, LDL-cholesterin

EL

EL

Lp(a) meghatározás, apoprotein plazmaszintek meghatározása, apoprotein genetika

EL

Speciális laboratóriumi vizsgálatok:
TSH, FT4, FT3, anti-TPO, cortisol (dexamethason teszttel), testosteron, Prolactin, FSH, LH, oestradiol, progeszteron, VMA, HbA1c

EL

EL

Speciális laboratóriumi vizsgálatok: TRAK, PRA, aldosteron, GH, Prolactin (PEG-precipitáció után is), PTH, metanephrin, normetanephrin, calcitonin

EL

EL

Vizelet és szérum ozmolalitás

EL

EL

Speciális laboratóriumi vizsgálatok:
thyreoglobulin, anti-thyreoglobulin, ACTH, DHEA szulfát, 17 OH progeszteron, androstendion, IGF-1, SHBG, Noradrenalin-, Adrenalin-ürítés, szérum chromogranin A meghatározás
Osteocalcin, Crosslinks, 25 OH D-vitamin gastrin Inzulin, Inzulin ellenes antitest, szigetsejt ellenes antitestek
Vizelet, szérum ozmolalitás

EL

Patológiai diagnosztika és cytodiagnosztika (pajzsmirigy aspirációs cytológia)

EL

EL

Immunhisztokémia (synaptophysin, chromogranin A)

EL

Molekularis biológiai vizsgálatok: MTC és CAH genetikai szűrés országosan legalább egy térségi központban

EK

Molekularis biológiai vizsgálatok: familiáris phaeochromocytoma/paraganglioma genetikai screening országosan legalább egy térségi központban

EK

Konvencionális radiológiai vizsgálatok, hasi és nyaki ultrahangvizsgálat, CT, pajzsmirigy izotóp vizsgálat

EL

EL

Alhasi ultrahangvizsgálat

EL

EL

Oszteodenzitometria

EK

EL

MRI

EL

EL

PET

EK

Angiográfiás laboratórium (mellékvese véna katéterezés rutinszerű végzése)

EL

Angiográfiás laboratórium (sinus petrosus inf. katéterezés rutinszerű végzése)

EK

In vivo izotop vizsgálatok: pajzsmirigy, Tc és J-131, MIBI, MIBEG, Scintadren, Octreoscan (fakultatív)

EK

Delta-amino-levulinsav meghatározás, porphyria analízis

EL

Szükséges társszakmák jelenléte: belgyógyászat, nőgyógyászat, sebészet, neurológia, szemészet, nukleáris medicina

EK

EL

Szükséges társszakmák jelenléte: genetika, endokrin sebészet (hasi, pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy), andrológia, onkológia

EL

Endokrinológiai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I.
Szakrendelés

II.
Szakambulancia

Személyi feltételek:

Endokrinológia és anyagcsere betegségek szakorvos

1

1

Általános asszisztens/szakasszisztens

1

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Speciális hormondiagnosztikai vizsgálatok

EL

EL

Általános orvosi laboratórium

EL

EL

Konvencionális radiológia vizsgálatok

EL

EL

Ultrahang

EL

EL

EKG

EL

EL

Oszteodenzitometria

EK

EL

Patológiai diagnosztika és cytodiagnosztika

EK

EL

Genetikai tanácsadás/molekuláris biológiai vizsgálatok

EK

EK

Nukleáris medicina - In vivo izotóp diagnosztika

EK

EK

Angiográfiás vizsgálatok

EK

EL

CT, MRI

EK

EL

Társszakmák szakorvosi rendelései

EL

EL

Diabetes járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei
(Cukorbeteg-Tanácsadási Hely)

Progresszivitási szint

I.
Szakrendelés

II.
Szakambulancia

Személyi feltételek:

Belgyógyászat/szülészet-nőgyógyászat/csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, legalább 5 éves diabetológiai gyakorlattal

1

1

Diabetológiai szakápoló

1

2

Dietetikus

0,5

0,5

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Beteggondozást támogató szoftverrel rendelkező számítógép(ek)

X

X

Tápanyag számító program, számológép, egyéb szemléltető eszközök, betegek számára tápanyag táblázat kivonat, nyersanyag válogatási útmutató, étrend összeállítási útmutató, mintaétrend, receptgyűjtemény, testtömeg index táblázat

X

X

Antropometriás meghatározás eszközei (testsúly, testmagasság, testkörfogatok, bőrredő mérése)

X

X

Gyors vércukor-meghatározó készülékek

X

X

Kalibrált hangvilla a neuropathia mérésére

X

X

Cardiovascularis vizsgálati eszközök (ABPM, mini Doppler, EKG)

EK

EK

Vénás vérvételi eszközök

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

A hosszú távú anyagcsere-vezetés ellenőrzését és a szövődmények korai felismerését rendszeresen biztosító laboratóriumi háttér (vércukor-, HbA1c, vérzsír-meghatározás, vesefunkciók, ionok, albuminuria mérése, húgysav-meghatározás, fruktozamin stb.)

EK

EK

Diabetológiában jártas interdiszciplináris (szemész, ideggyógyász, kardiológus, angiológus) konziliáriusi háttér biztosítása

EK

EK

Gasztroenterológia

Szakmakód:

0104


Szakrendelés
Gasztroenterológiai és hepatológiai betegségek ellátása
− Minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (endoszkópia, illetve egyéb szubspecialitások) 1 fő gasztroenterológia szakorvos
− Az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további feltételek:
− felszerelt endoszkópos vizsgálóegység,
− vizsgálóegységenként 1 fő endoszkópos szakasszisztens vagy 1 fő általános asszisztens biztosítása.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek:

I. szint
Belgyógyászat

II.a szint:
5 gasztroenterológia profilú ágyra 2 fő gasztroenterológia szakorvos
− minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (akár endoszkópia, akár hepatológia vagy egyéb szubspecialistás) 1 fő gasztroenterológia szakorvos
− 1 endoscopos laboratórium
− az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további személyi feltételek
Minimum ágyszám: 5

II.b szint:
− 15 gasztroenterológia profilú ágyra 3 fő gasztroenterológia szakorvos
− minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (akár endoszkópia, akár hepatológia vagy egyéb szubspecialistás) 1 fő gasztroenterológia szakorvos
− 2 endoscopos laboratórium, az egyik ERCP vizsgálatok és operatív beavatkozások céljára megfelelően felszerelve
− az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további személyi feltételek
Minimum ágyszám: 15

III. szint:
− minden 15 gasztroenterológia profilú ágyra 3 fő gasztroenterológia szakorvos
− minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (akár endoszkópia, akár hepatológia vagy egyéb szubspecialistás) 1 fő gasztroenterológia szakorvos
− 2 endoscopos laboratórium, az egyik ERCP vizsgálatok és operatív beavatkozások céljára megfelelően felszerelve
− az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további személyi feltételek
Minimum ágyszám: 15

Gasztroenterológiai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II.a

II.b

III.

Személyi feltételek:

Összes orvos

2

4

4

Ebből: gasztroenterológia szakorvos

5 ágyra
2

15 ágyra
3

15 ágyra
3

Belgyógyászat szakorvos/gasztroenterológia
szakorvos jelölt

1

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

X

Endoszkópos vizsgálóegységenként:

Endoszkópos szakasszisztens

1

1

1

Általános asszisztens

1

1

1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Speciális helyiségek: Emésztőszervi diagnosztikus és terápiás egység

Vegyes használatú endoszkópos helyiség

1

Gastroscopos helyiség: a rendelő általános feltételei +

1

1

Colonoscopos helyiség: a rendelő általános feltételei +

1

1

Átvilágításra, ERCP vizsgálatra alkalmas helyiség: a rendelő általános feltételei +

1

1

UH vizsgáló: a rendelő általános feltételei +

1

1

Speciális gasztroenterológiai eszközök:

Sebészeti képerősítő

1

1

Röntgen ólomköpeny és kesztyű

4

4

UH-os tisztító

1

1

1

Hűtőszekrény – szövettani minta tárolásra

1

1

1

Mobil szívó

1

1

1

Endoszkóp mosótál

1

1

1

Félautomata eszközmosó

1

1

1

Automata eszközmosó

1

1

UH készülék

1

1

Halogén fényforrás/videoprocesszor

1

2

3

Leakege tester

1

1

1

Gastrofiberoscop/videogastroscop

1

2

3

Colonoscop/videocolonoscop

1

2

2

Duodenoscop/videoeszköz

2

2

Oesophagus varix ligator

1

1

1

Koaguláló

1

1

1

Monitor

2

2

Videomagnó vagy DVD felvevő

1

2

3

Diathermiás nagyfrekvenciás készülék

1

2

2

Endoszkópos UH

1

Endoszkópos tartozékok:

Biopsziás fogó gastroscophoz

2

5

5

Biopsziás fogó colonoscophoz

2

3

3

Hurok

2

2

3

ERCP feltöltő katéter

2

3

Papillotom

3

3

Dormia

2

2

Kőzúzó

1

1

Vezetődrót

2

2

Pusher katéter

2

2

Sclerotizáló tű

2

2

2

Varix ligator

1

1

1

Haemo-clip rögzítő

1

1

1

Idegentestfogó

2

2

2

Citológiás kefe

1

2

2

Hidraulicus ballontágító sorozat oesophagus, illetve Colon

1

2

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

CT

EK

EK

EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

EK

Nukleáris medicina

EK

EK

EK

Intenzív osztály

EK

EL

EL

Aneszteziológiai munkahely

EK

EL

EL

Gasztroenterológiai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I.
Szakrendelés

II.
Szakambulancia

Személyi feltételek:

Gasztroenterológia szakorvos (30 óra/hét szakrendelésre)

1

1

Orvos

1

Endoszkópos szakasszisztens*/általános asszisztens

1

1

Endoszkópos vizsgálóegység: a rendelő általános feltételei +

1

EL

Betegkísérő

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Vegyes használatú endoszkópos helyiség

1

1

Hűtőszekrény – szövettani minta tárolására

1

1

Endoszkóp mosótál

1

1

Félautomata eszközmosó

1

1

Halogén fényforrás/videoprocesszor

1

1

Leakege tester

1

1

Colonoscop/videocolonoscop

1

1

Biopsziás fogó gastroscophoz

2

2

Biopsziás fogó colonoscophoz

2

2

Hurok

2

2

Vezetődrót

1

Sclerotizáló tű

1

2

Varix ligator

1

Haemo-clip rögzítő

1

Idegentestfogó

1

2

Citológiás kefe

1

Gastrofiberoscop/videogastroscop

1

1

Oesophagus varix ligator

1

Koaguláló

1

Monitor

1

1

Videomagnó vagy egyéb képrögzítő rendszer

1

1

UH-os tisztító

1

1

Mobil szívó

1

1

Diathermiás nagyfrekvenciás készülék

1

1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

CT

EK

EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

Nukleáris medicina

EK

EK

Intenzív osztály

EL

Aneszteziológiai munkahely

EL

Megjegyzés:
A *-gal jelölt feltétel endoszkópos tevékenység végzése esetén szükséges.
Járóbeteg szakrendelésen az operatív endoscopia a kisebb, jól aláhurkolható polypok eltávolítását jelenti. Nem végezhető oesophagus varix ellátás és idegentest kivétel, ehhez kórházi háttér, vagyis sebészet és radiológia megléte szükséges.
Ilyen operatív beavatkozások feltétele, hogy a rendelőnek a legközelebbi kórházzal legyen megkötött együttműködési szerződése a szövődmények ellátása céljából.
További feltétele az operatív beavatkozásnak, hogy szövődmény esetén a mentő kiérkezése 30 percen belül hivatalos időintervallum alatt biztosítható legyen.

Gasztroenterológiai ultrahang diagnosztika: lásd az 5305 szakmakód alatt

Személyi feltételhez: Belgyógyász, gasztroenterológia szakorvos (legalább 3 éves szakorvosi gyakorlat évi igazolt 200 vizsgálat), asszisztens.

Gasztroenterológiai rehabilitáció

Szakmakód:

2203


A gasztroenterológiai ellátáshoz kapcsolódó rehabilitációs tevékenység: lásd Rehabilitációs medicina alaptevékenységek 2200 szakmakód alatt.

Vastagbélszűrés

Szakmakód:

9603

A népegészségügyi célú, célzott vastag- és végbélszűrés minimumfeltételei a szűrő kolonoszkópos vizsgálathoz

A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek

Kötelező szakterületi kompetenciák

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:

gasztroenterológus szakorvos*

2 fő

endoszkópos szakasszisztens + egészségügyi szakképesítéssel rendelkező asszisztens (2020. 01. 01. előtt 1 fő szakasszisztens + 1 fő asszisztens)

2 fő

adminisztrátor

X

betegkísérő

EL

HELYISÉG FUNKCIÓK:

beteg megfigyelő

1 db

kolonoszkópos helyiség

1 db

eszközmosó helyiség

1 db

TÁRGYI FELTÉTELEK:

Álló eszközök

HD felbontású videokolonoszkóp

2 db

CO2-insufflator (2020. 01. 01. után kötelező, előtte opcionális)

1 db

nagyfrekvenciás vágókészülék

1 db

HD felbontású videoprocesszor + fényforrás

1 db

HD felbontású monitor

1 db

képarchiváló rendszer (2020. 01. 01. után kötelező, előtte opcionális)

1 db

monitor

1 db

mobil szívó

1 db

hűtőszekrény

1 db

automata eszközmosó

1 db

UH-os tisztító (2020. 01. 01. után kötelező, előtte opcionális)

1 db

leakage teszter

1 db

endoszkóp mosótál

1 db

pulzoxyméter

1 db

Fogyó eszközök, amelyeknek a biztonságos működéshez folyamatosan nagyobb tételszámban az endoszkópos laborokban ott kell lenniük

injektor

4 db

haemoklipp rögzítő

1 db

haemospray és/vagy endoclot

1 db

Coagrasper

1 db

biopsziás fogók (kolonoszkóphoz)

4 db

polypectomiás hurkok

2 db

polypcsapda

1 db

OTSC klipp

1 db

idegentestfogó

2 db

endoszkópos marker (tattoo)

1 db

bódításhoz szükséges gyógyszerek, illetve antidotumaik

X

AZ ELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES DIAGNOSZTIKAI ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE:

CT diagnosztika

EK

Intenzív osztály

EK

Aneszteziológiai munkahely

EK

Radiológia

EK

Patológia

EK

Sebészet

EK

Laboratórium

EK

Mikrobiológiai laboratórium

EK

Nukleáris medicina

EK

elektronikus dokumentációhoz szükséges eszközök

X

betegtájékoztatók a vizsgálatról

X

elfogadott elektronikus leletarchiváló rendszer, amely alkalmas
a leletek visszakeresésére, szelektálására és szűrésére, statisztikai adatok kinyerésére

X


*Gasztroenterológus szakorvos: 3 év gasztroenterológiai gyakorlat és évi 150 kolonoszkópia végzése a csatlakozást megelőző utolsó 3 évben

Az egészségügyi szolgáltató vállalja az alábbiak biztosítását:
– folyamatosan adatot szolgáltat az Országos Szűréstámogató Rendszerbe (OSZR),
– a vizsgálati leleteket az előzetesen megajánlott sablonba vezeti, amely követi a minimum standard nomenklatúrát,
– 2020. év után minden vizsgálat során képi dokumentálást készít, amely a minőségi kolonoszkópia feltételrendszerének megfelel,
– biztosítja a rendelkezésére álló eszközök szükséges karbantartását, a folyamatos üzemeltetéshez szükséges fogyóeszközöket, a minden vizsgálat után kötelező endoszkópos mosóautomata használatához a szükséges vegyszereket,
– biztosítja a munkavégzéshez szükséges további feltételeket mindaddig, amíg a szűrésből kiszűrt személyek megjelenése a szakrendelésen várható, és amíg az elvégzett kolonoszkópos vizsgálatról a szükséges jelentéseket tovább nem küldte.

Nefrológia

Szakmakód:

0105


Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

I. szint:
Az általános belgyógyászati követelményeknek felel meg.

II. szint:
Az akut és krónikus vesebetegségek ellátása. Nefrológiai járóbeteg ellátás működtetése. Nem végezheti a III. szinten leírt speciális tevékenységeket.
Minimum ágyszám: 5

III. szint:
A fekvőbetegellátáshoz csatoltan a hét minden munkanapján nefrológiai járóbeteg ellátás működtetése. Vesebiopszia végzésének és feldolgozásának feltételei, immunszerológia (ANCA, aGBM) végzése, terápiás plazmaferezis lehetősége, CT, MRI vizsgálat elérhetősége, igazolt oktatási tevékenység.
A vesebiopszia, illetve immunszerológia (ANCA, aGBM) végzése és annak eredménye 24 órán belül elérhető legyen, citosztatikus terápia és biológiai terápia. Csak önálló osztály keretében végezhető.
Minimum ágyszám: 15

Nefrológiai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II.

III.

Személyi feltételek:

Orvoslétszám összesen

1 fő főorvos (nefrológus)
1 fő szakorvos (nefrológus)/10 ágyanként
1 fő orvos

1 fő főorvos (nefrológus)
2 fő szakorvos (nefrológus)/15 ágyanként
1 fő orvos

Graduális és posztgraduális képzést végző ellátóhely esetén
3 fő szakorvos (nefrológus)/15 ágyanként

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/
pszichológus

EK

EK

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

Informatikus

EL

EL

Gyógypedagógus

EL

EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

ABPM

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Vesebiopszia elvégzésének elérhetősége

EK

X

Vesebiopszia szövettani értékelésének elérhetősége (immunhisztológia, fénymikroszkópia, elektronmikroszkópia)

EK

EK

Immunterápia elérhetősége

EK

EK

Kombinált immunterápia (plazmaferezis, IvIg, citosztatikus kezelés, biológiai terápia)

EK

EL

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

CT

EK

EK

Ultrahang, RTG

EK

EK

Duplex UH

EK

EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

Nukleáris medicina

EK

EK

MRI

EK

EK

Angiographia

EK

EK

Endoszkópos laboratóriumi háttér

EK

EK

Osteodensiometria

EK

EK

Kardiológiai nem invazív kivizsgálási háttér (echocardiographia, ergometria/stressz echo)

EK

EK

Kardiológiai invazív kivizsgálási háttér (coronarographia, PCI)

EK

EK

Intenzív terápiás háttér

EK

EK

Aneszteziológiai munkahely

EK

EK

Fizioterápia

EK

EK

Központi vákuum vagy egyedi szívás

EK

EKJáróbeteg szakellátás

A hét minden munkanapján működő nefrológiai szakrendelés és járóbeteg dialízis ellátás, krónikusan hemodializált, CAPD-vel kezelt és transzplantált betegek gondozása.

Nefrológiai járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

Heti minimum óraszám: 20

Személyi feltételek:

Nefrológia szakorvos (a heti óraszámnak megfelelően)

1

Általános asszisztens/nefrológiai szakápoló

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EL

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EK

Képalkotó diagnosztika (rtg., Duplex UH, mini Doppler, CT, MRI, angiographia)

EK

ABPM

1

Geriátria

Szakmakód:

0106


Geriátriai beteg definíciója:
Az a 65 évesnél idősebb, több betegségben szenvedő beteg, akinél komplex diagnosztikai felmérésre és rehabilitációra szoruló állapot észlelhető, amely miatt folyamatosan kezelni, törődni és gondozni kell az erre az életkorra jellemző urogenitális, pszichiátriai, mozgásszervi, kardiális és egyéb betegségekkel.

Geriátriai ellátás formái:
1. Geriátriai járóbeteg szakellátás
Szakrendelőben, szakambulancián végzett geriátriai szakellátás. Célja a beteg és környezetének orientálása, kisebb terápiás módosítások elvégzése, beállított kezelések követése a háziorvossal és szükség szerint a szociális ellátórendszerrel koordinálva.
2. Geriátriai mobil intervenció
Kórházon belül végzett geriátriai szakellátás. Célja az egyes, nem geriátriai osztályokon kezelt geriátriai betegek ellátásának konzultatív jellegű segítése, a geriátriai ellátási szempontok érvényesítése.
3. Geriátriai osztály
A fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatónál szervezett önálló osztály.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:
A II. progresszivitási szint azt az aktív geriátriai ellátást jelenti, amely kiegészíti és kisegíti elsősorban a belgyógyászat vonatkozásában a fenti definícióban meghatározott betegek ellátását.
Minimum ágyszám: 15

III. szint:
A legmagasabb szintű aktív geriátriai osztály, amely a fenti definícióban meghatározott betegek ellátását végzi, szakrendelést és konziliáriusi rendszert is biztosító szakember létszámmal rendelkezik, illetve szakemberképzésre is akkreditált.
Minimum ágyszám: 10

Geriátriai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II.

III.

Személyi feltételek:

Geriátria szakorvos

1

2

Orvos

2

2

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EL

EL

Szociális munkás

EL

EL

Betegkísérő

2

1

Lelki gondozó

EK

EK

Tárgyi feltételek: azosztály általános feltételei +

Kórterem

mozgás-
korlátozottak számára kialakítva, fürdőszobával

mozgás-
korlátozottak számára kialakítva, fürdőszobával

Ambulancia, vizsgálóhelyiség

1-1

1-1

Változtatható fejtámla magasságú vizsgáló ágy

1

1

Változtatható fejtámla magasságú ágy

minden beteg számára

minden beteg számára

Antidecubitus matrac

1

1

Szilikonos antidecubitus matrac

5

5

Szilikonos antidecubitus párna

X

X

Járókeret

7

5

Kerekesszék

5

5

Komplex geriátriai állapotfelmérés eszközei

X

X

Támbot, háromlábú bot

3

5

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Belgyógyászat szakorvos diabetológiai jártassággal

EL

EL

Pszichiátria szakorvos

EL

EL

Urológia szakorvos

EL

EL

Kardiológia szakorvos

EL

EL

Neurológia szakorvos

EL

EL

Fizioterápia

EL

EL

Diagnosztikai háttér (mobil)

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EL

EL

Röntgen diagnosztika

EL

EL

Ultrahang diagnosztika

EL

EL

Geriátriai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Geriátria szakorvos

1

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Speciális eszközigény

Változtatható magasságú vizsgáló ágy

1

Karosszék

3

Kerekesszék

1

Komplex geriátriai állapotfelmérés eszközei

X

Speciális szakmai és diagnosztikai háttér:

Belgyógyászat szakorvos diabetológiai jártassággal

EL

Pszichiátria szakorvos

EL

Urológia szakorvos

EL

Kardiológia szakorvos

EL

Neurológia szakorvos

EL

Fizioterápia

EL

Diagnosztikai háttér (mobil)

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EL

Röntgen diagnosztika

EL

Ultrahang diagnosztika

EL

Allergológia és klinikai immunológia

Szakmakód:

0109


Progresszivitási szintek

I. szint:
Belgyógyászati osztály
Feladata:
- Klinikai immunológiai és allergológiai betegségek gyanújának felvetése, a diagnózishoz szükséges szakorvosi, szükség szerint a megfelelő szintű kórházi vizsgálatok biztosítása.
- Az irányító centrum által előírt rendszeres ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, ami kiterjed a betegvizsgálatra, a kötelező, rendszeresen végzendő laboratóriumi és eszközös vizsgálatok elvégzésére, és a szükséges ambuláns szakvizsgálatok elrendelésére. A már diagnosztizált betegek számára a szakorvos által javasolt gyógyszerek felírása, és a gyógyszerszedéssel kapcsolatos előírt rutin ellenőrzések elvégzése. Konzultáció a beteg kezelését irányító szakorvossal.
- Klinikai immunológiai és allergológiai természetű betegségek szövődményeinek vagy a kezeléssel kapcsolatos mellékhatásoknak a felismerése, és a beteg ellátása vagy a megfelelő szintre történő tovább utalása, tanácsadás allergén kerülésre.

II. szint:
Feladata: az I. szint feladatai, továbbá:
- Az immunológiai/allergológiai betegségek diagnosztizálása, a gyors és biztos diagnózis hiánya esetén magasabb szintű ellátásra való haladéktalan áthelyezése, a megfelelő szintű konzultáció, szakmai tanácsadás igénybevétele.
- A betegek kezelése és gondozása, a terápiára nem reagáló esetek magasabb szintre való haladéktalan áthelyezése.
- Gyermekkori allergiát csak csecsemő- és gyermekgyógyászati képesítéssel bíró szakorvos gondozhat.
- Az alap szakképesítésnek megfelelő komplikációmentes allergiás betegségek végleges diagnózisának felállítása, terápiás terv készítése és végrehajtása, prevenciós szaktanácsadás.
- Az ettől eltérő esetekben az érintett alapszakma allergológiában képesítéssel rendelkező szakemberének bevonása kötelező.
- Komplikált, terápiarezisztens allergiás-immunológiai (autoimmun, immunhiányos, immunmediált betegségek) esetek szükség szerinti irányítása magasabb ellátási szintre.
- Az olyan immunológiai-allergológiai betegek, akiknek az alapbetegség mellett komorbid problémája van és az III. szintű ellátást igényel, azonnali áthelyezést igényelnek.
- A nem injekciós immunterápia indikációjának felállítása és a kezelés végrehajtása.
- In vivo allergén azonosítás: prick bőrpróbák, epikután tesztek segítségével.
Minimum ágyszám: 10

III. szint:
→ Térségi vagy országos betegellátást végző egészségügyi szolgáltató, ahol a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani kell.
→ A szakorvosoknak (pulmonológia, bőrgyógyászat, neurológia, szemészet, szülészet, fül-orr-gége, reumatológia, és egyes belgyógyászati szakterületek) klinikai immunológiai és allergológiai szakorvosi képesítéssel vagy dokumentáltan bizonyítható 5 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük a klinikai immunológiai-allergológiai betegek kezelésében.
→ Feladata: a II. szint feladatai, továbbá:
- A szisztémás és egyéb autoimmun betegségek és immunhiányos betegek kivizsgálása, gyógykezelése, állapotellenőrzése, a kezelési stratégia kialakítása és szakgondozás.
- A szövődményes, szakmai problémát okozó allergológiai betegek speciális szakgondozása, különös tekintettel a több szervet érintő immunológiai/allergológiai kórképekre.
- Lehetőség szakkonziliáriusi tevékenységre.
- A III. szinten kell ellátni azokat a feladatokat, amelyeknek feltételei a térségben és esetleg országosan is csak itt adottak, és ezeket indokolt módon az Egészségügyi Szakmai Kollégium Immunológiai és Allergológiai Tagozata határozza meg és jelöli ki.
- Speciális feladatok.

Klinikai Immunológiai központ
Az interdiszciplináris jelleg miatt a megfelelő szakmai háttér csak a négy orvosegyetemmel asszociált klinikai intézményekben biztosítható.
A klinikai immunológiai központ a III. szintű fekvőbeteg osztály mellett működik.


Immunterápia [allergiás-atopiás (IgE-mediálta) betegségek] végzésének általános feltételei
1. IgE-mediálta (allergiás-atopiás) betegek immunterápiáját klinikai immunológiai és allergológiai szakvizsgával rendelkező szakorvos (belgyógyász, tüdőgyógyász, fül-orr-gégész, bőrgyógyász, csecsemő- és gyermekgyógyász) végezheti.
2. Az atopiás (IgE-mediálta) betegségek immunterápiájába tartoznak: az allergén specifikus immunterápia (de-hypo-szenzibilizáció) parenterális és nem injekciós formái, valamint az egyéb nem allergén specifikus biológiai terápia különböző formái (toleranciakialakítás, biológiai terápia).
3. Az IgE-mediálta (atopiás) betegségek parenterális immunterápiás ellátási szintje: II., III.
4. Az allergén specifikus immunterápia parenterális (injekciós) formája csak olyan fekvőbeteg-intézetben végezhető el, ahol adottak a szermélyi és tárgyi feltételek (ITO – EL).
5. A nem injekciós forma fekvőbeteg intézményen kívül az allergológus-immunológus szakorvosok javaslata alapján pulmonológus, bőrgyógyász, fül-orr-gégegyógyász szakorvos által is végezhető.

Allergológiai és immunológiai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II.

III.

Személyi feltételek:

Allergológia és klinikai immunológia szakorvos (osztályvezető)

1

1

Allergológia és klinikai immunológia szakorvos

1

2

Szakorvos (egyéb szakvizsgával)

1

1

Orvos

1

2

Orvos: további 15 ágyanként

1

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EL

EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Belgyógyászati osztály feltételei (0100 szakmakód alatt)

X

X

Mikroszkóp

X

Kapillármikroszkópia

EK

EK

Lamináris air flow box

EK

EK

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Endoszkópos laboratórium:

EK

EL

Colonoscopia

Gastroscopia

Bronchoscopia

EL

Nukleáris medicina

EK

EK

Röntgen diagnosztika

EL

Ultrahang diagnosztika

EL

Speciális képalkotó vizsgálatok (DSA, MRA)

EL

Angiographia

EL

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EK

EL

Patológia

EL

CT

EK

EK

MRI

EK

EK

EEG

EK

EK

EMG

EK

EK

Légzésfunkció

EL

EL

Intenzív osztály

EL

EL

Plazma-citoferezis-fotoferezis

EL

Fizioterápia

EL

EL

Immunológiai és allergológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Allergológia és klinikai immunológia szakorvos

1

Szakorvos (egyéb szakvizsgával)

EL

Általános asszisztens/légzőszervi szakápoló/pulmonológus-allergológus szakasszisztens

1

Gyógytornász

EK

Dietetikus

EK

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EK

Fizioterápiás szakasszisztens

EK

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Citosztatikus laminar air flow

EK

Kapillármikroszkópia

EK

Allergénsorozat epicutan tesztekhez

EL

Allergénsorozat intracutan tesztekhez

EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Speciális képalkotó vizsgálatok (DSA, MRA)

EK

Endoszkópos laboratórium

EK

Röntgen diagnosztika

EK

Ultrahang diagnosztika

EK

Angiographia

EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EK

Patológia (cytológia)

EK

Nukleáris medicina

EK

CT

EK

MRI

EK

EEG

EK

EMG

EK

Intenzív osztály

EK

Immunológiában járatos speciális szakkonziliáriusok*

EK

Fizioterápia

EL

Megjegyzés:
*A pulmonológia, kardiológia, bőrgyógyászat, neurológia, szemészet, stomatológia, reumatológia és egyes belgyógyászati szakterületek (gasztroenterológia, nefrológia) szakorvosai, akik klinikai immunológiai és allergológiai szakorvosi képesítéssel vagy legalább 5 éves szakmai gyakorlattal (alapfeltételként) rendelkeznek a klinikai immunológiai - allergológiai betegek kezelésében.

Dialízis

Szakmakód:

0110


Progresszivitási szintek

I. szint
Szatellit dialízis ellátó hely:
1 nefrológus szakorvos, HD, esetleg PD modalitás.

II. szint
Dialízis központ:
2 nefrológus szakorvos, HD és PD modalitás, fekvőbeteg-szakellátás.

III. szint
Kiemelt dialízis központ:
3 nefrológus szakorvos, HD és PD modalitás, fekvőbeteg-szakellátás, igazolt oktatási tevékenység a fekvőbeteg ellátással együtt.

Dialízis kezelést ellátó helyek működésének minimumfeltételei

Progresszivitási szint

Szatellit dialízis ellátó hely

Dialízis központ

Kiemelt dialízis központ

Személyi feltételek:

Orvoslétszám* (műszakonként):

1

1

1

Nefrológia szakorvosok száma:

1

2

3

Ápoló létszám:
- műszakonként, 4 kezelőhelyenként 1 szakápoló
- műszakonként 1 nefrológiai szakápoló
- HbsAg pozitív helyiségbe külön szakápoló
- HCV pozitív betegek részére 4 kezelőhelyenként 1 szakápoló műszakonként
- akut kezelőhelyen 2 betegenként 1 szakápoló


X
X


X


X
X
X

X
X


X
X
X

X
X

Dietetikus

EK

EL

EL

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EK

EK

EK

Gyógyszerész

EK

EK

EK

Segédmunkás

EL

X

X

Technikus

EL

EL

EL

Tárgyi feltételek:

Általános helyiségek

Akut kezelőhelyiség (10 m2/kezelőhely)**

X

X

Kezelőhelyiség krónikus betegeknek (8 m2/kezelőhely)

X

X

X

Kezelőhelyiség HBV pozitív betegeknek kijelölt intézményben (8 m2/kezelőhely)


X


X

Klímaberendezés (komfort klíma)

X

X

X

Szakmailag speciális helyiségek:

Vízelőkészítő helyiség

X

X

X

Koncentrátum-előkészítő helyiség (ha helyben történik a gyártása)

X

X

X

Technikusi szoba (műhely)

X

X

X

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

EK

Exitált beteg részére külön helyiség

EK

EK

EK

Oktató helyiség (graduális, postgraduális képzéshez)

EK

EK

EK

HbsAg pozitív betegek részére külön mellékhelyiség

X

X

Kezelési eszközök:

Művese készülékek száma:

akut kezelésre min. 1 gép

X

X

gyermekkezelésre (egyetemi, térségi központban) min. 2 gép


X

fertőző beteg ellátásra (kijelölt intézményben) min. 2 gép

X

krónikus ellátásra min. 4 gép

X

X

X

PCR pozitív (anti-HCV pozitív) betegek részére elkülönített gép

X

X

X

HbsAg pozitív betegek részére elkülönített gép

X

X

HD tartalék készülék és külön az anti-HCV és HbsAg HD készülékekhez


X


X


X

HDF kezelésre alkalmas készülék

X

X

X

Mozgatható vizsgáló lámpa

X

X

X

Infúziós állvány – kezelőhelyenként/gépenként

X

X

X

Személymérleg a negatív kezelőben 1 db és a HBV pozitív kezelőben 1 db

X

X

X

Kerekes szék 1 db

X

X

X

Mozgatható paraván 1 db

X

X

X

Laringoszkóp

X

X

X

Intratracheális tubusok

X

X

X

Fonendoszkóp kezelőszemélyenként

X

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

EK


Jelmagyarázat:
* A dialízis központokban a krónikusan hemodializált betegek ellátását, felügyeletét a dialízis kezelésben igazoltan 1 éves gyakorlattal rendelkező szakorvos is végezheti, nefrológus elérhetőségének biztosításával.
** Az akut kezelőhelyiségben oxigén, szívó, mozgatható vizsgálólámpa, újraélesztő-felszerelés, EKG, defibrillátor szükséges.

Peritoneális dialízis központok és CAPD ambulanciák működésének szakmai minimumfeltételei

Oktató központ

CAPD központ

CAPD ambulancia

Személyi feltételek:

Vezető nefrológia szakorvos

1

1

1

Nefrológia szakorvos

2

1

1

Szakápoló (20 betegre 1)

X

X

X

Nefrológiai szakápoló

1

1

1

Dietetikus

EL

EL

EK

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EK

EK

EK

Tárgyi feltételek:

CAPD kezelő

X

X

X

CAPD gyakorló helyiség

X

X

Asztali mérleg

X

X

X

Oldatmelegítő berendezés (termosztát vagy micro melegítő)

X

X

X

Fonendoszkóp személyenként 1 db

X

X

X

ABPM

X

X

X

Speciális PD-bemutató és oktató eszközök

X

X

X

APD automata

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Mikrobiológiai laboratórium

EK

EK

EK

Orvosi laboratórium

EK

EK

EK

Képalkotó diagnosztika

EK

EK

EK

Nefrológiai vagy belgyógyászati osztályos háttér

EK

EK

EK

Hemodialízis háttér

X

X

X

Szervezett betegszállítás

EK

EK

EK

Szervezett anyagszállítás

EK

EK

EK

BŐRGYÓGYÁSZAT

Bőr- és nemibeteg-ellátás

Szakmakód:

0800


Bőrgyógyászat, kozmetológia, STD betegségek és venerológia (syphilis, gonorrhoea, HIV):
− Bőr- és Nemibeteg gondozó Intézetek (syphilis, gonorrhoea gondozása),
− HIV - STD Centrumok (antiretrovirális kezelésben még nem részesülő HIV pozitívak gondozása),
− II-III. szintű bőrgyógyászati fekvőbeteg osztályok.
Bőrgyógyászat, kozmetológia és STD betegségek ellátása, de nem jogosult a venerológiai betegségek gondozására (syphilis, gonorrhoea és HIV).

Szakképesítés neve: bőrgyógyász szakorvos/bőrgyógyász, kozmetológus és venerológus szakorvos.


Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:
Az az ellátó hely, ahol önálló bőrgyógyászati és szövődményes venerológiai (syphilis, gonorrhoea) és egyéb STD esetek fekvőbeteg ellátása történik a kornak megfelelő hazai színvonalon és körülmények között, és az általános bőrgyógyászati járóbeteg rendelésen kívül legalább egy speciális szakambulancia is működik. Alkalmas bőrgyógyászati dermatoonkológiai kisműtétek végzésére is.
Minimum ágyszám: 10

III. szint:
Az az ellátó hely, amely bőrgyógyászati, szövődményes STD és venerológiai fekvőbeteg ellátást biztosít, és a hozzá csatlakozó szakambulanciákon (specializált szakrendelések) a kornak megfelelő hazai színvonalon, és hazai körülmények között magas szinten képes ellátni akár a legsúlyosabb bőrgyógyászati esetek széles skáláját. Onko-team elérhető. Egyes speciális területen a legújabb nemzetközi szakmai trendeknek megfelelő ellátást is képes nyújtani.
Ezen kategórián belül a progresszivitás legfelsőbb fokát az egyetemi oktatóközpontok képezik, progresszív bőrgyógyászati, venerológiai, dermatoallergológiai, dermatoimmunológiai és dermatoonkológiai tevékenység együttes biztosítása révén. Rendelkeznek azokkal a terápiás és kivizsgálási lehetőségekkel, amelyeket a III. szintű vármegyei kórházakban részben a szakszemélyzet hiánya miatt nem lehet teljesíteni. Biztosít speciális progresszív terápiás lehetőségeket (lézer park, kombinált fénykezelések, fotodinámiás kezelés), és kivizsgálásokat (minimális erythema dózis, speciális bőrgyógyászati immunológiai tesztek, immunhisztokémiai festések, stb.). Onko-team felállítására képes.
Minimum ágyszám: 15


2X00383O_57

Bőrgyógyászati osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

II.

III.

Személyi feltételek:

 

 

Bőrgyógyászat szakorvos

2

3

Bőrgyógyászat szakorvos jelölt

1

2

Sebészet szakorvos

EK

EL

Klinikai onkológia szakorvos

EL

EL

Klinikai alllergológia és immunológia szakorvos

 

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

 

 

Műtő – általános feltételei

EK

EL

Dermatoszkóp

X

X

UVA vagy 311 NB-UVB készülék

EL

EL

Laminaris air-flow box (citosztatikum készítéséhez)

EL

EL

Lézer készülék

 

EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

Onko-team

 

EL

Minimális erythéma dózis meghatározása

 

EL

Epicutan allergológiai teszt rutin sorral

X

X

Epicután allergia teszt speciális allergénekkel

 

X

Photopatch test

 

X

Atopy patch test

 

X

Gyógyszer in vivo provokáció

X

X

Sentinel node biopsia

EK

EL

Digitális dermatoszkópos képrögzítés

 

X

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

Nukleáris medicina

EK

EK

Radiológia (MRTG, UH)

EK

EK

CT, MRI, Angiographia, Doppler/color Doppler

EK

EK

EMG

EK

EK

Intenzív osztály

EK

EK

Szakmai konziliáriusok: fül-orr gégész, sebész, belgyógyász, nőgyógyász, urológus, csecsemő- és gyermekgyógyász, tüdőgyógyász, angiológus, neurológus, szemész, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus, infektológus

EK

EK

Rehabilitációs osztály

EK

EK


Szakambulancia:
II-III. szintű fekvőbeteg ellátási háttérrel történik egy (II. szinten) vagy több (III. szinten) szubspecialitás ambuláns ellátása. Ezek a következők lehetnek: bőrgyógyászati allergológia, STD, phlebológia és sebkezelés, bőrgyógyászati mykológia, oncodermatológia, bőrgyógyászati immunológia, kozmetológia, UV terápiás szakambulancia, bőrgyógyászati radioterápia, bőrgyógyászati ultrahang vizsgálat. Az egyetemi szakambulanciák részt vesznek a szakorvosképzésben, valamint a szakápoló és szakasszisztens képzésben.

A szakambulanciák minimum feltételrendszere megfelel a bőrgyógyászati szakrendelés követelményeinek, kiegészítve a következőkkel:

Bőrgyógyászati szakambulancia:
Fekvőbeteg osztályon kezelt beteg kontrollja, vagy egyéb szakorvostól konzultációba küldött beteg ellátása.

Allergológiai szakambulancia:
1 ráépített immuno-allergológus szakvizsgával rendelkező bőrgyógyász
Legalább a II. szintnek megfelelő allergológiai tesztelés

Onkodermatológia szakambulancia:
Rosszindulatú bőrgyógyászati daganatok szűrése, ambuláns ellátása és gondozása. Dermatopathológiai háttér biztosítása (EK). Digitális dermatoscopos képrögzítés. Melanoma malignum gondozása, propagációjának megítélése és onkológiai kezelése erre jogosult onko-teamhez kötött.

UV terápiás szakambulancia:
Minimális erythéma dózis meghatározása, UVA vagy 311 narrow band UVB készülék.

Mykológiai szakambulancia
Gyakorlattal (mintavétel, direkt mikroszkópos értékelés és tenyésztés) rendelkező 1 bőrgyógyász szakorvos és 1 asszisztens, thermostat, valamint elérhető mikrobiológiai laboratóriumi háttér és konzultáció.

Bőrgyógyászati radiotherápiás szakambulancia:
1 részállású radiotherápiás szakvizsgával rendelkező szakorvos és 1 részállású szakasszisztens. A lágysugárzású RTG készülék működtetése és az ennek megfelelő röntgenkezelés az idevonatkozó előírásnak megfelelő, sugárvédelmi szempontból ellenőrzött és engedélyezett környezetben és módon történik.

Phlebológia és sebkezelő szakambulancia:
Phlebológiában és sebkezelésben szakmai gyakorlattal rendelkező 1 bőrgyógyász szakorvos és asszisztens. Kézi doppler készülék, vagy elérhető color duplex ultrahang vizsgálat. Elérhető (EL) diabetológiai, érsebészeti és neurológiai konzultáció.

Bőrgyógyászati immunológiai szakambulancia:
1 ráépített immuno-allergológus szakvizsgával rendelkező bőrgyógyász szakorvos, elérhető (EL) speciális immunológiai és immunfluoreszcens laboratóriumi háttér. Belgyógyászati, immunológiai és reumatológiai szakkonzultáció (EL).

Bőrgyógyászati ultrahang szakambulancia:
1 részállású radiológus szakorvos, 1 részállású szakasszisztens. Ultrahang készülék.

Kozmetológiai szakambulancia:
1 bőrgyógyász szakorvos, 1 asszisztens. Cryotherápia, legalább két különböző lézer készülék.

Bőrgyógyászati járóbeteg (felnőtt és gyermek) szakrendelés és
nemibeteg gondozás minimumfeltételei

Szakrendelés

Szakrendelés + Nemibeteg gondozás

Személyi feltételek:

Bőrgyógyászat/bőr- és nemigyógyászat kozmetológia szakorvos

1

1

Általános asszisztens/szakasszisztens (TM/területi ellátási kötelezettséget ellátó/szakgondozó)

1*

2*

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Dermatoscop

X

X

Mikroszkóp

X

X

Kézi műszerek (csipesz, olló, Volkman kanál)

X

X

Radiofrekvenciás készülék vagy elektrocauter

X

X

Bőrbiopszia eszközei (punch-korong, csipesz, olló)

X

X

Krioterápia

EK

Speciális eszközök:

Sötétlátóteres mikroszkóp

X

Nőgyógyászati vizsgálószék

X**

X

Nőgyógyászati hüvelytükör

X**

X

Mikrobiológiai mintavétel tárgyi feltételei

X**

X

Testváladék kenet készítés tárgyi feltételei (mintavétel, festés, mikroszkóp)

X**

X

Gondozói helyiség (négyszemközti beszélgetésre alkalmas szoba), benne, vagy attól külön vérvételi helyiség


X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika és HIV szerológiai laboratórium

EK***

EK

Megjegyzés:
*: Kivéve a heti 4 óra rendelési időt nem meghaladó, kizárólag minimál invazív beavatkozást végző szakrendelés.
**: Kivéve, ha csak bőrgyógyászati rendelést folytatnak.
***: Gondozást igénylő nemibetegség gyanúja esetén (HIV, syphilis, gonorrhoea) a beteg gondozóintézetbe irányítandó.

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

Szakmakód:

0500


A Csecsemő- és gyermekgyógyászat az egészségügyi ellátás önálló alrendszere, mely elsősorban biztosítja a 18 éves kor alatti betegek teljes körű járó és fekvő beteg ellátását.
Az elmúlt évtizedben a specializáció a csecsemő- és gyermekgyógyászat alapú szakmákban új alszakmákat eredményezett – tükrözve a felnőttek ellátásában kialakult specialitásokat –, és így a csecsemő- és gyermekgyógyászat szakmailag magasabb progresszivitási szintjeiként, önálló szubdiszciplinájaként jelentek meg az ellátórendszerben. A specializálódás formája azonban nem egységes valamennyi szakterületen.
A gyermeksebészet, a gyermek- és ifjúságpszichiátria, a neonatológia, a csecsemő- és gyermekgyógyász alapellátás önálló szakmai tagozattal is rendelkezik. Az általános csecsemő- és gyermekgyógyászat mellett és annak részeként a gyermek-kardiológia, gyermek-gasztroenterologia, gyermek-tüdőgyógyászat, gyermek-fül-orr-gégészet, gyermek-neurológia, gyermek-onkológia, gyermek nefrológia, gyermek-endokrinológia-diabetológia és a gyernek-intenzív terápia jelzi a csecsemő- és gyermekgyógyászat komplex rendszerét. A fenti szakmai specialitások betegeinek ellátására ezért szakmai minimumfeltételek által meghatározott körülményeket kell biztosítani. További specialitások, mint gyermekbőrgyógyászat, gyermekallergológia és immunológia, gyermek hematológia és gyermekreumatológia ellátása a csecsemő- és gyermekgyógyászati vagy speciális gyermek (pl. gyermekbőrgyógyászati) osztályokon történik a speciális minimumfeltételekkel rendelkező osztályokon.


Progresszivitási szintek

I. szint:
A csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsga kompetencia szintjén ellátható alapszintű járóbeteg/szakambulancia, nappali osztály kategóriájú és a sürgősségi ellátás, valamint az I. progresszivitású szinthez kötött fekvőbeteg ellátás biztosítása. Valamennyi, azaz mindhárom szintű gyermekgyógyászati ellátó intézménynek biztosítania kell abban az esetben, ha hozzá az adott szintű területi ellátási kötelezettség társul.
Vitális funkciók zavara esetében a beteget azonnal magasabb ellátási szintre küldi.

II. szint:
A csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsga kompetencia szintjén ellátható fekvőbeteg ellátás, mely legalább két szubdiszciplina ellátására jogosító szakvizsgával rendelkező szakorvos birtokában további ellátást biztosít, megengedve azt, hogy a komplikált vagy szövődményes eseteket magasabb ellátási szintre utalja. Fontos, hogy legyen a beteg stabilizálálását biztosító ellátási lehetősége, amivel garantálja a végleges ellátási szintre való továbbküldés előtt a stabil vitális funkciókat.

III. szint
A legmagasabb szintű ellátó hely, mely biztosítani képes a csecsemő- és gyermekgyógyászat szubdiszciplináinak többségét is. III. progresszivitású szintű ellátás csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápiás osztály megléte esetén végezhető.

A fentieken kívül olyan specialitásokat, szubdiszciplinákat képes biztosítani, melyekre országos szinten csak néhány ellátó helyen van szükség az alacsony betegszám, a magas szakmai ellátási szint vagy a magas költségek miatt. Ide tartozik pl. a hemodialízis, a plazmaferezis, a transzplantációval kapcsolatos ellátás és gondozás, a biológiai terápiák végzése, a koraszülött és újszülött sebészet, a hemato-onkológiai ellátás, a szisztémás autoimmun betegségek ellátása, a toxikológia, a plasztikai (égési) sebészeti ellátás és a ritka endokrin és anyagcsere betegségek.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I.

II.

III.

Minimum ágyszám (összevont ellátásnál összevont minimális ágyszám, a szubspecialitások ágyszámait is beleértve)

15

15

15

Személyi feltételek:

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos
Ebből:

4

7

14

Legalább 5 éves szakorvosi gyakorlattal rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos

3

Ráépített szakvizsgával rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos

3

5

Legalább 5 éves szakorvosi gyakorlattal és a csecsemő- és gyermekgyógyászat szubdiszciplináiból további ráépített szakvizsgával rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos

3

Nefrológiai, bőrgyógyászati, allergológiai, immunológiai és reumatológiai osztályon: az érintett szubdiszciplinából szakvizsgával rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos

1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos, vagy gyermekintenzív terápia szakorvos (gyermekaneszteziológiai és intenzív terápiás gyakorlattal)

2

Szakorvos összesen:

4

10

20

Szakorvos jelölt

1

2

Orvos - rezidens

2

3

4

Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/
pszichológus

EL

EL

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

X

Védőnő

EK

EK

EK

Gyermek-foglalkoztató (óvónő, pedagógus)

EL

EL

EL

Szociális munkás

EL

EL

EL

Betegkísérő

EL

EL

1

Tárgyi feltételek: az osztályon vagy a gyermekellátó intézetben elérhetően

Pulzoximéter

X

X

X

Elemes otoscop

X

X

X

Aerosol kezeléshez szükséges készülék

X

X

X

Tejkonyha

X

X

X

Szülők elhelyezésére alkalmas szoba

X

X

X

Játszószoba

X

X

Speciális ágyak

X

X

X

Betegőrző monitor (min. 4 paraméteres)

X

X

X

Szoptatásra alkalmas alacsony szék (csecsemőrészlegen)

X

X

X

Pelenkázóasztal (csecsemőkórtermenként legalább 1)

X

X

X

Apnoe alarm

X

X

X

Fürdetőkád (csecsemőkórtermenként legalább 1)

X

X

X

24 órás vérnyomásmérő

X

X

Vérmelegítő

X

X

Vérgáz analizátor

X

X

Porlasztó készülék gyógyszerbevitelhez

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

CT

EK

EK

EK

MRI

EK

EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EK

EL

EL

EEG

EK

EK

EK

Légzésfunkciós laboratórium

EL

EL

Endoszkópos laboratórium

EL

EL

Intenzív osztály

EL

EL

Nukleáris medicina

EK

Gyermeksebészet

ELCsecsemő- és gyermekgyógyászat nappali kórházi ellátás minimumfeltételei

Feladatai:
A nappali kórházi ellátás a terület gyermekbetegeit napközben 8 és 16 óra között fogadja. Ezen belül – a szükséges diagnosztikus, beteg megfigyelési és állapot-stabilitási teendők alapján – eldöntendő, hogy továbbküldik-e a gyermeket a progresszív betegellátás megfelelő szintjére, vagy további megfigyelésre/kezelésre otthonába küldik.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati nappali kórházi ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos

2

Orvos

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, gyógytornász, dietetikus)

X

Betegkísérő

EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Pulzoximéter

X

Elemes otoscop

X

Aerosol kezeléshez szükséges készülék

X

Speciális ágyak

X

Tejkonyha

X

Betegőrző monitor (min. 4 paraméteres)

X

Szoptatásra alkalmas alacsony szék (csecsemőrészlegen)

X

Pelenkázó asztal

X

Apnoe alarm

X

Fürdető kád (csecsemő/kórterem)

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Röntgen és UH diagnosztika

EL

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EL

Csecsemő- és gyermekgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos

1

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi gyakorlattal és az érintett szubdiszciplinából ráépített szakvizsgával rendelkező szakorvos

1

Általános asszisztens/szakasszisztens/csecsemő- és gyermekápoló

1

Tárgyi feltételek:

A rendelő általános feltételei

XÖsszevont csecsemő- és gyermekosztályokon speciális ellátásként végezhető szubspecialitások

Gyermek-nefrológia

Gyermek nefrológiai ellátás speciális ellátási formája III. szintű, ami elhelyezkedhet II. vagy III. szintű általános csecsemő- és gyermekosztályon, a speciális III. szintű nefrológiai szintet meghatározza a személyi és tárgyi feltétel, valamint az ellátható betegségek súlyossága.