• Tartalom

8/2003. (II. 19.) GKM rendelet

8/2003. (II. 19.) GKM rendelet

a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról1

2008.05.16.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának a) pontja, valamint a kazánok és nyomástartó berendezések hatósági felügyelet alá helyezéséről szóló 29/1960. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdése alapján – a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a veszélyes áruk közúton és vasúton történő szállítására használt szállítható nyomástartó berendezések közül kiterjed:

a) a forgalomba hozatal tekintetében az új szállítható nyomástartó berendezésre;

b) a megfelelőség újraértékelése tekintetében az 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel kihirdetett ADR Megállapodás (a továbbiakban: ADR) és az 1986. évi 2. törvényerejű rendelettel kihirdetett RID Szabályzat (a továbbiakban: RID) műszaki követelményeinek megfelelő, meglévő szállítható nyomástartó berendezésre;

c) az ismételt felhasználás és az időszakos ellenőrzés tekintetében

ca) az a) és b) pontban említett szállítható nyomástartó berendezésekre,

cb)2 a meglévő gázpalackra, amelyet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet (a továbbiakban: GBSZ) IV–VI. fejezete szerint gyártottak.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya arra a szállítható nyomástartó berendezésre

a) amely e rendelet hatálybalépését megelőzően került forgalomba, és amelynek az ADR és a RID követelményeinek való megfelelőség-újraértékelése nem történt meg,

b) amelyet kizárólag az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség) területe és a Közösségen kívüli ország területe között

ba) olyan veszélyes áruk közúti vagy vasúti szállítására használnak, amelyeket a tengeri és légi szállítás nemzetközi előírásainak megfelelően osztályoztak, csomagoltak és jelöltek meg, ha a szállítás részben tengeri vagy légi úton történik, vagy

bb) veszélyes áruk közúti szállítására használnak, olyan esetben, ha a jármű forgalmi engedélyét a Közösségen kívüli országban állították ki, és a szállítás az ADR előírásainak megfelel, vagy

bc) a veszélyes áruk vasúti szállítására használnak, és ez a szállítás a RID előírásainak megfelel.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) szállítható nyomástartó berendezés: az ADR és a RID mellékletei szerint a 2. osztályba tartozó gázok szállítására és a rendelet 6. számú mellékletében felsorolt, egyéb osztályba tartozó veszélyes anyagok szállítására használt

aa) minden tartály (az ADR ,,A'' mellékletében meghatározott palack, nagypalack, gázhordó, mélyhűtő tartály, palackköteg),

ab) minden tartány, beleértve a leszerelhető tartányt, a tankkonténert a MEG-konténert, a mobil tartányt, a vasúti tartálykocsi tartányát, a battériás jármű vagy battériás kocsi tartányát vagy tartályát, a tartányjármű tartányát is, beleértve annak szelepeit és szállításhoz használt egyéb tartozékait.

Nem minősülnek szállítható nyomástartó berendezésnek az ADR mellékletében és a RID mellékletében általános kivételként meghatározott, a kis mennyiségek és a különleges esetek berendezései, valamint az aeroszolok (UN szám 1950) és a lélegeztetés céljaira használt gázpalackok;

b) új szállítható nyomástartó berendezés: e rendelet hatálybalépését követően gyártott szállítható nyomástartó berendezés;

c) meglévő szállítható nyomástartó berendezés: e rendelet hatálybalépését megelőzően gyártott szállítható nyomástartó berendezés;

d) bejelentett szervezet: a gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által külön jogszabály alapján kijelölt és a 7. § (4) bekezdés szerint bejelentett szervezet, amely kielégíti az 1. és 2. számú mellékletben foglalt feltételeket;

e) jóváhagyott szervezet: a gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által külön jogszabály alapján kijelölt és a 8. § (3) bekezdés szerint bejelentett szervezet, amely kielégíti az 1. és 3. számú mellékletben foglalt feltételeket;

f) megfelelőség újraértékelése: az e rendelet hatálybalépését megelőzően gyártott és üzembe helyezett szállítható nyomástartó berendezésnek a 4. számú melléklet II. részében rögzített, az ADR és RID vonatkozó előírásai szerint a tulajdonos, annak a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője vagy az üzemeltető kérelmére elvégzett utólagos ellenőrzési eljárása.

Új szállítható nyomástartó berendezés megfelelőség-értékelése a Közösségen belüli forgalmazás esetén

3. § (1) Az új tartálynak és tartánynak meg kell felelnie az ADR és a RID vonatkozó előírásainak. A bejelentett szervezet megállapítja és igazolja – az 5. számú mellékletben meghatározott és a 4. számú melléklet I. részében ismertetett megfelelőség-értékelési eljárások szerint –, hogy e szállítható nyomástartó berendezések az előírásoknak megfelelnek.

(2) Az új szelepnek és a szállításhoz használt egyéb tartozéknak meg kell felelnie az ADR és a RID mellékletei vonatkozó előírásainak.

(3) A szállítható nyomástartó berendezés közvetlen biztonsági feladatot ellátó szelepét és egyéb tartozékát, különösen a biztonsági szelepet, a töltő- és ürítőszelepet, továbbá a palackszelepet legalább olyan szigorú megfelelőség-értékelési eljárás alá kell vonni, mint azt a tartályt vagy tartányt, amelyre felszerelik. A szelepet és a szállításhoz használt egyéb tartozékot a tartály vagy tartány megfelelőség-értékelési eljárásától független, külön megfelelőség-értékelési eljárás alá kell vonni.

(4) Ha az ADR és a RID nem tartalmaz részletes műszaki előírást a (3) bekezdés szerinti szelepre és tartozékra, e szelepnek és tartozéknak ki kell elégíteni a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet műszaki-biztonsági követelményeit és annak 18. §-a szerint a II., III. vagy IV. kategóriához rendelt megfelelőség-értékelést kell végezni aszerint, hogy a tartály vagy a tartány az 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozik az e rendelet 5. számú melléklete szerint.

(5) A külön jogszabály alapján eljáró hatóság nem tilthatja, korlátozhatja vagy akadályozhatja meg az új szállítható nyomástartó berendezés forgalomba hozatalát vagy üzembe helyezését, ha az kielégíti a rendelet követelményeit és ellátták a 9. § (1) és (2) bekezdése szerinti jelöléssel.

Új szállítható nyomástartó berendezés megfelelőség-értékelése belföldi forgalmazás esetén

4. § (1) Új szállítható nyomástartó berendezés (beleértve annak szelepeit és a szállításhoz használt egyéb tartozékait) a Magyar Köztársaság területén forgalomba hozható, szállítható és üzembe helyezhető, ha megfelelőség-értékelését jóváhagyott szervezet végezte.

(2) Ha a megfelelőség-értékelést jóváhagyott szervezet végzi, a berendezésen nem tüntethető fel a 9. § (1) bekezdése szerinti megfelelőségi jelölés.

(3) A jóváhagyott szervezet csak az anyaszervezete által gyártott új szállítható nyomástartó berendezés megfelelőség-értékelését végezheti.

(4) A jóváhagyott szervezet a megfelelőségi értékelés során a 4. számú melléklet I. részének 2. fejezetében ismertetett A1, C1 és G modul eljárásait alkalmazhatja.

Meglévő szállítható nyomástartó berendezés megfelelőség-újraértékelése

5. § (1) Bejelentett szervezet állapítja meg az ADR és a RID mellékleteiben rögzített vonatkozó előírásoknak való megfelelőséget az 1. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott szállítható nyomástartó berendezés esetében, alkalmazva a rendelet 4. számú mellékletének II. része szerinti megfelelőség-újraértékelési eljárást. Ha e berendezéseket sorozatban gyártották, a meglévő tartály – beleértve annak szelepeit és a szállításhoz használt egyéb tartozékait – megfelelőség-újraértékelését jóváhagyott szervezet végezheti, amennyiben a típus megfelelőségének újraértékelését bejelentett szervezet végezte.

(2) A külön jogszabály alapján eljáró hatóság nem tilthatja, korlátozhatja vagy akadályozhatja meg a meglevő szállítható nyomástartó berendezés forgalomba hozatalát vagy üzembe helyezését, ha az kielégíti a rendelet követelményeit és ellátták a 9. § (1) bekezdése szerinti jelöléssel.

Időszakos ellenőrzés

6. § (1) A tartály – és szelepeinek, valamint a szállításhoz használt egyéb tartozékának – időszakos ellenőrzését csak bejelentett vagy jóváhagyott szervezet végezheti, a 4. számú melléklet III. részének eljárása szerint. Csak bejelentett szervezet végezheti a tartány – és szelepeinek, valamint a szállításhoz használt egyéb tartozékának – időszakos ellenőrzését, a 4. számú melléklet III. részében foglalt 1. modul eljárás szerint. A miniszter azonban a tartányok időszakos ellenőrzésének elvégzésére kijelölhet olyan jóváhagyott szervezetet, amely bejelentett szervezet felügyeletével, – a 4. számú melléklet III. részében foglalt 2. modul eljárás szerint – minőségbiztosítás keretében végzi az időszakos ellenőrzést.

(2) Az időszakos ellenőrzés a Közösség bármely tagállamában elvégezhető.

(3) A külön jogszabály alapján eljáró hatóság nem tilthatja, korlátozhatja vagy akadályozhatja meg az alábbi szállítható nyomástartó berendezések használatát (beleértve a töltést, a tárolást, az ürítést és az újratöltést):

a) az 1. § (1) bekezdésének a), b) és ca) pontjában meghatározott berendezések, ha kielégítik a rendelet előírásait és ellátták a megfelelő jelöléssel,

b)3 meglévő gázpalack, amelyet a GBSZ IV–VI. fejezete szerint gyártottak, illetve ellátták a rendelet 9. §-a (5) bekezdésében hivatkozott jelöléssel és azonosító számmal, valamint annak feltüntetésével, hogy az időszakos ellenőrzés megtörtént.

(4) A szállítható nyomástartó berendezés tárolására és használatára vonatkozó előírásokat – e rendelet előírásaival összhangban – külön jogszabályok határozzák meg.

Bejelentett szervezetek

7. § (1) A miniszter jelöli ki a szervezeteket

a) az új szállítható nyomástartó berendezések megfelelőség-értékelési eljárásának elvégzésére a 4. számú melléklet I. része szerint,

b) a meglévő szállítható nyomástartó berendezések vagy típusok ADR és a RID mellékletei szerinti követelményeknek való megfelelőség-újraértékelésére a 4. számú melléklet II. része szerint,

c) az időszakos ellenőrzések elvégzésére a 4. számú melléklet III. részében foglalt 1. modul eljárás szerint,

d) a felügyeleti feladatok elvégzésére a 4. számú melléklet III. részében foglalt 2. modul eljárás szerint.

(2) Egy szervezet a felsorolás több pontja alapján is kijelölhető.

(3) A bejelentett szervezetek kijelölése az 1. és 2. mellékletben előírt feltételek alapján történik. A szervezet köteles e feltételek teljesítését a miniszternek teljes körű tájékoztatással és megfelelő dokumentumokkal igazolni.

(4) A miniszter bejelenti az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) és a tagállamoknak az (1) bekezdés szerinti eljárások lefolytatására kijelölt szervezeteket, e szervezetek feladatainak rögzítésével, valamint a Bizottság által adott azonosító számaikkal együtt.

(5) A miniszter visszavonja a kijelölést, ha megállapítja, hogy a szervezet már nem felel meg a (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek. A kijelölés visszavonásáról értesíti a Bizottságot és a tagállamokat.

Jóváhagyott szervezetek

8. § (1) A miniszter jelöli ki a szervezeteket

a) a 2. § aa) pontja szerinti tartályok – beleértve azok szelepeit és a szállításhoz használt egyéb tartozékát – időszakos ellenőrzésének elvégzésére,

b) bejelentett szervezet megfelelőség-újraértékelésének alávetett típusmintának megfelelő meglévő tartályok – beleértve azok szelepeit és a szállításhoz használt egyéb tartozékát – megfelelőség-újraértékelésére, a 4. számú melléklet III. részében foglalt 1. modul szerinti eljárással, így biztosítva az ADR és a RID vonatkozó előírásainak folyamatos betartását,

c) tartányok időszakos vizsgálatára a 4. számú melléklet III. részében foglalt 2. modul szerinti eljárással, a 6. § (1) bekezdése szerinti feltétel betartásával.

(2) Az jóváhagyott szervezet kijelölése az 1. és 3. számú mellékletben meghatározott feltételek alapján történik. A szervezet köteles e feltételek teljesítését a miniszternek teljes körű tájékoztatással és megfelelő dokumentumokkal igazolni.

(3) A miniszter bejelenti a Bizottságnak és a tagállamoknak az (1) bekezdés szerinti eljárások lefolytatására kijelölt jóváhagyott szervezeteket, e szervezetek feladatainak rögzítésével, valamint a Bizottság által adott azonosító számaikkal együtt.

(4) A miniszter visszavonja a kijelölést, ha megállapítja, hogy a szervezet már nem felel a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek. A kijelölés visszavonásáról értesíti a Bizottságot és a tagállamokat.

Megfelelőségi jelölés

9. § (1) Az ADR és a RID tartály és tartány jelölésére vonatkozó követelményeinek érintése nélkül, azt a tartályt, illetve tartányt, amely kielégíti a 3. § (1) bekezdésében és az 5. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeket, a 4. számú melléklet I. részével összhangban a 7. számú melléklet szerinti megfelelőségi jelöléssel kell ellátni.

(2) A megfelelőségi jelölést ki kell egészíteni a megfelelőség-értékelést végző bejelentett szervezet, illetve a megfelelőség-újraértékelést végző bejelentett vagy jóváhagyott szervezet azonosító számával.

(3)4 Az ADR és a RID tartály és tartány jelölésre vonatkozó követelményeinek érintése nélkül, a szállítható nyomástartó berendezésen fel kell tüntetni az időszakos ellenőrzését végző szervezet azonosító számát, így jelezve, hogy a berendezés tovább használható. A GBSZ IV–VI. fejezete szerint gyártott gázpalack e rendelet szerinti első időszakos ellenőrzésekor az azonosító számot a 7. számú melléklet szerinti jelölés előtt kell feltüntetni.

(4) Ha a környezeti hőmérséklet rendszeresen kisebb, mint mínusz 20 °C, a belföldi forgalomban használt szállítható nyomástartó berendezésen a bejelentett vagy jóváhagyott szervezet azonosító száma után a ,,mínusz 40 °C'' jelölést fel kell tüntetni.

(5) A megfelelőség-értékelés, a megfelelőség-újraértékelés és az időszakos ellenőrzés alkalmával a bejelentett vagy jóváhagyott szervezet azonosító számát maga a szervezet, a gyártó, annak a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője, a tulajdonos, annak a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője, vagy az üzemeltető köteles rögzíteni.

(6) A közvetlen biztonsági feladatot ellátó új szelepet és egyéb tartozékot a 7. számú melléklet szerinti vagy a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet 4. számú melléklete szerinti jelöléssel kell ellátni. E jelölés mellett nem kell feltüntetni a szelep és a szállításhoz használt egyéb tartozék megfelelőség-értékelését végző bejelentett szervezet azonosító számát.

(7) A megfelelőségi jelölést jól láthatóan, egyértelműen és maradandóan kell rögzíteni.

(8) Nem alkalmazható a rendelet hatálya alá tartozó szállítható nyomástartó berendezésen olyan jelölés, amely a megfelelőségi jelölés jelentésével vagy formájával összetéveszthető. Minden egyéb jelölés, amely nem akadályozza a megfelelőségi jelölés olvashatóságát, feltüntethető a szállítható nyomástartó berendezésen.

Piacfelügyelet

10. § (1) Ha a külön jogszabály alapján eljáró hatóság megállapítja, hogy a rendelet hatálya alá tartozó, megfelelőségi jelöléssel ellátott szállítható nyomástartó berendezés előírás szerint karbantartva és rendeltetésszerűen használva veszélyeztetheti személyek, háziállatok vagy anyagi javak biztonságát, szükség szerint megteszi a 12. § szerinti intézkedéseket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedésről – megfelelő indoklással együtt – tájékoztatni kell a Bizottságot.

11. § (1) Ha a külön jogszabály alapján eljáró hatóság megállapítja, hogy a megfelelőségi jelölést jogosulatlanul vagy nem-megfelelő szállítható nyomástartó berendezésen tüntették fel, kötelezi a jelölést feltüntető személyt, a berendezés tulajdonosát vagy annak a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjét a jogsértés megszüntetésére és a szállítható nyomástartó berendezés megfelelőségének biztosítására.

(2) Ha a jelölést jogosulatlanul feltüntető személy, a berendezés tulajdonosa, illetve annak meghatalmazott képviselője határidőben nem tesz eleget a kötelezésnek, a hatóság megteszi a 12. § szerinti intézkedéseket.

12. § A rendelet előírásainak megszegése esetén a külön jogszabály alapján eljáró hatóság – az eset körülményeitől függően – megtiltja vagy korlátozza a szállítható nyomástartó berendezés forgalomba hozatalát, szállítását, üzembe helyezését vagy használatát, illetve intézkedik a forgalomból történő kivonás iránt.

A Bizottság és a tagállamok tájékoztatása

13. § A rendeletben meghatározott, a Bizottság és a tagállamok felé történő bejelentés és tájékoztatás eljárásának szabályait külön jogszabály állapítja meg.

Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

14/A. §5

15. §6 Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a Bizottság 2001/2/EK irányelvével, valamint a Bizottság 2002/50/EK irányelvével módosított, a hordozható nyomástartó berendezésekről szóló 1999/36/EK tanácsi irányelvvel, valamint a Bizottságnak az 1999/36/EK tanácsi irányelv végrehajtása időpontjának egyes hordozható nyomástartó berendezések tekintetében történő elhalasztásáról szóló 2003/525/EK határozatával összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

1. számú melléklet a 8/2003. (II. 19.) GKM rendelethez

A bejelentett és a jóváhagyott szervezetekre vonatkozó minimális követelmények
1. Az ellenőrzésen kívül más tevékenységet is folytató gazdálkodó szervezet részét képező bejelentett ellenőrző szervezet vagy jóváhagyott szervezet azonosítható kell legyen a szervezeten belül.
2. Az ellenőrző szervezet és személyzete nem végezhet olyan tevékenységet, amely befolyásolhatja az ellenőrző-tevékenységgel kapcsolatos ítéletalkotásuk függetlenségét és a megvesztegethetetlenségüket. A szervezet személyzete független kell legyen az ítéletalkotásukat befolyásolható üzleti, pénzügyi és egyéb hatásoktól, különösen a szervezetre kívülről ható azon személyek és szervezetek hatásától, akik/amelyek az elvégzett ellenőrzések eredményében érdekeltek. Biztosítani kell a szervezet ellenőrző-személyzetének tárgyilagosságát.
3. Az ellenőrző szervezetnek rendelkeznie kell az ellenőrzés műszaki és adminisztratív feladatainak szakszerű elvégzéséhez szükséges személyzettel és felszereléssel. Biztosítani kell a különleges ellenőrzések elvégzéséhez szükséges eszközöket is.
4. Az ellenőrzést végző személyzet az elvégzendő ellenőrzésekhez szükséges szakképzettséggel, alapos műszaki és szakmai képzettséggel, a vonatkozó előírások kielégítő ismeretével, és e téren megfelelő gyakorlati tapasztalattal kell rendelkezzen. A biztonság magas szintjének szavatolására az ellenőrző szervezet a rendelet hatálya alá tartozó berendezések biztonsága terén kellő szakismerettel kell rendelkezzen. A személyzet alkalmas kell legyen az általános követelményeknek való megfelelőség szakszerű megítélésére a vizsgálati eredmények és azok jegyzőkönyvei alapján. Ugyanígy alkalmas kell legyen az ellenőrzések megtörténtét igazoló szükséges tanúsítványok, feljegyzések és jegyzőkönyvek készítésére.
5. Kellően ismernie kell a rendelet hatálya alá tartozó és általuk ellenőrzött berendezések és tartozékok gyártástechnológiáit, az ellenőrzésre használt, vagy használni tervezett eljárásokat, valamint a használat vagy karbantartás során esetleg keletkező meghibásodásokat.
6. Az ellenőrző szervezet és személyzete a legnagyobb szakmai tisztességgel és műszaki hozzáértéssel köteles végezni az értékeléseket és az igazoló ellenőrzéseket. Az ellenőrző szervezet köteles az ellenőrző tevékenysége során szerzett értesüléseit bizalmasan kezelni. A titoktartási kötelezettség nem áll fenn a külön jogszabályban meghatározott hatósággal szemben. A tulajdonos jogát védeni kell.
7. Az ellenőrzést végző személyek javadalmazása nem függhet közvetlenül az elvégzett ellenőrzések számától, sem az ellenőrzések eredményétől.
8. Az ellenőrző szervezetnek megfelelő felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
9. Az ellenőrző szervezet rendes körülmények között maga köteles elvégezni a szerződésben vállalt ellenőrzéseket. Ha az ellenőrzések egy részét alvállalkozásba adja ki, meg kell győződnie arról, hogy az alvállalkozó alkalmas az adott szolgáltatás elvégzésére. Az alvállalkozói tevékenységért az ellenőrző szervezet teljes felelőséggel tartozik.

2. számú melléklet a 8/2003. (II. 19.) GKM rendelethez

A bejelentett szervezetekre vonatkozó kiegészítő követelmények
1. A bejelentett szervezet független kell legyen az érintett felektől.
A bejelentett szervezet és személyzete nem lehet a rendelet hatálya alá tartozó és a szervezet által ellenőrzött berendezés és tartozékai tervezője, gyártója, szállítója, megrendelője, tulajdonosa, üzemeltetője, használója vagy karbantartója, sem pedig e felek meghatalmazott képviselője. Nem lehet közvetlenül érintett a rendelet hatálya alá tartozó berendezés és tartozékainak tervezésében, gyártásában, értékesítésében vagy karbantartásában, és nem képviselhetik az ilyen tevékenységekben érintett feleket. Ez a feltétel nem érinti a berendezés gyártója és a bejelentett szervezet között a műszaki információcsere lehetőségét.
2. A bejelentett szervezet szolgáltatásait az összes érdekelt fél igénybe veheti. A szervezet nem támaszthat jogtalan, indokolatlan pénzügyi vagy egyéb feltételeket és eljárásait megkülönböztetés nélkül köteles végezni.

3. számú melléklet a 8/2003. (II. 19.) GKM rendelethez

A jóváhagyott szervezetekre vonatkozó kiegészítő követelmények
1. A jóváhagyott szervezet az ellenőrzött terméket tervező, gyártó, szállító, használó vagy karbantartó szervezet különálló és szervezetileg azonosítható része kell legyen.
2. A jóváhagyott szervezet nem lehet közvetlenül érintett a rendelet hatálya alá tartozó és általa ellenőrzött berendezés és tartozékai, valamint versenytárs hasonló termékének tervezésében, gyártásában, szállításában vagy használatában.
3. Az ellenőrzést és az egyéb tevékenységet végző személyzet felelőségét egyértelműen el kell választani, ezt az anyaszervezeten belül az ellenőrző szervezet jegyzőkönyvezési módszerével és szervezeti azonosításával kell megvalósítani.

4. számú melléklet a 8/2003. (II. 19.) GKM rendelethez

I. RÉSZ
Szállítható nyomástartó berendezések megfelelőség-értékelési eljárásai
A modul (a gyártás belső ellenőrzése)
1. Ez a modul azt az eljárást írja le, amellyel a gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője biztosítja és nyilatkozik arról, hogy a szállítható nyomástartó berendezés megfelel e rendelet vonatkozó előírásainak. A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője minden szállítható nyomástartó berendezésen köteles feltüntetni a Π-jelölést, és írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot kiállítani.
2. A gyártó állítja össze a 3. pontban előírt gyártási tervdokumentációt, amelyet a gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles legalább az utolsó ilyen szállítható nyomástartó berendezés gyártását követő tíz évig megőrizni, és azt a külön jogszabályban meghatározott hatóság kérésére annak rendelkezésére bocsátani.
Ha sem a gyártó, sem meghatalmazott képviselője nem az Európai Közösségben letelepedett, a gyártási tervdokumentációt a szállítható nyomástartó berendezés közösségi forgalomba hozataláért felelős személy kell, hogy megőrizze.
3. A gyártási tervdokumentáció alkalmas kell, hogy legyen a szállítható nyomástartó berendezés megfelelőség-értékelésére. A megfelelőség-értékeléshez szükséges mértékben ki kell, hogy terjedjen a szállítható nyomástartó berendezés tervezésére, gyártására és működési módjára, és tartalmaznia kell
– a szállítható nyomástartó berendezés általános leírását;
– az összeállítási rajzot, valamint alkatrészek, rész-összeállítások, kapcsolási körök stb. gyártási rajzait és működési vázlatát;
– azokat a leírásokat és magyarázatokat, amelyek szükségesek az előző francia bekezdés szerinti tervek és rajzok, valamint a szállítható nyomástartó berendezés működésének megértéséhez;
– e rendelet előírásainak a teljesítéséhez alkalmazott megoldások leírását;
– a méretezések, vizsgálatok eredményeit;
– a vizsgálati jegyzőkönyveket.
4. A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát a gyártási tervdokumentációval együtt megőrizni.
5. A gyártó köteles a gyártási folyamattal kapcsolatos minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az elkészült szállítható nyomástartó berendezés megfeleljen a gyártási tervdokumentációnak és e rendelet előírásainak.
A1 modul (a gyártás belső ellenőrzése az átvételi eljárás felügyeletével)
Az A modul követelményeit a következőkkel kell kiegészíteni:
Az átvételi eljárást a gyártó köteles lefolytatni, ennek felügyeletét váratlan ellenőrzésekkel a gyártó által választott bejelentett szervezet látja el.
A bejelentett szervezet az ilyen ellenőrzései során
– megbizonyosodik arról, hogy a gyártó ténylegesen lefolytatja-e az átvételi eljárást;
– a gyártás helyszínén vagy a tárolási helyen vizsgálati mintát vesz a szállítható nyomástartó berendezések közül. Dönt a mintavételi eljárás alá vont berendezések számáról, továbbá arról, hogy szükség van-e a berendezés-mintákon az átvételi eljárás részleges vagy teljes körű elvégzésére, illetőleg elvégeztetésére.
Ha a szállítható nyomástartó berendezés-minták közül egy vagy több nem megfelelő, a bejelentett szervezet köteles megtenni a szükséges intézkedéseket.
B modul (EK-típusellenőrzés)
1. Ez a modul írja le azt az eljárást, amely során a bejelentett szervezet megállapítja és tanúsítja, hogy az adott gyártást képviselő mintadarab megfelel e rendelet előírásainak.
2. A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles kezdeményezni az EK-típusellenőrzést az általa választott bejelentett szervezetnél. Az EK-típusellenőrzés csak egy szervezetnél kezdeményezhető.
A beadványnak tartalmaznia kell
– a gyártó, továbbá ha a beadványt a gyártó Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője nyújtja be, az ő nevét és címét;
– nyilatkozatot arról, hogy azonos tárgyú beadványt nem nyújtottak be más bejelentett szervezethez;
– a gyártási tervdokumentációt.
A kérelmező a bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátja az adott gyártásra jellemző mintadarabot (a továbbiakban: típusminta). A bejelentett szervezet kérhet további típusmintákat is, ha a vizsgálati program lefolytatásához ezekre szükség van.
Egy típusminta a szállítható nyomástartó berendezés több változatára is vonatkozhat, ha az adott változatok különbségei nem csökkentik a biztonság szintjét.
3. A gyártási tervdokumentáció alkalmas kell legyen a szállítható nyomástartó berendezés megfelelőségének értékelésére. A megfelelőség értékeléséhez szükséges mértékben ki kell, hogy terjedjen a szállítható nyomástartó berendezés tervezésére, gyártására, működésmódjára, és tartalmaznia kell
– a típusminta általános leírását;
– az összeállítási rajzot, valamint alkatrészek, rész-összeállítások, kapcsolási körök stb. gyártási rajzait és működési vázlatát;
– azokat a leírásokat és magyarázatokat, amelyek szükségesek az előző francia bekezdés szerinti tervek és rajzok, valamint a szállítható nyomástartó berendezés működésének megértéséhez;
– e rendelet alapvető követelményeinek a teljesítésére alkalmazott megoldások leírását;
– a méretezések és vizsgálatok eredményeit;
– a vizsgálatok jegyzőkönyveit;
– a gyártás során alkalmazott vizsgálatok adatait;
– a minősítések és jóváhagyások adatait.
4. A bejelentett szervezet
4.1. megvizsgálja a gyártási tervdokumentációt, azt, hogy a típusmintát a gyártási tervdokumentációnak megfelelően gyártották-e, megállapítja, hogy melyek azok a szerkezeti elemek, amelyeket e rendelet előírásai szerint terveztek.
Ennek során kifejezetten
– ellenőrzi a tervezésre és a gyártási eljárásra vonatkozó gyártási tervdokumentációt,
– szakvéleményt készít a felhasznált anyagokról, ha azok nem felelnek meg a rendelet előírásainak, és ellenőrizni az alapanyaggyártó által kiállított tanúsítványokat,
– jóváhagyja a szállítható nyomástartó berendezés elemek állandó kötéseinek kivitelezési eljárásait, vagy ellenőrzi, hogy azokat korábban már jóváhagyták-e,
– ellenőrzi, hogy a szállítható nyomástartó berendezés elemek állandó kötéseit készítő, és a roncsolásmentes vizsgálatokat végző személyzet rendelkezik-e a szükséges minősítéssel vagy jóváhagyással;
4.2. elvégzi vagy elvégezteti a megfelelő vizsgálatokat és a szükséges teszteket annak megállapítására, hogy a gyártó megoldásai kielégítik-e e rendelet előírásait;
4.3. elvégzi vagy elvégezteti a megfelelő ellenőrzéseket és a szükséges teszteket annak megállapítására, hogy e rendelet vonatkozó előírásait megfelelően alkalmazták-e;
4.4. megállapodik a kérelmezővel az ellenőrzések és a szükséges vizsgálatok helyszínében.
5. Ha a típusminta megfelel e rendelet előírásainak, a bejelentett szervezet köteles kiadni az EK-típusellenőrzési tanúsítványt. A tanúsítvány kiadásának megtagadását részletesen indokolni kell.
A tanúsítványnak tartalmaznia kell a gyártó nevét és címét, a vizsgálat eredményét és a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat.
A gyártási tervdokumentáció lényeges részeinek listáját csatolni kell a tanúsítványhoz. A bejelentett szervezet köteles megőrizni a gyártási tervdokumentáció egy példányát.
A tanúsítvány tíz évig érvényes; érvényessége meghosszabbítható.
6. A kérelmező köteles tájékoztatni az EK-típusvizsgálati tanúsítványt kiállító (és a gyártási tervdokumentációt őrző) bejelentett szervezetet minden, a jóváhagyott szállítható nyomástartó berendezésen végrehajtott módosításról. Új jóváhagyás szükséges, ha a változtatások korlátozhatják az alapvető követelményeknek való megfelelőséget, illetve a szállítható nyomástartó berendezésre előírt használati feltételeket. Az új jóváhagyást az eredeti EK-típusellenőrzési tanúsítvány kiegészítéseként kell kiállítani.
7. A bejelentett szervezet tájékoztatja a tagállamokat az általa visszavont, illetőleg kérésre a kiadott EK-típusellenőrzési tanúsítványokról.
A bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az általa visszavont EK-típusellenőrzési tanúsítványokról, illetve a tanúsítvány kiadásának megtagadásáról.
8. A többi bejelentett szervezet is kaphat példányt az EK-típusellenőrzési tanúsítványról, illetve annak kiegészítéséről. A többi bejelentett szervezet rendelkezésére kell bocsátani a tanúsítvány mellékleteit is.
9. A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles az EK-típusellenőrzési tanúsítványt és a kiegészítéseket a gyártási tervdokumentációval együtt az utolsó szállítható nyomástartó berendezés gyártásától számított legalább tíz évig megőrizni.
Ha sem a gyártó, sem meghatalmazott képviselője nem az Európai Közösségben letelepedett, a gyártási tervdokumentációt az a személy köteles megőrizni, aki a szállítható nyomástartó berendezés közösségi forgalomba hozataláért felelős.
B1 modul (EK-tervellenőrzés)
1. Ez a modul az eljárásnak azt a részét írja le, amely során a bejelentett szervezet megállapítja és tanúsítja, hogy a szállítható nyomástartó berendezés tervei megfelelnek e rendelet előírásainak.
2. Az EK-tervellenőrzést a gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője kezdeményezi az általa kiválasztott bejelentett szervezetnél. Az EK-tervellenőrzés csak egy szervezetnél kezdeményezhető.
A beadványnak tartalmaznia kell
– a gyártó, továbbá ha a kérelmet a gyártó Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője nyújtja be, az ő nevét és címét;
– nyilatkozatot arról, hogy azonos tárgyú beadványt nem nyújtottak be más bejelentett szervezetnek;
– a gyártási tervdokumentációt.
Egy beadvány tartalmazhatja a szállítható nyomástartó berendezés több változatát is, ha az adott változatok különbségei nem csökkentik a biztonság szintjét.
3. A gyártási tervdokumentáció alkalmas kell legyen a szállítható nyomástartó berendezés megfelelőség-értékelésére. A megfelelőség-értékeléshez szükséges mértékben ki kell, hogy terjedjen a szállítható nyomástartó berendezés tervezésére, gyártására és működési módjára, és tartalmaznia kell
– a szállítható nyomástartó berendezés általános leírását;
– az összeállítási rajzot, valamint alkatrészek, rész-összeállítások, kapcsolási körök stb. gyártási rajzait és működési vázlatát;
– azokat a leírásokat és magyarázatokat, amelyek szükségesek az előző francia bekezdés szerinti tervek és rajzok, valamint a szállítható nyomástartó berendezés működésének megértéséhez;
– e rendelet követelményeinek a teljesítéséhez alkalmazott megoldások leírását;
– a tervezéskor alkalmazott megoldások alkalmasságát igazoló, a gyártó vagy az általa megbízott laboratórium vizsgálati eredményeit;
– a méretezések és az elvégzett vizsgálatok eredményeit;
– a minősítésekre vagy jóváhagyásokra vonatkozó adatokat.
4. A bejelentett szervezet
4.1. megvizsgálja a gyártási tervdokumentációt és megállapítja, hogy melyek azok a szerkezeti elemek, amelyeket e rendelet előírásai szerint terveztek. Ennek keretében
– szakvéleményt készít a felhasznált anyagokról, ha azok nem felelnek meg e rendelet előírásainak,
– jóváhagyja a szállítható nyomástartó berendezés elemek állandó kötésére vonatkozó technológiai eljárásokat, vagy ellenőrzi, hogy korábban jóváhagyták-e azokat,
– ellenőrzi, hogy a szállítható nyomástartó berendezés egyes részeinek állandó kötését készítő, és a roncsolásmentes vizsgálatokat végző személyzet rendelkezik a szükséges minősítéssel vagy jóváhagyással;
4.2. elvégzi a megfelelő vizsgálatokat és teszteket. Ezek alapján megállapítja, hogy a gyártó által alkalmazott megoldások megfelelnek-e e rendelet előírásainak;
4.3. elvégzi a szükséges vizsgálatokat annak megállapítására, hogy e rendelet vonatkozó követelményeit helyesen alkalmazták-e.
5. Ha a terv megfelel e rendelet előírásainak, a bejelentett szervezet köteles kiadni az EK-tervellenőrzési tanúsítványt. A tanúsítvány kiadásának megtagadását részletesen indokolni kell. Utalni kell a jogorvoslat lehetőségére.
A tanúsítványnak tartalmaznia kell a gyártó nevét és címét, a vizsgálat eredményét és a jóváhagyott típus azonosítási adatait.
A gyártási tervdokumentáció lényeges részeinek listáját csatolni kell a tanúsítványhoz. A bejelentett szervezet köteles megőrizni a gyártási tervdokumentáció egy példányát.
6. A kérelmező köteles tájékoztatni azt a bejelentett szervezetet, amely az EK-tervellenőrzési tanúsítványhoz szükséges gyártási tervdokumentációt őrzi, minden, a jóváhagyott terveken végrehajtott módosításról. Új jóváhagyás szükséges, ha a változtatások e rendelet előírásainak való megfelelőséget vagy a szállítható nyomástartó berendezés előírt használati feltételeit befolyásolhatják. Ezt a jóváhagyást az eredeti EK-tervellenőrzési tanúsítvány kiegészítéseként kell kiadni.
7. A bejelentett szervezet köteles tájékoztatni a tagállamokat az általa visszavont, illetőleg kérésre a kiadott EK-tervellenőrzési tanúsítványokról.
A bejelentett szervezet köteles tájékoztatni a többi bejelentett szervezetet az általa visszavont EK-tervellenőrzési tanúsítványokról, illetve a tanúsítvány kiadásának megtagadásáról.
8. A többi bejelentett szervezet kérelem alapján hozzájuthat:
– a kiadott EK-tervellenőrzési tanúsítványokra és ezek kiegészítéseire vonatkozó, valamint
– a visszavont EK-tervellenőrzési tanúsítványokra és ezek kiegészítéseire vonatkozó tájékoztatáshoz.
9. A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles az EK-tervellenőrzési tanúsítványok és kiegészítések egy példányát a gyártási tervdokumentációval együtt, az utolsó szállítható nyomástartó berendezés gyártásától számított tíz évig megőrizni.
Ha sem a gyártó, sem meghatalmazott képviselője nem az Európai Közösségben letelepedett, a gyártási tervdokumentációt a szállítható nyomástartó berendezés közösségi forgalomba hozataláért felelős személy köteles megőrizni.
C1 modul (típusazonossági vizsgálat)
1. Ez a modul írja le az eljárásnak azt a részét, amely során a gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője biztosítja és nyilatkozik arról, hogy a szállítható nyomástartó berendezés megfelel az EK-típusellenőrzési tanúsítványban leírt típusnak és e rendelet előírásainak.
A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője minden szállítható nyomástartó berendezésen köteles feltüntetni a Π-jelölést, és megfelelőségi nyilatkozatot kiállítani.
2. A gyártó köteles – a gyártási folyamat által igényelt – minden szükséges intézkedést megtenni, hogy az elkészült szállítható nyomástartó berendezés megfeleljen az EK-típusellenőrzési tanúsítványban leírt típusnak és e rendelet előírásainak.
3. A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles megőrizni a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát legalább az utolsó szállítható nyomástartó berendezés gyártásától számított tíz évig.
Ha sem a gyártó, sem meghatalmazott képviselője nem az Európai Közösségben letelepedett, a gyártási tervdokumentációt a szállítható nyomástartó berendezés közösségi forgalomba hozataláért felelős személy köteles megőrizni.
4. Az átvételi eljárás felügyeletét váratlan ellenőrzésekkel a gyártó által választott bejelentett szervezet látja el.
A bejelentett szervezet a váratlan ellenőrzései során
– megbizonyosodik arról, hogy a gyártó az átvételi eljárást valóban elvégzi-e;
– a gyártás helyszínén vagy a tárolási helyen vizsgálati mintát vesz a szállítható nyomástartó berendezések közül. Meghatározza a mintavételi eljárás alá vont berendezések számát, és megállapítja, hogy szükség van-e a kiválasztott berendezés mintákon az átvételi eljárás részleges vagy teljes körű elvégzésére, illetőleg elvégeztetésére.
Ha egy vagy több szállítható nyomástartó berendezés nem megfelelő, a bejelentett szervezet köteles megtenni a szükséges intézkedéseket.
D modul (a gyártás minőségbiztosítása)
1. Ez a modul azt az eljárást írja le, amellyel a gyártó biztosítja és nyilatkozik arról, hogy az adott szállítható nyomástartó berendezés megfelel az EK-típusellenőrzési tanúsítványban vagy az EK-tervellenőrzési tanúsítványban leírt típusnak és kielégíti e rendelet előírásait.
A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője minden szállítható nyomástartó berendezésen köteles feltüntetni a Π-jelölést és megfelelőségi nyilatkozatot állít ki.
A Π-jelölés mellett fel kell tüntetni a 4. pont szerinti felügyeletet ellátó bejelentett szervezet azonosító számát.
2. A gyártó köteles a gyártás, átvételi eljárás és egyéb vizsgálatok területén a 3. pont szerint jóváhagyott és a 4. pontban meghatározott felügyelettel kiegészített minőségügyi rendszert működtetni.
3. Minőségügyi rendszer
3.1. A gyártó köteles minőségügyi rendszerének minősítését az általa választott bejelentett szervezetnél kezdeményezni.
A beadványnak tartalmaznia kell
– az adott szállítható nyomástartó berendezés minden vonatkozó adatát;
– a minőségügyi rendszer dokumentációját;
– a jóváhagyott típus gyártási tervdokumentációját, valamint az EK-típusellenőrzési tanúsítvány vagy az EK-tervellenőrzési tanúsítvány egy példányát.
3.2. Minőségügyi rendszerrel kell biztosítani, hogy a szállítható nyomástartó berendezés megfeleljen az EK-típusellenőrzési tanúsítvány vagy az EK-tervellenőrzési tanúsítvány szerinti kivitelnek és e rendelet előírásainak.
A gyártó által alkalmazott alapelveket, követelményeket és előírásokat rendszeresen és rendezett módon dokumentálni kell, írásba foglalt minőség-politika, eljárásrend és útmutató formájában. A minőségügyi rendszer dokumentációja biztosítja a minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és jegyzőkönyvek egységes értelmezését.
A dokumentációnak megfelelően tartalmaznia kell
– a szállítható nyomástartó berendezés minőségével összefüggő minőségügyi célokat és szervezeti felépítést, valamint a vezetői felelősséget és hatáskört;
– a gyártási eljárásokat, minőségellenőrzési és minőségbiztosítási módszereket és egyéb rendszeres intézkedéseket;
– a gyártás előtt, alatt és után elvégzendő vizsgálatokat és ellenőrzéseket (a végrehajtási gyakoriság adataival);
– a minőségügyi feljegyzéseket (pl. a vizsgálati jegyzőkönyveket, vizsgálati és kalibrációs adatokat, az e területen foglalkoztatott munkatársak képzettségére vagy jóváhagyására vonatkozó jegyzőkönyveket);
– az előírt minőség megvalósulását és a minőségügyi rendszer hatékony működésének felügyeletét biztosító eszközöket.
3.3. A bejelentett szervezet minősíti a minőségügyi rendszert, megvizsgálja, hogy teljesülnek-e a 3.2. pont szerinti követelmények.
A minősítő csoport legalább egy tagja kellő tapasztalattal kell rendelkezzen a szállítható nyomástartó berendezés technológia-értékelésében. A minősítő eljárás része a gyártó telephelyén tartott helyszíni szemle is.
A minősítés eredményéről értesíteni kell a gyártót. Az értesítésben ismertetni kell a vizsgálatok alapján levont következtetéseket, és meg kell adni a döntés indokolását. Utalni kell a jogorvoslat lehetőségére.
3.4. A gyártó köteles teljesíteni a jóváhagyott minőségügyi rendszerből származó kötelezettségeit, és biztosítania kell e rendszer megfelelő és hatékony működését.
A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles a minőségügyi rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet tájékoztatni a rendszer bármilyen tervezett módosításáról.
A bejelentett szervezet megvizsgálja a tervezett módosítást, és megállapítja, hogy a módosított minőségügyi rendszer továbbra is kielégíti-e a 3.2. pont szerinti követelményeket, vagy új értékelésre van szükség.
A vizsgálat eredményéről a gyártót értesíteni kell, megadva a vizsgálat következtetéseit és a döntés indokolását.
4. Felügyelet a bejelentett szervezet felelősségével
4.1. E felügyelet biztosítja a jóváhagyott minőségügyi rendszerből eredő gyártói kötelezettségek megfelelő teljesítését.
4.2. A gyártónak lehetővé kell tennie a bejelentett szervezet szabad belépését felügyelet céljából a gyártás, átvétel, vizsgálat és tárolás helyszíneire, és rendelkezésére kell bocsátania minden szükséges dokumentumot, így különösen
– a minőségügyi rendszer dokumentációját,
– a minőségügyi feljegyzéseket, így pl. a vizsgálati jegyzőkönyveket, vizsgálati és kalibrációs adatokat, az e területen foglalkoztatott munkatársak képzettségére vonatkozó jegyzőkönyveket.
4.3. A bejelentett szervezet rendszeres felülvizsgálatai biztosítják, hogy a gyártó fenntartsa és alkalmazza a jóváhagyott minőségügyi rendszerét. A felülvizsgálatok jegyzőkönyveit át kell adni a gyártónak. A felülvizsgálatok gyakoriságát úgy kell megválasztani, hogy háromévente teljes újraminősítésre kerüljön sor.
4.4. A fentieken túl a bejelentett szervezet váratlan ellenőrzést is tarthat a gyártónál. Az ilyen ellenőrzés szükségességét és gyakoriságát a bejelentett szervezet által működtetett rendszer alapján kell meghatározni.
E rendszerben különösen a következő tényezőket kell figyelembe venni:
– a berendezések kategóriáját;
– az előző váratlan ellenőrzések eredményeit;
– a helyesbítő intézkedések szükséges nyomon követését;
– adott esetben a minőségügyi rendszer jóváhagyásához tartozó külön feltételeket;
– a gyártás szervezetében, politikájában vagy technológiájában bekövetkezett lényeges változásokat.
A bejelentett szervezet a minőségügyi rendszer megfelelő működésének váratlan ellenőrzése során szükség szerint vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet.
Az ellenőrzésről, illetve a vizsgálatról készült jegyzőkönyveket át kell adni a gyártónak.
5. A gyártó köteles az utolsó szállítható nyomástartó berendezés gyártásától számított legalább tíz évig megőrizni, és kérésre a külön jogszabályban meghatározott hatóság rendelkezésére bocsátani
– a 3.1. pont második francia bekezdésében hivatkozott dokumentációt;
– a 3.4. pont második bekezdésében hivatkozott módosításokat;
– a bejelentett szervezet 3.3. és 3.4. pontok utolsó bekezdései, valamint a 4.3., és 4.4. pontok szerinti döntéseit és jegyzőkönyveit.
6. A bejelentett szervezet tájékoztatja a tagállamokat az általa visszavont, illetőleg kérésre a kiadott minőségügyi rendszer tanúsítványról.
A bejelentett szervezet köteles tájékoztatni a többi bejelentett szervezetet az általa visszavont vagy elutasított minőségügyi rendszer tanúsítványokról.
D1 modul (a gyártás minőségbiztosítása)
1. Ez a modul azt az eljárást írja le, amellyel a gyártó biztosítja és nyilatkozik arról, hogy az adott szállítható nyomástartó berendezés megfelel e rendelet vonatkozó előírásainak. A gyártó, vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője minden szállítható nyomástartó berendezésen köteles feltünteti a Π-jelölést, és minden berendezésről megfelelőségi nyilatkozatot kiállítani. A jelölés mellett fel kell tüntetni az 5. pont szerinti EK-felügyeletet ellátó bejelentett szervezet azonosító számát.
2. A gyártási tervdokumentációnak alkalmasnak kell lennie a szállítható nyomástartó berendezés e rendelet előírásai szerinti megfelelőség-értékelésére. Az értékeléshez szükséges mértékben ki kell, hogy terjedjen a szállítható nyomástartó berendezés tervezésére, gyártására, működési módjára, és tartalmaznia kell
– a szállítható nyomástartó berendezés általános leírását;
– az összeállítási rajzot, valamint alkatrészek, rész-összeállítások, kapcsolási körök stb. gyártási rajzait és működési vázlatát;
– azokat a leírásokat és magyarázatokat, amelyek szükségesek az előző francia bekezdés szerinti tervek és rajzok, valamint a berendezés működésének megértéséhez;
– e rendelet előírásainak a teljesítését biztosító megoldások leírását;
– a méretezések, vizsgálatok eredményeit;
– a vizsgálati jegyzőkönyveket.
3. A gyártó köteles a gyártás, átvételi eljárás és az egyéb vizsgálatok területén a 4. pont szerint jóváhagyott és a 5. pontban meghatározott felügyelettel kiegészített minőségügyi rendszert működtetni.
4. Minőségügyi rendszer
4.1. A gyártó köteles minőségügyi rendszerének értékelését az általa választott bejelentett szervezetnél kezdeményezni.
A beadványnak tartalmaznia kell
– a szállítható nyomástartó berendezés minden vonatkozó adatát;
– a minőségügyi rendszer dokumentációját.
4.2. Minőségügyi rendszerrel kell biztosítani, hogy a szállítható nyomástartó berendezés megfeleljen e rendelet előírásainak.
A gyártó által alkalmazott (minőségügyi) alapelveket, követelményeket és előírásokat rendszeresen és rendezett módon dokumentálni kell, írásba foglalt minőség-politika, eljárásrend és útmutató formájában. A minőségügyi rendszer dokumentációja biztosítja a minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és jegyzőkönyvek egységes értelmezését.
A dokumentációnak megfelelően tartalmaznia kell
– a szállítható nyomástartó berendezés minőségével összefüggő minőségügyi célokat és szervezeti felépítést, valamint a vezetői felelősséget és hatáskört;
– az alkalmazni kívánt gyártási, minőségellenőrzési és minőségbiztosítási módszereket, eljárásokat és egyéb rendszeres intézkedéseket;
– a gyártás előtt, alatt és után elvégzendő vizsgálatokat és teszteket végrehajtási gyakoriságuk adataival;
– a minőségügyi feljegyzéseket (pl. a vizsgálati jegyzőkönyveket, vizsgálati és kalibrációs adatokat, az e területen foglalkoztatott munkatársak képesítésére vagy jóváhagyásra vonatkozó jegyzőkönyveit);
– az előírt minőség megvalósulását és a minőségügyi rendszer hatékony működésének felügyeletét biztosító eszközöket.
4.3. A bejelentett szervezet minősíti a minőségügyi rendszert, megvizsgálja, hogy teljesülnek-e a 4.2. pont szerinti követelmények.
A minősítő csoport legalább egy tagja kellő tapasztalattal kell rendelkezzen az adott szállítható nyomástartó berendezés technológia-értékelésében. A minősítő eljárás része a gyártó telephelyén tartott helyszíni szemle is.
A minősítés eredményéről értesíteni kell a gyártót. Az értesítésben rögzíteni kell a vizsgálatok alapján levont következtetéseket, és meg kell adni a döntés indokolását. Utalni kell a jogorvoslat lehetőségére.
4.4. A gyártó köteles teljesíteni a jóváhagyott minőségügyi rendszerből származó kötelezettségeit, és biztosítania kell e rendszer megfelelő és hatékony működését.
A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles a minőségügyi rendszerét jóváhagyó bejelentett szervezetet tájékoztatni a rendszer bármilyen tervezett módosításáról.
A bejelentett szervezet megvizsgálja a tervezett módosítást és megállapítja, hogy a módosított minőségügyi rendszer továbbra is kielégíti-e a 4.2. pont követelményeit, vagy új minősítésre van szükség.
A vizsgálat eredményéről értesíteni kell a gyártót, ismertetve a vizsgálat következtetéseit és megadva a döntés indokolását.
5. Felügyelet a bejelentett szervezet felelősségével
5.1. E felügyelet biztosítja a jóváhagyott minőségügyi rendszerből eredő gyártói kötelezettségek megfelelő teljesítését.
5.2. A gyártónak lehetővé kell tennie a bejelentett szervezet szabad belépését felügyelet céljából a gyártás, átvétel, vizsgálat és tárolás helyszíneire, és rendelkezésére kell bocsátania minden szükséges dokumentumot, különösen
– a minőségügyi rendszer dokumentációját;
– a minőségügyi feljegyzéseket, így például a vizsgálati jegyzőkönyveket, vizsgálati és kalibrációs adatokat, az e területen foglalkoztatott munkatársak képzettségére vonatkozó jegyzőkönyveket.
5.3. A bejelentett szervezet rendszeres felülvizsgálatai biztosítják, hogy a gyártó fenntartsa és alkalmazza jóváhagyott minőségügyi rendszerét. A felülvizsgálatok jegyzőkönyveit át kell adni a gyártónak. A felülvizsgálatok gyakoriságát úgy kell megválasztani, hogy háromévente teljes újraminősítésre kerüljön sor.
5.4. A fentieken túl a bejelentett szervezet váratlan ellenőrzést is tarthat a gyártónál. Az ilyen ellenőrzés szükségességét és gyakoriságát a bejelentett szervezet által működtetett rendszer alapján kell meghatározni.
E rendszerben különösen a következő tényezőket kell figyelembe venni:
– a berendezések kategóriáját;
– az előző váratlan ellenőrzések eredményeit;
– a helyesbítő intézkedések szükséges nyomon követését;
– adott esetben a minőségügyi rendszer jóváhagyásához tartozó külön feltételeket;
– a gyártás szervezetében, politikájában, vagy technológiájában bekövetkezett lényeges változásokat.
A bejelentett szervezet a minőségügyi rendszer megfelelő működésének váratlan ellenőrzése során szükség szerint vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet.
Az ellenőrzésről, illetve a vizsgálatról készült jegyzőkönyveket át kell adni a gyártónak.
6. A gyártó köteles legalább az utolsó szállítható nyomástartó berendezés gyártásától számított tíz évig megőrizni és kérésre a külön jogszabályban meghatározott hatóság rendelkezésére bocsátani
– a 2. pontban hivatkozott dokumentációt;
– a 4.1. pont második francia bekezdésében hivatkozott dokumentációt;
– a 4.4. pont második bekezdésében hivatkozott módosításokat;
– a bejelentett szervezet 4.3. és 4.4. pontok utolsó bekezdései, valamint az 5.3. és az 5.4. pontok szerinti döntéseit és jegyzőkönyveit.
7. A bejelentett szervezet köteles tájékoztatni a tagállamokat az általa visszavont, illetőleg kérésre a kiadott minőségügyi rendszer tanúsítványokról.
A bejelentett szervezet köteles tájékoztatni a többi bejelentett szervezetet az általa visszavont vagy elutasított minőségügyi rendszer tanúsítványokról.
E modul (termék minőségbiztosítás)
1. E modul azt az eljárást írja le, amellyel a gyártó biztosítja és nyilatkozik arról, hogy az adott szállítható nyomástartó berendezés megfelel az EK-típusellenőrzési tanúsítványban leírt típusnak és e rendelet előírásainak. A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője minden szállítható nyomástartó berendezésen köteles feltüntetni a Π-jelölést, és mindegyikről megfelelőségi nyilatkozatot kiállítani. A Π-jelölés mellett fel kell tüntetni a 4. pont szerinti EK-felügyeletet ellátó bejelentett szervezet azonosító számát.
2. A gyártó köteles az átvételi eljárás és az egyéb vizsgálatok területén a 3. pont szerint jóváhagyott és a 4. pontban meghatározott felügyelettel kiegészített minőségügyi rendszert működtetni.
3. Minőségügyi rendszer
3.1. A gyártó köteles minőségügyi rendszerének minősítését az általa választott bejelentett szervezetnél kezdeményezni.
A beadványnak tartalmaznia kell
– a szállítható nyomástartó berendezés minden vonatkozó adatát,
– a minőségügyi rendszer dokumentációját,
– a jóváhagyott típus gyártási tervdokumentációját, és az EK-típusellenőrzési tanúsítvány egy példányát.
3.2. A minőségügyi rendszer keretei között minden egyes szállítható nyomástartó berendezést vizsgálni, és megfelelő módon tesztelni kell, e rendelet előírásai szerinti megfelelőség biztosítására.
A gyártó által alkalmazott alapelveket, követelményeket és előírásokat rendszeresen és rendezett módon, írásba foglalt minőség politika, eljárásrend és útmutató formájában kell dokumentálni. A minőségügyi rendszer dokumentációjának biztosítania kell a minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és jegyzőkönyvek egységes értelmezését.
A dokumentációnak megfelelően tartalmaznia kell
– a szállítható nyomástartó berendezés minőségével összefüggő minőségügyi célokat és szervezeti felépítést, vezetői felelősséget és hatáskört;
– a gyártást követő vizsgálatokat és teszteket;
– a minőségügyi rendszer hatékony működésének ellenőrzésére szolgáló eszközöket;
– a minőségügyi feljegyzéseket (pl. a vizsgálati jegyzőkönyveket, a vizsgálati és kalibrációs adatokat, a személyzet minősítésére vagy képesítésére vonatkozó jegyzőkönyveket).
3.3. A bejelentett szervezet minősíti a minőségügyi rendszert, megvizsgálja, hogy teljesülnek-e a 3.2. pontban meghatározott követelmények.
A minősítő csoport legalább egy tagja kellő tapasztalattal kell rendelkezzen az adott szállítható nyomástartó berendezés technológia-értékelésében. A minősítő eljárás része a gyártó telephelyén tartott helyszíni szemle is.
A minősítés eredményéről értesíteni kell a gyártót. Az értesítésben rögzíteni kell a vizsgálatok alapján levont következtetéseket, és meg kell adni a döntés indokolását. Utalni kell a jogorvoslat lehetőségére.
3.4. A gyártó köteles teljesíteni a jóváhagyott minőségügyi rendszerből származó kötelezettségeit, és biztosítania kell e rendszer megfelelő és hatékony működését.
A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles a minőségügyi rendszerét jóváhagyó bejelentett szervezetet tájékoztatni a rendszer bármilyen tervezett módosításáról.
A bejelentett szervezet megvizsgálja a tervezett módosításokat és megállapítja, hogy a módosított minőségügyi rendszer továbbra is kielégíti-e a 3.2. pont követelményeit, vagy új minősítésre van szükség.
A vizsgálat eredményéről a gyártót értesíteni kell. Az értesítésben rögzíteni kell a vizsgálat következtetéseit, és meg kell adni a döntés indokolását.
4. Felügyelet a bejelentett szervezet felelősségével
4.1. E felügyelet biztosítja a jóváhagyott minőségügyi rendszerből eredő gyártói kötelezettségek megfelelő teljesítését.
4.2. A gyártónak biztosítania kell a bejelentett szervezet szabad belépését felügyelet céljából az átvétel, vizsgálat, valamint a tárolás helyszíneire, és rendelkezésére kell bocsátania minden szükséges dokumentumot, különösen
– a minőségügyi rendszer dokumentációját;
– a gyártási tervdokumentációt;
– a minőségügyi feljegyzéseket, például a vizsgálati jegyzőkönyveket, a vizsgálati és kalibrációs adatokat, az e területen foglalkoztatott munkatársak képzettségére vonatkozó jegyzőkönyveket.
4.3. A bejelentett szervezet rendszeres felülvizsgálatai biztosítják, hogy a gyártó fenntartsa és alkalmazza jóváhagyott minőségügyi rendszerét. A felülvizsgálatok jegyzőkönyveit át kell adni a gyártónak. A felülvizsgálatok gyakoriságát úgy kell megválasztani, hogy háromévente teljes újraminősítésre kerüljön sor.
4.4. A fentieken túl a bejelentett szervezet váratlan ellenőrzést is tarthat a gyártónál. Az ilyen ellenőrzés szükségességét és gyakoriságát a bejelentett szervezet által működtetett ellenőrzési rendszer alapján kell meghatározni. Az ellenőrzési rendszernek különösen a következő tényezőket kell figyelembe venni:
– a berendezés osztályba sorolását (kategóriáját);
– az előző váratlan ellenőrzések eredményét;
– a helyesbítő intézkedések szükséges nyomon követését;
– a rendszer jóváhagyásához kapcsolt esetleges külön feltételeket;
– a gyártás szervezetében, politikájában vagy technológiájában bekövetkezett lényeges változásokat.
A bejelentett szervezet a minőségügyi rendszer megfelelő működésének váratlan ellenőrzése során szükség szerint vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet.
Az ellenőrzésről, illetve a vizsgálatról készült jegyzőkönyveket át kell adni a gyártónak.
5. A gyártó köteles legalább az utolsó szállítható nyomástartó berendezés gyártásától számított tíz évig megőrizni és kérésre a külön jogszabályban meghatározott hatóság rendelkezésére bocsátani
– a 3.1. pont második francia bekezdésében hivatkozott dokumentációt;
– a 3.4. pont második bekezdésében hivatkozott módosításokat;
– a bejelentett szervezet 3.3. és 3.4. pontok utolsó bekezdései, valamint a 4.3. és a 4.4. pontok szerinti döntéseit és jegyzőkönyveit.
6. A bejelentett szervezet köteles tájékoztatni a tagállamokat az általa visszavont, illetőleg kérésre a kiadott minőségügyi rendszer tanúsítványokról.
A bejelentett szervezet köteles tájékoztatni a többi bejelentett szervezetet az általa visszavont vagy elutasított minőségügyi rendszer tanúsítványokról.
E1 modul (termék minőségbiztosítás)
1. Ez a modul azt az eljárást írja le, amellyel a gyártó biztosítja és nyilatkozik arról, hogy az adott szállítható nyomástartó berendezés megfelel e rendelet előírásainak. A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője minden szállítható nyomástartó berendezésen köteles feltüntetni a Π-jelölést, és mindegyikről megfelelőségi nyilatkozatot kiállítani. A jelölés mellett fel kell tüntetni az 5. pont szerinti EK-felügyeletet ellátó bejelentett szervezet azonosító számát.
2. A gyártó feladata a gyártási tervdokumentáció elkészítése, a következők szerint:
A gyártási tervdokumentáció alkalmas kell legyen a szállítható nyomástartó berendezés megfelelőség-értékelésére. A megfelelőség értékeléséhez szükséges mértékben ki kell, hogy terjedjen a szállítható nyomástartó berendezés tervezésére, gyártására és működési módjára, és tartalmaznia kell
– a szállítható nyomástartó berendezés általános leírását;
– az összeállítási rajzot, valamint alkatrészek, rész-összeállítások, kapcsolási körök stb. gyártási rajzait és működési vázlatát;
– azokat a leírásokat és magyarázatokat, amelyek szükségesek az előző francia bekezdés szerinti tervek és rajzok, valamint a szállítható nyomástartó berendezés működésének megértéséhez;
– e rendelet előírásainak a teljesítéséhez alkalmazott megoldások leírását;
– a méretezések és az elvégzett vizsgálatok eredményeit;
– a vizsgálati jelentéseket.
3. A gyártó köteles a szállítható nyomástartó berendezés végátvétel és tesztelés területén a 4. pont szerint jóváhagyott és az 5. pontban meghatározott felügyelettel kiegészített minőségügyi rendszert működtetni.
4. Minőségügyi rendszer
4.1. A gyártó köteles minőségügyi rendszerének minősítését az általa választott bejelentett szervezetnél kezdeményezni.
A beadványnak tartalmaznia kell
– a szállítható nyomástartó berendezés minden vonatkozó adatát;
– a minőségügyi rendszer dokumentációját.
4.2. Minőségügyi rendszerrel kell biztosítani, hogy a szállítható nyomástartó berendezés megfeleljen e rendelet előírásainak.
A gyártó által alkalmazott alapelveket, követelményeket és előírásokat rendszeresen és rendezett módon dokumentálni kell, írásba foglalt minőség-politika, eljárásrend és útmutató formájában. A minőségügyi rendszer dokumentációja biztosítja a minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és jegyzőkönyvek egységes értelmezését.
A dokumentációnak megfelelően tartalmaznia kell
– a szállítható nyomástartó berendezés minőségével összefüggő minőségügyi célokat és szervezeti felépítést, a vezetői felelősséget és hatáskört;
– az alkatrészek tartós kötésének készítésére jóváhagyott eljárásokat;
– a gyártás után elvégzendő vizsgálatokat és teszteket;
– az előírt minőség megvalósulását és a minőségügyi rendszer hatékony működésének felügyeletét biztosító eszközöket;
– a minőségügyi feljegyzéseket (pl. az ellenőrzési jegyzőkönyveket, a vizsgálati és kalibrációs adatokat, az e területen foglalkoztatott munkatársak személyzet képesítésére vagy jóváhagyására vonatkozó jegyzőkönyveket).
4.3. A bejelentett szervezet minősíti a minőségügyi rendszert, megvizsgálja, hogy teljesülnek-e a 4.2. pont szerinti követelmények.
A minősítő csoport legalább egy tagja kellő tapasztalattal kell rendelkezzen az adott szállítható nyomástartó berendezés technológia-értékelésében. A minősítő eljárás része a gyártó telephelyén tartott helyszíni szemle is.
A minősítés eredményéről értesíteni kell a gyártót. Az értesítésben rögzíteni kell a vizsgálatok alapján levont következtetéseket, és meg kell adni a döntés indokolását. Utalni kell a jogorvoslat lehetőségére.
4.4. A gyártó köteles teljesíteni a jóváhagyott minőségügyi rendszerből származó kötelezettségeit, és biztosítania kell e rendszer megfelelő és hatékony működését.
A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles a minőségügyi rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet tájékoztatni a rendszer bármilyen tervezett módosításáról.
A bejelentett szervezet megvizsgálja a tervezett módosítást és megállapítja, hogy a módosított minőségügyi rendszer továbbra is kielégíti-e a 4.2. pont szerinti követelményeket, vagy új minősítésre van szükség.
A vizsgálat eredményéről a gyártót értesíteni kell, ismertetve a vizsgálat következtetéseit és megadva a döntés indokolását.
5. Felügyelet a bejelentett szervezet felelősségével
5.1. E felügyelet biztosítja a jóváhagyott minőségügyi rendszerből eredő gyártói kötelezettségek megfelelő teljesítését.
5.2. A gyártónak biztosítania kell a bejelentett szervezet szabad belépését felügyelet céljából az átvétel, vizsgálat, valamint a tárolás helyszíneire, és rendelkezésére kell bocsátania minden szükséges dokumentumot, különösen
– a minőségügyi rendszer dokumentációját;
– a gyártási tervdokumentációt;
– a minőségügyi feljegyzéseket, pl. a vizsgálati jegyzőkönyveket, a vizsgálati és kalibrációs adatokat, az e területen foglalkoztatott munkatársak képzettségére vonatkozó jegyzőkönyveket.
5.3. A bejelentett szervezet rendszeres felülvizsgálatai biztosítják, hogy a gyártó fenntartsa és alkalmazza jóváhagyott minőségügyi rendszerét. A felülvizsgálatok jegyzőkönyveit át kell adni a gyártónak. A felülvizsgálatok gyakoriságát úgy kell megválasztani, hogy háromévente teljes újraminősítésre kerüljön sor.
5.4. A fentieken túl a bejelentett szervezet váratlan ellenőrzést is tarthat a gyártónál. Az ilyen ellenőrzés szükségességét és gyakoriságát a bejelentett szervezet által működtetett ellenőrzési rendszer alapján kell meghatározni. Az ellenőrzési rendszernek különösen a következő tényezőket kell figyelembe venni:
– a berendezés osztályba sorolását (kategóriáját);
– az előző váratlan ellenőrzések eredményét;
– a helyesbítő intézkedések szükséges nyomon követését;
– a rendszer jóváhagyásához kapcsolt esetleges külön feltételeket;
– a gyártás szervezetében, politikájában vagy technológiájában bekövetkezett lényeges változásokat.
A bejelentett szervezet a minőségügyi rendszer megfelelő működésének váratlan ellenőrzése során szükség szerint vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet.
Az ellenőrzésről, illetve a vizsgálatról készült jegyzőkönyveket át kell adni a gyártónak.
6. A gyártó köteles legalább az utolsó szállítható nyomástartó berendezés gyártásától számított tíz évig megőrizni és kérésre a külön jogszabályban meghatározott hatóság rendelkezésére bocsátani
– a 2. pontban hivatkozott dokumentációt;
– a 4.1. pont harmadik francia bekezdésében hivatkozott dokumentációt;
– a 4.4. pont második bekezdésében hivatkozott módosításokat;
– a bejelentett szervezet a 4.3. és 4.4. pontok utolsó bekezdései, valamint az 5.3. és az 5.4. pontok szerinti döntéseit és jegyzőkönyveit.
7. A bejelentett szervezet köteles tájékoztatni a tagállamokat az általa visszavont, illetőleg kérésre a kiadott minőségügyi rendszer tanúsítványokról.
A bejelentett szervezet köteles tájékoztatni a többi bejelentett szervezetet az általa visszavont vagy elutasított minőségügyi rendszer tanúsítványokról.
F modul (termékellenőrzés)
1. Ez a modul azt az eljárást írja le, amellyel a gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője biztosítja és nyilatkozik arról, hogy a szállítható nyomástartó berendezés megfelel az EK-típusellenőrzési tanúsítványban vagy az EK-tervellenőrzési tanúsítványban leírt típusnak, és e rendelet előírásainak.
2. A gyártó köteles – a gyártási folyamat által igényelt – minden szükséges intézkedést megtenni, hogy az elkészült szállítható nyomástartó berendezés megfeleljen e rendelet vonatkozó előírásainak, valamint az EK-típusellenőrzési tanúsítványban vagy az EK-tervellenőrzési tanúsítványban leírt típusnak.
A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője minden szállítható nyomástartó berendezésen köteles feltüntetni a Π-jelölést és megfelelőségi nyilatkozatot kiállítani.
3. A bejelentett szervezet elvégzi a szükséges vizsgálatokat és teszteket annak megállapítására, hogy a szállítható nyomástartó berendezés megfelel-e e rendelet előírásainak, minden egyes berendezés 4. pont szerint vizsgálata és tesztelése útján.
A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát legalább az utolsó szállítható nyomástartó berendezés gyártásától számított tíz évig megőrizni.
4. Minden egyes szállítható nyomástartó berendezés vizsgálata és tesztelése
4.1. Minden egyes szállítható nyomástartó berendezést ellenőrizni kell, és el kell végezni a megfelelő vizsgálatokat és teszteket, amelyekkel igazolható a típusnak és e rendelet előírásainak való megfelelőség.
A bejelentett szervezet
– ellenőrzi a szerkezeti elemek állandó kötését és a roncsolásmentes vizsgálatot végző személyzet képzettségét vagy jóváhagyását;
– ellenőrzi az alapanyaggyártó által kiadott tanúsítványokat;
– átvételi eljárást és nyomáspróbát tart vagy végeztet, valamint adott esetben ellenőrizni a biztonsági szerelvényeket.
4.2. A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokról.
4.3. A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles a megfelelőségi tanúsítványt a külön jogszabályban meghatározott hatóságnak annak kérésére bemutatni.
G modul (EK egyedi ellenőrzés)
1. Ez a modul azt az eljárást írja le, amellyel a gyártó biztosítja és nyilatkozik arról, hogy az adott szállítható nyomástartó berendezés megfelel e rendelet előírásainak. A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője minden berendezésen köteles feltüntetni a Π-jelölést, és megfelelőségi nyilatkozatot kiállítani.
2. Az egyedi ellenőrzést a gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél köteles kezdeményezni. A beadványnak tartalmaznia kell
– a gyártó nevét és címét, valamint a szállítható nyomástartó berendezés tárolási helyét;
– nyilatkozatot arról, hogy azonos tárgyú beadványt nem nyújtottak be más bejelentett szervezetnek;
– a gyártási tervdokumentációt.
3. A gyártási tervdokumentációnak alkalmasnak kell lennie a szállítható nyomástartó berendezés megfelelőség-értékelésére. A megfelelőség-értékeléshez szükséges mértékben ki kell hogy terjedjen a szállítható nyomástartó berendezés tervezésére, gyártására és működési módjára, és tartalmaznia kell
– a szállítható nyomástartó berendezés általános leírását;
– az összeállítási rajzot, valamint alkatrészek, rész-összeállítások, kapcsolási körök, stb. gyártási rajzait és működési vázlatát;
– azokat a leírásokat és magyarázatokat, amelyek szükségesek az előző francia bekezdés szerinti tervek és rajzok, valamint a szállítható nyomástartó berendezés működésének megértéséhez;
– a méretezések és az elvégzett vizsgálatok eredményeit;
– a vizsgálati jegyzőkönyveket;
– a gyártási és vizsgálati eljárások jóváhagyásának, valamint a személyzet képzettségének vagy minősítésének részletes adatait.
4. A bejelentett szervezet minden egyes szállítható nyomástartó berendezés terveit és konstrukcióját megvizsgálja és a gyártás során elvégzi a szükséges vizsgálatokat és teszteket, amelyekkel igazolható a rendelet előírásainak való megfelelőség.
4.1. A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatok alapján. A tanúsítványt tíz évig meg kell őrizni.
4.2. A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője megőrzi a megfelelőségi nyilatkozatot és a bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványát.
A bejelentett szervezet
– ellenőrzi a gyártási tervdokumentációt a tervezésre és gyártási eljárásra tekintettel;
– szakvéleményt készít a felhasznált anyagokról, ha nem felelnek meg e rendelet előírásainak, és ellenőrzi az alapanyaggyártó által kiállított tanúsítványokat;
– jóváhagyja a szerkezeti elemek állandó kötésére alkalmazott eljárásokat;
– ellenőrzi a képesítéseket és minősítéseket;
– átvételi eljárást, valamint nyomáspróbát tart vagy végeztet, valamint ellenőrzi az esetleges biztonsági szerelvényeket.
H modul (teljes minőségbiztosítás)
1. Ez a modul azt az eljárást írja le, amellyel a gyártó biztosítja és nyilatkozik arról, hogy az adott szállítható nyomástartó berendezés megfelel e rendelet előírásainak. A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője minden szállítható nyomástartó berendezésen köteles feltüntetni a Π-jelölést, és megfelelőségi nyilatkozatot kiállítani.
A Π-jelölést mellett fel kell tüntetni a 4. pont szerinti EK-felügyeletet ellátó bejelentett szervezet azonosító számát.
2. A gyártó a tervezés, gyártás, átvételi eljárás és az egyéb vizsgálat területén a 3. pont szerint jóváhagyott és a 4. pontban meghatározott felügyelettel kiegészített minőségügyi rendszert működtet.
3. Minőségügyi rendszer
3.1. A gyártó köteles minőségügyi rendszerének minősítését az általa választott bejelentett szervezetnél kezdeményezni.
A beadványnak tartalmaznia kell
– a szállítható nyomástartó berendezés minden vonatkozó adatát;
– a minőségügyi rendszer dokumentációját.
3.2. Minőségügyi rendszerrel kell biztosítani, hogy a szállítható nyomástartó berendezés megfeleljen e rendelet előírásainak.
A gyártó által alkalmazott (minőségügyi) alapelveket, követelményeket és előírásokat rendszeresen és rendezett módon dokumentálni kell, írásba foglalt minőség-politika, eljárásrend és útmutató formájában. A minőségügyi rendszer dokumentációjának biztosítania kell az eljárásokra és a minőségre vonatkozó intézkedések, pl. a minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és jegyzőkönyvek egységes értelmezését.
A dokumentációnak megfelelően tartalmaznia kell
– a tervezés és a szállítható nyomástartó berendezés minőségével összefüggő minőségügyi célokat és szervezeti felépítést, valamint a vezetői felelősséget és hatáskört;
– a konstrukció jellemzőit, beleértve az alkalmazott szabványokat;
– a tervezési eredmények ellenőrzési módszereit, az eljárásokat és rendszeres intézkedéseket, amelyeket a szállítható nyomástartó berendezés kifejlesztése során alkalmaztak;
– az alkalmazott gyártási, minőségszabályozási és minőségbiztosítási módszereket és egyéb rendszeres intézkedéseket;
– a gyártás előtt, alatt és után elvégzendő vizsgálatokat és teszteket, a végrehajtás gyakoriságának adataival;
– a minőségügyi feljegyzéseket (pl. a vizsgálati jegyzőkönyveket, vizsgálati és kalibrációs adatokat, az e területen foglalkoztatott munkatársak képzettségére vagy jóváhagyatására vonatkozó jegyzőkönyveket);
– a tervezés és a szállítható nyomástartó berendezés előírt minőségét és a minőségügyi rendszer hatékony működésének felügyeletét biztosító eszközöket.
3.3. A bejelentett szervezet minősíti a minőségügyi rendszert, megvizsgálja, hogy teljesülnek-e a 3.2. pontban meghatározott követelmények.
A minősítő csoport legalább egy tagja kellő tapasztalattal kell rendelkezzen az adott szállítható nyomástartó berendezés technológia-értékelésében. A minősítő eljárás része a gyártó telephelyén tartott helyszíni szemle is.
A minősítés eredményéről értesíteni kell a gyártót. Az értesítésben rögzíteni kell a vizsgálatok alapján levont következtetéseket, és meg kell adni a döntés indoklását. Utalni kell a jogorvoslat lehetőségére.
3.4. A gyártó köteles teljesíteni a jóváhagyott minőségügyi rendszerből származó kötelezettségeit, és biztosítania kell e rendszer megfelelő és hatékony működését.
A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles a minőségügyi rendszerét jóváhagyó bejelentett szervezetet tájékoztatni a rendszer bármilyen tervezett módosításáról.
A bejelentett szervezet megvizsgálja a tervezett módosítást és megállapítja, hogy a módosított minőségügyi rendszer továbbra is kielégíti-e a 3.2. pontban meghatározott követelményeket, vagy új minősítésre van szükség.
A vizsgálat eredményéről értesíteni kell a gyártót. Az értesítésben rögzíteni kell a vizsgálat következtetéseit, és meg kell adni a döntés indokolását.
4. Felügyelet a bejelentett szervezet felelősségével
4.1. E felügyelet biztosítja a jóváhagyott minőségügyi rendszerből eredő gyártói kötelezettségek megfelelő teljesítését.
4.2. A gyártónak biztosítania kell a bejelentett szervezet szabad belépését felügyelet céljából az átvétel, vizsgálat, valamint a tárolás helyszíneire, és rendelkezésére kell bocsátani minden szükséges dokumentumot, különösen
– a minőségügyi rendszer dokumentációját;
– a minőségügyi rendszer tervezésre vonatkozó minőségügyi feljegyzéseit, pl. az elemzéseket, számításokat, vizsgálatokat;
– a minőségügyi rendszer gyártásra vonatkozó minőségügyi feljegyzéseit, pl. az ellenőrzési jegyzőkönyveket, vizsgálati és kalibrációs adatokat, az e területen foglalkoztatott munkatársak képzettségére vonatkozó jegyzőkönyveket.
4.3. A bejelentett szervezet rendszeres felülvizsgálatai biztosítják, hogy a gyártó fenntartsa és alkalmazza jóváhagyott minőségügyi rendszerét. A felülvizsgálatok jegyzőkönyveit át kell adni a gyártónak. A felülvizsgálatok gyakoriságát úgy kell megválasztani, hogy háromévente teljes újraminősítésre kerüljön sor.
4.4. A fentieken túl a bejelentett szervezet váratlan ellenőrzést is tarthat a gyártónál. Az ilyen ellenőrzés szükségességét és gyakoriságát a bejelentett szervezet által működtetett ellenőrzési rendszer alapján kell meghatározni. E rendszerben különösen a következő tényezőket kell figyelembe venni:
– a berendezés osztályba sorolását (kategóriáját),
– az előző váratlan ellenőrzések eredményeit,
– a helyesbítő intézkedések szükséges nyomon követését,
– adott esetben a minőségügyi rendszer jóváhagyásához tartozó külön feltételeket,
– a gyártás szervezetében, politikájában vagy technológiájában bekövetkezett lényeges változásokat.
A bejelentett szervezet a minőségügyi rendszer megfelelő működésének váratlan ellenőrzése során szükség szerint vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet. Az ellenőrzésről, illetve a vizsgálatról készült jegyzőkönyveket át kell adni a gyártónak.
5. A gyártó köteles legalább az utolsó szállítható nyomástartó berendezés gyártásától számított tíz évig megőrizni és kérésre a külön jogszabályban meghatározott hatóság rendelkezésére bocsátani:
– a 3.1. pont második bekezdésének második francia bekezdésében hivatkozott dokumentációt;
– a 3.4. pont második bekezdésében hivatkozott módosításokat;
– a bejelentett szervezet a 3.3. és 3.4. pontok utolsó bekezdései, valamint a 4.3. és a 4.4. pontok szerinti döntéseit és jegyzőkönyveit.
6. A bejelentett szervezet köteles tájékoztatni a tagállamokat az általa visszavont, illetőleg kérésre a kiadott minőségügyi rendszer tanúsítványokról.
A bejelentett szervezet köteles tájékoztatni a többi bejelentett szervezetet az általa visszavont vagy elutasított minőségügyi rendszer tanúsítványokról.
H1 modul (teljes minőségbiztosítás tervellenőrzéssel és az átvételi eljárás különleges felügyeletével)
1. A H modul követelményeit az alábbiakkal kell kiegészíteni:
a) a gyártó a tervvizsgálatot a bejelentett szervezetnél kezdeményezi;
b) a beadványnak alkalmasnak kell lennie a szállítható nyomástartó berendezés tervezésének, gyártásának és működési módjának megértésére, és e rendelet előírásai szerinti megfelelőség-értékelésére.
A beadványnak tartalmaznia kell
– az alapul szolgáló gyártási tervdokumentációt, beleértve az alkalmazott szabványokat;
– az alkalmasságot igazoló szükséges bizonylatokat. A bizonylatok tartalmazzák a gyártó, vagy az általa megbízott alkalmas laboratórium vizsgálati eredményeit.
c) Ha a tervek megfelelnek e rendelet előírásainak, a bejelentett szervezet köteles kiállítani az EK-tervellenőrzési tanúsítványt. A tanúsítványnak tartalmaznia kell a vizsgálat megállapításait, az érvényesség feltételeit, a jóváhagyott terv azonosításához szükséges adatokat, és szükség szerint a szállítható nyomástartó berendezés vagy a tartozékok működési leírását.
d) A kérelmező tájékoztatja az EK-tervellenőrzési tanúsítványt kiállító bejelentett szervezetet minden, a jóváhagyott terven végrehajtott módosításról. A jóváhagyott terv módosítását az EK-tervellenőrzési tanúsítványt kiállító bejelentett szervezet hagyja jóvá, ha a változtatások érintik e rendelet követelményeinek való megfelelőséget, illetve a szállítható nyomástartó berendezés előírt használati feltételeit. A módosítás jóváhagyását az eredeti EK-tervellenőrzési tanúsítványhoz csatolt kiegészítés formájában kell megadni.
e) A bejelentett szervezet köteles tájékoztatni a többi bejelentett szervezetet az általa visszavont, vagy elutasított EK-tervellenőrzési tanúsítványokról.
2. Az átvételi eljárás szigorított felügyelete a bejelentett szervezet váratlan ellenőrzéseivel valósul meg. Az ilyen ellenőrzések alkalmával a bejelentett szervezet a szállítható nyomástartó berendezésen vizsgálatokat végez.
II. RÉSZ
Megfelelőség-újraértékelési eljárás
1. Ez az eljárás írja le a kereskedelmi forgalomba hozott szállítható nyomástartó berendezés – ADR és RID vonatkozó követelményei szerinti – megfelelőség-értékelését.
2. A berendezés üzemeltetője köteles a bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátani a forgalomba hozott szállítható nyomástartó berendezésre vonatkozó, a berendezés azonosításához szükséges adatokat (eredet, tervezési előírások és az acetilén palackoknál a porózus anyag részletes adatai). A berendezés üzemeltetője köteles közölni – ahol ilyen fennáll – a használatot korlátozó minden előírást, és előre átadni minden, a lehetséges meghibásodásokra vagy az elvégzett javításokra vonatkozó feljegyzést.
A bejelentett szervezet e rendelet 5. §-a szerint ellenőrzi a meghatározott biztonsági szint fenntartására szolgáló, közvetlen biztonsági feladatot ellátó szelepeket és tartozékokat is.
3. A bejelentett szervezet ellenőrzi, hogy a forgalomban lévő szállítható nyomástartó berendezés biztonsági szintje legalább olyan-e, mint az ADR és RID előírásainak megfelelő szállítható nyomástartó berendezésé. Az ellenőrzés a 2. pontnak megfelelően összeállított dokumentáció alapján történik, szükség szerint további vizsgálatokkal kiegészítve.
4. Ha az ellenőrzés eredménye megfelelő, akkor a szállítható nyomástartó berendezést a III. részben meghatározott időszakos ellenőrzésnek kell alávetni.
5. Sorozatban gyártott tartályok esetében – beleértve azok szelepeit és szállításra használt egyéb tartozékait – a berendezés egyedi ellenőrzését megvalósító, a 3. és 4. pontok szerinti megfelelőség-újraértékelést jóváhagyott szervezet is elvégezheti, ha előzőleg bejelentett szervezet már elvégezte a típus 3. pont szerinti megfelelőség-újraértékelését.
III. RÉSZ
Időszakos ellenőrzési eljárások
1. Modul (termék időszakos ellenőrzése)
1. E modul szerint a tulajdonos, vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője, vagy az üzemeltető biztosítja, hogy a 3. pont előírásai alá tartozó szállítható nyomástartó berendezés folyamatosan megfeleljen e rendelet előírásainak.
2. A tulajdonos, vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője, vagy a berendezés üzemeltetője köteles minden szükséges intézkedést megtenni, amely biztosítja a szállítható nyomástartó berendezés használat és karbantartás feltételeit, továbbá e rendelet előírásainak való folyamatos megfelelőségét. Ezek az intézkedések elsősorban
– a szállítható nyomástartó berendezés rendeltetésszerű használatára,
– az alkalmas töltő helyen való töltésre,
– minden szükséges karbantartási és javítási munka elvégzésére,
– a szükséges időszakos ellenőrzés elvégzésére
vonatkoznak.
A megtett intézkedésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, és a tulajdonos, a Közösségben letelepedett képviselője, vagy a berendezés üzemeltetője köteles azt kérésre a külön jogszabályban meghatározott hatóság rendelkezésére bocsátani.
3. Az ellenőrző szervezetnek minden berendezést ellenőriznie kell, megfelelő vizsgálatokkal és tesztekkel győződve meg arról, hogy a szállítható nyomástartó berendezés megfelel-e e rendelet előírásainak.
3.1. Valamennyi szállítható nyomástartó berendezést egyedileg kell ellenőrizni, és az ADR és RID mellékletei szerinti megfelelő vizsgálatokkal kell meggyőződni arról, hogy a rendeletek előírásai teljesülnek-e.
3.2. Az ellenőrző szervezet az időszakos ellenőrzésen átesett minden szállítható nyomástartó berendezésről időszakos-ellenőrzési tanúsítványt állít ki. A tanúsítvány több berendezésre is vonatkozhat (csoporttanúsítvány).
3.3. A tulajdonos, vagy a Közösségben letelepedett képviselője, vagy a berendezés üzemeltetője legalább a következő időszakos ellenőrzésig köteles megőrizni az időszakos-ellenőrzési tanúsítványt és a 2. pontban előírt jegyzőkönyveket.
2. Modul (időszakos ellenőrzés minőségbiztosítással)
1. Ez a modul írja le
– azt az eljárást, amely szerint a tulajdonos vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője, vagy a berendezés üzemeltetője biztosítja és nyilatkozik arról, hogy a szállítható nyomástartó berendezés folyamatosan megfelel e rendelet előírásainak. A tulajdonos, vagy a Közösségben letelepedett képviselője, vagy a berendezés üzemeltetője minden szállítható nyomástartó berendezésen köteles feltüntetni az időszakos ellenőrzés időpontját, és megfelelőségi nyilatkozatot kiállítani. Az időszakos ellenőrzés időpontja mellett fel kell tüntetni a 4. pontban meghatározott, a felügyeletért felelős bejelentett szervezet azonosító számát; illetve
– azt az eljárást, amely szerint a tartány időszakos ellenőrzését jóváhagyott szervezet végzi. A jóváhagyott szervezet tanúsítja, hogy a szállítható nyomástartó berendezés folyamatosan megfelel e rendelet előírásainak. A jóváhagyott szervezet minden szállítható nyomástartó berendezésen feltünteti az időszakos ellenőrzés időpontját, és az időszakos ellenőrzésről tanúsítványt állít ki.
2. A tulajdonos, vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője, vagy a berendezés üzemeltetője köteles megtenni minden olyan szükséges intézkedést, amely biztosítja a szállítható nyomástartó berendezés használat és karbantartás feltételeit, továbbá e rendelet előírásainak való folyamatos megfelelőségét. Ezek az intézkedések elsősorban
– a szállítható nyomástartó berendezés rendeltetésszerű használatára,
– az alkalmas töltő helyen való töltésre,
– minden szükséges karbantartási és javítási munka elvégzésére,
– a szükséges időszakos ellenőrzés elvégzésére
vonatkoznak.
A megtett intézkedésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, és a tulajdonos, a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője, vagy a berendezés üzemeltetője köteles azt kérésre a külön jogszabályban meghatározott hatóság rendelkezésére bocsátani.
A tulajdonos, a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője, vagy a berendezés üzemeltetője köteles biztosítani az 1. számú melléklet 3–6. pontjainak megfelelő képzett személyzetet és a szükséges felszerelést az időszakos ellenőrzések céljára.
A tulajdonos, a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője, a berendezés üzemeltetője, vagy a jóváhagyott szervezet köteles a berendezés időszakos ellenőrzésére és tesztjeire a 3. pont szerint jóváhagyott – és a 4. pont szerinti felügyelettel kiegészített – minőségügyi rendszert működtetni.
3. Minőségügyi rendszer
3.1. A tulajdonos vagy a Közösségben letelepedett képviselője, a berendezés üzemeltetője, vagy a jóváhagyott szervezet köteles a szállítható nyomástartó berendezés minőségügyi rendszerének minősítését az általa választott bejelentett szervezetnél kezdeményezni.
A beadványnak tartalmaznia kell
– a szállítható nyomástartó berendezés minden vonatkozó adatát;
– a minőségügyi rendszer dokumentációját.
3.2. Minden szállítható nyomástartó berendezésen – a minőségügyi rendszer keretei között – el kell végezni a vizsgálatokat és a megfelelő teszteket az ADR és RID mellékleteiben meghatározott követelmények szerinti megfelelőség biztosítására. A gyártó által alkalmazott (minőségügyi) alapelveket, követelményeket és előírásokat rendszeresen és rendezett módon dokumentálni kell, írásba foglalt minőség-politika, eljárásrend és útmutató formájában. A minőségügyi rendszer dokumentációjának biztosítania kell az eljárásokra és a minőségre vonatkozó intézkedések, pl. a minőségügyi programok, -tervek, -kézikönyvek és -jegyzőkönyvek egységes értelmezését.
A dokumentációnak megfelelően tartalmaznia kell
– a szállítható nyomástartó berendezés minőségügyére vonatkozó minőségügyi célokat, szervezeti felépítést, vezetői felelőséget és hatáskört;
– az időszakos vizsgálat során elvégzendő vizsgálatokat és teszteket;
– a minőségügyi rendszer hatékony működésének ellenőrzésére-figyelésére szolgáló eszközöket;
– a minőségügyi feljegyzéseket, pl. az ellenőrzési jegyzőkönyveket, a vizsgálati és kalibrálási adatokat, a személyzet képesítésére vagy tanúsítására vonatkozó jegyzőkönyveket.
3.3. A bejelentett szervezet minősíti a minőségügyi rendszert, megvizsgálja, hogy teljesülnek-e a 3.2. pontban meghatározott követelmények.
A minősítő csoport legalább egy tagja kellő tapasztalattal kell rendelkezzen az adott szállítható nyomástartó berendezés technológia-értékelésében. A minősítő eljárás része a tulajdonos, a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője, a berendezés üzemeltetője vagy a jóváhagyott szervezet telephelyének helyszíni szemléje is.
A minősítés eredményéről értesíteni kell a kérelmezőt. Az értesítésben rögzíteni kell a vizsgálatok alapján levont következtetéseket, és meg kell adni a döntés indoklását. Utalni kell a jogorvoslat lehetőségére.
3.4. A tulajdonos, a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője, a berendezés üzemeltetője vagy a jóváhagyott szervezet köteles teljesíteni a jóváhagyott minőségügyi rendszerből származó kötelezettségeit, és biztosítania kell e rendszer megfelelő és hatékony működését.
A tulajdonos, a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője, a berendezés üzemeltetője, vagy a jóváhagyott szervezet köteles a minőségügyi rendszerét jóváhagyó bejelentett szervezetet tájékoztatni a rendszer bármilyen tervezett módosításáról.
A bejelentett szervezet megvizsgálja a tervezett módosítást és megállapítja, hogy a módosított minőségügyi rendszer továbbra is kielégíti-e a 3.2. pontban meghatározott követelményeket vagy új minősítésre van szükség.
A vizsgálat eredményéről értesíteni kell a bejelentőt, ismertetve a vizsgálat következtetéseit és megadva a döntés indokolását.
4. Felügyelet a bejelentett szervezet felelősségével
4.1. E felügyelet biztosítja a jóváhagyott minőségügyi rendszerből eredő kötelezettségek megfelelő teljesítését.
4.2. A tulajdonosnak, a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének, a berendezés üzemeltetőjének, illetve a jóváhagyott szervezetnek biztosítania kell a bejelentett szervezet szabad belépését felügyelet céljából az ellenőrzés, tesztelés és tárolás helyszíneire, és rendelkezésére kell bocsátania minden szükséges dokumentumot, különösen:
– a minőségügyi rendszer dokumentációját;
– a gyártási tervdokumentációt;
– a minőségügyi feljegyzéseket, pl. az ellenőrzési jegyzőkönyveket, a vizsgálatok adatait, az e területen foglalkoztatott munkatársak képzettségére vonatkozó jegyzőkönyveket.
4.3. A bejelentett szervezet rendszeres felülvizsgálatai biztosítják, hogy a tulajdonos, a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője, a berendezés üzemeltetője vagy a jóváhagyott szervezet fenntartsa és alkalmazza jóváhagyott minőségügyi rendszerét. A felülvizsgálatok jegyzőkönyveit át kell adni a tulajdonosnak, képviselőjének, a berendezés üzemeltetőjének, illetve a jóváhagyott szervezetnek.
4.4. A fentieken kívül a bejelentett szervezet váratlan ellenőrzést is tarthat. A bejelentett szervezet a minőségügyi rendszer megfelelő működésének váratlan ellenőrzése során szükség szerint vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet. A váratlan ellenőrzésről, vagy adott esetben a tesztről készült jegyzőkönyvet át kell adni a tulajdonosnak, meghatalmazott képviselőjének, a berendezés üzemeltetőjének, illetve a jóváhagyott szervezetnek.
5. A tulajdonos, a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője, a berendezés üzemeltetője, illetve a jóváhagyott szervezet köteles a szállítható nyomástartó berendezés utolsó időszakos ellenőrzésétől számított tíz évig megőrizni és kérésre a külön jogszabályban meghatározott hatóság rendelkezésére bocsátani
– a 3.1. pont második bekezdésének második francia bekezdésében hivatkozott dokumentációt;
– a 3.4. pont második bekezdésében hivatkozott módosításokat;
– a bejelentett szervezet 3.3. és 3.4. pontok utolsó bekezdései, valamint a 4.3. és a 4.4. pontok szerinti döntéseit és jegyzőkönyveit.

5. számú melléklet a 8/2003. (II. 19.) GKM rendelethez7

A szállítható nyomástartó berendezések megfelelőség-értékelési modul rendszere

A szállítható nyomástartó berendezés
kategóriája

Modulok

1.     A próbanyomás és térfogat szorzata
legfeljebb 30 MPa×liter
(300 bar × liter)

A1, vagy
D1 vagy E1

2.    A próbanyomás és térfogat szorzata
30 Mpa × liternél
(300 bar × liter) nagyobb, de legfeljebb
150 Mpa × liter
(1500 bar × liter)

H, vagy
B–E kombináció, vagy
B–C1 kombináció, vagy
B1–F kombináció, vagy
B1–D kombináció

3.     A próbanyomás és térfogat szorzata
nagyobb mint
150 Mpa × liter
(1500 bar × liter)

G vagy H1, vagy
B–D kombináció, vagy
B–F kombináció

1. A szállítható nyomástartó berendezést a kategóriája szerinti, a gyártó által választott megfelelőség értékelési eljárásnak kell alávetni. A szállításra használt tartály vagy szelepei, és az egyéb tartozék esetében a gyártó választhat a nagyobb kategóriához tartozó eljárást is.
2. A minőségbiztosítási eljárás részeként a bejelentett szervezet az előre be nem jelentett, váratlan ellenőrzései során a gyártási vagy tárolási helyeken a berendezések közül vizsgálati mintát vesz a megfelelőség-értékelés elvégzésére, vagy elvégeztetésére. E célból a gyártó köteles tájékoztatni a bejelentett szervezetet a gyártási programtervről. A bejelentett szervezet a gyártás első évében legalább két ellenőrzést köteles végezni. A bejelentett szervezet az ezt követő ellenőrzések gyakoriságát a 4. számú melléklet I. rész vonatkozó moduljainak 4.4. pontjában leírt követelmények alapján meghatározza meg.

6. számú melléklet a 8/2003. (II. 19.) GKM rendelethez

A veszélyes anyagok kiegészítő listája

UN szám

Osztály

ADR/RID sorszámok

Veszélyes anyagok

1051

6.1.

1

Stabilizált hidrogén-cianid

1052

8

6

Vízmentes hidrogén-fluorid

1790

8

6

Fluorhidrogénsav

7. számú melléklet a 8/2003. (II. 19.) GKM rendelethez

Megfelelőségi jelölés (Π-jelölés)
A 9. § (1) és (6) bekezdésében említett Π-jelölést a következő ábra szerint kell kialakítani:
A jelölés kicsinyítése vagy nagyítása esetében az ábra arányait be kell tartani.
A jelölés különböző elemei függőleges méreteinek azonosnak kell lenniük, és nem lehetnek kisebbek, mint 5 mm.
1

A rendeletet a 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 23. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2011. augusztus 6. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdésének cb) alpontja a 39/2004. (IV. 7.) GKM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § (3) bekezdésének b) pontja a 39/2004. (IV. 7.) GKM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 9. § (3) bekezdésének második mondata a 39/2004. (IV. 7.) GKM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 15. § a 39/2004. (IV. 7.) GKM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. számú melléklet táblázata a 39/2004. (IV. 7.) GKM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére