• Tartalom

88/2003. (XII. 16.) GKM rendelet

88/2003. (XII. 16.) GKM rendelet

a háztartási légkondicionáló berendezések energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról1

2017.01.01.

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 5. §-a a) pontjának 9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a fogyasztók megfelelő tájékoztatásának érdekében a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1)2 A rendelet hatálya a 2013. január 1-je előtt forgalomba hozott – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a 230 V-os 50 Hz-es hálózati feszültségről működtetett háztartási légkondicionáló berendezések forgalomba hozatalára terjed ki, abban az esetben is, ha az nem háztartási célra történik.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya

a) a más energiaforrás felhasználásával is működtethető háztartási légkondicionáló berendezésekre,

b) a levegő-víz és víz-víz típusú hőszivattyúkra,

c) a 12 kW-ot meghaladó (hűtési) teljesítménnyel rendelkező berendezésekre.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) energiahatékonysági címke: olyan tájékoztató lap, amely tartalmazza a háztartási légkondicionáló berendezések azonosítására szolgáló adatokat, az energiafelhasználás hatékonyságára vonatkozó adatokat, a kiegészítő adatokat, továbbá azok szemléletes értékelését,

b) adatlap: olyan tájékoztatás, amely tartalmazza a háztartási légkondicionáló berendezések azonosítására szolgáló adatokat, az energiafelhasználás hatékonyságára vonatkozó adatokat, a kiegészítő adatokat, valamint azok szabványos vizsgálati értékeit,

c) kiegészítő adat: a háztartási légkondicionáló berendezések működésére vonatkozó adat, amely a háztartási légkondicionáló berendezések energia felhasználásával kapcsolatos, vagy felhasználható annak értékeléséhez,

d) honosított harmonizált szabvány: az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett harmonizált európai szabvány, amelyet a magyar eljárási rendnek megfelelően nemzeti szabványként közzétettek. A honosított harmonizált szabványok jegyzékét a Magyar Szabványügyi Testület a hivatalos lapjában közzéteszi.

(2) E rendelet vonatkozásában a fogyasztóvédelmi előírásokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.), a reklámra vonatkozó előírásokat pedig a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény szabályaival összhangban kell alkalmazni.

Műszaki dokumentáció

3. § (1)3 A gyártó, annak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, illetve ezek hiányában az importáló (a továbbiakban együtt: gyártó) köteles műszaki dokumentációt összeállítani.

(2) A műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a gyártó nevét és címét;

b) a háztartási légkondicionáló berendezések általános leírását az azonosításához szükséges mértékben;

c) a háztartási légkondicionáló berendezések fő jellemzőire vonatkozó információkat – beleértve a lényeges rajzokat –, amelyek érdemben befolyásolják az energiafogyasztást;

d) a vonatkozó honosított harmonizált szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően lefolytatott vizsgálatok eredményeit tartalmazó (mérési) jegyzőkönyveket;

e) a magyar nyelvű használati utasítást a Fgytv. 2. § i) pontjában foglaltak esetén.

(3) A gyártó köteles a műszaki dokumentációt a gyártás megszűnte után 5 évig megőrizni.

Fogyasztók tájékoztatása

4. § (1) A háztartási légkondicionáló berendezések energiafelhasználásának ismérveiről a fogyasztókat adatlappal és energiahatékonysági címkével kell tájékoztatni.

(2) Az energiahatékonysági címke tartalmát és kialakítását a rendelet 1. számú melléklete, az adatlap tartalmát a rendelet 2. számú melléklete határozza meg.

(3) A háztartási légkondicionáló berendezések energiahatékonysági osztályát a rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint kell meghatározni, és az energiahatékonysági címkén, illetve az adatlapon feltüntetni.

5. § (1) A háztartási légkondicionáló berendezések csak a 4. § (2) bekezdésben meghatározott energiahatékonysági címkével és adatlappal ellátva hozható forgalomba.

(2) Az adatlapot a gyártónak kell rendelkezésre bocsátani. Ha a gyártó nem látja el adatlappal a háztartási légkondicionáló berendezéseket, a forgalmazó, illetve a háztartási légkondicionáló berendezések bérbe- vagy lízingbeadója (a továbbiakban együtt: forgalmazó) köteles arról gondoskodni.

6. § (1) A forgalmazó köteles a 4. § (2) bekezdésben meghatározott energiahatékonysági címkét a fogyasztó részére bemutatott háztartási légkondicionáló berendezések külsején elöl vagy felül, jól láthatóan, takarásmentesen elhelyezni.

(2) A gyártó köteles az energiahatékonysági címkét térítésmentesen a forgalmazó rendelkezésére bocsátani. A rendelkezésre bocsátás módját a gyártó szabadon választja meg, ha azonban a forgalmazó energiahatékonysági címkét igényel, köteles azt haladéktalanul rendelkezésre bocsátani.

7. § A háztartási légkondicionáló berendezés értékesítésének olyan módja esetén, ahol a fogyasztó nincs személyesen jelen, és így a bemutatott légkondicionáló berendezést nem tudja megtekinteni, a szerződéskötésre irányuló ajánlatnak, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja és 3. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatónak tartalmaznia kell az e rendelet 3. számú mellékletében foglalt adatokat.

8. § (1) Tilos a háztartási légkondicionáló berendezéseken olyan, az energiafelhasználásra vonatkozó címkét, jelzést, szimbólumot vagy feliratot elhelyezni, amely az e rendeletben foglaltaknak nem felel meg, és alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

(2)4 A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzést a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén lehet a háztartási légkondicionáló berendezésen elhelyezni a közösségi öko-címke mellett.

9. § (1) A műszaki dokumentáció, az adatlap, valamint az energiahatékonysági címke adatainak egymással összhangban kell állni.

(2) A műszaki adatok valódiságáért a gyártó felelős.

10. §5 Az e rendeletben foglaltak teljesítését a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi, feltéve, hogy a felhasználó a Fgytv. szerint fogyasztónak minősül.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2004. február 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdésében az ,,annak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett'' szövegrész, a 8. § (2) bekezdése és az 1. számú melléklete 1.3. pontjának IV. alpontja a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) A rendeletben foglaltak nem vonatkoznak azokra a háztartási légkondicionáló berendezésekre, amelyek gyártását a rendelet hatálybalépése előtt megszüntették.

12. §6 Ez a rendelet

a) az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, továbbá

b) a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási légkondicionáló berendezések energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2002. március 22-i 2002/31/EK bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 88/2003. (XII. 16.) GKM rendelethez7

1.1. A kizárólag hűtésre szolgáló berendezések energiahatékonysági címkéjének kialakítása (1. címke)

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

XII.

1.2. A hűtésre/fűtésre szolgáló berendezések energiahatékonysági címkéjének kialakítása (2. címke)
1

A rendeletet a 6/2017. (V. 5.) NGM rendelet 13. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2017. május 20. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

3

E rendelet 11. §-ának (2) bekezdése alapján a 3. § (1) bekezdésében az ,,annak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett'' szövegrész a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

4

E rendelet 11. §-ának (2) bekezdése alapján a 8. § (2) bekezdése a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

5

A 10. § a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 12. § a 40/2011. (X. 14.) NGM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

7

E rendelet 11. §-ának (2) bekezdése alapján az 1. számú melléklete 1.3. pontjának IV. alpontja a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére